N I E U W S


19 februari 2018
 

Bestuur CuraMare overtreedt de regels

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Er is maar een goede oplossing mogelijk in het belang van CuraMare en de gezondheidszorg in de regio: zowel Koos Moerland, voorzitter Raad van Bestuur als Bert Kool, voorzitter Raad van Toezicht zouden moeten opstappen. Dit blijkt uit de uitspraak van de Governance Code Commissie.

 

Het rommelt aan de top. Er worden verkeerde beslissingen genomen. Er is sprake van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft vorig jaar juni vragen gesteld aan de leiding van CuraMare, een instelling die de christelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. En daarnaast de kernwaarden voert: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.

 

Vanuit de samenleving kwamen signalen over de manier waarop Moerland, de voorzitter van de Raad van Bestuur, opereert. Dat maakte ons nieuwsgierig naar de gang van zaken aan de top van CuraMare. Op onze vragen, onder andere over het plotselinge vertrek van Wim Driesse, als lid van de Raad van Bestuur, werd inhoudelijk niet ingegaan. Als enige reactie toen, ontving Het Schrijfbedrijf de bewering dat CuraMare zich houdt aan alle wet-  en regelgeving die op haar bedrijfsvoering van toepassing is. Dat blijkt dus niet te kloppen.

 

De Governance Commissie Gezondheidszorg (GCG) heeft zich, op verzoek van Actiz en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de gang van zaken bij het bestuur van CuraMare gebogen. Op meerdere punten heeft deze commissie van geleerden (mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te Den Haag, voorzitter, mr. G.J. Bloemendal, wonende te Y., drs. Z.D. Woldhuis, wonende te Y., drs. J.H. Colijn, wonende te Nijmegen, dr. M. van Ooijen, wonende te Gennep, bijgestaan door mr. A.T.B. de Vries, secretaris) geoordeeld dat Moerland en de Raad van Toezicht de regels van de zorgbrede  Governance Code 2010 hebben geschonden.

 

De geanonimiseerde uitspraak is te vinden via link:

http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/uitspraken/uitspraken-governancecommissie/gc1701

Een juridisch verhaal, maar de conclusie is duidelijk. Het bestuur en het toezicht van CuraMare houden zich op vele punten niet aan de geldende codes. Uit de uitspraak blijkt dat de Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur, de baas is en de Raad van Toezicht hem volgt in plaats van toezicht te houden. “De RvT heeft zich in zijn besluitvorming te veel laten leiden door de voorzitter van de RvB en heeft daarmee de organisatie tekort gedaan.”

 

Ook bij het benoemen van de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft men zich niet aan de regels gehouden. Uit de uitspraak blijkt dat de voorzitter van de Raad van Toezicht nooit benoemd had mogen worden. Ook de andere leden van de Raad van Toezicht hebben onvoldoende toezicht gehouden waardoor er een samenspel was tussen Moerland en Kool. Ook was er sprake van belangenverstrengeling. Er bestond namelijk tussen beiden een zakelijke relatie. Verder blijkt uit het oordeel dat Moerland als voorzitter van de Raad van Bestuur zijn “adviseur en vertrouwenspersoon Kool”. inschakelde bij het invullen van de voorzittersvacature in de Raad van Toezicht én bij de evaluatie van de Raad van Toezicht.

 

 

Moest Driesse, lid van de Raad van Bestuur opstappen omdat hij de vinger op de zere plek legde? Driesse moest volgens de officiële verklaring vertrekken vanwege verschillen van inzicht over de manier van besturen. “Reden was een diepgaand verschil van inzicht tussen Driesse en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven.”  

 

De governancecommissie heeft daarnaast problemen met de wijze van besturen. De commissie geeft namelijk aan dat Moerland, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich qua besturen niet aan de regels hebben gehouden die in Nederland gelden, dus ook op Goeree-Overflakkee. Men kan zich afvragen of het juiste bestuurslid is heengezonden. Zeker nu ook duidelijk is dat de Raad van Toezicht onvoldoende de Raad van Bestuur controleert.

 

Het vertrek van Driesse (en de vele anderen voor hem) en de geconstateerde overtredingen door de Governance Commissie Gezondheidszorg zijn volgens insiders een symptoom van een al jaren bestaande zieke bestuurscultuur rond Moerland. Die in deze functie jarenlang ruim twee ton per jaar ontving. 

 

Heeft CuraMare een eind aan de gesignaleerde misstanden gemaakt na de uitspraak van Governance Commissie Gezondheidszorg van 20 december 2017? Uit niets blijkt dat dit het geval is. Is Peter Dijkgraaf, voorzitter (sinds 2008) van de Identiteitsraad is nog steeds in functie? Dit ondanks dat de commissie een zakelijke relatie heeft geconstateerd. De regels worden dus nog steeds niet nageleefd. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat de bestuurscultuur nog steeds hetzelfde is. 

 

Hieronder de link naar de uitspraken:

 

http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/article_pdf_files/565f4e68ac9b298786f1f334a642396f/gc1704.pdf?id=2303

 

http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/article_pdf_files/f6e7bd65ddf3a5cd3d9d26068518cf41/gc1701.pdf?id=2304

 


Reactie Bestuur CuraMare:
 

Verklaring omtrent governance

16 februari 2018


De raad van toezicht van CuraMare heeft kennisgenomen van de beoordeling door de Governance-commissie Gezondheidszorg van een aantal procedures dat in het verleden in de organisatie is toegepast. Dit naar aanleiding van vragen die medio 2017 door een oud-bestuurder aan de commissie werden gesteld. Die vragen betroffen vooral de periode rond de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht in 2014.


Enerzijds gaat het om het feit dat de voorzitter van de raad van toezicht een half jaar voor zijn benoeming interim-bestuurder was van het SMC. Anderzijds werden vragen gesteld bij de rol van de toenmalige extern adviseur van de raad van bestuur bij de selectie van de voorzitter van de raad van toezicht en bij de zelfevaluatie van de raad van toezicht kort daarna.


De raad van toezicht is van mening dat deze gang van zaken toen alleszins verantwoord was, maar moet nu constateren dat de Governancecommissie het daar niet mee eens is. Op basis van de uitspraak van de Governancecommissie heeft CuraMare daarom per reglement geregeld dat de rollen van adviseur van de raad van bestuur niet meer vermengd kunnen worden met die van adviseur van de raad van toezicht. In de zelfevaluatie van de raad van toezicht die binnenkort plaatsvindt, zal ook tegen de achtergrond van de uitspraak van de Governancecommissie, de aanstaande herbenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht worden beoordeeld.
 


Begin 2017 heeft CuraMare een onderzoek laten uitvoeren door de Governance University. Dit is een kennisinstituut op het gebied van governance. Daaruit bleek dat CuraMare voldoet aan de gestelde normen op het gebied van integriteit en transparantie. Uiteraard waren er verbeterpunten die inmiddels actief zijn opgepakt en zijn of worden verwerkt in reglementen en statuten.


CuraMare heeft haar visie op de uitspraak en de voorgenomen aanscherpingen van het governancebeleid gedeeld met de brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Actiz.


raad van toezicht CuraMare
19 februari 2018

“Meer jeugd met ‘gouden handjes nodig”

Aftrap campagne CDA

STELLENDAM –CDA-prominenten en andere genodigden kwamen vrijdag 16 februari samen voor de start van de campagne voor de komende raadsverkiezingen. Speciale gast was staatssecretaris Mona Keijzer.


Mona Keijzer temidden van onze eigen CDA-prominenten

De netwerkborrel was in het paviljoen van Zoet en Zout. Na een welkomstwoord door lijsttrekker Tea Both, gaf wethouder Arend-Jan van der Vlugt een presentatie over ons eiland. “Een eiland vol ambitie. We willen vooruit, een aanvalsplan tegen de krimp en vergrijzing. Een balans zoeken tussen oud en jong. En werken aan een groei van 10.000 inwoners erbij, om ons voorzieningenniveau op peil te houden.”

Van de Vlugt vertelt over de Blauwe Vlaggen en de Quality Coast onderscheiding. De samenwerking met diverse partners op het gebied van energie, zorg en vervoer komen aan de orde. Over de plannen op gebied van onderwijs en woningbouw. En over het aantrekken van meer bedrijven, waar hard aan wordt gewerkt. 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer was onder de indruk van de presentatie, maar ook van het prachtige gebied. Ze complimenteerde de organisatie over de prachtige locatie, aan het water. Ze vroeg zich af hoe erg het is, dat mensen ons eiland vaak onder Zeeland scharen. “Zelf kom ik ook van het platteland, van Noord-Holland. Maar dit gebied, het zuidwestelijke kustgebied is anders. Ook de kleuren en het licht zijn anders, door al dat water. Het voelt als een vakantieland.”

Keijzer is, na zich vijf jaar met de zorg te hebben beziggehouden, nu staatsecretaris voor onder andere het MKB. “Het is de basis van onze economie. Hier wordt het meeste geld verdiend en het is van groot belang voor de werkgelegenheid.” Het MKB werkt goed maar zou beter kunnen. “Het vinden van technisch personeel is een groot probleem in Nederland. Het VMBO en MBO zijn van ongelooflijk belang, maar worden vaak ondergewaardeerd. We hebben juist die kinderen met ‘gouden handjes’ nodig. Deze jeugd kan zo aan het werk in de techniek of in de zorg. We hebben deze jeugd hard nodig voor de toekomst.” Over de plannen om in Middelharnis een VMBO/MBO-opleiding op te richten zoals bestuurder Cees Sinke vertelt, is Keijzer dan ook voorstander.

“We moeten beseffen als overheid dat het MBK het fundament is van de samenleving. De wetgeving moet soepeler. In de onderling communicatie zitten fouten. We kijken naar andere vormen van financiering en de digitaliseringsslag van veel bedrijven blijft achter. Als overheid proberen we hulp te bieden door bijvoorbeeld RVO.nl.”  Peter Visser, voorzitter van de ondernemersvereniging van het winkelgebied D’n Diek vraagt aandacht voor co-financiering van landelijke winkelketens. “Ze profiteren wel mee van al inspanningen om het winkelgebied aantrekkelijker te maken, maar betalen niet mee.” Een terechte opmerking vindt Keijzer en zal dit zeker meenemen in haar overleggen.

Ze vertelt verder over haar werk en hoe haar dagen zijn gevuld. “Het lijkt op het werk van een wethouder. Heel veel lezen, bellen en sms-sen.” Ze vindt het een enorm voorrecht veel contact te hebben met leden van het koningshuis. “Mensen klagen vaak over de kosten, maar realiseren zich niet wat deze mensen allemaal doen voor Nederland en wat een verbindende rol ze spelen.”  

Na haar boeiende verhaal is het mogelijk nog even met haar persoonlijk te praten en we spreken haar aan over haar gezin. Keijzer is moeder van vijf zoons. En ja, deze zijn allemaal verschillend en volgen ook diverse opleidingen, van hoger onderwijs tot praktisch gericht onderwijs. “Het is allemaal even waardevol. Het moet naast elkaar kunnen bestaan. De een is niet meer waard dan de ander. Binnen ons gezin gaat dat heel goed samen.”

 

 19 februari 2018

Medailles voor Schotejilzwemmers bij Speedo Jaargangwedstrijden

 

GOEREE-OVERFLAKKEEE/LEIDEN - Afgelopen weekend heeft een vijftal zwemmers van de Schotejil deelgenomen aan de Speedo Jaargangwedstrijden te Leiden. Laurens Kalle, Floris Tanis, Thalia Meijer, Dominique Overduin en Meyke van Nimwegen mochten op basis van hun gezwommen tijden starten op deze officieuze Nationale Winterkampioenschappen.

 

Er werden tal van ereplaatsen behaald en persoonlijke records verbeterd. Floris Tanis (2007) wist de 100m vrij te winnen (1.06.73) en werd 3e op respectievelijk 100m rugslag (1.19.30),  50m vlinderslag (35.08), 100m wisselslag (1.19.18) en 50m vrij (30.81). Meyke van Nimwegen (2008) op haar beurt werd 2e op 100m rugslag (1.25.39) en 3e op 100m wisselslag (1.23.98). Laurens Kalle  (2006) eindigde als 3e op zowel 200m wisselslag (2.45.92) als 100m vlinderslag (1.16.90).19 februari 2018
 

Schotejil behoudt leidende positie in Regio-competitie

 

Na afgelopen zaterdag gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis nog steeds ruim aan de leiding in de KNZB Regio B-Competitie. Er waren dit keer ca. 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 12 eerste plaatsen en ook nog ca. 25 persoonlijke records waaronder 1 clubrecord.

 Gouden medailles waren er in de jongste juniorencategorie voor Leyla Oversluizen op zowel 50m vrij (31.19) als 100m rugslag (1.19.42). Lyke Buscop won in de oudste juniorencategorie eveneens goud op 100m rugslag (1.15.16). Lotte Tillema ontpopte zich in de jeugdcategorie als vrije slag specialiste door winst op resp. 100m vrij (1.02.53) en 200m vrij (2.16.78). Bij de jongens won Julien Tanis in de juniorencategorie goud op 100m rugslag (1.08.98) en 50m vrij (27.24). Xander Vis won goud op 50m schoolslag (33.39). Aron Paasse won in de jeugdcategorie de 100m vrij (56.86). Op drie van de vier estafettes pakte de Schotejil de winst, namelijk op 4x50m vrij (1.45.32) met Aron Paasse, Julien Tanis, Luuk Kieviet en Jacob Mackloet, op 4x50m vrij (1.56.59) in een clubrecord bij de senioren door Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Lieske Zijlstra en Lotte Tillema, en tenslotte ook op 4x50m vrij (2.00.67) bij de jeugd door Phaedra Meijer, Nienke Mierop, Bibi Middelbos en Tamara de Ruiter.

 

Vermeldenswaardig zijn tenslotte de ruime persoonlijke records op 200m vrij door Xander Vis (2.11.81) en Christian Kalle (2.20.30). Jacob Mackloet (2.01.99) nadert op dit nummer inmiddels heel knap de magische twee minuten grens.18 februari 2018

PvdA wil bouwen naar behoefte
 

Meer sociale woningbouw en meer levensloopbestendige woningen

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor  PvdA raadslid  Cees Grinwis betekent ‘bouwen naar behoefte’ dat de er woningen  bij moeten komen van een type waar vraag naar is. En op locaties waar dat nodig is. Gemeenteraadslid én Stellendammer Grinwis constateert een tekort aan huurwoningen in de middelhoge prijsklasse die levensloop bestendig zijn. Hierdoor komt doorstroming in het gedrang.

 

“Door de watersnood van 1953 heeft dit eiland een nogal eenzijdige woningvoorraad die inmiddels aan vernieuwing toe is” legt Cees uit. “De woningbouwcorporaties zijn bezig met een vernieuwingsslag, renovatie gaat gepaard met energiebesparende maatregelen. De huurverhoging wordt daarbij gecompenseerd door een lagere energierekening” aldus PvdA-er Grinwis. Hij constateert dat een groot aantal verouderde seniorenwoningen inmiddels is ingenomen door starters en alleenstaanden “vooral dit type woningen is lastig aan te passen aan de moderne eisen en zal verdwijnen”.

 

PvdA-er Cees Grinwis prijst zich gelukkig dat van prijsopdrijving op een overspannen woningmarkt in Goeree-Overflakkee geen sprake is: “met de veranderde regels rond huurtoeslag is het belangrijk dat de woningbouwcorporaties de huurprijs kunnen aanpassen zodat ook voor minima een fatsoenlijke woning bereikbaar blijft”.

 

Zorgwekkende tendens

Grinwis constateert wel een zorgwekkende tendens:  “woningbouwcorporaties hebben een taakstelling om speciale doelgroepen te huisvesten zoals mensen die een inrichting verlaten of statushouders. Indien we die plaatsen in kernen die minder in trek zijn, zetten we een negatieve spiraal in” waarschuwt de PvdA-er “beter zou zijn deze mensen over het eiland te spreiden”. Hij kijkt daarbij vooruit naar een glorend perspectief van meer werkgelegenheid op het eiland en hernieuwde belangstelling van overkanters; “we moeten zorgen dat we er klaar voor zijn en aantrekkelijke kernen houden”. Het woningbouwplan voor Achthuizen juicht Cees daarom van harte toe.


Herontwikkeling voormalige gemeentehuizen

Als sociaaldemocraat vindt Cees het jammer dat de herontwikkeling van de twee voormalige gemeentehuizen gegund is aan commerciële projectontwikkelaars. “Met name in Oude-Tonge, waar het dreigt te mislukken. Voor starters én mensen die hun hele leven gehuurd hebben is een hypotheek, met verscherpte eisen na de bankencrisis, niet haalbaar. Zij zijn op huur aangewezen”. Grinwis denkt met weemoed terug; “de voormalige gemeente Goedereede dwong samenwerkingsafspraken af tussen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Nu is dat losgelaten maar dat moet, als het aan de PvdA ligt, weer terugkomen”.
15 februari 2018


Kieslijsten bekend gemaakt

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vrijdagmiddag 9 februari werden in het Rondeel de kandidatenlijsten voor de aanstaande verkiezing van 21 maart 2018 van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee bekend gemaakt. Dit deed de voorzitter van het centraal stembureau Kees Kuiper. Hieronder de geldige kanidatenlijsten. Na trekking van briefjes kwam Jezus leeft op lijst 9 en Groep Jan Zwerus op lijst 10.Geldige kandidatenlijsten die zijn ingeleverd:

Lijst 1: Staatkundig Gereformeerde Partij
Lijst 2: VVD
Lijst 3: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Lijst 4: ChristenUnie
Lijst 5: CDA
Lijst 6: Vitale Kernen Goeree Overflakkee
Lijst 7: Eiland van Vrijheid
Lijst 8: Goeree Overflakkee Samen (GOS)
Lijst 9: Jezus leeft
Lijst 10: Groep Jan Zwerus

 14 februari 2018

 

Maikel Peeman pakt zilveren medaille op NK 10km in Schoorl

 

Op zondag 11 februari werd in Schoorl het Nederlands Kampioenschap 10km op de weg georganiseerd. Ondanks dat de weersomstandigheden niet optimaal waren werden er snelle tijden gelopen. Maikel Peeman pakte in zijn laatste jaar als junior de zilveren medaille, dat deed hij in een zeer knappe tijd van 31.48min, en dat was vooraf lang niet vanzelfsprekend!

 


Maikel Peeman in actie op het NK 10km in Schoorl

Nadat Peeman op zondag 21 januari met een keurige vijfde plaats de Abdijcross in Kerkrade afsloot leek het eenvoudig, nog twee weken de vorm uitbouwen en een week gas terugnemen om vervolgens te schitteren op het NK. Echter twee dagen na de Abdijcross sloeg het noodlot toe, tijdens een versnelling in een baantraining blesseerde hij zich aan de hamstring, nader onderzoek wees uit dat het om een scheurtje ging, het advies: twee tot drie weken rust. Hier leek een streep door de rekening gezet te worden, het NK was verder weg dan ooit. Met wat fietstrainingen probeerde Peeman de conditie op peil te houden en na 12 dagen rust voelde alles zo goed dat hij weer een half uurtje rustig probeerde te lopen, dat ging goed. In de week vooraf testte de 19 jarige Sommelsdijker zijn gestel, met name de training op donderdag waarin hij twee blokken van tien minuten op zijn beoogde wedstrijdtempo liep gaf de doorslag. "Ik had niet verwacht dat dit zou lukken, het gaat nu zo goed dat ik toch ga starten in Schoorl, dit is waar ik naar uitgekeken heb, het leek verloren, maar nu het is gelukt om op tijd fit te zijn zal ik er vol voor gaan!"

 

De omstandigheden op de wedstrijddag waren niet ideaal, er stond een stevige wind en regelmatig trokken er pittige regen- en hagelbuien. Gelukkig was het om 14.30u droog en konden de 495 lopers van start voor de titelrace. In de voorhoede was het de Britt Hawkins die strijd leverde met Michel Butter die na zich na 29.14min tot kampioen mocht kronen. Voor Peeman was Luuk Maas (Tilburg) de voornaamste uitdager, gedurende hun jaren als junior hebben ze al menig duel uitgevochten. Maas maakt met name de laatste maanden zeer goede progressie door en was daardoor ook de topfavoriet. Maar voor Peeman was dit bij voorbaat geen reden om het niet te proberen, vanuit de start pikte hij aan en na twee kilometer stond de klok op 6.05min, een aanvangstempo van 20 km/h. Richting de doorkomst halverwege moest er wat meer geklommen worden door het duingebied en in combinatie met de nog altijd stevig waaiende wind haalde dit het tempo wat naar beneden. Maas kende minder verval en sloeg een gat op Peeman die er in deze fase van de strijd verstandig aan deed om zijn eigen tempo te pakken. "Op Luuk stond geen maat, als ik langer mee was gegaan had ik later alsnog moeten lossen en was ik zelf ingestort". Dat laatste werd nu voorkomen, Peeman hield zijn tempo vlak en noteerde na 5km 15.55min, een schema wat sneller is dan zijn persoonlijk record (32.12).

 

De tweede helft is doorslaggevend, hier zou blijken of Peeman werkelijk fit genoeg is om een medaille te pakken. Het voordeel van dit parcours is dat de laatste kilometers licht aflopen, juist in een fase dat de verzuring toeslaat is dat zeer aangenaam. Dit kwam ook goed tot uiting in de kilometertijden, zo werden de laatste drie in 3.14 - 3.12 en 3.00 gelopen. De winst bij de junioren was voor Maas, hij finishte in een zeer scherpe 30.43min, Peeman wist alle onzekerheid om te zetten in een klinkende zilveren medaille met een eindtijd van 31.48min. "Hier ben ik echt super blij mee, zeker met deze voorbereiding en de moeilijke omstandigheden, qua tijd zit er zeker nog rek in". Peeman zal op 11 maart het NK cross nog lopen, daarna zal hij zich toeleggen op de baanwedstrijden over 1500, 3000 en 5000m.14 februari 2018
12 februari 2018

Dakloze jongeren, zondagsluiting en rookvrije zones

Jongeren vragen aandacht aan politiek partijen voor hun problemen

MIDDELHARNIS – Ruim twintig jongeren van heel het eiland kwamen woensdagavond 7 februari naar het Diekhuus om te praten over wat ze bezighoudt, waar ze tegenaan lopen en wat ze missen op het eiland. De werkgroep verkiezingsdebat van Stichting ZIJN organiseerde samen met het JAC deze politieke pizza-avond voor de jeugd.Schokkend was het voor de aanwezige volwassenen en zelfs voor een enkele jeugdwerker om te horen dat er zoveel dakloze jongeren op het eiland zijn. Tientallen jongeren die niet meer thuis kunnen of mogen wonen. Zo zouden er alleen al in Dirksland twintig dakloze jongeren zijn. Soms nog ingeschreven bij hun ouders, maar door hen uit huis gezet.

“Hulpverleningsinstanties werken niet samen. Maken geen goede analyse van de hulpvraag en zijn niet goed georganiseerd”, zijn veelgehoorde klachten. Voor jongeren zonder zorgindicatie is het nog moeilijker. Die vallen letterlijk tussen wal en schip en krijgen nergens ondersteuning. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”, beaamt een van de aanwezige jongeren.

Kelly van der Veer weet er alles van. Zij vangt regelmatig jongeren op, omdat ze het niet over haar hart kan verkrijgen om ze buiten te laten. Ze weet uit ervaring dat het met zwervende jongeren vaak bergafwaarts gaat. Omdat dit alles behoorlijk ingrijpt in haar privéleven en mede gedwongen door de bureaucratie, probeert ze een stichting te vormen. Met deze nog op te richten Stichting Young Birds zouden jongeren opgevangen en begeleid moeten worden naar een eigen huis of begeleid wonen. Zij zoekt rond deze raadsverkiezingstijd steun bij de politieke partijen die achter haar ideeën willen gaan staan voor een opvangcentrum. Inmiddels heeft Kelly van Jan Zwerus (Lijst 10) de toezegging mee te denken en te helpen.

Het JAC, waarvan twee van de drie jongerenwerkers aanwezig zijn, is volgens de jeugd veel te weinig open. ’s Avonds is het gesloten en overdag van dinsdag tot met vrijdag alleen geopend van 14.00 tot 17.00 uur. “En als we dan op straat elkaar opzoeken, worden we door de politie weggejaagd. Noemen ze ons hangjongeren.” Deze groep van oudere jongeren vragen meer vrijwilligers en ondersteuning voor het JAC vanuit de gemeente. Ook wordt geconstateerd dat er geen samenwerking is tussen de middelbare scholen en het JAC.

Er zijn klachten over het slechte wegdek, zodat de scooter van een van de jongens kapot ging, waardoor hij ook zijn baantje kwijtraakte. Ook de verkeerssituatie op de Julianaweg in Middelharnis. (zogenaamde Shared Space) geeft aanleiding tot klachten. “Door de onduidelijkheid gebeuren veel meer ongevallen tegenwoordig, waarvan vooral fietsers en voetgangers de dupe zijn.”

Bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar wordt al gerookt en gedronken. De jongens die dit melden, vragen hiervoor aandacht van de gemeente. “Jongeren zwerven op straat en willen graag gezellig samen komen, maar buiten mag niets.” Zij vinden dat er veel te weinig voor jongeren wordt gedaan. “En kan de gemeente er niet voor zorgen dat er rookvrije zones komen, zodat we niet door een rookwalm heen hoeven.” Als voorbeeld wordt de entree/uitgang van recreatiecentrum De Staver genoemd, waar bezoekers van het zwembad onvrijwillig worden getrakteerd op sigarettenrook.

Meiden uit groep 8 vragen waarom er geen winkels open zijn op zondag. “Kan de gemeente dat niet regelen. Waarom kan je wel uit eten op zondag, maar geen boodschappen doen.” De jeugd ziet hier kansen om aan een baantje te komen. “Veel jongeren willen best werken op zondag.”  

Hans Lammers die het debat leidt, nodigt de jongeren uit om ook aanwezig te zijn bij de komende verkiezingsdebatten om hun problemen bij de lijsttrekkers voor te leggen. Daarna geniet jong en oud van de heerlijke pizza’s.

 


11 februari 2018
 

Eilandelijke zwemmers in actie bij Minioren-Junioren Circuit

 

ROZENBURG - Zaterdag 10 februari hebben zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil in Rozenburg gezamenlijk onder de naam  van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) de 3e wedstrijd gezwommen van het KNZB-Minioren-Junioren Circuit. Opnieuw waren er talrijke ereplaatsen en persoonlijke records te vieren.

 

Op 100m vlinderslag voor Junioren werden bij de meisjes dikke p.r.’s gezwommen door Lyke Buscop (1.25.75), Nienke de Keijzer (1.31.02) en Eva v.d. Slik (1.33.85). Ook Anouk Roon (1.49.44), Rosalie Roon (1.49.95), Janneke Bergen (1.50.78) en Davina Floresteijn (1.53.34) realiseerden forse tijdsverbeteringen.  Bij de jongens waren er scherpe p.r.’s op 100m vlinderslag voor Julien Tanis (1.10.46), Xander Vis (1.11.49) en Christian Kalle (1.12.70).

 

In de categorie Minioren werd o.a. 100m vrij gezwommen. Hier waren er mooie prestaties voor Famke Franzen (1.42.17) en Roan Klink (2e in 1.30.29). In een oudere categorie zwommen Floris Tanis (1.06.62) en Meyke van Nimwegen (1.17.97) beiden naar het goud op 100m vrij. Daphne v.d. Slik werd knap 2e in 1.26.59, terwijl ook Sophie Franzen een dik p.r. zwom (1.41.39). Op 100m wisselslag werd Roan Klink 1e in een p.r. van 1.39.12. Op 100m rugslag zwom Floris Tanis 1.19.45 (2e) en zwom Daphne v.d. Slik naar het brons (1.41.19). Op 200m wisselslag  zwommen Thalia Meijer (3.06.32) en Dominique Overduin (3.08.37) naar resp de 1e en 2e plaats. De 100m rugslag in deze categorie werd gewonnen door Thalia Meijer (1.25.80), gevolgd door Dominique Overduin (1.27.10) op de 3e plaats.

 

Op de 50m sprint-afstanden tenslotte waren er o.a. een persoonlijk succesjes voor Daniel ’t Mannetje op 50m vrij (29.71) en Xander Vis (26.88). De slotestafette 4x50m vrij werd gewonnen door Leyla Oversluizen, Aisha Nobels, Lyke Buscop en Phaedra Meijer in 2.06.019 februari 2018

Meer bedrijven en 2000 extra banen er bij

Pvda wil ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee

De Partij van de Arbeid wil haast maken met een Ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee. Er moeten 2000 banen bij komen. Banen voor iedereen, hoog of laag opgeleid, jong of oud.

Het plan voor een Ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee heeft de PvdA al enige tijd geleden gelanceerd, maar is onder het huidige college van B&W niet van de grond gekomen. Het Ontwikkelingsbedrijf krijgt twee taken: (1) zorgen voor meer bedrijven en 2000 nieuwe banen, en (2) zorgen dat de huidige bedrijven Goeree-Overflakkee niet verlaten. Beide zaken vergen een beter vestigingsklimaat dan nu het geval is.

Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn: “Bedrijven gaan weg omdat de gemeente te stroperig is en bedrijven willen zich niet vestigen omdat de gemeente niet actief genoeg is om deze bedrijven over te halen. Dit moet veranderen. Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed betaald werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief.”

De PvdA wil naast nieuwe bedrijven werven, ook de huidige bedrijven behouden. Eijkenduijn: “Het kan niet zo zijn dat een bedrijf verhuist omdat de gemeente te laks is. We moeten alles op alles zetten om bedrijven te behouden en te laten groeien. Dit is goed voor de werkgelegenheid en goed voor het economisch klimaat op Goeree-Overflakkee. De gemeente gaat wat ons betreft actief op zoek naar bedrijven om zich op Goeree-Overflakkee te vestigen. Niet wachten tot iemand zich meldt, maar er op uit om bedrijven te werven. Het is tijd voor actie!”9 februari 2018
 

Persbericht van NLGO en haar werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust OKRR

Uitspraak Raad van State over bouw extra recreatiewoningen
 

OUDDORP - Wijziging van bestemmingsplan voor de bouw van 9 recreatiewoningen bij Landal alleen toegestaan mits er eerst 9 standplaatsen op de Magneet worden opgeheven.
 

Voor de uitbreiding van Landal met nog 9 recreatie woningen langs de Vrijheidsweg moest het bestemmingsplan van dit stuk terrein gewijzigd worden van agrarisch in recreatie. B&W hebben hiertoe van een wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt. NLGO en OKRR vanaf 2016 gevochten tegen het college over deze wijziging. Zij vonden dat de wijziging alleen toegelaten kon worden als er evenveel recreatie eenheden zouden verdwijnen op een bestaand park. En verder hadden zij aangegeven dat zij het niet eerlijk vinden dat één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats voor een stacaravan. Een eerlijkere verhouding zou er dan toe leiden dat het maximum aantal eenheden op Landal al overschreden is.
 

Vanaf het begin hadden NLGO en OKRR aangegeven dat zij vooral tegen deze extra recreatiewoningen waren omdat er een veel groter gebied langs de Lange Dijk bebouwd dreigt te worden met recreatieverblijven waarbij ten gunste van een projectontwikkelaar het college van dezelfde bevoegdheden gebruik zou kunnen maken.

De procedure van NLGO en OKRR is begonnen met de publicatie op 23 november 2016 van het ontwerp-wijzigingsplan Ouddorp Duin. NLGO en OKRR hebben samen alle juridische stappen tegen dit besluit doorlopen en uiteindelijke heeft de Raad van State  op 8 februari uitspraak gedaan in deze procedure. Deze uitspraak geeft NLGO en OKRR gelijk voor zover het begrip verplaatsen, namelijk dat eerst elders standplaatsen moeten verwijderen, voordat er nieuw gebouwd kan worden. De Raad van State heeft die bepaling nu ook zelf in het bestemmingsplan gezet, omdat het wijzigingsplan geen harde garanties voor de uitruil bood.

De gemeente Goeree-Overflakkee vond het ook goed als de standplaatsen een paar jaar na de bouw van de recreatiewoningen zouden worden opgeheven. De Raad is het dus eens met NLGO en OKRR dat dit veel de vrijblijvend is. De Raad stelt nu dus dat er nieuwe recreatiewoningen bijkomen er elders woningen of standplaatsen moeten verdwijnen. En dan ook echt in de juiste volgorde: eerst verdwijnen, dan pas bouwen. Deze uitspraak is ook van groot belang voor het gebied langs de Lange Dijk. Want ook hier mag dus alleen gebouwd worden als er eerst elders evenveel eenheden verdwijnen.

 

NLGO en OKRR hebben geen gelijk gekregen in de discussie over de vraag wat nu precies een eenheid is. De bestuursrechter is hierin met de gemeente mee gegaan en stelt dat inderdaad één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats.
 

Met de uitspraak van 8 februari is nu definitief duidelijkheid gekomen over deze problematiek. Een verder hoger beroep is immers niet mogelijk.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met

OKRR: Gjalt Huppes 06 539 00 362

NLGO: Jan Baks 06 222 522 54
9 februari 2018
 

Openbare zitting op 9 februari 2018

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur maakt het centraal stembureau de definitieve kandidatenlijsten en hun lijstnummers bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting in de raadzaal van Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.


Tijdens de zitting zal het centraal stembureau beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Ook nummert het hoofdstembureau in deze zitting de kandidatenlijsten.

Van deze openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd.
8 februari 2018

Richard Groenendijk over 'anders' zijn7 februari 20186 februari 2018

Keiharde confrontatie tussen Jan Zwerus en Arie Swaneveld
Algemeen Dagblad editite Voorne Putten 6 februari


5 februari 2018

Jan Zwerus presenteert zich met zijn groep kandidaten van de lijst Jan Zwerus
(v/h Leefbaar Goeree-Overflakkee)

5 februari 2018

Stelletje ruziezoekers OP Goeree!
Of is dit een gevalletjes van Russisch Nepnieuws?
4 februari 2018

Schotejil  op meerdere fronten actief 

 

Zaterdag 3 februari heeft de Schotejil de derde wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie gezwommen. In Alblasserdam kwamen de zwemmers van de Schotejil tot ruim 40 ereplaatsen, waaronder een clubrecord voor Jorian Tanis op 200m rugslag (2.11.77).In deze wedstrijd van de A-klasse van de landelijke competitie waren er behalve medailles ook aansprekende persoonlijke records te vieren door o.a. Lyke Buscop op 100m rugslag (1.16.50) en 200m schoolslag (3.03.38). Op 400m wisselslag zwommen Xander Vis (5.22.27) en Lieske Zijlstra (5.38.94) eveneens naar scherpe tijden. Op 200m schoolslag debuteerden Daniel ’t Mannetje en Laurens Kalle in knappe tijden met resp. 3.13.16 en 3.13.25. Xander Vis ging op 100m vrij voor het eerst onder de ‘magische’ 1-minuut grens in 59.77. Alle estafettes werden door de Schotejil gewonnen, hetgeen het niveau in de breedte andermaal bevestigt. In het klassement van de landelijke A-klasse lijkt de Schotejil de hoge positie rond de top-10 weten te handhaven.

 

In Antwerpen was een 4-tal zwemmers actief bij de ‘Antwerp International Youth Swimming Cup 2018’ (50m-baan). Aisha Nobels en Lelya Oversluizen zwommen op 400m en 800m vrij naar knappe tijden. Op 400m vrij resp. 5.22.34 en 5.25.06, terwijl beide zwemsters op 800m vrij resp. 11.05.75 en 11.07.86 op de klokken zetten. De 11.07.86 voor Leyla Oversluizen bleek behalve goed voor een gouden medaille in een serieus veld van leeftijdsgenootjes ook een startbewijs voor de Nationale Junioren Lange Afstand Kampioenschappen op te leveren. Floris Tanis was uiterst effectief als het gaat om ereplaatsen en vooral clubrecords. Hij verbeterde zowel het clubrecord uit 2004 van Mark Costeris op de 100m rugslag (1.23.68) als op de 200m vrij (2.34.16) van broer Jorian. Elise Tanis zwom tenslotte in de finales van zowel 100m rugslag als 100m vlinderslag naar het zilver in resp. 1.06.68 en 1.04.88.2 februari 2018
 

Gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

 

OOLTGENSPLAAT - Sinds 1 februari 2018 is de gemeente Goeree-Overflakkee de nieuwe eigenaar van het Fort Prins Frederik. De gemeente wil van Fort Prins Frederik een exploitabel fort maken, waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben. Het vrijmaken van de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug zijn de eerste stappen die de gemeente zet om het doel te bereiken.

 

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stelde op 14 december 2017 budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, de verplaatsing van eigenaren en gebruikers van de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de cultuurhistorische fiets- en voetgangersbrug. Na de ondertekening van de intentieovereenkomst om over te gaan tot aankoop van het fort, is op 1 februari 2018 het fort formeel overgedragen aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Hiermee is de gemeente formeel de nieuwe eigenaar van het Fort Prins Frederik.

 

“We hebben waardering voor alle inspanningen die Ivo Donker, namens Erfgoed Fort Prins Frederik BV, heeft gedaan tijdens zijn beheerperiode en danken hem voor de constructieve samenwerking ter voorbereiding op de overdracht. Nu we het fort hebben overgenomen en de nieuwe eigenaar zijn, gaan wij verder met de gedane inspanningen om het fort weer mooi, uitnodigend en beleefbaar te maken. Wij zijn van mening dat we door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kunnen verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan”, aldus wethouder Daan Markwat.

 

Gesprekken eigenaren/gebruikers

De komende periode vervolgt de gemeente de gesprekken met de eigenaren en gebruikers van de vestingwal van het Fort Prins Frederik. De insteek van de gesprekken is om samen met de eigenaren en gebruikers te komen tot een passende oplossing. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor een coulanceregeling. Hierdoor is het mogelijk om de eigenaren en gebruikers van de vestingwal een vergoeding aan te bieden als zij vrijwillig hun perceel ontruimen. Daarnaast is het mogelijk om de recreatieverblijven te verplaatsen naar een ander perceel op het fort waar onder het nieuwe bestemmingsplan recreatieverblijven worden toegestaan of het perceel te verkopen aan de gemeente. De eigenaren en gebruikers van de vestingwal krijgen binnenkort een uitnodiging voor een vervolggesprek.

 

Subsidie

Door Erfgoed Fort Prins Frederik BV is een plan opgesteld voor de restauratie van de geschutstoren. Op basis van dit plan heeft de voormalige eigenaar bij de provincie Zuid-Holland subsidie aangevraagd voor zowel de restauratie van de geschutstoren als de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug. De gemeente heeft dit plan en de subsidieaanvraag overgenomen. Hoewel de definitieve toekenning van de subsidie nog moet volgen, is de toezegging al wel gedaan. Zodra de subsidie is toegekend, gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. De insteek is om nog dit jaar te starten met de restauratiewerkzaamheden.

 

Fort Prins Frederik

Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort vormt samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) de zogeheten ‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie.2 februari 2018

 
Innovatieve en duurzame kanten visserijsector voor het voetlicht

Werkbezoek Europarlementariërs aan visserijsector Stellendam

  

STELLENDAM - Een delegatie Europarlementsleden van de Visserijcommissie bracht op 1 februari een werkbezoek aan het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland B.V. in Stellendam. De Visserijcommissie bestaat uit partijen uit de lidstaten en enkele onafhankelijke parlementariërs in het Europees Parlement. Het bezoek stond in het teken van kennisuitbreiding en het uitlichten van de sterke kanten van de Nederlandse visserij. Het doel is om een realistischere en positievere beeldvorming over de visserij tot stand te brengen bij het Europees Parlement.

 

 

Donderdagmiddag 1 februari heette wethouder Arend-Jan van der Vlugt (portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid) een delegatie Europarlementsleden van harte welkom bij het Visserij-innovatiecentrum in Stellendam. Van der Vlugt zet zich al geruime tijd in voor de belangen van de visserij op Goeree-Overflakkee. In juni 2017 overhandigde hij in Brussel al een motie over de pulsvisserij aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die nu ook bij het werkbezoek aanwezig was. In zijn welkomstwoord benadrukte de wethouder het belang van de innovatieve en milieuvriendelijke pulsvisserij voor de vissers van Stellendam.

 

Gemeentebestuur zet zich in voor behoud pulsvisserij

De pulsvisserij is een vismethode waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net worden ingedreven. Het is een zeer innovatieve methode, die minder brandstof kost en positief is voor de ecologie. Ondanks deze voordelen, stemde het Europees Parlement op 16 januari voor een verbod op de pulsvisserij. Het lokale politieke antwoord hierop was een tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulsvisserij, die door het college werd overgenomen. De uitkomst van 16 januari is onbegrijpelijk en onacceptabel vindt Van der Vlugt: ”De visserij is een sterke en veerkrachtige sector die vanuit economisch oogpunt erg belangrijk is voor Goeree-Overflakkee. Deze sector heeft momenteel te maken met meerdere uitdagingen; niet alleen de pulskorvisserij, maar ook de gevolgen van de aanlandplicht en brexit spelen een belangrijke rol. “Ik ben ervan overtuigd dat door onze handen (inter)nationaal ineen te slaan wij een krachtig instrument in handen hebben om de visserijsector de (Europese) ondersteuning te geven die het verdient!”

 

Positieve Europese beeldvorming visserij van groot belang

Na het welkomstwoord van de wethouder, nam Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van de UFA, het stokje over. Hij vertelde de aanwezigen over de visserijcluster waarin vissers, de visafslag, de scheepswerven, de Visserijschool en Coöperatie Westvoorn samenwerken aan innovatieve visserij. Na deze toelichting kreeg het gezelschap een rondleiding in het Visserij-innovatiecentrum. Het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de visserijsector door het testen van aanpassingen aan vistuigen en netten in een bassin met een zandbodem en zout water. De delegatie kreeg niet alleen een rondleiding, maar testte ook persoonlijk de subtiele lichte stroomstootjes van het pulsvissen door hun handen in een bak met water en elektriciteit te steken.

 

Ook Europarlementariër Gabriël Mato was bij de rondleiding aanwezig; hij zal binnenkort gaan onderhandelen met de Raad van visserijministers over het pulsvis-verbod.Dat kan gelukkig dankzij het innovatiecentrum in Stellendam!” “Regels voor de visserij komen grotendeels uit Brussel. Het is dus zeer belangrijk dat Europa een goed beeld heeft van de visserij.Na de interessante demonstraties gaf Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik nog mee: 

 

 

 

 

 

 1 februari 2018

Jan Zwerus slaat keihard terug

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van het schrijven van de fractievoorzitter van GOS de heer Arie Swaneveld de reactie van Jan Zwerus.

Arie Swaneveld: "De politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee, onder voorzitterschap van de heer H. Huber en de politieke groepering Goeree-Overflakkee Samen (GOS), waarvan ik sinds de oprichting in 2012 voorzitter ben, zijn van mening dat versnippering in de raad niet bijdraagt aan een solide en daadkrachtig bestuur, welke broodnodig is om de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden. Daarom is besloten om voor de komende verkiezingen in ieder geval samen via één lijst in te gaan. Om dit proces centraal te kunnen begeleiden heeft de ledenvergadering van Leefbaar Goeree Overflakkee, op voorstel van voorzitter Huber, besloten het voorzitterschap aan mij over te dragen. Nadien hebben de leden van beide partijen unaniem besloten onder een vereniging de verkiezingen in te gaan. Omdat de behoefte bestond het gezicht van beide partijen te behouden, is besloten onder de partijnaam GOS verder te gaan onder het motto te streven naar een Leefbaar Goeree-Overflakkee."

Reactie Jan Zwerus: “Dat Arie en Huber samen met 1 lijst verder gaan, lezen wij nu voor de 1ste keer, dit is niet eerder aan de mij, op de vergaderingen van de LGO kandidaten medegedeeld. Hij spreekt over een ledenvergadering, echter bestond deze ledenlijst alleen uit Huber en zijn vrouw! Wij zijn overeengekomen met Swaneveld dat hij in opdracht van de leden/kandidaten, de vereniging zou over laten schrijven van Huber naar zijn naam. Met als doelstelling om mee te doen aan te gemeenteraadsverkiezingen.

De leden van beide partijen hebben dit zogenaamd ‘besloten’ om onder 1 vereniging verder te gaan? Welke leden? 1 van GOS, namelijk Swaneveld en 2 van LGO, namelijk Huber en zijn vrouw.”


Arie Swaneveld: “Om de bestaande versnippering, ten gunste van een broodnodig stevig bestuur voor de burgers van Goeree-Overflakkee te bevorderen, verricht onze partij tevens de nodige inspanningen en om met de twee andere lokale partijen, te weten Eiland van Vrijheid en de V.K.G.O nog nauwer in gesprek te gaan. Dit om in elk geval voor de komende raadsperiode van 4 jaar zo veel mogelijk als een blok samen te werken. In de hoop de tengevolge van de gemeentelijke herindeling veroorzaakte versnippering in de toekomst nog verder terug te dringen."

Reactie Jan Zwerus: “Wij begrijpen dus dat zij de versnippering serieus nemen en daardoor wordt LGO buiten spel gezet?! Een kulverhaal! Swaneveld heeft nooit eerder met ons over deze genoemde versnippering gesproken. Ook dit lezen we voor het eerst."

Arie Swaneveld: "Enige tijd geleden vernamen wij tot onze verbijstering uit de pers dat een derde persoon overal luidkeels verkondigde dat hij de partij Leefbaar Goeree- Overflakkee ( LGO) zou hebben opgericht. Nadat deze persoon door de gemeente er op attent was gemaakt dat deze partij reeds jaren bestond, heb ik met deze persoon diverse keren een gesprek gevoerd om mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking. Ook weer om verdere versnippering tegen te gaan, met alle nadelen voor onze burgers van dien. Op het laatst voegden zich daar ook enkele van zijn trouwe volgelingen aan toe.”

Reactie Jan Zwerus: “De 3e persoon waar Swaneveld over schrijft heeft nooit in pers geroepen dat hij LGO heeft opgericht. Vraag aan Swaneveld om concrete voorbeelden. Dat zal hij niet kunnen doen want die zijn er namelijk niet. Swaneveld heeft mij in oktober benaderd, nadat er in de pers interviews verschenen waarin ik een oproep deed voor PVV kandidaten. Swaneveld was positief en wilde graag een samenwerking aan gaan met mij. Swaneveld, Nathalie en ik hadden de 1ste donderdag van november een gesprek waarin Swaneveld en ik aan Nathalie de Beste vroegen de functie van secretaris te vervullen. Ondertussen hadden zich al een tiental kandidaten gemeld en heeft de 1ste ledenvergadering plaatsgevonden op 16 november 2017. De ‘volgelingen’ waarover Swaneveld spreekt zijn de kandidaten. In mails van Swaneveld, na de clash, noemt hij volgelingen ineens deelnemers (mail aanwezig). Het woord versnippering is nooit en te nimmer gevallen."

Arie Swaneveld: "Al tijdens het eerste gesprek heb ik deze persoon uitgelegd dat onze groep mensen fatsoen en respect hoog in het vaandel hebben staan. En dat bovendien integriteit boven elke twijfel verheven dient te zijn. En voorop staat dat de belangen van onze burgers waar mogelijk behartigt moet worden, onder aanwezigheid van bestuurlijke vakmanschap en ervaring. En daarbij met een luisterend oor optimaal gecommuniceerd dient te worden, zoals de wet op het dualisme dat voorschrijft.

Tegen het eind van de contacten kregen leden van onze partij, waaronder mijzelf, de overtuiging dat deze persoon op geen enkele wijze voldeed aan bovenstaande beschrijving van onze voorgestane identiteit. En dat het voor ons bovendien onmogelijk was ons te verenigen met zijn landelijke gedachtegoed, zijn wijze van communicatie en zijn op het laatst gebleken handelswijze. Direct daarna heb ik hem persoonlijk bij hem thuis meegedeeld dat er geen basis was voor verdere samenwerking, met als belangrijkste reden dat het voor ons onmogelijk was om met hem de door ons gestelde doelen te bereiken welke in het belang zijn voor onze burgers. Dat wij ons alleen dáárvoor wilden inzetten en nooit uit persoonlijk belang"


Reactie Jan Zwerus: “Indien Swaneveld kritiek heeft op het gedachtegoed van Zwerus als PVV-er vanwaar het verzoek tot samenwerking? De handelswijze en communicatie van mij waren juist dermate goed dat, op 2 personen na, iedereen mij is blijven steunen. Op dezelfde dag dat Swaneveld bij mij langs kwam (laat op de avond) werden Nathalie en ik van alle communicatiekanalen verwijderd (groepsapp, twitter, gmail, istagram) en werden de kandidaten in de ochtend gebeld met het verzoek om over te stappen en ze werden tegelijkertijd uitgenodigd voor zijn verjaardag de volgende dag. Het is gebleken dat de handelswijze van Swaneveld niet in goede aarde viel bij de grote meerderheid van de kandidaten.

Swaneveld geeft aan zich nooit uit persoonlijk belang te willen inzetten? Wat persoonlijk belang? Swaneveld heeft ons allemaal mails verstuurd inzake zijn problemen met de gemeente in het verleden en in het bijzonder met de burgemeester. Wij hebben hier nooit op gereageerd aangezien dit niet relevant is voor ons of behoort tot onze doelstelling.”

 
1 februari 2018

Voorzitter GOS reageert als door een adder gebeten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van vragen vanuit de lokale media ontving het Schrijfbedrijf onderstaande reactie van de voorzitter van Goeree-Overflakkee Samen

Partijen moeten maandag 5 februari hun kieslijst inleveren. Deelname is pas definitief op het moment van vaststelling door het Centraal stembureau op 9 februari. Dat kan alleen indien de politieke groeperingen aan de voorwaarden zoals gesteld in de kieswet hebben voldaan. U begrijpt dat de groeperingen tot sluiting van de inlevertijd maandag nog de keuze hebben om deel te nemen en hun kieslijst op te stellen.

Ik kon niet eerder naar buiten treden voordat het Centraal stembureau een besluit had genomen op mijn verzoek, als rechtsgeldig voorzitter van Leefbaar Goeree-Overflakkee, om de politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee uit het kiesregister te schrappen.

De politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee, onder voorzitterschap van de heer H. Huber en de politieke groepering Goeree-Overflakkee Samen (GOS), waarvan ik sinds de oprichting in 2012 voorzitter ben, zijn van mening dat versnippering in de raad niet bijdraagt aan een solide en daadkrachtig bestuur, welke broodnodig is om de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden.

Daarom is besloten om de komende verkiezingen in ieder geval samen via één lijst in te gaan. Om dit proces centraal te kunnen begeleiden heeft de ledenvergadering van Leefbaar Goeree-Overflakkee, op voorstel van voorzitter Huber, besloten het voorzitterschap aan mij over te dragen. Nadien hebben de leden van beide partijen unaniem besloten onder een vereniging de verkiezingen in te gaan. Omdat de behoefte bestond het gezicht van beide partijen te behouden, is besloten onder de partijnaam GOS verder te gaan onder het motto te streven naar een Leefbaar Goeree-Overflakkee.

Voormalig voorzitter Huber heeft zich verkiesbaar gesteld op de lijst GOS en is tevens benoemd tot erelid. De rechten op het gebruik van deze naam Leefbaar Goeree-Overflakkee blijven in bezit van de gelijknamige vereniging. Tegen elk misbruik door derden zal stevig worden opgetreden. Om aan de kiesgerechtigden, de pers en het Centraal stembureau duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke status van welke partij aan deze verkiezingen deelneemt, is aan het Centraal stembureau het verzoek uitgegaan om de partijnaam Leefbaar Goeree-Overflakkee uit het kiesregister te schrappen.

Om de bestaande versnippering, ten gunste van een broodnodig stevig bestuur voor de burgers van Goeree-Overflakkee te bevorderen, verricht onze partij tevens de nodige inspanningen en om met de twee andere lokale partijen, te weten Eiland van Vrijheid en de V.K.G.O nog nauwer in gesprek te gaan. Dit om in elk geval voor de komende raadsperiode van 4 jaar zo veel mogelijk als een blok samen te werken. In de hoop de ten gevolge van de gemeentelijke herindeling veroorzaakte versnippering, in de toekomst nog verder terug te dringen.

Op vragen die mij door Schrijfbedrijf Evers an der Waart zijn gesteld het volgende:

Enige tijd geleden vernamen wij tot onze verbijstering uit de pers dat een derde persoon overal luidkeels verkondigde dat hij de partij Leefbaar Goeree-Overflakkee (LGO) zou hebben opgericht. Nadat deze persoon door de gemeente er op attent was gemaakt dat deze partij reeds jaren bestond, heb ik met deze persoon diverse keren een gesprek gevoerd om mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking. Ook weer om verdere versnippering tegen te gaan, met alle nadelen voor onze burgers van dien. Op het laatst voegden zich daar ook enkele van zijn trouwe volgelingen aan toe.

Al tijdens het eerste gesprek heb ik deze persoon uitgelegd dat onze groep mensen fatsoen en respect hoog in het vaandel hebben staan. En dat bovendien integriteit boven elke twijfel verheven dient te zijn. En voorop staat dat de belangen van onze burgers waar mogelijk behartigd moeten worden, onder aanwezigheid van bestuurlijke vakmanschap en ervaring. En daarbij met een luisterend oor optimaal gecommuniceerd dient te worden, zoals de wet op het dualisme dat voorschrijft.

Tegen het eind van de contacten kregen leden van onze partij, waaronder ikzelf, de overtuiging dat deze persoon op geen enkele wijze voldeed aan bovenstaande beschrijving van onze voorgestane identiteit. En dat het voor ons bovendien onmogelijk was ons te verenigen met zijn landelijke gedachtegoed, zijn wijze van communicatie en zijn op het laatst gebleken handelswijze. Direct daarna heb ik hem persoonlijk bij hem thuis meegedeeld dat er geen basis was voor verdere samenwerking, met als belangrijkste reden dat het voor ons onmogelijk was om met hem de door ons gestelde doelen te bereiken, welke in het belang zijn voor onze burgers. Dat wij ons alleen dáárvoor wilden inzetten en nooit uit persoonlijk belang.

Tot ons genoegen kan ik u meedelen dat onze kieslijst afgelopen dinsdag unaniem door onze leden is vastgesteld en gisteren ter controle aan het Centraal stembureau aangeboden. En zover bekend correct is voorbereid om maandag formeel in te dienen. Voor informatie over onze kieslijst, verkiezingsprogramma etc. en overige vragen kunt u zich wenden tot onze eerste secretaris mevrouw Hanna IJzerman en onze tweede secretaris van onze vereniging, mevrouw Elvira van Houwelingen. Ik ga er vanuit dat door middel van dit schrijven al uw onderstaande vragen afdoende zijn beantwoord. Indien u in dit verband nog aanvullende vragen heeft verzoek ik u deze eveneens te richten aan bovengenoemde secretaris.

 

Met vriendelijke groet,

Arie Swaneveld ( voorzitter )1 februari 2018

Leefbaar mag niet meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

GOEREE-OVERFLAKKEE – “GOS heeft ons een kunstje geflikt.” Secretaris Nathalie de Beste reageert naar aanleiding van de uitschrijving Leefbaar Goeree-Overflakkee.

“Een kunstje dat geen schoonheidsprijs verdient op zijn zachtst gezegd. Arie S. is voorzitter bij twee verenigingen: GOS en LGO. Belangenverstrengeling! We zijn al even bezig met een jurist en hebben alle bewijzen dat er onrechtmatig gehandeld wordt. Echter de Kiesraad heeft uitsluitend gekeken naar de Kamer van Koophandelinschrijving. Heel jammer want aan ons is geen dossier opgevraagd. Wordt vervolgd! Waarschijnlijk eindigt dit in een kort geding. We doen echter sowieso mee. Desnoods middels een blanke lijst. Dit smerige spelletje krijgt absoluut een vervolg.”

Jan Zwerus wil echter niet teveel tijd steken in negativiteit: “We moeten vooruit kijken.” Toch wil hij nog wel kwijt dat hij samen met Arie S. in het begin goed heeft samengewerkt. De reden dat Arie S. hem buitenspel heeft gezet ligt mogelijk, maar dat weet hij niet zeker, in het feit dat Arie S. nog altijd bezig is met een zakelijk conflict met de gemeente en de burgemeester. “Ik heb hem gezegd dat hij zich beter op de toekomst kan richten.”

Naar aanleiding van interviews in NRC, Volkskrant en lokale media zocht, volgens Zwerus, Arie S. contact met hem om samen een partij op te richten. De naam Leefbaar bleek al te zijn geregistreerd en was van Hendrik Huber uit Herkingen. Daarop heeft Arie S. in samenspraak met Huber zich laten registreren bij de Kamer van Koophandel als voorzitter. “De afspraak was dat hij het hele bestuur zou registreren en ook leden. Dat heeft hij tot onze verwondering echter niet gedaan. Vervolgens bleken dat de wachtwoorden van onze sociale media-accounts waren veranderd.”

Zwerus en De Beste willen liever campagne voeren dan nu energie stoppen in een juridische strijd: “Wij hebben een leuke groep van overal op ons eiland, van elf enthousiaste mensen, die staan te popelen om aan de slag te kunnen.”
 


1 februari 2018

Stembureau schrapt inschrijving Leefbaar Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVEFLAKKEE - Op verzoek van de Vereniging Leefbaar Goeree-Overflakkee heeft het stembureau van de gemeente Goeree-Overflakkee op 31 januari de inschrijving van lijst Leefbaar geschrapt.


Dit verzoek is gedaan door Arie S. die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als rechtsgeldig voorzitter van deze vereniging. Deze beslissing van het stembureau staat open voor beroep.

Het Schrijfbedrijf zal naar aanleiding hiervan later vandaag nog een reactie plaatsen van Jan Zwerus.
31 januari 2018

Lijst Goeree-Overflakkee Samen bekend

We ontvingen vandaag de lijst van de politieke partij Goeree-Overflakkee Samen (GOS) voor de komende verkiezingen.30 januari 201830 januari 2018

CDA komt met sterke kandidaten van heel het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het CDA Goeree-Overflakkee is klaar voor de verkiezingen. Met het verkiezingsprogramma ‘Voor het eiland dat we door willen geven’ waarbij het CDA kiest voor het eiland waar we zorgen voor elkaar, aangenaam wonen en werken & ondernemen. Met 35 kandidaten vanuit heel Goeree-Overflakkee, met als lijsttrekker Tea Both-Verhoeven en als lijstduwer wethouder Arend-Jan van der Vlugt.

 Tea Both (55) uit Dirksland is lijsttrekker voor het CDA Goeree-Overflakkee en is de vertegenwoordiger vanuit de zorg. Tea heeft vele jaren in de thuiszorg gewerkt en is nu manager van woonzorglocatie Geldershof in Dirksland.

 

Dirk Pijl (63) uit Goedereede vertegenwoordigt de westkant van het eiland en de visserijsector. Dirk werkt al vanaf jonge leeftijd in de visserijsector en is bestuurslid van de visserijvereniging.

 

Lobke van Oorschot (41) uit Achthuizen vertegenwoordigt de oostkant van het eiland en de agrarische sector. Lobke heeft in diverse functies binnen deze sector gewerkt en woont op een akkerbouwbedrijf.

 

Daniël Huising (36) uit Sommelsdijk is de vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en het verenigingsleven. Daniël staat voor de klas in Middelharnis, geeft tennisles in Melissant en zet zich in voor het jongerenwerk van de kerk.

 

Ondernemer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt (45) uit Stellendam is lijstduwer voor het CDA Goeree-Overflakkee. Arend-Jan is beschikbaar om als wethouder zijn vele inspanningen voor het eiland dat we door willen geven voort te zetten.

 

Voor het eiland dat we door willen geven

Het CDA op Goeree-Overflakkee is een toekomstgerichte volkspartij die zich vanuit de christelijke traditie inzet voor het eiland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het eiland waar we zorgen voor elkaar. Het eiland waar we aangenaam wonen. Het eiland waar we werken en ondernemen. Met kandidaten die betrokken zijn bij het eiland en weten wat er speelt in de verschillende kernen en sectoren.

 

CDA blij met vele steunbetuigingen

Het CDA heeft de afgelopen vijf jaren als positief-kritische coalitiepartij verantwoordelijkheid gedragen en meegebouwd aan de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De inspanningen van de wethouder en gemeenteraadsleden van het CDA kunnen op brede steun rekenen.

 

Het CDA verwacht bij de komende verkiezingen minimaal de tweede partij van het eiland te worden. Zo hoopt het CDA zich de komende periode met meer volksvertegenwoordigers te kunnen inspannen voor het eiland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

 

Kandidaten CDA Goeree-Overflakkee

1.            Tea Both-Verhoeven (Dirksland)

2.            Dirk Pijl (Goedereede)

3.            Lobke van Oorschot-Coppens (Achthuizen)

4.            Daniël Huising (Sommelsdijk)

5.            Rudie Heintjes (Oude-Tonge)

6.            Bram Pijl (Ouddorp)

7.            Liesbeth Keijzer-Westhoeve (Stellendam)

8.            Joar van der Velde (Herkingen)

9.            Manel van der Sleen (Goedereede)

10.          René Sauren (Den Bommel)

11.          Diana Nuij-Meijer (Stellendam)

12.          Jan-Anton Houweling (Middelharnis)

13.          Jan van Eijken (Sommelsdijk)

14.          Cor van Leeuwen (Melissant)

15.          Cees Neels (Ooltgensplaat)

16.          Henk van Putten (Dirksland)

35.         Arend-Jan van der Vlugt (Stellendam)

 29 januari 2018
 

Zuiderdiep SRGO heeft een primeur!!


STELLENDAM - Als een van de eerste zwembaden van Nederland reikte zij afgelopen woensdag 24 januari het vernieuwde Zwem ABC uit. Dit bijzondere moment konden zij niet zomaar voorbij laten gaan. Wethouder de Jong had de eer het eerste diploma uit te reiken aan Tomas Dietvorst.

Voorafgaand aan dit moment hielt hij een praatje over hoe belangrijk zwemles is en hoe belangrijk het is om door te gaan tot en met het C Diploma. De nieuwe zwemdiploma's geven immers aan dat je alleen met het volledige Zwem ABC op zak voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

 

Wat kan je met welk zwemdiploma?
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Je kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als hij of zij het volledige Zwem-ABC op zak heeft. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:

 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Stichting SRGO

In zwembad Zuiderdiep zijn ze van start gegaan met een plan wat organisatiebreed verder uitgerold wordt. Naast het Zuiderdiep zijn ook zwembad de Gooye en zwembad de Staver bezig met deze vernieuwing. Later dit voorjaar zullen ook daar de kinderen afzwemmen voor het vernieuwde Zwem ABC.
29 januari 2018
 

Flakkeese flamingo's gaan viral

BATTENOORD - Elk jaar overwintert een grote groep flamingo's op het eiland Goeree-Overflakkee. Een video hiervan wordt massaal gedeeld op Facebook. De video met de flamingo's wordt vooral veel bekeken rondom Goeree-Overflakkee, in Rotterdam en Brabant. Maar opvallend is dat de video ook populair is in Antwerpen en zelfs veel kijkers trekt uit het Spaanse Valencia.

 

De wilde flamingo's vliegen meestal rond oktober vanuit Duitsland naar het Grevelingenmeer, waar ze (afhankelijk van de weersomstandigheden) verblijven tot april. De vogels zijn vaak te vinden rondom het haventje van Battenoord, waar ook een kleine uitkijktoren staat.

 

100.000 views

De video werd in één klap de meest bekeken video ooit op de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee. Fotograaf Hans van der Elst uit Middelharnis maakt regelmatig foto's van de natuur op het eiland. Hij maakte de video van de flamingo's, die werd geplaatst op de pagina Eiland Goeree-Overflakkee. Vervolgens werd het filmpje meer dan honderdduizend keer bekeken. ‘Ik vind het leuk dat de video zo vaak is bekeken. De flamingo’s heb ik al vaker gefotografeerd, maar nadat het filmpje op Facebook verscheen werd het heel druk bij Battenoord.’

 

Meer dan 15.000 fans
Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is blij met deze aandacht voor de verrassende natuur op Goeree-Overflakkee. 'Behalve flamingo's zijn er ook heckrunderen, fjordenpaarden, zeehonden en reeën op ons eiland te zien', reageert wethouder Arend-Jan van der Vlugt. 'Ons eiland heeft veel moois te bieden.'

 

Door de populariteit van het filmpje telt de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee inmiddels meer dan 15.000 fans. Eerdere populaire filmpjes waren drone-video's van de kleurrijke tulpenvelden en een video van het Streekmuseum over de geschiedenis van het eiland. Goeree-Overflakkee is ruim drie jaar actief op Facebook. Uit de statistieken blijkt dat veel Rotterdammers een band met het eiland hebben: die stad telt de meeste fans van de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee.
28 januari 2018

Eilandelijke wedstrijdzwemmers goed op dreef 

 

Zaterdag 27 januari hebben ca. 35  jonge wedstrijdzwemmers van de gezamenlijke zwemverengingen van Goeree-Overflakkee de tweede wedstrijd gezwommen van het KNZB-Miniorencircuit in Barendrecht. Er werden ca. 40 ereplaatsen behaald ondanks dat het voor velen hun eerste officiële wedstrijd was. Er werd in twee categoriën gezwommen, te weten volgens het Swimkick reglement en in de reguliere Minorencategorie.

 

In de ‘Swimkick categorie’ voor beginnende wedstrijdzwemmers staat de kennismaking met wedstrijdsport centraal. Er werden door debuterende Swimkick-zwemmers afstanden van 25m en 50m gezwommen en vele medailles gewonnen. In de categorie ‘Minioren’, werd officieel conform de KNZB reglementen gezwommen. Hier waren de medailles voor Dominique Overduin op 400m vrij (1e in 5.59.77) en Thalia Meijer (2e in 6.14.02). Op 100m schoolslag waren de rollen precies omgekeerd en won Thalia Meijer (1.36.28) gevolgd door Dominique Overduin (1.38.74) als 2e. In andere leeftijdsgroepen waren er op 100m schoolslag gouden medailles voor Laurens Kalle (1.27.91) en Meyke van Nimwegen (1.41.09), evenals op de 100m vrij voor Laurens Kalle (1.08.05) en de 50m vlinderslag voor Meyke van Nimwegen (39.84). Op de 50m vlinderslag waren Daphne v.d. Slik en Rosa Gerrits resp. 2e (41.71) en 3e (55.09). Daphne v.d. Slik werd ook nog 3e op 100m schoolslag (1.56.41). Bij de jongens waren er 1e en 2e plaatsen op 50m vlinderslag voor resp. Floris Tanis (36.08) en Luuk Voogd (42.55). Op 100m schoolslag won Floris Tanis goud (1.32.80) en was het brons voor Luuk Voogd (1.46.47). Roan Klink zwom op 50m vrij naar de 2e plaats (39.82) en won overtuigend de 100m rugslag (1.43.81). Daphne van Dam werd 2e op 50m vrij (45.16).

 

In de slotestafette 4x50m vrij zwommen Meyke van Nimwegen, Floris Tanis, Thalia Meijer en Laurens Kalle naar de 1e plaats (2.11.15) en was er een verrassende 3e plaats voor Daphne v.d. Slik, Rien Mackloet, Dominique Overduin en Luuk Voogd (2.32.19).


26 januari 2018


Gemeentebestuur in actie voor behoud pulskorvisserij

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 16 januari stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod van pulsvisserij. Dit betekende een zware slag voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee, die de afgelopen jaren forse bedragen investeerde in de zogenaamde pulstechniek. Daarom dienden alle fracties in de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 januari gezamenlijk een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij. Ter ondersteuning van de grote inzet die het college reeds pleegt, is het college in de motie gevraagd om de pulskorvisserij alsnog geaccepteerd te krijgen door steun te vragen aan andere gemeenten, de Rijksoverheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

 

Hoewel het nog geen gelopen race is, was de stemming op 16 januari van het Europees Parlement over een verbod op de pulsvisserij een enorme tegenvaller voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. Er gaat nog overleg plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Visserijministers, waarbij verder onderhandeld wordt over het visserijbeleid.

 

 

Motie behoud pulskorvisserij

Afgelopen donderdag nam het college van burgemeester en wethouders de tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulskorvisserij over. Deze innovatieve vismethode heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionelere boomkorvisserij: er is minder bijvangst, een lager brandstofgebruik en minder bodemberoering. Veel vissers investeerden dan ook enorme bedragen in deze techniek voor de ombouw van hun kotters en de aanschaf van pulsmodules.

 

 

Het gemeentebestuur wil de vissers op het eiland steunen in het behouden van de pulskorvisserij door samenwerking te zoeken en te overleggen met de visserijsector, andere gemeenten en hogere overheden. Zij zullen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vragen welke stappen er nog gezet kunnen worden. Verder zal het bestuur het Rijk verzoeken om een standpunt in te nemen en onze visserijsector te steunen.

 

 

“Door dit besluit worden onze vissers zwaar getroffen en benadeeld, terwijl de visserijsector juist zo belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland. Maar ook vanuit de duurzaamheidsgedachte is het onvoorstelbaar dat onze vissers af zouden moeten stappen van een innovatieve en bewezen effectieve techniek met minder milieubelasting en meer opbrengst. Ik zal mij dan ook volledig inzetten en alle politieke wegen maximaal benutten om het tij te keren!”Wethouder Arend-Jan van Vlugt, portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid, vindt het verbod van het Europees Parlement op de pulsvisserij vanuit economisch en duurzaam oogpunt volkomen onacceptabel.26 januari 2018

Jezus leeft is leefbaar alternatief voor SGP

25 januari 2018

25 januari 2018

Bewoners laten zich niet afkopen en gaan naar Raad van Staten
24 januari 2018
22 januari 2018

Zwemteam Goeree-Overflakkee succesvol op Open Nederlandse Masters Kampioenschappen

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend hebben de zwemmers van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Terneuzen. In totaal werd in verschillende leeftijdscategorieën 25 keer persoonlijk gestart en is er deelgenomen op 6 estafettes. In totaal werden 12 ereplaatsen behaald.
 De grootste successen waren er op de lange afstanden. Nico Paasse won goud op zowel de 800m vrij (10:28,47) als de 1500m vrij (19:50,44). Niels Albrechts deed in zijn leeftijdscategorie hetzelfde in respectievelijk 9:42,00 en 18:28,12. Frank van der Voordt won zilver op 1500m vrij (18:48,71) en brons op de 800m vrij (9:44,92). Niels Albrechts zwom op de 400m vrij (4:37,95) naar het zilver en op de 400m wisselslag (5:39.79) naar het brons. Frank van der Voordt won eveneens brons op de 400m wisselslag (5:16.85).

 

Op de korte rugslag nummers werden ook medailles binnengesleept. Marjon van Kempen wist het zilver te veroveren op de 50m rugslag (34,51). Mark Costeris won brons op de 50m rugslag (29,27).
 

Estafette succes was er voor de heren Niels Albrechts, Kees Akershoek, Frank van der Voordt en Mark Costeris op de 4x100m wisselslag (4:37,44). De dames Marjon Tieleman, Marjon van Kempen, Eline Roeland en Danica Koedoot grepen op de 4x100m vrij (4:54,90) net naast de medailles.
21 januari 2018
 

Reactie op artikel in AD van 20 januari 2018 inzake aanpak Fort Prins Frederik

 

Wethouder Markwat spreekt in het AD van 20 januari 2018 inzake de gedwongen verwijdering van chalets op de vestingwal van het Fort Prins Frederik van ruimhartig compenseren en een riante coulanceregeling.

 

Dat mag misschien zo zijn voor die enkele bezitter van een inmiddels vervallen stacaravan die vanwege de bizarre situatie toch al van plan was het fort de rug toe te keren. Maar voor bewoners en eigenaren die een chalet hebben om op aangename wijze hun tijd door te brengen ligt dat wel iets anders.

Als je schade lijdt van meer dan honderdduizend euro leert een eenvoudige rekensom dat er na de coulancebetaling altijd nog een schade resteert van meer dan vijftigduizend euro. Coulance wordt ten onrechte geassocieerd met vrijgevigheid maar er mag toch een causaal verband worden verondersteld tussen de hoogte van het bedrag en de schade. In een groot aantal gevallen op de vestingwal is de coulance volstrekt ontoereikend.

 

De wethouder spreekt constant van illegale bebouwing en dat de gemeente al die tijd een oogje dichtkneep. Dat oogje dichtknijpen is wat al te bescheiden uitgedrukt. De folders om een kavel te kopen en daarop een chalet te plaatsen lagen bij de receptie van het gemeentehuis en bij plaatsing van een chalet kwamen de gemeenteambtenaren als eerste kijken om de WOZ-waarde te bepalen. Ook zijn op verzoek van de  gemeente, mensen op het fort gehuisvest waarvoor elders geen plaats was. Twee voormalige wethouders hebben dit (schriftelijk) verklaard. De gemeente had een actieve rol bij de totstandkoming en instandhouding van de ‘illegale’ situatie op het fort die aanzienlijk verder strekte dan een ‘oogje dichtknijpen’.

 

Er zijn legio juridische gronden aan te voeren waardoor er een zeer reële kans is dat de bestuursrechter handhaving niet zal goedkeuren. Als een eigenaar echter gebruik maakt van zijn burgerrechten en de bestuursrechter om een oordeel wil vragen dan vervalt de ‘riante’ compensatie en krijgt de gedupeerde helemaal niets. In het verlengde daarvan is het ook opmerkelijk dat de gemeente recentelijk heeft laten weten dat zij bevoegd is om een klacht over procedurele onrechtmatigheden inzake het dossier fort niet in behandeling te hoeven nemen. Als reden wijst de gemeente daarbij op de mogelijkheid om de klacht op te nemen in een bezwaar tegen een handhavingsbesluit. Alleen geldt dan de strafmaatregel dat de ‘riante en ruimhartige’ coulancebetaling vervalt.

 

De gemeente beweert in haar recht te staan maar probeert toch met man en macht een gang naar de Raad van State te voorkomen en heeft daar bijna een miljoen voor over wat neerkomt op ruim twintig euro per inwoner (veertig euro per inwoner incl. aankoop fort). Dit nog afgezien van de kosten voor exploitatie, herstel wegen en infra en restauratie monument. En dat is nog maar het begin. De hele procedure van handhaving van de vestingvoet en de ‘punt’ komen er nog aan. De volgende gang van de wethouder naar de raad met een verzoek om meer geld lijkt onafwendbaar. Zover bekend heeft de gemeente, evenals de vertrekkende eigenaar geen plan van aanpak met sluitende begroting om de plannen met het fort te realiseren. Het is niet ondenkbaar dat het te investeren bedrag nog wel eens zou kunnen oplopen richting honderd euro per inwoner of meer.

 

Ondertussen dienen de bewoners die geheel ter goeder trouw handelen te verdwijnen. Of  daarna de verwachte busladingen recreanten/toeristen naar het fort zullen komen is ook nog maar de vraag. Er heeft geen enkel (markt)onderzoek naar de behoefte aan de veronderstelde toeristische parel plaatsgevonden.

 

Zeker in het licht van de komende raadsverkiezingen is het dapper van deze coalitie om een miljoenen verslindend project te initiëren zonder enige daadwerkelijke onderbouwing van de behoefte daaraan. Dit ten koste van tientallen bewoners die geheel ter goeder trouw hebben gehandeld en voor rekening van de inwoners van de hele gemeente Goeree-Overflakkee.

 

Ferry Simonis


21 januari 2018

 

Schotejillers zwemmen scherpe tijden tijdens KNZB Circuit-wedstrijd

 

De zwemmers van z.c. De Schotejil uit Middelharnis hebben knappe tijden gerealiseerd tijdens de KNZB Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd te Rozenburg. Behalve een flinke hoeveelheid medailles was er een evenaring van het clubrecord bij de junioren door Xander Vis op 200m schoolslag (2.34.93).

 

Tijdens deze Circuitwedstrijden worden de zwaardere nummers geprogrammeerd door de KNZB. Zo werden dit keer op 200m vlinderslag dikke p.r.’s gezwommen door Luuk Kieviet (2.32.66) en de nog bij de junioren uitkomende Christian Kalle (2.51.29). Op de eveneens pittige 400m wisselslag werden door de junioren-meisjes Aisha Nobels (6.00.53) en Leyla Oversluizen (6.01.96) aansprekende resultaten geboekt. Op de 200m schoolslag verbeterden David Kievit (2.31.92) en Jacob Mackloet (2.47.80) hun tijden. De 200m vrij leverde p.r.’s op voor Bibi Middelbos (2.38.87) en junioren-zwemster Yente van Wensen (2.47.27).
20 januari 2018


20 januari 2018

Algemeen Dagblad editie Voorne Putten 20-01-2018
19 januari 2018

 

Gemeente in gesprek met andere geïnteresseerde partij
 

Staton Bouw stopt met ontwikkeling plannen voormalig gemeentehuis Oude-Tonge

 

OOSTFLAKKEE - Na uitgebreide studie van de plannen heeft Staton Bouw, in goed overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, besloten om de ontwikkeling van het oude gemeentehuis in Oude-Tonge niet verder voort te zetten. Deze beslissing is mede ingegeven door de veranderende bouw- en marktomstandigheden.

 

Staton Bouw richtte zich op het leegstaande gemeentelijke pand aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge. Tot het moment van de herindeling in 2013 was hier het gemeentehuis van de toenmalige zelfstandige gemeente Oostflakkee gevestigd. Het was niet de bedoeling van Staton Bouw om in het pand zelf activiteiten te ontplooien, maar om met eilandelijke makelaars gesprekken te voeren en daarbij de behoefte van marktpartijen naar ruimtelijke invulling van (delen) van het pand te onderzoeken.

 

Een jaar geleden werd in De Grutterswei in Oude-Tonge een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond zijn de plannen voor de mogelijke nieuwe bestemming bekendgemaakt. Toen was er sprake van vijfentwintig appartementen die onder de projectnaam 't Oude Raedthuys zouden worden gerealiseerd.

 

Op dit moment is er nog niets bekend over de toekomstplannen. Zowel Staton Bouw als de gemeente Goeree-Overflakkee is er van overtuigd dat nieuwe kansen kunnen worden gecreëerd door andere partijen. De gemeente biedt hiervoor de ruimte en neemt de ontwikkeling van het gebouw en het omliggende terrein voortvarend ter hand. De gemeente is op dit moment verkennend in gesprek met een andere geïnteresseerde partij. Als hierover concrete informatie gegeven kan worden, brengt de gemeente dit naar buiten.18 januari 2018

Gemeente Goeree-Overflakkee: “Financiële positie Sopogo is gezond”

Bij de behandeling van de gemeentelijke Programmabegroting, op donderdag 9 november, is verwarring ontstaan rond de vermogenspositie van de schoolstichtingen Sopogo (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en Sovogo (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee. Ten onrechte is het beeld ontstaan dat de genoemde terugloop van het vermogen betrekking heeft op Sopogo.

Raadsvragen over Begroting
Bij het indienen van de raadsvragen is door de SGP een vraag gesteld over Sopogo. Daarbij is waarschijnlijk bij een van de vragen een verwisseling gemaakt met de gegevens van Sovogo. “Hierdoor is de indruk gewekt dat de financiële situatie van Sopogo niet rooskleurig is. Dat beeld is onjuist”, zegt wethouder Frans Tollenaar, die de situatie betreurt. “De financiële situatie van Sopogo is nu en op middellange termijn gezond”.

Sluitende begroting voor Sopogo
Voor beide organisaties geldt dat de gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting gebaseerd zijn op verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op het bestuursverslag van Sopogo over 2016 en het jaarverslag van Sovogo over 2016.
Het bestuur van Sopogo geeft aan over het jaar 2017 juist af te steven op een flink overschot in plaats van het gecalculeerde resultaat. Dit heeft met natuurlijk verloop van het personeel te maken en extra bekostiging.
Daarnaast geeft het bestuur van Sopogo aan voor 2018 een sluitende begroting te kunnen overleggen. Dit wordt gerealiseerd met uitsluitend natuurlijk verloop.

Krimp in leerlingenaantallen
Veel scholenstichtingen krijgen te maken met problematiek rondom krimp. Alle scholen op Goeree-Overflakkee, zowel primair als voortgezet, zien in meer of mindere mate een terugloop in het leerlingenaantal. Tollenaar: “Wat uit de tekst van de meerjarenbegroting opgemaakt had kunnen worden, is dat Sopogo zelf - en tevens samen met de gemeente - anticipeert op deze problematiek. Dit gebeurt onder de paraplu van de Transitieatlas”. Wethouder Tollenaar zegt Sopogo de mogelijkheid toe een presentatie te geven voor het college en de raad over hun visie en lange termijnplannen, als antwoord op het onderwerp krimp.


18 januari 2018

Groene Raad Goeree-Overflakkee

Natuurorganisaties gaan samenwerken in GROENE RAAD op Goeree Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een “Toeristische
Recreatievisie”. Terugkijkend hierop zagen wij (een paar vertegenwoordigers van natuurorganisaties)
dat het moeilijk was om alle provinciale /landelijke natuurorganisaties erbij te betrekken.


Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft daarom samen met NLGO het initiatief genomen om
met natuurorganisaties in gesprek te gaan om te zien waar samenwerking mogelijk is. Doelstelling
was het vormen van een platform waar kennis en krachten gebundeld worden. Met de oprichting
van “GROENE RAAD” krijgt de natuur een duidelijke stem daar waar gesproken wordt over de
recreatieve ontwikkelingen op het eiland.

Wie doen er mee?
De volgende organisaties doen mee: Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur & Landschapsbescherming
Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Zuid- Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Een
aantal van deze partijen werkt ook al samen in de campagne “Bescherm de kust” waarbij een goede
uitwerking van het kustpact centraal staat: het beschermen en versterken van de kernkwaliteiten en
de gemeenschappelijke waarden van ons bijzondere kust- en duinlandschap.

Wat wil GROENE RAAD?
Ons doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap in de volle breedte van
Noordzeestrand, duinen, binnenduinrand en polderlandschap, cultuurerfgoederen en de oevers van
Grevelingen en Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten
is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is
oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die
daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient
blijvend de aandacht.

Dit samenwerkingsverband beperkt zich (voorlopig) tot de uitwerking en uitvoering van de
Toeristische Recreatievisie en alles wat hiermee samenhangt. Wij zullen gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengen aan beleidsadviseurs, politiek, bestuur en andere organisaties. GROENE RAAD zal
zich sterk maken voor de kernwaarden van natuur en milieu, ook als tegenhanger van te veel nadruk
op economische belangen die de natuur kunnen schaden.

Hoe gaan we dat doen?
GROENE RAAD treedt op als spreekbuis en gesprekspartner voor de deelnemende organisaties en
gemeente rond het onderwerp Toeristische Recreatievisie Goeree-Overflakkee. Vanuit
Natuurmonumenten zal Frans van Zijderveld optreden als woordvoerder. Vanuit OKRR zullen Kors Pijl
en Gjalt Huppes de rol van secretaris vervullen en aanspreekpunt zijn voor de gemeente en lokale
organisaties, politiek en geïnteresseerde burgers. De andere partners geven ondersteuning door
kennis en menskracht waar nodig. Meer informatie, contact of vragen: MAIL ouddorpkustruimterust@gmail.com
Frans van Zijderveld 06 55 82 5 33. Kors Pijl 06 53 16 63 33. Gjalt Huppes 06 539 00 362.17 januari 2018

Harmes en Van den Berge ijzersterk in Deltacross Westenschouwen

 

Zaterdag 13 januari werd de Zeeuwse Crosscompetitie voortgezet met de 46e Deltacross in de prachtige boswachterij van Westenschouwen. Dat dit gebied nog altijd enorm populair is onder de lopers bleek ook nu met 203 deelnemers op de 11km. Verder waren de korte cross en de jeugdonderdelen ook druk bezocht.  Erwin Harmes en Laurey van den Berge toonden hun klasse door met overmacht de lange cross te winnen.

 


Laurey van den Berge pakt de overwinning bij de dames in de Deltacross


Maar voor het zover was kwam eerst de jeugd in actie. Daarbij werd Daphne Joppe derde bij de pupillen B en even later sloeg Zedie Joppe zijn slag bij de A-pupillen, in een spannende race versloeg hij zijn Vlissingse concurrent Ivar Engels en daarmee verstevigde de 10-jarige Flakkeese belofte zijn eerste plaats in het klassement. Op de korte cross 2,2km kwam Henkjan Tieleman in actie. In de voorgaande crossen zagen we een spannende strijd tussen hem en Anton Engels (Vlissingen). Telkens wist Tieleman in het slot de inhaalslag te maken, al moest het soms van ver komen. "Deze week ging de training erg lekker, ik heb mijn zinnen erop gezet om Engels weer te verslaan, als dat lukt staat het klassement goed". Tieleman voegde vanuit de start de daad bij het woord, hij zette fel in en pakte direct een aantal seconden op Engels die nu moest komen. Tieleman wist dat hij nu moest vasthouden, en dat deed hij voortreffelijk, na een ferme eindsprint finishte hij na 9.16min als tiende, het gat op Engels was maar liefst 23sec. "Hier ben ik echt blij mee, het was een prachtige wedstrijd en voor mij een grote stap voorwaarts", aldus Tieleman die na vier van de zeven wedstrijden de leiding in het klassement heeft overgenomen.

 

Om 14.10u was het tijd voor de finale, de lange cross over 11km, veel klimmen en dalen en lastige zandstroken, op dit parcours kan niemand zich verschuilen, alleen de sterksten blijven over. En zo zagen we in de openingsfase een prachtige kopgroep met daarbij de Zeeuwen Harmes, De Kok, Stitan, Adan, Van den Broeke en ook David Bouman (PAC R'dam). Daarachter volgde een tweede groepje met o.a. Tim Pleijte, terugkomend van een blessure, en Eric Wolfert namens AV Flakkee. Bij de dames had Laurey van den Berge al een riante voorsprong op Monica Sanderse (Vlissingen), dit was voor Van den Berge geen reden om het tempo te drukken, de Sommelsdijkse liet nog veel mannen de hielen zien en liep voornamelijk in de tweede helft zeer sterk.

 

In de kop had Erwin Harmes met een flinke versnelling de wedstrijd al na 3km naar zijn hand gezet. De concurrentie deed verwoede pogingen om de sterke Middelburger te achterhalen maar slaagde daar niet in, en dat was toch bijzonder gezien mannen als Van den Broeke en Adan zeker niet de minsten zijn! Harmes verkeerd duidelijk in topvorm, hij onderhield een groots tempo en had een enorm gat geslagen op de concurrentie die inmiddels ook wist dat zij hooguit nog voor plaats twee in aanmerking kwamen. Harmes zegevierde na 39.05min en had daarmee 1.25min en 1.39min voorsprong op Adan en Van den Broeke die tweede en derde werden. Eric Wolfert was op de tiende plaats de eerste Flakkeeënaar, met 43.45min zette hij een nette tijd neer. "Vooral in het slot kon ik goed blijven aanzetten op de klimmetjes", aldus Wolfert die nu derde staat in het klassement. Laurey van den Berge finishte als 19e overall en was daarmee de eerste dame na 47.26min. "Ik verbaas me gewoon over hoe lekker het ging, dit geeft echt vertrouwen voor de komende wedstrijden" Monica Sanderse was met 50.12 de tweede dame, Mirthe Overkamp completeerde het podium met 53.43min. André Melissant liep in de eerste helft kort achter Van den Berge en finishte uiteindelijk op een keurige 22e plaats na 48.26min.

 

Zaterdag 27 januari zal de Zeeuwse competitie verder gaan in Terneuzen met de Scheldesportcross, op 10 februari volgt de Grevelingencross, georganiseerd door AV Flakkee en de Kustcross in Vlissingen is op 3 maart de finale van de competitie.
16 januari 2018
 

Prachtige actie van Slager Buth uit Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT - Slager Krijn Buth heeft afgelopen jaar weer actie gehouden voor Kika. Er is een verbod om gratis plastic tasjes aan de klanten te geven. Slagerij Buth heeft net als vorig jaar, een  actie gehouden met de tasjes. Die actie was 10 eurocent voor plastic-tasje en de opbrengst gaat naar het goede doel. Dat heeft een bedrag van € 100,00. opgeleverd voor Kika.Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur: “Nu vrienden ben vanmiddag langs geweest bij Slager Buth in Ooltgensplaat en heb daar een foto gemaakt van de overhandiging van de cheque en naast de cheque kreeg ik ook nog eens een heerlijke eigengemaakte droge worst slagerij Buth (bedankt daarvoor, hij is heerlijk want heb op de terugweg al zitten smikkelen). En wat is het toch leuk om ambassadeur van Kika te zijn.

Ik wil Slager Krijn en Leny Buth en zijn medewerkers super bedanken en ook alle klanten bedankt namens Kika.

O ja en weet je, voor de lekkerste balgehakt moet je bij slager Buth zijn. Hij staat al 3 jaar in de top 5 van Nederland met de lekkerste gehaktbal.

Voor meer info over slager Buth kijk dan op http://www.slagerijbuth.nl/
16 januari 2018
15 januari 2018

Vandaag in het Algemeen Dagblad15 januari 2018


Windpark Battenoert betaalt € 70.000,- rente

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen week is voor het eerst rente uitgekeerd aan de obligatiehouders van Windpark Battenoert. Delta Windpark B.V. keerde in totaal ruim 70.000 euro uit aan de participanten, allen inwoners van Goeree-Overflakkee.


Windpark Battenoert is in maart 2016 volledig in productie gegaan. Het windpark is 100% eigendom van Coöperatie Deltawind, en daarmee van de ruim 2300 leden van de coöperatie. Leden en andere inwoners van Goeree-Overflakkee hebben eind 2015 de mogelijkheid gekregen om ook nog rechtstreeks financieel te participeren in het windpark. Er is voor bijna 1 miljoen euro aan obligaties gekocht. Het windpark bij Nieuwe-Tonge levert met vier windturbines voldoende energie voor ongeveer 11.000 huishoudens.
Meeprofiteren van inkomsten windpark

In 2015 heeft Deltawind via haar dochteronderneming Delta Windpark B.V. 1880 van de 2000 obligaties (500 euro per stuk) verkocht, waarmee omwonenden voor € 940.000,- aan leningen hebben verstrekt voor de bouw van Windpark Battenoert. De totale investering in het park bedroeg 20 miljoen euro. De bank had de financiering voor 90% van de investering al toegezegd, maar Deltawind wilde leden en omwonenden in de gelegenheid stellen om financieel deel te nemen en daarmee te delen in de inkomsten. Leden en omwonenden kregen de obligaties dan ook als eerste aangeboden.

Terugbetaling
De opbrengsten van de obligatielening die in 2015 is uitgeschreven zijn geïnvesteerd in het windpark, en liggen daarmee de eerste 6 jaar vast. In het 6e tot het met het 10e jaar worden alle obligaties uitgeloot, en worden de leningen aan de obligatiehouders terug betaald. In de tussentijd ontvangt de obligatiehouders jaarlijks 4,5% rente.15 januari 2018

Schotejil  continueert  hoge klassering Nationale zwemcompetitie 

 

MIDDELHARNIS - Zaterdag 13 januari heeft zwemclub De Schotejil de klassering in de A-klasse van de Nationale zwemcompetitie knap weten te handhaven. Met circa 45 ereplaatsen en verbetering van 2 clubrecords waren de Schotejiller opnieuw erg succesvol.

 

Clubrecords waren er voor de jongens estafette op 4x100m vrij (4.06.28) met Xander Vis, Daniel ’t Mannetje, Joep v.d Hooven en Julien Tanis. Jorian Tanis zwom het andere clubrecord op 400m wisselslag (5.54.44) bij de heren. Het gaat te ver om alle ereplaatsen te noemen, daarom wordt volstaan met ereplaatsen met de meeste progressie in prestaties. Zo waren er bij meisjes van jaargang 2005 dikke p.r.’s op 200m wisselslag en een spannende race voor Aisha Nobels (2e in 2.47.24) en Lyke Buscop (3e in 2.47.50).  Hetzelfde gold voor meisjes jaargang 2007/2008 waar de 100m rugslag andermaal mooie tijden opleverde voor Meyke van Nimwegen (2e in 1.26.17) en Dominique Overduin (3e in 1.27.90). Overigens was ook de tijd van Thalia Meijer (4e in 1.29.69) vermeldenswaardig. Manon Middelbos verbeterde haar 400m vrij naar 5.01.67 (2e), waarbij het podium overigens compleet werd gemaakt door Lotte Tillema (1e in 4.58.46) en Nienke Mierop (3e in 5.21.22). Bij de jongens zwom Xander Vis naar een knap p.r. op 200m rugslag (1e in 2.33.67). Christian en Laurens Kalle kwamen vervolgens in een spannende race tot sterke tijden op 200m wisselslag in resp. 2.45.80 (2e) en 2.46.02 (3e).

 

Tenslotte waren er nog meer spannende races tussen Schotejillers onderling. Tamara de Ruiter en Lieske Zijlstra gingen tot het uiterste op 200m rugslag met resp. 2.34.69 (1e) en 2.35.00 (2e). Op 100m vlinderslag bij de heren waren de verschillen zelfs nog kleiner tussen David Kievit (1.05.02) en Luuk Kieviet (1.05.25).


14 januari 2018

Johan Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zaterdag 13 januari 2018 werd de heer Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van fanfareorkest De Hoop reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee de Koninklijke onderscheiding uit.De heer Jansen is al ruim 36 jaar verbonden met Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. In de hoedanigheid van voorzitter zoekt hij contacten met professionele musici, componisten, uitgevers en met landelijke organisaties, die de belangen van de amateurmuziek behartigen. Dit leidt tot een groot netwerk, zelfs internationaal. Zo laten uitgevers hun nieuwe werken graag “proefdraaien” bij De Hoop. Diverse nieuwe composities worden op cd’s  gezet. En zo wordt het orkest, Stellendam én Goeree-Overflakkee op de kaart gezet.

Van 1994 tot 1996 was de heer Jansen bestuurslid van fanfareorkest De Hoop. In 2007 werd hij wederom bestuurslid en op 27 maart 2008 werd hij voorzitter. Dat hij op die jonge leeftijd zoveel verantwoordelijkheid wilde nemen, getuigt van moed en is zeer uitzonderlijk in de wereld van de blaasmuziek.

En niet alleen zijn eigen vereniging is in beeld. Hij hoopte ook de wereld van de blaasmuziek vooruit te helpen. Van dit laatste getuigen de vele activiteiten voor regionale en landelijke organisaties. Zo is hij:

 • Vicevoorzitter van de Zuid Hollandse Bond van Fanfareorkesten;
 • Bestuurslid van het Repertoire Informatie Centrum te Arnhem;
 • Voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie;
 • Voorzitter van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee;
 • Voorzitter van de Stichting Muzikale Manifestatie Goeree Overflakkee;
 • Bestuurslid van de Federatie van fanfareorkesten Goeree Overflakkee.

 

Zijn tomeloze inzet en enthousiasme brengt hij over op zijn mede bestuursleden, dirigent en leden. Daardoor heeft Fanfareorkest De Hoop eveneens een brede uitstraling naar de samenleving. Zo heeft hij deelgenomen aan concertwedstrijden in de hoogste afdeling “concertafdeling”. Met als resultaat het landskampioenschap in 2008, 2011 en 2014 in Enschede, concerten in Limburg, België en Luxemburg. 

De heer Jansen werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aangenaam verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Zij benadrukte in haar toespraak hoe bijzonder het is dat hij dit allemaal heeft kunnen verwezenlijken. Hierna werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
14 januari 2018

 


Brandweerman Frans Ohmstede uit Herkingen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

HERKINGEN - De heer Frans Ohmstede werd op zaterdagmiddag 13 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn hun onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee.Frans Ohmstede verlaat na 20 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1997 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om de brandweertaken te kunnen uitvoeren. De heer Ohmstede was brandweerman, hulpverlener en chauffeur van de blusgroep Herkingen. Ook was hij lid van het CBRNe-peloton (Chemisch, Biologisch Radiologisch en Nucleair). In dit peloton oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel hiervan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.

 

Door zijn lange staat van dienst betekende hij veel voor de bevolking van Herkingen, maar zeker ook daarbuiten bij de inzet om assistentie elders in de regio.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Herkingen werd hij verrast door locoburgemeester Peter Feller, die hem de Koninklijke onderscheiding overhandigde.
13 januari 2018

Als alles op Goeree-Overflakkee echt 50 jaar later gebeurt,
dan kunnen we de eerste vrouw op de kieslijst van de SGP verwachten in 2068. 


12 januari 2018
10 januari 2018

Sint Nicolaas en Peeman domineren 38e Westrakloop Oude-Tonge

 

OUDE-TONGE - Traditiegetrouw op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar werd het Flakkeese atletiekjaar geopend met de Westrakmijlenloop in Oude-Tonge. In het verleden is de loop niet gespaard gebleven van winterse omstandigheden maar met zeven graden, windkracht één en geen neerslag was het uitstekend loopweer voor de deelnemers aan de 5 of 10 Engelse Mijlen (8/16km).

Ricardo Sint Nicolaas op weg naar de overwinning op de 10 Engelse Mijlen

Om 13u klonk het startschot voor de 16km, het was Ricardo Sint Nicolaas die al gelijk een gat sloeg op de rest van het veld waarin ieder op zijn of haar eigen tempo op weg ging. Sint Nicolaas zette twee weken geleden met 54.26min al een hele scherpe tijd neer op deze afstand. Via de Hoek van Sint Jaepe ging het richting de Grevelingendam waar kort voorbij 'Meerzicht' de route terugboog. De lopers hadden er hier 10km opzitten en Sint Nicolaas zette met 34.25min een strakke doorkomsttijd neer, tegelijk was duidelijk dat een verbetering van zijn PR er niet in zat. "In die wedstrijd liep ik in een groepje met veel strijd, nu moest ik alles alleen doen, dat scheelt". Freek Goedhart was de nummer twee in de wedstrijd, hij passeerde het 10km-punt in 36.47min, een geruststellende voorsprong voor Sint Nicolaas die het afmaakte en als eerste finishte na 55.35min. "Als Oude-Tongenaar is het extra leuk om deze thuiswedstrijd te lopen, en met de winst is het nieuwe jaar gelijk goed ingezet". Goedhart finishte als tweede na 59.47min, een prima resultaat van de Dirkslander die drie weken geleden de marathon van Spijkenisse liep. Maurice Pieterson uit Leiderdorp completeerde het podium met 1.01:42. Judith van Groningen won de dameswedstrijd in 1.20:42.

 

Op de 8km, die een kwartier later van start was gegaan, was het Maikel Peeman die er een sterke one-man-show van maakte, al na enkele kilometers had hij een enorm gat op Eric Wolfert en Edwin Stolk die hun ploeggenoot al bij de start lieten gaan. "De eerste km ging in 3.26min, dan loop je 17,5 km/h en dan zie je Maikel al 20sec voor je, daar is geen houden aan!", aldus Wolfert die na 2km een gaatje sloeg op Stolk en alleen verder ging. Peeman had geen weet van wat er achter hem gebeurde, hij raasde met een tempo van 19 per uur over het parcours en kon de overwinning iets eerder opeisen dan gedacht, om precies te zijn na 22.29min. De eindstreep was namelijk al getrokken na 7,1km, achteraf bleek het startpunt niet juist te zijn waardoor de route te kort werd. "Ik wilde eigenlijk nog gaan versnellen om een mooie slotkilometer neer te zetten maar dat hoefde dus niet meer. Ik ben in ieder geval heel tevreden over mijn tempo, dit hoop ik in februari op het NK 10km door te trekken". Wolfert, die deze loop zag als trainingsprikkel, werd tweede in 25.47min, Edwin Stolk liep een sterke wedstrijd en werd kort daarachter derde in 25.54min. Janita van der Have was met 32.21min de snelste dame op de korte afstand.

 

Zondag 7 januari werd de Halve van Westvoorne gehouden met daarbij ook een 10km wedstrijd. Ruud Goedhart kwam daarop namens AV Flakkee in actie. De 23-jarige atleet heeft vorig jaar mooie resultaten laten zien, zo was er een knappe 38.35min op de 10km. Het parcours in Westvoorne is erg mooi qua natuur, maar met een passage over het strand is het niet geschikt voor een snelle tijd. Goedhart liep sterk, halverwege passeerde hij op de vierde plaats en even later liep hij zelfs als tweede. "Er was even onduidelijkheid over een afslag, de nummers twee en drie waren verkeerd gestuurd en met een gelukje was ik dus aangesloten, ik zat lekker in de wedstrijd en kon ze goed volgen". Met een snelle slotkilometer finishte Goedhart na 40.41min als vierde. "Ik heb mijn medevluchters toch maar voorgelaten in de laatste meters, als ze niet verkeerd waren gestuurd had ik er waarschijnlijk niet bijgekomen". Een sportief gebaar van de Flakkeeënaar waar we zeker nog vaker van gaan horen.9 januari 2018

Een herhaling van zetten


 

Eerst SGP-vrouw nog in geen velden of wegen te zien

Reactie op ingezonden brief van mevrouw Both (CDA) en mevrouw Reijerkerk (VVD)Geachte mevrouw Both en mevrouw Reijerkek,


Uw ingezonden brief van afgelopen dinsdag 9 januari in Eilanden Nieuws gelezen. Helemaal met u eens dat er meer vrouwen in de raad van Goeree-Overflakkee moeten komen. Dat VVD, CU, PvdA en CDA vrouwen op verkiesbare plaatsen hebben staan, is wat mij betreft een hele positieve ontwikkeling.


Echter u vergeet een cruciale overweging. En dat is de SGP. Ondanks rechterlijke uitspraken weigert de SGP om vrouwen op de kieslijst te zetten. Ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan er vijftien mannen op de kieslijst van de SGP. De SGP handelt daarmee in strijd met het VN Vrouwenverdrag en de Grondwet. Dat stelt de Hoge Raad, die daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag bevestigt. Maar de SGP onder leiding van Kees van Dam, lapt genoemde rechterlijke uitspraken aan de laars.


Mevrouw Both en mevrouw Reijerkerk, door met de SGP een christelijke/liberale coalitie aan te gaan, maakt u het als CDA en VVD mogelijk dat de SGP de vrouwen kan blijven discrimineren. In plaats dat u – terecht overigens – Vitale Kernen op de vingers tikt dat deze partij geen vrouw op een verkiesbare plaats heeft staan, zou u van tevoren moeten stellen dat uw partij geen coalitie aangaat met een politieke partij die de vrouw sinds 1918 discrimineert! Dit jaar viert de SGP dus 100 jaar discriminatie van de vrouw. Aan u mevrouw Both en mevrouw Reijerkerk, dus een vuist te maken tegen een partij die openlijk de vrouw discrimineert


Rampspoed is er over ons mooie eiland gekomen met de SGP aan het roer de afgelopen vijf jaar. Denk aan het verbieden van het circus in Oude-Tonge, denk aan het dwingend opleggen van de zondagrust, denk aan het verbieden van rapper Jebroer, denk aan het fiat voor de bouw van windmolens in Battenoord waar enkele duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge tegen in opstand kwamen. Daaraan hebt u als CDA en VVD wel uw medewerking verleend.


Frans Evers
9 januari 2018
 

Goede weersomstandigheden Westrakloop

OUDE-TONGE - Tennisvereniging Het Westrak hield zaterdag 6 januari haar traditionele Mijlenloop en Wandelmars. Voor de jeugd (tot 13 jaar) was er de 2 Engelse Mijl. De andere afstanden waren de 5, 7 en 10 Engelse Mijl.Door het slechte weer tijdens de Westrakloop 2017, was de organisatie ietwat gespannen. Maar zaterdag was het prima weer en er stond nauwelijks wind. Dus een mooie dag voor wandelaars en lopers. Om omstreeks half twaalf melden zich de eerste wandelaars. De organisatie was zeer verheugd met de opkomst van 31 wandelaars. In totaal hebben inclusief de wandelaars 93 deelnemers meegedaan.

26 lopers gingen van start voor de 10 mijl waarbij van de start Ricardo Sint Nicolaas er als een haas vandoor ging, wat resulteerde  in een nieuw parcoursrecord van 55 minuten en 35 seconden. Bij de dames ging Judith van Groningen met de eer strijken. Op de 5 mijl werd de strijd voor de eerste plaatsen beslist door Maikel Peeman en Janita van der Have. Waarbij wel vermeld moet worden dat Sem Roetman van elf jaar deze 5 mijl ook voltooide.

Uiteraard was er na afloop de traditionele verloting met leuke prijzen die werd beschikbaar gesteld door de lokale middenstand en bedrijven. Aansluitend vond de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging plaats. Het was een geslaagde middag. De volgende Westrak Mijlenloop is op 5 januari 2019.
8 januari 2018

Gemeente zoekt leden voor cliëntenraad jeugd

 

De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt voor de cliëntenraad jeugd geïnteresseerde jeugdigen of ouders/verzorgers van jeugdigen die momenteel jeugdhulp ontvangen. Zij kunnen bij uitstek vanuit eigen ervaringen een bijdrage leveren aan het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.

 Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders/verzorgers. Op basis van deze verandering wil de gemeente graag, in samenspraak met inwoners, bekijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.

 

Wie zoeken we?

Ouders/verzorgers en jongeren die momenteel jeugdhulp ontvangen en die vanuit eigen ervaringen mee willen denken over mogelijke verbeterpunten van de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee. Deze geïnteresseerde betrokkenen vormen vervolgens, bij voldoende interesse, een cliëntenraad jeugd.

 

Wat doet de cliëntenraad jeugd?

Ervaringen en signalen die ouders/verzorgers en jongeren hebben met betrekking tot de jeugdzorg op Goeree-Overflakkee kunnen met de cliëntenraad jeugd gedeeld worden. Wanneer er sprake is van een probleem dat door meerdere inwoners van Goeree-Overflakkee wordt ervaren, dan wordt dit doorgegeven aan de adviesraad sociaal domein. De adviesraad sociaal domein brengt het probleem vervolgens in tijdens het periodieke overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee. De voorzitter van de cliëntenraad jeugd is tevens onderdeel van de adviesraad sociaal domein en kan op deze wijze meedenken over de beleidsvorming van onder meer het jeugdbeleid. Voor een bijdrage aan de cliëntenraad ontvangen leden een onkostenvergoeding.

 

Oproep

Woont u in de gemeente Goeree-Overflakkee en bent u ouder/verzorger van een jeugdige of een jeugdige die momenteel jeugdhulp ontvangt en wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad jeugd of wilt u meer informatie? Meld u dan uiterlijk woensdag 31 januari aan bij Esther Meijer, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14  0187 of per e-mail: e.meijer@goeree-overflakkee.nl. Alle aanmeldingen worden in februari beoordeeld. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
5 januair 2018

Atleten AV Flakkee sluiten het jaar af met snelle tijden

 

Het jaar 2017 was voor de atleten van AV Flakkee een goed jaar, met name Maikel Peeman en Ricardo Sint Nicolaas wisten de prijzenkast flink te vullen maar ook mannen als Eric Wolfert en Freek Goedhart lieten zich gelden. Tussen de crossen door werden er ook een aantal wegwedstrijden gelopen, daarop werd duidelijk dat het met de vorm wel goed zit.

 Zaterdag 23 december werd de Linschotenloop georganiseerd. Een halve marathon over een mooi en snel parcours wat de deelnemers langs de dorpjes Bodegraven en Montfoort leidt om zo na 21,1km weer te finishen in Linschoten waar om 13.45u maar liefst 1658 lopers van start gingen. Eric Wolfert hield de Flakkeese eer hoog en in de eerste kilometers zagen we hem in een groepje van drie atleten. Er stond een straffe wind die in de eerste helft voornamelijk tegen stond. "De wind bracht me uit mijn ritme, daardoor voelde het niet echt sterk in het begin", aldus Wolfert die na 10km in 36.20min toch een goede doorkomst noteerde en zich bij de eerste vijftien lopers in het veld schaarde. De route boog nu terug en dat betekende de wind in de rug, Wolfert kwam op stoom en met lange passen schroefde hij het tempo op, het 15km punt werd in 54.25min gepasseerd en inmiddels lag de Sommelsdijker op plaats elf in de wedstrijd. De laatste 2km stond de wind weer tegen maar met een persoonlijk record in het vooruitzicht knokte Wolfert zich door deze slotfase, hij wist zijn tempo vast te houden en als 11e te finishen na 1.16:24, (16,5 km/h).

 

In Barendrecht werd zondag 24 december de Kerstloop 16,1km (10 Engelse Mijl) georganiseerd. In miezerig, winderig, weer werden ruim 250 lopers weggeschoten vanaf de atletiekbaan van CAV Energie. De winnaar werd al snel bekend, dat was nationale topatleet Bart van Nunen, de uit Hellevoetsluis afkomstige prof finishte na 50.40min, een zeer scherpe tijd! Daarachter werd een spannende strijd uitgevochten voor de overige podiumplaatsen, de mannen die hiervoor meededen waren Timo de Geus (Oud-Beijerland), Christiaan van Beusichem (Numansdorp), Ricardo Sint Nicolaas namens AV Flakkee en David Bouman, tot voorkort AV Flakkee maar tegenwoordig uitkomend voor PAC Rotterdam. De onderlinge strijd zorgde ervoor dat deze mannen hun grenzen konden verleggen, het tempo lag enorm hoog maar de mannen bikkelden verder en lieten elkaar niet gaan. De doorkomst na 10km 33.35min, wat voor Bouman zelfs een persoonlijk record betekende, en dat onderweg! Het was van Beusichem die in de laatste kilometers het verschil wist te maken en als tweede finishte na 54.01min, De Geus volgde als derde in 54.10min en daarachter kwam Sint Nicolaas op plaats vier in 54.28min (17,7 p/u), daarmee haalde hij ruim twee minuten van zijn oude persoonlijke record af! "Ik had me goed voorbereid op de Bruggenloop Rotterdam 15km, deze werd helaas afgelast vanwege de sneeuwval, maar in deze wedstrijd kon ik toch de trainingen nog verzilveren en omzetten in een klinkende tijd"!

 

Traditioneel werd op Oudejaarsdag de Sylvestercross in Soest gehouden. Het parcours wordt gekenmerkt door een venijnig oplopende passage van zo'n 500m door het mulle zand van de Soestduinen die elke ronde van 2km terugkomt. Maikel Peeman kwam namens AV Flakkee in actie bij de A-junioren in een race over 6km. Het was Luuk Maas (Tilburg) die al snel de kop pakte en gestaag zijn voorsprong uitbreidde op de overige concurrenten. Maas is voor Peeman geen onbekende, de afgelopen NK's verdeelden zij de hoofdprijzen. Helaas kon Peeman nu geen partij bieden. "Al na 200m voelde ik dat ik slechte benen had, ik heb de wedstrijd uitgelopen maar dat was het dan ook wel", aldus Peeman die zijn jaar afsloot met een 9e plaats. "Het is jammer dat het niet zo goed ging maar gelukkig kan ik terugkijken op een mooi jaar. Volgend jaar komen er weer veel mooie doelen zoals het NK 10km op de weg in Schoorl, daar wil ik pieken".4 januari 2018

Digitaal gezondheidsplatform maakt informatie over zorg en welzijn snel vindbaar

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners en (zorg)professionals van Goeree-Overflakkee terecht op de website www.GezondGO.nl voor alle informatie over zorg en welzijn in de regio.

 

GezondGO.nl is een gezamenlijk product van Zorggroep Haringvliet (en daarmee alle huisartsen) en de gemeente Goeree-Overflakkee. De website geeft juiste, actuele en betrouwbare informatie over het aanwezige zorgaanbod op Goeree-Overflakkee.

 

Het digitale gezondheidsplatform biedt een aantal belangrijke voordelen: zowel inwoners als professionals in de hulp-zorgverlening kunnen het gezondheidsplatform bekijken. Op deze website vinden zij alle relevante (praktische en handige) informatie op één plek, zoals adressen en links naar andere websites.

 

Organisaties, professionals en burgerinitiatieven hoeven alleen hun eigen informatie aan te leveren en actueel te houden, zodat de informatie via het platform gedeeld kan worden. Daarmee is de informatie beter en sneller beschikbaar. Afhankelijk van het gebruik en de behoefte van gebruikers wordt het platform verder ontwikkeld.

 

2 januari 2018

 

Nieuwjaarsreceptie Ebbe en Vloed

OUDE-TONGE – De eerste nieuwjaarsreceptie was op dinsdagochtend bij verzorgingshuis Ebbe en Vloed. De kantine was gevuld met bewoners, personeel en vrijwilligers. Locatiemanager Yvonne de Waal wenste iedereen een goed nieuw jaar toe en veel gezondheid voor 2018. Daarna kwamen de hapjes en drankjes voor een gezellig samenzijn.Zoals altijd was het een gezellige bijeenkomst in de kantine. Aan de tafels zaten mensen geanimeerd te praten met elkaar. Maar iedereen was vol aandacht toen mevrouw De Waal haar toespraak hield met een terugblik en een vooruitblik. “Voldoende zorgpersoneel was in 2017 maar is ook in 2018 een uitdaging.” Het is gelukt om in 2017 om op alle momenten van de dag voldoende en vooral bekwaam personeel in te zetten. Intern werd een groep van zo’n twintig mensen opgeleid tot helpende. “Dat is een mooie stap. We hopen dat een aantal van deze leerlingen doorstroomt naar de opleiding tot verzorgende.”

De dagbestedingscoaches die zijn aangesteld in 2017 helpen de zorgmedewerkers om ook het welzijn van de bewoners in te bedden in het dagelijks werk. Er zijn nieuwe projecten ingezet in 2017 op het gebied van welzijn met snoezelkatten, zwemmen en koffiethematafel. “Ook is er vorig jaar een start gemaakt van samenwerking tussen zorg en facilitair, tussen zorg onderling en zorg en vrijwilligers. Dat maakt me trots.” In 2017 behaalde Ebbe en Vloed het gouden keurmerk Prezo. “Dat keurmerk is heel belangrijk, maar om daar handen en voeten aan te geven is het noodzakelijk dat u aangeeft als er zaken niet goed gaan, of u niet tevreden bent. Dan kunnen we samen met u, maar ook met de cliëntenraad en de identiteitsraad de zorg op een zo hoog mogelijk niveau krijgen, zodat u de beste zorg krijgt.”

Vrijwilligers
 “Waar we echt niet zonder kunnen, zijn de vrijwilligers. We hebben gelukkig veel vrijwilligers die allerlei mooie dingen doen voor u als bewoner. Vrijwilligers zijn een prachtig geschenk en ik hoop dat we daar in 2018 weer veel mee samen kunnen werken.” Ebbe en Vloed kan nog vrijwilligers gebruiken voor het zwemproject, om te gaan wandelen of te helpen bij de koffie-thematafel. De Waal dankt ook de medewerkers en cliënten van Gemiva. “Ik hoop dat we met jullie nog veel mogen lachen, genieten en samenwerken in 2018.”

Beste zorg
“Maar we zijn er nog niet. We zullen ook in 2018 hard moeten blijven werken aan die verbondenheid. Nog meer leren elkaar positieve feedback te geven, verantwoordelijkheid tijdig te delen en open te communiceren. Alleen zo kunnen we met elkaar de beste zorg aan onze bewoners leveren.”
1 januari 2018

Grote groei deelnemers KiKa Nieuwjaarsduik

MIDDELHARNIS – Een groei van bijna 100% bij de deelnemers aan de KiKaduik in Middelharnis. Het was de tweede keer dat Kees Witte met zijn KiKa-team dit evenement met cafetaria ’t Hoad organiseerde. De opbrengst van 700 euro is voor meer onderzoek door de stichting KiKa.Even voor de warming up startte, werd door de voorzitter van de PvdA Goeree-Overflakkee, Jaap Willem Eijkenduijn een cheque overhandigd aan Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur. De opbrengst van de kerstactie van de PvdA-leden. “Een mooie cheque van 250 euro voor KiKa.

Vorig jaar, bij de eerste KiKa Nieuwjaarsduik in samenwerking met cafetaria 't Hoad deden er zo’n vijftig mensen mee. Dit jaar waren het er 96. “De eerste inschrijvers, al om 12.00 uur, waren twee Duitse toeristen”. En daarna liep het storm met de inschrijvingen. Later schreef ook een Colombiaanse man zich in, die hier met vakantie was. Het startsein werd wederom gegeven door burgemeester Ada Grootenboer. Bijzonder was dat zij dit jaar zelf ook deelnam aan de duik in het water. En natuurlijk ook heel bijzonder dat Kees Witte meeging het water in.Na een stevige warming-up door stormden de deelnemers naar het water, waar leden van de Duikgroep 84 klaarstonden voor eventuele calamiteiten. Gelukkig ging alles helemaal goed. Na de warming-up in de snijdende koude wind, leek het water minder koud dan vorig jaar. Voor alle stoere deelnemers stond na afloop een kop warme erwtensoep of chocolademelk klaar.  


1 januari 2018
 

Drukke jaarwisseling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond


De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft zich maximaal ingezet tijdens de jaarwisseling. Meldkamer-, brandweer- en ambulancepersoneel leverden grote inspanning om alle incidenten zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Daarbij werd intensief samengewerkt met politie.

Van 31 december 21.00 uur tot 1 januari 8.00 uur rukten brandweer en ambulance in totaal 896 keer uit. De brandweer rukte totaal 751 keer uit. In 28 gevallen ging dat om een brand in een gebouw of woning. Daarnaast rukte de brandweer 497 keer uit voor container- en andere buitenbranden. Ook waren er 44 meldingen van autobranden. Het ambulancepersoneel had het vooral tijdens de nachtelijke uren erg druk, met een piek rond 01.00 uur. In totaal werd ze 145 keer bij een incident gevraagd.

In de Rotterdamse wijk Wielewaal ontstond een uitslaande brand in een buurthuis. Men had het pand zo stevig beveiligd dat het ook voor de hulpverleners moeilijk was om toegang tot het pand te krijgen. Helaas heeft het buurthuis grote schade opgelopen.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn bij de veiligheidsregio zijn geen meldingen bekend van geweld tegen hulpverleners van Brandweer en Ambulance.

 

Hulpdiensten goed voorbereid
Net als voorgaande jaren was de veiligheidsregio goed voorbereid op de jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en werden extra voertuigen ingezet. Er werd met zogeheten decentrale meldkamers gewerkt. De centrale meldkamer in het WPC werd daardoor ontlast en kon zo alle prioriteitsmeldingen afhandelen. Er werd ook weer gewerkt met de zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig was en of er veilig kon worden opgetreden door de hulpverleners.
31 december 2017
 

Oliebollenbakkers danken SGP

Column - De oliebollenbakkers van Goeree-Overflakkee danken de SGP voor het opheffen van de zondagsrust. De omzet van oliebollen en appelflappen was groter dan ooit.Speciale dank aan voorzitter Kees van Dam, die zijn achterban meekreeg om de middenstand van Goeree-Overflakkee in de gelegenheid te stellen om ook op zondag hun klanten te kunnen bedienen. Bedankt Kees, Peter, Rien, Pieter, Corné, Adrie, Hendrik, Martin en Gert!

Frans Evers


31 december 2017

Oliebollenverkoop op zondag groot succes op Goeree-Overflakkee


OUDE-TONGE - Traditiegetrouw bakt topbakker Cees van den Berge weer superverse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. U kunt er terecht tot 15.30 uur. Via hoofdingang industrieterrein Tramweg 15 in Oude-Tonge.
27 december 2017

 

Milieustraten Goeree-Overflakkee per 1 januari 2018 gratis

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2018 als particulier afvalstoffen gratis inleveren op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. Als gevolg van de maatregel haalt de gemeente grof huishoudelijk afval op afroep, vanaf 1 april 2018, eens per maand aan huis op. Oud ijzer en wit- en bruingoed blijft de gemeente wekelijks ophalen.

 

De gemeente wil met de maatregel het inleveren van afvalstoffen op de milieustraat bevorderen en zo haar afvalscheiding verder verhogen. Daarnaast hoopt de gemeente dat het ervoor zorgt dat afvaldumpingen tot het verleden behoren. Op de gemeentelijke website staat een overzicht van afvalstoffen die inwoners bij de milieustraat kunnen inleveren.

 

Geen bedrijfsafval

Let op! De gemeente accepteert alleen afval van particulieren op Goeree-Overflakkee. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

 

Afvalbeleidsplan 2015-2020

Het gratis inleveren van grof huishoudelijk afval is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar 75 procent hergebruik van het huishoudelijk afval.

 

Kijk voor meer informatie over het inleveren van afvalstoffen en het laten ophalen van grof huishoudelijk afval op www.goeree-overflakkee.nl/afval.24 december 2017

Lichtjesnacht voor onze helden

NIEUWE-TONGE - Net zoals vorig jaar hebben wij vanavond een kaars geplaatst bij het graf van Jacob Arij Verolme, verzetsheld uit Nieuwe-Tonge die is herbegraven op de lokale begraafplaats aan het Korteweegje.Net zoals andere vrijwilligers die meewerken aan het initiatief van stichting WO2GO om op kerstavond bij de graven van geallieerde militairen op de begraafplaatsen van Den Bommel, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk, Goedereede en Ouddorp kaarsen te plaatsen. Deze ‘lichtjes’ zullen gedurende beide kerstdagen branden en het offer van deze jongemannen voor onze vrijheid herdenken.23 december 2017

En zo verdwijnt er weer iets uit een dorp22 december 2017
 

Hollands Diep – Haringvliet: Voorkeursvariant bepaald

Rijkswaterstaat heeft per locatie samen met de natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gekozen voor een voorkeursvariant.

Die beschrijft hoe de 4 verschillende deelgebieden - Slijkplaat, Korendijkse Slikken, Menheerse plaat en Zeehondenplaat - worden ingericht. Dat plan wordt nu verder uitgewerkt en de aanbestedingsvraag, die Rijkswaterstaat halverwege 2018 uitzet, wordt voorbereid. Uiteindelijk leidt de herinrichting van de deelgebieden tot uitbreiding van de zoetwatergetijdenatuur.22 december 2017
 

Ook Haringvlietbrug gaat aantal weekeinden volledig dicht

REGIO - De Haringvlietbrug bij Numansdorp gaat in januari en februari vier weekeinden dicht voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer.

Folkert van der Krol 20-12-17, 14:27 Laatste update: 14:28

Rijkswaterstaat wil dan verstevigingen aan de brugklep aanbrengen, de voor- en achterkant van de brugklep repareren en werkzaamheden aan de voegovergangen afronden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de brugklep te vervangen. Totdat deze werkzaamheden zijn voltooid, wordt de brug op de A29 slechts tweemaal per dag bediend. De afsluitingen zijn van vrijdag 19 januari (vanaf 22.00 uur) tot maandag 22 januari (tot 5.00 uur), 26-29 januari, 16-19 februari en 23-26 februari (alle dezelfde tijdstippen).

Gisteren werd al bekend dat de Heinenoordtunnel begin volgend jaar twee keer volledig wordt afgesloten. Rijkswaterstaat doet dan onderzoek naar de staat van die tunnel, die over enkele jaren moet worden gerenoveerd.
21 december 2017

19 december 2017

18 december 2017

 

Den Braven voorkomt Flakkees succes in 1e Stratenloop Menheerse

 

MIDDELHARNIS - Zaterdag 16 december werd in het centrum van Middelharnis de eerste Kievit Warmte Stratenloop Menheerse georganiseerd door AV Flakkee. Deze wedstrijd is in de plaats gekomen van de Pallandtloop waarvan het parcours wegens werkzaamheden aan de buitendijk niet te belopen is. Na een spannende strijd met Eric Wolfert was het Henkjan den Braven uit Nieuwpoort die er met de winst vandoor ging op de 10km.

 


Ruben Vroegindeweij (461) soleert naar de winst op de 5km - Wolfert (44) en Den Braven in duel op de 10km.

De omstandigheden waren koud, winderig en nat, dit was helaas niet gunstig voor de opkomst. Toch liepen een goede 100 lopers de wedstrijd over 5 of 10km. Het parcours bestond uit plaatselijke ronden van 1,25km door het centrum met passages over de Voorstraat, de Ring en Beneden Zandpad. Op dit Kidsrun over 1,25km zagen we Zedie en Daphne Joppe als eerste finishen, deze jonge Flakkeese talenten winnen regelmatig in de Zeeuwse crossen en maakten het nu ook waar in eigen huis.

 

Om 13.45u gaf Cees Kievit namens de hoofdsponsor het startschot voor de 5km die bijna geheel in de regen gelopen werd. Het weerhield Ruben Vroegindeweij niet van een snelle race. De in Delft studerende Bommelaar opende hard en sloeg gelijk een gat met Ruud Goedhart die in het tweede deel nog flink aan de bak moest om Jarno Kooijman (Yerseke) en Rijk van Dongen achter zich te houden. Vroegindeweij zag zijn overwinning niet meer in gevaar komen en finishte na 17.48min, Goedhart werd tweede in 18.45min. De eerste dame was Chantal Oudheusden uit Breda, zij finishte na 20.41min en bleef daarmee Judith Lodder (22.31) en Sharon van Iwaarden (24.41) voor.

 

Inmiddels was het weer droog geworden, zelfs de zon ging schijnen en zo konden om 14.30u de lopers op de 10km van start voor hun acht ronden. Het was Henkjan den Braven uit Nieuwpoort die de kop pakte, hij kreeg Eric Wolfert namens Flakkee met zich mee. In de eerste vijf ronden was het vooral Den Braven die het tempo dicteerde, Wolfert volgde goed en de voorsprong op nummer drie, Bastian Zoon, was gegroeid naar 40sec. Bij het ingaan van de zesde ronde viel de beslissing, Den Braven trok flink door na het keerpunt en pakte enkele meters op Wolfert die het gat niet meer dicht kreeg. Den Braven verzaakte niet meer en kon na 34.50min als winnaar de streep passeren, Wolfert finishte na 35.21min als tweede, Zoon completeerde het podium met 36.08min, wat voor hem een persoonlijk record betekend. Den Braven was content met zijn zege: "Ik ben hier via een tante en een collega, door een val met de mountainbike ben ik een aantal maanden uit de roulatie geweest en dit was mijn eerste wedstrijd na het herstel, dat ik hier kon winnen toont aan dat ik de stijgende lijn weer gevonden heb". Wolfert moest genoegen nemen met plaats twee. "Ik had hier uiteraard graag gewonnen, zeker voor eigen publiek, we hebben er een mooie strijd van gemaakt en de beste heeft gewonnen". Bij de dames ging de winst naar Rianne Potappel, zij klokte een keurige 46.33min en had daarmee een riante voorsprong op Petra Dijkman (49.49min) en Jacqueline Lodder (50.40min) die een Flakkees podium vormden.

 

Zondag 17 december werd de Spijkenisse marathon gelopen, met ruim 250 deelnemers was er een goede opkomst voor de 42,2km. Namens Flakkee stond Freek Goedhart aan de start. De atleet uit Dirksland heeft een sterk jaar achter de rug en een goede marathon zou voor hem de kroon op het jaar zijn. Goedhart koos als aanvangstempo 15 km/h wat een schema van 2.48u betekend. Met 1.23u was de doorkomst halverwege uitstekend en ook na 30km in 1.59u zag het er heel goed uit. Helaas sloeg rond 35km het noodlot toe en kreeg Goedhart kramp waardoor hij in de slotfase het uitzicht op een tijd rond de 2.50u verloor, moegestreden finishte de Dirkslander na 2.58:12, wat nog wel een persoonlijk record is. "Ondanks de kramp ben ik toch tevreden, ik hoop in april de marathon van Rotterdam te lopen, die 2.50u zit er in, dus nu herstellen en dan met vertrouwen verder".18 december 2017
 

Nachtelijke afsluiting N57 (18 - 19 december 2017)

Rijkswaterstaat repareert de verhoogde rijbaanscheiding op de N57 bij Ouddorp. Daardoor is de hoofdrijbaan in beide richtingen afgesloten van maandag 18 december 20.00 uur tot dinsdag 19 december 6.00 uur. De N57 is in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde Oosterweg en rotonde De Punt bij Ouddorp. Het verkeer wordt omgeleid via de Groeneweg, Vrijheidsweg en Oosterweg en moet rekening houden met enkele minuten extra reistijd. De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven. De parallelwegen en de rotondes blijven open voor verkeer.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis, op werkdagen tussen 7.00 uur – 20.00 uur, in het weekend tussen 10.00 uur – 18.30 uur).
17 december 2017
 

Nationale zwemtitel voor Elise Tanis

 

Afgelopen weekend heeft Elise Tanis van z.c. De Schotejil tijdens de Nationale Junioren Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven klinkende resultaten behaald. Op 100m rugslag zwom zij naar de Nationale Titel in een tijd van 1.02.01 (tevens clubrecord).

Ook op 100m vlinderslag zwom zij naar een medaille, namelijk het zilver in 1.01.49. Op 50m rugslag en 200m rugslag won zij eveneens zilver in resp. 28.92 en 2.18.15. Verder zwom Elise Tanis nog naar top-10 noteringen op 50m vrij (5e in 26.16), 100m vrij (4e in 56.07) en 200m wisselslag (7e in 2.25.05). Op nagenoeg al haar gezwommen nummers kwam zij tot clubrecords.

 

Behalve Elise Tanis waren er ook top-10 noteringen voor o.a. Leyla Oversluizen, die op 400m vrij (5.15.35) als 4e eindigde, op 200m vrij (2.28.75) op de 7e plaats en op 100m vrij (1.07.26) op de 9e plaats uitkwam. Ook Xander Vis en Julien Tanis zwommen naar top-10 noteringen op 200m schoolslag in resp. 2.34.93 (6e in clubrecord) en 2.45.16 (9e). Xander Vis werd ook nog 8e op 100m schoolslag (clubrecord in 1.12.11).
17 december 2017

Oude tijden herleven in het erfgoedmuseum van Goeree-Overflakkee

 

Gezellige kerstmarkt rond en in Streekmuseum

 

SOMMELSDIJK - Het Streekmuseum hield zaterdag 16 december een kerstmarkt met een gevarieerd programma. Kinderen van de J.C. van Gentschool openden de middag op het Marktveld.

 


Kertkoor van de J.C. van Gentschool

Na het optreden van de kinderen kwam een plotselinge zware regenbui het buitengebeuren verstoren. Gelukkig was er een tent waar Mandolineorkest Estampida kon spelen. Daar was ook heerlijke erwtensoep te koop en koffie en thee met kruukplaetjes.

 


Estampida speelt in de tent kerstliederen

Zowel binnen als buiten het museum waren leden van Ensemble Eeuwkant in Flakkeese klederdracht bezig om het publiek te verwennen en te informeren over het leven en werken vroeger. Pau Heerschap hield na een introductie in ABN diverse voordrachten in het dialect. Later die middag waren er nog optredens van het Oecumenisch kerkkoor en Sempre Crescendo.


De leden van Eeuwkant verkopen erwtensoep en koffie met kruukplaetjes

16 december 2017
 

Kegelvormig paviljoen TrueTalker ontworpen rond kampvuur Buutenplaets 

 

OOLTGENSPLAAT - In reactie op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, daar waar uitgebreid wordt gedebatteerd, heeft Studioninedots naar gezamenlijk concept met StoneCycling het paviljoen TrueTalker ontworpen. Centraal punt in de constructie was een haardvuur, een plek om verhalen te vertellen.

 

Het paviljoen TrueTalker was te zien op de tijdelijke campus FabCity op het Java-Eiland in Amsterdam, dat plaatsvond tussen 11 april en 26 juni 2016. De TrueTalker bestond uit een gebogen muur die om zichzelf heen draait en door het warme licht van het centraal gelegen kampvuur bezoekers uitnodigde het paviljoen te betreden.
 

De gevel was stevig en transparant tegelijk, omdat deze was gemetseld in een open verband met bakstenen die waren vervaardigd uit bouw-, sloop- en industrieel afval; de WasteBasedBricks van StoneCycling. Door dit verband creëerde daglicht patronen binnenin het paviljoen, terwijl het zich ’s avonds als baken manifesteerde door het kampvuur.

 

Open gesprek

Het doel van de constructie was een plek te creëren waar bezoekers konden rusten, een goed gesprek konden aangaan en open naar elkaar konden zijn.

 

Truetalker wordt Buutenpraet

Toen er een nieuwe locatie werd gezocht voor de True Talker was de stichting Buutenplaets er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen als nieuwe locatie. Passend bij het gedachtengoed van Energy Island Goeree Overflakkee, een mooi voorbeeld van circulaire economie en uitnodigend voor een goed gesprek bij een kampvuur over de zin van het leven, past bij het gedachtengoed van natuurspeeltuin De Buutenplaets.

 

Plaatsing

Dinsdag 12 december is in Amsterdamde Truetalker op binnenvaartschip de Manna van eigenaar Bart Verkade geplaatst. Jasper Brommet van Stonecycling en Wim Noordzij van Buutenplaets coordineerden het geheel en Woensdag 13 dec vertrok schipper Carolus Poldervaart vanuit Amsterdam naar Sluishaven om daar 15 december in de middag(14.30) aan te komen.

 

De Reis

Vanuit Amsterdam ging de reis via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht via de Waal naar de Boven Merwede waar ze in Gorinchem aanlegde. Vrijdag werd doorgevaren via de Nieuwe Merwede naar het Hollands Diep De Moerdijkbrug onder en naar de de Volkerak Sluizen. Vandaar het Volkerak op naar de Galathese Havenop Goeree Overflakkee. 


 

14 december 2017
 

Plaatsing Truetalker in natuurspeeltuin de Buutenplaets

 

OOLTGENSPLAAT - Met dank aan Carolus Poldervaart en zoon Sander voor het vervoer over water met het binnenvaartschip Manna van Bart Verkade is het uiteindelijk toch gelukt om het bouwwerk te plaatsen.

M
et behulp van Jeroen Boeter kraanverhuur die op het laatste moment Verwijs een collega kraanverhuur bedrijf gevraagd heeft te assisteren omdat hun eigen kraan in gebruik was en het met de autolaadkraan niet ging. De chauffeur van Boeter, Peter Slingerland en de machinist van Verwijs, Sander Dooge,  hebben een prestatie van formaat geleverd met dit fragiele bouwwerk. In het voorjaar wordt de Truetalker hersteld. Door vervoer en trillen is een stukje ingestort, maar niets onoverkomelijks. Dank aan een ieder die hier aan meegewerkt heeft. 

 

Samenwerkende partners

De komst van de True Talker is mogelijk gemaakt door:

Stonecycling, Studioninedots, Kraanbedrijf Winder Limmen, Boeter Kraanverhuur, Verwijs Kraanverhuur, AMK GWW, Eventbroker, Bart Verkade, Carolus Poldervaart, Keest Ontwerpt en stichting Buutenplaets.

 

Stichting Buutenplaets

Natuurspeeltuin de Buutenplaets is een burgerinitiatief om eilandbewoners en bezoekers de kans te geven te genieten van de rust en ruimte in een natuurlijke omgeving van wind, water en aarde op Goeree Overflakkee. Natuur, milieu, educatie, duurzaamheid en vooral plezier staan voorop in de beleving van de stichting.

 


15 december 2017

RTV Rijnmond schenkt aandacht aan de problemen bij de Staver

MIDDELHARNIS -  Naar aanleiding van klachten van zwemmers zijn luchtkwaliteitsmetingen verricht waaruit blijkt dat er hoge concentraties van het giftige trichlooramine zijn aangetroffen. Onder de foto twee interviews aan te klikken, van gesprek met een bestuurder zwemclub Schotejil en de bestuurder zwembad.


https://www.rijnmond.nl/nieuws/162563/Ademhalingsproblemen-bij-zwemmers-in-Flakkees-bad-De-Staver  


14 december 2017

 

Gemeente Goeree-Overflakkee koopt Fort Prins Frederik
 

OOLTGENSPLAAT - De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stelde op donderdagavond 14 december de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente is van mening dat zij door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kan verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan. Dit met als uiteindelijk doel een mooi, uitnodigend en beleefbaar Fort Prins Frederik.

 In 2016 is het Fort Prins Frederik overgegaan naar de huidige eigenaar Erfgoed Fort Prins Frederik BV. Deze eigenaar wil het fort nu verkopen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met de huidige eigenaar, met als insteek de aankoop van het fort door de gemeente. Inmiddels is de verkoop door de huidige eigenaar en de aankoop door de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst. Nu de gemeenteraad budget beschikbaar heeft gesteld, kan de koopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Naar verwachting vindt dan begin 2018 de formele overdracht plaats.

 

Projectplan Fort Prins Frederik

In 2014 stelde de gemeenteraad het projectplan Fort Prins Frederik vast. Het doel van dit plan is het verbeteren van de exploitatiemogelijkheden van het fort, vanuit cultuurhistorisch en recreatief perspectief, waarbij het fort als rijksmonument weer centraal staat en de recreatieve functie niet langer leidend is. Een exploitabel fort waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben.

 

Het projectplan heeft naast het hoofddoel vier subdoelen: een nieuw bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan, verwijderen van niet-historische, niet-vergunde bebouwing op de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van een fiets- en voetgangersbrug.

 

De eerste stappen zijn inmiddels gezet. In september en oktober 2017 heeft het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het concept beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de eigenaren/gebruikers, die gevestigd zijn op de vestingwal. Verder is voor de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.

 

Fort Prins Frederik

Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt markant op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort vormt samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) de zogeheten ‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie. Deze forten liggen binnen ‘Waterpoort’, een samenwerkingsorganisatie voor het gebied dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Op die manier stimuleert Waterpoort betrokken partijen om samen kansen te benutten, die zij individueel niet kunnen realiseren.14 december 2017
 

Rotterdamse eigenaar wil al na 1,5 jaar af van onrustige camping
 

ONRUSTIGE CAMPING

De Rotterdamse eigenaar van camping Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat wil, amper 1,5 jaar na aankoop, alweer af van het onrustig vakantiepark.

Abdel Ilah Rubio 13-12-17, 16:29 

Op de camping zijn al een tijdje problemen met vaste bewoners omdat tientallen ‘illegale’ chaletjes op de vestingwal weg moeten. De gemeente Goeree-Overflakkee wil het fort kopen. Zij denkt de huisjes sneller weg te kunnen krijgen. De camping op Goeree-Overflakkee, dat een slechte naam heeft, kwam vorig jaar in handen van de nieuwe eigenaar: de familie Donker uit Rotterdam. Deze ondernemers hadden grote plannen met het Fort, waarin onder meer nieuwe horeca zou komen.
 

De 'illegaal' gebouwde chaletjes en stacaravans op de vestingwal pasten niet in die plannen. Probleem is echter dat de huisjes op eigen grond staan. De eigenaren kochten de kavels destijds van de toenmalige eigenaar en bouwden er chaletjes op. Volgens de gemeente is dat echter in die periode illegaal gebeurd, zonder de benodigde vergunningen. Het probleem speelt al jaren, maar de gemeente durfde of wilde al die tijd niet overgaan tot handhaving en ontruiming. Maar daar is nu verandering in gekomen.


Afgebroken

De gemeente wil namelijk de cultuurhistorische waarde van het terrein - het fort is in 1809 gebouwd in opdracht van de Franse legermacht- herstellen. Onlangs werd ook al het eerste 'illegale' chalet op het terrein afgebroken door de gemeente. Het gemeentebestuur heeft de raad nu gevraagd om bijna 7 ton beschikbaar te stellen voor de aankoop van het terrein. Als de gemeente die zelf in eigendom heeft, maakt het een oplossing makkelijker, is het idee. ,,Wij denken dat hierdoor kansen ontstaan omdat je de bewoners makkelijker kan verhuizen naar een ander deel’’, vertelt een woordvoerder. De bedoeling is dat uiteindelijk alle bebouwing op de vestingwal verdwijnt, zodat het fort meer tot zijn recht komt. Dit levert uiteindelijk meer toeristen en levendigheid (horeca) op.


Vertrouwen

Bewoners reageren sceptisch. ,,Ik heb er niet zoveel vertrouwen in’’, zegt Ferry Simonis. Volgens hem wil de gemeente eigenaren die vrijwillig vertrekken 50.000 euro per kavel geven, ongeacht wat er op de grond staat. ,,De een voert een vreugdedansje uit, maar voor anderen is het een debacle. Die hebben chaletjes gebouwd die veel meer waard zijn.’’
 

Waarom de huidige eigenaar de camping nu alweer wil verkopen, weet Simonis ook niet precies. Maar hij denkt wel dat het te maken heeft met de problemen op de camping. ,,Die heeft iets gekocht waar hij de gevolgen niet van kon overzien. Hij kon ook niet door een deur met de bewoners’’, weet hij. Simonis is bang dat de gemeente de bewoners dadelijk onder druk gaat zetten om hun kavels te verkopen. Morgenavond neemt de raad een besluit over de aankoop. Eigenaar Donker wilde nu niets zeggen over zijn voornemen om de camping te verkopen.  

 
14 december 2017

13 december 2017

 

Kevelvormig paviljoen TrueTalker komt naar de Galathese Haven 

OOLTGENSPLAAT/SLUISHAVEN - 
In reactie op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, daar waar uitgebreid wordt gedebatteerd, heeft Studioninedots naar gezamenlijk concept met StoneCycling het paviljoen TrueTalker ontworpen. Centraal punt in de constructie was een haardvuur, een plek om verhalen te vertellen. 

Het paviljoen TrueTalker was te zien op de tijdelijke campus FabCity op het Java-Eiland in Amsterdam, dat plaatsvond tussen 11 april en 26 juni 2016. De TrueTalker bestond uit een gebogen muur die om zichzelf heen draait en door het warme licht van het centraal gelegen kampvuur bezoekers uitnodigde het paviljoen te betreden.

De gevel was stevig en transparant tegelijk, omdat deze was gemetseld in een open verband met bakstenen die waren vervaardigd uit bouw-, sloop- en industrieel afval; de WasteBasedBricks van StoneCycling. Door dit verband creëerde daglicht patronen binnenin het paviljoen, terwijl het zich ’s avonds als baken manifesteerde door het kampvuur.

 

Open gesprek

Het doel van de constructie was een plek te creëren waar bezoekers konden rusten, een goed gesprek konden aangaan en open naar elkaar konden zijn.

 

Truetalker wordt Buutenpraet

Toen er een nieuwe locatie werd gezocht voor de True Talker was de stichting Buutenplaets er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen als nieuwe locatie.

 

Passend bij het gedachtengoed van Energy Island Goeree Overflakkee, een mooi voorbeeld van circulaire economie en uitnodigend voor een goed gesprek bij een kampvuur over de zin van het leven, past bij het gedachtengoed van natuurspeeltuin De Buutenplaets.

 

Plaatsing

Dinsdag 12 december is in Amsterdamde Truetalker op binnenvaartschip de Manna van eigenaar Bart Verkade geplaatst. Jasper Brommet van Stonecycling en Wim Noordzij van Buutenplaets coordineerden het geheel en Woensdag 13 dec vertrekt schipper Carolus Poldervaart vanuit Amsterdam naar Sluishaven om daar 15 december in de middag(14.00) aan te komen. De True Talker wordt omgedoopt in Buutenpraet en zal een prominente plek krijgen in de natuurspeeltuin.

 

Samenwerkende partners

De komst van de True Talker is mogelijk gemaakt door:

Stonecycling, Studioninedots, Winder Limmen, Boeter Kraanverhuur, AMK GWW, Eventbroker, en stichting Buutenplaets.

 

Stichting Buutenplaets

Natuurspeeltuin de Buutenplaets is een burgerinitiatief om eilandbewoners en bezoekers de kans te geven te genieten van de rust en ruimte in een natuurlijke omgeving van wind, water en aarde op Goeree Overflakkee.

 

Natuur, milieu, educatie, duurzaamheid en vooral plezier staan voorop in de beleving van de stichting. U wordt van harte uitgenodigd bij aankomst aanwezig te zijn in de Galathese Haven.

 

 

 12 december 2017

Bestuurlijke handtekeningen gezet voor realisatie Beroepscampus  

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag 11 december werden door de Stuurgroep de benodigde handtekeningen gezet om voortvarend verder te kunnen gaan met de realisatie van een beroepscampus op Goeree-Overflakkee. Aan de beroepscampus aan de Langeweg in Sommelsdijk zullen, naast Edudelta, in ieder geval ook Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest gaan deelnemen.

 

 

De aanleiding voor de ontwikkeling van een campus was de noodzaak tot vervangende nieuwbouw van de Technische School aan de Schoolstraat in Middelharnis. De huidige locatie verkeert in slechte staat en uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw financieel, maar ook onderwijskundig, de voorkeur geniet boven renovatie. Met het beschikbaar komen van een locatie aan de Langeweg in Sommelsdijk, van een voormalig aannemingsbedrijf, ontstond de mogelijkheid om te komen tot centrale huisvesting. De gemeente Goeree-Overflakkee, Edudelta, Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest hebben vervolgens in gezamenlijkheid de haalbaarheid van een beroepscampus voor Goeree-Overflakkee onderzocht.

 

Intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen

De realisatie van een schoolcampus beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee is van toegevoegde waarde voor inwoners, het bedrijfsleven en Goeree-Overflakkee in het algemeen. “Dit is een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee en voor de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden van de jeugd”, zegt wethouder Frans Tollenaar. “De beroepscampus is van groot belang voor het eiland, omdat er bij bedrijven een groeiende behoefte is aan goed geschoolde vakmensen. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar ook door technische ontwikkelingen. Door een intensieve samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen ontstaan doorlopende leerlijnen waarbij de vmbo-leerlingen binnen de campus  kunnen doorstromen naar  mbo-niveau. Ze hoeven het eiland dan niet meer af voor vervolgonderwijs, wat hopelijk een investering oplevert in de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee.”

 

 

11 december 2017

Van harte gefeliciteerd Nachtijs in Sommelsdijk
10 december 2017

Eilandelijke zwemmers succesvol bij Minioren-Junioren Circuit

 

GOEREE-OVERFLAKKEE/ROZENBURG - Zaterdag 9 december hebben de zwemmers van zwemteam Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de 2e wedstrijd van het KNZB Minioren-Junioren Circuit te Rozenburg. Er waren ruim 20 ereplaatsen te vieren.


Op 100m schoolslag bij de Junioren (11-15 jaar) zwommen Phaedra Meijer en Lyke Buscop naar de 1e en 3e plaats in resp. 1.23.88 en 1.28.04. Op 50m vlinderslag was er een 2e plaats voor Phaedra Meijer (34.03) en een 3e plaats voor Leyla Oversluizen (35.02). Op 100m wisselslag zwom Phaedra Meijer naar de 2e plaats (1.16.70). Bij de jongens eindigden Xander Vis en Julien Tanis op 100m wisselslag als 1e en 2e in resp. 1.06.87 en 1.08.99. Ook de 100m schoolslag werd gewonnen door Xander Vis (1.12.38), gevolgd door Julien Tanis (1.16.45) op de 2e plaats. Julien Tanis won de 50m vlinderslag (30.15).

 

In de minioren categorie (tot 11 jaar) zwom Roan Klink naar een 3e plaats (48.48) op 50m vlinderslag en een 3e plaats op 100m schoolslag (1.58.45). Jesse Moelker werd 3e op 100m vlinderslag (1.41.96). Luuk Voogd zwom naar de 3e plaats op 3.18.99). Bij de meisjes was Meyke van Nimwegen goed voor twee maal goud op resp. 200m wisselslag (3.11.84) en 50m vrij (35.34). Daphne v.d. Slik werd 2e op 50m vrij (38.88). Thalia Meijer en Dominique Overduin eindigden als 1e en 2e op 100m vrij in resp. 1.13.69 en 1.16.69. Daphne van Dam zwom op 50m vlinderslag (55.85) naar het goud.

 

In de slotestafette eindigde ploeg-1 Goeree-Overflakkee, bestaande uit Julien Tanis, Xander Vis, Joep van Hooven en Jarno Klink, op de 1e plaats (2.09.26). De 2e ploeg met Sjoerd Kamerman, Jens Kooijman, Daniels ’t Mannetje en Michiel van Eck kwamen uit op een 2e plaats.9 december 2017

Streekmuseum zoekt vrijwilligers

SOMMELSDIJK - Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk heeft een leuk team vrijwilligers die het museum draaiend houden, maar het zijn er te weinig. “Voor sommige taken ontbreken nog mensen en kunnen we niet alle dagen open zijn”.

Het museum is op zoek naar gastheren en gastvrouwen die de bezoeker kan verwelkomen. Ook zijn een paar sterke armen en handige mensen ook altijd welkom. Ook om het museum schoon te houden zijn alle vrijwilligers welkom. Kortom, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk, dan kunt u terecht bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

Aanmelden kan via info@streekmuseum.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

De waarde die vrijwilligers toevoegen aan musea in Nederland is onschatbaar. Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers. Zelfs 16% van de musea draait volledig op hun tomeloze energie en toewijding. Ook het museum Goeree-Overflakkee moet het daarvan hebben.

Samen met de vrijwilligers kan het museum onze eilandverhalen blijven vertellen en doorvertellen. Het is niet voor niets dat het museum haar vrijwilligers bij de entree van het museum heeft geclassificeerd als Streekrobijnen. Streekdiamanten, Streekgoud en Streekzilver zijn andere financiële weldoeners van het museum.8 december 2017
 

Gemeente en inwoners dragen vrijwilligers en -organisaties voor
 

Kanshebbers voor Meer dan handen vrijwilligersprijzen bekend

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.

 

De vrijwilliger met de meeste inwonersstemmen (347 van de 556 stemmen) is Ammy van der Weide van Wezel. Zij is als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt zij kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Mevrouw Van der Weide staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en dieren (geiten, kippen en konijnen) van Nieuw Rijsenburgh.  Ze maakt graag een praatje met de bewoners en helpt bij grote activiteiten, zoals het optreden van koren in de avond of bloemschikken op woensdagmiddag. Ook bij Goed voor Goed is zij dagelijks te vinden.

 

Lokale vrijwilligersorganisaties voorgedragen

De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. De meeste inwonersstemmen gingen naar Goed voor Goed. Goed voor Goed is een dagbesteding waar mensen met zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking werken onder het motto: iedereen is gelijk!

 

Waardering en erkenning

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zet de gemeente Goeree-Overflakkee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. Wethouder Gerrit de Jong: “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder deze mensen zag de samenleving op Goeree-Overflakkee er heel anders uit. We kunnen helaas niet alle vrijwilligers voordragen, maar de gemeente geeft ook op andere manieren een blijk van dank, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Vrijwilligersevenement.”

 

Meer dan handen vrijwilligersprijzen

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de VNG. De organisatie is in handen van Movisie.

 

Uitreiking prijzen

Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.8 december 2017
 

Brandweer en burgemeester op kraamvisite voor brandveilige kraamtijd

 

STAD A/H HARINGVLIET - Klaas van Veen, Clustercoördinator ‘Veilig leven’, van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee brachten donderdag 30 november een kraambezoek aan de familie Van Gurp in Stad aan ’t Haringvliet. De trotse jonge ouders kregen een geboortekoffer overhandigd met daarin onder meer een rookmelder en tips over brandveiligheid. Op deze manier willen de brandweer en de gemeente Goeree-Overflakkee jonge gezinnen attenderen op brandveiligheid in huis.

 Het kraambezoek was in het kader van de Nationale Brandpreventieweken 2017, die in oktober plaatsvonden. Thema van deze weken was: 'Hé, doe de deur dicht!'. De burgemeester en de brandweer brachten een bezoek aan de ouders van het eerste kindje dat in oktober 2017 in Goeree-Overflakkee is geboren. Voor jonge ouders is het zeker belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van hun kinderen en dus bij de brandveiligheid in huis. De geboorte van een kind is een mooi moment in het leven. Het is ook een goed moment om stil te staan bij de brandveiligheid van het huis, zodat de roze of blauwe wolk geen rookwolk wordt!

 

Tips voor een brandveilig huis zijn onder andere het sluiten van deuren, het ophangen van werkende rookmelders en het oefenen van een vluchtplan. Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand. Door het inademen van rook krijgt het lichaam geen zuurstof, met vaak ernstig of fataal letsel tot gevolg. Rookmelders redden levens. Deze apparaten melden namelijk met een luid alarm dat er rook is. Sluit ’s avonds voor het slapen gaan de binnendeuren. Zo blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de leefruimte.

 

Meer informatie

Meer informatie over brandveiligheid is te vinden op www.brandweer.nl/rozewolk en www.verkleindekansopbrand.nl.7 december 2017

 

Intermediaire organisaties tekenen voor gezamenlijke inzet en de kortste route naar betaald werk op Goeree-Overflakkee

 

Negen intermediaire organisaties – zoals uitzendbureaus en payrollers – en burgemeester Grootenboer-Dubbelman namens de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden op 7 decembermer een commitmentovereenkomst. Met deze overeenkomt zijn afspraken en verplichtingen vastgelegd om samen te werken in de GO-markt aan de uitstroom en doorstroom van werkzoekenden en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Het gezamenlijke doel is het behoudt en de ontwikkeling van de lokale economie en de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee.

 

De GO-markt, die gevestigd is in de bibliotheek van Middelharnis, is de fysieke locatie waar onderwijs, ondernemers, overheid en intermediaire organisaties samenkomen. De GO-markt is daardoor dè plek waar werkaanbieders en werkzoekenden op Goeree-Overflakkee elkaar vinden en matches ontstaan.

 

Burgemeester Grootenboer is blij dat zoveel intermediaire organisaties zich betrokken tonen bij de GO-markt: “Om de cliënt in de GO-markt optimaal te kunnen bedienen is de samenwerking gezocht met diverse intermediaire organisaties. Velen daarvan hebben aangegeven de doelstellingen van de GO-markt te onderstrepen en hier mede aan bij te willen dragen. Deze partijen delen niet alleen hun werkaanbod met de GO-markt, zij zijn ook frequent aanwezig. Daardoor is de GO-markt in staat werkzoekenden snel door te verwijzen en kan snel ingespeeld worden op het aangeboden werkaanbod.

 

Om deze samenwerking in de GO-markt verder te optimaliseren vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen de arbeidsmakelaars van de gemeente en de intermediaire organisaties, maar ook tussen de concullega’s onderling. Burgemeester Grootenboer: “Ik hoop van harte dat deze samenwerking op veel vlakken vruchtbaar zal zijn en dat het mooie dingen oplevert voor Goeree-Overflakkee. De branchegerichte vacaturewand met gemiddeld 130 actuele vacatures per week laat al zien dat er voldoende werk te bemiddelen is”.

 

De GO-markt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Voor telefonisch contact met een medewerker van de GO-markt kunt u de gemeente Goeree-Overflakkee bellen, via het algemene telefoonnummer 14 0187. De GO-markt is ook via e-mail bereikbaar: gomarkt@goeree-overflakkee.nl.
7 december 2017
 

Jeugdhulp centraal tijdens werkbezoek gemeenteraad Goeree-Overflakkee

 

Op vrijdagmiddag 1 december 2017 had de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een werkbezoek in het (eigen) gemeentehuis in Middelharnis. Een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders werd deze middag door de medewerkers van het Team Jeugd en Gezin uitgebreid geïnformeerd over de gemeentelijke aanpak van de zorg voor kwetsbare jongeren en gezinnen.

 

Wethouder Gerrit de Jong opende de middag met een korte introductie. Daarna gingen de raads- en collegeleden in drie groepen langs de verschillende workshops. Aan bod kwamen: de visie en ontwikkeling van het Jeugdhulpbeleid, trainingen voor jongeren en gezinnen, de werkwijze van het Jeugdbeschermingsplein, uitleg over de werkzaamheden van het JeugdOndersteuningsTeam (JOT) en de dagelijkse activiteiten van de gemeentelijke Procesregisseurs. In sommige workshops moesten de raads- en collegeleden zelf aan het slag, zoals met de puzzels uit het ABC-circuit, het Autisme Beleving Circuit. Dat er in kwetsbare gezinnen grote uitdagingen kunnen zijn werd snel inzichtelijk gemaakt door met de raadsleden familie-opstellingen te maken. Met netwerktouwtjes in de hand, staand op een gekleurd familietapijtje en overgooiend met een fles frisdrank, werd de mogelijke problematiek voor de raadsleden snel duidelijk.

 

Decentralisatie 

Het werkbezoek Jeugdhulp stond al langere tijd gepland. De gemeenteraad volgt het thema intensief, omdat Jeugdhulp sinds 2015 bij de gemeenten is ondergebracht. Om de voortgang van de decentralisaties in het sociaal domein goed te volgen, startte de gemeenteraad op 24 oktober 2013 de klankbordgroep sociaal domein, die nog steeds regelmatig vergadert.

 

Hoorzitting Jeugdhulp

Het rapport ‘Toezicht wijkteams: Zorg en Ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Goeree-Overflakkee’ van de samenwerkende inspecties in maart 2017 was aanleiding voor de gemeenteraad om begin november 2017 een hoorzitting over het onderwerp Jeugdhulp te organiseren. Voor deze hoorzitting hadden zich voornamelijk zorgaanbieders aangemeld, en enkele ouders van cliënten. Tijdens het werkbezoek waren het juist de medewerkers van het ambtelijke team Jeugd en Gezin, die in korte workshops uitleg gaven over hun eigen werkgebied binnen de Jeugdhulp.

 

Raadslid Rien van der Boom sloot de middag af door te benoemen dat er nog steeds stappen in de goede richting worden gezet. Hij bedankte de aanwezige medewerkers voor hun inzet om deze informatieve en leerzame middag mogelijk te maken.7 december 2017
 

Gemeente Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie 'kleine windturbines in de gemeente Goeree-Overflakkee'

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee is beleid ontwikkeld met betrekking tot de plaatsing van kleine windturbines binnen het grondgebied van de gemeente.

Referentienummer: Z-17-76973

Inzage
De stukken kunt u met ingang van 6 december 2017 inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur toto 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbeleid in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.

Inspraakreacties
Tot en met 16 januari 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie op het ontwerpbeleid kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer te vermelden.

De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een definitief beleid.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.6 december 2017
 

Burgerinitiatief tegen turbines op land

 

REGIO - Het verzet tegen meer en steeds grotere windturbines op land neemt overal toe. Veel mensen menen dat Nederland te dicht bebouwd is voor dit soort grote machines. Daarnaast is energie van windmolens op zee inmiddels goedkoper. Toch wil een groot aantal initiatiefnemers blijven doorgaan met de bouw op land. Waarom? De subsidies voor wind op land zijn veel hoger, maar die subsidies moeten wij met zijn alle opbrengen. Er is nu al aangekondigd dat de energiebelasting de komende jaren flink omhoog gaat.


Vele organisaties hebben hun krachten gebundeld en willen dit middels een burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Daarvoor is een petitie gestart. Stichting Mallemolens gaat dit ook zeker onder de aandacht brengen van de coalitiepartijen van Goeree-Overflakkee. Zij verklaarden keer op keer: als het aan ons ligt komt er geen windturbine meer bij op G-O.

 

Stichting Mallemolens

 

Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land

Wind op land is tot 39 procent duurder dan wind op zee

Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Vele honderden van deze windturbines moeten er nog verrijzen als het aan de regering ligt. Vele honderden, door heel Nederland! Dus ook bij u in de buurt.

Het bouwen van windturbines op land is:

 • Niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper
 • Niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld
 • Overlast voor de omwonenden

Alle onderliggende analyses vindt u op de website:  www.stoplandwind.nl

 

Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land

Daarom moet het bouwen van windmolens op land stoppen. Om de politiek hiertoe te bewegen start vandaag het burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land. Dit burgerinitiatief wordt gesteund door de organisaties onderaan dit bericht. Er zijn 40.000 ondertekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer.

Ik roep iedereen op het burgerinitiatief te ondertekenen en bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Samen willen we voor een groener, mooier en leefbaarder Nederland en Goeree-Overflakkee zonder windturbines op land.

 

Kees Pieters, initiatiefnemer

 

Het Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land wordt gesteund door:

3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee
Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, ‘s-Hertogenbosch
Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant
Buren van Rijnenburg, omgeving en stad Utrecht
Commissie Windturbines Nieuwe Waterweg, Maassluis
Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen
NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie)
Pottendijk Windmolenvrij, Emmen
Regiogroep Windpark Heerenveen NEE, Heerenveen en omliggende dorpen
Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht
Stichting BOEC, Coevorden
Stichting Gigawiek, Bergerden, Houten, Stad aan ’t Haringvliet
Stichting JAS, Hollands Kroon
Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen
Stichting Laagfrequent geluid
Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee
Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Stichting Platform Tegenwind N33, Midden-Groningen, Veendam
Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon
Stichting Wind van Voren, Barendrecht
Stichting Windmolenklachten
Stichting Windmolens N57 nee, Brielle, Hellevoetsluis, West-Voorne
Storm Meeden, Midden-Groningen
Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden
Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
WindNEE, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Zonvoorwind, Emmen5 december 2017

Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt

 

OUDE-TONGE/NIEUWE-TONGE - De Stichting Mallemolens heeft op 21 november 2017 beroep ingesteld tegen drie besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. De beroepen zijn namens de stichting ingesteld door Vos & De Lange advocaten te Barendrecht.

Beroep bij de Raad van State is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Windlocatie Battenoord door de gemeenteraad op 28 september 2017.

Beroep bij de rechtbank Rotterdam is ingesteld tegen twee door het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van in totaal zes windturbines (windparken Blaakweg en Suyderlandt).

Verschillende onderwerpen worden behandeld in de beroepschriften. Het gaat daarbij onder meer om de negatieve effecten op het landschap, geluid, archeologie en cultuurhistorie, schijn van partijdigheid en gebrek aan draagvlak, dit verdeelt over 52 bladzijden, exclusief een aantal meegezonden bijlagen.

Het instellen van drie beroepen is een vrij dure aangelegenheid. Als bestuur van de stichting Mallemolens hebben wij een beroep gedaan op inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge ons financieel te steunen in de kosten verbonden aan de beroepsprocedures.

Tot op heden hebben meer dan HONDERD gezinnen en bedrijven uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een financiële bijdrage gegeven. Als bestuur van de stichting zijn wij daar heel blij mee, het toont aan dat het verzet tegen de bouw van de windturbines breed wordt gedragen in de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en het stelt de stichting in de gelegenheid de noodzakelijke deskundigheid voor het instellen van de beroepen in te huren.

De eerste stappen in de gerechtelijke procedures zijn gezet. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de zittingen bij de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam. Ook deze handelingen gaan opnieuw veel geld kosten, vandaar de oproep aan hen die ons nog niet financieel hebben gesteund dit alsnog te doen. Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0008 0580 60

Naast dit persbericht vermelden wij op www.mallemolens.nl nieuwsfeiten over de procedures. Degene die een bijdrage heeft overgemaakt en waarvan een mailadres/postadres bekend is, wordt via de mail/post van de voortgang van de procesgang op de hoogte gesteld.

 

Namens het bestuur van de stichting Mallemolens

December 2017

Mailadres: mallemolens@kpnmail.nl5 december 2017

Buurtsuper Spar ontvangt als eerste supermarkt certificaat dementievriendelijk

NIEUWE-TONGE -  Supermarkt Spar van de familie Klapmuts aan de Westdijk is dementievriendelijk verklaard. Het personeel verdiepte zich in het onderwerp dementie om inzicht te krijgen in het herkennen van dementie en hoe zij het beste kan omgaan met dementerenden bezoekers van de winkel. De vergrijzing neemt toe en ook het aantal ouderen met een of andere vorm van dementie. In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Het vraagt extra inzet van de omgeving om dat mogelijk te maken. We moeten daarvoor openstaan want het kan elk van ons gebeuren. We zullen als samenleving daar ook meer over moeten leren, zodat we weten hoe we er mee om kunnen gaan.

Betere dienstverlening
Bij de Spar in Nieuwe-Tong heeft het personeel een online training gedaan via samendementievriendelijk.nl. Trees van Schouwen, een van de werknemers: “We waren er allemaal enthousiast over en we proberen er extra op te letten. Je gaat er bewuster mee om na de training.” Omdat de Spar een echte buurtsuper is, wordt er al extra gelet op en hulp geboden aan mensen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen en/of moeite hebben met pinbetalingen. Nu is daarbij het personeel ook alert op en bewust van klanten die in de war zijn door (beginnende)  dementie. Zo blijft de buurtwinkel een veilige omgeving voor deze mensen.

De buurtwinkel voorziet in veel. Zo is er een stomerijpunt, fotoservice, slijterij en bloemen, een postNL servicepunt, kopieerservice, bibliotheek inleverpunt en RABO pin-automaat. Klanten kunnen online de boodschappen bestellen en er is een bezorgservice voor boodschappen.

Een feestelijke gebeuren was het vrijdagmiddag aan de koffietafel bij Klapmuts. Wim Eijbers voorzitter van de regionale afdeling Alzheimer Nederland en Carel van Velzen projectleider Dementievriendelijke Samenleving waren voor de uitreiking van het vignet en het certificaat naar Nieuwe-Tonge gekomen. Van de gemeente waren wethouder Gerrit de Jong en beleidsmedewerker Josette van Loon aanwezig. Het vignet is op de deur aangebracht om de klanten te tonen dat het hier een dementievriendelijke winkel betreft.
4 december 2017

Maikel Peeman haalt zijn gram in Den Inkelcross Kruiningen

 

KRUININGEN - Zaterdag 2 december werd in Kruiningen het Zeeuwse crosscircuit voortgezet met de Den Inkelcross. Vrijwel de gehele Zeeuwse top stond aan de start en dat was voor Maikel Peeman een mooie gelegenheid om het slechte gevoel wat hij overhield aan de Warandeloop in Tilburg weg te poetsen, hij deed dit met glans door de cross met overmacht te winnen.

 


Maikel Peeman dicteert het tempo met Erwin Harmes in zijn spoor/ Zedie Joppe op weg naar de tweede plaats bij de A-pupillen.

Peeman werd in Tilburg vierde Nederlander bij de A-junioren en de atletiekunie moest een beslissing nemen of, en hoeveel, Nederlanders er naar het Europees Kampioenschap mogen. Helaas kozen zij alleen voor Bram Anderiessen, de snelste Nederlander, en dus geen ploeg. Met een gezonde dosis dadendrang startte Peeman in het koude, mistige, Kruiningen met nog 118 atleten op de lange cross, 9km verdeelt over drie ronden. Het parcours kende snelle stukken maar ook veel blubber en gladde bochten waar de techniek van de atleten sterk op de proef werd gesteld. In de eerste ronde ontstond een kopgroep van zeven met daarbij de Zeeuwse toppers Harmes, De Kok, Stitan, De Feijter, Den Exter, Van den Broeke en Peeman die namens Flakkee ogenschijnlijk soepel meedraaide in het hoge tempo. Toen de mannen het smalle, slingerende, bospaadje naderden nestelde Peeman zich aan de kop. "Het was daar zo smal dat inhalen niet mogelijk was, dus daar wilde ik voorop lopen". Dat dit een slimme tactiek was bleek in de tweede ronde, de kopgroep was fors uitgedund en alleen Erwin Harmes wist nog in het spoor van Peeman te blijven. Het publiek genoot van de spannende strijd al moesten de Zeeuwen uiteindelijk wel toezien hoe Peeman tenslotte ook afrekende met Harmes. Het gat groeide snel naar een kleine 100m en die voorsprong controleerde Peeman in de slotfase om zo na 32.32min als winnaar te finishen. "Hiermee laat ik zien dat de vorm wel degelijk goed zit, het ging erg makkelijk vandaag". Harmes werd tweede op 10sec en Van den Broeke legde beslag op de derde plaats in 33.06min. Eric Wolfert was op de tiende plaats de tweede Flakkeeënaar, ook nu had hij zijn krachten goed verdeelt en met een sterke slotronde finishte hij na 35.29min. Freek Goedhart werd 17e in 38.17min en Johan Looij was ook deze week goed in vorm en tikte de finish na 43.35 aan.

 

Op de korte cross 2,8km liep Henkjan Tieleman een goede wedstrijd, zijn tactiek om zich niet op te blazen in de snelle start pakte goed uit, in de slotfase schoof hij nog drie plaatsen op om zo als tiende te finishen na 11.52min. Zedie Joppe werd tweede bij de A-pupillen, Daphne Joppe eindigde eveneens als tweede bij de B-pupillen. Sophie van Seters liep bij de meisjes D de 2km cross in 12.47min.

 

Dat trailrunning ongekend populair is bleek in de opkomst van Voorne's Duintrail waarbij de lopers keuze hadden uit 15, 29 of 44km over onverharde paden en zand. De 15km was met 419 deelnemers het populairste onderdeel. Johnny Arensman finishte na 1.06:24 als tweede en Ruud Maliepaard werd met 1.09:38 vijfde, uitstekende prestaties voor de Bommelaars. Hans Bienevelt finishte als 83e na 1.25:16, Jacqueline Lodder eindigde na 1.36:26 en Rita Verhage zette de klok stil na 1.40:34. Op de 29km finishte Ron van Dijk na 2.23:55 als 35e, Hans Pijls volgde in 2.39:32, Antoinette Hoogstand passeerde de streep na 3.08:08.

 

Ricardo Sint Nicolaas kwam zaterdag 25 november in actie op de Heerlijk Avondje Loop 10km in Oud-Gastel. In het sfeervol verlichte dorpje waar de Brabantse gezelligheid overheerste ging Sint Nicolaas 's avonds om 20u van start voor de wedstrijd verdeelt over vijf ronden door het centrum. De Oude-Tongenaar had weinig moeite met de concurrentie en de overwinning was al snel zeker. Na 32.35min mochten de armen omhoog, een snelle tijd, al was het parcours enkele honderden meters tekort. "Deze kan ik ook weer afvinken, een Sinterklaasloop winnen als je Sint Nicolaas heet!" Zo lachte de sterke atleet die zondag 10 december met enkele andere Flakkeeënaars de Bruggenloop Rotterdam 15km zal lopen.4 december 2017

persbericht

PvdA: Een gemeentebestuur met de rug naar bewoners past Goeree-Overflakkee niet

De gemeente moet zijn deuren open zetten: dienstbaar en transparant. ”De PvdA is volgens lijsttrekker Jaap Willem Eijkenduijn klaar om verantwoordelijkheid te nemen. “Het belangrijkste vind ik dat iedereen van zijn stemrecht gebruik gaat maken. Zo ontstaat er een gemeenteraad met maximaal draagvlak op het hele eiland”.  


Foto: PR

In maart 2018 gaat de PvdA op pad onder het motto: “Pvda, voor een ander Goeree-Overflakkee. Lijsttrekker Eijkenduijn: “De Pvda heeft 5 jaar lang constructief oppositie gevoerd en actief meegedacht over de opgaven waar dit eiland voor staat. We hebben daarbij steeds gehamerd op een cultuuromslag: Werk samen met je inwoners en bedrijven. Want een gemeentebestuur met de rug naar bewoners past niet bij de PvdA en niet bij Goeree-Overflakkee!”

De PvdA leden op Goeree-Overflakkee stelden een evenwichtige kandidatenlijst vast : Ervaring en deskundigheid voeren de boventoon.

Oud Wethouder Sociale Zaken Petra ’t Hoen is, naast Jaap Willem, een prominent kandidaat op de lijst. Voor veel eilanders een goede bekende en de laatste jaren in de gemeenteraad heel actief in de sociale sector. “De zorgtaken kwamen in 2015 naar de Gemeenten. Dat is een grote opgaaf voor ons maar biedt mogelijkheden om met maatwerk en precisie de zorg beter af te stemmen op wat onze inwoners nodig hebben,” aldus Petra, “Jammer dat onze Gemeente de afgelopen periode daar kansen liet liggen.

Petra plaatst kanttekeningen bij de huidige ouderenzorg: “Gelukkig hebben onze collega’s in Den Haag bezuinigingen op de wijkzorg weten af te wenden, maar ook onze Gemeente heeft een taak in de huishoudelijke hulp. Daar is de afgelopen jaren veel te veel geknepen zodat het werk afgeraffeld moet worden. Volgens ons is er in het budget ruimte om ook eens een kopje koffie te kunnen drinken en bij te kletsen. Zo komen ouderen, die veel binnen zitten, toch onder de mensen”. Zeker op ons overzichtelijke eiland kunnen we volgens Petra met kortere lijnen en minder vergaderen de menselijke maat weer terugbrengen in de zorg.

Ook de Stellendamse Cees Grinwis, met zijn grote ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening,  staat hoog op de lijst. Net als Peter Keuker, de huidige fractiespecialist gemeentelijke accommodaties en onderwijs. Hun kennis en ervaring zal van pas komen. Nieuw is Janneke Padmos, bekend met vrijwilligerswerk op het terrein van de zorg. Voor mensen uit oostelijk Flakkee is Frans Daalmeijer een oude bekende. Hij maakte eerder deel uit van de gemeenteraad en is actief binnen de vakbond.

Voor de complete lijst gaat u naar de website https://goereeoverflakkee.pvda.nl/ Daar is tevens te vinden hoe u met de kandidaat gemeenteraadsleden in contact kunt komen.3 december 2017
 

Schotejil verstevigt leidende positie in Regio-competitie

 

MIDDELHARNIS - Na afgelopen zaterdag gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis nog steeds stevig aan de leiding in de KNZB Regio B-Competitie. Er waren dit keer 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 11 eerste plaatsen, en ook nog ca. 30 persoonlijke records waaronder 4 clubrecords.

 Gouden medailles waren er bij de meisjes voor Phaedra Meijer, die zowel de 50m schoolslag (38.48) als 100m vrij (1.07.76) won. Ook Julien Tanis was goed voor goud op twee afstanden, nl. 50m schoolslag (36.25) en 100mvrij (1.00.75). Laurens Kalle was de snelste op 200m vrij (2.26.80) en 50m vlinderslag (33.92). Xander Vis won de 100m schoolslag in een nieuw clubrecord (1.12.14) en ook Manon Middelbos behaalde goud op 100m schoolslag (1.19.42). Verder eindigden drie van de vier Schotejil estafettes als eerste. Nienke Mierop, Lieske Zijlstra, Lotte Tillema en Manon Middelbos wonnen de 4x50m vrij in een clubrecord (1.55.99). Aan het eind van de wedstrijd waren Phaedra Meijer, Aisha Nobels, Lyke Buscop en Leyla Oversluizen eveneens goed voor goud op 4x 50m vrij (2.05.30). Julien Tanis, Daniel ’t Mannetje, Christian Kalle en Laurens Kalle wonnen de 4x 50m vrij (1.59.69) bij de jongens. De gemengde estafette 4x 50m wisselslag met Leyla Oversluizen, Dominique Overduin, Laurens Kalle en Jesse Moelker zwommen eveneens een nieuw clubrecord (2.30.37). Zij behaalden de 2e plaats.

 

Verdere medaille winnaars waren Jorian Tanis (200m wisselslag en 100m vrij), Nienke Mierop (50m rugslag en 100m schoolslag), Leyla Oversluizen (200m vrij en 50m vlinderslag), Lieske Zijlstra (50m rugslag en 100m schoolslag), Aisha Nobels (100m vrij), Daniel ’t Mannetje (100m vrij), Christian Kalle (100m vrij), Julien Tanis (100m schoolslag) en Aron Paasse (100m schoolslag).

 

Vermeldenswaardig tenslotte waren de 200m-tijden op de vrije slag van Meyke van Nimwegen (2.51.76) en Thalia Meijer (2.52.71). 

 3 december 2017

Prachtige rolbanner voor KiKa
 

OUDDORP - Kees Witte onze KiKa-ambassadeur heeft een geweldige week achter de rug. “Echt niet te filmen! Na al de bedragen die we hebben gekregen voor KiKa deze week,  kreeg ik vanmorgen nog een super mooie verrassing.”
 


Kyra en Dante Klepper

 

Kees was namelijk op de woonbeurs van Tieleman Keukens waar hij in gesprek kwam met Rianne en Peter Klepper van het bedrijf Stophartwater uit Ouddorp. Zij hadden een prachtige rolbanner staan. “Rianne vroeg aan mij of wij voor KiKa niet zo’n banner hadden.”

Later die avond kreeg Kees een berichtje van Rianne dat Stophardwater.nl een rolbanner voor KiKa wilde sponsoren. Kees natuurlijk enthousiast en toen hij zaterdagochtend op de koffie kwam bij Rianne, kreeg hij van haar dochter Kyra en zoon Dante de rolbanner overhandigd. Kees: “En laten we eerlijk zijn is het een plaatje of niet? Rianne en Peter SUPER bedankt namens Kika en Die kids waar we het voordoen. Ik ben er super blij mee.”
2 december 2017

Lichten op windmolens in park Krammer mogelijk niet altijd aan

bron: PZC
door: Rob Paardekam

ANNA JACOBAPOLDER - Windpark Krammer krijgt misschien als eerste park in Nederland lichten die alleen aangaan op het moment dat er een vliegtuig in de buurt is. 
 

De bouwers van het park, Zeeuwind en Deltawind, hebben het Rijk gevraagd een dergelijk systeem te mogen toepassen. De gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland en Goerree-Overflakkee ondersteunen dat pleidooi. Ze schrijven een brief naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Nederland is het verplicht om op windmolens een licht te plaatsen om het vliegverkeer te attenderen op de aanwezigheid van de turbines. Het systeem dat de initiatiefnemers van het park Krammer nu willen plaatsen, kan detecteren of er vliegtuigen in de buurt zijn. Enkel als een vliegtuig op 500 meter of minder boven de windmolen vliegt, gaat het felle licht aan. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat het heel de nacht donker blijft, omdat vliegtuigen doorgaans hoger vliegen. 


De gemeenten ondersteunen het pleidooi, omdat het helpt de duisternis zoveel mogelijk te bewaren. Ze prijzen Zeewind en Deltawind voor het initiatief om de nieuwe techniek te willen toepassen. Er komen 34 windmolens. 1 december 2017
 

Mooie deal voor KiKa

 

Kees Witte werd benaderd door Frank Klein van Klein Recycling uit Zwartewaal. Deze had goed nieuws voor KiKa. Ondanks dat de markt  van plasticdoppen in elkaar is gezakt, heeft Klein Recycling besloten om KiKa 250 euro recycling per ton te geven, inclusief sponsoring.

“We zien hoe jij je met je team inzet voor KiKa. En wij vinden KiKa een prachtig  doel. Want als ouder wil je toch niet dat je kinderen daar mee te maken krijgen! Vandaar onze beslissing om jullie een mooi bedrag te geven voor de doppen.”

 

Kees Witte is meteen aan het rekenen geslagen: “Uitgerekend komt dat op 25 eurocent per kilo, en we hadden 5910 kilo totaal aan plasticdoppen in de container. Dit komt neer op een bedrag van 1477,50 euro voor Kika!” Kees vindt het echt geweldig. “Ik wil dan ook Frank Klein van Klein Recycling super bedanken, ook alle mensen die de doppen bij ons hebben ingeleverd bedankt en mijn team super bedankt namens KiKa en die kids waar we het voordoen.”
 

De winnaar van de Kika-beer is Irene Drent. Zij zat er met 232 kilo het dichtste bij, Irene van harte gefeliciteerd met je kika-beer.
1 december 2017
 

Gewijzigde afvalinzameling in december 2017

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De inzameling van huishoudelijk afval is voor dorpskernen of bepaalde wijken  gewijzigd vanwege de feestdagen in december.

 

Wijziging ophaaldag blauwe papiercontainer

Voor huishoudens in Dirksland, Herkingen, Middelharnis en Ouddorp waarvan de blauwe papiercontainer normaal op de vierde zaterdag van de maand wordt geleegd, wijzigt de ophaaldag éénmalig in de derde zaterdag. De blauwe papiercontainer wordt daar dus op zaterdag 16 december 2017 geleegd.

 

Wijzigingen ophaaldag bruine gft-container

In Goedereede, Ouddorp en Stellendam wordt de bruine gft-container vanwege eerste kerstdag op zaterdag 23 december 2017 geleegd. In Middelharnis en Sommelsdijk (noord) wordt de bruine gft-container vanwege tweede kerstdag ook op zaterdag 23 december 2017 geleegd.

 

Wijziging ophaaldag groene restafvalcontainer

In Goedereede, Ouddorp en Stellendam wordt de groene restafvalcontainer vanwege nieuwjaarsdag op zaterdag 30 december 2017 geleegd.

 

Is uw container niet geleegd? Dan kunt u contact opnemen met inzamelbedrijf Renewi (voorheen Van Gansewinkel) via e-mail: goeree.overflakkee@renewi.eu of telefonisch via (0800) 354 5000.

 

Haal uw container van straat!

De gemeente vraagt inwoners om hun container na lediging zo snel mogelijk van straat te halen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat containers beschadigd raken tijdens de jaarwisseling.

 

Inzameling grofvuil en vervanging containers

Van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 is er geen inzameling van grofvuil, oud ijzer of wit- en bruingoed. Ook reparatie en vervanging van containers vindt dan niet plaats.

 

Geen PMD- en textielinzameling

Om brandstichting te voorkomen, verwijdert de gemeente vanaf donderdag 28 december 2017 alle gezamenlijke PMD-containers (voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) en witte textielcontainers. De gemeente plaatst de containers vanaf dinsdag 2 januari 2018 weer terug. Wij vragen inwoners om in deze periode PMD-afval en textiel thuis te bewaren en pas na de feestdagen, verspreid over de eerste dagen van het nieuwe jaar, in te leveren. Dit om te voorkomen dat containers overvol raken.
29 november 2017

 

Wethouder Van der Vlugt vervangt eerste armatuur op Goeree-Overflakkee

 

OUDE-TONGE - Wethouder A.J.C. van der Vlugt heeft onder toeziend oog van medewerkers van de gemeente, CityTec en Philips Lighting - op woensdag 29 november symbolisch het eerste armatuur gemonteerd aan een lichtmast in de Dabbestraat in Oude-Tonge. Hiermee gaf de wethouder het startsein voor een grootschalig vervangingsproject op Goeree-Overflakkee.

 

 In de periode tot week 3 van 2018 vervangt CityTec 3.414 (van in totaal 10.500) armaturen aan de openbare verlichting van de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar ambities om in 2020 energieneutraal te zijn. De vervanging gaat een besparing van 40 procent opleveren in de energiekosten over dit gebied.

 

De uitdaging

Na een recente aanbesteding is de firma CityTec uit Alblasserdam gekozen als aannemer voor het bovengrondse deel van de openbare verlichting. Bij deze aanbesteding zijn de betrokken aannemers uitgedaagd om mee te investeren in het betreffende lichtmasten-gebied van de gemeente en het waterschap. CityTec had het beste plan en is aangewezen als aannemer. Op 1 mei 2017 is de overeenkomst ingegaan en is gestart met de voorbereidingen van dit grootschalige vervangingsproject.

 

Samenwerking met Philips Lighting

CityTec werkt samen met Philips Lighting, die voor dit project een groot deel van de armaturen levert. Deze nieuwe armaturen zijn voorzien van led-verlichting en van het Philips CityTouch-systeem. Met dit systeem kunnen armaturen op afstand worden bediend, om bijvoorbeeld storingen uit te lezen. 

 

Doelstellingen

Het besparen van energie door het toepassen van led-verlichting helpt de gemeente Goeree-Overflakkee bij het realiseren van haar duurzaamheidsambities om in 2020 energieneutraal te zijn. Tevens voldoet de gemeente hier in één keer aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord. De gemeente heeft in haar beleidsplan vastgelegd dat ze een ‘donkertebeleid’ toepast. Dat wil zeggen: verlichten als het moet, donker als het kan. Door het toepassen van dimprogramma’s kan er gerichter worden verlicht op tijden dat het nodig is. De verlichting kan bijvoorbeeld zachter branden op rustige momenten in de nachtperiode. Dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid voor het verkeer en de omgeving.

 

Minder storingen

Naast de besparing op energie zal er ook aanzienlijk bespaard kunnen worden op storingen. Led-armaturen zijn veel minder storingsgevoelig dan conventionele armaturen en hebben veel minder tussentijds onderhoud nodig. Dat bespaart weer op de voertuigbewegingen en natuurlijk in de kosten.

 

 

29 november 2017

Wethouder Markwat (SGP) wil niet op rechterlijke uitspraak wachten!

29 november 2017

 

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin

OUDDORP - Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin ter inzage wordt gelegd. Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan vervangt het eerder op 7 februari 2017 vastgestelde wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin.

Het wijzigingsgebied is gelegen aan de Vrijheidsweg in Ouddorp. Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is het plan om negen recreatiewoningen te realiseren

Aanpassing

Ten opzichte van het besluit van 7 februari 2017 is er aan de regels een voorwaardelijke verplichting toegevoegd waarmee geborgd wordt dat de recreatiewoningen alleen gebouwd kunnen worden als er sprake is van verplaatsing vanaf een bestaand recreatieterrein in het zandwallengebied. In de toelichting van het wijzigingsplan is een toelichting op de aangepaste regel toegevoegd.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het wijzigingsplan ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tot en met 9 januari 2017 kan beroep tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;

belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te stellen.

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.
28 november 201728 november 2017

Gemeente en City Center Goeree-Overflakkee slaan handen ineen met Klantbelevingsonderzoek

 

In de zomer van 2017 hebben mystery shoppers van de Retailacademie een bezoek gebracht aan de winkels en horeca in het City Center Middelharnis. Bij het onderzoek is gekeken naar de gastvrijheid, winkelassortiment en de algemene voorzieningen. Er is onderzocht hoe het zit met  het ‘klantgevoel’ en wat de beleving als geheel is. 
 

De winkels scoren voor 70% voldoende en in 36% van de gevallen zelfs zeer goed. Het personeel in de winkels wordt als goed beschouwd; in 52% van de gevallen werden bezoekers direct of binnen een minuut aangesproken. Daarnaast blijkt dat wanneer het winkelpersoneel doorvraagt en achterhaalt wat de wensen zijn, er een beoordeling is van een 8. Gemiddeld krijgen de winkels in het centrum van Middelharnis een 7,3 voor de gastvrijheid.

 

Ook zijn er duidelijk verbeterpunten. Er komt naar voren dat het aanbod beperkt is en dat dit zeker bij een langer bezoek wordt gemist.  Daarnaast zien we dat van de ondervraagden 53% zich niet welkom voelt.  Bijna 70% zou het centrum zelfs niet aanbevelen bij vrienden en kennissen. Het centrum wordt ook als ouderwets bestempeld; er zijn geen uniforme openingstijden en de winkels zijn op zondag gesloten. Ook de lege panden dragen niet bij tot een mooie uitstraling. Een bijzonder aandachtspunt is en blijft het assortiment. Er zijn iets te veel winkels in de sector lichamelijke verzorging zoals kappers, opticiens en schoonheid.

 

De Retailacademie geeft de volgende tips mee. Winkelcentra worden landelijk steeds compacter en hebben een ander karakter dan in het verleden. Winkelen is meer dan ooit een ‘dagje uit’ en niet alleen maar een moment van het doen van nieuwe aankopen. Consumenten zijn kritischer dan voorheen en zijn op zoek naar een verrassend aanbod. Recreatief winkelen is dan ook van groot belang. Juist dít wordt gemist binnen het winkelhart van Middelharnis.  Ook zullen meer ambachtelijke winkeltjes het centrum versterken. Hier liggen zeker kansen!

 28 november 2017

Eerste jaar BIZ City Center Goeree-Overflakkee een feit

Op de najaarsvergadering van de Bedrijveninvesteringszone City Center (BIZ CCGO) op 21 november stond het eerste jaar BIZ op de agenda

 

De acties in het eerste jaar liegen er niet om. Naast het opstarten van de nieuwe organisatie (benoemen van het bestuur, secretariaat en het afbouwen van de ondernemersvereniging) zijn er een aantal mooie initiatieven ontplooid. Er vindt tweemaandelijks overleg met de Gemeente plaats en de BIZ is betrokken bij de herontwikkeling van het centrum. Met de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee vindt afstemming plaats over geplande activiteiten.


Er is gestart met het op één lijn brengen van de uitingen naar buiten. Er worden zowel on- als offline advertenties geplaatst en er is een bedrijf in de arm genomen om de social media een boost te geven.

Daarnaast zijn er verschillende acties georganiseerd om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten:

 • Publiceren van een glossy voor de toeristen. Een groot succes!
 • Organiseren van diverse evenementen, zoals een Valentijn actie (maak een selfie) en een actie met Pasen (eieren zoeken en schminken)
 • Uitbesteden van de Diekdagen aan een externe  partij. Dit heeft geresulteerd in meer standhouders én meer bezoekers
 • Plaatsen van nieuwe banieren in het centrum
 • Opfleuren van het centrum met hanging baskets met bloemen. Ook is er meer sfeerverlichting tijdens de feestmaanden
 • Een update van de bewegwijzering door het plaatsen van plattegronden.
Ook voor 2018 staat er weer voldoende op de agenda. Zo wordt er een PR en Marketing plan opgesteld, wordt er een camera-bewakingssysteem aangeschaft en is er blijvend aandacht voor onderhoud van het groen, straatmeubilair en de openbare verlichting.28 november 2017
 

Stem op de vrijwilliger en de lokale vrijwilligersorganisatie van uw voorkeur!

 

De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.

 

Inwoners dragen kanshebbers voor

Inwoners konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aanmelden waarvan zij vonden dat deze in aanmerking moesten komen voor landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. De ontvangen aanmeldingen zijn geteld en beoordeeld. Via de website www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersprijzen kan tot maandag 4 december gestemd worden. 

 

Breng uw stem uit 

De vrijwilliger met de meeste stemmen wordt als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt de vrijwilliger kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Inwoners kunnen stemmen op:

 

•           Ammy van der Weide van Wezel, vrijwilliger bij Goed voor Goed en Cura Mare (Nieuw Rijsenburgh)

•           Peter Wagemaker, vrijwilliger bij Twirlvereniging Vivace

•           Tannie van Eck, vrijwilliger als Taalmaatje

 

De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op basis van de inzendingen gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. Inwoners kunnen stemmen op vijf vrijwilligersorganisaties:

 

•           Stichting Omloop Goeree-Overflakkee

•           Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

•           De Vliegende Brigade van NLGO

•           Goed voor Goed

•           Kika Goeree-Overflakkee

 

Meer informatie over de kanshebbers

Op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersprijzen is meer informatie te vinden over de geselecteerde vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Via deze pagina kunt u uw stem uitbrengen. Heeft u uw keuze al gemaakt? Dan kunt u ook direct stemmen via https://nl.surveymonkey.com/r/vrijwilligersprijzen.

 

Uitreiking prijzen

Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.
28 november 2017

Partij voor de Dieren wil betere toegankelijkheid openbaar vervoer voor mindervaliden

 

Den Haag, 28 november 2017 – Het openbaar vervoer in Zuid-Holland moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Daarom moeten alle voertuigen en haltes die nog niet aan dat doel voldoen snel worden aangepast. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur weten hoe het daarmee staat.

 

Sinds 1 januari van dit jaar is goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor rolstoelgebruikers en mindervaliden wettelijk verplicht. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel voertuigen en haltes in Zuid-Holland aan de nieuwe eisen voldoen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

 

Zo wil de partij weten hoeveel haltes en voertuigen in Zuid-Holland nog niet goed toegankelijk zijn. Verder vraagt de partij wanneer bestaande OV-haltes en voertuigen zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen door beter toegankelijke voorzieningen.

 

Op grond van een verdrag van de Verenigde Naties moet bij elke aanschaf, bouw of verbouwing van voertuigen en (bus)haltes rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bestaande OV-haltes hoeven nog niet aan deze eisen te voldoen. Eerder dit jaar concludeerde het College voor Rechten van de Mens dat er nog enkele knelpunten waren. In een reactie op een landelijke petitie erkende ook de staatssecretaris van Volksgezondheid de urgentie om te werken aan betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

 

Bart Canton, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “Mijn partij vindt het belangrijk dat ook rolstoelgebruikers en mindervaliden op een goede manier gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Daarom willen  wij weten hoeveel haltes en voertuigen nog niet goed toegankelijk zijn. We vinden dat voertuigen en haltes, die nog niet voldoen, snel moeten worden aangepast en dat chauffeurs in het openbaar vervoer rolstoelgebruikers en mindervaliden goed van dienst moeten zijn, ook al kost dit extra tijd.”
28 november 2017


Gemeente maakt foutje van een miljoen

bron: vkgo
GOEREE-OVERFLAKKEE - Wegens het gebruik van een verkeerd kolommetje moet de gemeente Goeree-Overflakee 1 miljoen euro betalen aan drie eilandelijke woningbouwverenigingen; Beter Wonen uit Goedereede en Fides Wonen en Woongoed GO uit Middelharnis. Woningbouwvereniging Beter Wonen uit Ooltgensplaat heeft zich niet ingelaten met het initiatief van Ernst & Young.

Bij Ernst & Young is er waarschijnlijk een ‘bijdehandje’ in dienst die in de gaten had dat de gemeente een verkeerde kolom in hun financiële administratie gebruikte voor de reservering van rioolonderhoud. Dit is gebeurd in 2013, 2014 en 2015. Het ‘bijdehandje” van Ernst & Young kreeg toestemming om de woningbouwverenigingen te benaderen en ze aan te bieden om op basis van no cure no pay de juridische strijd aan te gaan over de ja dan niet gebruikte juiste kolom binnen de gemeentelijke financiële administratie.

De rechter toetst aan de formele wet- en regelgeving en oordeelde dat er een verkeerde kolom is gebruikt. Hoeveel van het miljoen naar het ‘bijdehandje’ van Ernst & Young is gegaan weten we niet. Veel geld in ieder geval dat door toedoen van onze coöperaties uit de zak van Goeree-Overflakkeese inwoners is geklopt. Vitale Kernen is benieuwd naar de reacties van de drie woningbouwverenigingen. Kan toch niet zijn dat men hier gelukkig mee is.27 november 2017

Maikel Peeman vierde Nederlander op Warandeloop Beekse Bergen

 

De Warandeloop op zondag 26 november stond met rood gemarkeerd in de agenda van Maikel Peeman. Deze wedstrijd is door de atletiekunie aangewezen als kwalificatiemoment voor de Europese Kampioenschappen in Slowakije op 10 december. De criteria die de Atletiekunie heeft gesteld zijn zwaar, de kans dat er Nederlanders worden afgevaardigd is daarom klein, maar Peeman stond op scherp, mocht er een ploeg gaan zou hij daar graag bij zitten.Maikel Peeman eindigde als 4e Nederlander bij de A-junioren

Het EK van 2018 zal in Nederland plaatsvinden, in de Beekse Bergen, het gebied vlakbij Tilburg waar ook het bekende safaripark gelegen is. Zodoende had de organisatie van de Warandeloop besloten om de wedstrijd op het EK-parcours te houden. In een weerzinwekkend sterk deelnemersveld vertrok Peeman om 12.15u met 65 getergde concurrenten voor de strijd. Het waren de Zweed Lofqvist en de Deen Lindgreen die de race over 6,3km vanuit de start hard maakten. De Nederlanders Anderiessen en Hendriksen konden nog enigszins volgen. De rest, waaronder ook Peeman, moest al in de achtervolging, hij liep rond plaats tien. "Ik zat vanaf het begin niet lekker in mijn ritme, ik had mee willen zitten in de kop, doordat ik de aansluiting gelijk miste bungelde ik er heel de race wat achter". Peeman bleef strijden voor zijn positie en ondanks dat hij voor zichzelf geen goed gevoel had hield hij er een tempo van zo'n 18 km/u op na, en dat met modderstroken, bospaden en enkele klimmetjes. Na 21.07min finishte Peeman als achtste overall en als vierde Nederlander. De Scandinaviërs gingen er met de prijzen vandoor waardoor de kans zeer klein is dat er Nederlandse A-junioren naar het EK gaan. "Kort na de finishte baalde ik flink, nu ik de uitslag zie kan ik het relativeren, eigenlijk heb ik best goed gelopen alleen het voelde gewoon niet lekker". Of, en hoeveel, Nederlanders er naar het EK gaan zal de atletiekunie deze week besluiten.

Zaterdag 25 november kreeg de Zeeuwse Crosscompetitie een vervolg met de Elderschanscross in Aardenburg, tevens het Zeeuws Kampioenschap. Een aantal Flakkeese atleten waren afgereisd richting de Belgische grens om daar te strijden voor de punten en de Zeeuwse titel. Het parcours was vooral technisch, veel bochten die op plaatsen ook nog eens behoorlijk glad waren door de blubber. Bij de jeugd was er succes voor Zedie en Daphne Joppe, beiden wonnen met glans hun wedstrijd over 1km en zo mochten zij vol trots het podium beklimmen voor de gouden plak. Op de korte cross kwam Henkjan Tieleman in actie, na 2,7km finishte hij als 12e in een tijd van 11.48min.

Het slotonderdeel was de lange cross, 8,5km verdeelt over vijf ronden. In de beginfase ontstond een kopgroep van drie met Martijn de Kok (Heinkensand), Yunis Stitan (Zierikzee) en de Belg Patrick van Petegem (Zottegem). Kort daarachter volgden David Bouman (PAC R'dam) en de Belg Bart Bleyaert, zij werden op korte afstand gevolgd door Eric Wolfert, de eerste Flakkeese loper in het veld. Wolfert had zijn krachten goed verdeelt en kon in het tweede deel naar Stitan toelopen die de kopgroep had laten gaan. Van Petegem had intussen korte metten gemaakt met De Kok, de Belg ging hard over het lastige parcours en won de wedstrijd na 34.39min, De Kok werd tweede in 35.17min. Bleyaert had Bouman in de slotfase achter zich gelaten en finishte als derde in 35.47min. Wolfert wist in de slotronde knap bij Stitan te blijven, echter in de eindsprint moest hij toezien hoe de 800m specialist hem gemakkelijk de baas was. Wolfert eindigde als zesde na 36.34min. "Ik loop graag op zulke parcoursen, het was een mooie strijd en ik ben erg tevreden met het resultaat". Freek Goedhart finishte als dertiende na 39.56min. "Ik zie de crossen vooral als goede training, mijn eerste doel is de marathon Spijkenisse op 17 december". Johan Looij wist het publiek nog even op te zwepen door in de laatste 200m een prachtige eindsprint te winnen, eerst passeerde hij Paola van Gilst om zich daarna op volle snelheid nog voor Henk Lous (Vlissingen) te drukken. "Het draaide heel de wedstrijd lekker, en dan die eindsprint, ja, dat is genieten", aldus Looij die finishte na 44.54min.27 november 2017
 

Slimme meter van Stedin draagt bij aan een energieneutraal Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - In februari 2017 ondertekenden Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee een samenwerkingsovereenkomst om Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal te krijgen. Vanaf december 2017 tot april 2018 biedt netbeheerder Stedin alle huishoudens en kleinzakelijke klanten gratis een slimme meter aan. Dit is een nieuwe digitale energiemeter die de mogelijkheid biedt om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie, en dus kosten, te besparen.

Inwoners ontvangen een brief van Stedin met informatie, waarna een tweede brief volgt met een afspraakvoorstel om de energiemeter gratis te vervangen. Als dit moment slecht uit komt, dan kan de afspraak verzet worden. Medewerkers van Stedin zijn te herkennen aan hun bedrijfskleding en zijn in het bezit van een bedrijfslegitimatie.

Slimme meter helpt bij energie besparen
Consumenten zijn intensiever dan ooit tevoren met energie bezig. Met beter zicht op het energieverbruik door de slimme meter, zonnepanelen op het huis, of een elektrische auto, kiezen zij bewust voor milieu en hun portemonnee. “Via de slimme meter krijg je iedere twee maanden een verbruiksoverzicht van je energieleverancier. En door de slimme meter te koppelen aan een muurdisplay, app of website, kun je het energieverbruik nog actiever in de gaten houden. Zo helpt de slimme meter bij het verminderen van de uitstoot van CO2 en het energiebewustzijn in Nederland’’, aldus Joep Weerts, directeur Klant & Markt van Stedin.

Energy Island beurs Goeree-Overflakkee

Op vrijdagmiddag 8 december (van 13.00 uur tot 21.00 uur) en zaterdag 9 december (van 10.00 uur tot 17.00 uur) vindt Energy Island Goeree-Overflakkee plaats in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Deze innovatieve en duurzame beurs is gratis toegankelijk en heeft een gevarieerd aanbod met 58 stands, 20 inloopsessies en op zaterdag een leuk en leerzaam kidsplein. Ook kan er een proefrit gemaakt worden in een duurzame auto. De beurs is verdeeld in vier thema’s: duurzame mobiliteit, duurzaam wonen en bouwen, food en innovatieve zorg. Stedin is een van de 58 standhouders en verzorgt ook een inloopsessie over de slimme meter.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt vertelt: “Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december staat ons eiland in het teken van duurzaamheid en innovatie. Samen met Stedin zetten we ons in om het aardgasverbruik op het eiland en daarmee ook de CO2-uitstoot te verminderen. Ik verwacht dat het gebruik van de slimme meters zal bijdragen aan meer inzicht in het energieverbruik bij onze inwoners. Op die manier werken we samen aan een duurzame toekomst, een beter klimaat en een energieneutraal Goeree-Overflakkee in 2020!”

Meer informatie

Meer informatie over de slimme meter vindt u op de website van Stedin: www.stedin.net/slimmemeter.


27 november 2017
 

Eilandelijke Minioren-selectie wint Regio Clubmeet

 

MIDDELHARNIS - In Dordrecht heeft een eilandelijke selectie van wedstrijdzwemmers voor het tweede achtereenvolgende jaar de Regionale Minioren Clubmeet gewonnen. De jonge zwemmers in leeftijden tot 11 jaar waren te sterk voor hun leeftijdsgenootjes. Er werden 11 ereplaatsen behaald, waaronder 7 keer goud. Het resultaat van zaterdag betekent deelname aan de Nationale Arena Clubmeet op 7 april in Den Haag.  

 

Meteen in het eerste programma was er al succes met een 1e plaats voor Thalia Meijer, Floris Tanis, Meyke van Nimwegen en Jesse Moelker in de estafette 4x50m vrij (2.17.92). Laurens Kalle won vervolgens zowel 50m vlinderslag (34.07) als 100m wisselslag (1.19.94). Ook Floris Tanis was goed voor tweemaal persoonlijk goud op 100m vrij (1.08.15) en 50m schoolslag (43.19), evenals Meyke van Nimwegen op 100m vrij (1.18.25) en 100m wisselslag (1.26.38). Thalia Meijer zwom naar een 2e plaats op 100m vrij (1.13.34) en Luuk Voogd werd 3e op 100m wisselslag (1.33.94). In de slot-estaftes 4x50m wisselslag waren er  2e en 3e plaatsen voor de meisjes Thalia Meijer, Dominique Overduin, Lieke Franzen en Daphne v.d. Slik en de jongens Koen van Dijk, Luuk Voogd, Laurens Kalle en Rien Mackloet in resp. 2.58.44 en 2.47.47.

 

Vermeldenswaardig zijn tenslotte de top-5 klasseringen van o.a. Roan Klink op 50m schoolslag (55.42), Luuk Voogd op 100m vrij (1.20.90), Daphne van Dam op 50m rugslag (52.05), Dominique Overduin op 100m wisselslag (1.31.83), Daphne v.d. Slik op 50m schoolslag (54.06), en Koen van Dijk op 50m schoolslag (50.66) en 100m wisselslag (1.37.84).
26 november 2017
 

 

Doppen verzamelen voor KiKa


Het KiKateam onder leiding van Kees Witte heeft weer een super zaterdagmorgen gehad. Het begon ’s morgens vroeg om 9.15 uur bij de doppenopslag bij Trommeltransport in de Molenweg, Middelharnis. Leen Koole was er al en daarna volgden Thomas van Driel, Sjaak Koole, Wim Koole, Rene Witte en Piet Ploos van Amstel.
Na een bak koffie met iets lekkers erbij, verzorgd door die lieve Wilma Witte is Kees met Sjaak de heftruck gaan halen bij ROGO Machines B.V. uit Middelharnis. Door Gert van Rossum van Rogo belang...eloos beschikbaar gesteld. De jongens waren begonnen om de plasticdoppen uit de opslag los in de container van Klein Recycling B.V. in Zwartewaal te storten. Ook Joop Hokke en zijn zoon uit Ooltgensplaat arriveerden met een aanhanger vol met plasticdoppen en kroonkurken. (doppen sparen we ook voor Kika). Zij bleven ook helpen en rond 11.30 uur was de klus geklaard. Het was weer een gezellige morgen en wat een doppies! Voor KiKa echt super. Kees Witte: “Ik wil de boys, de sponsoren Frank Klein van Klein Recycling, Gert van Rossum van Rogo en Trommeltransport van de opslag, namens KiKa en Die kids waar we het voordoen super bedanken, ook iedereen die de doppen heeft ingezameld bedankt. Hoeveel aantal kilo’s er zijn opgehaald lezen jullie volgende week, maar het is heel wat.”23 november 2017


Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling?

Wonen in de natuur bij Middelharnis

          

De gemeente Goeree-Overflakkee start op 6 december 2017 een verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading, direct gelegen aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Het gebied is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept.

 

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee. De doelstelling is om tussen Stellendam en Middelharnis een aantrekkelijke en beleefbare land-waterovergang te realiseren met ruimte voor deltanatuur, recreatie, wonen, landbouw, watervoorziening en duurzame ontwikkeling van energie.

 

De Eerste Bekading: Wonen in de natuur bij Middelharnis

De Eerste Bekading is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Het gebied is ruim 27 hectare groot en ligt direct aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Deze ontwikkellocatie biedt ruimte aan een woonterp van 5 hectare, waarvan netto 2,6 hectare beschikbaar is voor duurzame woningbouw. Het zoetwaterkanaal van het Waterschap Hollandse Delta krijgt ook een plaats in dit gebied. De uitgegraven grond voor het kanaal zal benut worden voor de aanleg van een kunstmatig aangelegde heuvel met duurzame woningen, een zogenaamde woonterp. Eigendom en beheer van de nieuw aan te leggen natuur in de Eerste Bekading bij Middelharnis wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners.

 

Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling?

De gemeente Goeree-Overflakkee schakelde Akro Consult in ter ondersteuning bij het vinden van de juiste koper voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Op 6 december 2017 start de gemeente de verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading bij Middelharnis. Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf dat moment aanmelden. Maximaal acht partijen worden uitgenodigd voor een gespreksronde met vertegenwoordigers van de gebiedspartijen van de Noordrand. Op basis van deze voorselectie worden vervolgens vier partijen uitgenodigd om in de vervolgfase een ontwikkelplan aan te bieden. De gemeente zal met de winnende indiener een koop-ontwikkelovereenkomst sluiten.

 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de verkoopprocedure vindt u op www.Tenderned.nl en op www.tender.akroconsult.nl. Maak u interesse kenbaar via e-mail: eerstebekading@akroconsult.nl

 

Droomfondsproject Haringvliet

Eind 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zes natuurorganisaties en de regio hebben de handen ineen geslagen om deze kans te pakken voor herstel van een dynamische delta. Via het Droomfondsproject Haringvliet draagt de Nationale Postcodeloterij hieraan bij. Bij de activiteiten van Droomfondsproject Haringvliet gaan ecologische en economische ontwikkelingen hand in hand; natuur en recreatie krijgen een boost, waardoor de regionale economie wordt versterkt. De gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en het Droomfondsproject Haringvliet ondersteunen en versterken elkaar.23 november 2017

UVV Contactbijeenkomst van vrijwilligers

MIDDELHARNIS - Het bestuur hield op donderdagavond 2 november de jaarlijkse  contactbijeenkomst voor de vrijwilligers in de aula van de Prins Maurits scholengemeenschap te Middelharnis.


Foto: PR

De vrijwilligers werden om 18.00 uur welkom geheten door de nieuwe voorzitter, de heer Ben Fabert, die zichzelf ook nog een keer introduceerde. Hij heette in het bijzonder het saxofoonkwartet Blast welkom. Medewerkers van lunchroom Croissy verzorgden een overheerlijke maaltijd, waarvoor zij de complimenten ontvingen.

Er werd begonnen met verse tomatensoep. Daarna werd iedereen uitgenodigd om gebruik te maken van een overheerlijk koud en warm buffet (ham met meloen, diverse salades, warm vlees en aardappelgratin). Vier saxofoonspelers van Blast (http://www.saxofoonkwartetblast.nl/) speelden drie maal twintig minuten op virtuoze wijze bekende en minder bekende muziek in verschillende stijlen (jazz, filmmuziek, klassiek). Het optreden kreeg terecht een warm applaus.

De avond die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd werd in stijl afgesloten: ijs uit de ijscokar van De Ouwe Snoeperd en koffie/thee met bijbehorend lekkers.


23 november 2017

Het Algemeen Dagblad pleit voor een Sinterklaasbestand
22 november 2017

Gezocht: bedrijven voor beroepenmarkten 2018

 

In februari 2018 houdt de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met scholen van het voortgezet onderwijs in Middelharnis twee beroepenmarkten. Eén speciaal voor mavo- en vmbo 2 klassen en één gericht op havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 leerlingen.

De markten zijn bedoeld om jongeren (en hun ouders) te laten zien wat voor soort beroepen er mogelijk zijn op Goeree-Overflakkee en hen te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze. Voor beide beroepenmarkten is de gemeente op zoek naar bedrijven die zich willen presenteren.

 

Voor jongeren is het vaak lastig om een juiste studiekeuze te maken. Het is van belang ze hierbij te begeleiden om te voorkomen dat zij een verkeerde studie- of beroepskeuze maken, met vroegtijdige uitval of werkloosheid tot gevolg. Dit is mogelijk door jongeren te betrekken bij het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee met een beroepenmarkt. Om de jongeren een goed en compleet beeld te geven, is de medewerking van diverse bedrijven van grote waarde voor het slagen van deze beroepenmarkten.

 

Beroepenmarkt mavo en vmbo

Op dinsdag 6 februari 2018 vindt voor de vierde keer een beroepenmarkt voor leerlingen en ouders van alle mavo- en vmbo 2 klassen plaats. Deze markt organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met  CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en Edudelta College. De beroepenmarkt is van 19.00 tot 21.30 uur in de CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis.

 

Beroepenmarkt havo en vwo

Op verzoek van ouders, leerlingen en ondernemers, organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 in samenwerking met CSG Prins Maurits en RGO Middelharnis ook een beroepenmarkt voor alle havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 klassen. Deze beroepenmarkt is op maandag 12 februari 2018, van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in de RGO Middelharnis, Koningin Julianaweg 54 in Middelharnis. Voor deze beroepenmarkt is de gemeente specifiek op zoek naar bedrijven met functies op hbo- en wo-niveau.

 

Goed beeld van arbeidsmarkt(perspectieven)

Voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, is het van belang dat leerlingen een opleiding kiezen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Het doel van de beroepenmarkt is dan ook om leerlingen (en hun ouders) kennis te laten maken met diverse mbo-, hbo- en universitaire opleidingen en bedrijven op Goeree-Overflakkee. Leerlingen kunnen zich tijdens de beroepenmarkt laten informeren over de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee, de (toekomst) mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en hun vragen stellen over de verschillende beroepsopleidingen.

 

Aanmelden

Wilt u meewerken aan één of beide beroepenmarkt? Geef dit dan door vóór 1 december 2017 via het digitale aanmeldformulier op: www.goeree-overflakkee.nl/aanmeldformulier.21 november 2017
 

Atleten AV Flakkee hobbelen over duinen in Zoutelande

Zaterdag 18 november werd in Zoutelande de 17e Hobbeldebobbelloop georganiseerd. Een bijzondere naam voor een bijzondere wedstrijd. Het 11km lange parcours gaat door de hoge duinen tussen Zoutelande en Dishoek. De 17 beklimmingen, stukken strand en circa 1000 traptreden maken deze wedstrijd tot een loodzwaar geheel. Onder de bijna 300 deelnemers waren ook Flakkeese lopers, Eric Wolfert werd knap zesde.

Jacqueline Lodder


Vanaf de zeedijk in Zoutelande was er een prachtig uitzicht over aan de ene kant de zee met, vanwege de harde wind, schuimkoppen op het water en aan de andere kant de imposante hoge duinen met als hoogste punt 46m. Om 14.30 klonk het startschot en kwam het loperspeloton op gang. Het was Huub van Noorden uit 's Heer Abtskerke die resoluut de kop pakte, Yunis Stitan (Zierikzee) probeerde nog even mee te gaan maar moest al snel passen. Daarachter volgde een groepje met de Zeeuwen Wiessner, Schrier, Willeboordse en David Bouman, voormalig AV Flakkee atleet. Bouman woont in Hoogvliet en werkt in Rotterdam, zodoende is hij lid geworden van PAC Rotterdam zodat hij weer met een groep kan trainen.

Dit groepje kreeg na 2km gezelschap van Eric Wolfert, de Sommelsdijker liep vinnig over het eerste stukje strand, dichtte het gaatje en liep even later zelfs kort voor het groepje. Alleen Bouman wist nog over te steken en die liep op zijn beurt weg bij Wolfert. De Vlissingers Wiessner en Schrier volgden op korte afstand en na ruim 7km wisten zij de aansluiting bij Wolfert weer te realiseren, de Zeeuwen begonnen iets eerder aan de enorme trap ter hoogte van camping Valkenisse, ruim 100 treden omhoog na 8km wedstrijd met daarna een steile klim naar het hoogste punt in de route. Wolfert toonde karakter en wist juist hier het gaatje weer te dichten, een knap staaltje! En zo gingen Wolfert, Wiessner en Schrier de slotkilometers in totdat plots Bouman weer aansloot, aanvankelijk liep hij zo'n 30sec voor de groep maar hij had zich vergist in een afslag en moest zodoende een stukje terug.

De eerste plaats van Huub van Noorden kwam niet meer in gevaar, hij passeerde na 42.09min de finish, Stitan werd tweede in 44.18min. Daarmee bleef hij net uit de greep van de groep Wolfert, ondanks enkele aanvallen kregen deze mannen elkaar niet los en samen gingen ze de laatste 100m in. Bouman was de snelste op de laatste traptreden naar beneden, hij werd derde in 44.35min, Wolfert werd zesde in 44.43min. "Ik voelde me sterk en heb enorm genoten van de onderlinge strijd en het zware parcours".

Met 51.49min was Eric-Paul Boeters op de 31e plaats de tweede Flakkeese loper, een goede prestatie voor de man die in korte tijd veel vooruitgang boekt. Als 77e kwam Johan Looij over de finish, met de hete adem van Marco Dieleman (Sommelsdijk) in zijn nek wist hij richting de eindstreep nog te versnellen. Zijn tijd, 56.52min, was drie minuten sneller dan vorig jaar. "Dit is een geweldige wedstrijd, vooraf kijk je er naar uit, onderweg denk je soms ‘waar ben ik aan begonnen’ en eenmaal gefinisht is het weer prachtig"! Henkjan Tieleman liep deze wedstrijd als training en finishte keurig na 59.20min. Rita Verhage finishte in haar tweede Hobbeldebobbelloop na 1.11:19, daarmee bleef ze Jacqueline Lodder net voor, zij finishte, moe maar voldaan, na 1.12:32.

 

Zondag 19 november werd in Nijmegen de Zevenheuvelenloop georganiseerd, een internationale wedstrijd over 15km waar Leonard Komon in 2010 het wereldrecord (41.13min) liep, met ruim 21000 deelnemers een enorm evenement. Rijk van Dongen was hier namens AV Flakkee. Met een mooie versnelling in de laatste 5km finishte hij na 1.00:40, daarmee verbeterde hij zijn persoonlijk record met ruim twee minuten. Zondag 26 november zal Maikel Peeman in actie komen tijdens de Warandeloop, deze cross geld als kwalificatiemoment voor het EK junioren, Peeman heeft goede kansen om zich hiervoor te plaatsen. "De vorm is goed en de laatste wedstrijden geven me vertrouwen, deze week niet te gek en zondag alle remmen los"!21 november 2017
 

UITNODIGING

Deel uw ervaringen met de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning

 

De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op woensdag 29 november 2017 een bijeenkomst om – samen met professionals, cliënten en inwoners – te praten over de nieuwe zorgtaken van de gemeente. De gemeente doet een oproep aan inwoners en cliënten om mee te praten over dit onderwerp. De gemeente is benieuwd naar de mening en ervaringen van inwoners en cliënten. Vragen als: wat is uw ervaring? wat is goed gegaan en wat niet? komen aan de orde.

 

Vanaf 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dit betekende niet alleen een verandering in het takenpakket en de werkwijze van de gemeente. Het is een verandering geweest waar vrijwel iedere inwoner van Goeree-Overflakkee mee te maken heeft gekregen. De evaluatie bijeenkomst heeft als doel om met zoveel mogelijk verschillende partijen te overleggen en informatie op te halen over wat er sinds 2013 ten goede is veranderd en waar verbeteringen wenselijk zijn.

 

Datum: woensdag 29 november 2017

Locatie: Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis

 

Programma:

17:45 – 19:15 uur:      Diner en informeel samenzijn.

19:15 – 20:30 uur:      Doorlopend workshops waar inwoners en cliënten meningen kunnen geven en ervaringen kunnen delen. 

20:30 – 21:30 uur:      Afsluiting met een drankje

 

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.goeree-overflakkee.nl/conferentie.

 

Vragen?

Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Johan van Nimwegen, senior beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: j.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl.21 november 2017
 

Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt steungezinnen

 

Kinderen opvoeden is vaak leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Iedere fase in de opvoeding brengt nieuwe vragen met zich mee. Soms lopen ouders daarbij tegen situaties aan waar zij niet 1-2-3 antwoord op hebben of twijfelen aan de gekozen aanpak. Het delen van ervaringen met andere ouders kan dan helpen. Het Jeugdondersteuningsteam (JOT) van de gemeente Goeree-Overflakkee is daarom opzoek naar steungezinnen.

 

Een steungezin biedt een ander gezin een steuntje in de rug. Zij kunnen ervaringen delen, een luisterend oor bieden, advies geven en helpen met praktische dingen, zoals bijvoorbeeld de administratie. Een steungezin is er voor het hele gezin, voor de ouders en de kinderen.

 

Enkele voorbeelden van ondersteuning door een steungezin zijn:

 

•           Het kind of de kinderen mee op stap nemen, hen helpen of stimuleren bij hun schoolwerk, hen een dag opvangen of eens een weekend laten logeren.

•           Ervaringen delen over de aanpak van de kinderen, luisteren naar problemen en helpen of stimuleren bij het oplossen daarvan.

•           Samen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten in de omgeving.

•           Steun bieden bij formele contacten tussen het gezin en instanties, zoals school, werk, sociale zekerheid, administratieve verplichtingen en dergelijke.

 

Een gezin met een hulp- of ondersteuningsbehoefte wordt in contact gebracht met een beschikbaar steungezin dat het best bij de situatie en het gezin past. Daarvoor worden met beide partijen eerst verkennende gesprekken gevoerd om te inventariseren wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Als er een ‘match’ is gevonden wordt een nadere kennismaking georganiseerd. Als er tussen beide gezinnen een ‘klik’ is, worden er concrete afspraken (met elkaar) gemaakt en gaat de steunrelatie van start. Het steunvragende gezin blijf hulp ontvangen van de eigen gezinscoach, ook als er een steungezin gevonden is. De steunouders staan er niet alleen voor!

 

Interesse of meer weten?

Wilt u meer weten over steungezinnen of wilt u uw gezin aanmelden als steungezin? Neem dan contact op met Sylvia Kremer, via sylviakremer@flexusjeugdplein.nl of 06-10631780 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag). U kunt ook informatie vinden op de Facebookpagina’s Steungezinnen en Steungezinnen FlexusJeugdplein.

20 november 2017

 

Schotejil sluit Regio Kampioenschappen succesvol af

 

Ook het laatste weekend waren er successen te vieren voor de zwemmers van de Schotejil. Elise Tanis won goud op 50m vrij (26.42) en de 100m vlinderslag (1.03.05), zilver op 200m rugslag in een clubrecord (2.21.27) en werd 3e op 100m schoolslag (1.17.02). Julien Tanis eindigde als 3e op 50m rugslag (31.70) en 200m wisselslag (2.28.89).

 De dames estafette met Lotte Middelbos, Lieske Zijlstra, Lotte Tillema en Elise Tanis behaalden zilver op 4x200m vrij in een clubrecord van 9.04.37. Op 4x100m vrij zwommen Lotte Middelbos (100m clubrecord in 1.01.95), Elise Tanis, Tamara de Ruiter en Manon Middelbos opnieuw naar een clubrecord (4.05.92).

De Junioren estafette met Phaedra Meijer, Leyla Oversluizen, Aisha Nobels en Lyke Buscop behaalden twee knappe bronzen medailles op 4x200m vrij in 10.13.30 en ook op 4x100m vrij (4.34.80).

 

Vermeldenswaardig zijn verder o.a. de tijden op 100m vrij van Jorian Tanis (53.28), Aron Paasse (56.67), Jacob Mackloet (56.75) en van Julien Tanis, die de 1 minuut barrière wist te doorbreken met zijn tijd van 59.96. Aisha Nobels ontpopt zich steeds nadrukkelijker als iemand voor de langere afstanden, getuige aansprekende tijden op 400m wisselslag (6.02.99) en 400m vrij (5.10.36). Manon Middelbos zwom naar een dik p.r. op 200m rugslag (2.31.68), evenals Xander Vis op 50m schoolslag (31.45) en  200m wisselslag (2.30.67). Jorian Tanis zwom in zijn laatste persoonlijke nummer nog een scherpe 200m vrij (1.56.38).17 november 2017

Poldergevoel is goed voor pony Sjakie

Zorgbedrijf GoedvoorGoed probeert afwisselend werk te organiseren voor iedereen die het op de arbeidsmarkt even niet redt en deze maand is GoedvoorGoed ook toegetreden tot het ‘paardenvolk’ met de aanschaf van shetlandpony Sjakie. Het beestje heeft nu plek bij stalhouderij van Eck in het buitengebied van Sommelsdijk.De samenwerking tussen stalhouderij van Eck en GoedvoorGoed is vorig jaar op gang gekomen. Volgens bedrijfsleidster Liesbeth van Eck sluiten de visies naadloos op elkaar aan; zo min mogelijk regels. ‘Soms kan paardenvolk vreselijk formeel zijn, het juiste jasje enzo. Bij ons staat voorop dat je goed voor je paard zorgt en met zo’n 25 paarden op stal kunnen we extra handjes goed gebruiken; de kudde moet elke dag de wei in, stallen schoon enzovoort.' 

De aanloopfase verliep wat stroef, GoedvoorGoed medewerker Niek Verkerk daarover ‘je moet wel echt iets met paarden hebben, anders is de stal uitmesten geen leuk werk. Voor ons staat voorop dat onze mensen met plezier aan de slag gaan. Om die reden hebben we de locatie uitgebreid met een moestuin en hebben de fietsenmakerij verplaatst. Ook een gedeelte van de computerwerkplaats is naar het buitengebied van Sommelsdijk gekomen. Zo is er afwisseling in de klus die je aanpakt’.

Heropvoeding
Sjakie staat te voorlopig te wennen aan zijn nieuwe thuis in een ruime paddock. Door omstandigheden moest deze achtjarige hengst van zijn vertrouwde plek verkassen. Sjakie was de laatste jaren een beetje aan zichzelf overgelaten en had zijn goede manieren verleerd, daarnaast moest de dierenarts er aan te pas komen. Weinigen zagen er nog toekomst in en de slachterij dreigde. Sylvana van der Veer heeft zich nu over Sjakie ontfermt en samen met Liesbeth is ze met het heropvoedingsprogramma gestart.

Met paarden aan de slag is voor Sylvana een gouden kans gebleken. Zij is pionier van het eerste uur en is via GoedvoorGoed al drie jaar bezig bij de stalhouderij. Eerst voorzichtig een ochtendje maar nu drie volle dagen aan de bak. ‘Van kinds af aan was ik bij de paarden te vinden’ vertelt ze terwijl ze Tinker Pluto liefdevol staat af te borstelen. ‘Ik was eerst bezig in de catering maar dit is leuker, het gaat sindsdien ook veel beter met me; woon nu op mezelf en heb een leuke vriend’.

Sylvana moest in het begin enige angst overwinnen ‘ik heb een ongeluk gehad met een schrikachtig paard, ik loop er nog een beetje scheef van. De eerste keer dat ik weer op een paard klom was ik best bang. Gelukkig loopt er altijd een ervaren begeleider mee als ik daarom vraag’. Sylvana over haar collega’s; ‘paarden hebben, net zoals mensen, een gebruiksaanwijzing. Sommige zijn erg gevoelig en dan past het soms niet bij elkaar. Samen met Liesbeth zijn we nu bezig de makste paarden op te leiden zodat ook beginners kunnen ervaren hoe leuk het is om de wereld vanaf het zadel te bekijken’.

Poldergevoel
Het bedrijf van de familie van Eck is al generaties gevestigd op de Kraaijensteinsedijk en schakelde zo’n 10 jaar geleden over van traditionele landbouw naar paarden. Liesbeth daarover ‘we zijn al een poosje bezig met de volgende omslag. Dagelijks komen er tientallen mensen over de vloer die hier genieten van de natuur en de ruimte. Wij noemen dat het Poldergevoel. Dat bracht ons op de gedachte om de toeristiese mogelijkheden te gaan benutten, de theeschenkerij en het terras zijn bijna af en al in gebruik voor partijen’.

Bed & Breakfast

Liesbeth wijst naar de kap van de half open schuur ‘daar zijn B&B-studio’s gepland, de bouwtekeningen zijn al klaar. Liesbeth droomt van een camping op  het terrein ‘niet met stacaravans maar echt voor vakantie. Je kunt je paard meenemen, plek genoeg in de wei’. Wilt u ook genieten van het Poldergevoel? Kom eens een kijkje nemen bij stalhouderij van Eck, Kraaijensteinsedijk 16.17 november 2017

Goeree-Overflakkee ‘The Beauty of Home’

 

De reisbloggers Hannah en Nick – geboren en getogen op Goeree-Overflakkee – reizen de wereld over voor hun reisblog Salt in our Hair. In samenwerking met EilandMarketing Goeree-Overflakkee en de VVV maakten zij een blog, vlog en sfeerfilm over het eiland waar ze zijn opgegroeid. Onder de titel ‘Goeree-Overflakkee The Beauty of Home’ ging vorige week het eerste filmpje viral. In slechts een week tijd werden met de filmpjes, blogs en posts meer dan 394.000 mensen bereikt.

 

Ook plaatsten veel mensen – veelal inwoners en vaste bezoekers – van Goeree-Overflakkee leuke en positieve reacties op social media na het zien van de filmpjes en/of het lezen van de blog! Maar Hannah en Nick ontvingen ook veel positieve reacties van hun fans en volgers van over de hele wereld. “De reacties van onze volgers waren boven verwachting positief. Er werd veel naar de locaties gevraagd en kregen reacties als 'Wauw, er is dus meer dan Amsterdam!'.

 

Flakkeese glorie in New York

Daarnaast maakten en posten de twee al wel eens eerder mooie foto’s van het eiland. Eén van hun foto’s, gemaakt van het tulpenveld van Vido Fleur in Den Bommel is zelfs door het bedrijf GoPro uitgekozen voor één van hun campagnes. De foto is op dit moment te bewonderen op grote billboards in New York. “Het is erg leuk om te zien dat juist ‘mijn’ tulpenveld te bewonderen is aan de andere kant van de wereld”, zegt Pieter Dogterom van Vido Fleur enthousiast.

 

Social influencers

Vanuit het team EilandMarketing en de VVV wordt sinds eind vorig jaar samengewerkt met diverse bloggers en vloggers om Goeree-Overflakkee nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De samenwerking met Salt in our Hair is als erg positief ervaren. “Hannah en Nick zijn zeer enthousiast en professioneel. Ze weten met hun creativiteit een grote groep mensen aan te spreken en te bereiken. We zijn heel erg blij met het resultaat!”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.

 

Online bekijken

De blog is online te bekijken via saltinourhair.com klik op ‘Netherlands’. De sfeerfilm en vlog zijn te zien op het YouTube-kanaal van Salt in our Hair: ‘The beauty of HOME’ en ‘Island Roadtrip’.
17 november 2017

Frontale aanval Maliepaard op functioneren burgemeester Grootenboer

Onthullend, sensationeel interview met raadslid Rob Maliepaard op Slogo

Over de zaak Swaneveld: "De gemeente heeft met heel veel geld en heel veel overmacht een persoon langzaam maar zeker de afgrond in geduwd. Daar ben ik heilig van overtuigd.

Over leugenachtige ambtenaren: Er zitten hier twee ambtenaren die de boel op Goeree-Overflakkee met medeweten van de coalitie verzieken


Over wethouder Markwat: Maliepaard kan bewijzen dat wethouder Markwat aantoonbaar onbetrouwbaar is ingeval dossier 't Fort. Bewoners moeten oprotten. Markwat hanteert de botte bijl.


http://www.rtvslogo.nl/wpr/wp-content/plugins/radio-gemist-luistersysteem/jplayer/?program=polivak&broadcast=2017-11-16-1900.mp3 
(mocht de link niet werken, ga dan via http://www.rtvslogo.nl/programma-gemist  naarde uitzending van Polivak 16 november 2017)


17 november 2017

Kandidatenlijst VVD bekend

foto van Hans Klijn.
Hans Klijn

16 november 2017

Mevrouw Troost uit Middelharnis ontvangt mantelzorgcompliment 


Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte, maar de zorg die zij bieden wordt wel zeer gewaardeerd. Ook door de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente reikt daarom jaarlijks op of rond 10 november (de Dag van de Mantelzorg) het mantelzorgcompliment uit.

 

Het mantelzorgcompliment wordt dit jaar verstrekt in de vorm van VVV-bonnen, die door de mantelzorger persoonlijk dienen te worden afgehaald op het gemeentehuis. Daarvoor is ruime gelegenheid. In totaal zijn er 330 aangemelde mantelzorgers die hun blijk van waardering kunnen afhalen. “Dit is slechts het topje van de ijsberg”, stelt wethouder De Jong, “niet iedere zorgvrager kiest er voor om het Mantelzorgcompliment via de gemeente aan te vragen en ook niet iedere mantelzorger wil er op deze manier voor ‘beloond’ worden. Maar de gemeente ziet deze inspanningen wel degelijk en zet deze mensen – die het cement van de samenleving vormen - graag in het zonnetje”.

 

 

 

 

 

Eén mantelzorger heeft het mantelzorgcompliment persoonlijk ontvangen uit handen van wethouder Gerrit de Jong. Mevrouw Gladys Troost uit Middelharnis is ongeveer drie jaar mantelzorger voor mevrouw W. van der Heeden-Hoogstad, die in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk verblijft. De mantelzorgrelatie is ontstaan toen de beide dames nog buren van elkaar waren op het Gedempt Kanaal in Middelharnis. “Ik voelde dat ik naar haar toe moest”, zo beschrijft mevrouw Troost het begin van het warme contact. Ze trof mevrouw Van der Heeden aan nadat zij een herseninfarct had gehad en is sindsdien niet meer van haar zijde geweken.

 

 

 

 

 

 
16 november 2017

Zijn raadsleden genoeg voorbereid op hun grote verantwoordelijkheid?


15 november 2017


Geld voor de zorg moet naar de zorg!!!

13 november 2017

Hamid El Mouaziz wint 50e Mosselloop, Peeman knap vierde

 

Zaterdag 11 november werd in de boswachterij van Westenschouwen de 50e editie van de Mosselloop gehouden, een klassieker in de Zeeuwse atletiek. De afgelopen twee jaar zat het deelnemersaantal rond de 215 maar nu stonden er maar liefst 424 atleten klaar voor de jubileumeditie. Onder hen ook veel toppers, de Marokkaan Hamid El Mouaziz, tweevoudig winnaar van de Kustmarathon, toonde zich de sterkste, Maikel Peeman werd knap vierde.

 


Maikel Peeman dicteert het tempo in de eerste kilometer, El Mouaziz, Agaba en van den Broeke volgen.

De dag begon wat wisselvallig, met slechts 8 graden en regelmatig regen- en hagelbuien zag het er niet optimaal uit. Maar een uur voor de start trok de lucht open en kwam zelfs de zon nog even door, en zo was het in de luwte van het bos goed vertoeven voor de vele lopers en het publiek wat ook goed vertegenwoordigd was. "Het is geweldig om te zien dat er zo'n grote belangstelling is voor deze wedstrijd, we hebben dit jaar veel aan de PR gedaan en het prachtige parcours is geliefd en verkoopt eigenlijk zichzelf", aldus Sebastiaan Heikoop, voorzitter van de organiserende AV Deltasport uit Zierikzee.

 

Om 13.30u klonk het startschot voor de wedstrijd die 8,2km lang is, het zwaartepunt ligt in het tweede deel waar de atleten een aantal zware beklimmingen voor de kiezen krijgen, omhoog door het mulle zand krijgen ze de meters niet cadeau. In de eerste kilometer zagen we Lars Gerritsen (Papendrecht) en Maikel Peeman op kop. "Het was niet direct mijn opzet maar met 20 per uur hoef je maar net iets te raken of je ligt op de grond, nu had ik mooi overzicht over de bospaden". Rond kilometer twee was het de topfavoriet El Mouaziz die de kop overnam, hij versnelde flink en had gelijk een gaatje op Tim van den Broeke (Vlissingen) en de in Bergen op Zoom woonachtige Eritreeër Agaba, internationale mannen in de kop! Op korte achterstand volgde Peeman die op zijn beurt Gerritsen weer op een gaatje had.

 

El Mouaziz toonde zich na 27.51min de sterkste van het veld, zijn voorsprong was groot genoeg dat hij zijn dochtertje nog even op de arm nam in de laatste meters. Van den Broeke werd tweede op 6sec en Agaba werd derde op 17sec. Na 28.24min finishte Peeman op plaats vier, een zeer sterke race van de Sommelsdijker die hiermee tal van sterke namen achter zich liet waaronder Gerritsen (29.03) en Erwin Harmes die genoegen moest nemen met de negende plaats in 29.35. Daarmee zat Harmes maar net voor Ricardo Sint Nicolaas, de tweede Flakkeeënaar, hij werd elfde in 30.08. "Ik startte best hard mee maar kon het goed vasthouden". Eric Wolfert finishte als 17e na 31.15, met name op de zware stroken was hij sterk. André Melissant liep de gehele wedstrijd samen met Edwin Stolk, het was Melissant die de eindsprint won na 34.14, Stolk volgde in 34.17. Freek Goedhart kampte met een verkoudheidje en finishte na 34.50. Erik Peeman kon zoon Maikel niet in het zicht houden maar finishte keurig na 36.03. Pieter Klem was er ook bij en passeerde de eindstreep na 38.30, kort daarna kwam ook Johan Looij die met 39.42 goed presteerde.

 

Bij de dames ging de overwinning naar Anjolie Engels, zij finishte na 34.52min en hield daarmee Laurey van den Berge van de overwinning die met 35.13 tweede werd, Karlijn Schipper (Rotterdam) werd derde in 36.42. Ruth Stolk finishte na 46.14min. Ook Arie van Dijk zorgde voor Flakkees eremetaal, met 39.53 finishte hij als eerste in de categorie heren 65+.

 

Zondag 5 november kwam Ricardo Sint Nicolaas in actie op de Sparkloop Spijkenisse 10km. Nadat hij eind oktober zijn persoonlijk record (32.41) evenaarde wilde hij toch nog een poging wagen om er onder te duiken. Sint Nicolaas won de wedstrijd met afstand en met 32.59min kwam de Oude-Tongenaar nog dicht in de buurt van zijn doel. "Ik had geen concurrentie en ook de wind was te hard voor een toptijd, volgend jaar nieuwe kansen".
13 november 2017
 

Stichting Zijn zet mantelzorgers in het zonnetje

Met de Mantel der Liefde

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting Zijn organiseerde voor mantelzorgers een mooie voorstelling en een lekkere lunch. Vrijdagochtend 11 november kwamen zo’n vijftig mantelzorgers naar het Diekhuus. Naar een bijeenkomst om eens even te ontspannen en te genieten onder elkaar, naast een leven vol zorg voor anderen.Carla Vermeulen, adviseur Welzijn, heet iedereen welkom en vertelt dat ook deze 20e Dag van de Mantelzorg is bedoeld om de mantelzorgers eens in het zonnetje te zetten. “Mantelzorg is zwaar fysiek en mentaal en kost veel tijd. Dit is een moment van ontspanning en van ons een blijk van waardering. Ik zet mijn petje voor u af.”

Hierna begint een heel bijzondere theatermonoloog. 'Met de mantel der liefde' over mantelzorgers en hun zorgen. Geschreven door Maus Lazaroms en geregisseerd door Vincent van den Elshout. Het verhaal gaat over de 80-jarige Lowie en zijn zoon Kobe. Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq, die een aangrijpende en pakkende theatrale voorstelling over het thema mantelzorg neerzet. Ingeleid en muzikaal begeleid door celliste Renke van Impe.

Ronde van Vlaanderen
De Vlaamse Lowie is een wielerfanaat. De Ronde van Vlaanderen is een jaarlijks terugkerend evenement voor de bewoners van alle dorpjes in Vlaanderen waar de tour doorheen komt. Zijn zoon Kobe neemt de zorg van zijn oude en dementerende vader op zich. De fiets en de tour nemen een symbolische plaats in, in het verhaal van Lowie en Kobe.

Lowie is niet te handhaven in een verzorgingshuis. Hij houdt zich niet aan de regels, doet zijn eigen zin. Huilt urenlang als een kind dat een wedstrijd heeft verloren. Wanneer Kobe zijn vader in huis wil nemen, loopt hij tegen de bureaucratie op, medische zaken en ARBO-regels. Zijn vader gaat in vier jaar tijd sterk achteruit, wordt achterdochtig, veeleisend en onaangepast. En wie kijkt er dan naar de patiënt achter de patiënt? “Je eigen leven staat op halt. Je bent altijd maar aan het zorgen. Maar wie zorgt er voor jou?”

En dan als de vader dreigt te overlijden. “De anticiperende rouw. De opluchting en het schuldgevoel wisselen elkaar af. Het is een mentale 8-baan. Om in wielertermen te blijven, het is vals plat.” En dan het laatste stuk van de rit “De koers gaat stijl omhoog. Ik kan niet meer, maar ik blijf bij je papa, tot de finish. Toen kwamen de tranen, kapot van het wachten.” Ook bij het publiek dat is meegevoerd in de voorstelling, valt hier en daar een traantje. De emoties zijn herkenbaar voor de aanwezigen. (Trailer van Mantel der Liefde  https://www.youtube.com/watch?v=F9fuxKDk-GE )Hierna wordt er een heerlijke lunch geserveerd in de foyer van Het Diekhuus. De mantelzorgers worden bediend en verwend. Verwarmende winterse soep en een uitgebreide broodtafel met salades. Iedereen geniet ervan en er worden ervaringen uitgewisseld. Het is gezellig en ontspannend. De mantelzorgers genieten volop en waarderen de geste van Stichting Zijn.12 november 2017
 

Schotejil actief bij Regionale Zwemkampioenschappen
 

MIDDELHARNIS - Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis was met 20 zwemmers present tijdens het eerste weekend van de Regio Kampioenschappen korte baan in Den Haag.  Zilveren medailles waren er voor Leyla Oversluizen op 100m vrij (1.08.59) en 200m vrij (2.27.29).

Ook bij de jongens werden zilveren medailles gewonnen door o.a.  Xander Vis op 200m schoolslag (2.37.20) in een clubrecord en door Julien Tanis op 200m rugslag (2.27.97). Bronzen medailles waren er nog voor Julien Tanis op 200m schoolslag (2.45.06) en Jorian Tanis op 400m vrij (4.13.74). Ook Xander Vis won op de 100m schoolslag (1.12.25) een bronzen medaille in opnieuw een clubrecord. Lotte Middelbos zwom een clubrecord op 200m vrij (2.17.56), evenals de gemengde estafette 4x100m wisselslag (4.25.82) met Manon Middelbos, Lotte Middelbos, David Kievit en Jorian Tanis.

Vermeldenswaardig waren verder de estafette aflossingen door Jorian Tanis op 100m vrij (53.09) en 200m vrij (1.56.20). Ook de tijden van Aisha Nobels op 800m vrij (10.53.91), Luuk Kieviet op 400m wisselslag (5.16.63) en Christian Kalle (5.57.94) mogen worden genoemd. Manon Middelbos zwom op 200m vrij een verrassende 2.17.22.


10 november 2017
 

Kinderen dansen voor KiKa
 

REGIO - Het goede doel van het jaarlijkse spektakel de Dance Battle was dit jaar KinderKanker. En de vertegenwoordigers van KiKa hadden woensdag 8 november een super leuke middag. Als klap op de vuurpijl ontving Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur een cheque van 6500 euro!
 De Dance Battle bij SKS alles voor kids in Spijkenisse is een jaarlijkse dansshow
waarin alle bso locaties van SKS Alles Kids tegen elkaar strijden om de beker. In alle vestigingen werden al eerder acties gehouden met de kinderen voor Kika. De KiKa-smurfen Janco van Heemst en Cor zijn op de vele acties te gast geweest namens KiKa. Kees Witte: “Maar vandaag hebben we genoten van de vele dansoptredens die de kinderen lieten zien tijdens de Dance Battle. Het was schitterend en zo supermooi als je die kinderen ziet en hoe zij zich hebben ingezet voor hun zieke leeftijdsgenootjes. En dan dat bedrag echt SUPER!  6500 euro voor KiKa. Ik wil namens KiKa, al deze kinderen, hun ouders en alle mensen van SKS alles voor Kids, super bedanken voor dit prachtige bedrag.10 november 2017
 

Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stelt begroting voor 2018 vast

 

Donderdagavond 9 november is de begroting voor 2018 door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft, door middel van keuzes, een structureel sluitende begroting gemaakt.

 

Begroting 2018

In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s (leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën) en uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten. In deze begroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de gemeenteraad meegegeven kaders en met de wensen van de gemeenteraad voor nieuw beleid. Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:

 

- Financiële ruimte voor nieuw beleid

- Uitvoering VCP Ouddorp II

- Wegenbeheerplan 2018-2022

- Uitvoering Speelnota

- Ondersteuning netwerkopbouw Paulina.nl

- Taalondersteuning anderstaligen

- Hogere bijdrage restauratie molens

- Promotieplan gemeentelijke bedrijfskavels

- Programma Smart Water

- Nieuwbouw Edudelta

- Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2018 heeft vastgelegd en waarvan inwoners in het komende jaar resultaat kunnen zien.

 

Financieel evenwicht

Net als vorig jaar is de gemeentelijke begroting financieel in evenwicht. Met het bereiken van dit evenwicht valt de gemeente onder de aller lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.

 

Meer informatie

De volledige begroting kunt u nalezen op de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl). U kunt ook de raadsvergadering terugluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. De begrotingsapp van de gemeente is voorlopig niet beschikbaar. De verwachting is dat in 2018 een nieuwe app is ontwikkeld die op nog toegankelijkere wijze de ins en outs van het gemeentelijk beleid en de financiën toont.9 november 20177 november 2017

Realisatie gebiedsontwikkeling Noordrand weer een stap dichterbij!

MIDDELHARNIS - Woensdag 1 november tekenden agrariërs uit de Kraaijenissepolder en de gemeente Goeree-Overflakkee (ver)koopovereenkomsten waarbij de gemeente voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) aan de agrariërs verkocht. Deze transactie draagt bij aan de gebiedsontwikkeling Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. Hiermee worden de ambities voor dit gebied mogelijk gemaakt zoals; efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw, opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 tekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project. In 2016 sloot de gemeente met de provincie een vaststellingsovereenkomst voor de aankoop van ruim 475 hectare voormalige BBL-gronden. De gemeente verkoopt  deze gronden weer door aan partijen om haar ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te realiseren. Vorig jaar vonden de eerste grondtransacties al plaats in de Zuiderdiep- en Halspolder bij Stellendam en dit jaar zijn er grondtransacties in de naastgelegen Kraaijenissepolder en in de Eerste en Tweede Bekading bij Sommelsdijk.

Ondertekening grondtransacties Kraaijenissepolder

Wethouder Daan Markwat en vier agrariërs uit de Kraaijenissepolder zetten op 1 november hun handtekeningen onder de grondovereenkomsten. “Deze grondtransacties dragen bij aan de agrarische structuurversterking voor boeren die al in deze polder actief zijn. Net als vorig jaar in de Zuiderdiep- en Halspolder, ging er een uitgebreid traject aan vooraf om tot dit mooie resultaat te komen. De grondtransacties aan de westkant van het havenkanaal Dirksland zijn hiermee afgerond,” aldus een tevreden wethouder.

Agrarische structuurversterking

Een van de voorwaarden voor de grondtransacties was bedrijfsopvolging waardoor het agrarisch bedrijf kan blijven voortbestaan. Uit de samenstelling van de kopers bleek dat dit doel werd bereikt; twee van de vier kopers werden vertegenwoordigd door vader en zoon. Namens de agrariërs bedankte de heer Van Rossum de gemeente:“ Ik ben blij en trots dat de lokale boeren de kans hebben gekregen om deze gronden te kopen. Dit is een belangrijke stap voor de voortzetting van agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee.”

Zoetwaterkanaal

Tijdens de ondertekening spraken betrokken over het belang van de zoetwatervoorziening voor de landbouw. De aanleg van het zoetwaterkanaal langs de noordrand van het eiland door het Waterschap Hollandse Delta is bijna afgerond. Deze compenserende maatregel voor het Kierbesluit moet er onder andere voor zorgen dat in droge periodes beregeningsinstallaties onbelemmerd blijven functioneren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Kranse, planeconoom, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: c.kranse@goeree-overflakkee.nl.
6 november 2017

Zeeuwse Crosscompetitie van start met Moerschanscross Hulst

 

In Hulst werd op zaterdag 4 november de Moerschanscross gehouden, de eerste van totaal zeven wedstrijden die samen de Zeeuwse crosscompetitie vormen. Het regenachtige weer maakte het parcours glad en dus waren de spikes geen overbodige luxe. Tussen de Zeeuwen en de vele Belgen waren ook zes Flakkeese atleten die in Hulst de strijd aangingen met de concurrentie.

 


Daphne Joppe (119) in de laatste meters van de Moerschanscross Hulst.

Traditiegetrouw beet de jeugd het spits af en bij de pupillen zagen we Daphne en Zedie Joppe in hun race over 1,3km. Het was druk bij de start en in het gewemel zagen we Zedie rond plaats tien de serie klimmetjes bedwingen, in het vlakke stuk wat daarop volgde zette hij aan en maakte hij een prachtige inhaalslag, de winst ging na 5.17min naar de Belg Tijn van Hooste maar slechts 6sec later finishte Zedie Joppe als tweede. Daphne Joppe finishte na 6.43min en was daarmee de vijfde dame. Op de korte cross 2,7km kwam Henkjan Tieleman in actie. Op 8 oktober liep hij de marathon van Eindhoven, het herstel nam even in beslag maar nu was hij fit genoeg om te starten. Tieleman liet een goede wedstrijd zien, in de laatste kilometer kreeg hij het zwaar maar het tempo bleef vrij constant en zo finishte hij keurig als 15e na 11.04min een veld van 124 lopers. Bij de dames junioren D finishte Sophie van Seters na 18.00min.

 

Op de lange cross 8,6 km gingen 82 atleten van start, de Zeeuwse toppers kregen stevige concurrentie van de Belgen die in grote getale waren afgereisd naar Hulst. Zo zagen we Belgisch junioren kampioen Sander Vercouteren die eerst de korte cross had gewonnen en alsof het niets was startte hij ook nog op de lange cross. Halverwege de wedstrijd zagen we de Zeeuwen Harmes en Van den Broeke aan de leiding, Eric Wolfert was de eerste Flakkeeënaar, de nummer 22 van de voorbije Kustmarathon was bezig aan een sterke wedstrijd. In de slotronde kreeg hij gezelschap van de Belg Yves Vercamman, het tempo werd opgestuwd maar beide mannen kregen elkaar niet los. In de eindsprint leek Wolfert het te redden maar in de laatste meters drukte Vercamman zich nog langszij, Wolfert finishte als tiende na 34.15min. Van den Broeke won de wedstrijd na 31.35min en hield daarmee 6sec over op Vercouteren, Harmes eindigde als vijfde na 32.26min. Freek Goedhart was voorzichtig begonnen maar kon in het tweede deel wat plaatsen opschuiven en eindigde als 20e na 37.28min. Johan Looij finishte met een 44e plaats in de middenmoot. "Ik had vandaag zware benen, zodoende voelde het niet optimaal, het is nog even inkomen op zo'n eerste cross".

 

Zondag 5 november werd in de omgeving van Renesse en Westenschouwen de Trail by the Sea georganiseerd met afstanden van 24 en 34km. Het parcours kende veel lastige passages over het strand en door het bos waar ook veel geklommen moest worden. Op de 24km gingen 300 lopers van start, Tim van den Broeke was ook hier van de partij en won na 1.36:17. Ron van Dijk was de eerste Flakkeese loper, met 2.04:43 eindigde hij als 38e. Kees Slui werd 80e in 2.17:44 en Hans Pijls liet niet lang op zich wachten, hij finishte na 2.20:42 als 94e. Judith van Groningen was de snelste Flakkeese dame, na 2.44:12 zat haar tocht erop, daarmee was ze de 8e dame in het totale veld. Leon van der Wende finishte na 2.31:19 gevolgd door Hans Bieneveld met 2.37:34 en Jos de Bonte met 2.38:08. Wilma Bolleman kwam binnen na 2.41:12 en ook Jacqueline Lodder was weer van de partij, zij zette de klok stil na 2.44.12. Eelco Versaevel en Antoinette Hoogstad finishten samen na 2.46:54. Erwin Harmes won de lange trail, na 2.22:09 was hij rond.

 

John Arensman kwam zaterdag 4 november in actie op de Erasmusronde 10km in Rotterdam. Na een periode van kwakkelen liet Arensman zien nog altijd in staat te zijn een degelijke 10km af te leveren. In een veld van 250 atleten pakte hij de 12e plaats in 36.35min.6 november 2017


Zuid-Hollandse boeren gaan stroom opwekken op 'slechte' grond

door: RTV Rijnmond

 

Boeren op Goeree-Overflakkee stellen hun grond beschikbaar voor een groot zonnepark. Op de 70 hectare grond worden 140.000 zonnepanelen geplaatst.

Onder meer in Melissant en Middelharnis komen grote zonneweides. De grond is daar niet zo vruchtbaar, en dat maakt de overstap voor boeren aantrekkelijk. "Deze gronden zijn vroeger gewonnen uit de zee, daar zit hele zware klei in. Dat zorgt voor een lage opbrengst", zegt Reinout Das van zonnepanelen-leverancier Sunstroom tegen RTV Rijnmond.

De drie nieuwe zonneparken op Goeree leveren genoeg stroom voor alle bewoners van het eiland. Volgend jaar moet de eerste stroom worden opgewekt.

Meer zonneparken

Op meer plaatsen in het land zijn plannen voor grote zonneparken. Zo gaf Hoogezand-Sappemeer (Groningen) onlangs een vergunning af voor een nog groter zonnepark. Het plan is om daar 117 hectare te reserveren voor het plaatsen van 400.000 zonnepanelen.

Wel bestaat in Groningen de angst dat boeren die nu nog land pachten gedwongen worden om te stoppen.
5 november 2017

Schotejil succesvol tijdens KNZB Circuit-wedstrijd

 

Zwemclub de Schotejil uit Middelharnis domineerde opnieuw met bijna 70 ereplaatsen de KNZB Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd te Sliedrecht. Behalve dus een enorme hoeveelheid medailles waren er ook clubrecords voor o.a. Lotte Middelbos op 50m vrij (28.15) en Xander Vis op 100m schoolslag (1.13.06).

 

Op 400m vrij werd met in achtneming van de leeftijdscategoriën een aantal knappe persoonlijke records gezwommen door o.a. Lotte Tillema (4.52.41), Tamara de Ruiter (5.01.83), Nienke Mierop (5.14.91) en Phaedra Meijer (5.29.79). Later op 200m wisselslag waren er opnieuw dikke p.r.’s voor Yente van Wensen (3.10.34) en Eva v.d. Slik (3.11.20). Bij de jongens waren eveneens op 200m wisselslag Daniel ’t Mannetje (2.47.81) en Arthur Wervers (3.33.45) ruim sneller dan voorheen. Op 100m rugslag zwom Eva v.d. Slik (1.36.15) andermaal een dik p.r. Bij 100m rugslag bij de jongens zwommen opnieuw Daniel ’t Mannetje (1.30.88) en Christian Kalle (1.37.09) naar snellere tijden. Op 100m vrij bij de jongens / heren tenslotte was het erg spannend voor Julien Tanis (1.00.48), Xander Vis (1.00.97) en Joep v.d. Hooven (1.02.91) bij doorbreken van de 1 minuut barrière.4 november 2017
 

Oproep CDA: welke mantelzorger krijgt uw waardering? 
 

De zorg op Goeree-Overflakkee zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van alle mantelzorgers. Het CDA heeft daar grote waardering voor en voelt het als haar plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. Om de waardering naar mantelzorgers over te brengen, hoopt het CDA Goeree-Overflakkee rond de ‘Dag van de Mantelzorg’ weer vele mantelzorgers op ons eiland te bezoeken.
 

Zorgen voor elkaar moet volgens het CDA beloond en gewaardeerd worden. Daarom gaat het CDA de door u opgegeven mantelzorgers op Goeree-Overflakkee op zaterdag 11 november – voor het zesde jaar op rij - een persoonlijk bezoekje brengen en een kleinigheidje aanbieden als blijk van waardering.

Kent u mantelzorgers die onbetaald en veelal langdurig zorgen voor zieke, gehandicapte of oudere familieleden of bekenden? Laat weten dat u dit waardeert en geef hen op bij het CDA Goeree-Overflakkee! Dit kunt u doen door de gegevens van maximaal drie mantelzorgers uiterlijk woensdag 8 november door te geven via cdagoereeoverflakkee@gmail.com. 

 

 3 november 2017
 

Het bouwen van een tankstation en het ten behoeve daarvan aanleggen van verhard oppervlak, het verlengen van een duiker en aanleggen van een nieuwe duiker in een hoofdwatergang en het graven van oppervlaktewater

OUDE-TONGE - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor de bouw van een tankstation en het ten behoeve daarvan aanleggen van verhard oppervlak, het verlengen van een duiker en aanleggen van een nieuwe duiker in een hoofdwatergang en het graven van oppervlaktewater aan de Tonisseweg naast no. 1 te Oude Tonge, dossiernummer D0038206.

Start bezwaartermijn (6 weken): 26 oktober 2017. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 
3 november 2017

Het reconstructeren van de N215 en aanleg van een brug en een nieuwe omleidingsweg tussen Melissant en Dirksland

College van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor een reconstructie van de N215 en aanleg van een brug en een nieuwe omleidingsweg tussen Melissant en Dirksland, dossiernummer D0038283.

Start bezwaartermijn (6 weken): 31 oktober 2017. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 2 november 2017
 

Terugblik Maand van de Geschiedenis


GOEREE-OVERFLAKKEE - Twee bekende schrijfsters, een avond in het Streekmuseum, een cultuurhistorische markt met presentaties en muziek. De Maand van de Geschiedenis is een prachtige samenwerking tussen De Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Streekarchief Goeree-Overflakkee en Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de gemeente.

tekst en foto's: Maria Evers


Annegreet van Bergen weet het publiek te boeien

Er is veel uit de kast gehaald om de Maand van de Geschiedenis dit jaar een aantrekkelijke inhoud te geven. Vrijdagavond 27 oktober vertelt econoom en journalist Annegreet van Bergen in het Rondeel over de verworvenheden van onze tijd. Zij wil een positief antwoord geven op de economische crisis. “Op een sombere novemberochtend realiseer ik me dat we rijker zijn geworden dan dat we ooit hadden kunnen dromen. Ons inkomen is verviervoudigd! Er zijn goede opleidingen, goede zorg en mooie wegen.”

Van schraal naar royaal
Van Bergen zoekt uit wat economische groei concreet inhoudt. “Alleen cijfers zeggen niets. Ik ben gaan kijken met de ogen van mijn 60-jarige oma uit 1959.” Dat resulteerde in een boek waarin zij prettig leesbaar en systematisch ons leven en ons bestedingspatroon behandelt. “Er zijn beroepen verdwenen door een andere manier van produceren en meer mechanisatie. Nieuwe beroepen zijn ontstaan en andere verdwenen. In de jaren ’60 had niemand nog gehoord van een activiteitenbegeleider of een computerprogrammeur.”


Foto uit het boek Gouden jaren

Papieren zakdoekjes en wegwerp maandverband
Het boek verhaalt over een tijd waarin slechts een enkeling televisie of telefoon had en de wasmachine nog geen gemeengoed. Een tijd waarin kleding zelf werd gemaakt en kapotte sokken nog werden gestopt. En hilarisch: een tijd waarin de condooms die je kocht als lid van de NVSH werden uitgewassen, gedroogd en meermalen gebruikt. Het publiek herkent veel uit de presentatie en in de pauze signeert Van Bergen menig exemplaar van haar boek ‘Gouden jaren’.

Aan de cultuurhistorische markt op zaterdag 28 oktober in CSG Prins Maurits ter gelegenheid van 25 jaar Genealogisch Centrum deden een tiental verenigingen en stichtingen mee. Historische vereniging
De Motte biedt voor 5 euro het tijdschrift Ouwe waerelt aan. Deze editie nr. 50 staat geheel in het teken van: Toen was Geluk heel Gewoon. Jan Trompper speelde op het orgel De kleine Victoria.

Kees van Rixoort neemt in de grote zaal een interview af met Annejet van Zijl over haar leven, haar werk en de totstandkoming van haar boeken. Annejet heeft boeken geschreven over het leven van Sunny Boy, Prins Bernhard, Annie M.G. Schmidt en de Amerikaanse prinses. Van een verlegen kind dat al graag verhaaltjes schreef, is ze uitgegroeid tot een vrouw die graag leest en duikt in geschiedenis van de levens van anderen. “Ik ben een detective in het diepst van mijn gedachten. Ik zoek de puzzelstukjes en het is een spannende manier om de wereld te leren kennen. Ik blijf me verbazen door wat ik meemaak en door de verhalen die me worden vertelt.”


Annejet van der Zijl en Kees van Rixoort

Ze leeft graag in haar eigen wereldje met man en hond. “Ik hoef niet zo nodig met mijn snoet op televisie.” Toch is ze een onderhoudend verteller en ze heeft maar een enkele vraag nodig van Van Rixoort om uitgebreid te vertellen over hoe ze het boek Sunny Boy eigenlijk schreef voor Waldy. “De uitgever zag er niets in. Een boek over onbekende mensen. Pas toen Joep van ’t Heck er in een column over schreef ging de verkoop echt lopen.” Uiteindelijk werden van het boek, dat voor een deel op ons eiland speelt, een half miljoen verkocht. Ook de film werd voor een deel opgenomen op ons eiland en een aantal bewoners spelen mee als figuranten, waaronder uw verslaggever met dochter. 

 

 1 november 2017

Steun  Stichting  Mallemolens  en  voorkom  uitbreiding windpark Battenoord

 

Stichting Mallemolens gaat in beroep tegen de wijziging van het bestemmingsplan Battenoord en de omgevingsvergunningen voor windparken Blaakweg en Suyderlandt.

 

Ondersteun de stichting en stort uw bijdrage op:

NL40 INGB 0008 0580 60 t.n.v. Stichting Mallemolens****

 

Stichting Mallemolens vraagt uw aandacht voor het volgende:

Op aandringen van de Burgemeester en Wethouders is de meerderheid van de gemeenteraad (SGP, CU, CDA en 1 x VVD) op 28 september 2017 akkoord gegaan met het bouwen van nog eens 6 windturbines bij Oude- en Nieuwe-Tonge, 3 molens ten westen van de N59 (Blaakweg), 3 molens ten oosten van de N59 (Suyderlandt).  Alle andere politieke partijen (PvdA, VKGO, EvV van Alphen, Fractie Maliepaard, Fractie Van der Meer en 1 x VVD) hebben aangedrongen op alternatieve plaatsen.

Ook zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van 8 windturbines ten oosten van Oude-Tonge en samen met de 34 stuks van windpark Krammer gaan de dorpen Nieuwe en Oude-Tonge extra zwaar worden belast met 52 windturbines.

 

Als u een zienswijze heeft ingediend kunt u daartegen tot uiterlijk 21 nov. 17 in beroep gaan bij de Rechtbank en Raad van State, echter daar zijn flinke kosten mee gemoeid.

Wethouder Tollenaar zegt ons: “maken jullie vooral gebruik de jullie recht om in beroep te gaan!”

 

Stichting Mallemolens heeft o.a. als doelstelling* het kritisch volgen en voorkomen van de realisatie van meer windturbines in het gebied tussen Oude- en Nieuwe-Tonge.

De Stichting gaat in beroep bij de Rechtbank en de Raad van State. Aan een beroep zijn kosten verbonden, o.a. griffierechten, maar met name advocaat kosten.

Wij doen een oproep aan iedereen die tegen de komst van de zoveel windmolens is en de onevenredige verdeling op het eiland, ons te steunen* middels financiële bijdrage; i.v.m. beroepstermijn graag op korte termijn, uiterlijk 11 nov a.s. Elk bedrag is welkom**.

 

Wij kunnen geen garantie geven, dat de procedures tot succes gaan leiden. Als er geen beroep wordt ingesteld, worden de turbines sowieso gebouwd.

 

Nogmaals als u ook wilt proberen het bouwen van zoveel windturbines hier rond onze dorpen te voorkomen vragen wij u ons te steunen in de te voeren procedures.

 

Zowel via mail***, als via eilandelijke pers, zullen wij u op de hoogte houden, van de voortgang van de procedures en van eventuele andere informatie.

 

Stichting Mallemolens.

Oktober 2017

 

*  voor meer informatie over onze steunactie, volledige statuten en doelstelling, zie onze website: www.mallemolens.nl

** mochten de procedures om welke reden dan ook geen doorgang vinden, wordt uw geld teruggestort.

*** geef uw mailadres door aan: mallemolens@kpnmail.nl en wij houden u op de hoogte

**** vermeld a.u.b. naam en adres bij uw overboeking31 oktober 2017

 

Geslaagde bijeenkomst over dementie en een (dementie)vriendelijke samenleving 

 

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee organiseerden op dinsdag 24 oktober een bijeenkomst over dementie en het streven om van Goeree-Overflakkee een (dementie)vriendelijke samenleving te maken.

 

 


Dinsdagmiddag 24 oktober vond de officiële opening plaats van de geheugenbibliotheek door wethouder Gerrit de Jong. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang die bijvoorbeeld gepaard gaat met de Ziekte van Alzheimer.

 

 

 

Voor iedereen met (vragen over) geheugenproblemen

De geheugenbibliotheek is gevestigd in de bibliotheek van Middelharnis en bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en de mantelzorgers. Geheugenproblemen kunnen te maken hebben met de leeftijd (ouderdomsvergeetachtigheid), maar kunnen ook veroorzaakt worden door dementie. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onzeker of angstig gaan voelen, of in een sociaal isolement raken. Veel mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over de problemen waar men nu en in de toekomst tegenaan kan lopen. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheek terecht voor gerichte informatie over geheugenproblemen en advies.

 

 

 

 Ondertekening intentieverklaring Village Deal

In de avond ondertekenden diverse organisaties de Village Deal. Dit is een bestuurlijke afspraak tussen het college van de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeenteraad  om tot de Village Deal te komen. De doelstelling van de Village Deal is ontschotting van de dementiezorg. Daarom hebben naast de gemeente diverse organisaties, waaronder Careyn, de zorggroep Haringvliet, Cura Mare en Zorgbelang, tijdens deze avond getekend. Op een later moment zullen meerdere handtekeningen onder deze deal komen te staan. De groep die werkt aan het ontschotten van de dementiezorg is groter dan alleen de hiervoor genoemde partijen. De werkgroep wil bereiken dat de reis die een cliënt en diens mantelzorger moeten maken geen zoektocht wordt. Aan de achterkant willen aanbieders vanuit de WLz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met elkaar bereiken dat de cliënt de best passende zorg krijgt, zonder last te hebben van schotten. Zo werkt ook dit initiatief mee aan een (dementie)vriendelijke samenleving.

 

 

 

 

 

Veelzijdig programma

Tijdens de bijeenkomst  werden ook de mijlpalen, de resultaten van het dementieproject van het afgelopen jaar, gepresenteerd. En konden de aanwezigen luisteren naar een theatervoorstelling van Kees van Loenen, auteur en acteur. Hij gaf een theatrale voordracht over de mantelzorger van een Alzheimerpatiënt. Het stuk, De Mantel der Liefde, is geschreven om de mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen. Van Loenen maakt duidelijk wat een mantelzorger van een dierbare doormaakt. Judith Kamerman heeft verteld over het nut van zang en muziek in het begeleiden van mensen met dementie. Muziek helpt mensen met dementie, want muziek roept herinneringen op. In verschillende zorgcentra hebben medewerkers gemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes van vroeger. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om contact te maken. Ook voor mensen met dementie in een ver gevorderd stadium. Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los.

 

 

 

 

Meer informatie

 

 

.j.vanloon@goeree-overflakkee.nl. Voor meer informatie over de regionale aanpak dementiezorg op Goeree-Overflakkee neemt u contact op met mevrouw J. van Loon, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: www.ketenzorgdementie-zhe.nlWilt u meer weten over ondersteuning en zorg bij dementie op Goeree-Overflakkee? Bezoek dan de website

 

 

 

31 oktober 2017
 

Fuif 's in met de band Sunday Roast!

NIEUWE-TONGE - Zaterdagavond was een echte feestavond in Ons Dorpshuis. De band  Sunday Roast speelde covers en verzoeknummers. Zo’n twintig cliënten plus hun begeleiders en familieleden hadden een geweldige avond. De volgende Fuif 's in is op 9 december en zal al in kerstsferen zijn.Sunday Roast is een band bestaande uit een groep mensen die het leuk vindt om muziek te maken. Via Facebook zocht ze contact met de organisatie van Fuif 's in en bood aan gratis een avond te komen verzorgen. Dat aanbod is in dank aanvaard. Zowel de band als de cliënten hebben genoten. “Iedereen had de avond van zijn leven”, aldus de organisatie. De band heeft beloofd volgend jaar weer een keertje op te treden. Dat zal na de zomervakantie zijn. Volg de Facebookpagina van Fuif s in.

30 oktober 2017


Maikel Peeman opent crosswinter met klinkende overwinning

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het atletiekjaar is alweer toe aan de crossen, onverharde parcoursen door velden en bossen met soms pittige klimmetjes, een zware discipline in de atletieksport die veel atleten gebruiken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Maikel Peeman opende zijn crosswinter met een schitterende overwinning in de Blauwe Meercross waar hij mannen van naam de hielen liet zien!


Maikel Peeman (l) in actie op de cross, Ricardo Sint Nicolaas (r) tijdens de 10km in Rucphen.

Met het vizier volledig gericht op de Warandeloop reisde Peeman zondag 22 oktober af naar Kaatsheuvel waar rondom het Blauwe Meer de cross over 8km werd georganiseerd. "Ik zie dit als een testwedstrijd, ik heb deze week al 100km getraind dus dan is het even kijken hoe het gaat". Deze flinke trainingsweken hebben alles te maken met het EK cross voor junioren, als Peeman zondag 26 november bij de beste vier eindigt in de Warandeloop dwingt hij kwalificatie af. "Als dat lukt komt een droom uit, maar voor nu ben ik realistisch genoeg om te weten dat ik er eerst hard voor moet werken". Het parcours was erg nat, slechts een paar kleine stukjes waren aardig te belopen en verder was het één grote blubberpoel.

Om 14.15 klonk het startschot voor ruim 80 atleten met daarbij een aantal aansprekende namen. Zo zagen we Ben Vriends (Eindhoven), een talentvolle 27-jarige atleet die onlangs besloot zijn baan op te zeggen en zich volledig op de atletiek toe te leggen. Hij pakte in de openingsfase de kop en Peeman volgde op korte achterstand als tweede. Vriends hield zijn tempo strak maar het gat met Peeman bleef ongeveer gelijk. Na 5km kantelde de wedstrijd, in ronde drie van vier wist Peeman de aansluiting te realiseren en met grote passen stootte de Sommelsdijker door. Vriends had geen antwoord op dit geweld en moest een gaatje laten, en zo ging Peeman met een kleine voorsprong de slotronde in. Aangemoedigd door zijn familie groeide het vertrouwen, de zege was binnen handbereik! Tot de laatste meter bleef Peeman strijdbaar want het gat op Vriends was niet dermate groot dat er al rustig aan gedaan kon worden. En zo was er Flakkees succes in Kaatsheuvel, na 30.03min finishte Peeman als eerste, Vriends volgde op 13sec en Robin van Riel werd derde op 27sec. "Dit is een enorme opsteker, ik versla hier niet de minsten en ook laat ik een aantal jongens achter me die voor de EK-kwalificatie directe concurrenten zijn, dat geeft veel vertrouwen"!

Voor Ricardo Sint Nicolaas was zondag 22 oktober de slotdag van het Westbrabant Loopcircuit. De elfde wedstrijd ging over 10km in Rucphen. Vorig jaar wist Sint Nicolaas het eindklassement te winnen, dit jaar hield Erwin Poldervaart hem van de zege en pakte Sint Nicolaas de tweede plaats. Een ander belangrijk doel was een aanval op het persoonlijk record (32.41) op de 10km. "De laatste wedstrijden kom ik steeds dichterbij en vandaag zie ik als een laatste kans om dit jaar dat record nog te verbreken". Het waaide flink, al zorgde de beboste omgeving voor beschutting. Het waren Mels Lambregts en Tom Koetsenruijter, beiden uit Roosendaal, die er hard vandoor gingen, Sint Nicolaas had niks te verliezen en ging mee. Het tempo lag erg hoog en na 5km moest Sint Nicolaas een gaatje laten, zijn derde plaats leek veilig maar het ging uiteraard nog om de tijd. Koetsenruijter won in 31.41 en Lambregts werd tweede in 31.55, Sint Nicolaas was inmiddels ook de atletiekbaan opgedraaid en het zou een hele close finish worden, de seconden tikten weg, 38..39..40 en het werd 32.41, exact gelijk aan zijn persoonlijk record van vorig jaar. "Tsja.. net niet, maar ik ben zeker tevreden, het is mijn beste jaarprestatie en een tijd waar ik zeker blij mee ben!" Laurey van den Berge won de dameswedstrijd in 38.24min.

 

Zondag 15 oktober werd in Amsterdam de marathon gelopen, Arie van Dijk liep mee op de halve marathon, de 66-jarige Sommelsdijker finishte na 1.40:38, een tijd die weinig mensen van zijn leeftijd nog zullen lopen. "Ik train nog 5-6 keer per week en zolang ik gezond blijf geniet ik nog enorm van het hardlopen".30 oktober 2017
 

Gemeente Goeree-Overflakkee; klaar voor de winter!

 

De herfst is nog maar net begonnen, toch zijn de voorbereidingen voor een nieuw winterseizoen op Goeree-Overflakkee al in volle gang. Op 1 november 2017 begint namelijk de gladheidbestrijdingsperiode. De gemeente Goeree-Overflakkee staat tot en met 31 maart 2018 vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen. Het strooimaterieel heeft een onderhoudsbeurt gekregen, personeel is geïnstrueerd, strooiroutes zijn gereden en de zoutvoorraad is gecontroleerd. Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter!

 

In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden. 

 

Waar strooien we?

De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde: Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierbij is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelcentra, openbare gebouwen, bruggen en basisscholen. We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden.

 

Gevaarlijke situaties

Op de overige wegen vindt gladheidbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe behandelt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan worden deze locaties met voorrang gestrooid.

 

Wintermaanden

Niet alle wegen kunnen gelijktijdig worden gestrooid. De gemeente roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over gladheidbestrijding en de strooiroutes van de gemeente op de website www.goeree-overflakkee.nl/gladheidbestrijding.
30 oktober 2017
 

Geheugenbibliotheek:

Spreekuur Ketenzorg Dementie & Filmavond Het doet zo zeer

 

MIDDELHARNIS - De Casemanagers van de Ketenzorg Dementie verzorgen op dinsdag 7 november een spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur is voortaan iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14.00 tot 15.00 uur.

 

Bij het Spreekuur van de Ketenzorg Dementie kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Heeft u in uw omgeving te maken met dementie, heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving tekenen van dementie vertoont of heeft u vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze en andere vragen kunt u terecht op het spreekuur.

 

Filmavond Het doet zo zeer

Schrijfster Heleen van Royen filmde gedurende een jaar hoe haar 84-jarige moeder door beginnende dementie van hulp afhankelijk raakte. Een intiem, bitterzoet portret met de nodige ups en downs dat z’n feelgood-waarde dankt aan de welbespraakte, op haar onafhankelijkheid gestelde moeder en de gevatte manier waarop moeder en dochter met elkaar communiceren. Optimistisch van toon omdat de dementie in een pril stadium blijft en Van Royen het 'zo leuk mogelijk' voor haar moeder wil houden. Op dinsdagavond 14 november wordt in Bibliotheekvestiging Middelharnis deze documentaire vertoond. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en ruimte om ervaringen te delen. Toegangskaarten voor deze filmavond zijn te koop aan de balie in de Bibliotheek en via www.leerenbeleef.nl

 

Geheugenbibliotheek

Het spreekuur Ketenzorg Dementie en de filmavond Het doet zo zeer zijn onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de Bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

 

Spreekuur Ketenzorg Dementie | dinsdag 7 november | 14:00 uur | toegang gratis

Filmavond Het doet zo zeer| dinsdag 14 november| 19:30 uur| €5,00 per persoon

 

Volg de bibliotheek ook op facebook en twitter! Kijk voor het complete activiteitenaanbod op www.leerenbeleef.nl.29 oktober 2017
 

Stoere ontwerpsessie Natuurspeelplaats Middelharnis


REGIO - Op 1 november gebeurt het: kinderen uit Middelharnis en Sommelsdijk denken ter plekke mee over het ontwerp van een stoere natuurspeelplaats in Middelharnis, aan de oever van het Haringvliet - pal naast het recreatiestrand. Schoolkinderen, omwonenden en andere betrokkenen mogen en kunnen dan hun steentje bijdragen.

BSO Kibeo is in elk geval van de partij. Deze ontwerpbijeenkomst in het veld wordt georganiseerd door ARK Natuurontwikkeling en de gemeente Goeree-Overflakkee in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Professionele begeleiding is in handen van Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk, de ontwerpster van de natuurspeelplaats op Tiengemeten. Ben je ouder dan 8 jaar en wil je meedoen? Meld je dan met je ouder(s) aan bij Ineke van Dort van ARK Natuurontwikkeling, via ineke.vandort@ark.eu.

 

Dromen over een natuurspeelplaats

In de natuurspeelplaats in Middelharnis komen ambities van de gemeente Goeree-Overflakkee en een wens van het Droomfondsproject Haringvliet mooi samen. Als in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gaan, zal dat van invloed zijn op het Haringvliet en haar oevers. Op de natuurspeelplaats kunnen kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met de veranderingen in, van en rond het Haringvliet.

 

Deltaspeelplek

Deze speelplaats wordt een echte deltaplek. We wonen hier immers in de delta van Nederland. Zoet en zout water kunnen straks weer een beetje mengen. Daar houden trekvissen van. En kustvogels. Door de beweging van eb en vloed zullen kreekjes ontstaan langs de oevers. Die bieden toegang aan spannende dieren, zoals bevers. Maar zij vormen ook een speelplek voor kinderen, om pret te hebben in de natuur!

Kinderen in de hoofdrol

Kinderen spelen de hoofdrol op de natuurspeelplaats. Daarom worden juist zij betrokken bij het ontwerp. Op woensdagmiddag 1 november kunnen zij tussen 14.00 en 16.00 uur hun speelwensen en -fantasieën in daden omzetten. Na een verkennend rondje over het terrein gaan ze  in groepjes werken aan een maquette: een schaalmodel in het zand van het strand. Met water, takjes, touw, stof en andere materialen kunnen de kinderen hun wensen visualiseren. Natuurlijk is er na afloop van al dat denk- en doewerk iets te eten en te drinken.

 

 

Droomfondsproject Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties aan de ontwikkeling van het Haringvliet. Nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan, komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij slaan de zes natuurorganisaties de handen ineen voor herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was en voor een florerende regionale economie. De natuur waar zij aan werken, biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek-) vissen en vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen. Het Droomfondsproject Haringvliet bereidt deze enorme verandering voor. Dankzij dit project ontstaat een beweging: een waar walhalla voor vissen en vogels, een boost voor de recreatie, een versterking van de regionale economie en een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we het samen blijven beschermen en bewaken in de toekomst.
29 oktober 2017

Schotejil aan de leiding in Regio B-competitie

 

MIDDELHARNIS - Sinds zaterdag 28 oktober gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis na de tweede wedstrijd in KNZB Regio B-Competitie in Papendrecht overtuigend aan de leiding. Er waren dit keer 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 8 eerste plaatsen, en ondermeer ca. 40 persoonlijke records en een clubrecord.

 

Gouden medailles waren er bij de jongens voor Julien Tanis, die twee maal succesvol was op resp. 50m vlinderslag (30.59) en 200m vrij (2.13.30). Ook Laurens Kalle won twee gouden medailles, namelijk op resp. 100m vlinderslag (1.17.23) en 100m vrij (1.07.79). Bij de dames won Lotte Middelbos de 50m schoolslag (35.05) en bij de meisjes Jeugd was Lieske Zijlstra het snelst op 100m vlinderslag (1.14.19). Ook de beide estafettes op 4x50m wisselslag met de meisjes Lieske Zijlstra, Manon Middelbos, Tamara de Ruiter en Nienke Mierop, en de jongens Jacob Mackloet, Xander Vis, Luuk Kieviet en Aron Paasse, werden gewonnen in resp. 2.12.96 en 2.00.42. Floris Tanis zwom nog naar een clubrecord op 100m vrij (1.09.99).

 

Vermeldenswaardig zijn ook de ruime tijdsverbeteringen op 100m vlinderslag van resp. Dominique Overduin (1.40.66) en Thalia Meijer (1.45.45). Joep van Hooven zwom op 100m vlinderslag (1.20.96) eveneens ruim sneller. Verder werden er knappe persoonlijke records gezwommen door Xander Vis op 100m vlinderslag (1.13.81), Floris Tanis op 100m vlinderslag (1.27.60) en Daniel ‘t Mannetje en Christian Kalle op 200m vrij in resp. 2.20.59 en 2.27.68.
26 oktober 2017

 

Derde Groene Vlag voor basisschool De Achtsprong

 

Basisschool De Achtsprong in Achthuizen ontving op 25 oktober 2017 opnieuw een Groene Vlag, dit keer uit handen van wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Het is voor de school inmiddels de derde Groene Vlag op rij! Al sinds 2010 doet De Achtsprong namelijk mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid binnen het onderwijs. Om de twee jaar krijgt de school een audit waarbij wordt gekeken wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs is gebeurd.

 Voorafgaand aan de uitreiking van de Groene Vlag, stelden de leerlingen van het zogenaamde ‘eco-team’ zich voor. Dit team bestaat uit zes leerlingen die het voortouw nemen in het proces om Eco-School te zijn. Na de presentatie van het eco-team, reikte Coöperatie Deltawind een cheque uit en was er een toneelstukje over afval scheiden.

 

Derde Groene Vlag

Leerlingen en leerkrachten van Eco-School De Achtsprong in Achthuizen hebben de afgelopen twee jaar weer laten zien dat duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs een vaste plek binnen de school heeft. Hun inzet als Eco-School werd woensdagochtend 25 oktober beloond door de uitreiking van de derde Groene Vlag uit handen van wethouder Van der Vlugt. De wethouder feliciteerde De Achtsprong: “Wat een mooie prestatie om hier vandaag de derde Groene Vlag te kunnen uitreiken! Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk door jullie gezamenlijke betrokkenheid waarbij; leerlingen, het schoolteam en ouders de handen ineen slaan de handen voor een beter milieu! Al vanaf 2010 zijn jullie als Eco-School nauw betrokken bij de zorg voor het milieu en vormen onderwerpen zoals afval, water, energie, voedsel, groen, omgeving en veiligheid een onderdeel van jullie lessen. Als jullie je met elkaar blijven inzetten voor duurzaamheid en milieu, dan reiken we over twee jaar de vierde Groene Vlag uit!

 

Eco-Schools

Eco-Schools is een internationaal erkend programma voor duurzaamheid en milieuzorg binnen het onderwijs. Betrokkenheid en inzet van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam spelen een belangrijke rol bij het bepalen of de school de Groene Vlag verdient. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. De Eco-Schools op Goeree-Overflakkee worden in opdracht van de gemeente door SME Advies (landelijk coördinator van Eco-Schools in Nederland) ondersteund. Meer informatie over Eco-Schools is te vinden op de website: www.eco-schools.nl.
24 oktober 2017
 

Overeenkomst inzameling oud papier getekend

 

 

 

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf november 2017 leegt firma Renewi in samenwerking met vrijwilligers de blauwe papiercontainers op Goeree-Overflakkee. Op maandag 23 oktober 2017 ondertekenden wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en directeur Maurice Geelen van Renewi officieel de overeenkomst voor de inzameling van oud papier en karton.

 

 

 

 

 

 

In de overeenkomst staat onder meer dat Renewi samen met instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, per november 2017 de blauwe papiercontainers van huishoudens op Goeree-Overflakkee leegt. De vrijwilligers volgden hiervoor onlangs een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties. De gemeente gaat met Renewi een verbintenis aan voor twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om de samenwerking met één jaar te verlengen.

 

 

 

 

 

 

Blauwe papiercontainer

Inwoners ontvingen onlangs een flyer met informatie over de inzameldag van oud papier, een scheidingswijzer en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. De uitreiking van de blauwe papiercontainer startte in september 2017. De komende periode ontvangen inwoners van Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel en Oude-Tonge als laatste dorpskernen op Goeree-Overflakkee een blauwe papiercontainer. Vanaf november 2017 worden de blauwe papiercontainers maandelijks geleegd.

 

 

 

 

 

 

Bewoners appartementencomplex

De gemeente bekijkt binnenkort, in overleg met de woningbouwverenigingen en de verenigingen van huiseigenaren, de mogelijkheden voor een gezamenlijke inzamelcontainer bij appartementencomplexen. Tot die tijd kunnen de bewoners van een appartementencomplex oud papier op de inzameldag gebundeld bij het complex op straat aanbieden.

 

 

 

 

 

 

Renewi

Renewi is dit jaar opgericht na afronding van de fusie tussen het Britse Shanks Group en de Van Gansewinkel Groep. Renewi is een internationaal waste-to-productbedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren, behandelen en recyclen van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inzameling van oud papier en karton op www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0187, keuze 3.

 

 

 

23 oktober 2017

 

 

Druk weekend voor Schotejil

 

Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis-Sommelsdijk is afgelopen weekend op vier fronten actief geweest. Schotejillers zijn gestart op wedstrijden in Gent, Amsterdam en Papendrecht. In Amsterdam werden de Nationale Junioren Kampioenschappen 800-1500m korte baan gezwommen en Swimcup 2017 met een internationaal deelnemersveld. In Gent werd door 9 zwemmers deelgenomen de Memorial Anteunis 2017 wedstrijd. In Papendrecht verschenen ca. 35 zwemmers aan de start voor de traditionele regionale uitwisselingswedstrijd.

 

Bij de zwemwedstrijd in Papendrecht werden verrassende prestaties geleverd. Zo werden ruime p.r.’s gezwommen door Phaedra Meijer op 200m schoolslag (3.04.29) en 200m wisselslag (2.52.79). Haar jongere zus Thalia Meijer verraste vervolgens op 100m vrij (1.14.55), gevolgd door Dominique Overduin met een evenzo vermeldenswaardige tijd (1.19.48). Lyke Buscop kwam sterk uit op 200m rugslag (2.48.06). Meyke van Nimwegen debuteerde op 100m vlinderslag met een scherpe 1.39.62. Floris Tanis zwom bij de jongens een ruim p.r. op dezelfde 100m vlinderslag (1.33.26). Xander Vis was goed voor een clubrecord op 200m schoolslag (2.40.50). 

Ook in Gent werden aansprekende tijden gezwommen. Op 400m vrij zwom Christian Kalle een ruim p.r. (5.08.04), terwijl Jacob Mackloet (4.27.07) en Aron Paasse (4.34.36) in de buurt van hun inschrijftijden bleven. Op 100m vlinderslag waren er eveneens p.r.’s voor Julien Tanis (1.15.90), Christian Kalle (1.16.26), terwijl Laurens Kalle het clubrecord in zijn categorie verbeterde (1.16.35). Luuk Kieviet zwom naar een mooie tijd op 100m vrij (58.04). Ook Daniel ’t Mannetje kwam sterk naar voren op 50m vrij (30.80) en 100m vrij (1.05.93). Bij de meisjes verbeterde Aisha Nobels o.a. haar 50m vlinderslag (38.35) en 100m vrij (1.10.18). Bovendien eindigde zij als 3e op 400m vrij (5.19.18). Nienke Mierop verbeterde haar 50m (36.93) en 100m schoolslag (1.23.32).

 

In Amsterdam startte Leyla Oversluizen op het NJK800m vrij en werd knap 4e in 11.02.10, temeer een prestatie daar zij was geplaatst o.b.v. haar 400m tijd (5.18.67) en voor het eerst deze afstand zwom.

 

Eveneens in Amsterdam kwamen Elise en Jorian Tanis aan de start bij Swimcup 2017. Jorian zwom prima tijden en clubrecords op achtereenvolgens 400m vrij bij de senioren (11e in 4.06.93), 800m vrij (9e in 8.35.38) en 1500m vrij (7e in 16.40.90). Elise zwom onder auspiciën van de KNZB (Regionaal-Training-Centrum RTC) en was erg goed op dreef. Zij zwom o.a. clubrecords op 50m vlinderslag (28.08) en 50m vrij (26.40). Ook startte zij in de B-finale van 50m vlinderslag (28.12), 50m rugslag (clubrecord 29.76) en 100m rugslag (clubrecord 1.04.35) en de C-finale van 100m vrij (clubrecord 57.28). Haar meest aansprekende prestatie was wel het behalen van de A-finale van de 200m wisselslag (geplaatst met  2.20.25), waarin zij als 6e eindigde.

 21 oktober 2017


Trainingskamp voor De Schotejil

MIDDELHARNIS - Zwemclub de Schotejil is van maandag 16 oktober tot en met woensdag 18 oktober op trainingskamp geweest in Oosterhout. De zwemmers hebben 3 dagen in een 50 meter bad getraind. De zwemvereniging uit Middelharnis behoort tot de top 24 in de nationale competitie in de A- Klasse.Tevens heeft De Schotejil veel zwemmers die mee doen aan Nederlands Kampioenschappen en aan internationale zwemwedstrijden zoals de Swimcup Amsterdam en het memorial Anteunis in Gent. Onlangs heeft de zwemclub in samenwerking met SGGO (startgemeenschap Goeree- Overflakkee) met meerdere estafetteploegen deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap estafette in Eindhoven. Zwemclub de Schotejil bedankt nogmaals Bakkerij Koese, Plus Slingerland Middelharnis en Krepidoma constructiebouw te Ouddorp voor hun bijdrage aan het trainingskamp.

19 oktober 2017

CuraMare benoemt nieuwe bestuurder 

 

DIRKSLAND - Op 1 januari 2018 start mevrouw drs. Ellen Hoogervorst-van der Meer als nieuwe bestuurder bij CuraMare. Als derde bestuurslid wordt zij primair verantwoordelijk voor de thuis- en ouderenzorg van CuraMare. Daarnaast gaat zij zich, samen met bestuursleden Paul van der Velden en Koos Moerland, richten op het (door)ontwikkelen van innovatieve geïntegreerde ketenzorg, zowel binnen CuraMare als met externe (zorg)partners in de regio.

Ellen is geboren in 1977, heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is vervolgens opgeleid aan de Harvard Business School. Zij is gehuwd, heeft twee zoons en is woonachtig in Rotterdam. Op dit moment is Ellen werkzaam in het UMC Utrecht als Manager Bedrijfsvoering van de divisie Hersenen, daarvoor werkte zij o.a. bij GGZ-instelling Yulius in diverse directiefuncties.  

 

Bert Kool, voorzitter van de Raad van Toezicht, geeft aan blij te zijn met de aanstelling van Ellen: ‘Voor de vacante functie in de Raad van Bestuur waren we op zoek naar iemand die vanuit haar primaire opdracht ‘ thuis- en ouderenzorg’, bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur. Een bestuurder die samen met de andere leden energie kan geven aan de ambitie van CuraMare om de ketenzorgactiviteiten in de regio verder te ontwikkelen, uit te breiden en meer gezicht te geven. In Ellen hebben we die persoon gevonden en we kijken er naar uit om met haar samen te werken.’ 18 oktober 2017
 

Studio Maslow ontwerpt innovatieve VR-installatie ‘Watersnoodramp 1953’
 

Streekmuseum Goeree-Overflakkee strikt Virtual Reality-partner
 

REGIO - Je woont in een boerderij achter de dijk. Het heeft flink gestormd. s ‘Avonds kijk je nog even bezorgd naar het hoge water en ga je naar bed. Dan wordt je wakker van luidende klokken, sirenes en hoor je de buren schreeuwen. Je rent naar buiten, waar het opkomende water je volkomen verrast. Het eerste wat je denkt: is mijn familie veilig?

 Het zou het verhaal kunnen zijn van overlevenden van die fatale februarinacht in 1953, toen springtij en een zuidwesterstorm samen de grootste natuurramp in de Nederlandse geschiedenis veroorzaakten. Voor de meeste Nederlanders is de Watersnoodramp een verhaal dat ze hebben gelezen of gehoord. Maar vanaf februari is het mogelijk om te ervaren wat er die nacht heeft plaatsgevonden.

 

Het scenario hierboven vormt het uitgangspunt van Studio Maslow bij het creëren van een dramatische vertelling in Virtual Reality. Het voorstel overtuigde het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, dat hen de opdracht gaf tot het tot leven brengen van het Flakkee van de jaren ‘50. Eerder dit jaar ontving het museum van Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en het Prins Bernhard Cultuurfonds subsidie voor een VR-installatie.

 

De VR-installatie zal worden geopend op 3 februari, daags na de 65-jarige herdenking van de Watersnoodramp. Het project heet toepasselijk ‘Watersnoodramp 1953’ (WR53) en maakt gebruik van allerlei innovatieve technologie. Virtual reality staat voor de technologie waarmee je door een bril op te zetten beelden te zien krijgt, en dat je door je hoofd te draaien voor, achter, onder en boven kan kijken. Voor WR53 werkt Studio Maslow met de Oculus Rift-brillen. Deze brillen hebben trackers, waardoor hoofdbewegingen je perspectief veranderen, wat de ervaring nog levensechter maakt.

 

De VR-beleving van WR53 combineert verder een gemodelleerde 3D-wereld met bewegende acteurs. Daarnaast verandert het standpunt van de kijker en wordt er gespeeld met tempowisselingen. Maslows hoofd technologie Josse Spiertz is enthousiast: “VR gaat al wat jaren mee, maar de toepassingen volgen elkaar in razend tempo op. Het is fantastisch om daarmee te kunnen ontwikkelen. Wat wij in februari kunnen laten zien, was letterlijk een jaar daarvoor nog niet mogelijk.”

 

Kuba Szutkowski, artistiek leider van Studio Maslow, is enthousiast over de drama-elementen die binnen het project een belangrijke plaats innemen. “Tot nog toe zie je vaak dat VR vooral een gimmick is. Je zet de bril op en kijkt om je heen, alles ziet er mooi uit, maar na twintig seconden ben je wel uitgekeken. Wij willen de theatrale mogelijkheden van de virtuele wereld verkennen. Mensen personages laten leren kennen, hun dilemma’s introduceren. Mensen de spanning laten voelen, alsof ze er bij waren die nacht.”

 

Museumbestuurder Bertrand van den Boogert benadrukt de noodzaak om deze verhalen te blijven vertellen: “VR is een nieuw middel waarmee we als museum onze opdracht kunnen vervullen. Deze installatie is geen attractie. We hebben gekozen voor een vertelling waarin we rekening houden met de slachtoffers, overlevenden en nabestaanden. We willen het verhaal van de ramp met respect vertellen aan de jongere generatie”.

 

De VR-installatie ‘Watersnoodramp 1953’ zal vanaf 3 februari dagelijks te zien zijn in Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Het museum is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 14:00-17:00, woensdag ook van 10:00-12:00. De VR-installatie wordt zittend beleefd en is geschikt voor 12+.

 

Studio Maslow (https://www.studiomaslow.com/) maakt 'cinematic museum concepts', oftewel gebruikt technieken als VR, AR, projection mapping, etc. voor de ultieme museumbeleving. Daarnaast verdiept Studio Maslow zich in de mogelijkheden van 'extended realities' voor allerlei toepassingen, organiseert informerende workshops en geeft advies.

 18 oktober 2017

 

Uitnodiging voor bijeenkomst over ‘Dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee’

 

De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee organiseren op dinsdag 24 oktober een bijeenkomst over de ‘Dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee’. Het programma is verspreid over twee locaties: de bibliotheek van Middelharnis en het Diekhuus.

 

Middagprogramma (start in Bibliotheek, Kerkepad 11, 3241 Middelharnis)

13:30 uur -      Inloop

14.00 uur -      Officiële opening geheugenbibliotheek door wethouder G. de Jong, gevolgd door wandeling naar het Diekhuus

14.45 uur -      Theatervoorstelling ‘De mantel der liefde’ door Kees van Loenen

16.00 uur -      Napraten met koffie, thee en iets lekkers

16.45 uur -      Presentatie mijlpalen afgelopen jaar door Conny Bouwer

 

Avondprogramma (Diekhuus, Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelharnis)

18.30 uur -      Opening avondprogramma door voorzitter

18.45 uur -      Inleiding over dementievriendelijke samenleving door Saskia de Jonge van Samendementievriendelijk.nl

19.30 uur -      Thema: ‘Dementie en muziek’ door Judith kamerman

20.30 uur -      Ondertekening intentieverklaring ‘Village Deal’

20.45 uur -      Tips ‘Wat willen we doen?’ door Wim Eijbers, voorzitter van Alzheimerstichting afdeling Goeree-Overflakkee

21.00 uur -      Afsluiting met een drankje

 

Geheugenbibliotheek

Het middagprogramma staat in het teken van de feestelijke opening van de Geheugenbibliotheek door wethouder Gerrit de Jong. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang bij het proces van dementie. De geheugenbibliotheek is bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheekvestiging in Middelharnis terecht voor gerichte informatie en advies bij geheugenproblemen. De opening wordt opgesierd met de theatervoorstelling ‘Mantel der liefde’ van Kees van Loenen.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de volgende link: www.goeree-overflakkee.nl/aanmeldendementie. Wilt u daarbij aangeven of u het middag- en/of het avondprogramma bijwoont en of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid soep met een broodje te nuttigen ter overbrugging van de tijd tussen het middag- en avondprogramma?18 oktober 2017

Arie Swaneveld 9 februari 2017: "Het bewijs dat dit standpunt volledig onjuist was blijkt uit het VROM rapport.  Dat na vele pogingen van de gemeentejurist haar onderzoek te frustreren pas twee jaar later, op 16 januari 2009 werd toegestuurd. Het oordeel van de inspecteur namens de minister VROM, ik citeer : Het pand van Swaneveld is naar het oordeel van de inspecteur voldoende gereedgemeld

Hieronder de bewuste tekst uit het VROM-rapport over de gereedmelding.
Zie de laatste zin.
16  oktober 2017

Zonnedak Goedereede in ontwikkeling

GOEDEREEDE - Het collectieve zonnedak op de gemeenteschuur in Goedereede gaat er komen. Alle 256 panelen zijn verkocht en zullen naar verwachting eind dit jaar worden geplaatst.  

In deze periode worden alle fiscale en administratieve voorbereidingen getroffen en worden afspraken gemaakt met netbeheerder en installateur. Naar verwachting kan  “ZonneHub” Goedereede aan het einde van dit jaar schone energie leveren voor de in totaal 26 deelnemers van dit zonnedak. Deelnemers aan dit collectieve zonnedak zijn woonachtig in de woonkernen Goedereede, Melissant, Ouddorp, Dirksland en Stellendam.

 

Samenwerking voor collectieve zonnedaken
Voor het realiseren van deze collectieve zonnedaken wordt samengewerkt tussen de Gemeente Goeree-Overflakkee, het initiatief “Eneco ZonneHub™” Coöperatie Deltawind en Goereeër Gert-Jan van Veen. Om zo zonne-energie mogelijk te maken voor mensen die overwegen om zelf energie op te wekken met zonnepanelen, maar dit niet op hun eigen dak willen of kunnen. Bijvoorbeeld omdat zij – zoals Van Veen – in een woning met beschermd stadsgezicht wonen.  Naast dat men met zonnepanelen een steentje bijdraagt aan een groener Goeree-Overflakkee, is het ook goed voor de portemonnee. Want over de stroom die men zelf opwekt, hoeft men geen energiebelasting te betalen. Eneco zorgt ervoor dat de energienota direct wordt verlaagd, en regelt onder meer ook de installatie, het onderhoud, en inzicht in de opgewekte stroom.

Meer collectieve zonnedaken

Het zonnedak op het dak van ’t Centrum in Ooltgensplaat gaat helaas niet door vanwege onvoldoende belangstelling. Tegelijkertijd worden alle betrokkenden regelmatig aangesproken over de mogelijkheden van collectieve zonnedaken en daarom hebben zij vertrouwen in de ontwikkeling van nieuwe zonnedaken op het eiland. De betrokken partijen Eneco ZonneHub™,  de Gemeente Goeree-Overflakkee en Coöperatie Deltawind zijn dan ook voornemens meer collectieve zonnedaken te ontwikkelen op Goeree-Overflakkee. Wanneer je hierover op de hoogte wilt worden gehouden kun je je contact- en adresgegevens e-mailen naar zonnedaken@deltawind.nl en/of je gegevens achter laten op www.zonnehub.nl

16 oktober 2017

16 oktober 2017

De derde editie van Dam-X was een groot succes!

BROUWERSDAM - Hét watersportevenement waar de top uit het freestyle windsurfen hun beste tricks lieten zien! Duizenden bezoekers kwamen naar de Brouwersdam om hun idolen tijdens dit Europees kampioenschap te bewonderen. Vooral op donderdag en vrijdag was er voldoende wind om het EK te kunnen varen waardoor er op zondag een officiële uitslag was van de EFPT tour.

Bij de dames eindigde Sarah-Quita Offringa op plaats 1, Maaike Huvermann op plaats 2 en Arianne Aukes op plaats 3. Aangezien er deelnemers uit 15 landen waren was dit een schitterend resultaat. Bij de heren eindigde Jacopo Testa uit Italië op plaats 1, Sam Esteve uit Frankrijk op plaats 2 en Yentel Caers uit België op plaats 3.

Ook voor de bezoekers was er van alles te zien en beleven. Windsurf en sup clinics watebubbles, indo boards, vaarexcursies en natuurlijk het Friday Night Event maakten het evenement DAM-X tot een groot succes. Op vrijdagavond zag de Kabbelaarsbank er idyllisch uit met zijn vele lichtjes. De avondshow met GV Delta Sport, Flyboard4you en de tow-in deelnemers was spectaculair. Het evenement werd bezocht door maar liefst 7500 bezoekers.16 oktober 2017

 

Kanjer Noud geniet zichtbaar van het rijden in een Toyota

Strandevent met mooie opbrengst voor KiKa

GOEREE-OVERFLAKKEE –  Toyota-dealer en automobielbedrijf Flakkee uit Dirksland hield voor de tweede keer het Toyota 4x4 event op het strand in Ouddorp. De donatiepot die bij de inschrijfbaliestond leverde aan het eind van de dag 3000 euro op voor KiKa.

De organisatoren Niek Cornelissen en Roy Zoon zetten samen met de andere vrijwilligers een prachtig parkoers uit van 2 kilometer lang op het Ouddorpse strand. Het evenement was gratis voor Toyota-rijders. Maar bij de inschrijfbalie stond een donatiepot voor KiKa. Daarin kon iedereen naar eigen inzicht zijn ‘inschrijfgeld’ doneren.

Door de ruim negentig Toyota-rijders die zich hadden ingeschreven, werd superveel gedoneerd voor KiKa en 4WD Managzine deed een donatie van 250 euro. Na het 4x4 event bleef de teller staan op 2440 euro voor KiKa. Aan het eind van deze prachtige dag kwam de directeur van Toyota Flakkee, Gertjan Kalis langs bij de KiKa-stand en vertelde dat Toyota Flakkee het bedrag zal aanvullen tot 3000 euro. Wat een super bedrag weer voor Kika

In de middag kwam onze Kanjer Noud samen met zijn broer Timo en zijn mamma Sandra Pijl en pappa Steef ook langs om mee te rijden met Toyota. Noud verklaarde na een rondritje ‘dronkelig’ te zijn van al het gehop en gedraai.

Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur die samen met KiKasmurf Piet Ploos van Amstel weer een geweldige dag voor KiKa heeft beleefd: “Ik wil Toyota Flakkee en hoofdsponsor Bosman Schadeherstel, alle deelnemers en al die mensen die mee hebben geholpen om deze prachtige dag ten behoeve van KiKa te organiseren, super bedanken.”
15 oktober 2017

Zeven AV Flakkeeëers volbrengen loodzware 15e Kustmarathon

 

REGIO - De vijftiende Kustmarathon Zeeland gaat de boeken in als één van de zwaarste ooit, in 2009 stormde het ook flink maar toen was het droog. Alleen al op basis van het parcours is deze marathon de zwaarste in Nederland, echter met een tegenwind van kracht 6-7, harde regen en springtij op het strand kreeg de editie van 7 oktober 2017 wel een hele hoge moeilijkheidsgraad. Onder de 1800 deelnemers waren zeven atleten van AV Flakkee, na 42,2km  finishten zij allemaal in Zoutelande.

 Op de twaalfde klokslag van de torenklok van Burgh kreeg de meute vrij baan richting de boswachterij van Westenschouwen, tussen de bomen merkten de lopers nog even weinig van de beukende wind die hen bij het opdraaien van de Stormvloedkering zou verwelkomen. De buitenlandse favorieten hielden zich gedeisd in een omvangrijke kopgroep van ruim twintig atleten. In het eerste achtervolgde groepje zagen we de eerste Flakkeese lopers al, het waren Eric Wolfert, bezig aan zijn vijfde Kustmarathon, en David Bouman, debuterend in Zeeland maar met een persoonlijk record van 2.39u, gelopen in Rotterdam, is hij niet uit te vlakken. Op het eerste stukje strand, na 4km, versnelde Bouman en samen met enkele afvallers uit de kop vormde hij een goed groepje.

 

Inmiddels waren de lopers na 19km bij Vrouwenpolder aan een stuk van 7km strand begonnen en alsof de regen en wind het al niet zwaar genoeg maakten werden de lopers hier gezandstraald. Bouman passeerde het halve marathonpunt in 1:24:10, Wolfert volgde in 1.27:50. Via duingebied de Manteling gingen de lopers naar Domburg waar het eindelijk gestopt was met regenen. Op de Westkappelse Zeedijk trok de wind nog eens aan en zo rond het 35km punt kwamen velen daar de man met de hamer tegen. Voor Bouman gold dit niet, hij oogde nog fris en liep sterk mee in een groepje met ultraloper Pascal van Norden, regerend Nederlands  Kampioen 100km! Bouman had zoals gewoonlijk zijn race uitstekend ingedeeld en passeerde in de slotfase nog tal van sterke atleten. Het resulteerde in een fantastische 11e plaats in 2.57:42, een bijzonder knappe tijd onder deze omstandigheden. “Het is gaaf om zo hoog te eindigen in een sterk bezette marathon”.  Wolfert bereikte na 3.08:48 als 22e de finish en zat daarmee ook in top van de uitslag. “Ik denk dat dit het zwaarste is wat ik tot nu toe op sportief vlak heb doorstaan”. De marathon werd overigens gewonnen door de Duitser Miereczko, met 2.43:46 bleef hij de Marokkaan Oumarrir (2.44:18) en Zeeuwse trots Erwin Harmes (2.45:13) voor.

 

Nog binnen de vier uren kwamen de volgende drie Flakkeeënaars aan. De eerste was Marc Donkers in een tijd van 3.51:11. In tegenstelling tot de meeste anderen wist Donkers een nagenoeg vlakke race te lopen, een knappe prestatie! Vlak daarachter kwam Ron van Dijk over de finish, hij noteerde 3.51:56. Ondanks een valpartij in het eerste deel kon hij zijn race goed vervolgen en ook hij wist het verval te beperken. En terwijl Donkers en Van Dijk nog stonden uit te hijgen kwam Jaap van der Bok binnen, na 3.52:47 zat zijn vijftiende Kustmarathon er op, dat betekend dat hij nog steeds bij een selecte groep hoort die alle edities heeft meegedaan én uitgelopen! Deze mannen finishten nog bij de eerste 300 in het veld. Bennie van Huizen was deze editie ook weer present, met support van Eef Kooman, nog altijd de snelste Flakkeese marathonloper (2.28u) finishte de Dirkslander na 4.08:58. Peter Goedhart kon na 5.33:10 zijn eerste marathon afvinken, hij kreeg het voor een eerste keer niet cadeau!

 

Zondag 8 oktober werd in Eindhoven de marathon gelopen, Henkjan Tieleman kwam hier namens Flakkee in actie. Tieleman kende een moeizame voorbereiding waarin pijntjes hem parten speelden. De eerste helft ging met 1.52:07 nog op het schema wat hij in gedachten had maar daarna begon het lichaam te protesteren en op karakter haalde hij na 3.53:40 de finish. “Ik heb het weer geprobeerd, de marathon en ik hebben geen gelukkig huwelijk, ik denk dat we nu maar scheiden”.


15 oktober 2017
 

Medaille-regen voor Schotejil

 

REGIO - Zwemclub de Schotejil uit Middelharnis heeft met bijna 50 medailles wel erg goede zaken gedaan bij het KNZB Junioren-Jeugd-Senioren Circuit te Sliedrecht.  Nagenoeg iedereen van de ca. 25 zwemmers viel zo ongeveer in de prijzen.

 

Volstaan wordt daarom in eerste instantie met het noemen van de grootste tijdsverbeteringen op de persoonlijke nummers. Op 400m vrij waren de persoonlijke records van Daniel ’t Mannetje (5.05.87) en Jens Kooijman (5.49.13) fors te noemen. Ook het p.r. van Leyla Oversluizen op 200m rugslag (2.51.84) mocht er zijn. Op 200m wisselslag zwom Christian Kalle (2.54.32) eveneens naar een knappe tijd. Janneke Bergen verbeterde haar tijd ruim op 100m vrij (1.28.38). Op 100m schoolslag waren er voor (opnieuw) Leyla Oversluizen (1.36.19) en Eva v.d. Slik (1.39.28) ruime p.r.’s.

 

Kijkend naar het niveau op de diverse nummers zwom verder Jacob Mackloet een scherpe tijd op 400m vrij (4.23.10), Jorian Tanis op 200m wisselslag (2.17.12), terwijl op 100m vlinderslag Luuk Kieviet en Aron Paasse beiden op een snelle 1.06.51 uitkwamen. Bij de meisjes was er tenslotte een mooi p.r. voor Phaedra Meijer op 100m vrij (1.06.91).

15 oktober 2017

Wat in Vlissingen kan, kan hier toch ook?14 oktober 2017

Ultieme omstandigheden tijdens DAM-X

BROUWERSDAM - Zon en wind op de Brouwersdam zorgen voor de meest optimale omstandigheden voor een watersportevenement. De sfeer is zomers en gezellige beats zorgen ervoor dat de duizenden bezoekers genieten van alles wat er op en rondom het water te zien en te doen is. Het Friday Night event tijdens DAM-X was een groot succes.

Een geweldige show van met lampjes behangen turn(st)ers van GV Delta Sport Zierikzee, in de schijnwerpers gezette windurfers met spectaculaire sprongen en een Flyboardshow met verlichting maakten van de avond een uniek tafereel. De huldiging van de 10 jarig wereldkampioene Sarah Quita Offringa en de vele activiteiten zorgden voor een gezellige en actieve avond rondom het water.

Zon en wind op de Brouwersdam zorgen voor de meest optimale omstandigheden voor een watersportevenement. De sfeer is zomers en gezellige beats zorgen ervoor dat de duizenden bezoekers genieten van alles wat er op en rondom het water te zien en te doen is. De dag begint met de de funrace waar 135 recreatieve deelnemers en 25 pro's voor hebben ingeschreven. Een groot aantal planken met gekleurde zeilen racen over het water. Het niveau is extreem hoog en het is voor de windsurfers en toeschouwers genieten.

Als de wind om 15.00 uur afneemt is het tijd voor de Tow-In wedstrijden. De top tien van de wereld laat daarbij de meest spectaculaire sprongen zien waar het publiek alleen maar van kan kan dromen. Op het podium eindigde 1. Amado Vrieswijk uit Bonaire 2. Francesco Capuzzo (italie) 3. Yentel Caers (Belgie, Brouwersdam Local)

Maar ook de toeschouwers zitten niet stil. Voor kinderen, jongeren en families valt er van alles te doen. In enorme waterbubbles lopen over het water, in het SUP waterpoloveld is actie en bij de boardspormarket kunnen er sup's en windsurfplanken worden getest. De robbentocht; vaaravontuur Grevelingen is een aanrader en ook Flyboarders kunnen hun hart ophalen. Kortom overal actie, gezelligheid en lachende gezichten tijdens het DAM-X event! Zondag is de laats
te dag van het DAM-X event 2017.14 oktober 201713 oktober 2017

Winnaar fotowedstrijd Dag van de democratie ontvangt prijs

 

Burgemeester Ada Grootenboer overhandigde op woensdag 11 oktober een schaal met streekproducten aan de heer Jan Baks uit Goedereede. Hij was de winnaar van de fotowedstrijd, die in het kader van de Dag van de democratie door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee was georganiseerd. Met een prachtige foto van de kust van Goeree-Overflakkee vroeg de heer Baks aandacht voor de kust en het open landschap van Goeree-Overflakkee met de oproep hier zuinig mee om te gaan.

 

Fotowedstrijd

De Dag van de democratie was op zaterdag 9 september 2017. Voorafgaand aan deze dag organiseerde de gemeenteraad een fotowedstrijd. Deelnemers konden door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor het eiland, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Tijdens de Dag van de democratie werden de ingezonden foto’s getoond in het Oude Raadhuis in Middelharnis en is door een jury, bestaande uit raadsleden, de  winnende foto gekozen. De jury koos de foto van de heer Baks als winnende foto met de volgende motivatie: “De foto geeft perfect het ruimtelijke aspect van ons eiland aan, de prachtige vergezichten en de rust en ruimte die ons eiland kenmerken. In de foto zijn donkere wolken zichtbaar die de dreiging van teveel bebouwing aan de kust en omgeving symboliseren. Het licht in de foto geeft niet alleen de prachtige natuur weer, maar symboliseert ook een lichtpunt. Het bestuur van de gemeente wil namelijk zuinig omgaan met de open ruimte van ons eiland en wil de recreatievisie daarbij als instrument gebruiken.”

 

Natuurorganisaties

Op woensdag 11 oktober 2017 kreeg Jan Baks, in bijzijn van zijn vrouw en drie kleinkinderen, de gewonnen prijs overhandigd door burgemeester Ada Grootenboer. De heer Baks bracht nog een extra detail op de foto onder de aandacht; het Inspiratiecentrum op de Kabbelaarsbank. De heer Baks, tevens voorzitter van de NLGO, vertelde dat de NLGO destijds bezwaren indiende tegen het Inspiratiecentrum. Met de foto wilde hij aandacht vragen voor de prachtige kust en het open landschap met de oproep daar zuinig mee om te gaan en terughoudend te zijn wat betreft kustbebouwing. Tot slot gaf hij aan te streven naar de bundeling van krachten van de diverse natuurorganisaties, om met één stem te kunnen spreken bij de uitwerking van de gemeentelijke recreatievisie.

 

De burgemeester vertelde de heer Baks erg onder indruk te zijn van de foto en dat de foto het weidse karakter van Goeree-Overflakkee goed uitbeeldt. Ze gaf aan dat de gemeente de kennis van natuurorganisaties serieus neemt en graag de samenwerking met de natuurorganisaties aangaat bij het uitwerken van de onlangs vastgestelde gemeentelijke recreatievisie.

 

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee feliciteert de heer Baks met de door hem gewonnen prijs!


13 oktober 2017

 

Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Goeree-Overflakkee ondertekend

 

De gemeente Goeree-Overflakkee, politie, brandweer, MKB Nederland, De Zakenpartner (DZP) en meerdere ondernemers ondertekenden op dinsdagavond 10 oktober een intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Goeree-Overflakkee. Met deze ondertekening spreken de partijen de intentie uit om een KVO Goeree-Overflakkee te ontwikkelen en samen te werken om de veiligheid van personen en een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken op de bedrijventerreinen, winkelgebieden, recreatie en horeca te bevorderen. Een Keurmerk Veilig Ondernemen voor heel Goeree-Overflakkee is uniek in Nederland. Niet eerder heeft een volledige gemeente dit keurmerk ontvangen.

 

Om het keurmerk voor heel Goeree-Overflakkee te krijgen, is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen vereist. Daarom ondertekenden de verschillende partijen met elkaar de intentieverklaring met als doel een schoon, heel en veilig Goeree-Overflakkee. Wethouder Frans Tollenaar benadrukt het belang van een goede samenwerking. “Borging van veiligheid vanuit samenwerking tussen de verschillende disciplines en partijen, komt de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden en de bedrijfsterreinen ten goede”. De ondernemers die nog niet hebben ondertekend, worden de komende week uitgenodigd om de verklaring mede te ondertekenen.

 

Er moeten nog wel wat stappen worden gezet om het keurmerk te kunnen ontvangen. De afgelopen maanden hebben het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) een enquête afgenomen op de bedrijventerreinen en heeft DZP dit gedaan voor de winkelgebieden. De volgende stap is een analyse van deze enquêtes en het uitwerken van een plan van aanpak. Vervolgens kan bij Kiwa een audit worden aangevraagd om het Keurmerk Veilig Ondernemen te kunnen ontvangen.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).  Het keurmerk is ontwikkeld om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Het keurmerk is eigenlijk een handleiding voor lokale ondernemersverenigingen, gemeente, politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe deze partners hun lokale projecten kunnen invullen. Hiermee werken het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk aan het voorkomen van criminaliteit.

 

Een goede samenwerking is dus vereist en daarom ondertekenden de partijen met elkaar de intentieverklaring met als doel een schoon, heel en veilig Goeree-Overflakkee.

 

Week van de Veiligheid

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats in de Week van de Veiligheid. Een bewuste keuze, omdat deze hele week in het teken staat van veiligheid. De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt deze week om samen met de politie veiligheid bij ondernemers en inwoners extra onder de aandacht te brengen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen Goeree-Overflakkee kan men contact opnemen met Cindy Hakkenbrak van de gemeente Goeree-Overflakkee via c.hakkenbrak@goeree-overflakkee.nl.13 oktober 2017

Partij voor de Dieren: maak Zuid-Holland  diervriendelijkste provincie

 

Den Haag, 13 oktober 2017 – Maak van Zuid-Holland de diervriendelijkste provincie van Nederland. Dat voorstel deed de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd en heeft gevolgen voor zowel provincies als gemeenten.

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland spraken woensdag 11 oktober over de invoering van de Omgevingswet en de gevolgen hiervan voor de provincie. De provincie heeft hiervoor een aantal ambities geformuleerd. Het provinciebestuur had Provinciale Staten gevraagd om inbreng te leveren voor deze ambities. 

 

De provincie heeft belangrijke taken op het gebied van de bescherming van in het wild levende dieren en natuurontwikkeling. Dit is geregeld in de nieuwe Natuurbeschermingswet. Deze wet wordt op termijn ingevoegd in de Omgevingswet, samen met een groot aantal andere wetten.

 

Voor de Partij voor de Dieren was dat aanleiding  een voorstel in te dienen om van Zuid-Holland de diervriendelijkste provincie van Nederland te maken. Momenteel worden jaarlijks honderdduizenden in het wild levende dieren doodgeschoten en vergast.  De partij wil dat er alternatieven komen voor het doden van dieren schade aan gewassen zouden veroorzaken. Het provinciebestuur heeft aangegeven gedane suggesties mee te nemen in de nieuwe nota over de Omgevingswet. De Partij voor de Dieren zal dit kritisch blijven volgen.

 

Bart Canton, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “In het wild levende dieren zijn de medebewoners van onze provincie. Zij verdienen een respectvolle plek en voldoende ruimte in Zuid-Holland.”

 

Verder vindt de Partij voor de Dieren dat niet economische groei het uitgangspunt moet zijn, maar een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Ook wil de partij bij de bereikbaarheid van onze provincie toewerken naar een duurzame mobiliteit en niet naar best bereikbare provincie.


 

Goeree-Overflakkee in top 100 van duurzame toeristische bestemmingen

 

Goeree-Overflakkee staat dit jaar wederom in de top 100 van sustainable destinations, naast bestemmingen zoals de Azoren en Australië. Goeree-Overflakkee staat in deze top 100, omdat het eiland eerder dit jaar de Quality Coast Platina ontving vanwege haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van duurzaamheid. Goeree-Overflakkee staat op de 3e plaats wereldwijd in de Quality Coast ranking.

 

Goeree-Overflakkee heeft duurzame ambities en is in 2020 geheel energieneutraal. Het eiland loopt voorop in duurzame energieopwekking en werkt aan innovatieve oplossingen voor energieopslag, zoals het opslaan van energie in waterstof. Ook in de recreatiesector vinden duurzame ontwikkelingen plaats. Zo zijn er diverse horecagelegenheden en accommodaties die hun eigen duurzame energie opwekken.

 

Schoon

Daarnaast staan de stranden bij Ouddorp en diverse jachthavens bekend om hun schone en veilige zwemwater, een mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu. Het strand bij de Brouwersdam is dit jaar zelfs uitgeroepen tot schoonste strand van Zuid-Holland.

 

Sustainable top 100

De sustainable top 100 wedstrijd wordt georganiseerd door Green Destinations en 20 andere internationale organisaties die zich inzetten voor duurzaam toerisme. De organisatie beoordeeld bestemmingen op 15 hoofdthema’s, enkele daarvan zijn duurzaam beheer, natuur, klimaat, cultuur, landschap en omgeving, welzijn en gastvrijheid. Het doel van de wedstrijd is om succesverhalen voor het voetlicht te brengen en om ervaringen tussen bestemmingen uit te wisselen. De sustainable top 100 is niet gerankt. Kijk voor meer informatie op http://greendestinations.org/12 oktober 2017

Wind, zon en blijde gezichten op dag 1 DAM-X tijdens het EK Freestyle windsurfen 
 

BROUWERSDAM - Voor het derde jaar op rij wordt het EK Freestyle windsurfen gevaren op de Brouwersdam tijdens het DAM-X Event. Een internationaal wedstrijdveld wat bestaat uit 11 dames en 37 heren strijdt op de eerste dag vanaf de vroege uurtjes tot zonsondergang om een felbegeerde plaats op het podium.

Ook deze keer is er weer voldoende wind tijdens het evenement. De deelnemers laten fantastische sprongen zien, het publiek is enthousiast en de zogenaamde "moves" zijn van hoog niveau. Tot het einde van de dag blijft het spannend wie er uiteindelijk na een volledige "single elemenation" gevaren te hebben op het podium verschijnt. Het is wederom de Queen of Windsurfing, Sarah Quita Offringa uit Aruba die de eerste ronde bij de dames wint en Jacopa Testa bij de heren uit Italië die op plaats één eindigt.

De locals Rick Jendrusch en Davy Scheffers eindigden op een gezamenlijke vijfde plaats. Jendrusch moest zijn laatste heat vroegtijdig afbreken omdat zijn schouder wederom uit de kom ging. Voor Davy is er wellicht de komende dagen nog een kans om een podiumplek te behalen. Helaas was zijn laatste heat net niet voldoende om een podiumplek te behalen.

Niet alleen het Europees kampioenschap zorgde vandaag voor FUN op het water. Naast de wedstrijden is er van alles te doen tijdens het event DAM-X dat tijdens deze dagen rondom de wedstrijden verschillende side events organiseert. Vandaag waren  de scholen uit de omgeving te gast en maakten zij kennis met verschillende watersporten. Natuurlijk mag een handtekening van de professionals daarbij niet ontbreken en zorgden de lessen  op het water als ook de golfsurfsimulator op het droge voor veel plezier bij de deelnemers.

Op vrijdag gaat de strijd op het water verder tussen de pro's en staat o.a.het Friday Night Event op het programma van 19.00-23.00 uur.Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire shows op en rondom het water, deelnemen aan leuke spelletjes én activiteiten voor het goede doel; A Seal zeehondenopvang Stellendam. Dit alles onder het genot van een hapje, drankje, live muziek en relaxte deuntjes van de dj in de chill area. Ook zijn er vuurkorven om lekker warm te blijven. Het evenementen terrein wordt deze avond aangekleed met de mooiste lichtjes wat zal zorgen voor een visueel spektakel! Deze avond kun je je ook inschrijven om mee te gaan op een avontuurlijke 'Robbentocht'. Met de sloep verken je op zaterdag of zondag het Grevelingenmeer en ga je op zoek naar de zeehonden die in het meer leven! Het bedrag dat hiermee opgehaald wordt komt volledig ten goede aan; A Seal zeehondenopvang te Stellendam.

Meer informatie over het  programma is te vinden op Dam-X.com
12 oktober 2017
 

Donkere Dagen Offensief op Goeree-Overflakkee van start

 

Dinsdagavond 10 oktober 2017 vond de startbijeenkomst voor het Donkere Dagen Seizoen 2017-2018 plaats in Het Diekhuus in Middelharnis. De avond stond in het teken van het thema ‘verdachte situaties’. De bijeenkomst is het startsein van het Donkere Dagen Offensief, een gezamenlijke actie van buurtpreventieteams, politie en gemeente. De actie is bedoeld om inwoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen op het gebied van inbraakpreventie.

 

Veel leden van de buurtpreventieteams op Goeree-Overflakkee woonden de bijeenkomst bij. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak een openingswoord waarin ze het belang van buurtpreventie benadrukte: “Dankzij de vrijwillige inzet van leden van de buurtpreventie, krijgen inbrekers minder makkelijk de kans om hun slag te slaan.”

 

Startbijeenkomst

Na de opening gaf de heer Hiralal, werkzaam bij de politie, uitleg over het waarnemen en observeren van afwijkend gedrag en verdachte situaties en hoe het menselijk brein daarop reageert. De Toneelvereniging ‘Stad’ uit Stad aan ‘t Haringvliet beeldde daarna aan de hand van diverse sketches, verdachte situaties uit. Aansluitend ging de politie met de buurtpreventieleden in gesprek over hoe men met dergelijke situaties om zou gaan. Mevrouw De Jong, teamchef van Basisteam Haringvliet van de politie, sloot vervolgens de avond af. Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onderling ervaringen uit te wisselen. De gemeente kijkt positief terug op een goedbezochte en leerzame startbijeenkomst.

 

Nationale Week van de Veiligheid

De startbijeenkomst valt traditiegetrouw in de nationale Week van de Veiligheid. Week 41 (9 tot en met 15 oktober 2017) staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit toe. Inwoners en ondernemers kunnen veel ellende voorkomen, door goed voorbereid het Donkere Dagen Seizoen in te gaan. De gemeente gebruikt deze week om samen met politie veiligheid bij ondernemers en inwoners extra onder de aandacht te brengen. Dit doet de gemeente door diverse activiteiten te organiseren en veiligheidstips en preventiemaatregelen te delen.

 

Buurtpreventie

Inmiddels zijn er twaalf buurtpreventieteams actief op Goeree-Overflakkee. De taak van een buurtpreventieteam is een bijdrage leveren aan het voorkomen van inbraken. Inwoners zetten zich gezamenlijk in voor een veilige en leefbare buurt en doen dit samen met de politie, de woningcorporaties en de gemeente.

 

Meer informatie

Kijk voor meer  informatie en voor aanmelding als lid van een buurtpreventieteam op www.goeree-overflakkee.nl/buurtpreventie of neem contact op met het Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 0187. Meer informatie over de Week van de Veiligheid is te vinden op www.deweekvandeveiligheid.nl.12 oktober 2017
 

Gemeente organiseert cursus Omgaan met Geld

 

Donderdag 16 november start de vier wekelijkse cursus Omgaan met Geld. Het is een laagdrempelige cursus voor iedereen die graag wat meer inzicht in zijn financiën heeft en hier wat ondersteuning bij kan gebruiken. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

Als je een eigen inkomen hebt, moet je goed nadenken over je geld. Je kan leuke spullen kopen, maar het is belangrijker om geld te hebben voor huur, energiekosten, ziektekostenverzekering en eten. Geld lenen is niet slim. Je hebt dan een schuld die je weer terug moet betalen. Vaak is het beter om pas iets leuks te kopen als je er voor gespaard hebt. Maar hoe doe je dat? Waarom moet je een administratie bijhouden? En hoe doe je dat? En maak je wel gebruik van alle toeslagen waar je recht op hebt? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus. Daarnaast worden er ook tips gegeven om zuiniger te leven.

 

Cursusdata: 16, 23 en 30 november en 7 december

Locatie: gemeentehuis Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 Middelharnis

Tijd: 10:00 – 11:30 uur

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot woensdag 1 november via het digitale aanmeldformulier, www.goeree-overflakkee.nl/omgaanmetgeld. Er kunnen maximaal vijftien mensen deelnemen aan de cursus.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Pauline Kootstra, consulent schuldhulpverlening, via e-mail schuldhulpverlening@goeree-overflakkee.nl of door te bellen met het algemene telefoonnummer 14 0187.

12 oktober 2017

Indiendatum met twee weken verlengd

Vraag een mantelzorgcompliment aan vóór 1 november

 

Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, voor hem of haar een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De indiendatum hiervoor is met twee weken verlengd. U heeft tot 1 november de tijd om dit te doen.

 

Mantelzorg

Onder ‘mantelzorg’ wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.

 

Voorwaarden

De gemeente waardeert deze vorm van zorg zeer en stelt hier een mooi gebaar tegenover. Wel zijn er wat voorwaarden aan de aanvraag verbonden:

 

•           uw mantelzorger staat geregistreerd bij de Stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of via een e-mail aan receptie@zijngo.nl.

•           uw mantelzorger verricht meer dan acht uur per week ongebruikelijke zorg, voor een periode van drie maanden of langer. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.

•           u mag maar één mantelzorgcompliment weggeven per jaar en u moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

 

Aanvragen

U kunt deze waardering over het jaar 2017 tot dinsdag 31 oktober 2017 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

Aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is (alleen) tijdens de aanvraagtermijn te vinden op de website

www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Mocht het invullen van dit E-formulier niet lukken, dan kunt u bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager.

 

Toekenning

Bij toekenning van het mantelzorgcompliment, krijgt uw mantelzorger na 1 november een brief toegezonden. Dit jaar is het vermelden van een bankrekeningnummer niet nodig, omdat de waardering wordt toegekend in de vorm van VVV-cadeaubonnen. Meer informatie over de uitreiking wordt vermeld in de toekenningsbrief.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.12 oktober 2017

"Dit hebben we met z'n allen voor elkaar gekregen"
(AD 12-10-2017)

11 oktober 2017

 

Proefperiode Ouddorpse  JOP met zes maanden verlengd

 

Op woensdagavond 4 oktober kwamen jongeren en vertegenwoordigers van Jongerenwerk Goeree-Overflakkee, de politie, omwonenden en de gemeente bij elkaar voor de evaluatiebijeenkomst over de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in Ouddorp. Hoewel er dringende verbeterpunten zijn op het gebied van overlast en het netjes, schoon en heel houden van de JOP, is unaniem besloten dat – met de toegezegde extra inzet van de jeugd – de proefperiode met zes maanden wordt verlengd.

 

Evaluatiebijeenkomst

De JOP is op 19 juni jl. teruggeplaatst aan de voorzijde van de Dorpstienden, onder een aantal voorwaarden. Een van de afspraken was dat na een proefperiode van drie maanden met alle betrokkenen zou worden geëvalueerd. Tijdens de evaluatiebijeenkomst kwam nadrukkelijk naar voren dat de groep jongeren die de JOP wil behouden goed aanspreekbaar is op het gedrag, geregeld zelf de handen uit de mouwen steekt om op te ruimen en aan te vegen, maar dat er desondanks toch regelmatig afval ligt, zoals kauwgom, glas en lege verpakkingen. Dit maakt de JOP geen visitekaartje voor het (toeristische) centrum van Ouddorp. De aanwezigen zijn het er over eens dat het lastig is om hiervoor een ‘schuldige’ aan te wijzen, omdat ook het uitgaanspubliek van De Kreek zich geregeld bij de JOP ophoudt.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 mei jl. is de aanwezigen op het hart gedrukt dat het welslagen van de JOP een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman gaf de aanwezige jeugd toen mee de JOP te gebruiken met respect voor de omwonenden en de omgeving. En vroeg de omwonenden om bij kleine ergernissen vooral in gesprek te gaan met de jeugd. Tijdens de evaluatiebijeenkomst vertelt een omwonende dat zij de groep geregeld aanspreekt en met het overhandigen van een bezem uit de kerk aanspoort om op te ruimen. “Volgens mij is dit de manier om met elkaar om te gaan”, stelt burgemeester Grootenboer-Dubbelman vast. Maar ze spreekt ook direct de jongeren toe: “Je krijgt deze kans nu, pak hem en verpest het niet voor jezelf. Neem de uitkomst van deze avond mee en doe er ook iets mee. Bespreek het met de jongeren die hier nu niet aanwezig kunnen zijn”.

 

Alternatieve locaties

Het komende halfjaar wordt niet alleen gebruikt om de jeugd een tweede en laatste kans te geven om te laten zien dat ze de verantwoordelijkheid voor een eigen JOP kunnen dragen, maar wordt tevens benut voor het zoeken naar mogelijk geschikte alternatieve locaties. De omwonenden van de Dorpstienden zeggen wel te begrijpen dat de jongeren een eigen plek willen, maar vragen zich af of dit de beste locatie is. Ook voor de jongeren is een andere locatie bespreekbaar, mits deze niet te ver buiten het dorp ligt. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Een ideale plek is dit misschien niet, maar geen enkele locatie is 100% geschikt voor een JOP. Wij zullen in elk geval de komende maanden benutten om nog eens kritisch te kijken of er geschikte alternatieven zijn”.

 

Handreiking

De evaluatieavond heeft niet alleen geresulteerd in leer- en verbeterpunten, maar aan de jongeren zijn ook handreikingen gedaan om de JOP netjes te kúnnen houden. De beheerder van de Dorpstienden is bereid om de jongeren tegen sluitingstijd aan te spreken en (door de gemeente beschikbaar gestelde) bezems, vuilniszakken en ander materiaal te brengen. Daarnaast is een peukenbak in het straatwerk voor de JOP geplaatst en wordt op korte termijn de (vernielde) prullenbak teruggeplaatst. Ook het Jongerenwerk, dat bijna dagelijks een bezoek brengt aan de JOP, neemt een bezem en stoffer en blik mee.

 

Breder aanbod voor groep jongeren

Met de komst van de JOP is er wel een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar het is geen plek waar de jeugd iets kan ondernemen. Het Jongerenwerk zoekt daarom samen met diverse betrokkenen naar mogelijkheden om (sportieve) activiteiten voor deze doelgroep aan te bieden in Ouddorp.
11 oktober 2017

Gemeente Goeree-Overflakkee - Besluitvorming windpark Oostflakkee

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de realisatie van windpark Oostflakkee de volgende besluiten zijn genomen:

Vaststelling van bestemmingsplan windpark Oostflakkee;

Verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van acht windturbines.

Bestemmingsplan: Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee het bestemmingsplan windpark Oostflakkee (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.wpoostflakkee-BP30) gewijzigd vastgesteld.

Plangebied: Het plangebied is gelegen ten oosten van Oude-Tonge in de Anna Wilhelminapolder.

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal acht windturbines met een maximale tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, toegangswegen en een transformatorstation mogelijk.

Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een aanvullende notitie bij het milieueffectrapport. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn extra visualisaties opgenomen in het milieueffectrapport om beter inzicht te geven in de landschappelijke effecten van het windpark.

Milieueffectrapportage (MER)
Voor deze ontwikkeling is een gecombineerde plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER opgesteld is voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 11 oktober tot en met 21 november 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 

belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan windpark Oostflakkee naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen.

belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Het betreft een project als bedoeld in categorie 1.2 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het geldende bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 29 september 2017 omgevingsvergunning verleend is voor de activiteiten bouwen, oprichting van een inrichting (milieu) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het oprichten van windpark Oostflakkee bestaande uit zes windturbines.

Plangebied: Het plangebied is gelegen ten oosten van Oude-Tonge in de Anna Wilhelminapolder.

Milieueffectrapportage (MER)
Voor deze ontwikkeling is een gecombineerde plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER opgesteld is voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER is een bijlage van de omgevingsvergunning.

 

Inzage
De stukken kunt u van 11 oktober tot en met 21 november 2017 in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de beide omgevingsvergunningen (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepstermijn
Tot en met 21 november 2017 kan gedurende zes weken beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning;

belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen.

Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze omgevingsvergunning. Het betreft een project als bedoeld in categorie 1.2 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Inwerkingtreding
De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

11 oktober 2017

Gemeente Goeree-Overflakkee - Besluitvorming windlocatie Battenoord

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de realisatie van windlocatie Battenoord de volgende besluiten zijn genomen:

Vaststelling van bestemmingsplan windlocatie Battenoord;

Verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van drie windturbines (windpark Blaakweg);

Verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van drie windturbines (windpark Suyderlandt).

 

 1.  Bestemmingsplan windlocatie  Battenoord

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee het bestemmingsplan windlocatie Battenoord (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.wpbattenoord-BP30) gewijzigd vastgesteld.

Plangebied: Het plangebied is gelegen tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal zes windturbines met een maximale tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, toegangswegen en een transformatorstation mogelijk.

Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een aanvullende notitie bij het milieueffectrapport. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is het milieueffectrapport aangevuld. In de milieueffectrapportage werd namelijk uitgegaan van meer windturbines dan het bestemmingsplan toestaat.

Milieueffectrapportage (MER)
Voor deze ontwikkeling is een gecombineerde plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER opgesteld is voor zowel het bestemmingsplan als de beide omgevingsvergunningen. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 11 oktober tot en met 21 november 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

 

 Beroepstermijn: Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan windlocatie Battenoord naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van GoereeOverflakkee;

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen.

   
 • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Het betreft een project als bedoeld in categorie 1.2 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Inwerkingtredin: Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

2.  Omgevingsvergunningen windparken  Blaakweg  en  Suyderlandt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het geldende bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 29 september 2017 omgevingsvergunningen verleend zijn voor:

windpark Blaakweg;
windpark Suyderlandt.

Bij beide omgevingsvergunningen betreft het de activiteiten bouwen, oprichting van een inrichting (milieu) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het oprichten het windpark. Beide windparken bestaan uit 3 windturbines.

 

Plangebied: Het plangebied is gelegen tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Milieueffectrapportage (MER)
Voor deze ontwikkeling is een gecombineerde plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER opgesteld is voor zowel het bestemmingsplan als de beide omgevingsvergunningen. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER is een bijlage van de beide omgevingsvergunningen.

Inzage: De stukken kunt u van 11 oktober tot en met 21 november 2017 in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de beide omgevingsvergunningen (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepstermijn
Tot en met 21 november 2017 kan gedurende zes weken beroep tegen de beide verleende omgevingsvergunningen worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunningen;

belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunningen hebben kunnen indienen.

Let op dat u aangeeft tegen welke omgevingsvergunning u beroep instelt (een van de twee of tegen beiden).

Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze omgevingsvergunningen. Het betreffen projecten als bedoeld in categorie 1.2 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Inwerkingtreding: De verleende omgevingsvergunningen treden in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de  voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treden de omgevingsvergunningen niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

 Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.
10 oktober 2017
 

Haven Middelharnis opgeknapt en verduurzaamd

 

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee werd onlangs de haven in Middelharnis opgeknapt. Door het vervangen van onder andere de houten deksloven, voldoen deze weer aan de huidige eisen en zorgen tegelijkertijd voor een nette afwerking van de haven. Ook verving de gemeente de oude boot van de havenmeesters voor een duurzame elektrische variant. Op maandag 9 oktober overhandigde wethouder Arend-Jan van der Vlugt aan havenmeester Martin Damme de sleutels van de nieuwe elektrische boot en werd de boot in gebruik genomen.

 

De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke havens en gaf daarom opdracht aan Ooms Constructions B.V. om de haven in Middelharnis op te knappen. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, werden de afgelopen weken de houten deksloven aan de kant van het Vingerling in de haven van Middelharnis vervangen. Een deksloof is een horizontale houten balk waarmee de bovenkant van een damwand of beschoeiingswand wordt bedekt. Hierdoor ontstaat een nette rechte afdekking met een betere vormvastheid en een goede krachtverdeling in de verticale wand.

 

Duurzame boot voor havenmeesters

Omdat de boot van de havenmeesters aan vervanging toe was, verving de gemeente deze voor een duurzamere variant. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder Innovatie en Duurzaamheid, reikte op 9 oktober de sleutels van de nieuwe elektrische boot uit aan havenmeester Martin Damme. Van der Vlugt is blij met de nieuwe boot: “Wij willen graag alle kansen benutten die bijdragen aan onze duurzaamheidsambities en daarin zelf het goede voorbeeld geven. Dan is het logisch dat we ook naar de mogelijkheden binnen onze eigen organisatie kijken, zoals de vervanging van deze boot voor een duurzamer exemplaar.” Het materiaal van de nieuwe boot bestaat uit een speciaal soort rubber, waardoor de boot een langere levensduur heeft. Verder is de aandrijving van de boot volledig elektrisch door twee lithiumbatterijen. Deze batterijen hebben meer vermogen, zijn lichter, kleiner en gaan ruim vier keer langer mee dan de gewone klassieke loodzuurbatterijen. De batterijen worden opgeladen via de zonnepanelen op de douche unit naast het havenkantoor. De havenmeesters gebruiken de boot onder andere voor het ontvangen van passanten, het aanwijzen en controleren van ligplaatsen, het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden, het verwijderen van vuil uit water.10 oktober 2017
 

Goeree-Overflakkee in teken van duurzaamheid en innovatie

 

Op Goeree-Overflakkee vinden op 8 en 9 december het congres en de beurs Energy Island 2017 plaats. Goeree-Overflakkee loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Het eiland is in 2020 energieneutraal en produceert tegen die tijd meer energie dan het verbruikt.

 

Hoe gaan we om met die ‘extra’ energie en wat kan waterstof hierin betekenen? Welke innovaties zijn er mogelijk in de woningbouw en wat kunt u zelf doen om uw woning te verduurzamen? Waar liggen de kansen op gebied van innovatieve zorg op Goeree-Overflakkee en hoe duurzaam gaan wij met voedsel om? Hoe kunnen we zelf een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst? Op al deze vragen wordt op 8 en 9 december ingegaan tijdens Energy Island Goeree-Overflakkee congres en beurs.

Congres

Het congres en de beurs richten zich beiden op de thema’s duurzame mobiliteit, duurzaam wonen en bouwen, food en innovatieve zorg. Het congres op vrijdag 8 december inspireert ondernemers en overheden met interessante sprekers en deelsessies en is alleen toegankelijk voor genodigden. Tijdens het congres geven sprekers als Maarten Steinbuch, Bernard Wientjes en Steven van Eijck hun visie op duurzaamheid en innovatie. Daarnaast kan men zich tijdens deelsessies verdiepen in één van de thema’s. En uiteraard staat netwerken en een bezoek aan de beurs ook op het programma.

 

Beurs

De beurs die op vrijdagmiddag 8 en zaterdag 9 december plaatsvindt, is bedoeld voor de particuliere markt, voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee en omstreken en eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is een duurzame en innovatieve toekomst. De beursvloer is opgedeeld in de genoemde thema’s. Zo goed als alle innovatieve automerken die 100% elektrisch of waterstof als brandstof hebben zijn aanwezig op de beurs. Buiten het congrescentrum is het mogelijk om een proefrit te maken met deze nieuwe generatie auto’s. Verder is er van alles over duurzaam wonen, innovatieve zorg en duurzame oplossingen in de foodsector te vinden.

 

Kidsplein

Op zaterdag is er een leuk en leerzaam kidsplein, waar kinderen op een speelse manier in aanraking komen met innovatie en duurzaamheid.

 

Partners

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert Energy Island Goeree-Overflakkee samen met diverse partners. Diverse lokale en regionale partners hebben zich aan Energy Island Goeree-Overflakkee verbonden. De partners zijn: Paulina.nu, Nuon, Rabobank, Stedin, Auto Hoogeboom, Greenpoint, Wonen op Flakkee, Evides Waterbedrijf, Bouwcenter Esselink en Deltawind.

 

Meer informatie

Het congres en de beurs vinden plaats in congres- en recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Meer informatie is te vinden op www.energy-island.nl. De website wordt de komende tijd steeds verder gevuld. Volg het evenement op facebook EnergyIslandGoereeOverflakkee om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom Energy Island Goeree-Overflakkee.8 oktober 2017

Eilandelijke zwemmers succesvol bij Swimkick-Minioren wedstrijd

 

Zaterdag 7 oktober hebben ca. 40 zwemmers in de leeftijd tot 11 jaar hun eerste KNZB Circuit wedstrijd gezwommen met teams uit Ridderkerk, Barendrecht, Rozenburg en Brielle. De wedstrijd was bedoeld als kennismaking met de wedstrijdsport, ondermeer door aangepaste zwemafstanden in de categorie Swimkick.

Daarnaast zijn door de gevorderde deelnemers reguliere en langere nummers gezwommen in de categorie Minioren. Er werden door de jonkies van De Schotejil, De Gooye en De Stelle onder de vlag van zwemteam Goeree-Overflakkee in totaal ca. 30 ereplaatsen behaald.

 

In de Minioren groep waren er gouden medailles voor Floris Tanis op 100m vrij (1.10.53), Dominique Overduin op zowel 200m wisselslag (3.18.81) als 100m rugslag (1.31.30), Meyke van Nimwegen op 100m vrij (1.22.68), Luuk Voogd op 100m rugslag (1.35.24) en Laurens Kalle op 200m wisselslag (2.51.82). Ook in de slotestafette 4x50m vrij wonnen Thalia Meijer, Laurens Kalle, Dominique Overduin en Floris Tanis overtuigend de 1e plaats (2.19.57). De overige medailles bij de Minioren werden gewonnen door Rosa Gerrits op 100m rugslag (3e in 1.52.90), Luuk Voogd op 100m vrij (3e in 1.23.00), Thalia Meijer met zilver en brons op resp. 200m wisselslag (3.20.93) en 100m rugslag (1.35.36), Laurens Kalle op 100m rugslag (1.21.59) en Erik Korpershoek derde op zowel als 100m wisselslag (1.55.81) en 100m vrij (1.48.44). Ook de tweede estafette ploeg met Meyke van Nimwegen, Luuk Voogd, Trijntje de Geus en Koen van Dijk viel in de prijzen met een 3e plaats (2.35.06).

 

In de Swimkick categorie regende het vervolgens eveneens medailles. Bij de jongens waren Tijn v.d. Voordt, Luuk Broekhuis, Syb Boerema, Pepijn Tanis en Ruben Moelker de gelukkigen. Bij de meisjes gingen ook Mèlanie Sonder, Abya Buscop, Nienke van Weenen, Dieuwke Struijk, Famke Franzen, Lieke Franzen en Marit van Groningen met een medaille naar huis.6 oktober 2017

Volgens het juryrapport was er voldoende draagvlak

Juryrapport windpark Krammer

De jury heeft Windpark Krammer genomineerd voor de HIER klimaatpennning. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen.

Het windpark zal over 34 windturbines beschikken, met een totaal vermogen van 102 megawatt, voldoende om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De bouw van Windpark Krammer is in volle gang. Naar verwachting zullen de eerste turbines in oktober 2017 gaan draaien. Dit project is van groot belang omdat het laat zien dat we met windenergie op land een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame elektriciteitsvoorziening. De ambitie is om in 2023 6.000 MW te realiseren. In de praktijk blijkt dit lastig omdat er op veel plekken weerstand is tegen windturbines, waardoor de realisatie stagneert. Het windpark zorgt voor bijna een verdubbeling van de bijdrage van lokale energie coöperaties en betekent daarmee een doorbraak van de rol die energiecoöperaties kunnen spelen. Het windpark Krammer is een goed voorbeeld van een groot park dat met maatschappelijk draakvlak tot stand is gekomen. De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Er is gekeken naar bedrijfseconomische gevolgen en gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen. Een nieuw aspect bij het windpark is dat de stroom voor 95% verkocht is aan vier multinationals: Google, AkzoNobel, DSM en Philips. Een unieke constructie, zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. En omdat Windpark Krammer een burgerinitiatief is, levert de consument dus aan het bedrijfsleven. Ook dit illustreert de professionalisering van de aanpak van energiecoöperaties.


6 oktober 2017

Duizenden inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge vragen zich af hoe dit kan

 

Windpark Krammer genomineerd voor de HIER klimaat penning 2017

REGIO - De inwoners van deze dorpen aan de zuidkant van de gemeente Goeree-Overflakkee verzetten zich al meer dan een jaar tegen de plannen van DELTAWIND en partners tegen een verdere uitbreiding van de grootste windlocatie van zuidwest Nederland, richting Goeree-Overflakkee.

Het in het juryrapport naar voren gebrachte maatschappelijk draagvlak ontbreekt ten ene male bij de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.  Ondanks een deskundigenrapport de zuidkant van Goeree-Overflakkee niet vol te bouwen met windturbines, gaan Deltawind en partners, daartoe in de gelegenheid gesteld door de meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, verder met het ontwikkelen van nog twee parken aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee. Hierdoor ontstaat één groot windpark dat het woon- en leefklimaat voor de inwoners van deze dorpen voor zeker de komende dertig jaar zal verpesten.

Het maatschappelijk draagvlak voor het windpark Krammer is ver te zoeken. Misschien is er iets van terug te vinden in de provincie Zeeland, maar in beide dorpen gelegen in de provincie Zuid-Holland ontbreekt het geheel.  De initiatiefnemer Deltawind en grootaandeelhouder in het windpark Krammer heeft al vier grote turbines aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee staan. Nu komen er weer zes windturbines bij, hetgeen veel maatschappelijk verzet oproept.

De in het juryrapport gebruikte tekst “Het windpark Krammer is een goed voorbeeld van een groot park dat met maatschappelijk draagvlak tot stand is gekomen. De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Er is gekeken naar bedrijfseconomische gevolgen en gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen.” roept gevoelens van afschuw, ergernis en nog meer negatieve gevoelens op. Het geeft blijk dat elke besef ontbreekt wat de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wordt aangedaan door deze bijdrage aan de zogenaamde duurzame energieproductie.

De overheersende gedachte dat Deltawind, ooit begonnen als club van idealisten, verworden is tot een verdienmodel met een zogenaamd maatschappelijk sausje, is de overheersende gedachte bij de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.  Een nominatie wordt dan ook als een goedkope publiciteitsstunt gezien en zet de lokale verhoudingen nog meer op scherp.

Dorpsraad Oude-Tonge en Stichting Mallemolens5 oktober 2017

AV Flakkee op dreef met driemaal winst in één weekend

 

De atleten van AV Flakkee gaan uitstekend, niet alleen Maikel Peeman sleept de overwinningen binnen, ook de rest doet het voortreffelijk. In het weekend van 23 en 24 september werd Flakkee goed op de kaart gezet door overwinningen op 10 kilometers in Tholen, Willemstad en Steenbergen.

Zaterdag 23 september reisden David Bouman, Eric Wolfert en Johan Looij af naar Tholen waar de halve marathon en 10km georganiseerd werden. De Flakkeese lopers gingen in een zonovergoten Tholen van start op de 10km en het waren Wolfert en Bouman die zich direct los maakten van de concurrentie. Beide heren zagen deze wedstrijd als laatste test voor de Kustmarathon Zeeland die 7 oktober plaatsvind. Bouman liet zien dat zijn vorm wel goed zit, na 2km liet hij Wolfert achter zich en na 33.03min passeerde de geboren Oude-Tongenaar als winnaar de finish. "Ik was afgelopen week wat verkouden en had geen idee wat hier mogelijk was, het ging super en dat geeft veel vertrouwen voor de marathon". Wolfert finishte als tweede in 35.57min en wat we niet van hem gewend zijn is een langzamer tweede deel. "Ik heb pittige trainingsweken gemaakt waarin ik bewust niet ingehouden heb voor de wedstrijden om kilometers te maken. Soms gaat dat prima maar vandaag had ik vermoeide benen en heb ik er meer een training van gemaakt". Johan Looij liet zien dat zijn vorm groeit, na zijn persoonlijk record (44.37) op de Tieleman Keukens Run zette hij hier een week later met 42.37min een fantastische tijd neer, ook nog eens goed voor de tiende plaats in de uitslag.

 

Peter Pollemans ging zondag 24 september van start op de populaire Vestingloop Willemstad 10km. Met Coen Visser (R'dam) en thuisloper Barry 't Hoen in zijn spoor zagen we Pollemans al direct op kop. Op het niet eenvoudige parcours wist hij zijn tegenstanders af te schudden om zo na 37.24min als winnaar binnengehaald te worden door het vele publiek. Visser finishte 28sec later als tweede. Anne Brinkman uit Stad a/h Haringvliet werd tweede bij de dames in 45.24min, een knappe prestatie als we nagaan dat dit haar tweede 10km wedstrijd was. Zaterdag 30 september bevestigde Pollemans zijn goede vorm door tweede te worden in de Ronde van Noord te Rotterdam. Achter Nixon Fernandes (Hoogvliet) finishte hij als tweede in 38.00min, de wedstrijd was 10,3km. Onderweg had Pollemans gezelschap van de Rotterdammers Ali Shugul en Robbie van der Hoek maar zij konden in de slotfase niet mee in het tempo van Pollemans. "Omgerekend zit ik weer op de hoge 36'er op de 10km, dat is mooi, nu heel blijven en doorgroeien naar nog sneller".

 

De derde overwinning in dit weekend werd bewerkstelligd door Ricardo Sint Nicolaas, hij is actief in het West-Brabant Loopcircuit en op de 10km van Steenbergen, de negende van elf wedstrijden, gaf de Flakkeeënaar de concurrentie het nakijken. Sint Nicolaas had al in de eerste kilometer een voorsprong op o.a. Toon Heeren en Wim Nieuwkerk, deze mannen zagen het gat steeds groter worden en zo kwam Sint Nicolaas na 32.49min als winnaar over de streep, Heeren werd tweede in 33.57min. "Dit ging heerlijk, het loopt uiteraard ook lekker als je de zege al vrij snel binnen hebt". Sint Nicolaas staat nu tweede in het klassement waar Erwin Poldervaart de leiding heeft.

 

Opmerkelijk was dat bij alle drie de overwinningen de parcoursen net geen 10km waren, de afwijking was overal circa 200m (40-50sec) waardoor deze tijden niet opgenomen worden in de ranglijsten, een verbeterpunt voor de organisaties. Bij de Singelloop Utrecht 10km bestaat er in ieder geval geen twijfel over de exacte afstand van het parcours, deze wedstrijd is officieel gecertificeerd en in 2010 liep Leonard Komon hier zelfs het wereldrecord 10km wat nog altijd staat op 26.44min. Op zondag 1 oktober kwam Maikel Peeman hier in actie, deze wedstrijd is de sterkst bezette 10km in Nederland en voor Peeman een uitgelezen kans om zich tussen deze toplopers naar een snelle tijd te lopen. In een winderig Utrecht zagen we Peeman halverwege in 15.36min doorkomen. De tweede helft was extra zwaar door de harde tegenwind maar met 32.12min zette de Sommelsdijker een mooie tijd neer, goed voor de 15e plaats in het topveld. "Stiekem had ik gehoopt op een 31'er maar met wat betere omstandigheden gaat dat zeker lukken".


5 oktober 2017

Platte blikjes van cola, sinas, bier, redbull inleveren bij de KiKa-G-O

Nieuwe actie van KiKa-G-O voor KiKa

GOEREE-OVERFLAKKEE - KiKa-GO heeft er een nieuwe actie bij om nog meer geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkander. Kees Witte: “We hebben mooie een afspraak met Klein Recycling uit Zwartewaal gemaakt over het inleveren van de lege blikjes."KiKa-GO krijgt van Klein Recycling een mooie kiloprijs en dat gaat dan weer naar onderzoek. Het
is goed voor het milieu en KiKa krijgt er een geld voor terug. Heb je een feestje? Hou een (vuilnis)zak/bak apart voor blikjes en voor de bierdopjes. Geniet je graag van een schonere wijk? Raap wat blikjes op.

Kees Witte: “We willen jullie wel vragen om de blikjes plat te trappen (zie foto) en de blikjes die van ijzer zijn gescheiden in te leveren apart van de aluminium blikjes.” Hoe kun je het ijzer en aluminium onderscheiden? Blik (staal) is magnetisch en aluminium niet. Eenvoudig dus te bepalen door er een magneet tegen aan te houden. Inleveren van de platgetrapte blikjes kun je bij Kees Witte, Fazantstraat 3 in Sommelsdijk of bij Leenard Rokven, Beatrixstraat 22 in Ouddorp.5 oktober 2017
 

Partij voor de Dieren: minder pleziervluchten helikopters in Zuid-Holland

 

 

 

 

 

 

 

REGIO – De vele recreatieve helikoptervluchten in de provincie Zuid-Holland hebben veel overlast veroorzaakt. Er waren meldingen van klachten over geluidsoverlast en van schending van de privacy. Dit werd veroorzaakt doordat er per dag meer vluchten uitgevoerd werden dan waarvoor vergunning was verleend. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

een provinciale ontheffing verleend (een ontheffing Tijdelijke en Uitzonderlijk Gebruik: TUG),  zodat er meer vluchten dan normaal mogen worden uitgevoerd. Alleen werden deze vluchten niet verspreid over 24 dagen die in de vergunning stonden vermeld, maar zijn alle vluchten in één week verbruikt. Ook is bij het verlenen van diverse ontheffingen niet het gebruikelijke bezwaartermijn van zes weken gehanteerd, waardoor er geen mogelijkheid was om bezwaar te kunnen maken. Om meerdere vluchten met een helikopter te mogen maken, wordt aan een helihaven

De partij wil van Gedeputeerde Staten weten of er in strijd met de ontheffing is gehandeld. Bij de vaststelling van de luchthavenregeling Den Haag in 2015 zijn wijzigingsvoorstellen aangenomen, waarin is vastgesteld enkel te vliegen tussen 7.00 uur en 19.00 uur en maximaal tien starts en tien landingen per kalenderdag. Commerciële rondvluchten zijn uitgesloten. De partij wil weten in hoeverre aan deze normen is voldaan bij het verlenen van de genoemde ontheffingen en of het juist is dat bij deze vergunningen niet aan de norm qua aantal starts en landingen is voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

Bart Canton, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “Het vliegen met helikopters is erg milieuvervuilend. De luchtkwaliteit in Zuid-Holland is al slecht en de provincie wil juist een bijdrage leveren aan de gestelde klimaatambities. Dat valt niet te rijmen. Bovendien geven de vluchten veel geluidsoverlast voor omwonenden. Daarom vinden we dat pleziervluchten met helikopters aan banden moet worden gelegd en het liefst helemaal niet meer wordt toegestaan.”

 

 
5 oktober 2017
 

Reunie CBS Prins Maurits uit Dirksland

Na veertig jaar weer even onder elkaar

Door: Maria Evers
DIRKSLAND -  Oud-leerlingen van klas 5A (groep 7) van de christelijke basisschool Prins Maurits kwamen eind september bij elkaar voor de eerste reünie. “De meesten herkende ik zo, maar er waren er bij, die ik totaal niet herkende.”

 

Acht maanden voorbereiding had Peter Bakelaar nodig. “We hadden net de reünie van de eigen familie gehad, de kappertjes van Stad, en het organiseren daarvan was me zo goed bevallen, dat ik na ging denken over een reünie van mijn oude lagere school.”


Vorig jaar november begon Bakelaar. Hij ging uit van de klassenfoto van groep 5A van schooljaar 1977-1978.  “Ik had alleen die foto om vanuit te gaan. Voor de reünie heb ik een besloten Facebookgroep aangemaakt. Bij Twitter heb ik zelfs een account aangemaakt om contact te krijgen met iemand die geen Facebook had. De anderen zijn allemaal via via op de Facebookpagina terecht gekomen. Ik heb dan ook heel wat telefoontjes gepleegd. ” Van de 38 leerlingen zijn er 28 naar de reünie op 22 september gekomen. “Sommigen waren verhinderd en vonden dat heel jammer en een enkeling was niet geïnteresseerd.”“We mochten in de nieuwbouw van de Prins Maurits samenkomen. Een van onze klasgenoten, Jan van der Baan, zorgde voor een heerlijk buffet.” Adriaan de Leeuw die tegenwoordig in Canada woont en daar een melkveebedrijf heeft, wist de reünie te combineren met het vieren van zijn verjaardag in Nederland met familie. “Hij woont wel het verste weg. Jaap Joppe kwam uit Oud Beijerland. De helft woont niet meer op Flakkee, maar een klein groepje woont nog steeds in Dirksland. Helaas kon meester Brinkman er niet bij zijn.”

De reünie begon om 18.30 uur en was gepland tot 21.30 uur, maar dat werd toch wat later vanwege het succes. Ook ging het hele gezelschap in de gymzaal op de foto. Zoveel mogelijk op dezelfde plek als op de oude foto. “Iedereen heeft met iedereen gepraat en het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. Over vijf jaar denk ik” , besluit een tevreden Bakelaar.4 oktober 2017
 

Kennisgeving beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure – Molendijk 138 Nieuwe-Tonge

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  hebben op 30 januari 2017een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van

SC Nieuwe - Tonge voor de inrichting aan de Molendijk138, 3244AN Nieuwe-Tonge.

Het betreft een inrichting voor een benzineservicestation, autowasserette en een landbouwloonbedrijf.

De aanvraag betreft de beëindiging van de LPG-opslag en –aflevering en het onbemand gaan afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. Bij dit laatste zal sprake zijn van aflevering van vloeibare brandstoffen zonder direct toezicht en een afstand van minder dan 20 meter tussen de afleverzuil en een gebouw van derden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van

4 oktober 2017 t ot en met 15 november 2017 op de volgende plaatsen inzien:
Gemeente van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via www.goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187;GDCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:-

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen Mevrouw A. Khan van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 20.

Zaaknummer: 999930278.

 3 oktober 2017

Vogelparadijs, reeën, onderwaterleven, cultuurhistorie

 

Haringvlietweekend vol activiteiten gericht op beleving

 

STELLENDAM – In het kader van het Haringvlietweekend gingen leerlingen van basisschool De Schellegors gewapend met opdrachtenkaarten, visnetten, en allerlei zoekkaarten op pad om  zowel de rijke plantenwereld als de waterdiertjes en vogels in de buurt te onderzoeken. In kleine groepjes en met een ouder als begeleider gingen zij aan de slag langs de oevers, de velden en bij de slootkanten.

 


Foto: Maria Evers

Vrijdagochtend werd het startsein voor het Haringvlietweekend gegeven bij de werkschuur van Natuurmonumenten in Stellendam. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman die is uitgenodigd om het weekend officieel te openen, vertelt dat het belangrijk is om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling en beleving van de natuur om het Haringvliet.  “Want zij zijn de ambassadeurs van de toekomst”. Grootenboer is heel trots op de ontwikkelingen rond het Haringvliet, die mogelijk worden gemaakt door het Droomfonds van de Postcodeloterij. “Ook de combinatie van natuur en economie geeft het gebied een boost.”


Foto: Maria Evers

Directeur Jelle de Jong van het IVN (Instituut voor Natuurbescherming) verhaalt over de grote gevolgen die de ontwikkeling van de mensheid heeft gehad op de natuur. “80% van de oorspronkelijke diversiteit is verdwenen. Het is goed dat we ons opnieuw verbinden met de natuur. We moeten de natuur (her)ontdekken en leren er met respect mee om te gaan.”

Foto: Paul Grootenboer ARK
 

De leerlingen van de Stellegors kregen al eerder in de klas een introductie over het Haringvliet, de trekvissen en het openstellen van de kier in 2018. Deze dag mochten ze op excursie in het normaal afgesloten natuurgebied van de Scheelhoek. Lot (10 jaar): “Dit is veel leuker dan in de klas. Hier leer je veel meer van de natuur, want in de klas als het over natuur gaat zit je toch maar naar een scherm te kijken”.

 

Op een locatie tussen de oevers en de uitgestrekte rietvelden gingen ze aan de slag met verschillende opdrachten van ARK Natuurontwikkeling. Een greep uit de opdrachten: vogels spotten, kriebeldiertjes zoeken en onder een verdwijncape één worden met de natuur. De opdracht was om te proberen vijf minuten onder de cape stil te zitten en te luisteren en om je heen te kijken. Voor de leerlingen was een minuut stilzitten en kijken al een hele uitdaging. Chantal: “We hebben net op een heel mooi plekje gezeten, met veel paddenstoelen om ons heen.”

 


Foto: Paul Grootenboer ARK

Tijdens de excursie deden de leerlingen in de praktijk kennis op en beleefden ze de natuur. IVN Natuureducatie vindt het belangrijk dat kinderen al jong in contact komen met de natuur in hun leefomgeving. Niet alleen leerlingen, maar ook inwoners, recreanten en toeristen zijn het weekend het gebied ingetrokken met gidsen, vogelaars en andere experts.

 

Het Haringvlietweekend is een initiatief van IVN Natuureducatie in samenwerking met het Droomfondsproject Haringvliet, en met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en de Postcode Loterij.

 

 


3 oktober 2017

Eerste reisdocument Goeree-Overflakkee thuisbezorgd

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee bezorgde op maandagavond 2 oktober 2017 het eerste reisdocument. Onder toeziend oog van een bezorger van Dynalogic ontving mevrouw Van Hooff uit Sommelsdijk haar paspoort thuis.

 

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman is enthousiast: “De gemeente streeft naar toegankelijke en flexibele dienstverlening. De bezorgservice van reisdocumenten is hier een mooi voorbeeld van. Inwoners hoeven nog maar eenmaal naar het gemeentehuis toe, alleen voor de aanvraag."

 

Vermelden bij aanvraag

Sinds maandag 2 oktober 2017 is het voor iedere inwoner mogelijk om bij de aanvraag van een nieuw reisdocument – of verlenging van het oude – te kiezen voor (thuis)bezorging. Hierna is het niet mogelijk om alsnog voor bezorging te kiezen.

 

Bezorging

Het bezorgen kost € 4,95 per reisdocument. De levering kan in heel Nederland plaatsvinden, met uitzondering van de Waddeneilanden. Het reisdocument kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur worden bezorgd. De aanvrager dient het reisdocument persoonlijk in ontvangst te nemen. De (thuis)bezorging is een proef, na een jaar besluit de gemeente of de service blijft.

 

Kijk voor aanvullende informatie over de bezorging van reisdocumenten en uitzonderingen op www.goeree-overflakkee.nl/bezorgservice of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via 14 0187.3 oktober 2017

B R E A K I N G    N E W S 

SGP en consorten komen niet naar inwonersavond Nieuwe-Tonge voor uitleg

Van de fractievoorzitter van de SGP ontvingen wij de volgende mail: 

Er ontstaat nogal wat commotie rond de aanwezigheid van de coalitie op de bijeenkomst van de dorpsraad morgenavond. In goed overleg met de voorzitter is besloten dat onze bijdrage komt te vervallen. We hadden de intentie om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Graag willen we verantwoording afleggen voor de gemaakte keuze. We willen in geen geval dat de dorpsraad, die uitstekend werk verricht, hierdoor in verkeerd daglicht komt te staan, vandaar de gezamenlijke keuze dit te annuleren.

 

Hartelijke groet,

Kees van Dam, fractievoorzitter SGP GO

2 oktober 2017
 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge laat je alsjeblief niet voor het karretje van de SGP spannen!

 

Morgenavond is er de jaarlijkse inwonersavond van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! Opmerkelijk is dat de coalitie - die voor de windmolens stemde - met zo’n acht man aanwezig mogen zijn om hun standpunt aan de bewoners van Nieuwe-Tonge te verklaren. De fractieleider van de SGP Kees van Dam zal daarbij ook aanwezig zijn.

 


Voorzitter Dorpsraad in gesprek voorzitter SGP

Waarom de oppositie door de Dorpsraad niet is uitgenodigd is opmerkelijk en bedenkelijk tegelijk. Het lijkt erop dat de Dorpsraad van Nieuwe-Tonge zich voor het karretje heeft laten spannen van de SGP en consorten. Immers deze partijen willen niets liever dan aan damage control doen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Zij mogen op volle oorlogssterkte komen om stemmenverlies zoveel als mogelijk te voorkomen.

 

De voorzitter van de Dorpsraad zegt dat het de bedoeling is dat de raadsleden van de coalitie verklaren waarom de windmolens er komen en wat hun motivatie is geweest. Waarom krijgt de coalitie wel die mogelijkheid van de Dorpsraad en de oppositie niet?

 

Het was toch de oppositie die het opnam voor duizenden inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Heeft de oppositie daarom niet minstens evenveel recht op een verklaring en motivatie aan de bewoners van Nieuwe-Tonge? Zou wel zo sportief zijn van de Dorpsraad.

 

Wij als inwoners van Nieuwe-Tonge menen dat de oppositie ook de kans moet krijgen. En wat ons betreft komt Jaap Willem Eijkenduijn met zijn mensen van de PvdA, Willy Heintjes met zijn mensen van Vitale Kernen, Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid, Rob Maliepaard van Fractie Maliepaard, Henk van der Meer van Fractie Van der Meer en niet te vergeten de geboren en getogen Nieuwe-Tongenaar Rein Osinga van de VVD, voor een wederwoord. Laat zij ons vertellen dat het de coalitie was, die stemde voor zes windmolens in onze achtertuin!

 

Komt allen morgen (dinsdag 3 oktober) met een wederwoord naar Ons Dorpshuis. Zaal open vanaf 19.15 uur.

 

Frans Evers

 
2 oktober 2017
 

Vijfde Groene Vlag voor Daltonschool De Vliegers

 

MIDDELHARNIS - Daltonschool De Vliegers ontving op 26 september opnieuw een Groene Vlag, dit keer uit handen van wethouder Gerrit de Jong. Het is voor de school inmiddels de vijfde Groene Vlag op rij! Al sinds 2005 doet Daltonschool De Vliegers mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid binnen het onderwijs. Om de twee jaar krijgt de school een audit waarbij wordt gekeken wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs is gebeurd.

 Voorafgaand aan de uitreiking van de Groene Vlag, stelden de leerlingen van het zogenaamde ‘eco-team’ zich voor. Dit team bestaat uit vier leerlingen die het voortouw nemen in het proces om Eco-school  te zijn. Na de presentatie van het eco-team, reikte Coöperatie Deltawind een cheque uit en was er een toneelstukje over afval scheiden.

 

Vijfde Groene Vlag

Leerlingen en leerkrachten van Eco-School De Vliegers in Middelharnis hebben de afgelopen twee jaar weer laten zien dat duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs een vaste plek binnen de school heeft. Hun inzet als Eco-School werd dinsdagmiddag 26 september beloond door de uitreiking van de vijfde Groene Vlag uit handen van wethouder De Jong. De wethouder is trots op de prestatie van De Vliegers. “Al sinds 2005 laat deze Eco-School zien dat onderwerpen zoals afval, water, energie, voedsel, groen, omgeving en veiligheid binnen het lesprogramma zijn ingebed. Dit is alleen maar mogelijk door actieve betrokkenheid van leerlingen, het schoolteam en ouders; de Groene Vlag is dan ook dik verdiend!”

 

Eco-Schools

Eco-Schools is een internationaal erkend programma voor duurzaamheid en milieuzorg binnen het onderwijs. Betrokkenheid en inzet van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam spelen een belangrijke rol bij het bepalen of de school de Groene Vlag verdient. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. De Eco-Schools op Goeree-Overflakkee worden in opdracht van de gemeente door SME Advies (landelijk coördinator van Eco-Schools in Nederland) ondersteund. Meer informatie over Eco-Schools is te vinden op de website: www.eco-schools.nl.
1 oktober 2017

Schotejil  verrassend sterk van start in Nationale zwemcompetitie

 

Zaterdag 30 september heeft z.c. De Schotejil op z’n zachtst gezegd een ‘statement’ gemaakt in de A-klasse van de Nationale zwemcompetitie. In Alblasserdam bleek dat de Schotejil flink sterker was ten opzichte van vorig seizoen.  Er werd over de gehele wedstrijd ruim 2 minuten sneller gezwommen dan in 2016 en er lonkt zelfs een top-10 notering in de ‘jupiter-leaque’ van het nationale zwemmen.

 

De ca. 30 zwemnummers leverden ruim 40 ereplaatsen op. Bovendien waren er clubrecords en winnende tijden voor  Elise Tanis op 100m schoolslag (1.14.14) en 400m vrij (4.33.48), voor Floris Tanis op 100m wisselslag (1.22.64) en 50m vrij (31.77) en Jorian Tanis op 400m vrij (4.07.89). Op de schoolslag nummers waren Nienke Mierop op 100m (1.25.11), Xander Vis op 100m (1.13.52), Lieske Zijlstra op 200m (2.55.31) en  Aron Paasse eveneens op 200m schoolslag (2.42.00) goed voor de gouden medaile. Op 200m vrij zwommem Xander Vis (2.17.65) en Lotte Tillema (2.18.13) eveneens naar de winnende tijd. Verder won na lange afwezigheid Mark Costeris de 50m rugslag (29.15) ook goud, evenals Manon Middelbos op 100m rugslag (1.12.23), Julien Tanis op 200m rugslag (2.30.02). Julien Tanis won tevens 100m vlinderslag (1.12.81). Op de estafette 4x100m vrij zwommen Aisha Nobles, Leyla Oversluizen, Lyke Buscop en Phaedra Meijer naar de 1e plaats (4.48.51). De 4x 100m wisselslag bij de dames, met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Elise Tanis en Lotte Middelbos behaalde ook een 1e plaats (4.44.19).

 

Aansprekende persoonlijke records waren er overigens nog voor Daniel ’t Mannetje op 200m rugslag (2.44.80), Joep v.d. Hooven op 200m vrij (2.19.16) en Aisha Nobels op 200m rugslag (2.52.54). Bij de allerjongsten waren op de 100m wisselslag Janneke Bergen (1.41.26), Daphne va.d. Slik (1.49.85) en Rosa Gerrits (1.58.63) ruim sneller dan voorheen. Op 100m vlinderslag waren er ruime p.r.’s  voor Phaedra Meijer (1.23.91), Aisha Nobels (1.27.32) en Eva v.d. Slik (1.37.62).


30 september 201729 september 2017
28 september 2017


Zojuist heeft de gemeenteraad van Goeree-Oveflakkee besloten tot de bouw van 6 extra molens bij Battenoert. De christelijke partijen en een liberaal stemden voor (17) de gehele oppositie en een liberaal stemde tegen (11)
27 september 2017

27 september 2017


27 september 2017

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Oudelandsedijk 20 te Oude-Tonge

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor het exploiteren en uitbreiden van een melkveebedrijf. De locatie betreft Oudelandsedijk 20, 3255 LN te Oude-Tonge.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 27 september 2017 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00487198, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over de openingstijden en locatie voor het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Haaglanden en van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.25 september 2017

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Fort Prins Frederik

 

Van 13 september tot en met 24 oktober 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Fort Prins Frederik ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op woensdag 4 oktober 2017 een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van het plan en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, Rho en Dorp, Stad en Land.

 

Het plangebied wordt begrensd door de Havendijk (noordelijk), het water Volkerak (oostelijk), bungalowpark ‘Volkerak’  (westelijk) en een bosgebied (zuidelijk) in Ooltgensplaat. Het bestemmingsplan voorziet erin om vanuit cultuurhistorisch en toeristisch-recreatief perspectief meer mogelijkheden te bieden voor exploitatiemogelijkheden voor het Fort Prins Frederik. Het bestemmingsplan Fort Prins Frederik biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Inloopavond

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 4 oktober 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, Rho en Dorp, Stad en Land. De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Fort Prins Frederik (inclusief bijlagen) is tot en met 24 oktober 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of
www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op het plan een inspraakreactie indienen onder vermelding van referentienummer 06661.25 september 2017

Partij voor de Dieren wil moratorium voor geitenhouderijen Zuid-Holland

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 25 september 2017 – Het plan om een uitbreiding van een geitenstal tot 1200 geiten in Strijen is een bedreiging voor de volksgezondheid. De provincie zou de komst van dergelijke stallen daarom moeten verbieden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

 

Een geitenhouder in Strijen is van plan om zijn bedrijf uit te breiden tot 1200 geiten.

Het aantal extra gevallen van longontsteking, dat kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven, is over de jaren 2009 - 2013 gemiddeld ongeveer 89 patiënten per 100.000 mensen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 5,4 procent extra patiënten. Ook lopen zij het risico op Q-koorts. Kinderen en ouderen hebben een nog groter risico, zo concludeert het RIVM.Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat bewoners rondom pluimveebedrijven en geitenhouderijen meer kans hebben op klachten aan de luchtwegen, zoals longontstekingen.


Een vervolgonderzoek heeft bevestigd dat mensen met de longziekte COPD, die in de buurt van veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van veehouderijen wonen. Uit metingen in de woonomgeving blijkt bovendien dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied groter wordt. Endotoxinen zijn kleine onderdelen van micro-organismen die luchtwegirritatie en ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. Ook de Dienst gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid adviseert om binnen een straat van 2 kilometer van een woningen geen geitenhouderij te hebben.

Deze feiten zijn voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om wederom vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten over geitenhouderijen in Zuid-Holland. In juli van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren ook al vragen gesteld over de bouw van een megageitenstal in Mijnsheerenland. Het college van Gedeputeerde Staten heeft toen aangegeven nog dit jaar met een beleidsvisie op de landbouw te komen. De Partij voor de Dieren wil daar niet op wachten en wil dat de provincie nu al maatregelen treft.

De partij vraagt zich onder meer af of de provincie op de hoogte is van de uitbreidingsplannen in Strijen en of dit wel in overeenstemming is met het bestemmingsplan en provinciale regelgeving. De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland- Zuid heeft eerder dit jaar al een advies uitgebracht om minimaal 2 kilometer afstand te houden tussen geitenhouderijen en bewoning.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘We willen dat er een moratorium komt voor geitenhouderijen in Zuid-Holland. Het belang van de volksgezondheid moet zwaarder wegen dan het economische belang.’

 25 september 2017

Keuring en onderhoud gezamenlijke containers

 

 

 

 

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Alle gezamenlijke onder- en bovengrondse containers op Goeree-Overflakkee krijgen in de periode van maandag 9 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 een keuring en onderhoudsbeurt.

De firma Bronij B.V. maakt naast ondergrondse huisvuilcontainers bij appartementencomplexen, ook kunststofcontainers en glasbakken in de wijk en bij supermarkten schoon. Verder worden containeronderdelen gecontroleerd op veiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat containers enkele uren van de locatie worden verwijderd. Als dit het geval is, dan plaatst Bronij B.V. er een tijdelijke voorziening. De firma probeert eventueel ongemak tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.

 24 september 2017
 

Schotejil  zwemsters actief op NK estafette

 

Tijdens het Nationaal Kampioenschap Estafette 2017 hebben de Schotejil meisjes en dames prima gepresteerd. De junioren meisjesploeg tot 11 jaar, bestaande uit Meyke van Nimwegen, Thalia Meijer, Eva v.d. Slik en Leyla Oversluizen,  wisten een clubrecord te zwemmen op 4x50m schoolslag (3.02.79) en zwommen op de 4x50m vrij (2.19.86) naar een knappe 10e plaats. Op 4x50m wisselslag kwamen de juniorenmeisjes tot de 11e plaats in 2.41.55.

 

De open categorie voor dames en meisjes leverde op alle gezwommen nummers clubrecords op. In totaal kwamen maar liefst 11 zwemsters in actie verdeeld over resp. 4x100m wisselslag (4.38.07), 4x100m rugslag (4.56.59), 4x 100m schoolslag (5.25.88) en 4x100m vlinderslag (4.54.81). Ter afstuiting werd 10x100m vrij gezwommen in  10.43.73. De open meisjes/dames ploeg bestond uit Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Bibi Middelbos, Lotte Tillema, Nienke Mierop, Phaedra Meijer, Odette Holster, Tamara de Ruiter, Lieske Zijlstra, Marjon van Kempen en tenslotte Elise Tanis, die als startzwemster op de 4x100m vlinderslag ook nog een persoonlijk clubrecord zwom op 100m vlinderslag in 1.02.75.


 


24 september 2017

Dorian van Rijsselberghe gaat door met olympisch windsurfen

24 september 2017 - Tweevoudig Olympisch Kampioen Dorian van Rijsselberghe heeft besloten door te gaan met windsurfen op het allerhoogste niveau. Dit vertelde de, in Los Angeles woonachtige, Texelaar in een interview met de NOS. Dit interview vond plaats na het Wereldkampioenschap R:SX op het olympische wedstrijdwater bij Enoshima, Japan. Van Rijsselberghe eindigde in Japan op een achtste plaats.

"Ik ga door"

"Ik ga door"
Dorian gaf de volgende toelichting: “Ik ga door. Ik ben aan het genieten. Dat is voor mij belangrijk. Het is een goede plek om te varen, het is een prachtig land en de mensen zijn fijn. Maar het is ook drie jaar buffelen. Vroeger vond ik het geen probleem om drie maanden achter elkaar van huis te zijn. Dat gevoel is nu heel anders. Vroeger liet ik alleen mijn ouders en m’n broer achter. Ik laat nu mijn vrouw en mijn eigen kind steeds achter, dat voelt heel anders.” 


“Deze overweging heeft 100% met m’n gezin te maken. Ik had na Rio kunnen stoppen. Dat was het makkeijkste geweest. Maar ik ben 28 jaar, jong genoeg, fit genoeg en ik heb er plezier in. Dus waarom zou ik dan moeten stoppen. Er is geen zware druk van buitenaf om te stoppen. Slechts een beetje, haha. Mijn familie geeft me de ruimte om dit te blijven doen."

“In de afgelopen acht jaar was ik minimaal acht maanden van huis per jaar. Daar zit ik niet meer op te wachten. Concreet wil ik iets minder wedstrijden varen en iets kortere voorbereidingstijd op een evenement. Met andere woorden, dan ben ik ben minder van huis, anders van huis, minder lange periodes en ga ik meer thuis trainen.”

Dorian en dochter Lise AnaDorian en dochter Lise Ana

Goud?
“Ik ga ook nu niet zeggen ik ga voor goud. Het is niet zo eenvoudig. Ik moet eerst maar eens zorgen dat ik er kom en me kwalificeer. Dan zijn er nog heel veel factoren en dan moet verder ook alles blijven lopen zoals het loopt. Met mijn vrouw, ons kind, mijn ouders. Pas dan kan het lukken.”

“Als ik dan een goede week draai kan ik op het podium komen. Dat geldt voor mij en dat geldt ook voor mijn concurrenten. Maar mentaal denk ik sterker te zijn. Als puntje bij paaltje komt dan ben ik scherper. Zoals vandaag in de medalrace.”

“Dus ik zou kunnen zeggen: het goud is mogelijk. Maar zo ben ik niet. Ik ga dat niet zeggen. Ik heb echt niks te bewijzen. Ik vind het leuk om te windsurfen, ik ben aan het genieten. Er zijn weinig mensen die zo mogen leven.”

//einde

Voor meer informatie zie ook:

Dorian zijn blog over dit onderwerp op www.lifeofdorian.com.

Zie ook reportage van NOS verslaggever Ayolt Koosterboer hier.

Vragen bel Simon Keijzer +31 654 754 405

 
Volg Dorian ook op zijn eigen (social) mediakanalen.
Website: www.lifeofdorian.com
Instagram: lifeofdorian
Twitter: lifeofdorian
Facebook: Dorian van Rijsselberghe24 september 2017


Nogmaals: ik schrijf geen columns 

Als redacteur plaats ik artikelen, berichten, brieven en columns op onze website Schrijfbedrijf Evers van der Waart. Dat zijn onder andere persberichten van de gemeente en andere organisaties. Het zijn columns die onze columnisten schrijven, waaronder mijn man Frans Evers. Maar ik ben niet mijn man! Het zijn brieven van bewoners die ergens aandacht voor vragen en bij ons een platform vinden, net zoals ze een platform vinden bij andere media.

Dat betekent niet dat ik het met alles wat er op onze site staat eens ben. Maar wanneer iemand (toevallig een bestuurslid van Deltawind) via zijn privepagina op Facebook meent te kunnen zeggen dat het beter is dat ik geen lid (meer) ben van Deltawind ‘Om het zuiver’ te houden, dan ben ik toch wel heel erg verbaasd. Als De Volkskrant, Algemeen Dagblad, Ons Eiland of Eilanden Nieuws een brief plaatst van tegenstanders van meer windmolens, wordt de redactie dan ook geadviseerd maar geen lid meer te zijn van Deltawind ‘om de discussie zuiver te houden?’ De boodschapper heeft het weer gedaan. Beetje dom!

Maria Evers - van der Waart


24 september 2017
 

Persbericht niet namens Dorpsraad Ooltgensplaat

Over het persbericht  (22 september) is de vereniging dorpsraad Ooltgensplaat niet blij maar redelijk ontstemd. Hier staat namelijk als opening de "dorpsraden Oostflakkee".

 

De vereniging dorpsraad Ooltgensplaat probeert om zo veel als mogelijk buiten de politiek te blijven en we zullen ons zeker niet mengen in politieke zaken. Maar in het bedoelde persbericht worden we hier wel in betrokken en zijn hier behoorlijk ontstemd over, het gaat om de betrokken dorpsraden. Wat we wel doen is aan alle partijen waar we mee in contact komen kenbaar maken wat de algemene mening is van de bewoners van Ooltgensplaat.

 

Wij zouden het waarderen dat er wat verandert word aan de kop van het persbericht. En kenbaar maken dat wij als vereniging dorpsraad Ooltgensplaat dit persbericht een niet slimme actie vinden, om dat de betrokken dorpsraden zich laten gebruiken in het politieke spel.


waarnemend voorzitter Bram den Exter

24 september 2017

 

 

Schotejil van start in Regio-competitie

 

Zaterdag 23 september heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de eerste wedstrijd gezwommen in de B-poule van de KNZB Regio-West-Competitie in Papendrecht. Er waren dit keer 16 ere-plaatsen te vieren. Op de estafette 4x50m wisselslag dames werd bovendien een clubrecord gezwommen in 2.10.79 (2e plaats) door Manon Middelbos, Lotte Middelbos, Bibi Middelbos en Lotte Tillema.

 

Gouden medailles waren er bij de jongens voor Aron Paasse op 50m vrij (26.05) en 100m wisselslag (1.04.67), en voor Julien Tanis op 50m rugslag (32.64) en 100m wisselslag (1.11.02). Bij de meisjes won Phaedra Meijer de 100m wisselslag in 1.17.38. Nienke Mierop was goed voor zilveren medailles bij de jeugd op 50m vrij (29.00) en 100m wisselslag (1.16.02), evenals Manon Middelbos bij de senioren op 100m wisselslag (1.12.78). Derde plaatsen waren er andermaal voor Manon Middelbos op 50m vrij (29.27), Lyke Buscop op 50m rugslag (36.79), Lotte Middelbos op 50m vrij bij de dames (28.65), Daniel ’t Mannetje op 100m wisselslag (1.20.31) bij de junioren en voor Xander Vis eveneens op 100m wisselslag (1.10.76) bij de jeugd. Een 3e plaats was er voor de estafette 4x50m wisselslag (2.12.50) met Julien Tanis, Xander Vis, Christian Kalle en Joep van Hooven.

22 september 2017
 

Persbericht dorpsraden Oost Flakkee,  maar niet ondersteund door dorpsraad Ooltgensplaat 

 

De betrokken dorpsraden op Oost Flakkee spreken hun bezorgdheid en boosheid uit over het verloop van de procedures voor het plaatsen van windturbines op de oostkant van het eiland.

Boosheid en bezorgdheid richt zich op de feiten dat:

* de gemeente geen bezwaar heeft ingediend tegen de ontwikkeling van windpark Krammer:

* het windpark maar liefst 34 turbines van 185 meter tiphoogte telt, met verlichting (de eerste 3 molens zijn inmiddels zichtbaar);

* de gemeente heeft een quick scan laten uitvoeren over plaatsing turbines langs de zuidkant (!) van de N59;

* er een plan ligt om 2 turbines bij te plaatsen op Hellegatsplein door ontwikkelaar Querrent:

* de impact van 34 turbines op de woon- en leefomgeving voor de inwoners van alle omliggende dorpen en zeker voor Nieuwe en Oude Tonge

   zal enorm zijn:

* waardedaling en onverkoopbaarheid van woningen zal sterk toenemen, een tegendraadse beweging nu de woningmarkt in

   windturbine vrije gebieden zich juist positief ontwikkelt.

 

De dorpsraden realiseren zich dat het project gewoon gerealiseerd wordt, omdat het al is goedgekeurd door de provincie.

Zij constateren dat dit wel in flagrante tegenspraak is met hetgeen de gemeente ons altijd heeft voorgehouden over de beroemde “eigen regierol”.

 

Gelijke monniken, gelijke kappen?

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is, dat de concentratie van turbines voornamelijk plaatsvindt op het grondgebied van de voormalige gemeente Oost Flakkee. Op de hele kop en het westelijk deel van het eiland komen geen windturbines.

De noordrand bij Stellendam moet nog ontwikkeld worden, maar daarover wordt door  de gemeente ne al geroepen dat het (omwille van het waterbed-effect) moeilijk gaat worden de plannen daar te realiseren...... Waarom worden de inwoners van het oostelijk deel van het eiland zichtbaar zwaarder belast?

 

Rol Deltawind

In de planvorming over uitbreiding Battenoert is door de gemeente opgenomen, dat het de minste plek is om uit te breiden: dit geeft te denken. Spelen hier soms andere belangen een rol? Duidelijk is inmiddels wel dat Deltawind volhardt om de turbines bij Battenoert te plaatsen. Zij dreigt, dat als de gemeenteraad niet instemt met de plannen, dit via de provincie geregeld zal worden. Met het risico dat er dan zelfs 12 turbines geplaatst gaan worden, in plaats van 6 zoals de aanvraag nu luidt. De opstelling van Deltawind bij uitbreiding Battenoert is helder: zij adviseren tegenstanders de weg naar de rechter. Deltawind: ooit gestart door idealisten onder het motto van én voor leden, veegt nu de 2200 handtekeningen van Nieuwe en Oude Tonge zo van tafel. Is dit nog een democratisch proces te noemen?

 

De dorpsraden hebben de afgelopen jaren op vele fronten samengewerkt met de gemeente. Er is voor de plaatsing van windturbines door de verantwoordelijke wethouder, de heer Tollenaar, op bewonersavonden om alternatieve plannen gevraagd. Dat hebben dorpsraden zeer serieus opgepakt en bruikbare alternatieven aangedragen. Nu aangeven dat het te laat is om de plannen aan te passen, schaadt het vertrouwen van de dorpsraden om een verbindende rol tussen bewoners en gemeente te kunnen spelen.

 

De dorpsraden roepen de inwoners van de voormalige gemeente Oost Flakkee op hun bezwaren kenbaar te maken bij de gemeenteraadsleden. Verschillende politieke partijen (CDA, CU, SGP en deels VVD) steunen nog steeds het plan over de uitbreiding Battenoert met 6 turbines.
 

De dorpsraden roepen u op uw stem te laten horen tegen deze onevenredige belasting door uitbreiding windturbines op ons eiland. Dit onzalige plan zal en moet gekeerd worden.
Ook de dorpsraad Nieuwe Tonge in Bloei! onderschrijft dit persbericht.

 


21 september 2017

Meer zand voor de Kop van Schouwen


Rijkswaterstaat start eind september met onderhoud van de kust van Schouwen. Baggerschepen spuiten in totaal 1,17 miljoen kubieke meter zand op het strand tussen de strandopgangen Middenpad en ‘t Oude Vuur, en tussen de noordkant van Boswachterij Westerschouwen (strandpaal 13.75) en strandpaviljoen Sand & Pepper bij de Kampweg. Er wordt al materieel, zoals pijpleidingen, naar het strand gebracht. De werkzaamheden duren tot half december.

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

                

Herstel natuur

Op de gehele Westkop van Schouwen wordt zand opgespoten, behalve ter hoogte van de Meeuwenduinen. Daarmee draagt Rijkswaterstaat bij aan een proef met dynamisch kustbeheer en natuurherstel in dit gebied. Door kerven in de eerste duinenrij, het weghalen van struiken en bomen en het plaggen van de bodem verstuift het zand makkelijker vanaf het strand naar de duinen en verder landinwaarts. Daardoor herstelt de oorspronkelijke natuur met bloemrijke duingraslanden en veel variatie aan planten en dieren. De kustveiligheid en drinkwatervoorziening blijven gewaarborgd door het robuuste, brede duingebied. Deze proef is een samenwerking van de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, het Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

 

Monitoring

De effecten van het niet opspuiten van zand op een deel van de Kop van Schouwen worden tot 2020 gemonitord. Twee keer per jaar worden de duinen en het strand gemeten en wordt de hoeveelheid zand berekend. Maandelijks wordt de grondwaterstand bepaald. Over ongeveer vijf jaar brengt Rijkswaterstaat opnieuw zand aan op het strand van de Kop van Schouwen. Dan wordt ook de anderhalve kilometer strand bij de Meeuwenduinen weer meegenomen.


Onder water of op het strand

Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Langs de Kop van Schouwen kan dit niet vanwege het Krabbengat, een diepe getijdengeul vlak voor de kust.


Veiligheid
Het strand is tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers. Strandbezoekers kunnen het werkterrein passeren aan de kant van de duinen. Hondenbezitters moeten hun hond aangelijnd houden. Watersporters moeten op een veilige afstand van minimaal 500 meter van het baggerschip blijven. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.


Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).


21 spetember 2017
Binnenvaartschippers krijgen eerder inzicht in schuttijd sluis

 

Nu ook planning van de binnenvaart in sluis Terneuzen


TERNEUZEN - Met de Planningstool Binnenvaart Terneuzen kunnen schippers zich vanaf nu vooraf melden om door de sluis te varen. Zo kunnen binnenvaartschepen eerder worden ingepland voor een schutting. Van 2018 tot en met 2022 wordt gebouwd aan de Nieuwe Sluis Terneuzen en kunnen wachttijden voor de scheepvaart oplopen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is de planningstool Terneuzen, eerst alleen voor zeeschepen, nu ook ingericht voor de binnenvaart.

 

Aanmelden via BICS, telefoon of website

Binnenvaartschippers kunnen zich nu maximaal 24 uur van te voren aanmelden via BICS (een elektronisch meldsysteem voor de binnenvaart), via de telefoon of via de website www.sluisplanning.nl. Op deze website kunnen schippers die zich al hebben aangemeld, zien hoe laat en in welke kolk ze zijn ingedeeld. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

 

Geen verplichting, wel een aanrader!

Binnenvaartschippers zijn niet verplicht de planningstool te gebruiken. Schepen kunnen zich in het zicht van de sluis blijven aanmelden via de marifoon en worden dan ingedeeld op basis van de eerst mogelijke vrije positie. Het kan dus zijn dat schepen die later aankomen, eerder aan de beurt zijn omdat ze zich al eerder hebben aangemeld via de planningstool. Voor het aanmelden van de aankomsttijd bij de sluis of het eventueel wijzigen van de aankomsttijd als de reis anders verloopt, zijn spelregels opgesteld. Tijdens de startfase die tot het eind van dit jaar duurt, gelden de bestaande regels voor het indelen van de schuttingen. Vanaf 1 januari 2018 hanteren we de werkafspraken die eerder dit jaar door de partners het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat zijn bekrachtigd.

 

Ervaring met planning van zeeschepen

De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart werd tot nu toe nog niet vooraf gepland en dit is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast. Voor zowel bedrijven als schippers is dit een belangrijk hulpmiddel voor een zo optimaal mogelijke planning.Delegatie Goeree-Overflakkee vormt erehaag Prinsjesdag
20 september 2017

 

 

 

 

 

 

Een delegatie van Goeree-Overflakkee maakte op dinsdag 19 september 2017 deel uit van de erehaag tijdens Prinsjesdag. Elk jaar worden er uit één provincie tien gemeenten gekozen die een groep mensen mogen afvaardigen. Dit jaar kreeg de gemeente Goeree-Overflakkee de eer om met een afvaardiging deze rol te vervullen.

 

 

 

 

 

 

De groep die Goeree-Overflakkee vertegenwoordigde bestond uit medewerkers van Eilandmarketing, leden van het promotieteam, medewerkers van de gemeente en twee leerlingen van csg Prins Maurits die Eilandmarketing als verrijkingsvak volgden.

 

 

 

 

 

 

Verloop van de dag

In uniforme kledingstijl vertrok de delegatie in de ochtend met een bus richting de binnenstad van Den Haag. Daar werden zij gastvrij ontvangen in het Provinciehuis. Na de opstelling van de deelnemers, volgde er een inspectie van de erewacht door de Gouverneur der Residentie. Nadat de koninklijke stoet tweemaal passeerde en de rol van erewacht was vervuld, keerde de afvaardiging na een lunch in het Provinciehuis weer huiswaarts.

 

 

 

 

 

 

Prinsjesdag

Prinsjesdag is de traditionele start van het parlementaire jaar voor de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Op de derde dinsdag in september spreekt Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal als staatshoofd de troonrede uit, waarin de regering haar belangrijkste plannen voor het komende jaar bekendmaakt.

 

 

 

 

 

 

Koninklijke stoet

Voorafgaand aan de troonrede rijdt een koninklijke stoet, met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, gevolgd door andere leden van het Koninklijk Huis, door Den Haag. Zij maken een rijtoer met de glazen koets, die de gouden koets tijdens de restauratie vervangt, van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof.
20 september 2017

Gratis EHBO-cursus voor vrijwilligers

 

Het Rode Kruis organiseert in oktober een EHBO-cursus (inclusief reanimatie) voor vrijwilligers op Goeree-Overflakkee. De cursus vindt plaats in Ouddorp en bestaat uit vier avonden.

 

Meer mensen een EHBO-diploma

De meeste ongevallen gebeuren in en om het huis. Het is dan goed om te weten hoe je op de juiste wijze moet handelen. Maar ook in het verkeer of op het water gebeuren veel ongevallen. Op dit moment heeft maar drie procent van de Nederlanders een EHBO-diploma. Dat is zorgwekkend weinig, vindt de gemeente Goeree-Overflakkee en het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis van EHBO hebben, daarom steunt de gemeente het aanbod van het Rode Kruis om deze cursus aan te bieden. Voor de deelnemers is de cursus daarom gratis. De opgedane kennis kan gebruikt worden binnen het gezin, (sport)vereniging en gewoon op straat.

 

Datum en tijd

Datum: dinsdag 3, 10, 24 en 31 oktober

Tijdstip: 19:00 – 22:00 uur

Locatie: Rode Kruis Ouddorp, Molenweg 3/A, 3253 AM, Ouddorp

 

Inschrijven

Deelname aan de cursus is gratis voor vrijwilligers op Goeree-Overflakkee. Wel is het van belang dat de deelnemers zich vooraf aanmelden. Inschrijven kan via deze link: www.goeree-overflakkee.nl/EHBO.

 

Meer informatie

De training is voor maximaal twaalf personen. Eventueel kan er, bij veel interesse, een tweede training voor eveneens twaalf personen worden ingepland. Voor wie na aanmelding zonder opgaaf van redenen niet aanwezig is tijdens de avond, wordt een bedrag van

€ 153,00 in rekening gebracht.

 

Vragen?

Met vragen over de cursus kan men contact opnemen met Marijtje Pilon, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee: 14 0187 of per e-mail: m.pilon@goeree-overflakkee.nl19 september 2017
Vandaag in het Algemeen Dagblad Voorne Putten

19 september 2017

Poldervaart en Van den Berge winnen druilerige 14e Tieleman Keukens Run

 

Zaterdag 16 september werd de 14e editie van de Tieleman Keukens Run georganiseerd door AV Flakkee. Na een week van ongekende regenval was het geen verassing dat de buien ook tijdens dit evenement actief waren, ook al was het niet zo hevig, nat en grijs was het decor voor de 83 lopers op de 10km en 28 op de 5,2km.


Freek Goedhart (906) op weg naar de derde plaats met Berendsen (917), Maliepaard (615) en Arensman (914) in zijn spoor

De regen was een voorname factor voor de lage opkomst en daarbij was de Tielemanloop andere jaren de startwedstrijd van het regionale Van Buuren Circuit wat sinds dit seizoen niet meer bestaat. Ook de deelname uit Zeeuwse hoek was beperkt, daar was een dag eerder de Stadsloop Goes die doorgaans goed bezocht wordt. Nadat het startschot om 13.00u gelost werd waren het Erwin Poldervaart (Spark) en Yunis Stitan (Haag Atl) die er hard vandoor gingen. Stitan is een 800/1500m specialist en na 2,5km moest hij lossen bij Poldervaart die een sterke indruk maakte. Achter dit tweetal volgde een groepje met Hans Berendsen (Pallas) en de Flakkeese atleten Freek Goedhart, Eric Wolfert en John Arensman. Helaas verstapte Arensman zich lelijk na 3km waardoor hij de mannen moest laten gaan. "Het ging lekker maar nu is mijn enkel erg dik", aldus de Bommelaar die nog zesde werd in 37.53min. Poldervaart zag zijn zege niet meer in gevaar komen en finishte in een snelle tijd van 32.11min. Stitan had in de slotfase veel terrein prijsgegeven maar werd nog wel tweede in 34.52min. Verassend goed was de prestatie van Freek Goedhart, de eerste Flakkeese atleet. Met een derde plaats in 35.41min liep hij voor het eerst onder de 36min. "Dat was het voornaamste doel, de afgelopen weken ging het erg lekker in de trainingen en dit was zo'n dag dat alles klopte, ik moest diep gaan in het slot maar het lukte"! Wolfert finishte als vierde in 35.52min en zag deze wedstrijd als een goede tempoloop na een pittige trainingsweek richting de Kustmarathon op 7 oktober. André Melissant werd 8e in 38.13min en Ruud Goedhart finishte als 10e na 38.35min, een ruime verbetering van zijn persoonlijk record. Bij de dames maakte Laurey van den Berge haar favorietenrol waar door te winnen in 38.24min, daarmee versloeg ze Paula Groot (47.06) en Anne Brinkman (48.31). De 5,2km was een kolfje naar de hand van Ruud Maliepaard, hij won na 19.18min, voor Eric-Paul Boeters (20.18) en Emma van Mourik uit Zierikzee (23.13).

 

Op vrijdag 8 september liep Eric Wolfert de Singelloop 10km, drie ronden door het centrum van Gouda. Om 19.15u vertrokken in de lichte regen 1056 atleten vanaf de Markt. Wolfert kende een uitstekende start en zat bij de eerste doorkomst in de kopgroep van acht. Halverwege moest Wolfert een gaatje laten na een pittige versnelling van de uiteindelijke winnaar Marco van Etten (32.55). Wolfert verzwakte nauwelijks en finishte als zesde in 34.23min, een persoonlijk record. "Hier ben ik echt heel blij mee, het leek er dit seizoen niet in te zitten op de 10km maar de laatste weken gaat het als een trein en dan is dit echt genieten"!

 

Maikel Peeman kwam zaterdag 9 september in actie tijdens de Kramp Run 5km in Varsseveld. Peeman was op basis van zijn uitstekende prestaties uitgenodigd door de organisatie die een ongekend sterk startveld bijeen had gekregen. Peeman moest even schakelen na de spetterende start van de 67 atleten aan de TopRun maar wist vervolgens zeer goed stand te houden in dit geweld. De Sommelsdijker finishte na 15.05min als 19e en daarmee was hij zeer tevreden.

 

Zondag 10 september liep Ricardo Sint Nicolaas de Quickrun 10km in Roosendaal. Achter Erwin Poldervaart finishte hij op de tweede plaats in een snelle tijd van 33.00min, de beste 10km van dit seizoen. Zondag 17 september startte Sint Nicolaas in de Maasstadloop Rotterdam 10km. "Helaas zat het niet mee, het parcours bevatte veel klimmetjes, de organisatie stuurde sommige lopers verkeerd en de vorm van de dag was niet toereikend". Aldus Sint Nicolaas die als tweede finishte in 33.35min. Hij hoopt dit najaar in Brabant alsnog een aanval te doen op zijn PR (32.41).
18 september 2017

Gemeente biedt training voor nieuwe ambassadeurs van themaroutes op Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee zet met succes ambassadeurs in op themaroutes. Deze ambassadeurs lopen samen met bewoners en toeristen de ontwikkelde themaroutes over de Watersnoodramp en WaterbewustZijn en vertellen het verhaal.  Dit najaar wordt een nieuwe training ambassadeurschap aangeboden die past bij het beleefbaar maken van de havenkanalen van Dirksland, Goedereede-Havenhoofd, Ooltgensplaat en Middelharnis.

 

Het project

In de kern Dirksland ligt de nadruk op het verhaal van de bietenkade in relatie met het dorp. In Goedereede-Havenhoofd is er naast het havenkanaal ook aandacht voor het litteken dat de tweede wereldoorlog in het landschap heeft achter gelaten. Met de archivaris wordt een selectie van historische informatie gemaakt en daarnaast worden ook de dorpsraden, Rhetorica en het Streekmuseum gevraagd om mee te denken. Zo wordt de geschiedenis van Goeree-Overflakkee meer bekend en wordt het verhaal verteld.

 

Wie zoeken we?

Het is noodzakelijk dat de ambassadeur veel algemene kennis heeft over Goeree-Overflakkee en meer specifiek over het gebied waarover het verhaal gaat. Het is belangrijk dat de ambassadeur op een ontspannen en inspirerende manier kan vertellen over de geschiedenis en de ontwikkelingen in dat gebied.

 

De training

De gemeente zorgt ervoor dat de ambassadeurs qua kennis en vaardigheden goed toegerust zijn om hun rol te vervullen. De training bestaat uit een basistraining gastheer/gastvrouw en een training over de geschiedenis van het eiland en meer specifiek over de kern waar u woont of voor waar u ambassadeur wilt zijn. De training wordt gegeven op donderdagavond 12 en 19 oktober vanaf 19.00 tot 21.30 uur. Hierbij zijn twee inspirerende sprekers aanwezig.

 

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich tot maandag 2 oktober 2017 aanmelden voor de gratis training bij Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur, via e-mail a.overwater@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0187. Ook voor meer informatie en met vragen kunt u bij haar terecht.


18 september 2017

Hans Klijn overweegt nieuwe politiek partij

"De bezem er doorheen"


Vorige week zijn door de gemeenteraad twee ingrijpende beslissingen genomen. Aan de Oostkant is het windmolenpark Batenoord goedgekeurd. Aan de Westkant de recreatievisie goedgekeurd. Twee ingrijpende beslissingen met name genomen door de drie christelijke partijen SGP, CDA en CU. Beslissingen die ingrijpend zijn voor de leefomgeving van de burgers, maar ook direct invloed hebben op natuur en landbouw.


Afgelopen dagen is in Ouddorp opnieuw, maar nu indringend, de vraag aan de orde gekomen om toch een nieuwe politieke partij op te richten. Een brede politieke partij die recht doet aan de wensen van alle bevolkingsgroepen en haar leefomgeving.


Ik denk zelf dat dit zeer tot de mogelijkheden behoort en gelet op de starre houding van de huidige bestuurders zeer wenselijk is, want luisteren doen ze toch niet. Zelfs de drie christelijke partijen, die een groot aantal kiezers hebben, doen net of ze gek zijn. 


De vraag aan de 2200 burgers die de petitie hebben ondertekent tegen de recreatieplannen: 


Wat vindt u van een nieuwe brede politieke beweging en zou u die volgend jaar bij de gemeenteraadverkiezingen willen steunen ?


Hans Klijn, Ouddorp


17 september 2017

 

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de week van 25 tot en met 30 september 2017 wordt de jaarlijkse collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten gehouden.

Zwemclub de Schotejil helpt de organisatoren van deze collecte en gaat met een groep leden collecteren in Middelharnis en Sommelsdijk. Voor een aantal wijken in Middelharnis en Sommelsdijk zijn we nog op zoek naar collectanten. Ben je geïnteresseerd en wil je ook meehelpen? Meld je dan aan bij John Albrechts via email jcalbrechts@gmail.com16 september 2017
 

Eilandelijk zwemteam succesvol op Minioren-Junioren Circuit

 

Zaterdag 16 september was het zwemteam van Goeree-Overflakkee weer actief tijdens de eerste wedstrijd in het Minioren-Junioren circuit van de KNZB te Vlaardingen. Er werd gezwommen in een poule met de zwemclubs uit Vlaardingen, Spijkenisse, Brielle, Rozenburg en Hoogvliet. Er waren ca. 20 ereplaatsen te vieren.

 

Gouden medailles waren er voor Julien Tanis op 100m rugslag (1.09.39), 50m schoolslag (36.16) en 100m vrij (1.00.56), voor Leyla Oversluizen op 100m vrij (1.10.46), 100m rugslag (1.22.76) en 50m schoolslag (43.91), Meyke van Nimwegen won goud op 100m schoolslag (1.45.33) en 50m vlinderslag (43.13),  Laurens Kalle eveneens op 100m schoolslag (1.34.47) en 100m vrij (1.12.79), terwijl ook Dominique Overduin haar 100m schoolslag (1.37.86) winnend afsloot. Verder zwommen nog naar ereplaatsen Daniel ’t Mannetje op 100m rugslag (3e in 1.19.67) en 100m vrij (2e in 1.07.56), Roan Klink op 50m vrij (2e in 40.74) en 100m rugslag (3e in 1.58.14), Floris Tanis op 50m vrij (2e in 39.03) en 100m schoolslag (2e in 1.32.99), Daphne v.d. Slik op 50m vlinderslag (3e in 57.21), Eva v.d. Slik op 50m schoolslag (3e in 47.49), Xander Vis op 50m schoolslag (2e in 34.40) en Christian Kalle op 100m vrij (3e in 1.09.45). Op 400m vrij eindigden Thalia Meijer en Dominique Overduin tenslotte resp als 2e en 3e in 6.20.80 en 6.31.76.

 

Behalve op persoonlijke nummers, waren er ook twee estafettes die naar een 2e plaats zwommen. Bij de jongens waren dat Jarno Klink, Joep v.d. Hooven, Xander Vis en Julien Tanis op 4x50m vrij (1.58.40) en bij de meisjes Leyla Oversluizen, Lyke Buscop, Phaedra Meijer en Aisha Nobels op 4x50m wisselslag (2.30.60).15 september 2017

Iedereen laat deze mensen zakken!
15 september 2017

Koninklijke onderscheidingen  uitgereikt in de brandweerkazerne van Dirksland
 

DIRKSLAND/HERKINGEN - De heren Rien van Wezel uit Herkingen, Leen van Brussel uit Dirksland en Eddy Willemse uit Dirksland zijn vrijdagavond 15 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De drie bandweermannen van de blusgroepen Herkingen en Dirksland kregen hun onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 Rien van Wezel raakte in 1982 betrokken bij de brandweer in Herkingen. Hier volgde hij diverse cursussen, waaronder de officiersopleiding, en behaalde succesvol zijn diploma’s en certificaten. Voor blusgroep Herkingen was hij onderbrandmeester.

 

Leen van Brussel begon in 1988 als brandweerman in Dirksland. Ook hij heeft de nodige cursussen met goed resultaat behaald. Hij vervulde de functie van hoofdbrandwacht. Naast vrijwillige brandweerman is Leen van Brussel sinds 2007 ouderling voor de Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Melissant.

 

Eddy Willemse begon 31 jaar geleden als brandweerman bij blusgroep Dirksland. Na het behalen van diverse cursussen en opleidingen vervulde hij de functie van hoofdbrandwacht. Na een lange staat van dienst is hij vorig jaar gestopt met de brandweertaken.

 

Door hun jarenlange staat van dienst, hebben Rien van Wezel, Leen van Brussel en Eddy Willemse veel betekend voor de bevolking van Goeree-Overflakkee en omgeving.

 


15 september 2017


Informatie- en inspraakavond ontwikkeling woningbouw Achthuizen

 

ACHTHUIZEN - De gemeente Goeree-Overflakkee is van plan om aan de H’Oranjeweg in Achthuizen woningbouw te realiseren, bestaande uit ongeveer negen woningen. Kroon en De Koning bv is voornemens om een woningbouwplan te ontwikkelen voor het gebied tussen de H’Oranjeweg en de Zandweg in Achthuizen. Om beide plannen toe te lichten, vindt er op woensdag 27 september 2017 een informatie- en inspraakavond plaats.

 

De informatie- en inspraakavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Buurthuis, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Tijdens deze avond krijgen bezoekers een korte presentatie over het plan aan de H’Oranjeweg en over het plan tussen de H’Oranjeweg en de Zandweg. Daarnaast krijgt men informatie over de verkoop en is het mogelijk om vragen te stellen. Omwonenden, mogelijke kopers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

 

Voorontwerpbestemmingsplan

Van 6 september tot en met 3 oktober 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Achthuizen - Langstraat - Zuidzijde, 2e herziening’ ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van het perceel aan de H’Oranjeweg met woningbouw. Daarnaast worden de huidige activiteiten van het bedrijf aan de Achthuizensedijk op de juiste manier in het bestemmingsplan geregeld. Het bestemmingsplan biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Inspraakreactie

Het voorontwerpbestemmingsplan is tot en met 3 oktober 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. U kunt bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Achthuizen - Langstraat - Zuidzijde, 2e herziening’ kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer Z-14-38177 te vermelden.

 

Voor het plan tussen de H’Oranjeweg en de Zandweg is nog geen ruimtelijke procedure gestart om woningbouw mogelijk te maken.15 september 2017

Verkeersveiligheidsdag 2017 in Ouddorp
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ongeveer 260 leerlingen van bsisscholen in Ouddorp, Stellendam en Goedereede bezoeken vrijdag 22 september de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in de Dorpstienden in Ouddorp vinden er verschillende activiteiten plaats waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het eigen verkeersgedrag.
 

De leerlingen oefenen hun fietsvaardigheden op een parcours, voeren opdrachten uit rondom het thema ‘Alcohol en drugs in het verkeer’ en het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt getest tijdens een quiz en de leerlingen brengen een bezoekje aan een vrachtwagen.


Wethouder geeft startsein
’s Morgens van 09.00 tot 11.30 uur bezoeken OBS Buten de Poorte, CBS Het Kompas, OBS Stellegors en CNS Zomerland de Verkeersveiligheidsdag, ’s middags van 12.15 tot 14.45 uur komen de School met de Bijbel Koningin Beatrix en OBS De Westhoek op bezoek. Wethouder Peter Feller, verkeersveiligheidsambassadeur van Goeree-Overflakkee, geeft om 08.50u het startsein en heeft voor alle leerlingen die meedoen een leuke verrassing.


Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”
De Verkeersveiligheidsdag maakt onderdeel uit van de eerste Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers” in Zuid-Holland. De themaweek start op zaterdag 16 september 2017. Tijdens deze week vinden er allerlei verkeersveiligheidsevenementen plaats, kijk op www.maakeenpuntvannul.nl voor een overzicht.

De themaweek vormt de aftrap van de gelijknamige campagne van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H), de negen verkeersveiligheidsambassadeurs en de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en partners in Zuid-Holland.14 september 2017

Ies Hartog: "Pure chantage. De raad wordt onder druk gezet"
(correctie Hartog: 
Daar waar staat dat ik “zes” wel voldoende vind, moet “vier” zijn, de bestaande vier.)
13 september 2017


Geslaagde Dag van de democratie in Goeree-Overflakkee

 

MIDDELHARNIS - Tijdens de Dag van de democratie, zaterdag 9 september 2017, ontvingen raadsleden van de gemeente Goeree-Overflakkee tientallen inwoners in het Oude Raadhuis te Middelharnis. Ook is tijdens deze dag de heer J. Baks uit Goedereede uitgeroepen tot winnaar van de fotowedstrijd.

 

De Dag van de democratie was op zaterdag 9 september 2017 en viel samen met Open Monumentendag. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft ook dit jaar weer invulling gegeven aan deze dag. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur waren de raadsleden aanwezig in het Oude Raadhuis van Middelharnis om met inwoners in gesprek te gaan over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming.

 

Tientallen inwoners wisten de weg naar het Oude Raadhuis te vinden om met de aanwezige raadsleden over uiteenlopende onderwerpen in gesprek te gaan. Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in het Oude Raadhuis, dat nog niet lang geleden een interieurwijziging heeft ondergaan.

 

Uitslag fotowedstrijd

Voorafgaand aan de Dag van de democratie schreef de gemeenteraad een fotowedstrijd uit. Hiermee riepen de raadsleden inwoners op om met foto’s onderwerpen uit te beelden, die zij onder de aandacht wilden brengen van de gemeenteraad. Op zaterdag 9 september kozen de raadsleden de heer Jan Baks uit Goedereede als winnaar, met een prachtige foto van de kust van Goeree-Overflakkee.

 

De jury, bestaande uit raadsleden Rien van der Boom, Peter Keuker en Tea Both, motiveerde de keuze als volgt:

“De foto geeft perfect het ruimtelijke aspect van ons eiland aan, de prachtige vergezichten vanaf ons eiland en de rust en ruimte die ons eiland kenmerken. In de foto zijn donkere wolken zichtbaar, die de dreiging van teveel bebouwing aan de kust en omgeving symboliseren. Het licht in de foto geeft niet alleen de prachtige natuur weer, maar symboliseert ook een lichtpunt. Het bestuur van de gemeente wil namelijk zuinig omgaan met de open ruimte van ons eiland en wil de recreatievisie daarbij als instrument gebruiken.”
 


Jan Baks zegt zelf over de foto:

“Plaatjes zeggen meer dan praatjes. Ik wil genieten van mooie wolken, vergezichten zonder veel  bebouwing, eindeloze kusten. In weer en wind op het strand om uit te waaien. Natuurlijk ook een plek voor een drankje of een kop koffie. Ik hoop dat onze volksvertegenwoordigers hier goede beslissingen over nemen. Als NLGO, waar ik de voorzitter van ben, hebben wij onze visie op de recreatievisie gegeven. Neem de kennis van de natuurorganisaties serieus en betrek hen in de plannen.  Beperk de bebouwing tot aangegeven gebieden en zorg dat we het open landschap behouden.”

 

Binnenkort ontvangt burgemeester Grootenboer-Dubbelman de heer Baks op het gemeentehuis om de door hem gewonnen prijs te overhandigen.

2e foto: Fietsparkeerbeleid Dirksland


Het gaat hier om het democratische probleem rond het fiets parkeren bij de COÖP te Dirksland!

Dit is naar mijn mening en van vele anderen uit ons dorp veel te klein aangelegd! Zoals u op de foto kunt zien staat het voor de COÖP altijd vol met geparkeerde fietsen van winkelbezoekers.Tevens staat er een gemeentelijke vuilnisbak verkeerd geplaatst. Ook hangt de COÖP er zelf een banner tussen twee lantaarnpalen met reclame zodat je elkaar daar bijna niet kunt passeren. Enige tijd geleden is naast de COÖP een leuke woonwinkel gevestigd die ook verkoopwaren heeft buiten gestald en de COÖP zelf heeft ook bedacht om verschillende zomerartikelen buiten voor hun in/uitgang te plaatsen. Allemaal prima en erg gezellig voor het publiek, maar waar moeten de fietsende Dirkslanders nu hun fietsen parkeren? Het is er soms een drukte van belang, mensen komen met winkelkarren in- en uitlopen, de auto's staan erg dicht op het voetpad geparkeerd en niemand kan er meer in of uit.

Zeker nu er veel gebouwd gaat worden in de nieuwe kernen van Dirksland zullen deze nieuwe bewoners ook per fiets hun boodschappen komen halen en wordt het steeds drukker.

Mijn idee hieromtrent is om de stoep voor de COÖP uit te breiden voor het voetgangers- en fietsverkeer. Als u 2 à 3 parkeerplekken voor de COÖP betegelt en daar meer fietsparkeerplaatsen aanlegt heeft u het publiek en de inwoners van Dirksland zeker geholpen. Wij willen vandaag de dag toch meer bewegen en minder uitstoot veroorzaken door te fietsen. Maak het dan ook mogelijk dat het publiek hun fietsen makkelijk en ruim kunnen parkeren.

Ik hoop dat dit idee een aanzet is voor de raad om iets te veranderen in FIETSPARKEERBELEID te Dirksland!3e foto Fietsbrugverbinding Nieuwe-Tonge/Battenoord

 

Over een brug die geen brug mag zijn

NIEUWE-TONGE/BATTENOORD – Mogelijk al zo’n drie jaar ligt er een bruggetje op het landgoed Battenoord. Een bruggetje dat een verbinding zou moeten zijn. Net zoals democratie een verbinding zou moeten zijn.Dat bruggetje zou het mogelijk moeten maken om vanaf het bos aan de Pieterweg over te steken om een mooie wandeling te maken door het landschapspark. Een voorbeeld van goede eilandmarketing en de wens / noodzaak voor velen onder ons om meer te bewegen. 

Vanuit Nieuwe Tonge kun je namelijk een prachtige wandeling maken, waarbij allerlei aspecten aan de orde komen: Vanuit het dorp (mooi dorpsgezicht) over de Klinkerlandseweg naar het fietspad (vergezichten over de velden), het Battenoordse Bos in (bos, reeën), watertje oversteken, over het nieuwe landgoed lopen naar de haven (het - met subsidie aangelegde  - natuurontdekwandelpad kiezen, de uitkijktoren beklimmen, bootjes kijken en in de winter flamingo’s spotten, ’s zomers op Camping De Grevelingen de speeltuin bezoeken of een ijsje eten), dan via Battenoord (klein tuincentrum & camping bezoeken) weer naar het bos, fietspad op en terug naar Nieuwe Tonge. Heerlijk, toch, je ziet het zò voor je!

Wethouder Markwat zegt er alles aan te doen. In het inrichtingsplan is de bewuste brug opgenomen. Blijkbaar wil iemand niet meewerken, terwijl er toch voor het mogen wonen aldaar, bepaalde regels gelden. Waarom is de invloed van één iemand machtiger dan de vraag van de omwonenden en recreanten die graag dit bruggetje zouden zien liggen? Is dit een voorbeeld van slecht werkende democratie?

Van burgers wordt gevraagd te anticiperen, maar met zo’n stroperige overheid, haken burgers af. Niet zo gek toch? In dit geval gaat het maar om een simpel bruggetje, dat er nota bene al ligt!


12 september 2017
 

KiKa Hoaddag 2017

 

MIDDELHARNIS – Kees Witte: “We hebben woensdag 6 september de KiKa-dag 2017 weer gehad bij cafetaria `t Hoad bij het strandje op het Havenhoofd in Middelharnis. Met een mooie opbrengst van 1103,45 euro voor KiKa."

 Het was weer een leuke gezellige dag ondanks dat het weer niet echt mee werkte en daardoor was het in de middag heel rustig maar tegen etenstijd aan het eind van de middag kwamen de bestellingen binnen en was het druk met de bezoekers. Dit alles was molgeijk dankzij William de Leeuw van de cafetaria en zijn medewerkers. Zij hebben alles belangeloos gedaan voor KiKa. Ook de leveranciers hebben spullen beschikbaar gesteld voor deze actie.

Ook de Kika-smurfen waren weer aanwezig en Conny Ploos van Amstel heeft haar beste beentje voorgezet. Zij is tijdens de drukte bijgesprongen bij de frituur.  12 september 2017

Goeree-Overflakkee gaat naar Utrecht toe!

 

Opnieuw gaat Goeree-Overflakkee zich presenteren op de 50 PlusBeurs in Utrecht. Van 19 tot en met 23 september staat er een stand in de hallen van de Jaarbeurs. In de Goeree-Overflakkee, mijn eiland! stand krijgen bezoekers informatie over wonen, werken en recreëren op Goeree-Overflakkee.

 

De 50PlusBeurs staat geheel in het teken van de thema’s vakantie, wonen, vrije tijd en maatschappij. Een mooie gelegenheid om het eiland Goeree-Overflakkee te presenteren. In de stand vertellen leden van het promoteam Goeree-Overflakkee en vertegenwoordigers van verschillende deelnemende partijen het verhaal over het eiland.

 

Kom proeven in de stand!

Elke dag worden bezoekers getrakteerd op de smaak van het eiland. Zo zijn er op de verschillende dagen onder andere kaas, koekjes, speculaas en kruukplaetjes te proeven. Op dinsdag 19 september worden er bovendien live koekjes gebakken in de stand de door de koekbar.

 

Samenwerking

‘’Het is mooi dat we de succesvolle editie van 2016 een vervolg kunnen geven. Het is mooi om te zien dat de samenwerking tussen de ondernemers goed loopt en nu met een nog grotere stand kunnen deelnemen. Ik ben erg benieuwd naar deze editie, maar bovenal naar de reacties en ervaringen!’’, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt. De Goeree-Overflakkee, mijn eiland! stand is een initiatief van EilandMarketing Goeree-Overflakkee, VVV Goeree-Overflakkee, Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) museum, De Mekkerstee, A Seal, Camping ’t Anker, Faunapark, Tieleman Keukens, Bakkerij Bienefelt en Solaes.

 

Actie

Op de 50PlusBeurs kan tegen inlevering van dit krantenartikel een bumpersticker van Goeree-Overflakkee, mijn eiland! worden afgehaald. Daarnaast kunt u in de Goeree-Overflakkee, mijn eiland!  stand kans maken op een bierproeverij voor 4 personen bij Solaes.
12 september 2017
 

Belangrijk besluit leefomgeving Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge

 

De gemeenteraad staat aan de vooravond van een belangrijk besluit, een erg belangrijk besluit voor de leefomgeving van Oude- en Nieuwe-Tonge. Komen we tussen grote windturbines te wonen of blijven deze op enige afstand. Deze zaak speelt al vanaf begin 2014 en nu is het besluit nabij.

 

Er komen al veel grote windturbines bij onze dorpen en als het aan onze Zeeuwse wethouder Frans Tollenaar ligt komen de dorpen vol in de “wind”. Onze raadsleden gaan daar deze week een oordeel over vormen.

 

Eneco, Deltawind en Peijnenburg hebben grote financiële belangen bij de uitbreiding van windpark Battenoord, daarom hebben zij een brief gestuurd aan hun leden, maar deze is eigenlijk bedoeld voor de raadsleden. Als een meerderheid van de raad “nee” durft te zeggen tegen uitbreiding windpark Battenoord, wordt gedreigd met nog meer en nog hogere turbines. 

Deltawind, eens een idealistisch club, is gewoon een bedrijf waar rendement en winst hoog in het vaandel staan. Het motto van Deltawind: “wie tegen de windturbines aan kijkt mag er ook van profiterenis waarschijnlijk henzelf en hun leden/aandeelhouders bedoeld.

 

Oproep:

Een meerderheid van de raadleden, SGP, CU, CDA en een deel van de VVD, denken nog steeds na over de uitbreiding van windpark Battenoord; PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid, fractie Maliepaard en fractie Van der Meer luisteren naar de bevolking van de dorpen, zijn tegen de huidige voorstellen van de wethouder (uitbreiding windpark Battenoord) en roepen de wethouder op met andere oplossingen te komen.

Kom allen daarom naar de raadsvergadering in het Rondeel te Middelharnis op donderdag 14 september om 19:30 uur en zie hoe onze raadsleden oordelen over de uitbreiding van windpark Battenoord.

 

 

Mallemolens


11 september 2017
 

Gemeente pakt verbeterpunten dienstverlening met beide handen aan

 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de klanttevredenheid over de afdeling Sociale Zaken laten onderzoeken. Alle 590 inwoners van Goeree-Overflakkee die een bijstandsuitkering ontvangen, zijn in mei benaderd om deel te nemen aan een enquête.

 

Onderzoek naar kwaliteit dienstverlening

De gemeente bereikte geluiden dat de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken (re-integratie en inkomen) niet door iedere klant even positief werd beoordeeld. Om er achter te komen waar de klanten wel en niet tevreden over zijn, waar de eventuele verbeterpunten liggen en hoe de dienstverlening op een hoger niveau kan worden getild, is een zogenaamde 0-meting uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

 

Gemiddelde beoordeling is voldoende

De vragenlijst heeft inzicht gegeven in de ervaringen met het indienen van een aanvraag voor een uitkering, de workshop (over de rechten en plichten bij het ontvangen van een uitkering), de inkomensconsulent, de re-integratieconsulent en de informatievoorziening vanuit de gemeente in het algemeen. De afdeling Sociale Zaken scoort een gemiddelde van 6,3 en behaalde op alle onderdelen een (krappe) voldoende.

 

Resultaten uit het onderzoek

Het onderzoek laat zien wat er goed gaat en op welke punten verbeteringen gewenst zijn.

 

De inkomensconsulent

Nadat klanten een aanvraag voor een uitkering hebben ingediend, krijgen zij een inkomensconsulent toegewezen. De inkomensconsulent verzorgt het aanvraagproces van de uitkering en kreeg een 6.9. Het meest te spreken zijn klanten over de respectvolle behandeling die zij ontvangen en de tijd die de inkomensconsulent neemt voor hen. Zes op de tien werd voldoende op zijn/haar gemak gesteld en vindt de inkomensconsulent deskundig. Verbetering behoeft het informeren van de klant over waar men terecht kan als er ook andere vragen of problemen zijn. Eén klant merkte hierbij op dat beter moet worden gekeken naar de omstandigheden waarin de aanvrager zich bevindt.

 

De workshop

Na het aanvragen van een uitkering ontvangen klanten een uitnodiging voor een workshop. Tijdens deze workshop krijgen zij informatie over de rechten en plichten die horen bij een uitkering. Men geeft gemiddeld als rapportcijfer een 6,0 voor deze workshop. Over het algemeen wordt gevonden dat de workshop duidelijkheid geeft en veel informatie, maar teveel is gericht op de plichten en minder op de rechten van uitkeringsontvangers.

 

De re-integratieconsulent

De re-integratieconsulent begeleidt klanten rondom participatie en integratie op het gebied van zelfredzaamheid en bij het vinden van (vrijwilligers)werk. De re-integratieconsulent werd beoordeeld met een 6,5 als gemiddeld cijfer. Men is vooral te spreken over het bewaken van de privacy van de klant, het nakomen van afspraken en het luisterend oor dat hij/zij biedt. Minder tevreden zijn klanten over de begeleiding op weg naar een baan.

 

Gemeente werkt aan verbeterpunten

De komende maanden werkt de gemeente aan de verbetering van de dienstverlening aan uitkeringsklanten, door onder meer aandacht te hebben voor maatwerk, de leesbaarheid van het aanvraagformulier en de nieuwsbrieven, een heldere communicatie en de deskundigheid en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Wethouder De Jong van Sociale Zaken geeft aan het belangrijk te vinden om te werken aan deze verbeterpunten. “Deze enquête vormt een prima basis om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben een duidelijk streven, namelijk om in twaalf maanden tijd het algehele oordeel van een ‘krappe voldoende’ naar ‘ruim voldoende’ op te halen.” Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd, waarbij gestreefd wordt naar een hoger algeheel oordeel.
10 september 2017
 

“Trots op het gilde molenaars die in het weekend onze molens laten draaien”

Molen De Bommelaer geopend na restauratie

DEN BOMMEL – In aanloop naar Monumentendag 9 september, werd vrijdag 8 september de molen feestelijk heropend. In bijzijn van een afvaardiging van de provincie Zuid-Holland, de vrijwillige molenaars en belangstellenden, onthulde wethouder Gerrit De Jong de plaquette. Nadat het publiek zich achter de haag had opgesteld, werd de molen in werking gezet.  


Molenaar Marcel Pellegrom (46) uit Nieuwegein

De korenmolen De Bommelaer ligt aan de Molendijk in Den Bommel. De molen dateert uit 1738. De molen heeft 215 jaar graangemalen voor de wijde omgeving. Corstiaan Kleiwegt, voorzitter van de Molenstichting bedankt voor de bijdragen van gemeente, provincie, Cooperatie Deltawind en de Rabobank. Ook was er een legaat van 18.000 euro van mevrouw Koster uit Breskens. “Wij zijn buitengewoon blij met de subsidieverhoging van de gemeente. Het was absoluut nodig, want anders zou het voortbestaan van de molens in gevaar zijn gekomen.”

Kleiwegt is ingetogen met de waardering voor ons cultuur historisch erfgoed. “Het is een deel van de identiteit van ons eiland. Behalve dat het voor ons onze geschiedenis ontsluit is, heeft het een grote aantrekkingskracht op buitenlandse en binnenlandse toeristen.”


Wethouder De Jong en Corstiaan Kleywegt van de Molenstichting

Toon Lambrechts, voorzitter van de commissie bouwzaken en penningmeester  binnen het bestuur van de Molenstichting deed aan de belangstellenden verslag van de restauratie. Sinds 1988 is de molen eigendom van de Molenstichting Goeree-Overflakkee. In 2005 was er een flinke opknapbeurt en eind 2011 zijn rond de molen 35 populieren gekapt en groen weggehaald, waar door de molen weer mooi in de wind en in het zicht staat. Deze keer was er een grote opknapbeurt aan de romp. De 14.000 nieuwe steentjes die daarvoor nodig waren, werden gepatineerd om een authentiek uiterlijk te geven. 4 september werd de nieuwe buitenroede gestoken.

Nadat de nieuwe molenaar Marcel Pellegrom (46) uit Nieuwegein was voorgesteld, ging het gezelschap tussen de buien door naar de molen voor de officiële handelingen.7 september 2017

Goeree-Overflakkee wederom schoonste strand van Zuid-Holland

Goeree-Overflakkee ontving donderdag 7 september bij de Brouwersdam vier sterren in de Schoonste Stranden Verkiezing. Het strand van de Brouwersdam valt in de categorie zeer schoon en is daarmee heeft Goeree-Overflakkee voor het tweede jaar op rij het schoonste strand van de provincie Zuid-Holland.De Schoonste Stranden Verkiezing is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. ANWB-inspecteurs en strandbezoekers bepalen samen welk strand het schoonste van Nederland is. Schone stranden ontvangen een driesterren- en zeer schone stranden een viersterrenwaardering. Het doel van de verkiezing is om beheerders, gemeenten en strandpaviljoenhouders te stimuleren hun gastvrijheid en betrokkenheid te tonen door de stranden goed schoon te houden. Op een schoon strand is immers fijner zonnen, sporten, zwemmen, wandelen en werken!

Wederom schoonste strand Zuid-Holland

Het strand van de Brouwersdam gooide hoge ogen bij de Schoonste Stranden Verkiezing en daarmee heeft Goeree-Overflakkee net als vorig jaar het schoonste strand van Zuid-Holland! De afgelopen jaren behaalde Goeree-Overflakkee iedere keer de hoogste waardering, namelijk vier sterren.

(Inter)nationale waardering stranden Goeree-Overflakkee

De stranden van Goeree-Overflakkee zijn niet alleen schoonste stranden van Zuid-Holland, maar krijgen ook (inter)nationale waardering. In mei 2017 werden de stranden bij Ouddorp en diverse jachthavens namelijk bekroond negen blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Aansluitend ontving de gemeente Goeree-Overflakkee in juli 2017 de Platina QualityCoast Award; dit is de hoogst haalbare onderscheiding voor groene en duurzame toeristische bestemmingen. Binnen de QualityCoast zijn er wereldwijd maar vier gebieden die het platina keurmerk mogen voeren, waarvan Goeree-Overflakkee er één is.

Feestelijke uitreiking

Tijdens de feestelijke uitreiking op 7 september bij Beachclub Perry’s nam wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die verantwoordelijk is voor onder andere strandbeheer en EilandMarketing, samen met de verantwoordelijke buitendienstmedewerkers de viersterrenplaquette in ontvangst. “Het is fantastisch dat we met elkaar voor de tweede maal op rij zo’n schitterende prestatie neer hebben gezet. Ons eiland heeft wederom de schoonste stranden van Zuid-Holland waar het heerlijk recreëren en verblijven is. Onze buitendienstmedewerkers, strandpaviljoenhouders en aannemers hebben met elkaar dit voortreffelijke resultaat gehaald. Dit verdient een grote pluim en ik wil betrokkenen dan ook hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage!”

7 september 2017

Gemeente beloont basisscholen project ‘Cycling4School’

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Meer mensen vaker op de fiets of te voet en daarmee het autogebruik rondom scholen terugdringen. Ofwel: Een schonere en veiligere schoolomgeving. Dat is het doel van het project ‘Cycling4School’ dat bij wijze van proef op vier basisscholen op Goeree-Overflakkee draaide. Uit de proef bleek dat het autogebruik rond de deelnemende scholen met ongeveer 25 procent afnam. De gemeente beloont hen daarom met een waardecheque voor het inkopen van verkeers(veiligheids)materialen.

 

Het idee achter ‘Cycling4School’ is dat de leerlingen als ambassadeurs hun ouders stimuleren om hen vaker te voet of per fiets naar school te brengen. Hiermee sparen ze samen voor punten, waarmee de scholen verkeers(veiligheids)materialen kunnen verdienen. De materialen kunnen de scholen inzetten of gebruiken tijdens verkeerslessen. De spaaractie zorgde er voor dat het autogebruik rond de deelnemende basisscholen op Goeree-Overflakkee met ongeveer 25 procent afnam.

 

Waardecheque als beloning

Als beloning voor het resultaat ontvangen de deelnemende scholen, O.B.S. De Pannebakker uit Nieuwe-Tonge, O.B.S. J.C. van Gent uit Sommelsdijk, Daltonschool De Vliegers uit Middelharnis en C.N.S. Zomerland uit Stellendam een waardecheque. De cheque kunnen de scholen gebruiken voor zelfgekozen verkeers(veiligheids)materialen. Wethouder Peter Feller was op woensdag 6 september 2017 bij C.N.S. Zomerland om de cheque met het hoogste bedrag persoonlijk uit te reiken. Deze basisschool verzamelde namelijk de meeste punten.

 

Wethouder Peter Feller: “We zijn supertrots op de leerlingen van deze scholen. Zij moesten voor de zomervakantie hun ouders zo ver zien te krijgen hen te voet of per fiets naar school te brengen. Veel ouders hebben daar gehoor aan gegeven. Daar zijn we enorm blij mee. De leerlingen hebben de punten terecht verdiend. Het is nu aan scholen om te bepalen welke verkeersmaterialen ze voor de kinderen willen aanschaffen.”

 

‘Cycling4School’

‘Cycling4school’ is één van de campagnes waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee zich inzet om de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen te vergroten. Vanwege het positieve resultaat van de pilot, bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een vervolg in 2018.

 

Kijk voor meer informatie over de spaaractie ‘Cycling4School’ op www.cycling4school.nl.

7 september 2017

Aan de bak voor een plasticvrij Haringvliet (update)

GOEREE-OVERFLAKKEE - De mens vervuilt de kust en de zee. Dat zwerfafval bracht Matthijs Lievaart, afkomstig van Goedereede Havenhoofd, op het idee om langs de kust jutbakken te plaatsen. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, maakten kinderen twintig bakken van de pallets van Van Oostenburgge Pallets uit Stellendam. De bakken zijn bestemd voor plaatsing langs het Haringvliet.


Foto: Steven Kraal

Langs de Nederlandse kust staan al 100 jutkisten naar het idee van Matthijs Lievaart (Verlosdezee.nl )  Een heel succesvol initiatief dat veel navolging krijgt. Ook andere organisaties wilden er mee aan de slag.  Een van die partijen is het overleg Landschapstafel Haringvliet, waarin veel partijen samenwerken waaronder Rijkswaterstaat. Het hieruit ontstane project Haringvliet Plastic Vrij, is onderdeel van een breed landelijk netwerk en ambitie: Schone Rivieren.

Tijdens de Wereldhavendagen liet een team van Rijkswaterstaat de bezoekers zien en horen over de problemen met zwerfafval en plastic in de zee en rivieren.  De huidige samenwerking via ‘AAN DE BAK’ wordt getoond. En bezoekers wordt gevraagd mee te werken. Dat kunnen zij doen  door afval in te zamelen en in de bakken te doen tijdens de Wereldhavendagen, maar ook daarna tijdens inzamelactiviteiten langs de rivieren. “Daarvoor willen we zoveel mogelijk burgers en inwoners langs het Haringvliet bewuster en in een actie-modus krijgen om plastic afval te verminderen en zwerfafval te voorkomen”, aldus Karen van Burg (RWS) namens de gezamenlijke organisaties, waarin ook de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf betrokken zijn.

De jutbakken die gemaakt worden tijdens de Wereldhavendagen zijn maandag weer door Marc van Oostenbrugge opgehaald in Rotterdam. Ze zijn voorlopig bij de opslag van RWS bij de Goereese sluis geplaatst. In het Haringvlietweekend op 29-30-31 september wordt er breed aandacht aan besteed. En ze zijn onderdeel van excursies in het Haringvliet. Zie link. https://www.ivn.nl/haringvlietweekend


5 september 2017

Fietswinkel FITS op het industrieterrein van Middeelharnis sluit per 1 oktober

 

Beste Klant,

 

Door tegenvallende resultaten hebben wij besloten onze winkeldeuren per 1 oktober 2017 te sluiten.

Met Fits probeerden wij een mooi project op te zetten, maar tot ons verdriet is het niet geworden wat wij hadden verwacht.

Het spijt ons zeer dat we trouwe klanten zoals u niet meer van dienst te kunnen zijn. 

We hebben het werk hier altijd met de volle inzet en plezier gedaan.
We bedanken u dat u ons het vertrouwen heeft gegeven.

Voor garanties aan uw fiets of andere producten kunt u met de desbetreffende fabrikant contact opnemen waar u het beste terecht kunt.
Voor reparaties en onderhoudsbeurten kunt u terecht bij 2Wielers Dirksland. 
Nogmaals bedankt en spijt het ons dat we dit besluit moeten nemen.


Het betekend ook dat de winkel voor 1 oktober leeg verkocht moet worden. 
Kom snel langs voor de beste prijzen! Alles moet weg!!


William en Leo Akershoek & medewerkers. 

 
4 september 2017
 

Samenwerking wordt steeds breder gezocht

Start vierde editie Week van Goereese Vis

STELLENDAM – Feestelijk wordt de start van het seizoen van de Stellendamse garnaal ingeluid in het mekka van verse vis, de Visafslag. Zelfs de beroemde Katwijkse visfileerder Arie Kuijt weet er van. Kinderen van OBS Buten de Poorte geven een wervelende dans voor de genodigden uit de sector. Aansluitend zijn er deze week vele activiteiten rond de vis.  Schipper IJsbrand Koornneef en zijn maat Krijn Born brengen met de GO 29 de eerste garnalen aan. Ze beantwoorden vragen van belangstellenden en pers over de manier en waar de garnalen worden gevangen. En over hoe het leven van de garnalenvisser eruit ziet. Er wordt steeds duurzamer gevist. Dat betekent minder bijvangst door gebruik van een zeeflap. Ook wordt er steeds minder stookolie gebruikt.

De Stellendamse garnaal staat bekend als een echte delicatesse. De Stellendamse garnaal heeft een pure smaak en een mooie zachtroze kleur. Als de garnalen gevangen zijn, worden ze aan boord van het schip al gekookt in een grote ketel met zeewater. Het unieke aan deze garnaal is dat deze direct in Stellendam gepeld wordt en niet in het buitenland zoals meestal bij garnalen het geval is. Tegenwoordig gebeurt dit in een betegelde steriele ruimte in Stellendam, de allerlaatste die in Nederland nog in functie is. De garnalen die 's nachts gevangen worden liggen hier de volgende morgen om 7 uur op tafel om te pellen. Verser kan bijna niet.De kist met garnalen wordt aan land gebracht en later door twee leerlingen overhandigd aan wethouder Arend Jan van der Vlugt. Maar eerst voeren de leerlingen een wervelende dans uit onder leiding van kunstenaar Miriam Zimmermann en Marina Bykova van de balletschool in Dirksland. Dit jaar is gestart met een test van een leerlijn Visserij voor de groepen 1 tot en met 8 op twee basisscholen. Jaap Tanis geeft vislessen aan kinderen. Dit jaar was ook de eerste educatiedag Visserij & Techniek. De groepen 7 en 8 van alle basisscholen op Goeree-Overflakkee waren uitgenodigd en ruim 350 leerlingen deden mee.Arie Kuijt, die een presentatie geeft over het fileren van verschillende soorten vis, weet de toehoorders te imponeren met zijn kennis en snijvaardigheid. Hij is de sashimimeester en weet precies waar de lekkerste stukjes vis zitten. “De wangetjes en het keeltje van de kabeljauw.” Hij toont de verschillen tussen de poontjes en laat zien hoe je makreel fileert en rookt. Citroen gebruikt hij als ‘superbrander’ bij het maken van sashimi. Door de dames in het publiek die deze lekkernij mogen proeven, wordt dit hooglijk gewaardeerd.

Voorzitter van de Visserijvereniging ZuidZuidwest Hans Juch roemt de groei van de omzet. “100 miljoen omzet over de diverse afslagen, nog nooit vertoond. De vis wordt gevangen, in relatief korte sleeptrekken met de meest moderne methoden. Eenmaal aan boord wordt ze snel gestript, ingewanden eruit en op soort en grootte gesorteerd. Beneden in het visruim wordt er nauwkeurig gewogen en ge-ijsd zoals,  dat heet.”

Dinsdag 5 september 2017

Garnalen pellen in zorgcentrum De Vliedberg ~ Ouddorp, Vliedberglaan 100

De bewoners van De Vliedberg pellen de eerste echte Stellendamse garnalen. Pelt u mee? Inschrijven voor deelname bij de receptie van De Vliedberg. Neem voor vragen contact op via 0187 685500

 

Woensdag 6 september 2017

Vis je mee? ~Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Lancering nieuwste visspel op de interactieve tafel in het Streekmuseum. Vaar uit als visserman op je eigen schip en vang je ruim vol vis. Kom jij verkleed als echte visserman of vissersvrouw dan krijg je gratis entree! Neem je vader, moeder, opa, oma, tante, oom, broertjes, zusjes en vriendjes mee. We gooien de trossen los vanaf 14 uur. Ga je mee op deze visreis?
www.streekmuseum.nl

 

Het Kinderrestaurant ~Goedereede-Oostdijk, Hoeve Kortstaert

Tijdens De Week van de Goereese Vis strijkt woensdag 6 september het kinderrestaurant neer op Hoeve Kortstaert aan de Oostdijk-Goedereede. Voor echte lekkerbekken en nieuwsgierige fijnproevers die willen proeven van al het lekkers uit onze Noordzee. In het kinderrestaurant, naar een idee van Sanne Staarink, eten kinderen (zonder ouders!) aan grote maar ook kleine tafels, van mooie borden en met bestek. Woensdag 6 september. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kom lunchen of dineren van 12.30 -14.30 uur of 16.00 – 18.00 uur. Prijs 7,50 euro per kind. Geef je op via: hetkinderrestaurant@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Film en boek ~Middelharnis, Het Diekhuus

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert in samenwerking met het Diekhuus ook dit jaar weer een avond Film en Boek in Het Diekhuus. Deze editie de klassieker ‘The old men and the sea’ van Ernest Hemmingway. De film draait van 20.00 tot 22.00 uur in het Diekhuus. Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta of online via http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?cursusid=1947

 

Vrijdag 8 september 2017

Vrijdagochtend is er nog een rondleiding op de visafslag en door de Stellendamse haven. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. Vooraf reserveren verplicht bij  VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789. Het publiek kan deze week ook genieten van de verse vis uit Stellendam. 25 restaurant bieden een speciaal  driegangen vismenu aan.  www.weekvandegoereesevis.nl

 

 
4 september 2017

Goerees Havenconcert prachtige avond

Het publiek van het Havenconcert beleefde een prachtige avond zaterdag 2 september. Op een speciaal ponton in de haven van Goedereede werd door verschillende artiesten een gevarieerd muziekprogramma op topniveau ten gehore gebracht. De organisator, de Stichting Promotie Kop van Goeree, kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement met een grote opkomst. Veel publiek was met klap- en tuinstoelen naar de Goereese haven gekomen.


Edwin Rutte speelde en zong ook als Ome Willem


Deze negende editie van het Goereese Havenconcert had prachtige artiesten op het programma. Na het voorprogramma, muziek van beiaardier Jan Bezuijen op het carillon van de toren, opende presentator Patrick Polie de avond gevolgd door Koninklijke fanfare Apollo onder leiding van Leo Simons. Podiumkunstenaar Edwin Rutten vertelde een mooi verhaal over een draak, dat muzikaal ondersteund werd door de Koninklijke Fanfare Apollo. Tot tevredenheid van alle jonge en oude ‘rakkers’ in de zaal bracht Rutten ook ‘Ome Willem repertoire’, waar hij grote successen mee had in de jaren zeventig en tachtig. De teksten werden woordelijk meegesproken en meegezongen door een groot deel van het publiek.  

Nederlands bekendste mondharmonicaspeelster, Hermine Deurloo, maakte ook haar opwachting. Zij treedt al jaren op met bekende orkesten en jazzmuzikanten, maar misschien is zij wel het allerbekendst door haar mondharmonica muziek bij een rookworst-reclame. Samen met Apollo speelde zij tijdens het Goereese Havenconcert verschillende herkenbare melodieën waaronder: Speak Softly Love, Circle of Smiles (Baantjer theme) en de soundtrack van de film Turks Fruit. Ook de vijftienjarige harpiste Joline Sperling, van Goedereede Havenhoofd, maakte haar opwachting op het ponton in de Goereese Haven. Ze was de ster van de avond. Ze bracht twee stukken van de componist Einaudi en liet daarmee een onuitwisbare indruk achter.
 

Het publiek genoot van de optredens. De toegift van het orkest ‘Mijn tante kan niet trouwen, omdat ze niet zoenen kan’, een stuk dat eigenlijk een beetje buiten de sfeer van het overige repertoire viel, mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook het laatste nummer ‘We’ll meet again’ werd natuurlijk luidkeels meegezongen.

De organisator, de Stichting Promotie Kop van Goeree, kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement, dat mede mogelijk werd gemaakt door diverse sponsors en donateurs; Benschop & Sterling Netwerk Notarissen, Stichting Paul van Hessenfonds, Goemaat Glas, Hotel De Gouden Leeuw, Bouw- en timmerbedrijf Van Huizen, Bloembinderij De Korenbloem, Spar Goeree, Café Goeree, Gasterij ‘t Sas, Hoveniersbedrijf Bas Temmink, Pluto Rentals en VVV Goeree-Overflakkee.


4 september 2017

 

Eric Wolfert zegeviert in Schenkelloop Capelle aan den IJssel 15km

 

Dat we op Flakkee momenteel een sterke groep atleten hebben werd in de afgelopen weken maar weer eens bevestigd. Maikel Peeman en Ricardo Sint Nicolaas wonnen dit jaar al meerdere wedstrijden en Eric Wolfert boekte zijn tweede overwinning van dit seizoen. Daarnaast werd het baanseizoen sterk afgesloten met meerdere persoonlijke records.


Eric Wolfert in duel met Ali Shugul om de overwinning in de Schenkelloop 15km

Met het kwik rond de 28 graden was het zaterdag 26 augustus afzien voor de bijna 500 deelnemers aan de Schenkelloop in Capelle aan den IJssel. Namens AV Flakkee liep Eric Wolfert de 15km en Peter Pollemans de 10km. Om 14u klonk het startschot en Wolfert zat gelijk goed in de groep favorieten die uit zo'n tien atleten bestond. Na 3km was het Ali Shugul (R'dam) die versnelde en alleen Wolfert kon mee. Het tweetal werkte goed samen en regelmatig zagen we Shugul een paar meter laten. "Ik zag dat hij het lastig had maar mijn benen voelden in het begin niet zo goed dat ik al durfde door te trekken, daarbij was het zaak om niet te gek te doen met deze hitte", aldus Wolfert die een week eerder derde werd in de halve marathon van Westenschouwen. Net voor het 10km punt viel de beslissing, Wolfert had opnieuw een gaatje en trok nu goed door, in een soepel ritme nam hij afstand van Shugul die definitief loste. Wolfert hield zijn tempo vlak en kwam na 56.24min als eerste over de finish, Shugul werd tweede op 58sec en Menno Lieven werd derde op 1.30min. Peter Pollemans werd vierde op de 10km in 39.29min. Een aantal jaar geleden was hij de snelste Flakkeese atleet maar een blessure hield hem lang aan de kant. "Nu gaat het weer steeds beter en ik hoop de tijden van weleer weer te halen". Dat Pollemans sprongen maakt liet hij zaterdag 2 september zien in Noordeloos waar hij de 10km in 37.35min voltooide, goed voor de 17e plaats.

 

Maikel Peeman heeft dit seizoen geweldig gepresteerd op de baanwedstrijden, zijn hoofddoelen lagen op de 3000m en 5000m maar op vrijdag 25 augustus maakte hij een uitstapje naar de 800m bij AV Gouda. "Ik weet niet echt wat ik kan, deze week ben ik wat verkouden geweest maar ik hoop onder de 2.00min te duiken". Na een flitsende eerste 400m moest Peeman diep gaan in deel twee maar hij werd keurig derde in een fantastische tijd van 1.58:30, een tempo van ruim 24 km/h. Een dag eerder werd in Rotterdam het Runnersworld Baancircuit afgesloten met de 3000m. Ricardo Sint Nicolaas ging voortvarend mee in de snelste serie en verbeterde zijn persoonlijk record met 1sec naar 9.04:12. Rijk van Dongen liep eveneens een PR met 11.02:12.

 

Vrijdag 1 september werd in Utrecht de laatste baanwedstrijd van het seizoen gehouden met als hoofdonderdeel de 5000m. In de snelste serie liepen Maikel Peeman en David Bouman namens Flakkee. Peeman liep in de eerste ronden weg uit de tweede groep die koerste op een schema 15.00. De Sommelsdijker leek lang op weg naar 14.45 maar in de laatste 2km liepen de benen vol en finishte hij na 15.10 "Dit werd 'm niet, nu op naar een mooie crosswinter", zo klonk het gemotiveerd. Voor Bouman was deze serie net te snel en zo liep hij heel de race alleen achter de groep, toch weerhield het hem niet van een snelle tijd want met 16.05min verbeterde hij zichzelf met maar liefst 29sec. In de tweede serie zagen we Eric Wolfert en Ricardo Sint Nicolaas. Laatstgenoemde liep twee dagen eerder nog de 10km in Steenbergen waar hij derde werd in 33.29min. Tijdens de 5000m koos hij voor een zorgvuldige opbouw, gaandeweg de race versnelde hij en de tussentijden lieten zien dat hij hard op weg was om zijn streeftijd van 15.50 te verwezenlijken. Samen met Dominic Bersee (Naaldwijk) nam hij zelfs de kop van de serie en mede door de goede samenwerking realiseerde Sint Nicolaas een schitterende tijd van 15.48min. "Dit had ik niet verwacht, het is de kroon op een mooi baanseizoen!" Wolfert liep een vrij constante race en finishte na 16.48min. "Na al dat lange werk is dit weer even schakelen, het voelde goed maar de echte snelheid ontbrak, het ging meer op de grote motor".
1 september 2017

Aan de bak voor een plasticvrij Haringvliet

GOEREE-OVERFLAKKEE - De mens vervuilt de kust en de zee. Dat zwerfafval bracht Matthijs Lievaart, afkomstig van Goedereede Havenhoofd, op het idee om langs de kust jutbakken te plaatsen. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, maken kinderen 20 bakken van de pallets van Van Oostenburgge Pallets uit Stellendam. De bakken zijn bestemd voor plaatsing langs het Haringvliet.Langs de Nederlandse kust staan al 100 jutkisten naar het idee van Matthijs Lievaart (Verlosdezee.nl )  Een heel succesvol initiatief dat veel navolging krijgt. Ook andere organisaties wilden er mee aan de slag.  Een van die partijen is het overleg Landschapstafel Haringvliet, waarin veel partijen samenwerken waaronder Rijkswaterstaat. Het hieruit ontstane project Haringvliet Plastic Vrij, is onderdeel van een breed landelijk netwerk en ambitie: Schone Rivieren.

Tijdens de Wereldhavendagen dit weekend laat een team van Rijkswaterstaat de bezoekers zien en horen over de problemen met zwerfafval en plastic in de zee en rivieren.  De huidige samenwerking via ‘AAN DE BAK’ wordt getoond. En bezoekers wordt gevraagd mee te werken. Dat kunnen zij doen  door afval in te zamelen en in de bakken te doen tijdens de Wereldhavendagen, maar ook daarna tijdens inzamelactiviteiten langs de rivieren. “Daarvoor willen we zoveel mogelijk burgers en inwoners langs het Haringvliet bewuster en in een actie-modus krijgen om plastic afval te verminderen en zwerfafval te voorkomen”, aldus Karen van Burg (RWS) namens de gezamenlijke organisaties, waarin ook de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf betrokken zijn.De jutbakken die gemaakt worden tijdens de Wereldhavendagen haalt Marc van Oostenbrugge maandag weer terug. Er zijn langs het Haringvliet al plekken aangewezen waar de bakken worden geplaatst. Meer info: www.aandebak.org 31 augustus 2017


30 augustus 2017
30 augustus 2017

Provincie moet jacht in polder bij Rhoon aan banden leggen

 

Den Haag, 30 augustus 2017 – Inwoners van de wijk Portland in Rhoon hebben veel last van jagers die dieren afschieten in de aangrenzende polder annex recreatiegebied. Ze voelen zich er onveilig en durven er ook hun hond niet meer uit te laten. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat de provincie maatregelen neemt en de jacht aan banden legt.

 

In polder Koedood en ook het natuur- en recreatiegebied Buijtenland in Rhoon wordt intensief gejaagd. Dat gebeurt onder meer uit oogpunt van schadebestrijding: ganzen zouden de gewassen van de boeren beschadigen. De jacht begint vaak al ’s ochtends heel vroeg en volgens sommige getuigen in de directe nabijheid  van mensen, soms op maar een meter afstand.

 

Gevolg is dat inwoners van de naastgelegen wijk Portland zich onveilig voelen en veel overlast ondervinden van de jagers. Zij durven niet meer te recreëren in het gebied vanwege het gevaar en de vele geweerschoten. Ook willen ouders hun kinderen het dierenleed niet laten zien. Velen wijken daarom uit naar andere recreatiegebieden.

 

Verder durven de bewoners daar hun hond niet meer uit te laten vanwege een onveilig gevoel. De honden worden erg angstig als gevolg van het vele geknal en de geluidsoverlast. Dat laatste geldt ook voor mensen, zelfs als ze in hun eigen tuin zitten. Om die reden zou er zelfs al een echtpaar zijn verhuisd.

 

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt deze signalen zorgelijk en de situatie onveilig en onacceptabel. De partij heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor de schadebestrijding in Zuid-Holland.

 

De provincie zou, stelt de partij, maatregelen moeten nemen om onveilige situaties en het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Rhoon weg te nemen. Ook zou ze ervoor moeten zorgen dat hun veiligheid en die van hun huisdieren wordt gewaarborgd in het geval van schadebestrijding. Omdat er waarschijnlijk ook sprake is van jacht, zou de provincie in overleg met de handhavende organisaties de overlast en onveilige situaties moeten aanpakken. 

 

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Bij de jacht wordt er gebruik gemaakt van wapens en daar moet veel zorgvuldiger mee omgegaan worden. De situatie in Rhoon is zorgwekkend. Er zijn ook andere manieren om schade te bestrijden dan dieren te doden. Het kan niet zo zijn dat mensen het gebied niet meer in durven omdat ze bang zijn voor hun veiligheid en voor die van hun kinderen of honden’.


28 augustus 2017
 

Veel animo voor zwemclinics

 

SOMMELSDIJK –  Zaterdag 26 augustus werd in Recreactiecentrum de Staver 'de dag van de zwemsport' gehouden. Wethouder Feller gaf op symbolische wijze het startschot voor het zwemseizoen 2017/2018. 

 Ruim 100 wedstrijdzwemmers van de drie eilandelijke zwemverenigingen kregen na de ‘warming-up’ van de wethouder een inspirerend en leerzaam trainingsprogramma voorgeschoteld door drie zwemmers uit de nationale zwemploeg. In verschillende zalen werden diverse trainingsonderdelen gedemonstreerd en geoefend. Marrit Steenbergen verzorgde techniektrainingen in het zwembad, Maarten Brzoskowski liet in een boeiende presentatie zien hoe je een Olympisch zwemmer kunt worden en Esmee Vermeulen liet de deelnemers kennis maken met diverse vormen van landtrainingen.

 

Als afsluiting van het gevarieerde programma was er voor alle aanwezigen de mogelijkheid samen met de top-zwemmers gefotografeerd te worden en handtekeningen te verzamelen. Zaterdag 16 september start het nieuwe zwemseizoen voor de minioren en junioren van Start Gemeenschap Goeree Overflakkee met een wedstrijd in Vlaardingen.27 augustus 2017

Grote belangstelling bij overhandiging KiKa-auto

OUDDORP – Een droom werd werkelijkheid voor Kees Witte. Zaterdag onthulde hij samen met burgemeester Ada Grootenboer de KiKa-auto. Bert Meuleman van Autoschade Meuleman in Ouddorp die graag iets voor KiKa wilde doen, zorgde voor een prachtige oranje auto.


Foto: Sam Fish

Kees Witte: “Ik loop al jaren te dromen over een KiKa-auto, zodat de vrijwilligers daarmee op pad kunnen gaan. Enkele weken geleden was ik bij de heer Bert Meuleman van Autoschade Meuleman in Ouddorp. Ik vroeg hem of hij, als ik een auto had gevonden, die voor een leuk prijsje in de KiKa-kleuren wilde spuiten. Later belde hij me terug of ik de volgende dag met hem mee wilde gaan, want hij had een auto voor me gekocht!” Meuleman zei tegen me: “Ik vind KiKa een goed doel en jij doet er veel voor. Dus vind ik dat je die auto hebt verdiend.“ Witte was verbijsterd en kon het pas geloven toen ze de auto gingen ophalen. “Inmiddels is hij oranje gespoten en wordt van de week bestickerd. Dromen zijn bedrog zeggen ze, maar mijn droom werd werkelijkheid door Bert Meuleman.”

Zaterdag was er een dus oranje feestje bij Meuleman Autoschade aan de Stoofweg in Ouddorp. Kika-smurfen, Kika-sponsors, burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en andere genodigden kwamen bijeen voor de onthulling van dit prachtige en praktische cadeau; de enige echte KiKa-auto. Witte onthulde de auto met hulp van de burgemeester. “Kika verdient alle steun die ze krijgen. Ik ben zo trots op wat er wordt opgehaald en dat er elke keer weer ondernemers opstaan die belangeloos willen helpen. Waar vind je dat nog? Ik ben daar heel trots op!” aldus de burgemeester. Het team van Kika-Goeree-Overflakkee heeft dit jaar tot nu toe al ruim 59.000 euro opgehaald.

De auto is gekocht en volledig opgeknapt door Bert Meuleman van Meuleman Autoschade. De verzekering wordt geregeld door De Vogel en KCM heeft de auto kostenvrij bestickerd. Zelfs de brandstof wordt vergoed. Dat wordt geregeld door Herman de Blok van De Ronde Boom en Cees Bolle van Bolle Transport.
27 augustus 2017

Maikel Peeman blijft winnen, Wolfert derde in Westenschouwen

 

De atleten van AV Flakkee hebben in de zomermaanden niet stilgezeten en dat was goed te zien in de behaalde resultaten van de afgelopen twee weken. Maikel Peeman blijft de absolute revelatie van Flakkee en presteerde ook nu uitstekend. Eric Wolfert testte zijn vorm in de Halve marathon van Westenschouwen en gaf daar zijn visitekaartje af met een knappe derde plaats.


Peeman in de 3000 meter in Goes

In Goes vond vrijdag 11 augustus de derde editie van Goes on Track plaats. De organisatie van deze baanwedstrijd was er in geslaagd een zeer sterk startveld aan te trekken met zowel sterke Nederlanders als Belgen. In de derde van totaal vijf series kwam Henkjan Tieleman namens Flakkee in actie, als tempomaker voor Paola van Gilst finishte hij in 11.20:02. In de vierde serie kwam Eric Wolfert in actie, hij liep bijna heel de race alleen en kwam tot 9.40:78. Daarna was het tijd voor de grote finale, de snelste serie 3000m met daarbij Ricardo Sint Nicolaas en Maikel Peeman. Het aanvangstempo lag iets lager dan verwacht, Peeman volgde keurig en Sint Nicolaas koos met Erwin Poldervaart voor eigen tempo een stukje achter de kopgroep. In de laatste 800m werd het tempo opgeschroefd, nog zes atleten streden om de winst, Peeman ging keurig mee in de versnelling en zette in de laatste 200m alles op alles om zijn PR te verbreken, en dat lukte! Met 8.28:73 finishte hij als vierde en werd er weer een kleine seconde afgesnoept! "Ik voel dat er nog meer in zit, zeker in het begin kon ik sneller". Sint Nicolaas finishte achter dit geweld in een sterke 9.09:24.

 

Donderdag 18 augustus werd in Ouddorp de kwartmarathon 10,55km gehouden. Maikel Peeman stond als favoriet aan de start. "Ik zie het meer als training, als ik niet voluit hoef te gaan zal ik dat ook niet doen". Echter met de komst van de in Kameroen geboren Belg Richie Azombo veranderde de zaak, deze atleet heeft tijden staan waar Peeman op dit moment nog van droomt. Met ruim 200 deelnemers was er een goede opkomst en vanuit de start waren het zoals verwacht Azombo en Peeman die de kop pakten. Er stond en harde wind en die maakte het lastig. Het hoge aanvangstempo van Azombo daalde halverwege en dat was een gunstig teken voor Peeman die zijn kruit nog even drooghield. Na 6km gaf hij gas en de voorsprong groeide gestaag. Na een razendsnel slot finishte Peeman als eerste in 34.51, Azombo was in de slotfase nog ver teruggevallen en finishte na 37.21, Mark de Munter uit Rotterdam maakte het podium compleet met 39.03, hij versloeg Tom Groot in de eindsprint die 39.04 noteerde. Edwin Stolk finishte als zevende in 40.03 en zat daarmee nog net voor Laurey van den Berge die de dameswedstrijd won in 40.50 na een spannend duel met Marianne de Kok uit Lewedorp die slechts 9sec later finishte. Op dezelfde avond liep Ricardo Sint Nicolaas de Seuterloop 10km, een sfeervolle wedstrijd door de straten van 's Gravendeel. In de openingsfase ging Sint Nicolaas hard mee met Lars Gerritsen, deze atleet uit Papendrecht behoort tot de nationale subtop. Sint Nicolaas zag na 4km in dat Gerritsen een maatje te groot was en ging op eigen tempo verder om zo te finishen op een keurige tweede plaats in 33.52min.

In de boswachterij van Westenschouwen werd zaterdag 19 augustus de halve marathon 21km gelopen. Onder de 400 deelnemers waren Freek en Peter Goedhart, Eric Wolfert en Maikel Peeman. Laatstgenoemde liep deze wedstrijd als haas (tempomaker) voor Wolfert. Vanuit de start namen de Zeeuwen Harmes en Van den Broeke snel afstand. Wolfert en Peeman liepen in de openingsfase rond plaats tien maar bij de eerste doorkomst na 6km kwamen zij samen met Wim Nieuwkerk (Dinteloord) door op plaats drie, vier en vijf. Peeman hield het tempo hoog en er werden snelle tussentijden genoteerd, na 10km in 36.20 en 15km in 54.25 zag het er veelbelovend uit. "Maikel was goud waard, ik volgde makkelijk en toen Nieuwkerk er na 17km af moest besefte ik dat we echt heel sterk bezig waren". Bij het ingaan van de laatste kilometer zat het werk voor Peeman er op en kon Wolfert het afmaken, hij finishte als derde in 1.16:26 en verbeterde daarmee zelfs zijn PR met 4sec, wat op dit zware parcours zeer knap is! "Hier ben ik echt heel blij mee, geweldig teamwork! Het langere werk ligt me duidelijk goed, ik denk dat ik me daar meer op ga toeleggen". Peeman werd vierde in 1.16:39 en voltooide daarmee zijn eerste halve marathon. "Het was nog zwaarder dan verwacht, Wolfert liep hier vorig jaar 1.20u en dat was ongeveer waar ik mee rekenende, het ging dus flink sneller en dat kon ik op het eind merken, het was in ieder geval mooi om zo samen te lopen!" Freek Goedhart was de derde Flakkeese loper, met 1.22:20, ook van hem een uitstekende prestatie. Vorig jaar kende hij veel verval in het slot maar met die ervaring in gedachten deelde hij nu zijn wedstrijd goed in en kon hij zelfs wat versnellen op het eind om zo als vijftiende te finishen. Peter Goedhart finishte na 2.13:41, evenals Wolfert zien we hem terug in de Kustmarathon Zeeland op zaterdag 7 oktober. Johan Looij is weer helemaal terug van zijn blessuren en werd elfde op de 12km in een mooie tijd van 55.25. "Behalve dat ik tevreden ben met deze prestatie geniet ik altijd enorm van het lopen in dit gebied, ook dat was weer de moeite waard!"26 augustus 201724 augustus 2017

Speelt de SGP politieke spelletjes?

Behandeling windpark Battenoert in raadsvergadering van 31 augustus gaat niet  door

Vandaag bereikte ons het bericht dat de geplande behandeling van het windpark Battenoord op donderdag 31 augustus 2017 niet doorgaat. De fractievoorzitters hebben dinsdagavond in het presidium besloten de behandeling van dit onderwerp uit te stellen. Ons is niet bekend om welke redenen het punt van de agenda is afgevoerd. Zodra wij meer weten over de vervolgbehandeling van het windpark zullen wij u informeren.


Met vriendelijke groeten,

De dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei, de dorpsraad Oude-Tonge en de stichting Mallemolens.

P.S. Ondertussen wordt er stevig door gebouwd aan windpark Krammer.


23 augustus 2017
22 augustus 201718 augustus 2017

Aan  inwoners van Nieuwe-Tonge,  Battenoord en omgeving,

 

“We horen zo weinig van de inwoners van Nieuwe- en Oude-Tonge”, zeggen verschillende raadsleden: “als er iets speelt op de kop van het eiland, loopt onze mail box snel vol”.

 

Van grote afstand is goed te zien dat de bouw van windpark Krammer vordert. De eerste palen voor 34 grote windturbines worden zichtbaar. En als het aan wethouder Frans Tollenaar  ligt, wordt er bij Nieuwe-en Oude-Tonge ook nog een flink aantal bijgebouwd en daarmee worden de dorpen omringd door een groot wind-industriepark.


Dit worden er gewoon veel te veel rond Nieuwe-en Oude-Tonge. De plaatsing van windmolens is ook nog erg ongelijk verdeeld over ons eiland. Bovendien komen de  nieuwe turbines van windpark Battenoert nog veel dichter bij onze kern dan de vier reuzen die er nu al staan.
 

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft het anders aangepakt. Het eiland en alle dorpen blijven vrij van windturbines. Alle turbines worden gebouwd tegen aan de noordoostkant van die gemeenten op de Krammer sluizen, bijna op de grens met GO.
 

Onze wethouder toont niet de wil om zoveel mogelijk molens langs bijv. de N59 bij Hellegatsplein of een minder bevolkt gebied te plaatsen.

 

Maar de raad beslist....

Eind augustus en half september gaat de wethouder de plannen voor de bouw van windpark Battenoord aan de raad voorleggen en de raad moet hierover een beslissing nemen. Daarom aan u een dringende

 

Oproep.

Stuur een mail met uw mening in een paar woorden aan de raadsleden over de bouw van Windpark Battenoord (Blaakweg en Suydaerlandt).

Dit is de laatste keer dat u uw stem kun laten horen

Alle adressen van de raadsleden staan hieronder. U kunt ze kopiëren, knippen en plakken in de adresbalk van uw mail.

 

 

c.vandam@goeree-overflakkee.nl, p.grinwis@goeree-overflakkee.nl, hendrik.herweijer@goeree-overflakkee.nl, g.slootweg@goeree-overflakkee.nl, a.vangurp@goeree-overflakkee.nl, c.grinwis@goeree-overflakkee.nl, r.vanderboom@goeree-overflakkee.nl, m.wilstra@goeree-overflakkee.nl, p.breederveld@goeree-overflakkee.nl, r.osinga@goeree-overflakkee.nl, h.vandermeer@goeree-overflakkee.nl, a.rijerkerk@goeree-overflakkee.nl, e.vannoordtwieringa@goeree-overflakkee.nl, b.tuk@goeree-overflakkee.nl, c.pipping@goeree-overflakkee.nl, j.kievit@goeree-overflakkee.nl, maas.koese@goeree-overflakkee.nl, r.vanpapeveld@goeree-overflakkee.nl, d.pijl@goeree-overflakkee.nl, t.both@goeree-overflakkee.nl, j.eijkenduijn@goeree-overflakkee.nl, p.thoen@goeree-overflakkee.nl, cees.grinwis@goeree-overflakkee.nl, p.keuker@goeree-overflakkee.nl, w.heintjes@goeree-overflakkee.nl, b.vreugde@goeree-overflakkee.nl, johan.devos@goeree-overflakkee.nl, a.vanalphen@goeree-overflakkee.nl, r.maliepaard@goeree-overflakkee.nl,

 

of u kunt ook een mail sturen aan:

 

griffie@goeree-overflakkee.nl,  en in het bericht zetten: “Aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee”. De griffier stuurt uw mail dan door aan alle raadsleden.

 

Het mailadres van de burgemeester is:

 

a.grootenboer@goeree-overflakkee.nl

 

We doen als dorpsraad deze oproep aan u allen. Deze mail wordt gestuurd aan diegene waar we een mailadres van hebben, maar stuur deze mail gerust door naar anderen.

Zoveel mogelijk reactie helpt de druk op de ketel in de raad te houden in het proces, wat nu bijna de afrondende fase heeft bereikt.

 

Dus: Verstuur nu gelijk uw mening over de bouw van een nieuwe lijn windturbines nog dichter bij onze kern Nieuwe-Tonge, als de 4 reuzen die er nu al staan. !!

 

Met vriendelijke groet,

 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei !

 

17 augustus 2017

VVD-Fractielid Henk van der Meer kiest voor eigen raadszetel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de raad van Goeree-Overflakkee. Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee hebben onder andere geleid tot zijn besluit zich per 9 augustus 2017 terug te trekken. In de voorbereidingen naar de komende verkiezingen van maart 2018 heeft Henk er onvoldoende vertrouwen in dat in de nieuwe fractie ruimte voor hem zal zijn.

Henk van der Meer in betere liberale tijden

Na 24 jaar actief geweest te zijn voor de diverse fracties van de VVD in de raad van de voormalige gemeente Goedereede en de eerste raad van de per 1 januari 2013 gevormde gemeente Goeree-Overflakkee, zegt Henk; ‘dat het pijn doet dat hij tot deze beslissing heeft moeten komen.’


Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is het Lokaal Netwerk VVD Goeree-Overflakkee bezig met de voorbereidingen en volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het VVD-hoofdbestuur in Den Haag. Het hieruit volgend beleid is met unanieme stemmen door de algemene ledenvergadering (ALV) op 23 mei jongstleden vastgesteld. Dit leidt in de praktijk tot een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk: er wordt een evenwichtiger man/vrouw-verhouding nagestreefd en aansluiting gezocht bij de landelijke trend tot verjonging van de raadsfracties. Ook wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging voor de maatschappelijke thema's en de actieve ondernemers op Goeree-Overflakkee.

 

Zoals Henk van der Meer recentelijk in diverse interviews aangegeven heeft, zou hij nog graag een raadsperiode actief zijn. Het vastgesteld Kaderstellend Advies tijdens de ledenvergadering geeft voor zijn gevoel geen ruimte aan zijn ambities. Hij kiest ervoor de resterende zeven maanden op eigen titel de raadsperiode af te maken en zal daarbij zijn liberale instelling als uitgangspunt nemen. De VVD-fractie en het bestuur betreuren zijn voortijds vertrek uit de fractie. Henk van de Meer is juist door zijn jarenlange ervaring een gewaardeerd fractielid en wij hadden graag gezien dat hij zijn raadstermijn zou afmaken. Uiteraard blijven zijn kennis en kunde welkom binnen advies- en bestuursfuncties binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee.

 

Voor nadere informaties: Rein Osinga, fractievoorzitter VVD Goeree-Overflakkee, 0653324661

 


14 augustus 2017

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (2).

Het windspook waart nog steeds rond in de straten van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het is alweer vijf weken geleden dat de fracties van de SGP, CDA en CU in de vergadering van de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge vol in de wind te zetten.


Ies Hartog: "De gemeente Schouwen-Duiveland heeft het slim aangepakt, het hele eiland blijft vrij van windturbines, zij zet alles tegen de grens met Flakkee bij OT en NT op de Krammersluizen. Omdat onze wethouder ook turbines bij Oude en Nieuwe-Tonge wil plaatsen komen er wel erg veel rond de dorpen. 2100 handtekeningen en ruim 370 zienswijzen van de inwoners van OT en NT worden nogal gemakkelijk ter zijde geschoven door de wethouder. "

Het is stil in de bestuurlijke kringen van de gemeente Goeree-Overflakkee.  Alle bestuurders genieten van een vakantie, verzoeken om overleg te plegen worden weggeschoven in de tijd en komen moeizaam tot stand.  Met het verstrijken van de o zo langzaam voorbij tikkende tijd wordt het ongeloof en teleurstelling in de gemeentelijke politiek steeds groter. De gedachten gaan daarbij terug naar de vergadering van 6 juli waarin de PvdA een motie indiende om een onderzoek uit te laten voeren naar de plaatsing van windturbines in de Polder Diederik en de nadere besluitvorming met betrekking tot het windpark Battenoord uit te stellen totdat het onderzoek is afgerond.

De fracties van de SGP, CDA en CU stemden tegen en de motie werd daarom verworpen. Als verklaring voor het tegenstemmen werd naar voren gebracht dat de locatie al was onderzocht en feitelijk alle gegevens voorhanden zijn.  Voor de niet ingewijde lezer wordt bedoeld, dat ongeveer vier jaar geleden deze kleine locatie net als vele andere locaties is onderzocht en gekozen is voor een andere variant, namelijk grote clusters. Door deze keuze vielen in potentie goede kleine locaties (plaatsingsgebieden) af.

Wat deze fracties gemakshalve vergeten is dat de situatie nu dus anders is. Er is voor de noordrand van het eiland een andere keuze gemaakt en het gehele zuidwestelijk deel van het eiland is windturbine vrij geworden en min of meer gelijkgesteld met de kop van het eiland waar tot 12 mijl uit de kust (zeemijlen) geen windturbines mogen worden gebouwd. Dit onder meer vanwege het kwetsbare landschap en het economisch belang van het toerisme. 

Door deze keuze en de nu uitgesproken feitelijke weigering nogmaals een locatie te onderzoeken, zeggen deze partijen tegen de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, net als vier jaar geleden, .. het gebied aan de zuidzijde van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge is al verpest door de plaatsing van 4 windturbines van 150 meter hoog in de polder Battenoord en door het park Krammersluizen / Grevelingendam, totale grootte 34 windturbines van 185 meter hoog met verlichting, met op de achtergrond het  verder weg gelegen park tussen Battenoord en Herkingen en het in voorbereiding zijnde park ten oosten van de dorpskern Oude-Tonge.  Met andere woorden: “Een tandje bij wat de overlast betreft moet kunnen.” Dat de regie voerende wethouder trots is op het feit dat er nog maar zes windturbines bijgebouwd gaan worden brengt hoongelach te weeg bij de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Elke geloofwaardigheid is daarmee verspeeld.

Veelgehoord argument van partijen is dat er “een waterbedeffect volgt”. Daarmee wordt bedoeld dat de bouw van windturbines op andere plaatsen ook op tegenstand zal stuiten. Daarmee worden feitelijk de belangen van de dorpsgemeenschappen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge opgeofferd aan “koudwatervrees” van de SGP, CDA en CU.  Ga een beoordeling op een ander plaats niet uit de weg en maak de polders aan de zuidzijde van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge niet tot één groot windturbine landschap is de boodschap uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Onbegrip heerst alom omdat om nog steeds onduidelijke redenen vastgehouden wordt aan een vier jaar geleden genomen besluit. Door nu alleen maar voor een procesmatige aanpak te kiezen, worden de feitelijke afspraken van vier jaar geleden over de vervolgprocedures en over invloed van de bevolking op het eiland buiten spel gezet. Welke andere, vooralsnog duistere belangen spelen op de achtergrond mee?

Een zo weinig gedragen besluitvorming kan toch niet de bedoeling zijn. De inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge begrijpen bestuurlijke keuzen en gaan hun portie windturbines niet uit de weg. Niet verklaarbaar blijft waarom bewust deze dorpskernen door de plannen van Deltawind en andere initiatiefnemers en de standpuntbepaling van de fracties van SGP, CDA en CU  zo zwaar getroffen moeten worden.

Bij deze nogmaals een oproep aan het gezonde verstand om de windturbine lasten eerlijker over het eiland Goeree-Overflakkee te verdelen of de lat minder hoog te leggen. De mogelijkheden zijn er nadrukkelijk. Toon bestuurlijk lef en luister naar de bevolking. Dat aan de rand van de gemeente het megaproject Krammersluizen / Grevelingendam langzaam  maar zeker gestalte krijgt, blijkt uit de eerste drie windturbines die worden opgetrokken. Nog niet eens op de helft van de uiteindelijke hoogte (ten tijde van het schrijven van de impressie) zijn deze palen als eerste in een zwerm van 34 al duidelijk zichtbaar in het landschap. Een gruwelijke voorbode van wat straks komen gaat.        

 


10 augustus 2017

Blauwe papiercontainers voor heel Goeree-Overflakkee
 
Vanaf november 2017 worden oud papier en karton overal op Goeree-Overflakkee met behulp van een blauwe papiercontainer ingezameld. De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar 75 procent hergebruik van huishoudelijk afval.
 
In Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet worden oud papier en karton al een aantal jaar via een minicontainer ingezameld. Door het gebruik van een papiercontainer blijkt dat er beduidend meer papier wordt gescheiden van het restafval, dan zonder container. Daarom heeft de gemeente besloten om ook de huishoudens in de andere dorpskernen tussen begin september en begin november van een papiercontainer te voorzien. Bewoners van (senioren)flats en appartementencomplexen ontvangen geen eigen container. In overleg met de woningbouwvereniging of de vereniging van huiseigenaren bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een gezamenlijke inzamelcontainer.
 
Informatiefolder
Eind augustus ontvangen de betreffende inwoners een informatiefolder over de invoering van de blauwe papiercontainer. In deze folder staat onder meer wanneer de containers worden geleverd. Ook staan er antwoorden op veelgestelde vragen in. Medio oktober volgt er een tweede informatiefolder, waarin de inzameldag per wijk staat vermeld. Verder staat hierin een overzicht van wat er wel en niet in de papiercontainer mag.
 
Vrijwilligers
In de huidige situatie zamelen instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, oud papier in. Met deze instanties is afgesproken dat zij vanaf november de papierinzameling blijven verzorgen. De gemeente stelt hiervoor een perswagen beschikbaar, de inzamelende instanties de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen vooraf een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties. 
 
Afvalbeleidsplan
In 2015 stelde de gemeente Goeree-Overflakkee het afvalbeleidsplan 2015-2020 op. Het plan biedt kaders voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval tot en met 2020. In het plan staan maatregelen opgenomen met als doel om in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. 
 
Meer informatie
Alle informatie over de papiercontainers en de invoering ervan, is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier.


9 augustus 2017

Kids bij KiKarun hadden een geweldige middag

MIDDELHARNIS - Woensdagmiddag  9 augustus was de eerste Kids-Obstacle-run4KiKa op het strandje bij cafetaria `t Hoad in Middelharnis. De run die werd georganiseerd door KiKa-G-O was een groot succes. Vijftig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar waren naar het strandje gekomen om de obstaclerun 4KiKa te lopen.


Blije gezichten en een mooie opbrengst voor KiKa

Het team van KiKa-G-O had negen obstacle’s gemaakt en als laatste was er een stormbaan van 24 meter lang. Om 14.00 uur werd het startsein gegeven en gingen de kinderen in groepjes van 3 beginnen om de hindernissen die ze tegen kwamen te nemen. Het was een prachtig gezicht om van al die enthousiaste kinderen te zien hoe ze over de hindernissen heen gingen. Ze werden daarbij een beetje geholpen door de vrijwilligers die bij de obstacle`s klaar stonden om te helpen en uitleg te geven. Het enthousiaste publiek deed mee om het zo leuk mogelijk te maken voor de kids. Ook is er een mooi bedrag van € 276,55 opgedaan voor KiKa.

Kees Witte, KiKa-ambassadeur: “Het mooiste en waar ik het meeste van hebt genoten is al die blije gezichtjes van die kids. Het was beregezellig. Ik wil alle kinderen, ouders en William de Leeuw van Cafetaria `t Hoad en al die andere bedrijven die mee hebben geholpen om deze middag tot een succes te maken bedanken namens Kika en die kids waar we het voordoen. Het is zeker voor herhaling vatbaar te horen aan de reacties. We gaan het zeker volgend jaar weer doen, maar dan nog spannender en groter organiseren, want dit was mijn doel:  blije kindergezichten en ook een mooi bedrag voor Kika. Ik ben een gelukkig mens dat ik dit heb mogen organiseren. Het was top!”8 augustus 2017

 
Trekkerdag Goedereede
 
GOEDEREEDE - De jaarlijkse oldtimer/trekkerdag zaterdag 5 augustus is goed bezocht. Oude tractoren, stationaire motoren, oldtimer auto's en legerwagens waren te bewonderen. De kleine kinderen konden in de draaimolen kiezen uit een jeep of dier. Er was oud gereedschap te koop en kramen met modelautootjes.Lekker bij pa op de trekker


Verschillende dieren en autootjes op de draaimolen


Deze jongeman neemt zijn functie serieus8 augustus 2017

Hoe veilig is onze gemeente?

Veiligheidsmonitor 2017 van start
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1309 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek start rond 10 augustus 2017.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optreden van de gemeente, de politie en de brandweer. Dit onderzoek wordt jaarlijks op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau uitgevoerd door I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeenten doen op vrijwillige basis mee en kunnen dit jaarlijks of tweejaarlijks doen. De gemeente Goeree-Overflakkee doet iedere twee jaar mee aan dit onderzoek. Dit jaar begint het onderzoek rond 10 augustus 2017. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in maart 2018 bekend.
Locoburgemeester Frans Tollenaar benadrukt het belang van deelname aan de Veiligheidsmonitor: “Met dit onderzoek willen we te weten komen wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid van hun woonomgeving vinden. Ik hoop dan ook dat veel inwoners mee gaan doen aan het onderzoek. Alleen bij een hoge deelname ontstaat een goed en representatief beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente en kunnen we ook gericht ons veiligheidsbeleid hierop afstemmen”.

Online of schriftelijke vragenlijst
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.


8 augustus 2017

Maikel Peeman zegeviert in winderige 33e Strandloop Ouddorp
 
OUDDORP - Vrijdag 4 augustus vormden de Ouddorpse duinen en het strand het schitterende decor voor de Bloemfontein Strandloop waarbij de afstanden 4 en 10km waren. De harde wind was een bepalende factor onderweg, goed voor spektakel maar zwaar voor de lopers. De Flakkeese atleten presteerden uitstekend op eigen bodem, Maikel Peeman en Laurey van den Berge pakten de winst op de 10km.
 

De Flakkeese trein buffelt over het strand met v.l.n.r. Bouman, Jacobs, Peeman,
Wolfert en Sint Nicolaas na zo'n 5km wedstrijd.


Deze editie werd een nieuwe route geïntroduceerd, na enige strubbelingen met Natuurmonumenten is gekozen om hun paden te mijden en de organisatie was er in ieder geval in geslaagd om de kleine 300 lopers een Strandloop-waardig parcours voor te schotelen. Om 19.30u klonk het startschot vanaf De Zeester en met de wind in de rug ging het gelijk hard over de paden in de Kwade Hoek. Timo de Geus (Oud-Beijerland) en Bram Maas (Tilburg) namen de leiding, beiden liepen de 4 km en al snel werd duidelijk dat de strijd tussen hen gestreden zou worden. De Geus maakte het verschil op het laatste stuk strand en won na 14.55min, Maas volgde in 15.14 en op de derde plaats was Freek Goedhart de eerste Flakkeese loper, met 16.59 bleef hij Edwin Stolk (17.03) net voor. Marlies Franken (Ede) was met 18.17min de snelste dame op de korte afstand.
 
Intussen was de strijd op de 10km in volle gang, Nixon Fernandes (Poortugaal) koos in de eerste kilometer voor de aanval en liep weg bij de achtervolgende groep met daarin de Flakkeese favorieten Maikel Peeman, David Bouman, Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert met daarbij Arne Jacobs uit Maastricht en Henk van Leeuwen uit Breda, laatstgenoemde won de Strandloop in 2011. Deze mannen vormden een sterk blok. Na 2km gingen de lopers voor de eerste maal het strand op, een stuk van 3km met de wind pal tegen. De Flakkeeënaars hadden nu profijt van elkaar en als groep controleerden ze de voorsprong op Fernandes die een flink risico nam door alleen op kop te lopen met de harde tegenwind. Met de aanmoedigingen van het thuispubliek verliet de groep na ruim vijf kilometer wedstrijd het strand ter hoogte van Paal 10. Over het asfalt schroefde Peeman het tempo op, hij had zich gedeisd gehouden in het eerste deel maar zette nu met een machtige versnelling orde op zaken. Fernandes zag zijn voorsprong van zo'n 15 seconden als sneeuw voor de zon verdwijnen en Peeman denderde als een sneltrein over hem heen. De rest van de groep was inmiddels ook versplinterd, Sint Nicolaas en Jacobs liepen samen, Bouman volgde daarachter en Wolfert en Van Leeuwen zaten weer zo'n 10sec achter Bouman. In deze volgorde gingen de lopers na 8km aan het laatste stuk strand beginnen, nu met de wind in de rug. Peeman zag zijn overwinning niet meer in gevaar komen en met gezwinde pas kwam hij na 36.04min als winnaar over de finish. "Het ging volgens plan, ik volgde heel makkelijk in de groep en kon daarna de wedstrijd naar mijn hand zetten!". Jacobs was in de slotfase nog weggelopen bij Sint Nicolaas, zij werden tweede en derde in 36.19 en 36.56. Wolfert bewees ook nu een erg goede strandloper te zijn, hij loste Van Leeuwen (38.17)  en wist Bouman (37.48) en Fernandes (37.51) nog te achterhalen om zo na 37.43 als vierde te finishen. Tom Groot finishte als tiende in 40.41 en was daarmee de vijfde Flakkeese loper in de top-10.
 
Bij de dames prolongeerde Laurey van den Berge haar overwinning van 2016, met 43.09 had ze een ruime voorsprong op Vanessa Hartman (47.00) van Voorne Atletiek en Monique Raaijmakers (48.20) uit Dordrecht. Arie van Dijk vocht in de categorie heren 60+ een spannend duel uit met Ed de Graaf (Spijkenisse), De Graaf toonde zich in de sprint net iets sneller en verwees Van Dijk naar plaats twee in 46.58min. Op de jeugdonderdelen was er nog Flakkees succes voor Zedi en Dafne Joppe, zij wonnen beiden hun race en namen vol trots hun gouden medailles in ontvangst.7 augustus 2017

Bloggers ontdekken het mooie eiland Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee wordt door steeds meer bloggers ontdekt. De afgelopen maanden hebben de volgende bloggersites OhMyFoodness.nl, Zoover.nl, Budgetproof.nl en Travelboulevard.be het eiland Goeree-Overflakkee bezocht. Zij delen met veel enthousiasme hun ervaringen en kennis over het eiland op hun website en social mediakanalen. Hun fans volgen hen op Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram en Facebook. Hiermee is Goeree-Overflakkee de afgelopen periode bij meer dan 100.000 mensen online gepromoot.

Met hun blog inspireren zij hun volgers voor een weekendje-weg of een vakantie op het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Zij nemen je mee naar diverse activiteiten voor oud en jong die op het eiland plaatsvinden. En laten zien waar je heerlijk kunt eten in een van de tientallen lunchrooms en restaurants op het eiland.

Tips en inspiratie
De bloggers geven tips over leuke bezienswaardigheden, waar je heerlijk kunt wandelen in een van de mooie natuurgebieden of op de vele kilometers stranden die Goeree-Overflakkee rijk is. En waar je voor ieders budget kunt overnachten, het zij op één van de vele campings, vakantieparken, B&B’s en hotels. Iedereen die een weekendje weg of een vakantie op Goeree-Overflakkee wil boeken kan inspiratie op doen door deze bloggersites of de diverse mediakanalen te bezoeken.
 
Actieve samenwerking
Vanuit EilandMarketing en de VVV wordt met steeds meer bloggers en online influencers samengewerkt. Hiermee wordt getracht om ook online en via social mediakanalen het eiland met al haar facetten en veelzijdigheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het eiland Goeree-Overflakkee op www.goeree-overflakkee.nl of stuur een e-mail naar info@eilandmarketing.nl. Like us op Facebook: Eiland Goeree-Overflakkee of volg ons op twitter en Instagram: @EilandGO. 


7 augustus 2017

Paardenmarkten zijn niet meer van deze tijd
 
Den Haag, 7 augustus 2017 – Het welzijn van dieren is tijdens paardenmarkten niet altijd goed gewaarborgd. Dat stelt de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de onlangs gehouden paardenmarkt in Voorschoten. De paarden en ezels hadden geen schuilmogelijkheden, ze konden niet vrij beschikken over water en ruwvier en zeker één paard was gewond. Er zouden daarom geen vergunningen meer voor dergelijke markten moeten worden verleend.
 
Eind juli vond in Voorschoten de jaarlijkse paardenmarkt plaats. Kort daarna ontving de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland signalen dat er tijdens deze markt het nodige mis was met het dierenwelzijn. Naar aanleiding van die informatie heeft de partij een brief met vragen gestuurd naar het gemeentebestuur van Voorschoten. Daarbij zitten ook enkele foto’s die illustreren dat er niet goed wordt omgegaan met de dieren op de markt.
 
De Partij voor de Dieren wil weten of de gemeente Voorschoten wel een vergunning voor de paardenmarkt heeft afgegeven en zo ja, onder welke voorwaarden dat is gebeurd. Ook vraagt de partij zich af of er wel de hele dag een dierenarts aanwezig was om toezicht te houden op het welzijn van de dieren.
 
Volgens de informatie die de partij ontving, was er onvoldoende toegangscontrole op de aanvoer van de dieren op de markt. Ook konden de paarden en pony’s niet vrij beschikken over drinkwater en was er mogelijk niet voldoende ruwvoer voor de dieren aanwezig. Verder stonden er dieren tentoongesteld waarbij de staart was gecoupeerd en dat is verboden. Ook stonden er een aantal zeer jonge paarden op de drukke markt, terwijl een drukke en lawaaierige omgeving voor paarden, en zeker voor zeer jonge dieren erg stressvol is.
 
Uit foto’s die de Partij voor de Dieren kreeg toegestuurd, bleek eveneens dat er zeker één gewond dier op de markt stond. Gewonde dieren horen niet thuis op een paardenmarkt, stelt de partij. De paarden en de ook aanwezige ezels hadden geen beschutting tegen zon en regen. Die dag regende het en zeker de vacht van een ezel kan daar niet tegen. Tenslotte bleek ook dat er paarden met gecoupeerde staarten op de markt stonden, wat in strijd is met de wet.
 
Met het oog op alle geconstateerde misstanden vraagt de Partij voor de Dieren de gemeente Voorschoten daarom in de toekomst geen vergunning meer te verlenen voor de paardenmarkt. En als de markt toch wordt gehouden, op zijn minst de voorwaarden aan te scherpen en te zorgen voor beter toezicht op en handhaving van het dierenwelzijn.
 
Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Paardenmarkten zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Paardeneigenaren krijgen geld van de organisatoren om met hun dier naar de paardenmarkt te komen, enkel ter vermaak voor mensen. Het kan wel een traditie zijn, maar tradities houden op waar dierenleed begint’.7 augustus 2017


Volgt na boycot Jebroer op Goeree-Overflakkee nu de rest Biblebelt?

2 augustus 2017

“De Galathese Haven moet een aantrekkelijk recreatiegebied worden”

Opening natuurspeeltuin Buutenplaets

door: Maria Evers
OOLTGENSPLAAT - Sluishaven is een prachtige locatie aan het Volkerak, met veel mogelijkheden. Wim Noordzij zag het en wist anderen te inspireren. Met vereende krachten is er maandenlang gewerkt aan het bouwen van een natuurspeeltuin. De bureaucratie was weer stroperig, maar uiteindelijk kon wethouder Arend-Jan van der Vlugt op 1 augustus de officiële openingshandeling verrichten.


Spelen bevordert de coordinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen

Voor Noordzij, initiatiefnemer van natuurspeeltuin De Buutenplaets was het een bijzondere dag. “Normaal is iedereen weg op 1 augustus”, stelde de jarige evenementenorganisator uit Oude-Tonge. Hij is betrokken bij Waterpoort, een samenwerkingsverband tussen drie provincies en 17 gemeenten. Tijdens een netwerkbijeenkomst kwam hij in gesprek met Petra Wevers, van KrachtigBuiten, een ontwikkelaar van buitenspeeltuinen.
Hans Bal uit Ooltgensplaat, voormalig uitbater van het paviljoen, werd vrijwilliger van het eerste uur en steeds meer mensen en bedrijven sloten zich aan. Merijn Oomen van het ‘Ministerie van Visuele Zaken’ gaf vorm aan de website.  http://www.buutenplaets.nl Meer dan veertig vrijwilligers werkten elke zaterdag en soms door de week aan het project.  Imar en Mieke Kleyburg van Imar Infra en Martijn Klem van AMK en vele anderen, stelden materiaal beschikbaar in de vorm van sponsoring. “Ruim 60.000 euro aan materiaal en sponsoring”, vertelt Noordzij. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee deed een duit in het zakje.

“Samenwerking bevordert de leefbaarheid”, Noordzij roemt de enorme betrokkenheid en inzet van iedereen. Vanuit het dorp Ooltgensplaat heeft Frenk Mulder aangegeven als beheerder van de speeltuin te gaan functioneren. Op woensdag, zaterdag en zondag is er van 10.00 uur tot 17.00 uur toezicht op de speeltuin vanuit stichting ‘Buutenplaets’. Op de andere dagen is de speeltuin ook toegankelijk, maar dan op eigen risico en alleen van zonsopgang tot zonsondergang.


Ongeoefend toch met het tweede schot raak

Wethouder Van der Vlugt wist met zijn (tweede) schot de opening te verrichten. Nadat het schot de confetti en slingers had laten rondsproeien, mocht iedereen de speeltuin gaan ontdekken. De speeltuin bestaat grotendeels uit natuurlijke materialen met in het midden een ondiepe vijver, en biedt uitdaging aan kinderen van 4 tot 14 jaar om meer te bewegen en avontuur te zoeken. Meer dan honderd bezoekers en kinderen hebben genoten van de speeltoestellen. Vooral de handpomp en het water waren zeer in trek. Ook het boogschieten, de klimwand en het bamboe irrigatiesysteem van partner Outdoor Westvoorne/Grevelingen hebben er een mooie locatie bij en de kinderen genoten ervan.

Trailinghelling
Er is een nieuw restaurant Paviljoen Sluishaven, met terras aan het water. Grote schepen varen statig voorbij. Nu is er een prachtige natuurspeeltuin bij gekomen en een botenhelling. De trailerhelling werd later op de ochtend ook feestelijk geopend. Sportvisserij Zuidwest Nederland, paviljoen Sluishaven en de gemeente Goeree-Overflakkee betaalden de helling. Hierdoor wordt Sluishaven ook aantrekkelijk voor sportvissers uit binnen- en buitenland. Er leven nog meer ideeën om dit bijzondere plekje aan het Volkerak aan te vullen.  2 augustus 2017

Herfstachtige taferelen voor de atleten van AV Flakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKE - Wekenlang mochten we genieten van het zonnige weer en daarmee ook vaak zeer goede omstandigheden voor atletiekwedstrijden, zeker wanneer in de avond de wind wat gaat liggen en het afkoelt. Helaas moesten de atleten van AV Flakkee in de laatste wedstrijden regen en wind trotseren, en dat maakt het lopen van een snelle tijd een stuk lastiger.
 

Foto: Eric Wolfert (140) op weg in de winderige editie van de 10km in Maasdijk.


Maikel Peeman had het voorrecht om zaterdag 22 juli deel te nemen aan de Nacht van de Atletiek in Heusden (België). Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor topatleten, op de 5000m moest men aantoonbaar recentelijk onder de 15.10min gelopen hebben om te mogen starten. Peeman liep enkele weken geleden op het NK junioren naar 14.52min en kon zodoende aanspraak maken op een startbewijs. De regen kwam met bakken uit de hemel, er vormden zich plassen op de baan en de serie van Peeman kende min of meer een valse start toen er tien minuten eerder dan aangekondigd al gestart werd. "Opeens moesten we ons al melden terwijl je nog bezig bent met de warming-up, vervolgens stond ik vijf minuten stil in de callroom en dan begin je eigenlijk koud aan de race". Het was intussen bijna elf uur en zo klonk het startschot voor Peeman en de overige 21 atleten die uit o.a. België, Engeland, Noorwegen en Duitsland afkomstig waren. In de openingsfase lag het tempo op schema 15.00 en zo tikte de groep elke 72sec een ronde weg. "Dat tempo kan ik goed aan maar ik had last van de regen en kou die de spieren stram maakten, pas richting het einde liep ik dat eruit". En zo wist de Sommelsdijker in de slotronden nog wat te versnellen zodat hij met 14.58:88 nog binnen de magische grens van 15.00 finishte. "Ik geef toe dat ik stiekem voor iets sneller kwam maar onder deze omstandigheden zat er niet veel meer in". En zo liep Peeman voor de tweede maal in een maand onder het kwartier op een 5000m, een veelbelovend resultaat!
 
Zaterdag 29 juli werd in Maasdijk de VTM Loop 5 en 10km georganiseerd, een wedstrijd die onderdeel uitmaakt van het Agium Running Circuit wat in het Westland gehouden wordt. Het was droog maar er stond een krachtige wind die de lopers behoorlijk parten speelde op het open parcours wat in de basis overigens erg snel is met vlakke, rechte, wegen en amper bochten. Er stond een zeer sterk startveld gereed en onder hen drie Flakkeese atleten, Peter Pollemans voor de 5km en Freek Goedhart en Eric Wolfert liepen de 10km, wat tweemaal de ronde van 5km inhield. Pollemans ging hard mee in het geweld wat zich in de eerste kilometer openbaarde, na 3km moest hij toch wat terugschakelen en uiteindelijk finishte hij als 17e na 18.05. Wolfert had zich in de eerste meters verbaast over het tempo van de kop. "Meestal lukt het wel om bij de eerste tien/vijftien atleten aan te haken maar nu liep ik 17 p/u en ik schat dat er gewoon veertig man voor me liepen". Wolfert vond een goed groepje waarmee hij de eerste 5km doorkwam in 17.36min, helaas viel de groep daarna uit elkaar en dat betekende dat hij de tweede helft alleen moest lopen. Hetzelfde overkwam Freek Goedhart, hij noteerde 18.08min na 5km en zat vanaf daar ook alleen. "Vooral op het dijkje tussen km zes en acht was het knokken, dan mis je echt iemand om mee samen te lopen". Wolfert versnelde in de laatste kilometer nog flink, met de wind vol in de rug hervond hij de moed en wist hij toch nog een 35'er uit het vuur te slepen, met 35.51min finishte hij als 13e. Goedhart had ook meer verval dan normaal door de harde wind en finishte na 37.15min als 23e. "Het lopen ging prima maar die harde wind was voor iedereen zwaar". Vrijdag 4 augustus zullen de Flakkeese atleten zich van hun sterkste kan willen tonen in een thuiswedstrijd: de Bloemfontein Strandloop in Ouddorp.


1 augustus 2017

Gemeente stelt Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen vast
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In december 2016 ondertekende burgemeester Grootenboer-Dubbelman namens het college, als één van de eerste burgemeesters in Nederland, het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu had hiertoe opgeroepen in een brief aan alle Nederlandse overheidsinstanties.
 
Met het ondertekenen van het manifest sprak de gemeente Goeree-Overflakkee de intentie uit om onder meer een actieplan 2017-2020 op te stellen en dit te publiceren.
 
Actieplan MVI Goeree-Overflakkee
Onlangs heeft het college dit actieplan vastgesteld en is het landelijk gepubliceerd. Het actieplan gaat in op twee speerpunten die de gemeente in haar coalitieakkoord heeft vastgesteld en waar via het actieplan verder aan gewerkt gaat worden, namelijk het vergroten van de participatie van inwoners en het toewerken naar een energieneutrale gemeente.
 
Duurzaam inkopen
Jaarlijks koopt de gemeente vele producten en diensten in. Voor de grotere inkopen doet ze dat via een aanbesteding. Bij een aanbesteding wordt vaak bij meerdere ondernemers een offerte opgevraagd. De manier waarop in de offerte aandacht wordt besteed aan duurzaamheid zal voortaan meewegen in de keuze voor de meest geschikte ondernemer.
 
Meer informatie
Via de website van PIANOo (www.pianoo.nl) Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, kunt u het actieplan van de gemeente Goeree-Overflakkee lezen (zoek op ‘actieplan MVI’). Heeft u vragen over het inkoopbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee? Dan kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0187 contact opnemen met team Inkoop.


30 juli 2017

Uitdagend hindernisparcours gebaseerd op echte militaire stormbanen!

Kids Obstacle Run4KiKa

GOEREE-OVERFLAKKEE – De kids-run is op 9 augustus van 13.00 tot 16.00 uur en de start is op het Havenhoofd bij het strandje van Middelharnis. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Start 14.00 uur. Kosten  2,50 euro. Schrijf je alvast in om zeker te zijn van deelname http://www.kika-goeree-overflakkee.nl


Foto: PR

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en durf je het aan? Je ontsnapt op ons fysiek en mentaal uitdagende parcours aan de dagelijkse sleur en overwint samen met je vrienden de meest spectaculaire hindernissen. Zo ben je voor één dag de actieheld die je altijd al hebt willen zijn.     
                 
Door de afstand van 1 kilometer is het voor velen een realistische uitdaging. Bij Kika-kidsrunners draait het niet om een snelle finishtijd; het gaat erom dát je met elkaar de finish haalt en als het moment daar is, is het tijd om dat voldaan te vieren met een welverdiend finish ijsje.

Work hard, play hard!
Verzamel je vrienden ga samen de obstacle-run uitdaging aan tijdens een 1 kilometer KiKa-Obstacle-Runworld KiKa-runner-proof met de juiste trainingsvormen! IE-DER-EEN kan meedoen aan Kika-run. Jij ook, echt waar! Je hoeft echt geen hardlooptrofeeën op de schouw te hebben staan en je hoeft er al helemaal niet uit te zien als de Hulk of Jerommeke. Met een goede basisconditie kom je bij Kika-run al een heel eind! Door de afstand van 1 km is finishen bij Kika-run voor iedereen een haalbaar doel. door mee te doen steun je OOK de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) om de sterftecijfers onder de kinderen met kanker terug te dringen.

Voor alle vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met (Kika) Kees. Hij is te bereiken op: 06 33 77 87 17 of kees@kika-goeree-overflakkee.nl28 juli 2017

Elise Tanis wint zilveren medaille op Europees Jeugd Olympsich Festival
 

HONGARIJE/GOEREE-OVERFLAKKEE - Elise Tanis heeft afgelopen week deelgenomen aan het EYOF in Györ Hongarije. Als lid van het Nederlands team zwom ze mee op de estafette 4 x 100 meter vrije slag. Op maandagochtend hadden de Nederlandse dames zich als 2e weten te plaatsen voor de finale. De tijd van Elise was daarbij 0.59.00.
De finale werd gezwommen in de middag sessie. Dit leverde een spannende strijd op met de Russische, Hongaarse en Turkse teams. Elise was de derde zwemsters en ze zwom een geweldig mooie race. Haar tijd was veel sneller dan in de ochtend, namelijk 0.57.40.  De strijd om de medailles was bloedstollend spannend, maar de Nederlandse slotzwemster wist uiteindelijk een zilveren medaille uit het vuur te slepen. Dit leidde tot groot enthousiasme bij de massaal meegereisde Nederlandse supporters.

Het Russische team mocht zich het snelste van Europa noemen en thuisland Hongarije werd derde achter het Nederlandse kwartet. Met deze geweldige prestatie mag Elise Tanis zich de eerste zwemster van Goeree-Overflakkee ooit noemen die een medaille heeft behaald op een Olympisch (jeugd) toernooi.
 
Tijdens de zelfde ochtendsessie zwom Elise ook de series op de 100 meter rugslag. Met een tijd van 1.05.58 plaatste ze zich als 16e voor de halve finale. In deze halve finale ging ze bijna een seconde snelle en met een tijd van 1.04.61 mocht ze zich 9e van Europa noemen. Elise zwom met nog een aantal estafettes mee. Op de 4x100 wissel mixed mocht ze uitkomen op de borstcrawl. Het Nederlandse team behaalde hierop de 13e plaats. Op de 4x100 vrij mixed zwom Elise weer een mooie tijd (57.69), hier werd het Nederlandse team net achter Duitsland zevende. Haar laatste afstand was de estafette 4x100 meter wissel meisjes. Elise mocht hier uitkomen op de rugslag. Het Nederlandse team zwom naar de 9e plaats. Net achter het Turkse team. Elise noteerde op deze 100 meter rugslag een tijd van 1.05.67.

Met deze Europees Jeugd Olympische spelen is het zwemseizoen voor deze Schotejil zwemster afgelopen en kan ze gaan genieten van een wel verdiende vakantie.
27 juli 2017SGP wil festival met rapper Jebroer verbieden

MIJNSHEERENLAND - De SGP wil het hele festival verbieden omdat rapper Jebroer een van de opterenden artiesten is. Jebroer rapt onder andere Kind van de Duivel en Engeltje. Othodoxe gelovigen in de Biblebelt willen maar niet accepteren dat de teksten in het Oude Testament vele malen gruwelijker en aanstootgevender zijn dan die van rapper Jebroer.

uit: Algemeen Dagblad/RD26 juli 2017

Ganzenjagers maken zich schuldig aan ernstig dierenleed
 
REGIO – Jagers die namens de provincie ganzen afschieten in de Hoeksche Waard, maken zich schuldig aan ernstig dierenleed. Aangeschoten dieren worden niet direct uit hun lijden verlost maar lijden nog minuten lang zonder dat door de jagers wordt ingegrepen.  De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat het provinciebestuur direct maatregelen neemt tegen de jagers van de Faunabeheereenheid.
 
Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft onlangs beelden gemaakt van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Op die beelden is onder meer te zien dat aangeschoten dieren vaak minutenlang spartelen nadat ze zijn geraakt. Ook bijten jachthonden de nog in leven zijnde gewonde ganzen. De jagers wachten lang voor ze ingrijpen en uit de beelden kan worden opgemaakt dat mogelijk de nek wordt gebroken, wat verboden is.
 
De ganzenjacht vindt plaats omdat de provincie Zuid-Holland de ganzenpopulatie met 100.000 dieren wil terugbrengen. De ganzen zouden voor overlast zorgen en schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Jagers van de Faunabeheereenheid hebben daarom van de provincie opdracht gekregen de ganzen dood te schieten.
 
De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de beelden van de jachtpartij gezien. Ze vindt dat er sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden van dieren. Als de ganzen worden aangeschoten, zouden ze direct met een tweede schot uit hun lijden moeten worden verlost. Nu moeten ze vaak nog minutenlang lijden en worden ze ook meerdere keren gebeten door een hond, terwijl ze nog leven.
 
De partij wil dat provincie als opdrachtgever de Faunabeheereenheid, die belast is met de uitvoering van schadebestrijding, opdraagt ervoor te zorgen dat dergelijk dierenleed niet meer plaatsvindt. Ook zou de provincie maatregelen moeten nemen tegen jagers als de nekken van ganzen gebroken worden. Sowieso zouden de regels rond de ganzenjacht verder moeten worden aangescherpt om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.
 
Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De beelden van Animal Rights zijn echt afschuwelijk om te zien. Mijn partij is sowieso tegen de jacht en het doden van dieren vanuit het oogpunt van schadebestrijding. Maar als er dan toch op dieren wordt geschoten, verlos ze dan zo snel mogelijk uit hun lijden. Zoals er nu met die ganzen wordt omgegaan, gaat echt alle perken te buiten en dit moet stoppen!’


25 juli 2017

Winddossier:  SGP, CDA en CU luisteren niet naar de bevolking

ingezonden: 

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge,
ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (1)
.


Het windspook is waargenomen in de straten van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.
De inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge zijn amper bekomen van het schrikbeeld wat geschetst is in de raadsvergadering van 6 juli 2017 of het volgende horrorscenario ontwikkelt zich aan de horizon.
Even terug in de tijd en ter opfrissing van het geheugen, het volgende.

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 besloten de fracties van de SGP, CDA en CU Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge vol in de wind te zetten, dit met een beetje druk vanuit het college met een dreigende brief van een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland die vanzelfsprekend alle belang heeft bij het behalen van de winddoelstelling van de gemeente Goeree-Overflakkee en daarmee van het grootste deel van de provincie Zuid-Holland.  “Hoezo vier handen op een buik?”

Alle argumenten ten spijt, de coalitiepartijen weten van geen wijken en zijn niet bereid redelijke alternatieven te onderzoeken omdat deze locaties al onderzocht zijn in de milieueffectrapportage, kortweg MER genoemd, van vier jaar geleden. Wat in de straten van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te horen is sluit niet aan bij de denkwereld van de bestuurders van de SGP, CDA en CU. 

Bij de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge overheerst een oprecht gevoel van verontwaardiging over zoveel politiek onbegrip. Meer dan eens wordt geopperd, welke andere belangen spelen hier? Hardop wordt gezegd dat Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge op de verkeerde plaats liggen. Met name de westzijde van het eiland en specifiek de kop van Goeree-Overflakkee mag zich wentelen in een warme meelevende belangstelling van de raadsleden van de drie genoemde politieke partijen.

Een diepe verzuchting maakt zich dan meester van vele inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wanneer met ietwat jaloerse blik naar het westen wordt gekeken… een windturbine vrij gebied binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Hoe bestaat het vraagt men zich af. Zijn de toeristen zoveel malen belangrijker dan de inwoners.
De gemeenteraad is vanaf 6 juli op zogenaamd zomerreces. Er wordt vakantie gehouden en de eerstvolgende raadsvergadering is 31 augustus gepland. In die vergadering wordt opnieuw gesproken over de in de ogen van inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge onevenredige belasting van deze dorpen door het aan alle kanten volbouwen met windturbines.

Vanaf begin juli doemen de eerste donkere wolken aan de zuidelijke horizon van Goeree-Overflakkee langzaam maar zeker op… Voor wie het zelfs nu nog niet weet, de bouw van 34 mega windturbines aan de Krammersluizen en Grevelingendam nadert de fase dat er wat zichtbaar wordt vanuit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.
Ter geruststelling: nog geen echte windturbines met een hoogte van 185 meter met verlichting. Het gaat nu nog maar om een bouwfase…

Bezien vanuit de zuidkant van Nieuwe-Tonge en Oude verrijzen torenhoge bouwkranen, weliswaar rank en laag vergeleken bij de toekomstige windturbines, maar o zo goed zichtbaar vanuit de randen van de dorpskernen. Dit is een voorbode van de aanstaande onomkeerbare wijziging van het landschapsbeeld aan de zuidkant van de twee dorpen. 

Het eerdergenoemde horrorscenario bestaat hieruit dat wethouder Tollenaar de bouw van nog zes extra windturbines aanvaardbaar acht voor de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge bij de bestaande vier windturbines op de locatie Battenoord. Het is zogenaamd aan zijn regierol te danken dat het er “maar zes zijn” en in totaal toch achttien windturbines worden. 

Deze visie wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. De SGP, CDA en CU houden vast aan de oorspronkelijke plannen en hebben vooralsnog minder oog voor de belangen van de dorpsgemeenschappen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, dit terwijl er wel degelijk alternatieven voorhanden zijn.  Het niet willen onderzoeken van alle aangedragen alternatieven stuit bij inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge op onbegrip. Zij voelen zich als het ware achtergestelde ofwel tweederangsburgers.

Hoop
De hoop is dat de raadsleden van met name de collegepartijen de komende tijd van een welverdiende vakantie genieten en met een frisse blik nogmaals naar dit voor Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge rampzalige plan zullen kijken.  Naar verwachting zullen de eerste van totaal 34 windturbinereuzen van windpark Krammer binnen enkele weken tot maanden aan de horizon verschijnen. Een moment om op de ingeslagen weg terug te komen en open te staan voor een eerlijke afweging en af te zien van de bouw van zes extra windturbines bij Battenoord.  Deze wens wordt veelvuldig gehoord en zal het vertrouwen in de lokale politiek, met de komende verkiezing voor de gemeenteraad in het vizier, wellicht terugbrengen.

 
de dorpsraden van OT en NT en stichting mallemolens 

24 juli 2017

Leukste dierentuinuitje is in Nieuwe-Tonge

Flamingo Faunapark Flakkee verbreedt toeristisch aanbod

NIEUWE-TONGE - Faunapark Flakkee, aan de Duivewaardsedijk, heeft nu behalve neusberen, capybara’s, roofvogels, emoe, stokstaartjes, Hutia’s, bobakmarmotten, tayra’s enzovoort, een iconische uitbreiding: flamingo’s. Ze staan in de grote, deels beschutte vijver, midden in het groene park.Wie een tiental jaar geleden voorspelde dat de flamingo de ambassadeur van Goeree-Overflakkee zou worden, werd hoogstwaarschijnlijk uitgelachen. Maar het winterverblijf van de flamingo’s bij het haventje van Battenoord, trok al vele honderden bezoekers, vogelaars en zelfs cameraploegen. ‘Onze’ flamingo’s werden vertoond op nationale televisie! Een stukje verderop aan de andere kant van dijken, lag een prachtige vijver, die behalve een enkele eend, geen vaste bewoners had.

Het bracht beheerder/eigenaar/verzorger Petra Blokker, ertoe een plan de campagne op te zetten om flamingo’s naar het Faunapark te halen. Bij de gemeente vond ze een luisterend oor en ambtenaar Jöel Eichler, adviseur economische zaken, hielp en adviseerde. De gemeente beloonde haar initiatief met een cheque van 15.000 euro uit de pot toeristenbelasting, de helft van wat nodig is om de flamingo’s een veilig en aangenaam onderkomen te bieden.


Meerwaarde voor toerisme

De recreatieondernemers, verenigd in de VEERO, ondersteunden de aanvraag van het Faunapark, omdat ze de meerwaarde van dit park voor toerisme en recreatie hoog inschatten. Ook wethouder Frans Tollenaar, die het lintje kwam doorknippen samen met de voorzitter van de VEERO, Jeroen den Hollander: “Je kunt de flamingo als de sleutel zien om de toeristen van de kop van het eiland, deze kant op te krijgen. Een verbreding van het aanbod."

Leukste uitje

Petra Blokker, autodidact, heeft zich de afgelopen jaren zodanig in de dierenverzorging verdiept, dat ze is opgenomen en geaccepteerd door andere dierenparken. “Daar heb ik acht jaar keihard voor gewerkt. Je komt er niet zo maar tussen. Ik liep dagen stage mee bij andere dierentuinen.” Haar voortvarende aanpak leidde er zelfs toe dat dit voorjaar het Faunapark Flakkee de publieksprijs voor het leukste dierenpark-uitje van Zuid-Holland binnenhaalde. “Dat is echt goed voor ons park geweest. En ook de kortingsbonnen in de postcodeloterij-agenda doen het goed.”

Maskotte Woody
Petra Blokker die een zware taak op zich genomen heeft - het Faunaperk is haar levenswerk geworden -  zoekt aan alle kanten naar verbinding. Mensen kunnen de flamingo sponsoren of adopteren. Het bedrijf Tuindeco uit Coevorden! (“Wij hebben hier een afnemer zitten.“) adopteerde de grootste oranje flamingo, die de naam Woody, kreeg. Petra zoekt nog meer verbinding. “Stel dat we de visserij en vogels met elkaar kunnen verbinden. Zou dat niet gaaf zijn!”
 23 juli 2017

Weer een super weekend voor Kika-G-O

Jan Jaap Struik rookt de lekkerste paling

STELLENDAM/GOEDEREEDE - Zaterdag 22 juli heeft het team van Kika-G-O weer een prachtig dag gehad voor Kika. De Kika-smurfen Gerda en Conny  waren met de Kika-stand aanwezig op de Zomermarkt in Goedereede. In Stellendam was er ook een team aanwezig bij de eerste palingrookwedstrijd op het terrein van jachthaven Marina Stellendam met uitzicht over het Haringvliet, die door Jan Jaap Struik gewonnen werd.In Goedereede werd het prachtige bedrag van € 501,15 opgehaald voor Kika. John Harting van Pajo evenementen stelden de kika-kraam beschikbaar. Ook in Stellendam een mooie en gezellige dag en een prachtige opbrengst voor Kika. De palingrokers kregen 6 gemerkte palingen en gingen met veel concentratie en passie mee aan de slag om de beste paling van de dag te gaan roken. Rond kwart over 3 was de uitslag bekend en had de jury de palingen beoordeeld op kleur uitwendig, inwendig op het zoutgehalte en op de algemene smaak. Uit het rapport van de jury bleek Jan-Jaap Struik de beste palingroker van de dag. Gevolgd door Jan Abresch op een tweede plaats, Kees Grinwis op de derde plaats en Johan van Nimwegen op een vierde plaats.
 

De Kikastand in Goedereede op de zomermarkt

De palingrookwedstrijd en de sponsoring van Maaskant Shipyards en Marina Stellendam leverde € 300 euro op. Daarnaast werd er door de havenmeester Daan van de Klooster vis gebakken en die opbrengst ging voor 100% naar Kika. De gebakken vis werd gretig afgenomen en men doneerde zelfs extra. Het bedrag wat hiermee is opgedaan voor Kika is € 409,00 euro  en met de Kika-stand € 207,85 brengt dit het totaal op een bedrag van € 916,85. “Super de super”, zegt Kees Witte, ambassadeur van Kika. Hij wil de organisatoren Kees Grinwis, Daan v de Klooster, de sponsoren en  alle mensen van de jachthaven super bedanken “Namens Kika en die kids waar we het voordoen.”
22 juli 2017

21 juli 2017

Zie hier het ware gezicht van de Hersteld Hervormde Kerk Ouddorp

Hieronder de vertrouwelijke brief waarin staat dat de dominees moeten zwijgen over
de zaak rapper Jebroer. Ontluisterend!

21 juli 2017
20 juli 2017


Bijeenkomst ‘Vrouwen meer politiek actief’
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het vrouwelijk deel van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee houdt vrijdagavond 1 september een bijeenkomst met het thema ‘Vrouwen meer politiek actief’. Belangstellenden, vrouwen én mannen, zijn van harte welkom deze avond deel te nemen aan het informatieve programma.
 

VLNR: Addy Rijerkerk (raadslid VVD), Petra ’t Hoen (raadslid PvdA),
Ada Grootenboer (burgemeester en voorzitter gemeenteraad) en Tea Both (raadslid CDA).


De vrouwelijke leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vragen aandacht voor het werk dat juist ook vrouwen in de lokale politiek kunnen verrichten en het verschil dat zij daarin kunnen maken. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt 29 zetels, drie daarvan zijn er in de huidige raad ingevuld door een vrouw. Ook landelijk is het de trend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, de gemeente Blaricum heeft als enige gemeente in Nederland meer vrouwelijke raadsleden dan mannelijke.
 
Lokale politiek
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de lokale politiek op Goeree-Overflakkee een betere afspiegeling van de lokale samenleving te laten zijn, vragen de raadsleden Tea Both (CDA), Petra ’t Hoen (PvdA) en Addy Rijerkerk (VVD) voorafgaand aan de verkiezingen aandacht voor dit onderwerp. Door het organiseren van een informatieavond hopen zij meer vrouwen in beweging te krijgen om mee te gaan denken over de onderwerpen in de lokale politiek. Ook de bewustwording onder mannen over de rol van vrouwen is hierbij belangrijk. Burgemeester Ada Grootenboer ondersteunt het initiatief van de drie raadsleden.
 
Programma bijeenkomst 1 september
De informatieve bijeenkomst wordt op vrijdagavond 1 september tussen 19.30 en 22.00 uur gehouden in de raadzaal in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis. Voor de bijeenkomst wordt een ervaren politica uitgenodigd en er is volop gelegenheid met raadsleden ideeën, ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen. Ook zijn er workshops om een beeld te geven van de inhoud van het raadslidmaatschap en de context ervan.
 
100 jaar vrouwenkiesrecht
In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat vrouwen zich voor het eerst verkiesbaar konden stellen. Het passief kiesrecht. Een mooie aanleiding om aandacht te vragen voor een betere afspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad, waarbij het aantal vrouwen flink omhoog zou moeten.
 
Aanmelden
Om te weten hoeveel mensen er tijdens de avond aanwezig zijn, is het wenselijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de bijeenkomst. Dat kan via het emailadres griffie@goeree-overflakkee.nl.18 juli 2017

Collectief zonnedak in Goedereede komt er zo goed als zeker

REGIO - Tientallen belangstellenden hebben zich inmiddels aangemeld voor het collectieve zonnedak ( de “ZonneHub”) op de Gemeenteschuur in Goedereede. Inwoners uit Ouddorp, Melissant, Dirksland en Stellendam die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen, kunnen via dit dak toch hun eigen zonnestroom opwekken. En zo profiteren van de belastingkorting die de overheid 15 jaar lang garandeert.Initiatiefnemer Gert-Jan van Veen


Tijdens deze zonnige dagen blijken zonnepanelen ‘on top of mind.’ Inmiddels zijn bijna 400 zonnepanelen gereserveerd;  waarvan 180 definitief bevestigd. Wanneer 256 panelen definitief gereserveerd zijn, zal de “ZonneHub” sowieso ontwikkeld worden. Op 10 augustus wordt de balans opgemaakt of er 256 of 487 panelen worden geïnstalleerd.
 
256 of 487 panelen
Initiatiefnemer Gert-Jan van Veen is positief gestemd dat hij binnen afzienbare tijd zijn eigen zonnestroom kan opwekken. Aangezien zijn huis is aangemerkt als beschermd stadsgezicht, kan hij namelijk geen zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Hij zocht de samenwerking op met de Gemeente (als eigenaar van het dak), ZonneHub van Eneco™ en Cooperatie Deltawind en roept zijn omgeving op om zich aan te melden.  “Ik ben natuurlijk al heel tevreden als de ZonneHub met 256 panelen door kan gaan, al zou het heel mooi zijn als er genoeg animo is voor de 487. Dan dragen we met zijn allen nog een groter steentje bij aan de duurzame opwek.”
 
15 jaar belastingkorting
Zonnestroom opwekken is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een slimme investering. Over de stroom die men zelf opwekt, hoeft men namelijk geen energiebelasting te betalen. De overheid garandeert deze ‘salderingsregeling’ maar liefst 15 jaar, terwijl deze bij zonnepanelen op het eigen dak (inmiddels) tot 2023 gegarandeerd is. De Gemeente stelt het dak voor in totaal 20 jaar beschikbaar.  Eneco zorgt ervoor dat de energienota direct wordt verlaagd, en regelt onder meer ook de installatie, het onderhoud, en inzicht in de opgewekte stroom. Zo heb je dus wel de lusten, maar niet de lasten van zonnepanelen.

Meer informatie en reserveren van zonnepanelen
Iedereen kan zich nog aanmelden. Voor meer informatie kan men terecht op www.zonnehub.nl/goedereede.   


17 juli 2017

Fotowedstrijd Dag van de democratie
 
De Dag van de democratie valt dit jaar net als voorgaande jaren samen met Open Monumentendag en vindt plaats op zaterdag 9 september 2017. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil ook dit jaar weer invulling geven aan deze dag. Raadsleden zijn van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig in het Oude Raadhuis van Middelharnis om met inwoners in gesprek te gaan over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming.
 
Fotowedstrijd
Voorafgaand aan de Dag van de democratie organiseert de gemeenteraad een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor het eiland, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Vervolgens kan men hierover op de Dag van de democratie zelf het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs.
 
Tentoonstelling
Op de Dag van de democratie wordt een selectie van de foto’s tentoongesteld in het Oude Raadhuis. Ook maken de aanwezige raadsleden de winnaar van de fotowedstrijd op deze dag bekend. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht.
 
Foto insturen
Alle inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd. Deelnemen kan men doen door een digitale foto, met daarop het onderwerp, de locatie, de wens of het idee uitgebeeld, te sturen naar het e-mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. Let op dat de foto’s die u instuurt niet te klein zijn. De foto’s moeten namelijk groot genoeg zijn om te kunnen ophangen tijdens de Dag van de democratie. De ingezonden foto’s worden ook gepubliceerd op: www.goeree-overflakkee.nl/fotowedstrijd.
 
Welkom
Geïnteresseerden zijn uiteraard ook zonder foto of camera van harte welkom om op zaterdag 9 september 2017 met de lokale politici in gesprek te gaan. Tussen 10.00 en 14.00 uur is een ieder van harte welkom een bezoek te brengen aan het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Middelharnis.16 juli 2017

 
Partij voor de Dieren bezorgd over onderschatte risico’s winning aardwarmte
 

DEN-HAAG  – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico’s bij de winning van aardwarmte. Die risico’s bestaan onder meer uit aardbevingen en vervuiling van het drinkwater. Dat blijkt uit een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volgens deze rijksdienst worden ook wet- en regelgeving niet goed genoeg nageleefd.
 
In zijn rapport over geothermie (de winning van aardwarmte) in Nederland stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat deze relatief nieuwe sector moeite heeft om de nodige expertise en ervaring bij elkaar te krijgen, met alle risico's van dien. Zo zijn incidenten met aardwarmte-installaties mogelijk te wijten aan slechte materialen of onvoldoende deskundig personeel. Als voorbeeld worden de stalen buizen genoemd die bij twee projecten zijn gebruikt. Die bleken van matige kwaliteit, waardoor de wanddikte door corrosie en erosie "onverwacht snel" was afgenomen. Ook is vorig jaar een project tijdelijk stilgelegd omdat de toezichthouder geen vertrouwen had in de samenwerking van de betrokken adviseurs en aannemers.
 
In de beginjaren van de geothermie zijn vergunningen afgegeven voor experimenten in gebieden waar dat niet wenselijk is, zoals in Groningen. Het SodM adviseert het ministerie van Economische Zaken om strengere eisen op te stellen voor de sector.
 
De Partij voor de Dieren wil weten op welke plaatsen in Zuid-Holland geothermie al wordt toegepast of gaat worden toegepast. Ook wil de partij weten welke gevaren en risico’s er volgens het provinciebestuur zijn verbonden aan geothermie en welke gevolgen dit heeft voor het provinciale energiebeleid. Zo bestaat er het risico op aardbevingen en is er gevaar voor de drinkwatervoorziening en bodemverontreiniging.
 
Tenslotte vraagt de partij aan het provinciebestuur om nader onderzoek, strenger toezicht en het handhaven van de regels. Ook zouden Gedeputeerde Staten bij het Rijk moeten aandringen op strengere regels en strikt toezicht.
 
Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De Partij voor de Dieren heeft al eerder gewaarschuwd voor het gebrek aan duidelijkheid over de gevolgen en risico’s van de winning van aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen deelt nu deze zorg. We willen nader onderzoek om de veiligheid voor mens, dier en ons milieu beter te garanderen.”14 juli 2017

Rondrit over de Slikken van Flakkee

MELISSANT – Via de VVV Goeree-Overflakkee kunt u een rit bespreken over de Slikken van Flakkee met Staatsbosbeheer. Met mooi weer zijn er spectaculaire zonsonderondergangen te zien. De schuwe herten moeten niets van toeristen weten en die zie je alle kanten uit snellen. Maar de Heckrunderen zijn soms zo nieuwsgierig dat ze naar de huifkar toelopen.

Door: Maria Evers

Het is druk op de parkeerplaats van de Slikken. Zoveel mensen kunnen toch niet in de huifkar? Maar het blijkt een grote groep lopers te zijn, die een avondtraining doet in het mooie gebied. Wij, de bezoekers van de Slikken die voor de huifkartocht komen, moeten nog even wachten.Rond half 8 komt een tractor met een grote overdekte kar, waarin toch wel zo’n 30 – 35 mensen kunnen. De helft van de toeristen wordt gevormd door mensen van het eiland en de andere helft komt van elders. Voor ons zit een gezin met drie leuke, spontane meiden, uit de Haarlemmermeer. Een tanige man met een echte buitenkleur Willem Post, stelt zich voor als onze gids. Hij doet dit op vrijwillige basis, maar weet enorm veel te vertellen onderweg over het gebied, de dieren en de beplanting.

Door de afsluiting (1971) ontstond De Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van West Europa. De Slikken van Flakkee bestaat uit zandplaten die voorheen bij vloed onder water kwamen te staan. De zandplaten werden permanent droog en bieden nu ruimte aan de mooiste natuur. Planten die van zoet en planten die van zout houden, landvogels als de fitis, merel, nachtegaal, wielewaal en kustvogels als de kluut en strandloper en strandplevier. In het water langs de rand, zien we  lepelaars. Fjordenpaarden en Heckrunderen houden de begroeiing kort. “Anders zou het hier heel snel dichtgegroeid zijn.”

Specifieke grazer
Het Heckrund is erg gewild als begrazer, door zijn specifieke manier van grazen. “De begroeiing is afhankelijk van de grazers die je er op zet.” Er staan op de Slikken veel bijzondere planten, die wat zout kunnen hebben. 430 soorten, waarvan 30 heel bijzonder, die staan op de zogenaamde ‘Rode lijst’. Zo gaat binnenkort de Parnassia weer massaal in de bloei. Zeekraal groeit volop en kleurt in het najaar weer de Slikken rood. Er zijn zeven soorten orchideeën.”

“Levensgevaarlijk” noemt Post de Heckrunderen. Iedereen moet dan ook vooral zijn armen en benen binnen de huifkar houden, adviseert hij. Zelf stapt hij af en toe uit de kar om zijn informatie met ons te delen. Maar nauwlettend kijkt hij regelmatig achterom naar de stier, die even verderop staat in een zandkuil. “De heckrunderen die elders rondlopen, stammen bijna allemaal af van de heckrunderen van Melissant. De gebroeders Heck probeerden het oerrund terug te fokken met een mix van Schotse Hooglanders en andere primitieve rassen.”Er zijn zo’n 60 fjordenpaarden en 130 runderen. De runderen vormen drie grote families. Staatsbosbeheer houdt nauwlettend in de gaten dat er geen inteelt ontstaat. En indien nodig wordt er een stier uitgehaald. “Elk jaar worden eenmaal de runderen bij elkaar gedreven. Er wordt bloed afgenomen van de kalven en ze krijgen hun verplichte oormerk.”  Hij vertelt erbij dat de verplichte vermindering van de veestapel om de uitstoot van broeikassen te verminderen,  ‘gelukkig’ niet geldt voor de wilde koeien en de vleeskoeien. “Die maken veel minder gas.”

Bijvoeren
We zien aan weerszijden heel veel Jacobs kruiskruid staan. De grazers eten het niet. De geur ervan schrikt ze af. Om te kunnen hooien, moet het kruiskruid eerder worden gemaaid, voor het zaad schiet. Komt het in het hooi dat is de geur weg en is het zeer giftig voor de dieren. Met het hooi wordt bijgevoerd bij strenge winters. De dieren zijn snel gewend aan de tractor met voer. Dan komen zelfs de herten naar de kar toe.

Post is een onderhoudende gids, die zeer betrokken is met het gebeid. Hij vertelt ook nog dat als de Grevelingen open gaat, dit gaat zorgen voor grote veranderingen. Er zal veel meer land onder water komen te staan en het broedgebied voor de vogels zal veel kleiner worden. “Getijden terug in de Grevelingen prima, maar houdt het waterpeil laag”, waarschuwt hij.
 


13 juli 2017

 
Drogisterij Van Loon uit Oude-Tonge ontvangt predicaat Hofleverancier
 
Aan de Drogisterij Van Loon uit Oude-Tonge is donderdagmiddag 13 juli 2017 door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, het predicaat Hofleverancier uitgereikt. De uitreiking vond plaats in de drogisterij aan de Kerkring in Oude-Tonge in het bijzijn van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee, familieleden, medewerkers en relaties.
 
Predicaat Hofleverancier
Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke erkenning voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Op dit moment zijn circa 450 Nederlandse bedrijven gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Zij voeren met trots het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.
 
125-jarig jubileum
Dit jaar viert Drogisterij Van Loon haar 125-jarig bestaan. Drogisterij Van Loon werd opgericht in 1892, toen Jacob de Korte, getrouwd met Pietertje van Loon, zich vestigde in het pand in de Kerkring in Oude-Tonge. Inmiddels is de drogisterij een begrip in Oude-Tonge; service, kwaliteit, betrouwbaarheid, vakkundig en vriendelijk personeel staan hoog in het vaandel. In 2000 werd tijdens de landelijke verkiezing ‘Beste drogist van het jaar’ Drogisterij Van Loon zelfs tweede. Het predicaat Hofleverancier is voor Drogisterij Van Loon en alle medewerkers dan ook een bekroning op het werk.

 

13 juli 2017


Rapper Jebroer duivels om annulering

 

Jebroer reageert op Facebook op de annulering van zijn optreden op 19 juli in de Kreek in Ouddorp: "Helaas moet ik jullie melden dat er opnieuw een optreden van mij is geannuleerd, het gaat om het optreden in Discotheek de Kreek op 19 juli in Ouddorp. Het begon met een brief door SGP Raadslid Herweijer aan de gemeente en aan de discotheek om het optreden af te lasten. De brief werd ondertekend door de kerken op het eiland, scholen, de ondernemingsvereniging en de dorpsraad. 

De burgemeester van Ouddorp antwoordde hierop dat ze deze de show niet kan en zal verbieden als er maar genoeg beveiliging aanwezig is, zodat er geen ongeregeldheden zouden uitbreken. (Is dit beveiliging om mij te beschermen of beveiliging voor het publiek?) De klachten waren niet grondig om deze show te annuleren. Toch merk ik dat de uitbater vanwege de druk uit de omgeving bang is voor de toekomst van zijn discotheek en daarom mijn optreden annuleert. Dit is natuurlijk te achterlijk voor woorden, het is toch ziek dat dit kan?


Ik weet zeker dat de mensen die hierover klagen überhaupt niet eens naar dit optreden zouden komen, en het wederom verpesten voor een hele hoop mensen die wel graag willen. Je koopt zelf een kaartje en niemand dwingt de klagers om te gaan, maar de uitbater wordt nu zelf wel gedwongen om mijn optreden tegen zijn wil in te annuleren. Ik ben boos, we hadden hier met zijn allen een mooi feest van kunnen maken met een hele hoop mensen."

 
13 juli 2017


Relierel op Goeree-Overflakkee