Nieuws algemeen

28 november 2015Waterschapsblad

Het versneld afvoeren van hemelwater door een toename van het verhard oppervlak, het graven van een oppervlaktewaterlichaam, het aanbrengen van een beschoeiing, een uitstroombak en het aanleggen van twee dammen met duikers die beiden worden voorzien van een uitrit als onderdeel van het plan Everdinapolder te Sommelsdijk
 
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het versneld afvoeren van hemelwater door een toename van het verhard oppervlak, het graven van een oppervlaktewaterlichaam, het aanbrengen van een beschoeiing, het aanbrengen van een uitstroombak en het aanleggen van twee dammen met duikers die beiden worden voorzien van een uitrit als onderdeel van het plan Everdinapolder te Sommelsdijk, dossiernummer D0030406.
 
Start bezwaartermijn (6 weken): 24 november 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
 
Bezwaar maken
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
 
- naam en adres van de indiener;
 
- de dagtekening;
 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 
- de gronden van bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
 
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
 
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 
 


Ontwerp Projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee West

Hierbij maken wij bekend dat wij het ontwerp projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee West ingevolge artikel 5.4 Waterwet door het college van Dijkgraaf en Heemraden is vastgesteld op 17 november 2015.

Met de Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee West vindt compensatie plaats van de zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee West. Deze compensatie is nodig omdat de huidige inlaatpunt Het Zuiderdiep vanuit het Haringvliet onbruikbaar wordt door de uitvoering van het Besluit Beheer Haringvlietsluizen (Kierbesluit) waarmee het westelijk gedeelte van het Haringvliet brak kan worden.

De werkzaamheden op dit tracé bestaan uit het graven van nieuwe watergangen, herstellen van taluds, herprofieleren en verbreden van watergangen, aanbrengen van dammen met duikers, afsluiters/schuif, nieuwe stuwen, bouwen van een pomp gebouw met nieuwe inlaat, maken van een aftakking van een leiding, plaatsen en aanleg van diverse pompen met leiding. Al deze werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee.

De Compenserende Maatregelen Kierbesluit bestaan verder nog uit de deelprojecten Voorne-Putten West (projectplan is reeds in juni 2014 goedgekeurd), Voorne-Putten Oost (projectplan is reeds in januari 2015 goedgekeurd), Goeree-Overflakkee Midden, Goeree-Overflakkee Oost en Sifons (havenkanalen Goeree-Overflakkee) waarvoor in latere fase’s projectplannen zullen worden opgesteld.

Het ontwerp projectplan ligt van 27 november 2015 tot en met 8 januari 2016 ter inzage bij: Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het projectplan ter inzage is gelegd, tegen het projectplan bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BM Rotterdam.
 
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Ridderkerk, 24 november 2015
 
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze:
ing. R. Bouwman, afdelingshoofd Vergunningverlening

26 november 2015

Goeree-Overflakkee tekent ‘Parijsverklaring’
 
Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ondertekent de Klimaatverklaring, oftewel Parijsverklaring, die is opgesteld door het Klimaatverbond Nederland en de Klimaatcoalitie Nederland. De verklaring is in aanloop naar de VN Klimaattop COP21, die dit jaar plaatsvindt in Parijs, geformuleerd. De Parijsverklaring roept op tot een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid, met als doelstelling het tegengaan van klimaatverandering en een klimaatneutraal Nederland.
 


Deze doelstellingen passen bij de duurzame ambities en doelstellingen van Goeree-Overflakkee, dat in 2020 energieneutraal wil zijn. De duurzame ambitie van het eiland is verbonden aan het feit dat klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en periodiek hogere rivierafvoeren. Kortom voldoende reden om als eiland in actie te komen. Goeree-Overflakkee is als één van de weinige Nederlandse gemeente aanwezig tijdens de Klimaattop in Parijs. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseert Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion tijdens de VN Klimaattop in Parijs. Tijdens dit event deelt Goeree-Overflakkee haar duurzame ambities met de internationale deelnemers van de klimaattop, de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd.
 
Goeree-Overflakkee tijdens klimaattop
Het eiland Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind. Naast het uitdragen van de duurzame ambitie wordt tijdens de klimaattop ook informatie gedeeld over twee zeer innovatieve projecten die samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en andere overheden op het eiland worden gerealiseerd: de getijdencentrale in de Brouwersdam en de bouw van een duurzaam tankstation waar onder meer duurzame waterstof getankt kan worden. Daarnaast geeft Stedin uitleg over innovatieve technieken voor energieopslag.
 
Parijsverklaring
De Parijsverklaring is inmiddels door meerdere gemeenten, provincies en waterschappen ondertekent. Met het ondertekenen van de verklaring roepen al deze partijen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid. Zij zetten in op ambitieuze programma's met als gezamenlijk doel: voorkomen dat de atmosfeer met meer dan 2 graden Celsius opwarmt. De ondertekenaars verklaren dat zij als organisatie uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. Voor de gehele regio, gemeente of provincie is de deadline gesteld op 2050. Goeree-Overflakkee wil deze doelstellingen al veel eerder behalen. 
25 november 2015

“Er mag niet over gesproken worden. Nooit!”

Lezing zoektocht naar identiteit

MIDDELHARNIS – Pas op 67 jarige leeftijd ontdekken dat je niet bent, wie je dacht dat je was. Het overkwam Klaas Slegt. De zoektocht naar zijn eigenlijke identiteit schreef hij op in het boek "Verdoezeld verleden, kind van de oorlog".


Josua signeert voor Piet de Man (Foto: Maria Evers)


De Rabozaal was dinsdagavond 24 november gevuld met mensen die gegrepen waren door de aankondiging en er meer van wilden weten. Zij kregen het ongelofelijk verhaal van de Joodse baby Josua te horen. De presentatie die Josua Ossendrijver regelmatig geeft aan schoolklassen, gaf hij deze keer aan de bezoekers van het Diekhuus. Na de pauze vertelde hij zijn persoonlijke verhaal afgewisseld met het voorlezen van stukjes uit het boek.

Puzzelstukjes
Ossendrijver, toen nog Klaas Slegt krijgt veel steun en stimulans van zijn vrouw om op zoek te gaan naar zijn identiteit. Hij komt depressies te boven en pas op latere leeftijd vallen vele puzzelstukjes op zijn plaats. Eindelijk ontdekt hij waarom hij zich altijd een vreemde voelde.

Signeersessie
Na afloop van de lezing was er gelegenheid om het boek “Verdoezeld verleden” te kopen en te laten signeren door de auteur. Daar werd veel gebruik van gemaakt. En er vormde zich een rij van mensen die graag een persoonlijke opdracht in het boek lieten optekenen.
 

Pau Heerschap in de ban van Constantijn Huijgens
MIDDELHARNIS -  Bevlogen en enthousiast vertelde Pau Heerschap op woensdag 18 november in het oude Raadhuis over het leven en de werken van het ‘wonderkind’
Constantijn Huygens sr. (1596-1687). In zijn handen een tweede druk van Korenbloemen uit 1672. "Gedichten in het veld van zijn leven." De lezing was georganiseerd door de Stichting Kunst en CultuurEducatie (KCE) Goeree-Overflakkee. Provinciaal Blad

Beschikking Flora-en faunawet, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, in geheel Zuid-Holland

Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het doden van kolganzen en grauwe ganzen op percelen met kwetsbare gewassen gelegen in geheel Zuid-Holland, met uitzondering van percelen gelegen in diverse Natura 2000-gebieden.

Bezwaar
Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2015-00726168. Omdat het besluit op 19 november 2015 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 31 december 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu,
e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

 
Gemeente Goeree-Overflakkee - Beleidsregels bestuurlijke boeten haven- en kadegelden

Lees op: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-111439.html
 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016


De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2015;overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:
a.
de toeristenbelasting;
b.
de watertoeristenbelasting;
c.
de forensenbelasting;
d.
de reinigingsrechten;
e.
de hondenbelasting voor de tweede en elke volgende hond;
f.
de legesheffing;
g.
de lijkbezorgingsrechten;
h.
de haven- en kadegelden;
i.
de marktgelden;
j.
de precariobelasting standplaatsen
Artikel 2 Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:
a.
de onroerende-zaakbelastingen;
b.
de rioolheffing;
c.
de afvalstoffenheffing;
d.
de hondenbelasting.

Artikel 3 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien deze belastingen en heffingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4 Kosten van bestaan pensioengerechtigde personen

In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet hebben bereikt, gesteld op maximaal 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 5 Overgangsrecht

De Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2015, wordt ingetrokken met dien verstande dat ze van toepassing blijven op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen voor het belastingjaar 2015.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 12 november 2015.


griffier, voorzitter,

drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

 

 


24 november 2015

Ondermandaat en subvolmacht ten behoeve van de functionarissen van de dienst Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H)
 

Gelet op artikel 4 van het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015
Artikel 1
De directeur G.Z-H en de secretaris, ieder voorzover het betreft hun eigen bevoegdheden, verlenen ten aanzien van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta aan de functionarissen van de dienst G.Z-H ondermandaat en subvolmacht overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat- en subvolmachtlijst.
Artikel 2
De bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van artikel 3 van het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015
en de voorwaarden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende ondermandaat- en subvolmachtlijst.
Artikel 3
1.
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie met terugwerkende kracht tot de datum van publicatie van het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
2.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Ondermandaat- en subvolmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
 
Schiedam, 18 november 2015
 
mr. ing. T.A.M. Arts
directeur G.Z-H
 
mw. mr. C.T. Ploeger
bestuurssecretaris a.i.

 
Schotejil Clubrecords bij de vleet
 

MIDDELHARNIS/REGIO - In het weekend van 22 november zijn op meerdere podia clubrecords van de Schotejil verbeterd. Er waren recordpogingen in Eindhoven, Papendrecht en Kapelle (Zld).

In Kapelle (25m-baan) werd een Lange Afstand Circuit afgewerkt en werden clubrecords gezwommen door Floris Tanis op 200m vrij (3.01.43) en Jorian Tanis op 800m vrij (8.48.21). De zusjes Lotte en Manon Middelbos kwamen in actie op 1500m vrij en zwommen elk een clubrecord in hun categorie in resp. 19.48.48 en 20.07.59.
 
David Kievit zwom in Papendrecht eveneens op de 25m-baan naar snelle persoonlijke tijden op resp. 200m rugslag (2.22.28) en 100m vlinderslag (1.09.00). Elise Tanis tenslotte zwom tijdens de Challenger te Eindhoven op de 50m-baan naar aansprekende tijden op 100m vlinderslag (1.05.90), 100m rugslag (1.10.55) en 200m vrij (2.15.60). 22 november 2015

Schotejil doet het goed in de Regio competitie

MIDDELHARNIS/DORDRECHT - Zaterdag 21 november heeft De Schotejil uit Middelharnis de derde wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie in Dordrecht. Er werd in het ‘lange bad’ (50m-baan) gezwommen. De oogst bedroeg 8 ereplaatsen en 5 clubrecords.

Xander Vis zwom twee clubrecords op resp. 50m schoolslag (3e in 41.32) en 100m schoolslag (1.29.26). Lieske Zijlstra verbeterde het clubrecord op 50m schoolslag (1e in 37.80) en Lotte Middelbos op 100m schoolslag (2e in 1.20.81). Lyke Buscop zette een clubrecord neer op 200m vrij (2.57.44).

Verder waren er medailles voor David Kievit op 100m schoolslag (3e in 1.17.19) en voor resp. Lieske Zijlstra en Manon Middelbos in 1.23.11 (1e) en 1.23.13 (2e), eveneens op 100m schoolslag. Ook de 4x50m vrij estafette met Lotte Middelbos, Lindsay v.d. Doel, Manon Middelbos en Odette Holster was goed voor een 3e plaats (2.01.18) in de categorie Jeugd. Bij de Junioren werd een 3e plaats behaald door Lieske Zijlstra, Eva Dijkstra, Bibi Middelbos en Lotte Tillema in 2.08.93. Records gezwommen t.o.v. een eerdere snelle tijd op zowel de 25m als 50m baan zijn altijd bijzonder. Deze wedstrijd wist Aron Paasse zo’n dubbel p.r. te zwemmen op 100m vlinderslag in 1.13.19. Eva Dijkstra deed hetzelfde op 100m vrij (1.15.32). Op 50m rugslag zwommen David Kievit (31.69) en Luuk Kieviet (34.06). Lyke Buscop noteerde eveneens een ‘dubbel’ op 50m vlinderslag (41.79). Vermeldenswaardig tenslotte is de prestatie van Christian Kalle op 200m vrij (dik p.r. in 2.50.61).  

 

20 novermber 2015

“De O-G-O is er voor alle mensen op Goeree-Overflakkee”

Frisse start lokale ouderenvereniging

GOEREE-OVERFLAKKEE - De handtekeningen zijn gezet, de statuten zijn bij de notaris vastgelegd en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gedaan . Per 17 november is de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee (O-G-O) een feit. Op 2 januari 2016 starten de eerste activiteiten met een bingo in de Sperwer in Sommelsdijk en een kaartmiddag in het Dienstencentrum in Middelharnis.


Voorzitter Koos de Boed ondertekent de akte van oprichting


Bestuursleden Koos de Boed (voorzitter) Riek Jordaan (secretaris) en Jan Verboom (penningmeester) hebben de koppen bij elkaar gestoken. “De O-G-O is er voor alle mensen op Goeree-Overflakkee. Iedereen kan lid worden.” De O-G-O organiseert onder andere de bekende, gezellige bingo’s, kaartmiddagen, fietstochtjes, dagreisjes en themamiddagen.

Belangenbehartiging
Om ook de belangenbehartiging te kunnen doen en kortingen te verkrijgen bij zorgaanbieders, sluit de vereniging zich via de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland aan bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

Nieuwsbrief
Om de leden te informeren wordt zesmaal per jaar een nieuwsbrief uitgebracht. Hierin wordt het programma voor de komende maanden vermeld en wordt aandacht geschonken aan leden die 80 en 85 jaar zijn geworden. Het bestuur dat bestaat uit vier personen, zou graag een vijfde persoon verwelkomen, die zich met administratieve en organisatorische zaken wil bezighouden.

De nieuwe vereniging wil een oplossing bieden voor de problemen, in de landelijk media breed uitgemeten, bij de ANBO. “Onze club is voor en door de ouderen op Goeree-Overflakkee. Zo komt ook het grootste deel van de contributie ten goede aan de lokale activiteiten.” Het lidmaatschap is 25 euro per jaar en voor een partner 20 euro. Wordt u voor 1 december lid van de O-G-O dan betaalt u voor heel 2016, 20 euro en 15 euro voor de partner. U kunt bellen met het secretariaat, mevrouw Jordaan tel: 06-5028 5629 of mailen h.jordaan1948@hotmail.nl.  

 19 november 2015
 

BRON:  Provinciale Zeeuwse Courant

SGP opgelucht, Tholen wordt geen regenboogstad
 

THOLEN - De SGP in Tholen kan opgelucht ademhalen. De gemeente sluit zich niet aan bij de zogeheten regenboogsteden, zo laten burgemeester en wethouders weten. Regenboogsteden zijn gemeenten die voorop lopen als het gaat om het bevorderen van emancipatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT).Naar aanleiding van een onduidelijk persbericht van de gemeente, over de zogeheten handreiking-LHBT, trok een huis- aan-huisblad de conclusie dat Tholen zo'n gemeente werd. De SGP stelde daar vragen over. De partij zegt niet te willen dat Tholen een promotiegemeente wordt voor een diversiteit van samenlevingsvormen. De overheid zou juist geroepen zijn een samenleving te waarborgen waarin het gezin de hoeksteen is.
 
Het college heeft de SGP gerust kunnen stellen. B en W zeggen dat de gemeente enkel de LHBT-handreiking in ontvangst heeft genomen, maar zich nergens bij heeft aangesloten. In de handreiking staan tips over hoe gemeenten met homo-emancipatie om kunnen gaan. Het beleid van Tholen zal er vooral op gericht zijn intimiderend gedrag tegen alle bevolkingsgroepen tegen te gaan.
 
De SGP laat weten blij te zijn met de antwoorden van het college.17 november 2015

Wat gebeurt er op zaterdagavond in ‘de Vic’?
 
DIRKSLAND – Al vele jaren komen jongeren op zaterdagavond naar ‘de Vic’ in Dirksland. De disco is een begrip op het hele eiland. Ouders en verzorgers hebben echter lang niet altijd een beeld van wat er op zo’n zaterdagavond gebeurt. Om daar verandering in te brengen houdt de Stichting Verenigd In Kracht (SVIK), die de discoavonden organiseert, een ‘open huis’ voor ouders en verzorgers op woensdag 25 november in de Victoriahal in Dirksland. Aanvang is 19.30 uur. De avond duurt tot 21.00 uur. 
 
De SVIK bestaat al meer dan veertig jaar. De eerste doelstelling is: stimuleren van de leefbaarheid van de buurt door activiteiten zoals de opvang van jeugd en ouderen. De SVIK organiseert soosavonden en discoavonden, geeft mogelijkheden om te dansen en te bingoën, heeft een eigen speeltuin en doet aan derdewereldwerk (bijvoorbeeld in Mali).

Wat de SVIK naast deze diversiteit aan activiteiten bijzonder maakt, is dat er geen subsidie binnenkomt en dat er louter vrijwilligers actief zijn. Dat geldt ook voor de organisatie rond de wekelijkse discoavonden in ‘de Vic’.
Tijdens het ‘open huis’ leggen zij en bestuurders van de SVIK het hoe en waarom van deze avonden uit. De SVIK vangt de jeugd van 13 tot en met 18 jaar op omdat er op Goeree-Overflakkee weinig te doen is op zaterdagavond en om de jeugd een veilige plaats te bieden. Voor ouders moet het een goed gevoel geven dat hun kinderen in goede handen zijn. De bezoekers van de discoavonden – en hun ouders of verzorgers – krijgen bovendien de kans zich als vrijwilliger verder te ontwikkelen. Ook voor stagiaires zijn er mogelijkheden.

Open Huis
Ouders die het ‘open huis’ bezoeken krijgen ook te horen hoe de SVIK de veiligheid heeft georganiseerd. Dat gebeurt door gecertificeerde vrijwilligers, in samenwerking met professionals en in overleg met onder andere de gemeente, de politie, het busvervoer en zo nodig met de ouders of verzorgers. Ook bouwkundig heeft de SVIK voorzieningen getroffen om de veiligheid te garanderen. Een onderscheidend punt is voorts dat de SVIK niet commercieel is. Dat heeft effect op de tarieven.

15 november 2015


Schotejil houdt stand in Nationale Zwemcompetitie
 

MIDDELHARNIS/PAPENDRECHT - Na de verrassende start in de B-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie vorige maand, heeft de Schotejil haar hoge klassering weten vast te houden. In Papendrecht werd ondanks het ontbreken van een 6-tal vaste waarden toch erg goed gezwommen. Zo werd het clubrecord op 4x100m vrij door Elise Tanis, Lieske Zijlstra, Manon Middelbos en Lotte Middelbos verbeterd naar 4.18.23. Daarnaast werden in totaal 30 ere-plaatsen behaald.
 
Het goede resultaat was dit keer mede te danken aan de sterke progressie van individuele zwemmers. Zo was 100m schoolslag bij de jeugd een spannend onderonsje tussen David Kievit (1e in 1.12.91) en Jorian Tanis (2e in 1.13.58). David Kievit zwom op 200m vrij opnieuw een dik p.r. in 2.13.78 (3e). Jorian Tanis herhaalde zijn aansprekende tijd op 200m vrij (1e in 1.59.16).

Ook waren er prima resultaten bij de senioren, getuige een prima tijd voor Frank v.d. Voordt op 100m vlinderslag (1.06.11). Theo Jan Tanis stelde overigens kostbare punten zeker op 100m vlinder (1.04.42) en 200m wisselslag (2.26.28). Bij de dames viel 200m wisselslag positief uit voor Lotte Middelbos (1e in 2.34.08) en Marjon van Kempen (3e in 2.43.90). Marjon van Kempen zwom ook nog de 2e tijd op 100m vlinderslag (1.16.14). De 4x100m wisselslag estafette bij de heren werd gewonnen door Theo Jan Tanis, David Kievit, Leander Noordijk en Jorian Tanis in 4.19.12.

Bij de meisjes zwom Lieske Zijlstra p.r.’s op 200m rugslag (2e in 2.39.97) en 100m vlinderslag (2e in 1.15.43). Ook een p.r. voor Laurentien Diepenhorst op 200m vrij, die werd gevolgd door Sofie Nijsse (resp. 2.48.26 en 2.48.84). Ook Elise Tanis kruipt langzaam maar zeker weer naar haar toptijden van vorig seizoen op 100m vrij (59.81) en 200m wisselslag (2.27.84). Leroy v.d. Groef verbeterde zijn tijd op 100m vrij (3e in 1.13.75) en 200m wisselslag (2e in 2.58.93).

In de jongste categorie verbeterde met name Yente van Wensen haar tijd fors op 100m rugslag (1.43.59). Seffie Bakker en Lyke Buscop domineerden dezelfde 100m rugslag (resp. 1.27.66 en 1.28.77). Lyke Buscop won bovendien 50m schoolslag (46.28). Laurens en Christian Kalle zorgden voor 2e en 3e plaatsen op 100m rugslag (resp. 1.30.09 en 1.34.79). Laurens Kalle zwom nog een prima 50m schoolslag (2e in 47.87).         
                     
 


14 november 2015

 

Gert Zweerus uit Nieuwe-Tonge Koninklijk Onderscheiden
 
NIEUWE-TONGE - De heer Gert Zweerus werd zaterdag 14 november 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. 
 


Gert Zweerus met burgemeester Ada Grootenboer


Vorige week zaterdag vierde Gert zijn 60-jarig jubileum bij muziekvereniging Apollo. Al sinds 1955 is hij lid van deze Muziekvereniging. In 1957 is een drumband samengesteld uit leerlingen 'Tamboer' die les hadden van zijn vader Marinus Zweerus. Zijn vader leerde de leden van die drumband – die geen noot konden lezen – vele marsen uit hun hoofd te spelen!

Gert geeft vele kinderen muziekles in verschillende kernen op het eiland. Dit alles doet hij op vrijwillige basis. Hij wordt omschreven als enorm enthousiast en weet mensen erg te motiveren. Omdat het slagwerkclubje iets is uitgedund, betaalt hij zelf de zaalhuur; zo gemotiveerd is hij om jongeren iets te leren!

Ook was hij dirigent van de Muziekvereniging E.M.M. uit Den Bommel, oprichter/dirigent van de jeugdgroep ‘The Young Music Makers’ en oprichter/instructeur van de drumband. Door zijn komst in 1968 naar Muziekvereniging E.M.M. bloeide de vereniging op, het ledental werd fors uitgebreid doordat hij de nieuwe jeugdgroep ‘The Young Musicmakers’ oprichtte. In 2013 is hij benoemd tot ere-dirigent van de vereniging.

Bij de Koninklijke Fanfare Apollo Goedereede is hij al meer dan 25 jaar lid. Naast zijn lidmaatschap zet hij zich ook in voor de opleiding van de slagwerkleerlingen. Hij heeft vele leerlingen het “roffelvak” bijgebracht en op hoog niveau afgeleverd. De kwaliteitsverbetering die het slagwerk heeft doorgemaakt kan dan ook volledig op zijn conto worden bijgeschreven!

Zijn muzikale kennis, visie en ervaring is onmisbaar voor Goeree-Overflakkee. Hij wordt dan ook met recht 'het muzikale orakel van het eiland' genoemd!
 
 
13 november 2015


“Met deze jeugd ga ik vol vertrouwen de toekomst tegemoet”
 
Dialoog leert mening vormen
 
Tekst en foto’s:  Schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl
 

MIDDELHARNIS  - Honderd leerlingen van de middelbare scholen op Goeree-Overflakkee deden mee aan de Dag van de Dialoog. Het thema kon, gezien de opvang op dit moment van 80 vluchtelingen in de Staver, bijna niet actueler:  Vluchteling.. .Eigen hachje eerst. Deelnemende scholen waren de Prins Maurits, de RGO, het Albeda uit Middelharnis en het Albeda uit Oude-Tonge.
 

Ton Jansen leidt de ochtend in

In de raadszaal van het Rondeel kregen de leerlingen eerst een inleiding van Ton Jansen. Hij vertelde hoe het zou kunnen zijn als zij zelf vluchteling waren. Daarna gingen de leerlingen onder leiding van hun gespreksleider praten met en luisteren naar elkaar. Het waren tien besloten, gemengde groepen, waarbij nadruk lag op het onderlinge vertrouwen. De leerlingen konden hun mening uitspreken zonder dat daar meteen een discussie op volgde. Een van de jongens die de gelegenheid kreeg zijn verhaal te vertellen, verzuchtte dat dit de eerste keer was, dat er naar hem werd geluisterd.
 
Met elkaar werd aan de hand van meerdere stellingen en foto’s gesproken over het vluchtelingenprobleem. “Het is moeilijk omdat er nu zoveel vluchtelingen tegelijkertijd komen.”  Van alle kanten werd het probleem belicht. Het riep dubbele gevoelens op. “Je moet ook aan jezelf denken”.  Veel jongeren toonden een actieve houding. Zij willen in gesprek gaan, dingen organiseren om de nieuwkomers te betrekken, zodat ze erbij gaan horen.  “Zo worden ze beter opgenomen in de samenleving.”  De leerlingen vinden dat de vluchtelingen positief en met respect moeten worden benaderd. “Voor het inburgeren is het leren van de taal belangrijk.” En of je nu arm bent of rijk je kunt altijd een ander helpen en spullen geven. “Ook al heb je het zelf niet breed.” En het maakt niet uit of je hoogopgeleid bent of niet. “Iedereen heeft recht op opvang.”
 

Een goed gevulde raadszaal

Wereldvrede
Alle leerlingen zijn het er over eens dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden. “Maar ook focussen op de oorzaak. We moeten in groter verband er voor zorgen dat er daar weer een stabiele samenleving komt. Heel de wereld moet samenwerken om het probleem bij de bron aan te pakken.” Het ideaalbeeld van de leerlingen is een wereld zonder oorlog en waar je vrijheid hebt van meningsuiting.
 
Media
De leerlingen zijn het er allemaal over eens dat de media veel negatieve geluiden brengen over de vluchtelingen. Dat daardoor veel Nederlanders bevooroordeeld zijn. “Je moet kritisch zijn op de media en je eigen mening vormen.” De vreemdeling bestaat niet. Door het gesprek aan te gaan krijgt de vreemdeling een gezicht. Er zijn wel honderdduizend verschillende verhalen.
 
Positief
De leerlingen vonden de deelname heel waardevol. Meerdere leerlingen hadden tegen deze bijeenkomt opgezien maar achteraf vonden ze de deelname heel waardevol. De meningen van de gesprekleiders over de bijeenkomst en de inzet van de leerlingen waren heel positief. “Hartverwarmend. Het was heel fijn om zo open met elkaar te praten. Ik ben heel blij met deze generatie. Er wordt heel kritisch en volwassen gedacht.” Het is belangrijk dat het niet bij deze ochtend blijft maar dat het breder wordt getrokken: “De jeugd kan zelf ook actie ondernemen. initiatief nemen en bijvoorbeeld brieven schrijven naar de politiek.”
 
 
Goeree-Overflakkee licht duurzame ambitie en innovatieve projecten toe
tijdens VN Klimaattop 2015 in Parijs

 

De gemeente Goeree-Overflakkee deelt tijdens de internationale VN Klimaattop in Parijs haar duurzame ambities met de internationale deelnemers van de klimaattop. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseert Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion van het ministerie van I&M in Parijs. Een uniek podium om kennis en kunde te delen en om het verhaal van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee te delen met de rest van de wereld!
 
Het eiland Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind. Het eiland, met bijna 20.000 huishoudens, produceert dadelijk duurzame elektriciteit voor maar liefst 225.000 huishoudens. Goeree-Overflakkee is daarmee niet alleen zelfvoorzienend, maar wordt ook energieleverancier. Naast het uitdragen van de duurzame ambitie wordt tijdens de klimaattop ook informatie gedeeld over twee zeer innovatieve projecten die samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en andere overheden op het eiland worden gerealiseerd: de getijdencentrale in de Brouwersdam en de bouw van een duurzaam tankstation waar onder meer duurzame waterstof getankt kan worden. Daarnaast geeft Stedin uitleg over innovatieve technieken voor energieopslag.
 
Getijdencentrale Brouwersdam
Er zijn verregaande plannen voor het realiseren van een getijdencentrale op de Brouwersdam, die doormiddel van een doorlaat ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit in de Grevelingen verbetert. Tegelijkertijd kan met getijdenwerking via deze doorlaat energie worden opgewekt. Anders dan bij tot nu toe gebouwde getijdencentrales wordt gebruik gemaakt van beperkt getij. Door innovatie kan grootschalige energie worden opgewekt, blijft de veiligheid geborgd en verbeter de waterkwaliteit in de Grevelingen. De getijdencentrale gaat groene energie leveren voor ten minste 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Goeree-Overflakkee trekt bij de plannen rondom de getijdencentrale op met de provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat.
 
Eerste duurzame waterstoftankstation
Het opslaan van duurzame energie in waterstof, het gebeurt binnenkort op Goeree- Overflakkee. Bij een landbouwbedrijf in Oude-Tonge komt een duurzaam tankstation met onder andere duurzame waterstof: Greenpoint Holland-Zeeland. Er is een directe koppeling tussen het tankstation en een windmolenpark. Door het produceren en opslaan van waterstof is het mogelijk om grote hoeveelheden energie te bufferen. Zoals zonne-, wind- en mogelijk in de toekomst getijdenenergie.Kom in actie tegen Kindermishandeling!
 
De Week tegen Kindermishandeling is van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november. Jaarlijks worden 119.000 kinderen in Nederland mishandeld. Dat is gemiddeld in elke schoolklas één kind!
 
Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. Het zwijgen van omstanders is het meest pijnlijk voor de kinderen. Het geeft hen het gevoel dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.
 
Kindermishandeling
Kindermishandeling bevat alle gedragingen waarbij een kind geestelijk of lichamelijk geschaad wordt, door actief optreden, of passieve nalatigheid van ouders of verzorgers. Ook als een kind getuige is van een vechtscheiding of geweld binnen een gezin, kan dat ernstige gevolgen hebben voor een kind.
 
Aanpak op Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee zetten veel professionals zich in voor kinder- en jeugdhulp. De gemeente heeft hiervoor aandacht gevraagd door het organiseren van een persgesprek op woensdag 4 november. Hierbij waren, naast diverse media, onder andere wethouder Gerrit de Jong en vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Jeugd Ondersteuningsteam van de gemeente Goeree-Overflakkee, een maatschappelijk werkster van CuraMare, een gezinsregisseur, een gedragswetenschapper en een beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken aanwezig. Gezamenlijk hebben zij het belang benadrukt van vroegtijdige signalering als het misgaat en het organiseren van de juiste hulp.
 
Veiligheid van ieder kind
“Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien op Goeree-Overflakkee”, zegt wethouder De Jong. In 2014 waren er in totaal ruim 200 meldingen van huiselijk geweld op het eiland. “Het is onze gezamenlijke ambitie om dit aantal terug te brengen naar nul!” De diverse professionals zijn er om een duw in de goede richting te geven, het onderwerp bespreekbaar te maken, hulp te bieden, advies te geven, door te verwijzen naar de juiste instantie. “Het doel is om samen te zoeken naar de beste oplossing en te zorgen dat het door aandacht en ondersteuning weer leuk wordt thuis”, licht de wethouder toe.
 
Wat kunt u doen?
Kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling! Dit kan door advies in te winnen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het Jeugd Ondersteuningsteam van de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen een behoefte aan hulp ook kenbaar maken bij bijvoorbeeld de huisarts of op school. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.
 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die te maken heeft met geweld of verwaarlozing in de huiselijke kring. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl. Voor vragen of advies kunt u bellen met 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Professionals bellen met 010- 412 81 10.

Begroting 2016 vastgesteld door gemeenteraad
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - de programmabegroting voor 2016 is donderdagavond 12 november door de gemeenteraad vastgesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de eis van de provincie om de begroting vanaf 2016 structureel sluitend te krijgen. Dit betekent dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.
 
Begroting
In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting 2016 is ten opzichte van 2015 nieuw van opzet. De begroting is nu opgebouwd uit vier programma’s: leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën. Deze programma’s zijn hetzelfde als de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn de vier programma’s verder uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.
 
Speerpunten
Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:
 
- Het opzetten van burgerhulpverlening en het buiten plaatsen van AED’S.
- De verdere ontwikkeling van plannen met de N215/N57/N59
- Het uitvoeren van het asfaltbestek en het herstraatprogramma
- Het oprichten van een sportcultuurfonds
- Het onderwijsaanbod afstemmen op de vraag vanuit de markt
- Inwoners/bedrijven stimuleren tot het opwekken van duurzame energie
- Onderzoek naar het thuisbezorgen van reisdocumenten
- Het herschikken/afstoten van vastgoed
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als resultaten voor 2016 heeft vastgelegd. De gehele begroting is te raadplegen via de Begrotingsapp.
 
Begrotingsapp
De Begrotingsapp is een digitale begroting in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video's en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk. Om de Begroting 2016 in app-vorm te kunnen zien, kan gratis via de Apple Appstore (opnieuw) een begrotingsapp worden gedownload (zoek op begrotingsapp Goeree-Overflakkee). Download vervolgens de app met de tekst Planning & Control Cyclus 2016. De verwachting is dat nog dit jaar de app ook toegankelijk is binnen de besturingssystemen van Android.
 
Geen nieuwe bezuinigingen
Vanaf de herindeling stond de gemeente Goeree-Overflakkee voor een bezuinigingsopdracht van afgerond € 16 miljoen op een totale begroting van circa € 120 miljoen. Hiervan is € 5 miljoen direct ingevuld. Voor de resterende € 11 miljoen zijn meerdere  bezuinigingsplannen opgesteld. Het merendeel van deze bezuinigingen is inmiddels doorgevoerd. In totaal dient voor 2016 nog ruim € 3 ton behaald te worden. Dat bedrag loopt op tot bijna € 1,4 miljoen euro in 2019. Deze bezuinigingen worden voor het belangrijkste deel gevonden binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijk vastgoed. Er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig, naast de bezuinigingsplannen die er al liggen, om uit de rode cijfers te komen.
 
Gemeentelijke belastingen
De lokale heffingen zoals de onroerendzaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met 1,5%. Dit geldt niet voor de tarieven voor de rioolheffing. Deze blijven op hetzelfde niveau als voor 2015. Er wordt wel een extra verhoging doorgevoerd voor de toeristenbelasting in verband met de uitvoering van het vastgestelde bezuinigingsplan 2014-2017.
 
Meer informatie
Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore, dan is de Begroting 2016 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting). De raadsvergadering is na te kijken en te beluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@goeree-overflakkee.nl. Ook kunt u uw vragen stellen aan Peter van den Doel,  teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.


12 november 2015

Waterschap aanvraag vergunning voor: 

Het aanleggen van een dam, het maken van een uitweg en het graven van compenserend water aan de Klaverseweg 2 te Goedereede

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het aanleggen van een dam, het maken van een uitweg en het graven van compenserend water aan de Klaverseweg 2 te Goedereede, dossiernummer D0030705.
 
Start bezwaartermijn (6 weken): 10 november 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
 
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
 
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Ridderkerk, 10 november 2015
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze:
ing. R. Bouwman, afdelingshoofd Vergunningverlening11 november 2015

 
“Een AZC gaat de draagkracht van Goeree-Overflakkee te boven”

Vluchtelingen zijn gearriveerd bij De Staver
 

SOMMELSDIJK – Na de plaatsing van het bericht dat er vluchtelingen op ons eiland worden opgevangen, kwam er een stroom op gang van mensen die aanboden te willen helpen.  Woensdagavond was het zover. Om 19.30 uur stapte de groep bestaand uit ruim 80 mensen uit de bus bij ‘t Prieel, waar ze wat te eten en drinken werd aangeboden, waarna burgemeester Grootenboer ze welkom heette. “Het zijn rustige en heel dankbare mensen.”


Vragen van de regionale media werden beantwoord door
burgemeester Grootenboer en haar ambtelijk team


Tijdens een persmoment laat op de woensdagavond vertelde burgemeester Grootenboer dat er crisisopvang wordt geboden aan een groep van 80 vluchtelingen. Het zijn voornamelijk Syrische gezinnen en een kleinere groep uit Eritrea. Er zijn tien kleine baby’s bij. In ’t Prieel staan de veldbedden en campingbedjes in rijen opgesteld om  de mensen enkele dagen rust te geven, voor zover dat mogelijk is. Hierna worden ze weer doorgestuurd naar een volgende locatie. Na Leiderdorp en Veenhuizen mogen ze nu hier tweemaal 72 uur blijven. Burgemeester  Grootenboer zegt, met pijn in haar hart, geen oplossing te hebben voor dit rondpompen van mensen.

Crisisopvang
“Het COA deed zondagavond een brandend beroep op onze gemeente voor crisisopvang. Maandag zijn we rond de tafel gegaan en kwamen uit op de locatie van de Staver. Er is ongelofelijk veel werk verricht om alles te regelen. Heel veel spontane samenwerking. Dat was mooi”, vertelt de burgemeester.

Hartverwarmend
Bij de gemeente zijn drie mensen fulltime bezig om de vrijwilligers te registreren en te plaatsen. “De aanmeldingen stromen binnen.” Er moeten maaltijden worden uitgedeeld, de kinderen worden beziggehouden. Er is een medische ruimte ingericht, huisarts, mensen van het Rode Kruis en beveiliging die het klokje rond aanwezig zijn, zeker de eerste dagen. Er zijn tolken ingezet, lokale vrijwilligers waaronder de Koerdische Fazila Abdulatief en haar zonen. De maaltijden worden via de Staver van het Leger des Heils betrokken en volgens ambtenaar Henk van Oostenbrugge van goede kwaliteit.

Geen AZC
Tijdens overleg met de veiligheidsregio Rijnmond, waarin 15 gemeenten met elkaar overleggen is de gemeente Nissewaard de gemeente waar een tijdelijk AZC wordt gevestigd, waar vluchtelingen tot maximaal vijf jaar opgevangen kunnen worden. Goeree-Overflakkee biedt alleen crisisopvang van maximaal tweemaal 72 uur en mogelijk in de toekomst noodopvang van 3 maanden tot een half jaar. Waar deze komt, is nog onzeker. Ook is onzeker of het een bestaand gebouw wordt of een nieuw te bouwen locatie. “We zijn daar nog over in overleg.” Wat burgemeester Grootenboer wel met zekerheid kan zeggen is dat er hier geen tijdelijk AZC of permanent AZC komt: “Dat gaat de draagkracht van Goeree-Overflakkee te boven. De kreet ‘Geen  AZC op Flakkee’ slaat dus nergens op.”  Bert Brand, communicatie, vertelt dat ’s ochtends pamfletten van de gevel van het gemeentehuis zijn verwijderd met deze tekst. En tot nu toe is er slechts een discriminerende uiting van Facebook verwijderd. ”Mensen moeten wel hun mening of bezorgdheid kunnen uiten”, vult de burgemeester aan.

Kinderdagverblijf en BSO
Tijdens de tijdelijke opvang van de vluchtelingen in Het Prieel blijft het kinderdagverblijf en de BSO gewoon open op de gebruikelijke tijdstippen. Rondom en in het Prieel is 24 uur per dag professionele beveiliging aanwezig. Het terrein van de BSO/Kinderdagverblijf achter de Staver is afgeschermd met bouwhekken. Ook de hoofdingang naar het Prieel en de ingang naar de BSO/Kinderdagverblijf wordt afgesloten en alleen gebruikt door de vluchtelingen en de vrijwilligers.

Vrijwilligers
Inwoners of bedrijven die vrijwilligerswerk willen doen met betrekking tot de opvang, kunnen zich inschrijven via het digitale aanmeldformulier op www.goeree-overflakkee.nl/opvangGO. Door het grote aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om iedereen op zeer korte termijn terug te bellen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk met iedereen contact te leggen en hen in te delen.

Burgemeester Grootenboer is blij verrast met de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich bereid hebben getoond een handje te helpen. “Hieruit blijkt de betrokkenheid van onze inwoners en de gastvrijheid om deze mensen tijdelijk veiligheid en onderdak te bieden”. Niet alle inwoners tonen zich enthousiast over de keuze van de gemeente om tijdelijk opvang te bieden. “Mensen geven aan ongerust te zijn over de veiligheid, maar ik kan u verzekeren dat de veiligheid van alle inwoners is gegarandeerd, er is geen reden voor zorgen”, zegt Ada Grootenboer.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Het Prieel dan kunt u een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 5). Meer informatie over de tijdelijke opvang van de vluchtelingen in De Staver vindt u ook op www.goeree-overflakkee.nl/opvangGO, Twitter @gem_GO (gebruik #opvangGO) en Facebook www.facebook.com/gemeentegoereeoverflakkee.Over vakmanschap dat verloren lijkt te gaan

Modelbouw is een fantastische hobby

NIEUWE-TONGE  - Weinigen weten hoe leuk het is om met veel concentratie en geduld een bouwpakket in elkaar te zetten. "Het is ontspannend, opbouwend, je valt er niemand mee lastig en je vult je tijd op een mooie manier." Admiraal zou graag in contact komen met geïnteresseerden om kennis uit te wisselen en belangstelling te tonen. "Om het modelbouwen nieuw leven in te blazen. Al dat vakmanschap gaat anders verloren."


Simon wil het modelbouwen nieuw leven in blazen: “Anders gaat dit vakmanschap verloren.”

Simon Admiraal heeft een prachtige vrijetijdsbesteding gevonden in het minutieus nabouwen van allerlei objecten. Hij heeft in de loop der jaren veel kennis en kunde opgebouwd. Zijn schuur staat vol met divers gereedschap. Onlangs nog schonk hij een miniatuur paard en wagen aan verzorgingshuis Ebbe en Vloed. Ook het Streekmuseum heeft objecten van hem staan, zoals een Spaans galjoen en zeesleper De Schelde. Op een zijkamertje thuis staan allerlei schepen zoals een driemaster en een motorschip. Momenteel is hij bezig de scharensliep na te bouwen.


Simon Admiraal op zijn modelbouwlocatie

Voor alle leeftijden
‘Voor mensen die graag met hun handen bezig zijn, is het een mooie bezigheid”, vertelt Admiraal. “Het vergt veel geduld en veel tijd.” Na zijn pensionering vond hij een mooi dagritme in de modelbouw. Hij is vele uurtjes in zijn schuur te vinden. “Je leeftijd maakt niet uit. Je bent er nooit te oud voor. En je moet gewoon eens met een eenvoudig bouwpakket beginnen.” Admiraal is benieuwd of er mensen op het eiland zijn die interesse hebben in deze mooie hobby. “Om deze bezigheid in ere te herstellen en te bewaren voor de toekomst.”  Hij is te bereiken op tel: 06 288 70 738.

 

9 november 2015
 

Tijdelijke opvang vluchtelingen in 't Prieel

SOMMELSDIJK - Een groep van ongeveer 75 vluchtelingen komt, voor een periode van een week, op woensdag 11 november naar de in te richten noodopvang in het Prieel van recreatiecentrum De Staver. Na deze week stromen de vluchtelingen door naar opvanglocaties elders in het land.
 
Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende crisisopvang aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt moet deze opvang snel gerealiseerd worden. In eerste instantie werd gedacht aan het voormalige gemeentehuis van Goedereede. Mogelijk heeft u vernomen dat deze locatie (voorlopig) niet wordt ingezet als noodopvanglocatie. Omdat we op korte termijn onderdak moeten bieden aan 75 vluchtelingen, voor de duur van een week, is besloten om het Prieel in De Staver hiervoor in te richten.

Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in De Staver wordt gegeven via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/opvangGO), op Twitter @gem_go (gebruik #opvangGO) en op onze Facebook-pagina (www.facebook.com/gemeentegoereeoverflakkee). Voor vragen over de opvang kunt u terecht bij de gemeente door een e-mail te sturen naar info@goeree-overflakkee.nl of te bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 5).

 
 
7 november 2015119 Jaar oud zeevarend monument blijkt te zwaar voor transport                                                                                                                                          
 
MIDDELHARNIS - De uit 1896 stammende beugsloep de MD10 Johanna Hendrika werd op vrijdag 6 november aan de Buitenhaven van de voormalige vissersplaats Middelharnis uit het water gehesen om op transport naar de Menheerse Werf in het oude centrum te gaan. Het enorme schip, eenmaal gerestaureerd het oudste zeevarende monument van Nederland, bleek echter aanzienlijk zwaarder dan geschat. 
 
In de ochtend werd met een 400-tons kraan van hijsbedrijf M.J. Van Riel een eerste poging gedaan. Toen het schip eenmaal in de hijsbanden hing en het onderwaterschip voor een deel zichtbaar was, gaf de schaal al 85 ton aan, 5 ton meer dan geschat. Op basis van die waarde werd het hijsen gestaakt en ging de MD10 terug in het water. Na spoedoverleg met het hijsbedrijf, de opdrachtgever St. Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika en de gemeente, was er om 13.30u groen licht om het schip met behulp van een tweede 400-tons kraan toch op de wal te zetten. Na enkele uren opbouwen en voorbereiden zweefde de iets te dikke dame om ca. 16.30u dan toch eindelijk door de lucht naar haar tijdelijke plek op het droge op de loswal van de Buitenhaven van Middelharnis. Van de gehele hijsactie zijn prachtige beelden gemaakt vanuit de lucht: https://www.youtube.com/watch?v=hqghhpJxgtg
 
Aangepaste plannen
Uiteindelijk bleek het schip in totaal 113,5 ton te wegen, zeker 23,5 ton meer dan de hoogst geschatte waarde. De eerste fase van het project is dus gelukt; ze staat hoog en droog. De tweede fase levert de samenwerkende stichtingen nog wat hoofdbrekens op. Het transport naar de werf en de plaatsing op de helling is met dit gewicht niet uitvoerbaar en moet uitgesteld worden tot Johanna Hendrika een flink stuk afgevallen is. Hiervoor is een crashdieet nodig van verwijderen van alle technische installaties, het wegbikken van alle betonnen ballast en het strippen van het gehele houten dek. Deze acties zullen een besparing van ca. 25 ton tot gevolg hebben, waarna het transport en het plaatsen op de oorspronkelijk bedachte manier alsnog uitgevoerd kan worden. Momenteel overlegt de behoudsstichting van de MD10 over planning en toestemming voor tijdelijke stalling van het schip op de huidige plek.
 
 
 
Cultuurhistorisch ensemble
Uiteindelijk moet het schip op de gerenoveerde historische helling van de Menheerse Werf komen te staan. Hier ondergaat dit unieke stuk varend erfgoed een langdurige restauratie.
Op deze 265 jaar oude historische scheepstimmerwerf van Middelharnis zijn eeuwenlang beugsloepen gebouwd en onderhouden. De restauratie van het laatste exemplaar ligt nu in handen van de de stichting Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika en de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. Met het samenbrengen van de MD10 en de Menheerse Werf is Middelharnis een project met een hoge cultuurhistorische ensemblewaarde rijker. Beide projecten worden o.a. mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de provincie Zuid-Holland onder de subsidieregeling Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.
 
Meer informatie
Op www.menheersewerf.nl en www.facebook.com/demenheersewerf is meer informatie te vinden over de Menheerse Werf en de beugsloep MD10 Johanna Hendrika.

 

 
Noot voor redactie: voor meer informatie info@menheersewerf.nl / 06-14198448
Voor hoge resolutie beelden van de hijsdag zie https://www.facebook.com/media/set/?set=a.993680484025677.1073741842.509200952473635&type=3
 


Sponsoractie bij de Coop Compact Van den Houten

MELISSANT - Van 24 augustus tot en met 3 oktober jl. konden de klanten bij Coop Compact Van den Houten in Melissant hun vereniging steunen. De Coop organiseerde een grote sponsoractie voor de verenigingen. 10 verenigingen uit Melissant deden mee aan de actie. 6 weken lang kregen klanten bij iedere 10 euro een muntje, die ze in de koker voor hun vereniging konden doen. Daarbij viel er voor iedere vereniging wat te winnen. De hoofdprijs was maar liefst 1500 euro! Over de andere 9 verenigingen werd nog eens 3500 euro verdeeld.


Alle verenigingen en stichtingen van Melissant konden zich opgeven om mee te doen aan de actie. Daarbij werden 10 verenigingen geselecteerd die mee konden doen. Dit waren de Oranjevereniging, de Voetbalvereniging, de Tennisvereniging, de Gymvereniging, de Jeu de boules vereniging, de Brandweervereniging, de Spaarkasvereniging ‘De Gouden Leeuw’, de Jeugdverenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente, de Muziekvereniging en de Tafeltennisvereniging.                                   

Van alle kanten kwamen erg positieve geluiden, omdat ze het geld allemaal goed kunnen gebruiken voor het voortbestaan van de vereniging. Er werd dan ook vanaf het begin erg enthousiast gespaard door jong en oud. Iedereen wilde graag zijn steentje bijdragen om zo de vereniging een mooi financieel steuntje in de rug te geven aan het begin van het seizoen.                                                             

Al snel werd duidelijk dat de strijd om de hoofdprijs van 1500 euro vooral zou gaan tussen de Voetbalvereniging en de Oranjevereniging. Het ging lang gelijk op. 1 week voor het einde van de actie had de Oranjevereniging bedacht om op zaterdag geitenkoekjes uit te delen aan alle klanten in de winkel. En met succes, want hierdoor gingen ze de Voetbalvereniging ver voorbij en lukte het de voetbal niet deze achterstand in de laatste week nog goed te maken. Zo heeft de Oranjevereniging  de hoofdprijs van 1500 euro gewonnen! Het bestuur van de Oranjevereniging gaf aan dit geld erg goed te kunnen gebruiken om daarmee weer leuke activiteiten voor jong en oud in Melissant te kunnen organiseren.

Lennart van den Houten kijkt terug op een erg geslaagde actie! ‘’Er werd vanaf het begin door iedereen erg enthousiast op gereageerd. Dat de actie geslaagd is, hebben de verenigingen aan alle klanten te danken! Daarom bedanken wij alle klanten ook namens de verenigingen voor hun bijdrage en wensen wij de verenigingen in Melissant veel (sportief) succes toe.’’


9 november 2015

Lia Bruggeman zingt al 65 jaar bij Apollo

NIEUWE-TONGE – Het  jaarconcert op vrijdag 6 november van gemengde zangvereniging Apollo was een mooie gelegenheid om Lia Bruggeman in het zonnetje te zetten. Onlangs was zij 65 jaar op het koor, wat haar het erelidmaatschap opleverde.  Een bijzonder jubileum dat best wat extra aandacht mag krijgen.
 

Foto: Schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl 

Lia begon in augustus 1950. Haar vader, meneer Luchtenburg, was dirigent van het gemengd koor waarvan ook moeders  lid was. Het zit dus gewoon in de genen. Haar moeder nam de taak op zich om met een uitvoering toneelstukjes te laten spelen, waarbij zij als een soort regisseuse optrad. Creativiteit is Lia ook aangeboren en altijd bezig zijn is ook voor haar vanzelfsprekend.
 
Lia begon al met zingen in het kinderkoor, dat indertijd alleen uit meisjes bestond. Later ging ze bij het ‘grote’  koor zingen. Een aardige anekdote is dat de leden in het begin daar geen of alleen maar een korte pauze hadden. Maar na afloop van de zang ging het hele stel altijd linea recta naar Jan Tamboer, de lokale snackbar.
 
Toen Lia later samen met haar man Andries Ons Dorpshuis runde, was niets haar te gek. De koffie stond altijd klaar en de kopjes werden door verschillende leden met de hand in haar eigen keuken afgewassen. De inboedel mocht altijd gebruikt worden voor sketches bij een uitvoering. De kleding van het kinderkoor onder leiding van Nelleke mocht gewoon bij haar op zolder worden opgeslagen, totdat het oude Dorpshuis gesloopt moest worden om een nieuw te bouwen.
 
Lia is een zeer trouw lid. Zelfs na operaties aan heup en knie, was ze na 1 of 2 weken weer present. Lia is behulpzaam, goedgehumeurd, altijd goed bij stem en ze heeft een ijzersterk geheugen. Voor iedereen heeft ze een vriendelijk woord en voor wie haar nodig heeft, staat ze altijd klaar. Het bestuur en de leden van Apollo hopen dat Lia nog lang met ze blijft zingen.      7 november 2015
 

Mevrouw Van den Berge-Soeteman uit Oude-Tonge koninklijk onderscheiden
 
OUDE-TONGE - Mevrouw L.C. van den Berge-Soeteman is zaterdag 7 november 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens het 60-jarige jubileumfeest van de ANBO.
 Mevrouw Van den Berge-Soeteman is een vrijwilligster in hart en nieren. Zij zet zich minimaal dertig uur per week vrijwillig in voor de samenleving. Sinds 2002 is ze vrijwilligster bij de ANBO afdeling Oostflakkee. De ANBO is een belangenvereniging voor senioren. Alle activiteiten zoals bingomiddagen, poteravonden, sporten onder begeleiding, fietsen met de leden, koffieochtenden, paas en kerstmiddagen worden door haar georganiseerd.
Ook is mevrouw Van den Berge-Soeteman secretaris van het bestuur van de ANBO. Zij is een drijvende kracht voor de ANBO en zorgt voor een mooie invulling van de dag voor de ouderen onder ons. In november 2015 viert ze haar 12,5 jarig jubileum bij de ANBO.
Daarnaast is mevrouw Van den Berge-Soeteman al zestien jaar vrijwilligster bij het Rode Kruis, afdeling Oude-Tonge. Zo is ze wekelijks aanwezig in verzorgingshuis Ebbe en Vloed om de senioren te helpen met handwerken of spelletjes. Ook verzorgt ze hier de tweejaarlijkse bingomiddag. Verder heeft ze voor het Rode Kruis drie jaar de bloedtransfusiedagen georganiseerd in Oude-Tonge en organiseert ze het jaarlijkse reisje voor eenzame en gehandicapte mensen.
Naast deze vrijwillige werkzaamheden is ze drie jaar mantelzorger geweest voor een ziek familielid.
De burgemeester haalde in haar toespraak aan dat mensen zoals mevrouw Van den Berge-Soeteman onmisbaar zijn voor de samenleving, en zeker voor de ouderen en hulpbehoevenden.
 
1 november 2015

Elise en Jorian Tanis succesvol op Open Nederlands Kampioenschappen
 

MIDDELHARNIS/EINDHOVEN - Vanaf vrijdag 30 oktober hebben broer en zus Jorian en Elise Tanis deelgenomen aan de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) Zwemmen in Tilburg. Jorian deed dit namens de Schotejil en Elise was ingeschreven door de KNZB, aangezien zij deel uit maakt van het team van het Nationaal Training Centrum (NTC) Eindhoven.
 
Jorian zwom op 200m vrij een snelle 1.58.93 (pr.). Op 400m vrij zwom Jorian in de series 4.12.23. en in de (B) finale 4.12.38, hetgeen duidt op een zeer contant niveau op de langere afstanden. Op 1500m vrij startte Jorian in de finale en eindigde met een clubrecord van 16.46.01 op de 10e plaats. Elise was als 13-jarige één van de jongste deelnemers. Op haar favoriete nummer de 100m vlinderslag kwam ze uit op 1.06.54. Andere nummers waren 200m wisselslag (2.28.32) en 200m rugslag (2.27.93). Tenslotte zwom zij ook nog twee sprintnummers namelijk 50m vrij (27.61) en 50m vlinderslag (clubrecord in 29.47).
 Aanhoudende progressie voor Schotejil zwemmers
 

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Zaterdag 31 oktober hebben zwemmers van de Schotejil tijdens een Limiet driekamp met ZOB’66 uit Oud-Beijerland en De Geul uit Papendrecht hun zwemtijden opnieuw verder aangescherpt. Naast vele persoonlijke records waren er ook 3 clubrecords voor resp. Lotte Middelbos op 200m schoolslag in 2.47.95, voor David Kievit eveneens op 200m schoolslag met 2.35.95 en tenslotte voor Xander Vis (12 jaar) op 200m wisselslag in 2.48.74.
 
Er werd dus aanzienlijke progesssie geboekt, waardoor deelname aan de Nationale Junioren en Jeugd kampioenschappen in januari 2016 op onderdelen opnieuw haalbaar lijkt. Zo werden dikke pr.’s gezwommen op 200m wisselslag door o.a. Lotte Middelbos (2.34.39), Manon Middelbos (2.37.38), Lieske Zijlstra (2.40.34) en Tamara de Ruiter (2.45.56). Bij de jongens zwommen David Kievit en  Luuk Kieviet op dit nummer resp. 2.24.84 en 2.37.01. Op 200m rugslag zwom Aron Paasse een verrassend snelle 2.26.46. Op de 100m nummers waren er aansprekende verbeteringen. Met name op 100m schoolslag was er plotseling een verrassende 1.17.29 door Jacob Mackloet.
In de jongere categoriën (8-10 jarigen) dient bovendien ook de volgende ‘generatie’ Schotejillers zich aan. Op 100m vlinderslag zwommen Laurens Kalle (1.36.64) en Rilana Tamboer (2.16.30) reglementaire tijden. Op 100m schoolslag waren hun tijden resp. 1.47.57 en 2.01.26. Op de wat kortere nummers waren vooral Aisha Nobels en Yente van Wensen succesvol op 50m rugslag in resp. 45.54 en 50.01. Yente van Wensen zwom andermaal een pr. op 50m vrij (42.49) en 100m vrij (1.35.71). Vermeldenswaardig zijn tenslotte nog de tijdsverbeteringen van Laurentien Diepenhorst op 200m rugslag (pr. van 26 seconden) en Sofie Nijsse op 100m schoolslag (1.36.42).    
  
   

 

Delta Lloyd Kernploeg

Zeilster Marit Bouwmeester pakt zilver ISAF Wereldbeker Grand Final  


Abu Dhabi, 1 november 2015 – Zeilster Marit Bouwmeester scoorde op de slotdag van de finale van de ISAF Wereldbekerwedstrijden 2015 een achtste plaats in de medalrace. De Friese zeilster verspeelde daarmee haar koppositie in de ranglijst aan de Zweedse Josefine Olson. Bouwmeester pakte het zilver. Het brons ging naar de Deense Anne-Marie Rindom.
Marit Bouwmeester
Marit Bouwmeester
ISAF Wereldbekerfinale Grand Final, wat is dat?
De beste 20 zeilers van de vijf speelrondes van de ISAF Wereldbekerwedstrijden zijn uitgenodigd voor de ‘Grand Final’ in Abu Dhabi. Dit toernooi, dat wordt georganiseerd in acht olympische zeilklassen dit jaar, is korter met slechts drie dagen ‘fleetraces’ met 20 deelnemers per klasse en één afsluitende medalrace met de beste tien van het klassement. Het totale prijzengeld, te verdelen onder de medaillewinnaars, is USD 220.000,- . De winnaar neemt USD 10.000,- mee naar huis, Bouwmeester pakt USD 6.500,-.

Bouwmeester: “Jammer, deze afsluiting van zo een goede week”
Marit Bouwmeester begon heel goed aan de medalrace. Tot aan de bovenboei lag de zeilster uit de Delta Lloyd Kernploeg vooraan met de Engelse Young. In het daaropvolgende rak voordewind draaide de wind en verspeelde Bouwmeester haar voorsprong.

Bouwmeester reageerde als volgt: “In dit nieuwe format vaar je maar zes wedstrijden, waarvan je de slechtste ook nog mag aftrekken. Dan krijgt de medalrace met dubbele punten wel heel veel lading. Dit is in het afgelopen jaren getest en het is wat mij betreft gebleken dat het niet bij onze sport hoort. Zeker als je dan ook nog een medalrace vaart waar men de race eruit moet persen omdat de wind aan het afnemen is, en overal en nergens vandaan komt. Dan is de impact wel heel erg groot.”

Training voor WK Laser radial
Marit Bouwmeester die zich in 2014 als eerste Nederlandse sporter op naam kwalificeerde voor Rio 2016, gebruikte dit evenement vooral om zich met coach Jaap Zielhuis voor te bereiden op het Wereldkampioenschap in de Laser radial klasse in Oman van 20 tot en met 26 november 2015.

Bouwmeester sluit af met de volgende reactie: “Ik ga nu naar huis om te rusten en dan zo laat mogelijk en uitgerust mogelijk weer terug te komen. Ik heb de afgelopen twee maanden non-stop gevaren en moet nu herstellen voor het WK. Vooral de laatste drie weken in deze hitte waren energie-slopend. En daarvoor trainden we in Scheveningen en hadden we drie weken lang heel veel wind. Ik heb heel veel zin in het WK. Ik heb dit jaar veel progressie geboekt maar het komt er nog niet helemaal uit. Ik wil dat in Oman straks kunnen laten zien.”
//einde
Voor meer info bel Simon Keijzer op 06 5475 4405 of mail: simon@marvinandmiles.com
Zie http://kernploeg.watersporters.nl voor een volledig overzicht van alle zeilers in de Delta Lloyd Kernploeg en hun biografieën.
Voor meer info over de ISAF Sailing World Cup Abu Dhabi: http://www.sailing.org/worldcup/regattas/abu_dhabi_2015.php
Foto's rechtenvrij voor journalistiek gebruik. Naamsvermelding fotograaf verplicht.
Bovenste foto Jesus Renedo 
Onderste foto Richard Langdon
 
Volg de Delta Lloyd Kernploeg hier:
www.twitter.com/topzeilen
www.facebook.com/topzeilentv
www.youtube.com/topzeilentv
 
 
 
 

31 oktober 2015

Reacties Facebook op onderstaande nieuwsbericht

Hans Los spijt ...verbetering ..., gewoon wegsturen ,zonder wachtgeld, stelletje incompetente corrupte opvreters !

Addy Rijerkerk Ik vind dit helemaal niet leuk. Een motie van wantrouwen is een veel te zwaar signaal. Niet eerlijk voor een wethouder die spijt betuigt en verbetering belooft. Ik had drie jaar geleden een droom dat we als gehele gemeenteraad zouden werken om onze gemeente op te bouwen. Dan moet je geen mensen willen laten struikelen maar juist de helpende hand bieden. Zeker van oud-wethouders mogen we dat verwachten.Waarvan acte.


30 oktober 2015


Toekomstmuziek leidt tot motie van wantrouwen tegen wethouder De Jong

Weinig bemoedigend begin voor een nieuwe start

GOEREE-OVERFLAKKEE – Agendapunt 10 van de raadsvergadering van donderdag 30 oktober leverde een motie van wantrouwen op tegen wethouder De Jong. Gezien de getalsmatige verhouding in de raad, haalde deze motie van de oppositie het niet. Besproken werd de raadsbrief over omvorming van het muziekonderwijs, het rapport ‘Toekomstmuziek’ en de bejegening van betrokkenen.


Wethouder De Jong heeft veel dossiers in zijn portefeuille.

Tijdens de behandeling, waarbij vijf insprekers waren, kwam naar voren dat vooral het gebrek aan communicatie en de niet respectvolle manier waarop de leden van de werkgroep waren behandeld door de ambtelijke ondersteuning leiden tot veel wantrouwen jegens de gemeente. Inzet van honderden uren door vrijwilligers werd aan de kant geveegd door een raadsbrief van de wethouder. Een raadsbrief die de betrokkenen bij toeval op de gemeentelijke site zagen staan. Na veel commotie en het zich aanmelden van insprekers, trok De Jong zijn raadsbrief in, onder het  excuus dat hij de door hem ondertekende brief niet goed had gelezen.

In de ingestuurde brieven die op het dossier betrekking hebben en bij de insprekers, vielen termen als: ambtenarenprobleem, respectloos, schofferen leden van de werkgroep, onbehoorlijke omgangsvormen, raad en werkgroepleden niet geïnformeerd, geen vertouwen meer in de beleidsambtenaar en de gemeente.

Motie van Wantrouwen

Petra ’t Hoen, woordvoerder van de PvdA op dit dossier, zag in dit alles aanleiding tot het indienen van een motie van wantrouwen. Haar fractie constateerde dat het de zoveelste keer was dat de wethouder tekort schoot in bejegening en communicatie en het nakomen van afspraken. “Er zijn, inleven, meedenken, communiceren en afspraken nakomen zijn competenties die ik in 2015 verwacht van een wethouder.”


Ook raadslid Heintjes (VKGO) en Rob Maliepaard somden de dossiers op waarin de communicatie en bejegening door de wethouder tekort was geschoten, zoals de skatevoorziening Rubensplein, de voordracht zendmachtiging lokale omroep, perikelen rondom het plan MOOI, het vervoer met de WMO, bezuinigingen bibliotheek (“Als ik een boek wil, dan koop ik het wel”, aldus wethouder De Jong).

De PvdA werd in de motie ondersteund door de VKGO en Maliepaard. Maar kreeg de andere partijen niet mee. 
28 oktober 2015

Gemeente Goeree-Overflakkee doneert opbrengst taxussnoeisel aan KWF Kankerbestrijding
 
De gemeente Goeree-Overflakkee doneert een bedrag van € 505,- aan het KWF Kankerbestrijding. Het bedrag is de opbrengst van de actie Vergroot de Hoop. Aan inwoners en de buitendienst werd gevraagd taxussnoeisel in te leveren op de milieustraten Goedereede en Middelharnis. Er is in totaal 1.100 kilogram aan jonge twijgen van de Taxus Baccata-Haag ingezameld. In het taxussnoeisel zit namelijk een belangrijke stof om chemokuren mee te maken.
 

“We zijn als gemeente trots op veel van onze inwoners die hebben meegedaan aan de actie,” aldus wethouder Daan Markwat. “Maar ook op collega’s van de buitendienst die hun steentje hebben bijgedragen,” vult wethouder Arend-Jan van der Vlugt aan. Per kubieke meter ingezameld snoeisel doneert stichting Vergroot de Hoop een bedrag dat de deelnemende gemeente mag geven aan een organisatie die zich inzet voor de preventie, behandeling of bestrijding van kanker. De gemeente doneert het bedrag aan het KWF Kankerbestrijding.
 
Stichting Vergroot de Hoop
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Deze inzameling krijgt de medewerking van gemeentes die hun inzamelpunten ter beschikking stellen. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie en verhoogt bovendien de donatie voor kankerbestrijding. In het tv-programma Robs Tuinverbouwing op 7 november op SBS6 wordt de landelijke opbrengst van de actie bekend gemaakt. Meer informatie over deze actie is te vinden op www.vergrootdehoop.nl.

25 oktober 2015

Schotejil opnieuw sterk
 

MIDDELHARNIS/DORDRECHT - Zaterdag 24 oktober heeft De Schotejil uit Middelharnis de tweede wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie in Dordrecht. Er werden dit maal 7 ere-plaatsen behaald en 2 clubrecords verbeterd.

Laurens Kalle (bijna 9 jaar) zwom een nieuw clubrecord op de 100m vlinderslag in 1.35.39. De 4x50m wisselslag estafette voor jongens onder 16 jaar, met Jorian Tanis, David Kievit, Jacob Mackloet en Luuk Kieviet, zwom in een tijd van 2.03.95 (2e) eveneens een clubrecord. Manon Middelbos won het goud op 100m rugslag in 1.11.66.
 
Verdere waren er nog persoonlijke medailles voor Jorian Tanis op 50m schoolslag (3e in 33.92) en 100m rugslag (3e in 1.03.79), Bibi Middelbos op 50m vlinderslag (2e in 33.77) en Jacob Mackloet op 100m rugslag (3e in 1.08.51). Lieske Zijlstra zwom naar het brons op 200m vrij (2.23.38). Het werd ook een wedstrijd, waarin forse tijdsverbeteringen werden gerealiseerd. Zo waren er op 200m vlinderslag dikke persoonlijke records voor o.a. Lieske Zijlstra (2.50.32) en Lotte Middelbos (2.51.35) bij de meisjes en voor David Kievit (2.35.71) en Aron Paase (2.40.64) bij de jongens. Later op 100m vlinderslag waren er ook p.r.’s voor Manon Middelbos (1.21.49) en Luuk Kieviet (1.15.40). Op 100m vlinderslag in de categorie tot 10 jaar zwommen Lyke Buscop (1.41.80) en Christian Kalle (1.48.29) eveneens dikke p.r.’s. Later op 100m vrij tikte Lyke Buscop nog aan in 1.19.48.Schotejil opnieuw sterk
22 oktober 2015

Internationale duurzaamheidsconferentie op Goeree-Overflakkee
 
Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 oktober staat het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee in het teken van duurzaamheid en innovatie. Ruim 55 vertegenwoordigers uit 41 verschillende landen ontmoeten elkaar tijdens de jaarlijkse National Operators Meeting Blue Flag van The Foundation for Environmental Education (FEE). De meeting vindt dit jaar plaats in het Inspiratiecentrum Grevelingen aan de Brouwersdam.  
 
FEE International is een non-profit organisatie die zich richt op het promoten van duurzame ontwikkeling door middel van educatie en voorlichting op het gebied van het milieu en een groene en duurzame leefomgeving. FEE International is voornamelijk actief via milieu- en duurzaamheidsprogramma’s zoals de Blauwe Vlag, Eco Schools en het Green Key certificaat.
 
Internationale onderwerpen 
Het hoofddoel van de meeting is het bespreken van internationale onderwerpen die raakvlakken hebben met de visie en missie van de FEE en Blue Flag. Het internationale gezelschap maakt bovendien tijdens hun bezoek kennis met de diverse duurzame en innovatieve ontwikkelingen die er op Goeree-Overflakkee zijn of momenteel worden ontwikkeld. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt verwelkomde het internationale gezelschap op donderdagochtend 22 oktober op Goeree-Overflakkee. Hij vertelde over de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en de wind. Gemeente, ondernemers en maatschappelijke partijen werken samen aan diverse innovatieve projecten, zoals het duurzame waterstoftankstation Greenpoint dat in Oude-Tonge komt, de geplande getijdencentrale in de Brouwersdam, de plannen voor grootschalige zonneparken, windenergie en duurzaam rijden.
 
Blauwe Vlaggen, Eco Schools en Greenkey
Goeree-Overflakkee is als locatie bijzonder geschikt voor de internationale meeting van FEE International. Het eiland ontvangt al een paar jaar op rij maar liefst negen Blauwe Vlaggen. Op twee stranden en in zeven jachthavens wappert de Blauwe vlag. In 2014 had Goeree-Overflakkee zelfs de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld! Goeree-Overflakkee telt ook negen Eco Schools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Eco Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De Eco Schools methodiek biedt een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum. Daarnaast zijn er diverse campings, hotels en beachlodges op het eiland te vinden met een Green Key certificaat die gedeeltelijk of volledig op zonne-energie draaien.21 oktober 2015

Meldpunt ongewenste praktijken voormalige gemeente Oostflakkee twee weken langer open
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds de start van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad regelmatig klachten en beschuldigingen ontvangen die onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur in de voormalige gemeente Oostflakkee suggereren. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om gebruik te maken van het meldpunt, heeft de begeleidingscommissie besloten dat het meldpunt twee weken langer open blijft, namelijk tot en met 4 november. 

Om meer zicht te krijgen op deze klachten en beschuldigingen, en de eventuele doorwerking van ongewenste praktijken in de huidige gemeente, besloot de raad een inventariserend onderzoek te starten waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mogelijk ongewenste praktijken te melden via een meldpunt. Dit meldpunt werd op 1 oktober geopend voor een periode van drie weken. Inmiddels is er een aantal meldingen binnengekomen dat nader wordt onderzocht. 
 
Onderzoek
Op 21 mei besloot de gemeenteraad een begeleidingscommissie in te stellen met als opdracht om een inventariserend onderzoek te begeleiden naar kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing bevatten voor onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur. Het gaat hierbij om handelen op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee, het voormalig Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) voor zover daarmee verband houdend, en de mogelijke doorwerking ervan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek gaat in eerste instantie terug tot en met 2010. Als er kwesties zijn die hun oorsprong hebben voor 2010 maar daarna nog doorlopen of hun doorwerking hebben gehad in de voormalige gemeente Oostflakkee en/of nog steeds doorwerken in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee, kunnen deze kwesties wel meegenomen worden in het onderzoek. Het onderzoek gaat niet in op lopende geschillen die in een gerechtelijke procedure zijn of mogelijk worden betrokken. Op 17 september stemde de raad in met de opdrachtverstrekking aan Berenschot Groep B.V. om dit onderzoek op onafhankelijke wijze uit te voeren. De resultaten van het onderzoek worden begin 2016 verwacht.
 
Meldpunt
Met de verlenging van twee weken is het meldpunt geopend van 1 oktober tot en met 4 november. Meldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Een melding kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar onderzoek@berenschot.nl. Berenschot behandelt alle meldingen die via dit meldpunt binnenkomen vertrouwelijk: zij rapporteren niet over de bron van de informatie. Anonieme meldingen worden echter niet geaccepteerd, omdat de onderzoekers van Berenschot de mogelijkheid moeten hebben om navraag te doen bij de melder. Nadat de melding via het e-mailadres is gedaan, kan met Berenschot nadere afstemming plaatsvinden over de aanlevering van bewijsstukken die niet gemaild kunnen worden.
 
Vragen
Aanvullende informatie over het meldpunt kunt u vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl/meldpunt. Voor vragen over het meldpunt kunt u contact opnemen met Jeroen Mimpen, secretaris van de begeleidingscommissie. Hij is telefonisch bereikbaar via (0187) 47 51 95 en per e-mail: j.mimpen@goeree-overflakkee.nl


18 oktober 2015Druk weekend voor de Schotejil
 

SOMMELSDIJK - Zwemclub de Schotejil is afgelopen weekend 17 en 18 oktober op meerdere fronten succesvol geweest. In Stellendan zwommen de jeugdzwemmers een Eilandelijke driekamp met de Gooye en de Stelle. In Oosterhout werd een  Lange Afstand Circuit gezwommen en in Aken (Duitsland) was er eveneens sprake van Flakkeese deelname namens de KNZB.

Clubrecords waren er onder andere te vieren voor Jorian Tanis op  1500m vrij, die met een tijd van 16.46.71 overigens ook nog een startbewijs bemachtigde voor de Nederlandse Kampioenschappen. Terloops bleek zijn tussentijd op 800m vrij eveneens een clubrecord (8.55.50). Ook Lotte Middelbos tekende voor een clubrecord, en wel op 800m vrij in 10.16.08. In Stellendam zwom Floris Tanis een clubrecord op 50m schoolslag (50.63). In Aken zwom Elise Tanis namens de KNZB een Internationale wedstrijd, waar zij clubrecords zwom op 50m vlinderslag (29.57) en 50m rugslag (31.87). Op de 100m vlinderslag zwom zij opnieuw een knappe 100m vlinderslag (1.05.66)
 
Behalve clubrecords was er ook sprake van scherpe tijden met name tijdens de lange afstand wedstrijd. Zo was er op 800m vrij een p.r. voor Manon Middelbos (10.27.19) bij de meisjes, en voor Jacob Mackloet (9.25.50), Aron Paasse (9.46.84) en Luuk Kieviet (10.05.11) bij de jongens. Op  1500m vrij zwom David Kievit eveneens een p.r. (19.17.21).

Debutanten met ereplaatsen
In Stellendam bleek ook de resterende jeugd goed op dreef. Afgezien van ca. 40 ereplaatsen was de deelname van maar liefst 8 debutanten met 7 ereplaatsen minstens zo vermeldenswaardig. Daarnaast werden scherpe tijden gezwommen op 100m vrij door Lieske Zijlstra (1.06.43), Bradley Tjia (1.06.60), Dylan v.d. Groef (1.08.16), Lotte Tillema (1.08.23) en Lindsay v.d. Doel (1.09.17). Evenals op de 100m schoolslag door Bradley Tjia en Dylan v.d. Groef (beiden 
17 oktober 2015


Tijdens 'week van het water'

Zandsuppletie Brouwersdam voor recreatie

BROUWERSDAM – Rijkswaterstaat bood tijdens de ‘week van ons water’ belangstellenden op vrijdag 16 oktober de mogelijkheid om kennis te nemen van de kustbescherming in het algemeen en het aanbrengen van zand op de Brouwersdam in het bijzonder. De gasten werden warm onthaald in de bovenzaal van Beware Beach.


Als er niets gebeurt, schuift het strand op richting Ouddorp (dia RWS)
 
De Brouwerdam is gebouwd op een zandbank waar door er een zandstrand is aan de Noordzeezijde. De Brouwersdam is er voor de veiligheid. Het zandstrand voor recreatie. Maar het strand verplaatst zich richting Ouddorp en wordt smaller. Als er niets zou worden ondernomen verdwijnt het helemaal. Maar nu hebben Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee met de strandondernemers de handen ineen geslagen om eenmalig zand aan te brengen op het strand.De TRUD R leegt zijn ruim via een pijpleiding. Foto: Maria Evers

Het zand wordt door twee schepen aangevoerd, waaronder de TRUD R van een Deense aannemer. Per keer komt er 1000 kuub mee.  In totaal zal 500.000 kuub worden gestort. Het werk gaat 24 uur per dag 7 dagen per week door, alleen afhankelijk van de weersomstandigheden. Het volgeladen schip wordt aangesloten op een pijpleiding van zo’n 300 meter lang, waardoor het zand, water en slib doorheen wordt gepompt. Door het opspuiten van het nieuwe zand wordt het strand beter en hoger en kunnen recreanten in elk geval weer tien jaar genieten van het zandstrand.Eerst wordt water gespoten om snelheid te maken, later volgt een mengsel
van zand, water en slib (Foto: Maria Evers)


15 oktober 2015


Onduidelijkheden meldpunt ongewenste praktijken
 

Het persbericht dat de gemeente Goeree-Overflakkee omtrent het meldpunt ongewenste praktijken van de voormalige gemeente Oostflakkee publiceerde, bevat de nodige onduidelijkheden. In een mail van Ron de Rover aan Rob Maliepaard met kopie aan Jan Willem Eijkenduijn, Kees van Dam en Jeroen Mimpen wordt een heel ander beeld rond voornoemd meldpunt geschetst. Let op! Feiten die alle bestuurders en burgers zouden moeten weten. Echter slechts vijf bestuurders zijn op de hoogte van onderstaande info.
 
In het officiële persbericht van de gemeente staat dat het meldpunt geopend is van 1 oktober tot en met 21 oktober. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. De Rover daarover: “Informeel wordt een uitloop van twee weken gehanteerd voor mensen die toch nog na die tijd een melding doen. Uiteraard wordt een informele termijn niet gecommuniceerd.” Waarom niet? In het kader van transparant bestuur een zeer vreemde opmerking.
 
Het onderzoek gaat terug tot 2010 en gaat niet in op lopende geschillen die in een gerechtelijke procedure zijn of mogelijk worden betrokken, aldus het persbericht van de gemeente. Aan Maliepaard laat De Rover echter weten dat hij bestrijdt dat het alleen maar mag gaan over Oostflakkee van de afgelopen vijf jaar: “Als er een gebeurtenis wordt gemeld die in de afgelopen vijf jaar zijn effect heeft gehad of duidt op het voortbestaan van een misstand, maar waarvan de oorzaak in Oostflakkee te vinden is voor 2010, kan en zal dit wel degelijk worden meegenomen.”
 
Dus het onderzoek kan wel degelijk teruggaan naar ongewenste praktijken die voor 2010 plaatsvonden. Maar dat is wel essentiële informatie die bestuurders en burgers van onze gemeente wordt onthouden. Deze info en de extra 14 dagen inlevertermijn had moeten worden gecommuniceerd in het oorspronkelijke persbericht van de gemeente.
 
Aan de termijn van de afgelopen vijf jaar zit ook addertje onder het gras. Immers de gemeente Oostflakkee hield in 2013 toch op te bestaan?  Daarbij zegt de gemeente in haar persbericht dat het onderzoek teruggaat tot 2010… Daar blijft dus minder dan 2,5 jaar Oostflakkee van over. Het lijkt wel of men willens en wetens de ene na de andere hindernis opwerpt om te voorkomen dat de voormalige gemeente Oostflakkee aan een diepgaand onderzoek wordt onderworpen.
 
Een derde struikelblok dat in het oorspronkelijke persbericht stond was de volgende opmerking: “Een melding kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar onderzoek@berenschot.nl.” Hoe zit het met  bewijsmateriaal dat niet per e-mail verstuurd kan worden?
 
Daarvoor moest een verslaggever mailen met griffier Jeroen Mimpen: “Dat is zeker mogelijk. Het bezoekadres is: Berenschot Groep B.V. T.a.v. Melinda Schuurmans, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht, postadres: Postbus 8039, 3503 RA Utrecht. Het verzoek is wel om hiervan ook melding te maken op het e-mailadres van het meldpunt, zodat men er van op de hoogte is dat er iets is opgestuurd of afgegeven.
 
Samenvattend: 1) geen drie maar vijf weken inlevertijd; 2) wel degelijk onderzoek mogelijk naar ongewenste praktijken in periode van voor 2010; 3) opsturen van bewijsmateriaal per post ook mogelijk. Essentiële informatie die bestuurders en burgers van Goeree-Overflakkee wel werd onthouden. Dat geeft gezien het hoge communicatiegehalte van onze huidige gemeente, ernstig te denken.

Burgemeester dineert in restaurant Technische School

MIDDELHARNIS – De uitnodiging werd op prijs gesteld en burgemeester Ada Grootenboer toonde veel interesse in de opleiding Consumptief van EduDelta. “Onderwijs heeft altijd mijn interesse gehad.”De leerlingen en docenten op de foto met burgemeester Grootenboer en haar zoon Mart.
(Foto: Maria Evers)


Samen met haar zoon Mart genoot ze op woensdagavond 14 oktober in het gezellige restaurant, van een 3-gangenmenu, gemaakt en geserveerd door de leerlingen, onder leiding van docent R. Dolk. Na afloop mocht het gezelschap een kijkje in de keuken nemen en werd er meteen een groepsfoto gemaakt.
 


Behoefte aan geschiedenis groeit bij senioren

Hans Goedkoop over droom en daad in de 19e eeuw

MIDDELHARNIS - In tegenstelling tot bij de raadsvergaderingen van de gemeente Goeree-Overflakkee was deze avond de raadszaal van het Rondeel tot de nok toe gevuld. De aanwezigen kwamen in grote getale voor de Avond van de Geschiedenis met Hans Goedkoop, bekend historicus van onder andere 'Andere Tijden'.Na afloop ontving Hans Goedkoop een tasje met Flakkeese lekkernijen
uitgereikt door Arjen Diepenhorst van de historische vereniging De Motte.
Foto: Maria Evers


In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseerden Historische vereniging De Motte, Streekmuseum Goeree-Overflakkee en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta deze avond. Ruim 130 belangstellen kwamen naar de lezing van Hans Goedkoop.Hans Goedkoop spreekt in het Rondeel Foto: Maria Evers

Hij bleek  een geanimeerd spreker, die ook ruim de tijd nam om op vragen in te gaan. Hij nam het publiek mee in de ontwikkelingen in de 19e eeuw, die vanuit verschillende kanten belicht werden. Veel mensen gaven na afloop de wens aan dat er vaker dit soort avonden worden georganiseerd.

Raad- en Polderhuis brengt bibliotheek en cultuurhistorie samen
 
OUDDORP - De Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, de Stichting Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis en de gemeente Goeree-Overflakkee tekenden op donderdag 7 oktober een intentieovereenkomst. Wethouder Gerrit de Jong was hierbij aanwezig namens het gemeentebestuur.
 
De intentieovereenkomst heeft betrekking op de samenwerking om het Ouddorps Raad- en Polderhuis te ontwikkelen tot een gezamenlijk centrum voor bibliotheek en cultuurhistorie. De gemeente maakt zich sterk voor de ontwikkeling, uitvoering en instandhouding van deze cultuurdrager. Naast wethouder De Jong werd de overeenkomst ondertekend door de heer Pau Heerschap van de Stichting Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis en de heer Arnold Hertogh namens de Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Wethouder De Jong gaf aan ”Ik ben er zeer blij mee dat op deze manier in het Ouddorps Raad- en Polderhuis de bibliotheek en cultuurhistorie samenkomen. Dat draagt op een goede manier bij aan de ontwikkeling en het behoud van de cultuur van dit mooie eiland.”
 
Aanpassing gebouw
Voor het bieden van een uitgebreid programma, is de wens om het Raad- en Polderhuis optimaal te gebruiken. Voor de interne aanpassing van het gebouw werkt een architect aan een plan waarbij de authentieke bouwstijl terugkomt. Eind oktober worden de ruimten gereed gemaakt voor de verbouwing. Op het moment dat de architect de tekeningen gereed heeft worden de vrijwilligers en betrokkenen uitgenodigd om de tekeningen te bekijken.
 
Trouwzaal tijdelijk gesloten
Vanwege de aanpassing in het Raad- en Polderhuis is de trouwzaal vanaf oktober 2015 tot en met december 2016 niet beschikbaar als trouwlocatie. Alternatieve trouwlocaties in Ouddorp zijn Beachclub Natural High, Strandpaviljoen Paal 10, ’t Gorsje, Strandpaviljoen Iloon, 'De Overkant' en hotel Duinzicht.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom het gezamenlijk centrum voor Bibliotheek en Cultuurhistorie kunt u contact opnemen met mevrouw Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij is bereikbaar via e-mailadres a.overwater@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.


13 oktober 2015


Brugklassers aan de slag voor Eilandmarketing
 
MIDDELHARNIS - Ruim zestig havo-leerlingen van de brugklas van de CSG Prins Maurits gaan zich de komende weken inzetten voor de marketing en de promotie van Goeree-Overflakkee op het gebied van wonen, werken en recreëren. De aftrap van dit schoolproject vond plaats op woensdag 7 oktober tijdens een speciale projectles in het Rondeel.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt was hierbij aanwezig en vertelt trots: “Mooi dat deze leerlingen met Eilandmarketing aan de slag gaan. Samenwerken met het onderwijs is belangrijk. Ik hoop dat de jongeren het verhaal over Goeree-Overflakkee verder vertellen”. En niet alleen de wethouder is trots. Ook de leerlingen geven aan trots te zijn op het eiland.
 
Kennis
Na een welkomstwoord door de wethouder startte een Goeree-Overflakkee quiz, waarmee de kennis van de leerlingen werd getest. Want zonder kennis, geen marketing en promotie. Tien vragen werden afgevuurd op de zestig leerlingen en wat bleek: de jeugd weet al veel te vertellen over ons eiland! Na elke vraag werden er prijsjes uitgedeeld, van een Flakkeese bolus tot een duurzame jute tas. Vooral de bolussen waren in trek. Ook hieruit valt op dat de smaak van het eiland duidelijk wordt gewaardeerd onder de jeugd.
 
Enthousiast
Na de kennisquiz en uitleg over Eilandmarketing, werd het tijd voor actie. De drie opdrachten, waar de leerlingen de komende weken aan gaan werken, werden gepresenteerd. De leerlingen waren stuk voor stuk enthousiast over het project en het uitvoeren van de drie opdrachten. De eerste opdracht: vergelijk je dorp met één of twee andere dorpen. Wat maakt jouw dorp uniek en wat kun je hierover vertellen aan anderen? Maak een folder en een website. De tweede opdracht: hoe krijgt  Goeree-Overflakkee mijn eiland! (EilandGO) meer volgers op Instagram in de leeftijd van 12 tot 21 jaar? Interview jongeren over wat hen boeit als het over het eiland gaat. Maak een filmpje en een Instagram-fotocollage die jongeren aanspreken.
 
De laatste opdracht: het promotieteam moet uitgebreid worden met meer jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Loop eens mee met het promoteam en interview de huidige jeugdige teamleden. Verwerk jouw bevindingen, aangevuld met jouw eigen ideeën, in een prezi-presentatie. De leerlingen gaan in groepjes aan de slag. Zij presenteren op 4 februari de uitkomsten aan de wethouder en het team Eilandmarketing.
11 oktober 2015

 
Volle bak bij Cabaretpoel in Ons Dorpshuis

NIEUWE-TONGE - Een Turk die Lopes heet is al vreemd. Voeg daar een depressieve, een autistische en een Belgische cabaretier aan toe en je hebt een avond vol gekkigheid. Vier jonge cabaretiers van Cabaretpoel verzorgden zaterdagvond 10 oktober een grandioze avond in Ons Dorpshuis.
 


Het programma begon met Marco Lopes die tevens ceremoniemeester was. Lopes is cabaretier, theatermaker en acteur. Hij studeerde in 2015 af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Portugees bloed en een Haagse tongval is de perfecte combinatie voor deze scherpzinnig beeldende theatermaker. Marco laat geen kans onbenut om zijn publiek te verrassen en verbazen. Remco die vooraan in de zaal zat heeft het geweten. Hij kreeg een lange, flinke 'hug' op het toneel.

Voor de pauze vervolgens Kitty Goemaat. Zij is de winnaar van het Leeuwarder Cabaret Festival 2014. Onder het motto 'Lang leve de Positiviteit!' zong ze samen met de zaal 'positieve' liedjes waarbij ze zichzelf begeleidde op ukelele en gitaar. Ze maakte net als Lopes goed contact met de zaal.
Na de pauze vertelde Maarten Westra Hoekzema over zijn denkbeeldige relatie. Hij haalde in 2014 de halve finale van Cameretten. De avond sloot af met Fabian 'Fobian' Franciscus. In 2013 was hij winnaar van het Leeuwarder Cabaret Festival. Fabian heeft een aparte relatie met zijn moeder en vindt schapen in tegenstelling tot mensen perfect. De avond werd afgesloten met een drankje /hapje, meet & greet met de cabaretiers én een optreden van de, inmiddels op heel Goeree-Overflakkee bekende, Katsie E. en Marcel S.
Jeugdzwemmers Schotejil grossieren in records
 

MIDDELHARNIS/ROOSENDAAL - Het weekend van 10 en 11 oktober hebben junioren en jeugdzwemmers van de Schotejil tijdens de korte baan Challenger in Roosendaal prima resultaten behaald. Er waren twee clubrecords te vieren voor de zusjes Lotte en Manon Middelbos, die beiden op 100m schoolslag elk in hun eigen leeftijdsgroep scherpe tijden neerzetten van resp. 1.17.22 voor Lotte en 1.19.31 voor Manon. 

Een opmerkelijke verbetering op 100m schoolslag zwom David Kievit met een tijd van 1.14.31. Persoonlijke records waren er verder op 100m vrij voor Jorian Tanis (55.21), Aron Paasse (1.01.21), Luuk Kieviet (1.01.67) en Lotte Tillema (1.08.82) bij de meisjes. Op 200m vrij was er een p.r. voor Lieske Zijlstra (2.21.60). Op 50m vrij tenslotte waren er andermaal records voor Jorian Tanis (25.41), David Kievit (28.65) en opnieuw Lotte Tillema (30.78).

 

Schotejil succesvol op eerste minioren wedstrijd
 

SOMMELSDIJK/ALBLASSERDAM - Zaterdag 10 oktober hebben minioren (tot 11 jaar) van de Schotejil deelgenomen aan de eerste wedstrijd van het miniorencircuit in Alblasserdam. Op deze wedstrijd werden maar liefs 3 nieuwe clubrecords gezwommen en vele persoonlijke records behaald. 

Floris Tanis was bij de jongens onder 9 jaar verantwoordelijk voor 2 clubrecords. Hij zwom deze records op 100 meter vrij (1.26.75) en 100 meter rug (1.43.82. Xander Vis zwom ook een clubrecord op 200 meter schoolslag (3.06.01) bij de jongens onder 13 jaar. Bij de meisjes onder 11 jaar zwom Lyke Buscop een mooi pr op 100 meter rug (1.28.88). Op de zelfde afstand zwom Yente van Wensen 18 seconden van haar pr af tot 1.56.18. En Aisha Nobels en Dena Vis behaalde op 100 vrij nieuwe pr`s (1.31.93 en 1.37.54). Rien Mackloet zwom zelfs 20 seconden van zijn beste tijd van 100 m vrij af bij de jongens onder 9 jaar (1.58.19). De net zo oude Laurens Kalle sprintte naar een pr op 100 rug (1.32.38). Dominique Overduin deed daar nog een schepje bovenop. Op 100 vrij gingen er 23 seconden van haar pr af bij de meisjes onder 8 jaar (1.59.98). 
 
9 oktober 2015

Openingstijden Streekmuseum verruimd 
 
SOMMELSDIJK – Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft de openingstijden in de maand oktober verruimd. Dit omdat oktober de Maand van de Geschiedenis is en er dan bovendien een expositie is te zien over bekend geworden eilanders. De expositie heet ‘Eiland van Dromen’.
 
Normaal is het Streekmuseum geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. In oktober is het museum in Sommelsdijk op zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de herfstvakantie van 20 t/m 24 oktober kan het publiek nog vaker naar het museum: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van zondag en maandag). Verkeerseducatie: Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer 
 
OOSTFLAKKEE - Leerlingen van basisscholen uit Oude-Tonge, Achthuizen en Ooltgensplaat gaan op vrijdag 16 oktober aan de slag met het lesproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer'. In de Kloosterstraat in Achthuizen klinkt om 8.45 uur het startschot voor dit verkeersveiligheidsproject.

 
Ruim 125 leerlingen van groep 7 en 8 krijgen voorlichting over hoe zij zich het beste kunnen gedragen rondom grote opvallende voertuigen die zij op de weg kunnen tegenkomen. Met een scala aan grote, imposante landbouwvoertuigen kunnen de kinderen zien hoe ‘groot en klein’ landbouwverkeer goed samen kunnen gaan. Goeree-Overflakkee heeft veel te maken met grote voertuigen in combinatie met kinderen die op de fiets naar school gaan.
 
VOMOL: 2 doelgroepen
De basisschoolleerlingen krijgen voorlichting rondom opvallend landbouwverkeer van leerlingen van de agrarische mbo-opleiding van onder andere het Prinsentuin College. Onder begeleiding van een VOMOL-docent laten de jonge chauffeurs van deze voertuigen de leerlingen ervaren waarom zij afstand moeten houden van deze grote voertuigen en wat een chauffeur van zo'n groot voertuig wel en niet kan zien. Een VOMOL-docent sluit het geheel af met een evaluatieles. Met deze aanpak worden twee groepen jonge verkeersdeelnemers bereikt: kinderen die leren om alleen het verkeer in te gaan en beginnende bestuurders van grote landbouwvoertuigen.
 
Samenwerking
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met het Waterschap Hollandse Delta, de politie, Arriva, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland aan verkeersveiligheid in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV). Loonbedrijven uit de regio stellen voertuigen beschikbaar. Daarmee wordt ook de loonwerksector betrokken bij het project. Het lesprogramma VOMOL is ontwikkeld door Emiel Burgers, docent AOC Doetinchem, in nauwe samenwerking met het ROV Gelderland. 


Groot Dictee Goeree-Overflakkee

Dit jaar voor de achtste keer: het Groot Dictee Goeree-Overflakkee, georganiseerd door de Rotaryclub Goeree-Overflakkee. Het Groot Dictee zal dit jaar worden gehouden op donderdag 19 november.

 
Deelname aan het Groot Dictee staat open voor iedereen die in taal geïnteresseerd is. De opzet van het dictee zal gelijk zijn aan het Groot Dictee 2014. Dat wil zeggen dat de deelnemers worden ingedeeld in twee categorieën: de vrije inschrijvingen en de scholieren. Bij de vrije inschrijvingen geldt vervolgens een onderscheid tussen gespecialiseerde taalliefhebbers en hen die iets minder goed thuis zijn in de spelling. Het aantal fouten in het dictee zal daarvoor als maatstaf dienen. Nieuw dit jaar is dat deelnemers ook anoniem kunnen meedoen. Andere deelnemers hoeven zodoende niet te weten hoeveel fouten iemand heeft gemaakt. Deelnemers kunnen dit bij de inschrijving vermelden of bij opgave aan de zaal.
 
De Rotaryclub Goeree-Overflakkee is een serviceclub. Daarom willen wij met het Groot Dictee geld inzamelen voor de goede doelen die onze club ondersteunt. Om die reden doen wij een beroep op u. Als u het Groot Dictee wilt sponsoren, vragen wij van u een sponsorbedrag van € 150,--. Voor dat bedrag kunt u 3 deelnemers laten meedoen.  U kunt het Groot Dictee ook ondersteunen als hoofdsponsor. U betaalt dan € 500,-- en daar staat dan tegenover dat 5 personen kunnen deelnemen én dat uw bedrijf tijdens de presentatie van het Dictee vermeld wordt. Bovendien mag u in de zaal reclame-uitingen plaatsen en wordt het logo van uw bedrijf op de website van de Rotaryclub vermeld.
 
Het Groot Dictee Goeree-Overflakkee 2015 vindt plaats in de aula van Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee, aan de Koningin Julianaweg 54 in Middelharnis. De zaal is open vanaf 19:00 uur. André Kastelein, leraar Nederlands aan de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits, heeft het dictee weer geschreven.
 
Ik nodig u van harte uit met uw bedrijf aan het Groot Dictee deel te nemen. Aanmelden als sponsor kan bij Greet de Kooning-Hommes (dekooninghommes@gmail.com) en om in te schrijven is een mailtje naar info@buijsse.nlvoldoende.

 


Goeree-Overflakkee onderstreept belang verkeersveiligheid en voorlichting
 
De gemeente Goeree-Overflakkee streeft met de slogan ‘Maak van de nul een punt’ naar nul verkeersslachtoffers. Om dit te bereiken investeert de gemeente bijvoorbeeld in verkeersknooppunten en zet zij diverse campagnes in om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. In een pas verschenen filmportret onderstreept wethouder Marnix Trouwborst, verkeersveiligheidsambassadeur van Goeree-Overflakkee, het belang van verkeersveiligheid en goede voorlichting.
 
Wethouder Marnix Trouwborst zet zich namens de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV G-O) in als verkeersveiligheidsambassadeur op Goeree-Overflakkee. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) maakte tijdens de wielerronde GO-Classic een interessant filmportret van de wethouder. Het filmportret is te vinden op het Youtube-kanaal van het ROV-ZH.
 
Fietsmodus blijf offline op de fiets
Onlangs startte ook de campagne Fietsmodus. De campagne is bedoeld om jongeren te verleiden tot veilig gedrag in het verkeer. Voor de campagne is de mobiele app ‘Fietsmodus’ ontwikkeld. De Fietsmodus-app verleidt jongeren om hun telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen. Bij het aanzetten van de app, gaat het scherm van de telefoon letterlijk op ‘zwart’. Door de app te gebruiken, maken jongeren kans op leuke prijzen. De app werkt op Android en Apple en is gratis te downloaden in de Appstore of via de site www.fietsmodus.nl.
 
Meer informatie
Samen met diverse wegbeheerders en organisaties probeert de gemeente het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Voor meer informatie over verkeersveiligheid en andere campagnes neemt u contact op met Meriam van Balen-Franeker, Coördinerend medewerker Verkeerssamenwerking, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of via e-mail: m.vanbalen@goeree-overflakkee.nl.

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de N498b (Magdalenadijk/Groeneweg) tussen de kruising Oudelandsedijk en Rijksweg A59 in Oude- en Nieuwe Tonge.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de N498b (Magdalenadijk/Groeneweg) tussen de kruising Oudelandsedijk en Rijksweg A59 in Oude- en Nieuwe Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee, dossiernummer D0030021.
Start bezwaartermijn (6 weken): 6 oktober 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
 • 1.
  naam en adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • 4.
  de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


De heer Jaco Lugtenburg uit Nieuwe-Tonge Koninklijk onderscheiden

GOEREE-OVERFLAKKEE - De heer Jaco Lugtenburg uit Nieuwe-Tonge werd vrijdagavond 9 oktober benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit.
 


Jaco Lugtenburg is al ruim dertig jaar medisch verzorger bij Voetbalvereniging Herkingen. Naast deze begeleiding is hij persoonlijk zeer betrokken bij alle leden van de voetbalvereniging. Dat maakt hem een graag geziene persoonlijkheid. 
Naast zijn vrijwillige werkzaamheden voor de voetbalvereniging is hij ook sinds 2000 betrokken als leidinggevende van de jeugdvereniging 16- van de Hervormde Gemeente in Nieuwe-Tonge. Daarnaast is hij ook bezoekbroeder, en is hij betrokken bij het ophalen van oud-papier, de jaarlijkse rommelmarkt en zit hij in de barbecuecommissie.
Uniek kijkje in historisch riool Dirksland
 
Een historisch gedeelte van de riolering in Dirksland is op 29 september is met de hand gereinigd. Tijdens deze unieke gebeurtenis onder de straat Onderlangs hebben rioolbeheerders van de gemeente van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele foto’s te nemen van het indrukwekkende stukje metselwerk. De riolering is nog geheel in gebruik en verkeert in perfecte staat. Bovendien dient het riool bij een stevige regenbui nog altijd als waterberging.

 

Foto: PR


In Dirksland onder de straat Onderlangs maakt de gemeente nog altijd gebruik van een oude watergang die bij de aanleg van de riolering is opgenomen in het rioolstelsel. Op oude kaarten van voor 1900 is deze zogenaamde duiker al zichtbaar. De geheel gemetselde duiker is van binnen 1,35 meter hoog, 1,50 meter breed en ongeveer 80 meter lang. Bovengronds is er vrijwel niets van het riool te zien. Het reinigen gebeurt bij deze oude gemetselde rioleringen met de hand. De vervuiling van het stuk riool viel mee, op enkele brokken puin na.
 
Jaarlijkse inspectie en reiniging
Jaarlijks laat de gemeente Goeree-Overflakkee een gedeelte van de riolering reinigen en inspecteren. Firma Van der Valk en de Groot uit Maasdijk voerde dit jaar een inspectie- en reinigingsronde uit in een gedeelte van Sommelsdijk en Oude-Tonge. Voor de inspectie gebruikt men in 95 procent van de gevallen een op afstand bestuurbare camera die volgens vastgestelde inspectienormen de schadebeelden registreert. Schadebeelden zijn bijvoorbeeld ingroei van wortels, scheuren, hoekverdraaiingen of lokale instortingen. Na beoordeling stelt de gemeente een plan op voor renovatie- of vervangingswerkzaamheden.8 oktober 2015


Winnaars Rabo Clubactie

MIDDELHARNIS - Tijdens de ledenvergadering in 't Prieel van recreatiecentrum De Staver, werden de verenigingen bekend gemaakt die het hoogst zijn geeindigd bij de Rabo clubactie. Alle leden konden drie stemmen uitbrengen de afgelopen maand. 


Foto: Maria Evers

De Voedselbank Goeree-Overflakkee kreeg de meeste stemmen, die goed waren voor 1143 euro, op de 2e plaats voetbalvereniging DBGC uit Oude-Tonge met 1140 euro en op de 3e plaats eindigde speeltuin De Flipjes uit Ouddorp, die daar een bedrag van 998 euro aan overhield.

 

Goeree-Overflakkee breidt elektrisch oplaadnetwerk uit 
 
Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft daarom dit jaar in samenwerking met Allego een extra impuls gegeven aan het elektrisch oplaadnetwerk. Dit jaar zijn 21 nieuwe oplaadpunten gerealiseerd op strategische plekken binnen de gemeente. Aan het einde van 2015 komen hier nog vijf nieuwe oplaadpunten bij. 
 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over de uitbreiding van het oplaadnetwerk. “Met de realisatie van deze extra oplaadpalen hebben we een goede spreiding over het eiland. We sluiten daarmee aan bij de wensen van onze inwoners en maken onze gemeente extra aantrekkelijk voor e-rijders die het eiland willen bezoeken. Daarnaast draagt de uitbreiding van de elektrische oplaadpunten bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn”.
 
Voor het realiseren van de nieuwe oplaadpunten heeft de gemeente gebruik gemaakt van een subsidie, die zij heeft gekregen vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.
 
Openbare oplaadpaal aanvragen
Inwoners kunnen kosteloos een openbare oplaadpaal aanvragen, om zo het oplaadnetwerk nog verder te laten groeien. Elise Wienholts, Business Development Manager van Allego B.V., geeft aan dat Allego het aanvragen van een openbare laadvoorziening heel eenvoudig heeft gemaakt: “We willen graag mogelijk maken dat elke bewoner, werknemer of bezoeker op Goeree-Overflakkee altijd en overal kan laden.”
 
Een oplaadpaal aanvragen kan via www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee. Hier staat precies beschreven welke stappen een aanvrager moet zetten en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Daarnaast staan op deze website de locaties van de oplaadpalen aangegeven op een kaart en is duidelijk te zien welke palen zijn gerealiseerd, welke in ontwikkeling zijn en welke zijn aangevraagd. 
Winnaar Voeldozen Streekmuseum
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK – Tijdens de drukbezochte Monumentendag  in Sommelsdijk en Middelharnis was er bij het Streekmuseum in Sommelsdijk en in het Raadhuis van Middelharnis een voeldoos aanwezig. Jong en oud stopten hun hand in de voeldoos en voorzichtig, soms huiverend, betastten ze de voorwerpen. Wat soms tot grote hilariteit leidde.
 
De voeldoos in het Raadhuis bevatte een suikerbiet en die bij het Streekmuseum een schaaltje met kandijsuiker.
Uit de juiste antwoorden werd de Fam. Exalto uit Nieuwe-Tonge getrokken als winnaar. Proficiat. De prijs is o.a. een Flakkeese High Tea in het Flakkeese kamertje in het Streekmuseum en het Veldnamenboek van Rethorica.
 
Actief Streekmuseum
Door activiteiten als deze aan te bieden wil het Streekmuseum iedereen kennis laten maken met de historie van ons mooie eiland en samen met u de verhalen over ons eiland blijven vertellen. Heeft u het Streekmuseum wel eens bezocht? Het museum is tot 1 november geopend. Momenteel is er een expo over de BN-ers van Goeree-Overflakkee.
Daarnaast zijn er spannende en leuke speurtochten voor de kinderen beschikbaar. Meer informatie over openingstijden en de wisselende exposities vindt u op de website van het Streekmuseum. Wilt u voor €20,00 per jaar “Vriend van het Streekmuseum” worden, neem dan contact op met het Streekmuseum en u krijgt het gehele jaar gratis toegang.Adviesorgaan voor Webego B.V. officieel gestart 

MIDDELHARNIS - Woensdagmiddag 7 oktober is de Raad van Advies voor Webego B.V. in Middelharnis is woensdag 7 oktober officieel gestart. De Raad van Advies is een adviesorgaan voor de directie van Webego B.V. en is bedoeld om de lokale ondernemers van Goeree-Overflakkee meer te betrekken bij de activiteiten en uitdagingen van het uitvoeringsbedrijf en de opgaven vanuit de Participatiewet.

Het uitvoeringsbedrijf is een afdeling van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onder de afdeling Uitvoeringsbedrijf Wsw is Webego B.V. een zelfstandige onderneming.

Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft uitvoering aan de vastgestelde Scenariostudie Wsw, waarin een werkwijze wordt voorgesteld voor het herpositioneren van de doelgroepen uit de sociale werkvoorziening binnen de nieuwe Participatiewet. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wa-jong) samen. Daarnaast zet de Raad van Advies zich er voor in om meer ondernemers te laten inzien dat werknemers met een beperking ook voor hun bedrijf van waarde kunnen zijn. Want de doelstelling van de Participatiewet is om alle mensen, ook mensen met een beperking, als volwaardige burgers mee te laten doen aan de samenleving.
Samenwerking met bedrijfsleven
De integraliteit van de nieuwe wet maakt een herbezinning op de uitvoering van arbeidsontwikkeling en toeleiding naar de arbeidsmarkt noodzakelijk. Voor de gemeente betekent dit dat een nauwere samenwerking met de markt (zowel lokaal als regionaal/landelijk) nodig is. “De benoeming van een Raad van Advies geeft een positieve invulling aan de nauwere samenwerking met marktpartijen”, zegt wethouder Frans Tollenaar. Hij is daarom blij met de oprichting én de samenstelling van dit nieuwe adviesorgaan.
Samenstelling 
De Raad van Advies bestaat uit zes personen:
•           Bram van den Boogaart (op persoonlijke titel, voormalig directeur Webego)
•           Ron Broeders (directeur Bronij en Ferrofix, ondernemer uit Achthuizen)
•           Jan de Graaff (directeur Deltarent, ondernemer uit Oude-Tonge
•           Mike Dreisch (directeur Dreisch Management Consulting, ondernemer uit Ouddorp, tevens secretaris van de FOGO)
•           Cok van der Blom (manager bij Zuidwester voor Werk, vertegenwoordiger ondernemers uit de zorg)
•           Onno Scholten (Adviseur Social Return bij het Werkgeversservicepunt van de Arbeidsmarktregio Rijnmond)
Daarnaast is Webego directeur Henk van Oostenbrugge aanwezig bij de vergaderingen, maar hij is geen lid van de Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies zijn per 1 juli benoemd voor een periode van vier jaar. Het was niet mogelijk om eerder een officieel startmoment te beleggen.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Raad van Advies, dan kunt u contact opnemen met Henk van Oostenbrugge, Afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken en directeur Webego B.V., via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: h.vanoostenbrugge@goeree-overflakkee.nl.6 oktober 2015


 
De uitvoering van de Participatiewet op Goeree-Overflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangen door de Participatiewet. De Participatiewet is er voor iedereen die (tijdelijk) onvoldoende inkomen heeft om te kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, weer aan het werk te krijgen. 
 
Een uitkering is tijdelijk 
Een uitkering is altijd tijdelijk. De gemeente vindt dat iedereen, op basis van zijn of haar mogelijkheden, mee moet doen aan de samenleving. De gemeente verwacht niet alleen van uitkeringsontvangers dat zij er alles aan doen om betaald werk te vinden, maar ook dat zij, als betaald werk (nog) niet haalbaar is, een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.
 
Meedoen werkt
In de visie op de inrichting van het Sociaal Domein van de gemeente Goeree-Overflakkee is het uitgangspunt ‘iedereen doet (naar vermogen) mee’. De gemeente treedt hierbij op als regisseur. Het doel is te komen tot een samenleving waarin alle inwoners van Goeree-Overflakkee naar eigen vermogen meedoen en de beschikking hebben over adequate (tijdelijke) ondersteuning, zorg en/of passend werk.
 
Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de uitvoering van de Participatiewet, kunt u contact opnemen met het Participatieteam van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl
4 oktober 2015
 

Schotejil van start in Nationale Zwemcompetitie

SOMMELSDIJK - De Schotejil is na een succesvol verlopen zwemseizoen vorig jaar gepromoveerd naar de B-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie. In Papendrecht werd gezwommen met thuisploeg De Geul, Biesboschzwemmers uit Werkendam en de Duck uit Brielle. Er werden twee clubrecords verbeterd door resp. Lotte Middelbos op 200m schoolslag (2.59.54) en de jongens-estafette onder 16 jaar met Jacob Mackloet, Aron Paasse, Luuk Kieviet en David Kievit op 4x100m vrij (4.07.21). Verder zwom Jorian Tanis een limiet voor de Nationale Kampioenschappen op 400m vrij (4.11.58). Hij voegde deze toe aan de limiet op 200m vrij (1.59.72) van vorige week.

Behalve genoemde zwemmers behaalden ook de overige Schotejillers klinkende resultaten, getuige maar liefst 32 ereplaatsen. Op 200m schoolslag wist David Kievit een aansprekende tijd van 2.39.38 te realiseren. Op de 100m rugslag zwom hij eveneens een snelle tijd met 1.06.29. Ook Jacob Mackloet zwom op 200m schoolslag een dik p.r. in 2.50.92. Op de 100m schoolslag wist Aron Paasse een knappe 1.18.62 te zwemmen. Eveneens op 100m schoolslag was er een spannende race tussen Lieske Zijlstra (1.19.84) en Manon Middelbos (1.20.80). De 200m vrij bracht ook nog verrassende tijden voor Aron Paasse (2.13.72) en Luuk Kieviet (2.15.52). En zo ook bij de meisjes waar Manon Middelbos (2.21.32) en Lieske Zijlstra (2.23.80) opnieuw voor een spannende race zorgden. Xander Vis en Leroy v.d. Groef debuteerden op de 200m rugslag met resp. 2.51.39 en 2.52.39. In de jongste categorie was het Lyke Buscop die op 50m vrij een supertijd van 35.87 neer zette en op 100m wisselslag opnieuw een p.r. zwom in 1.28.60.

De Schotejil wist tenslotte ook nog drie van de vier estafettes te winnen. De zilveren NK meisjes  estafette van vorige week won met overmacht de 4x100m vrij (4.28.68). De dames estafette 4x100m wisselslag (4.59.45) was eveneens het snelst. De gemengde (jongens en meisjes) minioren estafette 4x50m wisselslag (2.52.46) eindigde ook op de 1eplaats.      
3 oktober 2015

Nieuw materieel Ouddorpse Reddingsbrigade

OUDDORP - De Ouddorpse Reddingsbrigade is voorzien van nieuw materieel voor het optimaal  uitvoeren van haar taken, voor structurele bewaking van de stranden in Ouddorp. Burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee droeg op vrijdag 2 oktober 2015 een nieuwe waterscooter en een strandreddingsvoertuig over aan de Reddingsbrigade.
 


Na jarenlang dienst te hebben gedaan, werden de waterscooter en het strandreddingsvoertuig van de Ouddorpse Reddingsbrigade vervangen. Met een waterscooter kunnen heel dicht onder de kust reddingsacties worden uitgevoerd. Het strandreddingsvoertuig wordt voornamelijk ingezet bij ongevallen op het strand en bij patrouilles. Daarnaast is het voertuig geschikt  voor lancering van een waterscooter of klein reddingsvaartuig. Beide voertuigen zijn van het merk Yamaha en zijn geleverd door Mechanisatie Centrum Flakkee uit Stad aan ’t Haringvliet. Zowel de leverancier van de voertuigen als de dealers van Yamaha waren bij de overdracht aan de Reddingsbrigade aanwezig.
 
Ouddorpse Reddingsbrigade
De Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is aangesloten bij Reddingbrigades Nederland (KNBRD) en heeft een toezichthoudende en dienstverlenende taak voor mens en dier in de ruimste zin van het woord. Het gebied dat zij bewaken betreft twee badstranden, ‘t Flaauwe Werk en het Noordzeestrand aan de Brouwersdam. De strandreddingposten staan bij strandopgangen Westerduinpad en Brouw. Daarnaast verzorgen medewerkers van de Reddingsbrigade voorlichting, demonstraties, opleidingen en incidentele bewaking bij  strandevenementen.
 
Rol gemeente
Vanuit het kader openbare orde en veiligheid besteed de gemeente Goeree-Overflakkee de uitvoerende toezichthoudende taak op de stranden in Ouddorp uit aan de Ouddorpse Reddingsbrigade. De kosten voor de uitvoering van deze taak komen ten laste van de gemeente.  

Het bouwen van een nieuwe woning en het aanbrengen van een tijdelijke grondkering aan de Bommelsedijk 58 te Achthuizen
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het bouwen van een nieuwe woning en het aanbrengen van een tijdelijke grondkering aan de Bommelsedijk 58 te Achthuizen, dossiernummer D0030143.
Start bezwaartermijn (6 weken): 25 september 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


2 oktober 2015


Inleveractie kleine elektrische apparaten op de milieustraat
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente doet mee aan de landelijke Wecycle-inleveractie. Inwoners die vanaf maandag 5 oktober afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren op de milieustraat Middelharnis of Goedereede, kunnen punten sparen. De gemeente Goeree-Overflakkee maakt hiermee kans op een cheque van € 1000,- die zij mag verdelen onder de Oranjeverenigingen op het eiland. Inleveraars zelf maken bovendien kans op mooie prijzen. De actie loopt tot en met donderdag 31 december 2015.
 
Hoe werkt het?
Inwoners verdienen punten als zij op de milieustraat kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren. Als zij op de milieustraat zijn, kunnen zij ter plekke via hun smartphone naar de website www.wecycle.nl/inleveren om in te checken. Via GPS wordt herkend of de inwoner echt op de milieustraat is. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van € 1000,- voor een lokaal goed doel. Inleveraars sparen dus voor lokale Oranjeverenigingen op het eiland.
 
Enquête
Ook is het voor inwoners mogelijk om via bovenstaande website mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek over de milieustraat. Hiermee verdubbelen deelnemers aan de inleveractie direct hun punten voor het goede doel.
 
Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen met recyclingstichting Wecycle. Inwoners kunnen er zeker van zijn dat alle ingeleverde oude elektrische apparaten en spaarlampen optimaal worden gerecycled.
 
Meer informatie
Bezoek de website www.wecycle.nl/inleveren voor meer informatie over de inleveractie. Voor actuele openingstijden van de milieustraten raadpleeg de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl.Inleveractie kleine elektrische apparaten op de milieustraat
 
De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de landelijke Wecycle-inleveractie. Inwoners die vanaf maandag 5 oktober afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren op de milieustraat Middelharnis of Goedereede, kunnen punten sparen. De gemeente Goeree-Overflakkee maakt hiermee kans op een cheque van € 1000,- die zij mag verdelen onder de Oranjeverenigingen op het eiland. Inleveraars zelf maken bovendien kans op mooie prijzen. De actie loopt tot en met donderdag 31 december 2015.
 
Hoe werkt het?
Inwoners verdienen punten als zij op de milieustraat kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren. Als zij op de milieustraat zijn, kunnen zij ter plekke via hun smartphone naar de website www.wecycle.nl/inleveren om in te checken. Via GPS wordt herkend of de inwoner echt op de milieustraat is. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van € 1000,- voor een lokaal goed doel. Inleveraars sparen dus voor lokale Oranjeverenigingen op het eiland.
 
Enquête
Ook is het voor inwoners mogelijk om via bovenstaande website mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek over de milieustraat. Hiermee verdubbelen deelnemers aan de inleveractie direct hun punten voor het goede doel.
 
Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen met recyclingstichting Wecycle. Inwoners kunnen er zeker van zijn dat alle ingeleverde oude elektrische apparaten en spaarlampen optimaal worden gerecycled.
 
Meer informatie
Bezoek de website www.wecycle.nl/inleveren voor meer informatie over de inleveractie. Voor actuele openingstijden van de milieustraten raadpleeg de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl
1 oktober 2015

Ruimere interpretatie meldpunt ongewenste praktijken voormalige gemeente Oostflakkee

Het onderzoek gaat om praktische redenen inderdaad in eerste instantie terug tot en met 2010, in lijn met het raadsbesluit van 21 mei jongstleden. Echter, de kern van het onderzoek is of er sprake is van doorwerking in de huidige organisatie. Als er kwesties zijn die hun oorsprong hebben voor 2010 maar daarna nog doorlopen of hun doorwerking hebben gehad in de voormalige gemeente Oostflakkee en/of nog steeds doorwerken in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee, worden deze kwesties wel meegenomen in het onderzoek.

28 september 2015

Opening meldpunt ongewenste praktijken voormalige gemeente Oostflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds de start van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad regelmatig klachten en beschuldigingen ontvangen die onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur in de voormalige gemeente Oostflakkee suggereren. De gemeenteraad krijgt graag meer zicht op deze klachten en beschuldigingen, en de eventuele doorwerking van ongewenste praktijken in de huidige gemeente. De raad besloot daarom een inventariserend onderzoek te starten waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mogelijk ongewenste praktijken te melden via een meldpunt.
 
Onderzoek
Op 21 mei besloot de gemeenteraad een begeleidingscommissie in te stellen met als opdracht om een inventariserend onderzoek te begeleiden naar kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing bevatten voor onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur. Het gaat hierbij om handelen op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee, het voormalig Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) voor zover daarmee verband houdend, en de mogelijke doorwerking ervan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek gaat terug tot 2010 en gaat niet in op lopende geschillen die in een gerechtelijke procedure zijn of mogelijk worden betrokken. Op 17 september stemde de raad in met de opdrachtverstrekking aan Berenschot Groep B.V. om dit onderzoek op onafhankelijke wijze uit te voeren. Het onderzoek heeft een verwachte looptijd van drie maanden.
 
Meldpunt
Ten behoeve van het onderzoek opent Berenschot een meldpunt om iedereen de gelegenheid te geven een melding te doen van ongewenste praktijken die binnen bovenstaande beschrijving vallen. Het meldpunt is geopend van 1 oktober tot en met 21 oktober. Een melding kan gedaan worden door een e-mail te sturen naaronderzoek@berenschot.nl. Berenschot behandelt alle meldingen die via dit meldpunt binnenkomen vertrouwelijk: zij rapporteren niet over de bron van de informatie. Anonieme meldingen worden echter niet geaccepteerd, omdat de onderzoekers van Berenschot de mogelijkheid moeten hebben om navraag te doen bij de melder.
 
Vragen
Aanvullende informatie over het meldpunt kunt u vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee:www.goeree-overflakkee.nl/meldpunt. Voor vragen over het meldpunt kunt u contact opnemen met Jeroen Mimpen, secretaris van de begeleidingscommissie. Hij is telefonisch bereikbaar via (0187) 47 51 95 en per e-mail:j.mimpen@goeree-overflakkee.nlTraining ‘aanpak alcohol- en drugsgebruik bij jongeren’ voor professionals  
 
In november geeft Youz een training 'Open en Alert' voor professionals in het kader van verslavingspreventie bij jongeren. De gemeente Goeree-Overflakkee steunt dit initiatief, omdat de training past bij het beleid voor Verslavingspreventie. Voor de training zijn organisaties uitgenodigd die werkzaam zijn in de alcohol- en drugspreventie, zoals Jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn. Er zijn nog plekken vrij! 
 
Programma Open en Alert
Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de jongeren die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.
 
Locatie en programma 
De training wordt gegeven in Bestuurscentrum Het Rondeel (raadzaal), Dwarsweg 40 in Middelharnis. De training bestaat uit drie donderdagmiddagen ( 5 november,  12 november en 19 november van 13.00 tot 16.00 uur) en een follow-up drie tot zes maanden later.
De training behandelt onderwerpen als middelenkennis, de verschillende werkingen van drugs, de stadia van gebruik en verslaving, het signaleren van problematisch gebruik, stadia van gedragsverandering en begeleiding van jongeren en motiverende gespreksvoering
 
Interesse?
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u zich aanmelden bij Anne Fish-van Middelkoop van Youz via e-mail:a.middelkoop@youz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, uw werkgever en uw functie.
 
Extra informatie 
Actieve deelname aan een volledige training “Open en Alert” levert 2 registerpunten op voor de vrije ruimte – in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw – van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. 
27 september 2015


 

Schotejil-junioren behalen zilveren medaille op Nationaal Estafette Kampioenschap 
 

MIDDELHARNIS - Vijf jonge zwemsters van z.c. De Schotejil namen deel aan het Nationaal Kampioenschap Estafette in Eindhoven. Tamara de Ruiter, Bibi Middelbos, Lotte Tillema, Lieske Zijlstra en Elize Tanis, allemaal van jaargang 2002, verschenen in variërende samenstelling vier keer aan de start en wisten zich in een sterk deelnemers veld bestaande uit ca. 20 zwemteam uit geheel Nederland prima staande te houden. Ze wonnen uiteindelijk zelfs de zilveren medaille op dit Nationaal Kampioenschap.De te zwemmen nummers waren de 4x100m schoolslag, 4x100m rugslag, 4x 100m vrije slag en tenslotte de 4x 100m wisselslag. Op de schoolslag tikten de Schotejil-meiden als 3
e aan in een tijd van 5.40.47. Lieske Zijlstra zette op de schoolslag als startzwemster een mooie 1.21.57 neer. Op de 4x100m rugslag eindigden zij als 4e in een tijd van 5.02.39 opnieuw met Lieske Zijlstra als startzwemster (1.16.34). Vervolgens kwam op de 4x100m vrij een tijd van 4.22.72 op de klok te staan en werd met Elise Tanis als startzwemster (1.00.23) uiteindelijk als 4e gefinished. Tenslotte zwommen de meisjes de wisselslag in een tijd van 4.54.28 met Elise Tanis opnieuw als startzwemster op de rugslag (1.08.45) en eindigden hiermee als 1e. In de totaaltelling over alle gezwommen nummers hebben deze vijf jonge Schotejil meisjes een prachtige prestatie geleverd op het Nationale wedstrijdtoneel en mochten de zilveren medaille over-all in ontvangst nemen. Het seizoen is na dit weekend voor de Schotejil definitief begonnen met klinkende prestaties.     Schotejil begint sterk aan nieuwe zwemseizoen
 

MIDDELHARNIS - De Schotejil heeft zaterdag 26 september de eerste wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie in Dordrecht. Er werden drie ere-plaatsen behaald, door resp. Lieske Zijlstra, die 2e werd op 50m rugslag in 33.89, Lotte Middelbos met een 2e plaats op 100m wisselslag in 1.11.80 en door Tamara de Ruiter die 3e werd op 100m wisselslag in 1.17.14. Lotte Middelbos verbeterde bovendien het bijna 9 jaar oude clubrecord onder 16 jaar van Esmee Koedoot op 200m schoolslag naar 2.49.57.
 
Er werden gedurende het verloop van de wedstrijd vele tijdsverbeteringen gerealiseerd. Op de 200m schoolslag bij de heren zwommen David Kievit en Aron Paase verrassende tijden in resp. 2.41.70 en 2.50.10. Op de 200m vrij kwam Lieske Zijlstra uit op een p.r. in 2.22.99. Jorian Tanis dook onder twee magische drempels met resp . 29.98 op 50m rugslag en 1.59.72 op de 200m vrij. Manon Middelbos dook onder de 30 seconde grens met haar 29.95 op 50m vrij evenals Tim Wielhouwer met 29.56. Aron Paasse zwom op de 50m vrij een sterke tijd in 27.50 en Jacob Mackloet verbeterde zijn 100m wisselslag naar 1.09.47. Aron Paasse zwom verder nog de 100m wisselslag in 1.10.60, gevolgd door Luuk Kieviet in 1.14.73. Xander Vis zwom eveneens een dik p.r. op de 100m wisselslag in 1.19.53. Eva Dijkstra wist op de 50m rugslag in 39.70 maar liefst 10 seconden van haar tijd af te zwemmen.
In de jongste categorie werden eveneens knappe tijden gezwommen. Lyke Buscop (2005) en Laurens Kalle (2006) zwommen dikke p.r.’s op de 100m wisselslag in resp. 1.29.82 en 1.33.06.  


24 september 2015


Voormalig gemeentehuis Goedereede nog niet ingezet als noodopvanglocatie
 
GOEDEREEDE - Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Goeree-Overflakkee laten weten voorlopig geen gebruik te maken van het aanbod voor noodopvang van vluchtelingen. Dit betekent dat het voormalige gemeentehuis van Goedereede (voorlopig) niet wordt ingezet als noodopvanglocatie. 
 
Het Rijk heeft donderdag 17 september alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende noodopvang (72 uur) aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt – voornamelijk uit Syrië – moet deze opvang snel gerealiseerd worden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft één locatie aangeboden: het voormalige gemeentehuis van Goedereede. Van dit aanbod wordt nu geen gebruikgemaakt, omdat er voor noodopvang voldoende opties aangeboden zijn in Nederland.
 
Voorlopig geen opvanglocatie  
“Dit betekent overigens niet dat het zeker is dat het COA helemaal geen beroep doet op een opvanglocatie op Goeree-Overflakkee”, aldus waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. “Het COA heeft aangegeven dat zij zoeken naar locaties die geschikt zijn voor het opvangen van 250 vluchtelingen of meer. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft aangegeven voor vijftig vluchtelingen in noodopvang te kunnen voorzien in het voormalige gemeentehuis van Goedereede”. 
 
Geen verdere voorbereidingen
De gemeente Goeree-Overflakkee treft geen verdere voorbereidingen voor de eventuele tijdelijke opvang van asielzoekers in Goedereede. Pas wanneer door het COA wordt aangegeven dat toch gebruik wordt gemaakt van het voormalige gemeentehuis als tijdelijke noodopvanglocatie, wordt door de gemeente actie ondernomen.
 
Huisvesting statushouders 
Het aanbod van de gemeente om desgevraagd noodopvang te leveren staat los van de wettelijke verplichting tot huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Vanaf 2014 tot nu heeft de gemeente Goeree-Overflakkee 105 statushouders geplaatst. Dit jaar komen daar nog 26 statushouders bij.
 
Onderzoek 
De mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen voor langere duur is tijdens de raadsvergadering van 17 september aan de orde geweest. Door de gemeenteraad is toen een motie aangenomen om voor het einde van het jaar de mogelijkheden te onderzoeken voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. En daarnaast ook te inventariseren hoeveel vluchtelingen en met welke status (noodopvang, tijdelijke opvang, reguliere opvang, hervestiging vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders) extra opgevangen kunnen worden.
 
Meer informatie
De motie is te vinden op de website van de gemeente: http://www.goeree-overflakkee.nl/bestuur/moties_43896/. Heeft u vragen over de mogelijke noodopvang van vluchtelingen op Goeree-Overflakkee, dan kunt u contact opnemen met Henk van Oostenbrugge,  afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: h.vanoostenbrugge@goeree-overflakkee.nl.


 

Verkeersveiligheidsdag 2015 SommelsdijK

GOEREE-OVERFLAKKEE - 325 leerlingen van basisscholen uit Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet bezoeken op donderdag 24 september de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk worden de hele dag verschillende activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen  bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op zelf ervaren en het eigen verkeersgedrag.

De leerlingen kunnen hun fietsvaardigheden oefenen op een parcours, voeren opdrachten uit rondom het thema Alcohol en drugs in het verkeer en het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt op verschillende manieren getest en de kinderen brengen een bezoekje aan de politie.
 
De Verkeersveiligheidsdag wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks onder het motto 'Maak Van De Nul Een Punt' verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor alle leeftijden zoals lesmodules in het Voortgezet Onderwijs, SCOOT-mobielcursussen en de Praktijkdagen Jonge Automobilisten. Hiermee streeft de RPV naar 0 verkeersslachtoffers.

.
 
 
 


23 september 2015

Prijswinnaar Jaap Dorleijn in de wolken met spectaculaire Helicoptervlucht 

De hoofdprijs van 'Jouw Deltaroute Moment'


REGIO - De Deltawerken beleven op een ultieme manier en het totale overzicht van deze werken zien vanuit de lucht? Dat heeft Jaap Dorleijn uit Goes afgelopen zaterdag 19 september mogen mee maken samen met zijn zoon. Eind augustus besloot Jaap Dorleijn, net gestart met zijn hobby fotografie, toch maar om die ene goed gelukte foto van de Oosterscheldekering in te dienen op de site www.jouwdeltaroutemoment.nl.


De winnende foto van Jaap Dorleijn

Vrienden en familie konden stemmen en binnen enkele dagen stond Dorleijn op de 7e plek. Na een jury-oordeel kwam zijn foto als beste uit de bus. Zijn motivatie (Deltawerken is voor en door Zeeland), de motivatie van de vakjury en de kwaliteit van zijn foto tezamen leverde hem de 1e prijs op.


manja meijer fotografie

De fotowedstrijd werd georganiseerd door Beleef de Deltaroute, het gezamenlijke project van Rijkswaterstaat en ANWB, om de beleving rond de dertien Deltawerken in beeld te krijgen en mensen ook meer te laten weten waarom de Deltawerken er zijn en dat kennis hierover tezamen met uitjes en evenementen in de Delta te beleven zijn. Zoveel Deltawerken, zoveel prijzen. Dertien in totaal, aangeboden door dertien partners van Beleef de Deltaroute. Een Roompot-appartement, varen met een groep op een Hoogaars en de Klipper Avontuur Goes tot kitesurfen, zeilen, en nog veel meer. Maar de hoofdprijs was toch wel het ultieme Deltaroute-moment om de Deltawerken te mogen zien vanuit de lucht: een helicoptervlucht over de Oosterscheldekering, Brouwersdam en Haringvlietsluizen.


manja meijer fotografie

Zaterdag 19 september nam Jaap zijn zoontje Luc mee op dit avontuur en natuurlijk zijn camera. Deze spectaculaire prijs werd mogelijk gemaakt door Prince-Helicopters uit Zierikzee. Nadat hij de prijs officieel overhandigd had gekregen, nam Ton Prince hen mee in met de Enstrom 480 om het Delta-luchtruim te verkennen en teruggekeerd bleek: Jaap en zijn zoon hadden enorm genoten.

Nederland is innovatiekracht
Na afloop kregen Jaap Dorleijn en Ton Prince een bijzondere foto aangeboden van Rijkswaterstater Karen van Burg met daarop de helicopter die in de jaren '80 werd ingezet voor de aanleg van de Oosterscheldekering. De stenen voor het fundament van deze kering werden met een proef vanuit het luchtruim op de gewenste plek gestort. Deze foto was gemaakt door een oud-Rijkswaterstater en eveneens Zeeuw Leen Becu. Samen met de aannemer had hij toentertijd deze proef bedacht en uitgevoerd. Innovaties in de delta zijn, waren en blijven gaande. De dertien Deltawerken toen en nu. Maar ook de op stapel staande nieuwe projecten om de Delta tegen de zeespiegelstijging in de toekomst te beschermen, in relatie met de natuur, is Nederlandse innovatiekracht. Een mooi product van de Delta waar de Nederlanders en buitenlandse recreanten graag voor naar de Delta komt: kennis en beleving.

Ook eens vliegen met een helicopter boven de Deltawerken of in het Deltagebied? Meer informatie op http://www.prince-helicopters.nl  Weten wie de andere 12 prijswinnaars zijn of ook iets bijzonders willen beleven of leren rond de Deltawerken: ga dan naar www.beleefdedeltaroute.nl
 

20 september 2015

Aandacht voor ongrondwettelijke uitspraken 

“Ik ben niet ziek!”

SOMMELSDIJK - Frank Boerboom vindt dat de dominees Klaas Jelle Kaptein en Jan Willem van Estrik met hun uitspraken in het Algemeen Dagblad (15-09) over homo’s, de grondwet overtreden. “Artikel 1 van de grondwet verbiedt elke vorm van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.”Frank Boerboom liet flyers drukken met deze tekst. Deze flyers werden door hem en Ivo Belt uitgedeeld, op zondagmorgen bij de Rebohothkerk, waarbij werd gepoogd een gesprek aan te gaan met de kerkgangers. “Ik heb geen aandoening en ik ben niet ziek”, aldus Frank Boerboom, “Dus ik hoef ook geen pastorale zorg om genezen te worden.”  Statenbijbel 

De actie van de mannen liet de gelovigen niet totaal onberoerd en nog tijdens de dienst kwam mevrouw Fredrieke Koole naar beide protestanten toe en gaf hen een Statenbijbel. Aangezien de kerk naast het politiebureau ligt, kwamen er ook gesprekken op gang met enkele politieagenten. Deze nodigden beide mannen uit voor een kop koffie en een gesprek om de (on)mogelijkheden te bespreken over het doen van aangifte wegens discriminatie.


 

17 september 2015


Vrijwillige zwerfafvalopruimers Goeree-Overflakkee gestart
 
Dinsdag 15 september 2015 gaf wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee het officiële startschot voor de actie ‘GO Groen, gewoon doen’. Deze actie is een onderdeel van het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ en draagt bij aan het terugdringen van het zwerfafval. Ruim dertig inwoners uit de gemeente hebben zich naar aanleiding van een oproep via de lokale media aangemeld als vrijwillige zwerfafvalopruimer. De gemeente ondersteunt deze zwerfafvalopruimers door het beschikbaar stellen van onder andere afvalzakken, handschoenen, een hesje en een grijpertje.
 
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is daarom het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ gestart. Als onderdeel van het project is in samenwerking met leerlingen van CSG Prins Maurits uit Middelharnis gekeken naar de manier waarop de hoeveelheid zwerfafval langs de schoolfietsroutes kan worden aangepakt. Ook Edudelta college is gestart met een onderzoek naar zwerfafval op de wandelroute naar de Agrimarkt. Daarnaast doen vele basisscholen jaarlijks mee aan de Opschoondag van Nederland Schoon en gaan de leerlingen met prikkers en vuilniszakken de straat op om de buurt schoon te maken.
 
In maart 2015 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee inwoners opgeroepen zich als vrijwilliger aan te melden om mee te helpen met het opruimen van zwerfafval langs de dijken en in de natuurgebieden. Het idee is dat deze mensen een zelfgekozen stukje landschap gaan bijhouden. De gemeente wil in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Hollandse Delta de zwerfafvalopruimers hierbij ondersteunen.Steeds meer vis duurzaam gevangen of verantwoord gekweekt

Bewuste vis steeds populairder bij gezinnen met kinderen

Den Haag, Utrecht, Zeist, 17 september 2015 - Bewust gevangen of gekweekte vis wordt steeds populairder. Steeds meer vis die door huishoudens in Nederland wordt gekocht is voorzien van het MSC- (duurzaam gevangen) of ASC- (verantwoord gekweekt) keurmerk. Gezinnen met kinderen en gepensioneerden eten samen 35 procent van alle verkochte ‘bewuste’ vis. Zij kopen hun vis het vaakst bij Albert Heijn, Lidl en Aldi. Dit blijkt uit onderzoek van GFK naar consumptie van ‘bewuste’ vis bij de start van de Bewuste Visweek op maandag 21 september.

De populairste vissen voor consumptie zijn: haring, zalm, koolvis, pangasius en tilapia. Ook vrijwel alle vissticks en lekkerbekjes die in supermarkten liggen hebben het MSC-keurmerk. Haring is de populairste duurzaam gevangen vis met maar liefst een kwart van de totale consumptie. Vissticks zijn verantwoordelijk voor 17 procent en wilde zalm voor 14 procent. Pangasius en tilapia zijn de meest gegeten verantwoord gekweekte vissoorten, hoewel gekweekte zalm en garnalen aan een opmars bezig zijn. De meeste ‘bewuste vis’ wordt gegeten in Zuid-Holland, Noord Brabant en Noord-Holland. In Flevoland wordt het minst ‘bewuste’ vis gegeten. Supermarkten hebben de intentie vanaf 2016 uitsluitend gecertificeerde vis te verkopen. 
Uitgebreid assortiment
Vanaf de start van de Bewuste Visweek aanstaande maandag vinden op tal van plekken in Nederland acties plaats om consumenten te wijzen op het belang om duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis te eten. De consumenten worden erop geattendeerd hoe uitgebreid het assortiment vis-, schaal- en schelpdieren met het ASC-keurmerk en MSC-keurmerk is.
De Bewuste Visweek
De Bewuste Visweek is een initiatief van het Wereld Natuur FondsMarine Stewardship Council en Aquaculture Stewardship Council. Supermarktketens, visdetaillisten, cateraars, visleveranciers en bekende vismerken steunen het initiatief. Om de visbestanden gezond te houden, kwetsbare kustgebieden te ontzien en ook in de toekomst een groeiende wereldbevolking van vis te kunnen voorzien is het belangrijk dat vis die consumenten eten duurzaam gevangen is en verantwoord gekweekt. Tijdens de Bewuste Visweek ontdekken consumenten bijvoorbeeld hoe uitgebreid het assortiment vis-, schaal- en schelpdieren met het ASC-keurmerk en MSC-keurmerk is,  waar ze die kunnen aanschaffen en hoe ze die kunnen bereiden.Omwonenden Rubensplein kiezen voor pannacourt en verkeersplein 
 
De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat, na de verplaatsing van de skatevoorziening, het Rubensplein in Middelharnis intact blijft als speelplein. Samen met omwonenden is daarom van gedachten gewisseld over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Eind van dit jaar verwacht de gemeente het Rubensplein gedeeltelijk te kunnen herinrichten met onder meer een pannacourt en een verkeersplein. 
 
Pannacourt en verkeersplein 
Eind mei is voor omwonenden en andere geïnteresseerden een inloopmiddag en -avond georganiseerd in Wijkcentrum Doetinchemsestraat aan het Rubensplein. Hier zijn vier varianten gepresenteerd in de vorm van schetsontwerpen en werd meer informatie gegeven over de herinrichtingsmogelijkheden. De meerderheid (49 van de in totaal 89 stemmen) heeft de voorkeur gegeven aan een gecombineerde variant waarin een pannacourt (kleine voetbalkooi) en een verkeersplein gerealiseerd worden.
 
Speelse uitstraling 
Uit de gesprekken met omwonenden is gebleken dat een speelse uitstraling van het plein zeer wenselijk is. Daarom is er voor gekozen om enkele gekleurde betonnen bollen te plaatsen en twee speelattributen toe te voegen.
 
Speelwaarde 
“Het Rubensplein heeft een belangrijke functie als speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met het wegvallen van de skatevoorziening is ook een deel van de speelwaarde van het plein verdwenen. Ik ben blij dat op basis van de inbreng van de omwonenden een keuze is gemaakt voor de herinrichting”, zegt wethouder Gerrit de Jong. 
 
Onderzoek 
DCMR is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke geluidshinder die kan ontstaan door de gewenste pannacourt. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat als de pannacourt op een minimale afstand van 35 meter tot de omliggende woningen wordt geplaatst er naar verwachting geen overmatige hinder ontstaat. De gemeente Goeree-Overflakkee volgt dit advies van DCMR en houdt daar rekening mee met het plaatsen van de pannacourt.
 
Meer informatie
De vergunningaanvraag voor de pannacourt is ingediend. De gemeente verwacht dat de vergunningprocedure in november 2015 afgerond is. Voor meer informatie over de gedeeltelijke herinrichting van het Rubensplein kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Kreemer, Medewerker Kern- en buurtgericht werken, via het algemene telefoonnummer 14 0187. 15 september 2015
 

Open Dag op windpark Battenoert

GOEREE-OVERFLAKKEE - Coöperatie Deltawind, de duurzame energie cooperatie, nodigt u zaterdag 26 september uit voor een Open Dag tijdens de bouw van het nieuwe windpark  Battenoert. Het bouwen van een windpark is uniek gebeuren voor iedereen die alles eens van dichtbij wil zien.

Voor de oude 7 turbines uit 1996 komen er 4 nieuwe in de plaats. De nieuwe turbines krijgen een mast van 99 meter hoog en de wieken hebben een diameter van 100 meter. De totale hoogte of tiphoogte is straks dus 149 meter. Samen leveren deze nieuwe turbines 4 keer zo veel energie op als het oude park, voldoende voor de helft van alle huishoudens op het eiland.
 
Open dag
Op zaterdag 26 september wordt de bouwplaats opengesteld van 10.30 – 15.00 uur. U kunt dan over de bouwlocatie lopen en alles van nabij bekijken. De bouw van de masten is vrijwel klaar en de eerste turbines met wieken worden geplaatst. Deskundigen van zowel Deltawind als van turbineleverancier Enercon zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden, evenals GMB die de infrastructuur en funderingen heeft aangelegd.
 
Hoe komt u op de bouwplaats
Komt u met de fiets dan is parkeren mogelijk op het erf van de familie de Koning aan de Battenoordseweg. Voor auto’s is de polder die dag afgesloten. Parkeren kan bij restaurant Grevelingen op de Grevelingendam. Hier vandaan rijden iedere 20 minuten bussen naar de bouwplaats. U stapt uit bij de bouwplaats, dus trek goede wandelschoenen aan.
 
Informatiemarkt
Bij het restaurant de Grevelingen is een informatiemarkt. Hier staat de vrijwilligers van Deltawind in de informatiestand. Ook de bedrijven met wie we samenwerken presenteren zich:
- Vandebron, die de energie van onze windturbines verkoopt;
- Triodos Bank, die naast onze leden het park financiert;
- Stedin, die zorgt dat het park wordt aangesloten op het elektriciteitsnet;
- GO college, dat op het eiland opleidingen verzorgt voor technische beroepen, waaronder de windbranche.
 
Uw huis aansluiten op deze windenergie?
Vanaf januari zal de energie van de windturbines van Battenoert rechtstreeks te koop zijn via het bedrijf Vandebron. Ook u kunt overstappen op 100% groene windstroom die op ons eigen eiland is geproduceerd. Iedereen die tussen 26 september en 31 december overstapt naar Vandebron maakt kans op een ballonvaart. U vindt Windpark Battenoert vanaf 26 september op de website www.vandebron.nl . En iedereen die lid is van Deltawind en overstapt krijgt 60,- korting op een contract van drie jaar.

Mede-eigenaar worden?
Op de website van Deltawind,  www.deltawind.nl, is de bouw van het windpark te volgen. Ook is hier informatie te vinden over lidmaatschap of financiële deelname in de windparken van Deltawind. Want Deltawind, dat zijn ruim 1800 eilandbewoners die samen eigenaar zijn van deze turbines. Nieuw raftteam Flakkee peddelt lekker door
 


MIDDELHARNIS - Het splinternieuwe Raftteam Flakkee komt op stoom. Nog maar pas opgericht zijn al een aantal trainingen bij Dirksland achter de rug en hebben een paar leden afgelopen weekend deelgenomen aan de officieuze Nederlandse Kampioenschappen in Noord-Brabant bij de Volmolense Kano Club. 

Teamleider Lucas Hartong: “Dat was zo’n ongelofelijk gezellige ervaring! Hoewel we uiteraard nog maar weinig ervaring hebben was het een fantastische kennismaking met de praktijk van het wedstrijdraften. Je leert veel van het zelf doen, maar ook van het kijken naar andere teams. Fouten maak je allemaal, maar het is de kunst om die fouten zoveel mogelijk weg te werken en dan kom je verder.”
 
Het team ontving afgelopen week ook haar eerste internationale deelnemer: Bert Kanora uit Antwerpen. Hij gaat zo af en toe meetrainen. Het enthousiasme van het nieuwe Flakkeese team is niet onopgemerkt gebleven bij de Nederlandse Raft Bond. Die hebben het team veel succes gewenst voor de komende tijd. Dat enthousiasme waait ook over naar Noord-Holland, waar een bevriende kanoër nu ook een raft team wil gaan opstarten. Het Raftteam Flakkee gaat verder eind deze maand met een aantal leden naar de wildwaterbaan van Arras, in Noord Frankrijk, om daar op uitnodiging van de Vlaamse Kano en Kayak Federatie training te ontvangen. “Zo wordt in een supergezellige sfeer ervaren hoe gaaf het is om sportief op het water te zijn en in een vriendschappelijke sfeer als team bezig te zijn. Niets leukers dan dat! En geïntereseerden, jong en oud, zijn altijd welkom om een keer gratis mee te komen doen. Plek zat!”, aldus Lucas Hartong. Voor meer informatie: betrokken@planet.nl
 
Voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden ligt met ingang van 16 september 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de beschermde stads- en dorpsgebieden in Goedereede, Middelharnis en Sommelsdijk. 
 
De begrenzingen van de plangebieden zijn door de rijksoverheid bepaald. Voor de historische kern van Goedereede vond dit in 1972 plaats. De historische kernen van Middelharnis- en Sommelsdijk zijn in 2000 als beschermd dorps- en stadsgebied aangewezen.
 
Waarom een nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden ge- of verbouwd. Het huidige bestemminsplan voor de kernen van Middelharnis en Sommelsdijk moet volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor 16 maart 2016 zijn herzien. Daarnaast bestaan er op dit moment nog aanzienlijke verschillen in wat er wel en niet kan en mag in de drie dorpskernen. In het bestemmingsplan wordt de kern van Goedereede herzien, zodat voor alle beschermde gebieden op Goeree-Overflakkee dezelfde uitgangspunten en regelgeving gelden. Het bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
 
Stukken inzien
De stukken zijn in pdf-formaat  in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nlof telefonisch via 14 0187 een afspraak maken.
 
Inspraakreacties
Inspraakreacties kunnen tot en met 27 oktober 2015 schriftelijk of telefonisch worden ingediend. Een schriftelijke reactie kan onder vermelding het voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden  gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.
 
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.
 
Inspraakavond
Op woensdagavond 30 september vindt er in het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis, een inspraakavond plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakavond begint om 19.30 uur, er wordt een toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan. Gemaakte opmerkingen worden voor zover dit mogelijk is meegenomen in het voorbereidingsproces.
 
Vervolg bestemmingsplanprocedure
Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting in februari/maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

 

Nu ook al op RTL.  

Lees ook de commentaren!14 september 2015

Exclusief interview met de schrijfster van het omstreden artikel in EilandenNieuws
dat voor zoveel commotie zorgdeWie ben je en waarom schreef je dit artikel over het jonge homostel?

Ik ben Sam Fish uit Sommelsdijk, 24 jaar oud. Van maart tot september 2014 liep ik stage bij het Eilanden Nieuws. Ik heb tijdens die stage een serie mogen schrijven over de Dorpskenners van Goeree-Overflakkee, want elk dorp heeft wel iemand die alles weet van vroeger. Die serie is zo goed bevallen dat ze mij dit jaar vroegen om nog een serie te schrijven. Een serie over een andere generatie om ook hen aan het woord te laten; de Twintigers. Een kijkje in hun leven en wat is hun band met het eiland.

Voor die serie heb ik meerdere twintigers geïnterviewd. Waaronder iemand van Buutengeweun, 3fm DJ Jasper Leijndens, iemand van TOF en ook twee homojongens met wie ik via Gay op Flakkee in contact ben gekomen. Het Eilanden-Nieuws wilde graag dat ik Gay op Flakkee ook zou benaderen, omdat zij ook bij het eiland horen. Ze hadden alleen niet deze reactie verwacht. Niemand had deze reactie verwacht.
 
Wat voor reacties kwamen er dan op het artikel?

Wat de precieze reacties waren weet ik niet, ik heb ze nog niet kunnen inzien. Maar ik heb gehoord dat mensen dreigden met het opzeggen van het abonnement.
 
En nu bieden de eindredactie en de directeur hun excuses aan, aan de lezers. Stopt de serie nu?

Dat de serie stopt is nog niet met zoveel woorden naar mij toe gecommuniceerd. Er liggen nog zeven afleveringen in de la. Ik heb woensdag een gesprek met de redactie en daar zal meer duidelijk worden. Misschien kan de serie op de een of andere manier toch doorgaan, wie weet in de dinsdagkrant, die wordt ten slotte gelezen door een diverser publiek en zal dus minder radicale reacties krijgen. Goeree-Overflakkee in het zonnetje

De beste marketeers van Goeree-Overflakkee blijken toch elke keer weer de gereformeerden.
Wat de gemeente niet lukt, lukt de streng gelovigen wel: landelijke aandacht voor dit eiland.


BRON: Telegraaf 14 september 2015
Excuses om interview met homostel
GOEREE-OVERFLAKKEE - Op het zwaargereformeerde Goeree-Overflakkee heeft de hoofdredacteur van het lokale krantje Eilanden-Nieuws zijn excuses aangeboden voor een interview met een homostel. Het stuk zorgde voor zoveel opschudding onder de kerkelijke lezers, dat de krant heeft besloten op de knieën te gaan.

In een serie van verhalen over twintigers op Goeree-Overflakkee werd een interview met het liefdeskoppel Arjan Kamp (20) en Menno Smit (18) gepubliceerd. Het vraaggesprek viel slecht bij een deel van de lezers met een gereformeerde achtergrond.
Hoofdredacteur Adri van der Laan van het huis-aan-huisblad besloot daarop zijn excuses aan te bieden. In een reactie in de krant gaat hij diep door het stof. ''Hiermee is te veel een podium geboden aan een levensgevoel en wijze waarin de meeste lezers van onze abonnee-editie zich niet herkennen en die ook niet strookt met de grondslag van Eilanden-Nieuws'', staat te lezen in een reactie in de krant. Het excuus wekt de woede van veel andere lezers. Een aantal van hen wil het krantje niet meer in de brievenbus
.
BRON: Algemeen Dagblad, Rotterdams Dagblad 14 september 2015-09-14

Weekblad excuseert zich voor interview met homostel

Op Goeree-Overflakkee heeft het Eilanden-Nieuws voor opschudding gezorgd. Het weekblad heeft zijn excuses aangeboden voor een interview met het homokoppel Arjan Kamp (20) en Menno Smit (18).
Het verhaal werd gemaakt in het kader van een serie verhalen over twintigers op Goeree-Overflakkee. Dat viel slecht bij een deel van de lezers met een gereformeerde achtergrond.

Hoofdredacteur Adri van der Laan en directeur Ab van der Veer gaan in een gepubliceerde reactie diep door het stof, 'want hiermee is te veel een podium geboden aan een levensgevoel en -wijze waarin de meeste lezers van onze abonnee-editie zich niet herkennen en die ook niet strookt met de grondslag van Eilanden-Nieuws'.

Het excuus heeft weer de woede gewekt van de gematigde lezers, die de huis-aan-huiseditie in de bus krijgen. Een aantal van hen wil Eilanden-Nieuws niet meer in de bus hebben.
12 september 2015


NK Wielrennen 2016 naar Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE/NIEUWEGEIN 12 september 2015 – De KNWU heeft in de Stichting NK Wielrennen 2016 de geschikte organisator gevonden voor het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg in 2016. Net als dit jaar, is er volgend jaar sprake van ‘KNWU NK Superweken’. In de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gestreden om de nationale titels op de weg en op de tijdrit door de elite mannen, vrouwen, beloften, nieuwelingen, junioren en elite zonder contract.

Naast deze nationale kampioenschappen worden er ook vele andere evenementen en activiteiten  georganiseerd op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee om de topsport en de breedtesport met elkaar te verbinden. De gemeente heeft de ambitie om hét fietseiland van Nederland te worden en juicht de komst van de KNWU NK Superweken dan ook toe. Voorzitter van de Stichting NK Wielrennen 2016 Bert Zwanenburg: “We willen graag een breed draagvlak creëren onder de bewoners voor de top- en breedtesport, daarnaast hopen we op de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven.”

Het enthousiasme is wederzijds, ook de KNWU is blij met de samenwerking en het feit dat Goeree-Overflakkee als locatie is gekozen. KNWU-bestuurslid Simon Meijn: “Wij zijn verheugd met de samenwerking met de Stichting NK Wielrennen 2016, die het organiseren van de KNWU NK Superweken op een mooie manier combineert met promotie van top- en breedtesport in de regio Goeree-Overflakkee.”
Ook de gemeente Goeree-Overflakkee is blij. Wethouder Marnix Trouwborst: “Wij verheugen ons op het feit dat het NK naar ons mooie eiland komt, omdat dit bijdraagt aan onze inspanningen om het eiland op de kaart te zetten. We hebben het volste vertrouwen in de toekomstige samenwerking met de Stichting en de KNWU om van dit prachtige evenement een succes te maken. Hierbij komt de ambitie van de gemeente om in 2016 sportgemeente van het jaar te worden.”
Programma en parcours
Op de eerste zaterdag worden de wegwedstrijden voor de nieuwelingen en junioren (m/v) verreden. Op woensdag worden de tijdritten voor de nieuwelingen en junioren (m/v), beloften, vrouwen, elite mannen met en zonder contract verreden. In het tweede weekend worden de wedstrijden van de beloften (vrijdag), elite vrouwen en elite mannen verreden (zaterdag).
Het parcours wordt mede samengesteld door Koos Moerenhout, oud-wielrenner en tegenwoordig ploegleider bij het Rabo Liv Team. De routes worden verdeeld over het hele eiland, waarbij de eerste wedstrijden in het midden en oosten worden verreden en de finalewedstrijden op vrijdag en zaterdag in het westelijke deel van Goeree-Overflakkee. Gedurende de hele week staan de nationale kampioenschappen centraal op het hele eiland.
Het parcours wordt op 18 oktober bekend gemaakt tijdens de ‘Ride with the Pro’s’, op de Bike Motion in Utrecht. Ride with the Pro’s is een evenement waarbij deelnemers de unieke kans krijgen om een dag te leven als wielerprof. 

Viering 500 jaar Retorica

SOMMELSDIIJK - Fotoverslag van een spectaculaire middag ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de rederijkerskamer Retorica in Sommelsdijk.
 
Burgemeester Lokker spreekt voor groot en klein
Vendelier helpt een handje bij de onthulling van het kunstwerk van Jaap Reedijk over de suikerbietencampagne


Ook aan de overzijde van de Havenkom van Sommelsdijk werd een kunstwerk onthuld van Jaap ReedijkEen meerpaal met een informatiepaneel met de geschiedenis van de Sommelsdijkse haven


11 september 2015
 

Het plaatsen van een C2000-mast, het aanbrengen van een verharding en het verwijderen van langs de Langeweg te Ooltgensplaat
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het plaatsen van een C2000-mast, het aanbrengen van een verharding en het verwijderen van langs de Langeweg te Ooltgensplaat, dossiernummer D0030344.
Start bezwaartermijn (6 weken): 8 september 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ridderkerk, 8 september 2015

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. R. Bouwman, afdelingshoofd Vergunningverlening

 

8 september 2015

Fotoverslag van de middag in zorgcentrum de Vliedberg 8 septemberDe ongepelde garnalen worden door visserman Jan Luime van de OD3/OD2 naar de Vliedberg gebrachtDe tafel ligt vol met garnalen maar de dames en een enkele heer zijn zeer bedreven in het pellen van de 'gornet'Ook waren er vissers die netten boettenEn de groep van Modelbouw Goeree-Overflakkee zorgde voor de juiste entourage 6 september 2015

John Albrechts 3e op NK zwemmen
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Het zwemseizoen is nog maar twee weken oud en zwemclub de Schotejil heeft de eerste kampioenschaps medaille alweer binnen. John Albrechts finishte zaterdag als derde in de categorie heren overall tijdens het Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen voor ambtenaren in Vianen.

Op het 500 meter lange parcours in het Merwede kanaal vormde zich al in de beginfase van de race een kopgroep met daarin alle favorieten voor de titel. Deze kopgroep nam een ruime afstand van de rest van het deelnemersveld en bleef tot 200 meter voor de finish bij elkaar. In de eindsprint wist Albrechts na Andre Oud en Ronald Prins als derde de finishplaat aan te tikken.
 
Zwempromotiedag op 19 september in de Staver
Zwemclub de Schotejil is op zoek naar zwemtalenten in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. Om de jeugd kennis te laten maken met de zwemsport in wedstrijdverband organiseert de Schotejil een zwempromotiedag met medewerking van oa. Olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn en Sportteam GO. Aanvang 12.45 uur, toegang gratis.

Schotejiller actief bij Open Water zwemwedstrijd te Vlissingen
Frank van der Voordt en Niels Albrechts hebben namens de Schotejil deelgenomen aan de 44e Kanaalrace te Vlissingen over 5 kilometer. In een tijd van 1 uur, 11 minuten en 52.56 seconden eindigde Frank van der Voordt op een mooie 6e plaats. Niels Albrechts zwom eveneens een snelle tijd over deze 5000m in 1 uur, 18 minuten en 45.26 seconden. 


5 september 2015
 

Wim Harteveld ontvangt Koninklijke Onderscheiding 
 
OUDE-TONGE - De heer W.C. Harteveld werd zaterdag 5 september 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit.
 


Wim Harteveld werd op 5 september 2015 verrast door vrijwilligers van Oranjevereniging Oude-Tonge. Hij dacht een avondje uit te gaan met zijn vrouw, maar in het geheim had de Oranjevereniging een jubileumfeest voor hem voorbereid. 
Wim is in Oude-Tonge een begrip. Hij heeft zich 25 jaar belangeloos ingezet voor de Oranjevereniging in Oude-Tonge. De eerste vier jaar was hij bestuurslid, maar in 1994 is hij voorzitter geworden. Tijdens zijn voorzitterschap is een groot aantal maatschappelijke initiatieven ontstaan voor de bewoners van Oude-Tonge. Niet alleen Koningsdag, maar ook de Dodenherdenking, de Watersnoodrampherdenking, de avondvierdaagse, de vredesloop, de lampionnenoptocht, Sinterklaas, en nog veel meer vrijwillige activiteiten worden uitgedacht en opgezet door Wim Harteveld.

Naast de activiteiten voor de Oranjevereniging zet hij zich ook in voor de jaarlijkse wielerronde, het jaarlijkse tentfeest voor de jeugd en de bootcamp die onlangs werd georganiseerd door Veteranen Goeree-Overflakkee in Oude-Tonge. De Oranjevereniging kent een groot aantal vrijwilligers, die hij ook begeleidt in het vrijwilligerswerk. Hij onderhoudt alle contacten met de gemeente en is van onnoemelijke waarde voor het verenigingsleven van Oude-Tonge.

Energy Festival Goeree-Overflakkee 2015

 
OUDDORP - Het Energy Festival 2015 werd zaterdag 5 september gehouden bij het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 
 Rondom en in het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam stonden van 10.00 tot 17.00 uur tal van duurzame activiteiten op het programma voor jong en oud. Bij het Inspiratiecentrum Grevelingen waren diverse stands, waar op een interactieve wijze kennis gemaakt kan worden met tal van innovatieve en duurzame toepassingen.
Duurzame vervoersmiddelen zoals segways en elektrische scooters konden getest worden.Men kon kennis maken met de Solar Boat van de TU Delft, proefmodellen van Tesla.Meer leren over de getijdencentrale, waterstofauto’s van Hyundai, Greenpoint, een vrachtwagen die op duurzaam LNG gas rijdt of bijvoorbeeld de grondstofjutters.Er waren stands met de vele duurzame streekproducten van Goeree-Overflakkee. 


 
Onderdeel van het Energy Festival is de Tesla Island Challenge. Bijna 50 rallyrijders reden de Tesla Island Challenge over Goeree-Overflakkee. Zij startten hun rally ’s ochtends bij het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. 


4 september 2015


Stellendamse garnaal in de Ark van de Smaak

Start week van de Goereese vis

STELLENDAM – Streekgebonden visserij, speciale producten en een bijdrage aan de diversiteit van voedsel. De opening van de week van de Goereese vis werd opgeluisterd door de organisatie Slow Food die de Stellendamse garnaal heeft toegevoegd aan de Ark van de Smaak.


Foto: Chefkok Jörn van den Heuvel van ‘Vingerling in Middelharnis krijgt het visbord uitgereikt door wethouder Arend Jan van der Vlugt dat kunstmaker Lars van Rossum heeft ontworpen.

Ontsproten vanuit dromen van ondernemers in het innovatieplatform Kop van Goeree en nu een kleurrijk evenement dat eilandbreed en zelfs provinciaal wordt uitgedragen.  26 Horecaondernemers hebben zich bij deze tweede editie van de Week van de Goereese Vis aangesloten en bieden de gehele week een culinair Goerees vismenu aan.


Jaap Reedijk met het schilderij van Lars van Rossum dat de grondslag vormt voor het visbord.

Flakkeese kunstenmakers maakten onder leiding van Jaap Reedijk schilderijen met als onderwerp de visserij. In zorgcentrum De Vliedberg worden garnalen gepeld door mensen die dat vroeger voor hun broodwinning deden. Tijdens het pellen komen de verhalen los over vroeger.

Mina van Oudenaren uit Stellendam en Annie Vlietland uit Ouddorp draaien op volle toeren

In het cultureel centrum Het Diekhuus wordt een film over de visserij gedraaid.In De Overkant in Ouddorp is een expositie van het werk van de kunstenaars van kunst en maker.nl met een veiling van de kunst op woensdag 9 september. In Stellendam, hét vissersdorp, worden rondleidingen in de visafslag verzorgd. En heel bijzonder: ook in het Provinciehuis van Zuid-Holland wordt de Week van de Goereese Vis gehouden.

Bijzonder product
Mevrouw Mieke Snoek van de wereldwijde organisatie Slow Food vertelt over wat bijzondere producten kunnen betekenen voor een regio. Traditie en kennis die bijdragen aan de voedseldiversiteit. In Stellendam is de garnaal zo'n bijzonder product. Het handmatig pellen, het vangstgebied en de bijzondere kleur zorgen voor een onderscheidend product. Foto: De OD-3 Adrianne komt de haven van Stellendam binnen met de verse Stellendamse garnalen.


Foto: Wethouder Van der Vlugt en visser Luime brengen de Stellendamse garnalen aan wal.

Mensen zonder werk doen graag wat voor een ander

Project Extra Handen

OOLTGENSPLAAT – Alle inwoners uit de dorpskern Ooltgensplaat zonder betaald werk die een uitkering ontvangen in het kader van de bijstandswet, zijn opgeroepen via een gemeentelijk schrijven om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst in ’t Centrum, over hun inzet bij het project Extra Handen, onder supervisie van de dorpsraad en Sjaloomzorg.

Donderdagochtend geven een zestal mensen, zonder betaald werk,  gehoor aan de oproep in de brief. Ook zijn er belangstellenden vanuit de VKGO en de Cliëntenraad. Van de dorpsraad zijn Gerrie Jansen en Bram den Exter aanwezig. De ochtend wordt geleid door re-integratieconsulente van de gemeente Goeree-Overflakkee Ilena van Houwelingen. Bijgestaan door haar collega Kas Kasmi.

Eerst volgt een algemene uitleg van de participatiewet over de tegenprestatie die de overheid verlangt in het kader ‘voor wat hoort wat’. Het gaat om maatschappelijk nuttige, tijdelijk werkzaamheden, die geen arbeidsverdringing opleveren en moeten passen bij het vermogen van de cliënten. Er zijn diverse redenen voor vrijstelling zoals bijvoorbeeld ouderschap van een kind onder de 5 jaar, het volgen van een re-integratietraject of minder dan een jaar werkeloos.

Extra Handen
Het bijzondere in Ooltgensplaat is dat nu van de mensen zonder betaald werk wordt verwacht dat ze zich gaan inzetten voor het dorp via het project Extra Handen. “Om het dorp leuker en mooier te maken”, aldus Gerrie Jansen. “Het gaat om bijvoorbeeld zwerfvuil verzamelen, onkruid verwijderen, sneeuw scheppen, buurtpreventie, tuintjes van bejaarden bijhouden, boodschappen doen en wat hulp in de huishouding.”

Het is een mooi plan. Maar de meeste mensen zonder betaald werk doen al allerlei klussen voor de gemeenschap. Vaak is dat bij de gemeente bekend vrijwilligerswerk, waarbij een contract is opgesteld. Voor het werk dat zij voor het dorp zouden gaan doen, moeten zij een werkbriefje laten aftekenen door Gerrie Jansen, die tevens de werkzaamheden coördineert. Niet iedereen vindt dat een goed idee. “Ik ontvang een uitkering van de gemeente, daar ben ik verantwoording aan verschuldigd en niet aan iemand van de dorpsraad,” meent een van de cliënten.

Werkwillig
De grote bereidheid om wat voor de samenleving te doen, bleek na een oproep van een van de cliënten die nog drie collectanten nodig had. Onmiddellijk meldden drie personen zich aan.
 
De Fort Express rijdt

OOLTGENSPLAAT - Tijdens de Omloop van Flakkee, op zaterdag 22 augustus is vanuit het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, de Fort Express in gebruik genomen. De bedoeling is dat de trein regelmatig te zien zal zijn op het oostelijk deel van Goeree – Overflakkee zoals bij het evenement Spirit op 19 en 20 september op het Fort Prins Frederik en natuurlijk bij Halloween en de Nacht van de Nacht. Het treintje is ook te boeken voor verjaardagen, bruiloften en andere gelegenheden. Informatie kan men vragen op info@fortprinsfrederik.nl of info@kchpromotie.eu  

Bezoekers die tijdens de Omloop op de verzorgingsplaats kwamen om de lopers van de jaarlijkse wandeltocht aan te moedigen, konden gratis een proefrit door Ooltgensplaat meemaken. Het treintje gaat historische ritten in de omgeving maken en beschikbaar zijn voor allerlei activiteiten. Ook zullen er arrangementen gemaakt worden in samenhang met de nieuwe veerpont de Waterpoort en de Sluishaven of anders bekend als de Galathese Haven.
In het Muziek Weekend van 28, 29 en 30 augustus heeft de trein dienst gedaan als pendeldienst tussen het busstation aan de Schaapsweg en het terrein van het Fort Prins Frederik.

Op de Open Monumenten dagen op zaterdag en zondag, 12 en 13 september, vormt de trein een verbinding  tussen de activiteiten in het dorp Ooltgensplaat en die op het Fort waar onder andere een expositie zal zijn van de werken van Mel Dale die de Oude Ambachten uitbeelden en de beschermheer Freek van het Fort in kledendracht rondleidingen zal verzorgen. 
Burgemeester Grootenboer hervat werkzaamheden
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij burgemeester Grootenboer werd op 2 oktober 2014  een tumor uit haar borst verwijderd. In het najaar startten de preventieve nabehandelingen, waarna een periode van herstel volgde. Op 1 oktober zal ze haar werkzaamheden als burgemeester volledig hervatten.
 


Nadat in september 2014 de diagnose borstkanker bij de burgemeester was gesteld, werd direct een start gemaakt met de behandelingen. Vrij kort daarna moest zij de werkzaamheden neerleggen, waarna de commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester aanstelde.
 
Tijdens haar afwezigheid hield zij regelmatig contact met collega’s om de ontwikkelingen binnen de gemeente op de voet te volgen. Nu het herstel achter de rug is, neemt Ada Grootenboer haar taken op 1 oktober weer over van waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. In de maand september is zij al voltijds aan het werk op het gemeentehuis, om zodoende weer volledige dossierkennis op te bouwen.
 
De overdracht van het ambt zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 oktober. Tijdens deze vergadering wordt ook afscheid genomen van waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. De vergadering is live te volgen via internet: http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live.
 
Burgemeester Grootenboer is blij weer te kunnen werken en haar ambt weer op te pakken: “Het doet me goed weer aan het werk te kunnen. Ik heb veel waardering voor de wijze waarop Jan Pieter Lokker de lijn heeft gecontinueerd die we als college hadden ingezet. Ik ben heel blij dat ik me straks weer volledig kan inzetten als burgemeester van de mooie gemeente Goeree-Overflakkee!”.


3 september 2015
 

Energy Festival 2015: promotionele Tesla’s op Goeree-Overflakkee
 
Op dinsdag 1 september zijn - vooruitlopend op het Energy Festival dat op 5 september plaatsvindt op Goeree-Overflakkee - twee Tesla’s overhandigd aan het college van B&W. De Tesla’s zijn aangeboden door Tesla en door EC-rent. De auto’s zijn speciaal voor het Energy Festival bestickerd om promotie te maken voor het Energy Festival. De collegeleden rijden de komende week met de Tesla’s over het eiland. 
 Het Energy Festival is hét evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Bezoek het Energy Festival en beleef een dag vol  duurzame energie voor jong en oud. Rondom en in het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam staan van 10.00 tot 17.00 uur tal van duurzame activiteiten op het programma voor jong en oud. De toegang is gratis.
 
Leer meer!
Bij het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam vindt u diverse stands, waar u op een interactieve wijze kennis kunt maken met tal van innovatieve en duurzame toepassingen. Test duurzame vervoersmiddelen zoals segways en elektrische scooters. Leer meer over onder andere duurzame visvangtechnieken, Tesla’s, Toon van Eneco, de getijdencentrale, de Solar Boat van de TU Delft, waterstofauto’s van Hyundai, een vrachtwagen die op duurzaam LNG gas rijdt en de grondstofjutters. Vraag bij de stand van Energieke Regio, de gemeente en WoonWijzerWinkel alles over verduurzaming. Proef één van de vele duurzame streekproducten van Goeree-Overflakkee.
 
Excursielocaties 
Verspreid op Goeree-Overflakkee stellen ondernemers hun bedrijf open en/of bieden
leuke activiteiten aan. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur terecht bij: Lambert Kozijnen in Oude-Tonge, zorgboerderij de Mékkerstee in Ouddorp, Goemaat Glas- en Kozijnen in Goedereede en de molen in Achthuizen. In de buitenhaven van Stellendam stelt Zeevisserijbedrijf C.Tanis twee vissersschepen open die volledig zijn uitgerust voor pulsvisserij. En het Wapen van Stellendam biedt gratis een half uur varen met een fluisterboot aan.
 
Tesla Island Challenge 
Onderdeel van het Energy Festival is de Tesla Island Challenge: een duurzame gezinsrally, speciaal voor Tesla-rijders in de Benelux. Tesla is een van de meest duurzame automerken ter wereld. Bijna 50 rallyrijders uit Nederland, België en Luxemburg leggen op 5 september een 140 km-lang parcours af over het hele eiland. De rallyrijders sluiten de dag af met een barbecue aan het strand. Kijk voor meer informatie op: www.teslaislandchallenge.eu

 Dag van de Democratie op zaterdag 12 september 
 
MIDDELHARNIS - De gemeente Goeree-Overflakkee viert op zaterdag 12 september de Internationale Dag van de Democratie. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belang van in vrijheid je stem te kunnen laten horen. Wilt u kennis maken met de democratie, de politiek en de rol van politici en politieke partijen? Dan bent u welkom zaterdag 12 september tussen 11.30 en 15.30 uur bij de muziektent aan het Beneden Zandpad in Middelharnis!
 
De raadsleden van de gemeente Goeree-Overflakkee benutten de Dag van de Democratie om met inwoners en bezoekers van het eiland in gesprek te gaan over lokale onderwerpen. Dit doen zij vanuit een bijzondere locatie: de muziektent aan het Beneden Zandpad in Middelharnis. Door deel te nemen aan deze dag willen de raadsleden aandacht vragen voor de Dag van de Democratie en de vrijheid waarin wij leven. Tussen 11.30 en 15.30 uur gaat een flinke vertegenwoordiging van de gemeenteraad met belangstellenden in gesprek over onderwerpen die leven op het eiland. Iedereen is van harte welkom bij de muziektent om zijn of haar stem te laten horen!
 
Activiteiten
Tijdens deze dag organiseert de gemeenteraad verschillende activiteiten. Bezoekers kunnen ‘geld’ besteden in het begrotingsspel, zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeenteraad of voor het informatieve programma ‘Gast van de raad’ dat elke maand rond een raadsvergadering wordt georganiseerd. Ook voor de kinderen is er deze dag een leuke verrassing.
 
Internationale Dag van de Democratie
De Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties heeft 15 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Democratie. Deze dag is bedoeld om de democratie te vieren, maar ook als herinnering dat we de democratie moeten promoten en beschermen. Ook in
Nederland wordt de Dag gevierd. Deze vindt ieder jaar plaats op de zaterdag van of voorafgaand aan 15 september.29 augustus 2015
 

Flakkeese Stroopbrokkenmaker gezocht

SOMMELSDIJK - De afgelopen tijd is Streekmuseum Goeree-Overflakkee veel in de media en heeft het museum succes met een aantal activiteiten en producten. Eén zo’n succesnummer is de Flakkeese Stroopbrok. Wie wil als echte Flakkeese brokkenmaken kosteloos aan de slag voor het Streekmuseum?Dankzij de suppoost Ria en vrijwilliger Annemarie heeft het Streekmuseum een uniek product in de verkoop. Zij staan vele uren in de keuken en hebben aangegeven dat het fijn zou zijn wanneer er nog een paar mensen Flakkeese brokken kunnen maken.

12 september is het Open Monumentendag en heeft het Streekmuseum twee verkooppunten, namelijk het Streekmuseum en het Raadhuis van Middelharnis. Weet iemand een persoon die Flakkeese brokken kosteloos voor het Streekmuseum wil maken? Kosten van de boodschappen kunnen ingediend worden bij het museum. Neem contact op met Bertrand van den Boogert: 06-13405123

 


27 augustus 2015

 

Toon Buijs ontvangt Koninklijke Onderscheiding

OUDE-TONGE - De heer A.J. Buijs uit Oude-Tonge werd donderdagmiddag 27 augustus 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit.
Toon Buijs is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij de Voetbalvereniging DBGC in Oude-Tonge. Het is een man van weinig woorden, maar van vele daden. Hij begon als jeugdleider, en later heeft hij vele functies bekleed zoals (onbezolgdigd) trainer van jeugdelftallen maar ook van het eerste elftal. Ook is hij verzorger geweest van het eerste elftal.

 
Inmiddels hij is 80 jaar en nog dagelijks te vinden op 'zijn' voetbalwei. Hij onderhoudt en keurt de velden, vangt de mollen, en houdt ook het ballenhok bij. Ook verricht hij kleine werkzaamheden aan de gebouwen en vangt hij de scheidsrechters op. Zijn kennis, visie en ervaring is onmisbaar voor Voetbalvereniging DBGC. Met zijn inzet vervult hij dan ook een voorbeeldfunctie voor anderen.
 

25 augustus 2015

 
Uitnodiging mantelzorgcompliment bijeenkomst
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers doen dit veelal uit liefde en betrokkenheid. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.
 

Tot en met 2014 kon je als mantelzorger jaarlijks een ‘compliment’ krijgen. Het was bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers én een tegemoetkoming in de kosten.
 
De uitkering werd geregeld door de Sociale Verzekeringsbank. Door de nieuwe Wmo wet vervalt in 2015 het mantelzorgcompliment. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van de personen die mantelzorg verlenen. De waardering kan gegeven worden in de vorm van een geldbedrag, maar het kan ook gaan om een waardering in natura. Het kan dus per gemeente verschillen.
 
Welke vorm van waardering zou u het meest op prijs stellen?
 
Stichting ZIJN houdt bijeenkomsten om hierover met u in gesprek te gaan. Deze zijn op maandag 7 september in het Diekhuus in Middelharnis en op woensdag 9 september in de Dorpstienden in Ouddorp van 19.30 tot 21.30 uur. Het wordt op prijs gesteld  wanneer u zich hiervoor van te voren aanmeldt bij Stichting ZIJN tel 0187 483366 of 0187 641344 e-mail m.walter@zijngo.nl   
Mocht u niet in staat zijn om te komen, maar toch u stem willen laten horen, kunt u dat doen via c.vermeulen@zijngo.nl
24 augustus 2015

Eneco partner Energy Festival 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Eneco verbindt zich aan het Energy Festival dat zaterdag 5 september plaatsvindt op Goeree-Overflakkee. Op hét evenement voor frontrunners op het gebied van duurzaamheid kunnen duurzame vervoersmiddelen worden getest (van elektrische auto’s tot segways), nieuwe duurzaamheidsinitiatieven worden ervaren (van energieleveranciers tot visserij) en duurzame streekproducten van lokale ondernemers worden geproefd.
 
Goeree-Overflakkee is het meest duurzame eiland van West-Europa en heeft de ambitie om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Op dit moment produceert het eiland al eenderde van de duurzame energie van Zuid-Holland. Eneco is actief betrokken met o.a. de ontwikkeling van windenergie en werkt met lokale partners als gemeente, bedrijven en burgers aan een duurzame decentrale energie-infrastructuur. Joris Laponder, directeur Eneco Corporate Accounts over het partnership: “Goeree-Overflakkee is een goed voorbeeld van een eiland waar stappen worden gemaakt in energietransitie. Je kunt dit overal op het eiland ervaren en dat past bij onze ambitie: duurzame energie voor iedereen”. Tijdens het festival op zaterdag 5 september laat Eneco festivalbezoekers kennis maken met diensten rondom duurzame mobiliteit, elektrisch vervoer en Toon, de innovatieve thermostaat.
 
Eneco Laadplein 
Onderdeel van het Energy Festival is de Tesla Island Challenge: een gezinsrally voor Tesla-rijders. Eneco vindt dit een heel mooi initiatief en wil dit graag ondersteunen. Speciaal voor deze rally en de bezoekers van het festival richt Eneco een tijdelijk laadplein in waar 12 elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen bijladen. Op deze manier wordt de Tesla Island Challenge mede mogelijk gemaakt door Eneco.
 
Energy Festival 
Op 5 september 2015 vindt de eerste editie van het Energy Festival plaats op Goeree-Overflakkee, met als centrale thema’s duurzame mobiliteit en energie. Rondom en in het Inspiratiecentrum Grevelingen bij de Brouwersdam wordt vanaf 10.00 uur een programma van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Particulieren en het bedrijfsleven maken op een interactieve manier kennis met veelal innovatieve toepassingen van duurzaamheid. Naast Eneco organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee het festival met een aantal prominente partijen waaronder Tesla, Greenpoint, Stedin en Deltawind.
Kijk voor meer informatie op: www.energyfestival.nl22 augustus 2015

Goeree-Overflakkee ontvangt vier sterren in de Schoonste Strandverkiezing
 
De stranden van Goeree-Overflakkee ontvingen gisteren weer de felbegeerde vier sterren in de Schoonste Strandverkiezing. De stranden vallen in de categorie zeer schoon en staan als derde in de Nederlandse ranglijst.
 
"Een fantastisch goede prestatie!", vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt verantwoordelijk voor onder andere strandbeheer en eilandmarketing. "Goeree-Overflakkee heeft een 22 km lang strand. En onderscheid zich van andere stranden door de breedte er van. Om dan de classificatie zeer schoon strand te mogen ontvangen is wel uniek! Het is een geweldige prestatie van onze medewerkers en de aannemer die de stranden schoonhouden en niet te vergeten de strandpaviljoenhouders. Dat de stranden op ons eiland mooi zijn dat wisten we al, maar bezoekers zijn op Goeree-Overflakkee ook verzekerd van een zeer schoon strand."
 
Ook voor de stimuleringsprijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt scoorde Goeree-Overflakkee goed. Matthijs Lievaart, opgegroeid achter de duinen van Goeree-Overflakkee, won met zijn initiatief: Doe mee en verlos de zee.
 
Matthijs kwam in 2010 op het idee om de stranden te verlossen van aangespoeld zwerfafval op de stranden van Goeree-Overflakkee. In eerste instantiebeperkte zich dat alleen tot de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee. Tot Matthijs zijn verbazing hielpen de strandbezoekers mee met het opruimen. Toen er een aangespoelde krat werd geplaatst met Matthijs z'n kenmerkende bordje erop werd de toevoer van zwerfafval door strandbezoekers steeds meer. Inmiddels staan zowel op de kop van Goeree-Overflakkee, als op 65 andere locaties langs de Nederlandse kust kratten met het bord "Doe Mee, Verlos de zee". Een mooi  initiatief dat strandbezoekers stimuleert om een handje mee te helpen om de stranden schoon te houden. Kijk voor meer informatie op www.verlosdezee.nl.


21 augustus 2015

 
Culinair en cultureel genieten van vis op Goeree-Overflakkee

De Week van de Goereese Vis is de lekkerste week op Goeree-Overflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de tweede editie van De Week van de Goereese Vis 4 t/m 12 september 2015 kan iedereen genieten van het thema vis en visserij. Van vis op je bord tot vis aan de muur en garnalen pellen. Dankzij de samenwerking tussen de sectoren visserij, horeca, kunst en educatie wordt er een breed palet van activiteiten aangeboden voor alle leeftijden.
 

Bram legt uit welke vissoorten er worden gevangen door de vissers


In De Week van de Goereese Vis staat genieten van vis centraal. Op Goeree-Overflakkee bieden 26 restaurants een Goerees drie gangen vismenu aan voor het vaste bedrag van € 27,50 euro per persoon. Ieder restaurant heeft een eigen vismenu samengesteld speciaal voor deze week. Enkele deelnemende restaurants bieden ‘kunst op je bord’ aan en serveren het vismenu op een porseleinen bord ontworpen door KUNSTENMAKER.NL welke je als gast na een gezellige avond mee naar huis krijgt.
 
De organisatie is enorm trots op de betrokkenheid van de horeca en ondernemers op het eiland om iets moois van deze week te maken. Ze merken op dat het product vis en visserij enorm leeft op het eiland. De organisatie benadrukt dat het een week is om vooral samen te genieten van verse vis en dat we niet mogen vergeten dat we een eigen vissersvloot hebben die iedere week naar zee gaat om de mooiste vis te vangen.
 
Naast het culinaire programma biedt De Week van de Goereese vis ook een cultureel programma voor alle leeftijden.
 
Programma
 
Vrijdag 4 september 2015
Opening De Week van de Goereese Vis en opening seizoen van de Stellendamse garnaal
Stellendam, buitenhaven
 
Zaterdag 5 september 2015
 
Galerie Parels van Goeree
Laat u verbazen wat de Noordzee brengt en wat voor moois Parels van Goeree ervan maakt! Kom geheel vrijblijvend in de galerie/werkplaats kijken van 13.00 tot 17.00 uur.
Ouddorp, Parels van Goeree, Westduinweg 11
 
TastingGoeree
Proef en beleef verrassende, culinaire gerechtjes van vis, schaal- en schelpdieren uit de Noordzee. Het vis-evenement in de historische ambiance van de toren van Goedereede is een uitstekende manier om kennis te maken met de lokale visspecialiteiten. De vispromotie wordt georganiseerd door Habraken Vis, Bij Elles en omdat vis moet zwemmen door Portugese Wijnen & Zo.
Het evenement wordt gehouden in de toren van Goedereede op zaterdag 5 september 2015 van 16.30 tot 19.30 uur. Kosten bedragen € 24,95 per persoon exclusief wijn. Aanmelden via: info@tastinggoeree.nl
Goedereede, Torenmuseum, Kerkpad 9
 
Dinsdag 8 september 2015
 
Garnalen pellen, zingen en netten boeten in zorgcentrum De Vliedberg
Inschrijven voor deelname bij de receptie van De Vliedberg. Neem voor vragen contact op met Margreet Klijn 0187 685500
Ouddorp, De Vliedberg, Vliedberglaan 100
 
Woensdag 9 september t/m 11 september 2015
 
Expositie KUNSTENMAKER.NL bij Galerie De Overkant
Woensdagavond 9 september vanaf 19 uur met veiling
Donderdagmiddag 10 september 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 11 september van 13.00 tot 20.30 uur
Ouddorp, De Overkant, Dijkstelweg 33
 
 
Woensdag 9 september 2015
 
Veiling KUNSTENMAKER.NL
Veiling kunstwerken met het thema vis van KUNSTENMAKER.NL bij Galerie De Overkant. Kunstenmaker is een kunstwerkplaats voor mensen die net even anders in de samenleving staan. Entree, koffie en thee zijn gratis. Toegang vanaf 19.00 uur.
Ouddorp, De Overkant

 

Succesvolle start nieuw Muziekschooljaar: nog wat plaats!
*** Muziekschool Goeree-Overflakkee ***
 

Keyboardles


Veel enthousiaste leerlingen!
De Muziekschool Goeree-Overflakkee is weer begonnen met haar lessen. Ongeveer 370 leerlingen gaan weer enthousiast starten met hun instrumentale- en vocale activiteiten. Deze muzikanten/leerlingen zijn afkomstig van het hele eiland en maken kennis met een veelkleurig palet aan muziek en instrumenten, dat aangereikt wordt door een team van 16 vakbekwame docenten.
 
Nog lesplaatsen beschikbaar!
Het plaatsen van de leerlingen die doorgaan en de nieuwe leerlingen die zich aangemeld hebben, is aan het begin van het schooljaar altijd weer maatwerk. Op dit moment is er nog plaats voor leerlingen Algemene Muzikale Vorming(kinderen die nu gestart zijn in groep 4 van de basisschool en die in de lessen op speelse wijze kennis gaan maken met de basisbeginselen van de muziek). Ook is er nog plaats voor met name blokfluitleerlingen, dwarsfluitleerlingen, harpleerlingen, keyboardleerlingen en zangleerlingen. In de Hafa-afdeling is er nog plaats voor bugel/trompet, saxofoon en slagwerk.

Verder kunt u zich ook nog aanmelden om mee te spelen in het Gemengd Ensemble. Dit is een “orkest” van zo’n 20 personen die op allerlei instrumenten spelen en dat geleid wordt door musicus Wim Soeters; hiervoor is het noodzakelijk dat de deelnemers spelen op ongeveer het B-examen niveau van de muziekschool.
 
Snelle reactie!
Omdat er veel drukte is op de muziekschool GO en het een hele puzzel is om goede lesroosters te maken, vragen wij iedereen de geïnteresseerd is om snel te reageren. Voor verdere informatie en inschrijving kunt u de websitewww.muziekschoolgo.nl raadplegen.


19 augustus 2015

Zaterdag 5 september: Energy Festival op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 5 september vindt op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee het Energy Festival plaats. Hét evenement voor een ieder die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Rondom en in het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam staan van 10.00 tot 17.00 uur tal van duurzame activiteiten op het programma voor jong en oud. 

Maak tijdens het Energy Festival op een interactieve wijze kennis met tal van innovatieve en duurzame toepassingen. Test duurzame vervoersmiddelen zoals e-bikes en elektrische scooters. Leer over nieuwe duurzaamheidsinitiatieven van de visserijsector. Maak kennis met energieleveranciers, leer meer over de getijdencentrale en de waterstofbus. Proef één van de vele duurzame streekproducten van Goeree-Overflakkee. Of bezoek verspreid over het eiland duurzame bedrijven of een duurzame woning in Dirksland.

Duurzame ambitie van Goeree-Overflakkee
Het Energy festival past bij de duurzame ambitie van Goeree-Overflakkee: we willen in 2020 energieneutraal zijn. En daarnaast hebben we de ambitie om het meest duurzame eiland van West Europa te worden. We produceren nu al een derde van de duurzame energie in de provincie Zuid-Holland. Samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke partijen werken we aan diverse innovatieve projecten, zoals een waterstoftankstation, een getijdencentrale,  zonnepanelen, windenergie en duurzaam rijden. Met het Energy Festival willen we een breed publiek kennis laten maken met al die duurzame initiatieven die op Goeree-Overflakkee samenkomen”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt gedreven.
 
Tesla Island Challenge
Onderdeel van het Energy Festival is de Tesla Island Challenge: een duurzame gezinsrally, speciaal voor Tesla-rijders in de Benelux. Tesla is het meest duurzame automerk ter wereld. Ruim 40 rallyrijders uit Nederland, België en Luxemburg leggen op 5 september een 140 km-lang parcours af over het hele eiland. De rallyrijders sluiten de dag af met een barbecue aan het strand. Voor wie nog geen Tesla bezit, maar er graag eens een wil uit proberen, zijn er tijdens het Energy Festival de Tesla Test Drives. Interesse? Inschrijven kan via www.teslaislandchallenge.eu
 
Zilte Zaterdag
Tijdens het Energy Festival kunt u op de streekmarkt Zilte Zaterdag kennis maken met de streekproducten van Goeree-Overflakkee. Lokale ondernemers presenteren hun duurzaam geproduceerde streekproducten. Op het horecaplein kunt u genieten van een hapje en een drankje. Voor de kinderen is een speciaal kidsplein ingericht.
 
Energy Business BBQ
Voor lokale ondernemers wordt, in samenwerking met de FOGO (Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee), op zaterdagmiddag 5 september de Energy Business BBQ georganiseerd. Dit netwerkevent heeft tot doel lokale ondernemers in een interactieve setting te inspireren over duurzame bedrijfsvoering. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u ondernemer en wilt u graag deelnemen aan de Energy Business BBQ? Meldt u dan nu aan op:www.energyfestival.eu/fogo op deze website is ook meer informatie te vinden. Tesla verloot onder de deelnemers van de Energy Business BBQ enkele plekken in de Tesla Island Challenge en een aantal Tesla test drives. Deelname is alleen bestemd voor ondernemers die lid zijn van een lokale ondernemersvereniging.
 
Meer informatie? 
Bezoek de website www.energyfestival.eu voor het volledige programma en actuele informatie over het Energy Festival.
 
Over de organisatie
De gemeente Goeree-Overflakkee en Dietz Communicatie organiseren het festival in samenwerking met een aantal prominente partijen en lokale ondernemers. Het volledige overzicht met partners is te vinden op dewww.energyfestival.eu


19 augustus 2015Gemeente Goeree-Overflakkee - Ondermandaatafdeling maatschappelijke zaken   

Het hoofd van de afdeling maatschappelijke zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee,
 
overwegende dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee op 13 mei 2014 de Mandaatregeling Goeree-Overflakkee 2014 en op 17 februari 2015 het bijbehorende gewijzigde Mandaatregister hebben vastgesteld, waarbij bevoegdheden zijn gemandateerd dan wel volmacht en machtiging is verleend;
 
gelet op artikel 7 van de Mandaatregeling Goeree-Overflakkee 2014, waarbij het mogelijk is gemaakt ondermandaat te verlenen dan wel de volmacht en machtiging door te geven;

Lees verder op :  
 

Beschikking Natuurbeschermingswet, V.O.F. A.H.H. Goedegebuur en M. Goedegebuur-Melissant Molendijk 144a te Melissant

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is de verleende vergunning van 7 mei 2015 (kenmerk ODH-2015-00660332) aan V.O.F. A.H.H. Goedegebuur en M. Goedegebuur-Melissant voor de exploitatie van een bestaande veehouderij te wijzigen. De wijziging betreft het wijzigen van het locatieadres van Molendijk 53 te Melissant naar Molendijk 144a te Melissant, gemeente Goeree-Overflakkee en het wijzigen van de beoogde situatie ten aanzien van zoogkoeien en vleesstieren. Het besluit vervangt het besluit van 7 mei 2015.
Bezwaar

Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2015-00696340. Omdat het besluit op 17 augustus 2015 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 28 september 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.


14 augustus 2015

 

Omloop Goeree-Overflakkee 2015 op 21 en 22 augustus
 
Zoals ieder jaar is het natuurlijk ook in 2015 mogelijk om nog bij de start in te schrijven voor de
Omloop 2015. Aangezien wij nu al rekening moeten houden met de hoeveelheden bij de bestellingen,
is het van groot belang dat wij een goede inschatting kunnen maken van het aantal lopers. Om dit te
stimuleren kunt u tot en met 10 augustus nog inschrijven voor het verlaagde inschrijftarief.
Schrijf u in en meld u aan via onze website http://www.dewandeltocht.nl/pages/77864/_Inschrijven.html

De 26e Omloop voor Sophia!
Ook in 2015 kunnen alle lopers van de Omloop zich inzetten voor een goed doel. Dit jaar is gekozen
voor 1 goed doel, en wel het Kinderthoraxcentrum in het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. In het Sophia Kinderziekenhuis wordt al meer dan 150 jaar met hart en ziel voor zieke
kinderen gezorgd.Laat je sponsoren doormiddel van het downloaden van het digitale sponsorformulier op onze site
Of door u aan te melden op: www.kominactievoorsophia.nl 
Hier kunt u vrienden, kennissen en bedrijven op de digitale wijze benaderen om uw actie te
ondersteunen, uw netwerk op social media warm maken om u te sponsoren voor het goede doel en te
informeren over uw inzet. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn er al 4 acties gestart, maar dit kunnen er natuurlijk veel meer worden! Met dank aan DE cakebakker ligt de Omloopcake in de winkels op Goeree-Overflakkee, een gedeelte van de opbrengst gaat eveneens naar het goede doel van de Omloop, het Sophia
Kinderziekenhuis. Tijdens de Omloop is de cake ook te koop op het “Diekhuusplein”

Nu ook 15 kilometer lopen
Naast de al bekende afstanden van 110, 80, 55 en 30 kilometer is het dit jaar ook mogelijk om de
afstand van 15 kilometer te lopen. De 15 kilometer heeft een afwijkende startplaats, deze afstand start
in Middelharnis op het terrein van Hernesseroord, bij de nieuwe brasserie “Dok 16”.
Voor de 15 kilometer kunt u starten van 9 uur tot 12 uur.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website
Activiteiten rond de Omloop
In de Omloopkrant en op de website volgt een overzicht van de activiteiten die tijdens de Omloop
worden georganiseerd.
Middelharnis Start Vrijdagavond van 19.00 tot 23.00
Op het Diekhuusplein zijn, voor en na de start, diverse optredens op het podium. Na de start kunt u
o.a. genieten van een optreden van Andrea Hazes. Vanuit het Diekhuus wordt ook een
horecagelegenheid ingericht en is er verse friet van Westhoeve verkrijgbaar.
Voor de kinderen zijn er springkussens.
Publieksplaats Westhoeve Ouddorp
Net als voorgaande jaren nodigen wij u op deze post graag uit om de lopers aan te moedigen. Ook
hier is kunt u genieten van de verse friet van Westhoeve.
Ooltgensplaat
Tijdens de opening van de wordt gezorgd voor live muziek en is er vermaak voor de kinderen.
Stad aan ’t Haringvliet
Zoals u mag verwachten van de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet wordt het ook dit jaar weer een
leuke happening bij de post van de Omloop op de Kaai
Middelharnis Finish
De gehele zaterdag is het terras van het Diekhuus open en kunt u kijken naar de finish van de lopers
van alle afstanden. Voor de kinderen zijn er springkussen en bij mooi weer wellicht een schuimparty.
13 augustus 2015
 

Geslaagde informatieavonden over nieuwe subsidieregelingen

belangstellenden voorlichtingsbijeenkomst

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde in juni en juli drie verenigingsinformatieavonden om verenigingsbesturen te informeren over de aangepaste subsidiemogelijkheden. Met ingang van 2015 heeft de gemeente namelijk twee nieuwe subsidieregelingen: de kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit en de projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid. Tijdens de informatieavonden zijn ook de andere ondersteuningsvormen van de gemeente toegelicht.

Verschillende onderwerpen belicht

Tijdens de avonden zijn diverse onderwerpen gepresenteerd en besproken. Op veel vragen kon tijdens de bijeenkomsten al een antwoord worden gegeven. Hieronder treft u een overzicht (in alfabetische volgorde) aan met verschillende onderwerpen die aan de orde zijn geweest. De uitwerking bevat een nadere toelichting, is een aanvulling op wat tijdens de avonden is besproken of is een herhaling van wat in de subsidieregelingen is beschreven.

Budgetten

Jaarlijks is er ruim € 150.000,- beschikbaar om als kernsubsidie beschikbaar te stellen aan de dorpskernen en buurtschappen op Goeree-Overflakkee. De verdeling vindt plaats op basis van onder andere het inwonersaantal.

Om projecten vanuit de kerngebonden projectsubsidie mogelijk te maken is er in 2015 ruim € 70.000,- beschikbaar. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar een bedrag van ruim € 200.000,- in 2018. Voor projecten die binnen de regeling projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid vallen, is in 2015 een bedrag van ruim € 160.000,- beschikbaar. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar een bedrag van circa  € 250.000,- in 2018. De genoemde bedragen worden verdeeld over twee tranches per jaar. Als er geld resteert uit de eerste tranche wordt dit toegevoegd aan het beschikbare budget voor de tweede tranche. Het eventueel overhevelen van middelen naar een volgend jaar is een bestuursafweging.

Dorpsraden/ kernsubsidie

Niet iedere kern of buurtschap heeft al een dorpsraad, stadsraad of buurtvereniging. De beleidsadviseurs Buurt- en Kerngericht werken, ondersteunen bij het oprichten van een belangenvereniging voor iedere kern of buurtschap. De dorpsraden hebben een coördinerende rol. Zij overleggen met de inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat er speelt in hun kern. Met behulp van deze  informatie stelt de dorpsraad een meerjaren kernvisie op. Dit is het ‘beleidskader’ waaraan de aanvragen kernsubsidie getoetst worden. red: Er wordt nogal wat gevraagd van vrijwilligers!

Jaarlijks dient de dorpsraad een aanvraag in voor kernsubsidie. Daarvoor stelt de dorpsraad een leefbaarheidsplan op waarin activiteiten benoemd staan die voor dat jaar in de kern gepland staan. red: Er wordt nogal wat expertise gevraagd van deze vrijwilligers! Verenigingen/stichtingen in de kern kunnen uitvoerder zijn van die activiteiten. Met het leefbaarheidsplan kan er ook subsidie aangevraagd worden voor dergelijke activiteiten in de kern. In het leefbaarheidsplan staan zowel de activiteiten waarvoor een financiële bijdrage vanuit het vrij besteedbare deel van de kernsubsidie wordt gevraagd, als de activiteiten waarvoor een kerngebonden projectsubsidie gewenst is. Via de dorpsraad worden deze verzoeken aan de gemeente voorgelegd. Reguliere verenigingsactiviteiten komen niet voor kerngebonden projectsubsidie in aanmerking.

De gemeente beoordeelt de aanvraag voor kernsubsidie. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar hoe de dorpsraad haar achterban (de kern) heeft geraadpleegd.

Evenementverzekering

Een vereniging/stichting of organisatie beoordeelt zelf of zij voor de organisatie van een evenement een evenementverzekering afsluit. Dit valt niet onder de vrijwilligersverzekering. Een afweging hierbij kan de vraag zijn welke financiële gevolgen de organisatie zelf kan dragen. Als de vereniging bepaalde kosten niet zelf kan dekken (bijvoorbeeld de gemaakte kosten voor gehuurde materialen als het feest niet doorgaat) is het verstandig met een evenementenverzekeraar in gesprek te gaan. Op de vergunningsaanvraag kunt u aangeven of u een evenementenverzekering heeft afgesloten. Dit is geen voorwaarde voor de afgifte van de vergunning. Het blijft de verantwoording van de organisatie.

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente werkt aan de harmonisatie van het maatschappelijk vastgoed, waar dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportaccommodaties onderdeel van uitmaken. In het beleidsplan Maatschappelijk Vastgoed komt de toekomst van de accommodaties aan de orde. Hiervoor wordt de komende maanden gesproken met de exploitanten/beheerders, gebruikers en andere belanghebbenden binnen de diverse kernen.

Beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed ligt in veel gevallen niet bij de gemeente. In overeenkomsten zijn de kaders voor de exploitatie vastgelegd. De invloed van de gemeente op de hoogte van de tarieven binnen de diverse accommodaties is in verschillende situaties minimaal.

Minimabeleid

Op de website van de gemeente staat hoe op individuele basis financiële ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen kan worden om deel te nemen aan sport- en culturele activiteiten. Als verenigingen hier meer informatie over willen kunnen zij de contactfunctionaris verenigingen, mevrouw Annemieke het Jonk, raadplegen.

Ondersteuning

Een verzoek tot gemeentelijke ondersteuning (geen financiële ondersteuning), kan in principe op elk moment binnen het proces van een project ingediend worden. In verband met de beschikbaarheid van mensen en materieel is het advies om dit zo vroeg mogelijk kenbaar te maken.

De buitendienst beschikt over materialen zoals dranghekken, afvalbakken en dergelijke.  Sommige materialen kunt u kosteloos lenen, mits u deze zelf ophaalt en terugbrengt. Zolang  de voorraad strekt, stelt de buitendienst de materialen beschikbaar. Neem hiervoor wel tijdig contact op met de gemeente.

Voor de afname van een dienst van de buitendienst (bijvoorbeeld het brengen en ophalen van materialen, de inzet van de veegauto, etc.) ontvangt u een rekening. De gemeente faciliteert niet in de opslag van uw materialen.

Projectsubsidie

De subsidieregelingen (kerngebonden projectsubsidie en projectsubsidie) zijn primair bedoelt om bij te dragen aan het behalen van doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de kernen en de beleidsvelden Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid.

Incidentele projecten en de opstartfase van nieuwe structurele projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de subsidieregelingen. Bestaande en reguliere activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook de aanschaf van nieuw materiaal kan niet als projectaanvraag ingediend worden. Wel zou dit onderdeel kunnen uitmaken van een aanvraag als dit materiaal buiten de reguliere inventaris van de vereniging valt, maar een voorwaarde vormt om het project uit te kunnen voeren.

Daar waar een nieuwe activiteit bedoeld is om structureel voort te bestaan, is het mogelijk tweemaal een beroep op subsidiëring te doen. Vervolgens moet er wel voldoende (financieel) draagvlak zijn ontstaan om de activiteit(en) zonder gemeentelijke subsidie aan te kunnen bieden. Een brede samenwerking binnen een project draagt hier aan bij. Hier wordt dan ook bij de beoordeling van de subsidieaanvraag naar gekeken.

Tranches

De verstrekking van subsidie vindt jaarlijks in twee tranches plaats. De indieningstermijnen van 31 maart en 30 september worden strikt gehanteerd.

2015 is het implementatiejaar van de subsidieregelingen. Daarom wordt dit jaar nog soepel omgegaan met de indieningstermijnen. Dit betekent dat aanvragen voor projecten die in 2015 plaatsvinden uiterlijk zes weken vóór de geplande uitvoeringsdatum ingediend moeten zijn. Voor projecten die in 2016 of later plaatsvinden gelden wel de indieningstermijnen van 31 maart en 30 september.

Het is mogelijk om iedere tranche een aanvraag te doen of zelfs meerdere aanvragen gedurende één tranche in te dienen. Honorering van een aanvraag sluit een nieuwe subsidie voor een ander project niet uit.

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering is afgesloten bij Raetsheren van Orden en is een secundaire verzekering. Hiermee wordt bedoeld dat bestaande verzekeringen voorgaan in de dekking van de vrijwilligersverzekering (bijvoorbeeld een WA-verzekering, autoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.). De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers die in organisatorisch verband vrijwilligerswerk doen in de gemeente Goeree-Overflakkee, zijn verzekerd bij zaken als schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. Ook mantelzorgers vallen onder de verzekering, evenals scholieren die stage lopen in het kader van de burgerschapsstage. Vrijwilligers hoeven zich hier niet voor aan te melden. Vrijwilligers die niet zijn aangesloten bij een stichting/vereniging of organisatie zijn niet verzekerd. Zij kunnen contact opnemen met de dorpsraad of een vereniging in de kern waar zij vrijwilligerswerk doen. Mogelijk kunnen zij hierbij aansluiten.

Het schadeaangifteformulier en het dekkingsoverzicht van de verzekering zijn te vinden op de website van de gemeente.

Meer informatie

De subsidieregelingen, kernsubsidies en projectsubsidies, en de bijbehorende aanvraagformulieren vindt u op de website van de gemeente. Heeft u vragen? Dan staan de beleidsadviseurs Sport, Cultuur en Preventieve Gezondheidszorg u graag te woord. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente via 14 0187. Als u een idee heeft voor de uitvoering van een project kan de betreffende beleidsadviseur met u meedenken, u adviseren en u in contact brengen met andere verenigingen/stichtingen.
12 augustus 2015
College geschokt door mishandeling  

STELLENDAM - Op vrijdag 7 augustus is een vrouw ernstig mishandeld door een man en een vrouw in het Stellebos te Stellendam. Het slachtoffer maakte een opmerking over de hond van het stel die dreigend op de vrouw afkwam. De man en de vrouw reageerden daarop door het slachtoffer zwaar te mishandelen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld. De daders zijn aangehouden door de politie. Burgemeester Jan Pieter Lokker is geschokt en verontwaardigd door deze uiting van zinloos geweld.
 
De burgemeester spreekt zijn afschuw uit over deze zware mishandeling en vindt het geweld ontoelaatbaar: “Het college van burgemeester en wethouders is geschokt door dit voorval. Dit past in het geheel niet bij de manier waarop wij op ons mooie eiland met elkaar omgaan. Tegen dit soort excessen moet hard en snel worden opgetreden.”
 
Burgemeester Lokker is vol lof over het optreden van de politie: 
“De politie was snel ter plaatse en heeft kordaat gehandeld. Mede dankzij de inzet van sociale media zijn de daders snel na de mishandeling aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau. Een compliment aan de politie is dan ook op zijn plaats!” 


7 augustus 2015


Dit jaar de 26e Omloop Goeree-Oveflakkee

 
MIDDELHARNIS - De Omloop van Goeree-Overflakkee is een jaarlijks terugkerend evenement op het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Een prestatie-wandeltocht van 110 kilometer af te leggen binnen 24 uur. Start en finish in Middelharnis Diekhuusplein op 21 en 22 augustus 2015 om 19.00 uur.http://www.dewandeltocht.nl 
 
Begonnen als grap, met een tiental deelnemers, maar inmiddels uitgegroeid tot een spektakel waaraan zo'n 1000 wandelaars meedoen. De route gaat over buitendijken, het strand van Goeree-Overflakkee en gedeeltelijk door unieke natuurgebieden die de rest van het jaar voor het publiek zijn gesloten.
Zo'n kleine 10.000 mensen zijn een nacht en een dag op de been om de verrichtingen van de wandelaars gade te slaan, hen te ondersteunen en aan te moedigen, maar vooral om de sfeer van dit gebeuren te proeven.

Dit jaar zijn er een aantal veranderingen! Raadpleeg de website voor de laatste aanpassingen. Naast de 110 kilometer en deKinderomloop bestaat nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan kortere afstanden en estafette. Op veler verzoek dit jaar wederom een Kennedymars (80 km)!  Deze is ook officieel geregistreerd als Kennedymars.
 
Alle tochten, met uitzondering van de Kinderomloop (5 km en 15 km) en de 15 kilometer voor de volwassenen starten en finishen in Middelharnis op het Diekhuusplein! 
De Kinderomloop 5 km en 15 km starten op Hernesseroord (kinderboerderij) in Middelharnis. Ditzelfde geldt voor de 15 kilometer voor volwassenen.
 
Kijk bij "De Omloop/ Route" voor meer informatie over de Kennedymars, 55 kilometer, 30 kilometer en 15 kilometer en bij  "De Kinderomloop" voor meer informatie over de Kinderomloop.6 augustus 2015

Forse boetes voor surfen bij de Bollen

OUDDORP - Surfers kunnen een flinke boete krijgen voor surfen bij de ‘Bollen van de Ooster: het rustgebied wordt met gele boeien aangegeven en golfsurfen is in het noordoostelijke deel van de ‘bollen van de Ooster’ binnen de gemarkeerde zone toegestaan. Let op: door het rustgebied loopt een gemarkeerde corridor waarin het hele jaar door niet gekomen mag worden.


Vandaag kregen twee surfers aan de Brouwersdam een boete. 


 Help Zorghuys Flakkee goed op weg!
 
Eerste project crowdfunding actie Adviesgroep De Vogel gelanceerd
 
MIDDELHARNIS
Het eerste Flakkeese project van de crowdfunding actie van Adviesgroep De Vogel is van start gegaan. Enkele weken geleden is, dankzij initiatief van De Vogel, het project van Zorghuys Flakkee gelanceerd op Doorgaan.nl. Op deze website, die is opgezet door ondernemersverzekeraar De Amersfoortse, zijn de afgelopen maanden tientallen andere ondernemers uit het hele land geholpen met een investering.Zorghuys Flakkee wil graag christelijke kleinschalige zorg aanbieden in een zelfstandige woonvorm voor ouderen op Goeree-Overflakkee. Om een gezellige sfeer te creëren zijn daarom investeringen van belang. Hierdoor kan er geverfd, behangt en gestoffeerd worden en daarnaast kan de tuin aangepakt worden, zodat de bewoners bij mooi weer buiten kunnen zitten. Tevens is er geld nodig voor de aankoop van meubels, apparatuur en servies. Men heeft al een pand op het oog, namelijk in Dirksland.

Eén van de kenmerken van crowdfunding is dat er voor de investeringen ook een tegenprestatie geldt. Investeert u 10 euro of meer in Zorghuys Flakkee, dan krijgt u daar iets leuks voor terug. Dit varieert van een uitnodiging voor de opening tot een High Tea. Ook door een like of share op Facebook gaat er een bedrag naar Zorghuys Flakkee.

Doel Zorghuys Flakkee
Eén van de initiatiefneemsters van Zorghuys Flakkee is Marieke Kalle. ‘Door jarenlange ervaring in de zorg weten we als geen ander wat er nodig is om warme en persoonlijke zorg te bieden vanuit onze christelijke visie op zorg. We hebben een mooie locatie op het oog, waarin we de sfeer van toen terug willen brengen zodat mensen die hier komen wonen zich vertrouwd en veilig en thuis voelen’, zo vertelt Marieke enthousiast. Zorghuys Flakkee wil 11 appartementen creëren, met voor elke bewoner eigen sanitaire voorzieningen. Daarnaast is er een woonkeuken, een huiskamer en een gezamenlijke tuin. De zelfstandigheid en eigen regie staat voorop, maar mocht het nodig zijn dan is er altijd zorg in de buurt aanwezig.

Wilt u het Zorghuys Flakkee helpen met de inrichting en aankleding van het pand? Dit is heel gemakkelijk! Ga naar www.doorgaan.nl/nl/project/2210590 of zoek op Doorgaan.nl naar ‘Zorghuys Flakkee’. Na het invullen van het investeringsbedrag en enkele gegevens is de investering voltooid. Zorghuys Flakkee hoopt met de crowdfunding €50.000 euro op te halen. Meer informatie over crowdfunding? Kijk op www.devogel.nl/doorgaan of bel naar 0187-497111.
 


Bediening Kreekraksluizen vanaf Neeltje Jans
 
REGIO - De Kreekraksluizen worden volledig bediend vanuit Nautische Centrale Neeltje Jans. De Kreekraksluizen zijn de eerste grote binnenvaartsluizen die Rijkswaterstaat op afstand, met moderne techniek vanuit een Nautische Centrale bedient. Jaarlijks passeren 70.000 binnenvaartschepen deze sluizen in de Schelde-Rijnverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. 
 

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bouwt met het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de bruggen en sluizen in Zeeland om, zodat zij op afstand bediend kunnen worden vanuit twee Nautische Centrales. Deze centrales staan op Neeltje Jans voor de objecten ten noorden van de Westerschelde en in Terneuzen voor de objecten ten zuiden ervan. Het project MOBZ vernieuwt daarnaast aandrijvingen en besturingen van de rijksbruggen- en sluizen in Zeeland. Daarmee is de betrouwbaarheid en veiligheid gegarandeerd voor de toekomst. Alle onderdelen die MOBZ aanpakt, voldoen straks aan Europese veiligheidsregels op het gebied van machineveiligheid. Voor deze ombouw zijn de Oostkolk van de Kreekraksluizen drie weken in maart gestremd geweest, en de Westkolk drie weken in mei, gestremd geweest. Daarna zijn de nieuwe installaties getest op betrouwbaarheid.
 
Wat is gerealiseerd en wat volgt nog
Vier recreatiesluizen zijn in 2009 aangepast en worden vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans bediend. Dit zijn de Bergsediepsluis, Zandkreeksluis, Grevelingensluis en Roompotsluis. Na de Kreekraksluizen volgen in 2016 de Westsluis en Oostsluis van Terneuzen en de Post- en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. De bediening werkt vanuit de nieuwe bediencentrale in Terneuzen. Rijkswaterstaat ontwikkelt een aanpak voor de sluizen Hansweert, draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent en de Krammersluizen.
 
Waarom bediening vanuit centrales
De scheepvaart vertegenwoordigt een enorm economisch belang in Nederland in het algemeen en in Zeeland in het bijzonder. Rijkswaterstaat wil de scheepvaart zo goed mogelijk begeleiden van A naar B, met een vlotte doorstroom, door een gehele corridor. De zogenaamde blauwe golf, vergelijkbaar met een groene golf uit het wegverkeer. Ook wil Rijkswaterstaat objecten efficiënter inzetten, met minder personeel. MOBZ maakt dit mogelijk voor de bruggen en sluizen in Zeeland. 
 
Techniek
Veiligheid heeft uiteraard de hoogste prioriteit. Door onder ander het gebruik van moderne cameratechniek, omroepinstallaties, marifoons, radar en het identificatiesysteem AIS heeft de bedienaar een zeer compleet beeld van de sluis, zelfs al zit hij op een plek tientallen kilometers van het object. Hij of zij kan vanaf verschillende hoeken kijken en de beelden beslaan een groot gebied. Hierdoor ziet de bedienaar in de nieuwe situatie meer dan in de oude situatie. 


3 auustus 2015

HOE VEILIG IS ONZE GEMEENTE?

Veiligheidsmonitor 2015 gaat van start
 
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan  600 inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 13 augustus; de resultaten worden in maart 2016 verwacht.
 
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het  veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research en CBS.
 
Burgemeester Lokker  benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”.
 
Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.
 
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In 2015 doen 112 gemeenten mee aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor.
Meer informatie vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl


1 augustus 2015KENT U ZE NOG? SOMMELSDIJK - Wanneer u een persoon herkent, geef ons de naam, fotonummer en eventuele herinneringen permail aan ons door en maak kans op een 1 vd 10 gratis vrijkaartjes door het Streekmuseum! info.streekmuseum.go@kpnmail.nl31 juli 2015

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft uitdaging voor lokale kunstenaars
 
REGIO - Maak jij hét kunstobject langs het Haringvliet waar je ook op kunt zitten? Het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta roept lokale kunstenaars op een voorstel te doen voor het ontwerp en de realisatie van vier zit- en beleefobjecten.
 
Elk object verbeeldt een lokaal historisch verhaal. Een verhaal dat betrekking heeft op de relatie tussen land en water. De objecten zijn ook ontmoetingsplekken waar mensen kunnen samenkomen, kunnen uitrusten (zitten) en genieten van het uitzicht over het water.
 
De objecten komen op de volgende vier locaties op het eiland Goeree-Overflakkee: Expostrand, sluis Middelharnis, weegpunt Den Bommel en strand Hellegat. Voor de opdracht is een maximum bedrag beschikbaar van € 40.000,- euro.
 
Geïnteresseerden kunnen informatie over de opdracht opvragen door een e-mail te sturen naar inkoopgzh@pzh.nlo.v.v. “Kunst Haringvliet”Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft uitdaging voor lokale kunstenaars
27 juli 2015

Zomermarkt op camping ’t Anker

BATTENOORD – Geen dag te vroeg of te laat gezien de weersomstandigheden. Zondag was een prima dag voor de jaarlijkse zomermarkt op de camping. Je kon er van alles tegenkomen. Een gebruikt, maar nog mooi fietsje voor een kleinkind, een beeldje voor in de tuin, een pannetje voor op de camping of een leuk shirt.

Behalve de gebruikelijke rommelmarktspullen, waren er ook nieuwe producten te koop. Bij de kraam van Oriflame van Margriet de Jong kon je genieten van een rustmoment op de massagetafel. De opbrengt daarvan komt ten goede van de stichting Ambulancewens.  Broertjes Rikkert uit Dordrecht  serveerden hun heerlijke saté. Ze werden  voor de markt uitgenodigd, tijdens hun eerste bezoek aan Goeree-Overflakkee bij de Havendagen. Voor de kinderen was er een springkussen. Herman Maas zorgde met het orgeltje De Kleine Victoria, voor een vrolijke noot.22 juli 2015

Gemeente Goeree-Overflakkee - Ontwerp Uitwerkingsplan Westplaat Oost

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het Uitwerkingsplan Westplaat Oost in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Plangebied en aanleiding
Voor het plangebied geldt het op 25 april 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Middelharnis”. In dat bestemmingsplan is aan het betreffende plangebied de bestemming “Wonen - Uit te werken” toegekend. In overeenstemming met de in het geldende bestemmingsplan aangegeven uitwerkingsvoorwaarden is het plangebied nu nader uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Westplaat Oost. In dit Uitwerkingsplan Westplaat Oost zijn is aan de noordzijde een bouwstrook waar alleen twee onder één kap woningen en maximaal 1 rijtje van 4 woningen mogelijk zijn. Aan de zuidkant van het plangebied is eveneens een bouwstrook waar alleen vrijstaande woningen toegestaan. In de meest zuidelijke punt van deze bouwstrook is het mogelijk een kangoeroe woning te bouwen.

Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 23 juli 2015 tot en met 2 september 2015 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook inzien via www.goeree-overflakkee.nl en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Van 23 juli 2015 tot en met 2 september 2015 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerp Uitwerkingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het Uitwerkingsplan Westplaat Oost.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

 

 


21 juli 2015

 

Het schoonste strand van Nederland: 

Stem op één van de stranden op Goeree-Overflakkee

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De schoonste strandverkiezing is weer van start gegaan. Op donderdag 20 augustus worden door Nederland Schoon de Schoonste Stranden van 2015 feestelijk bekend gemaakt. Het zou leuk zijn als de mooie Ouddorpse stranden van Goeree-Overflakkee tot de winnaars behoren. Er kan tot en met 13 augustus worden gestemd via www.schoonstestrandenverkiezing.nl.
 
Naast de uitreiking voor de prijs voor het Schoonste Strand 2015, reikt Nederland Schoon dit jaar ook voor het eerst de Innovatie-Award Schone Stranden uit. Deze prijs zet de slimste innovatie initiatieven en samenwerkingen voor een schoon strand in het (strand-)zonnetje.
De stranden van Goeree-Overflakkee die in de wedstrijd meedoen zijn:
� Het strand van Ouddorp: dit zijn de overgangen Westerduinpad, Flaauwe werk en Oosterduinpad. Kies uit de lijst met stranden voor Ouddorp.
� Brouwersdam Duinpad, dit is de strandovergang De Kous (bij strandpaviljoen Brouw), Duinpad en 3e Blok (bij strandpaviljoen Iloon). Kies uit de lijst met stranden voor Brouwersdam Duinpad.
Als u uw stem uitbrengt kunt u leuke prijzen winnen, zoals een lang weekend weg.Waterbodemkwaliteitskaart Goeree-Overflakkee goedgekeurd
 
Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta hebben de waterbodemkwaliteitskaart voor de regio Goeree-Overflakkee goedgekeurd. Dit betekent lagere kosten bij baggerwerkzaamheden, omdat in veel gevallen geen waterbodemonderzoek meer nodig is.
 
Op de waterbodemkwaliteitskaart staat voor de komende zes jaar aangegeven welke kwaliteit de aanwezige bagger op de bodem van een sloot heeft. Iedere sloot wordt eens in de zes jaar gebaggerd om de doorstroming van het water te garanderen. Bovendien is baggeren nodig voor een goede waterkwaliteit. De bagger die uit de sloot komt, wordt met name in landelijk gebied op de naastgelegen kant gelegd. Dit mag alleen als de bagger voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.
 
Bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden kan de aannemer direct op deze kaart zien welke bagger op de kant gelegd kan worden en welke bagger afgevoerd moet worden. Hiervoor is geen extra onderzoek meer nodig.
 
Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen waarbij de waterbodemkwaliteitskaart niet gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld bij sloten waarop een riooloverstort uitkomt, maar ook bij verdachte omstandigheden zoals een calamiteit, incident of verwachte verontreiniging vanwege historische bronnen. Dan wordt uiteraard nog steeds eerst onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de bagger neergelegd kan worden.
 
Bevoegdheid
De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor de landbodem. Daarvoor is een nota bodembeheer opgesteld. Hierin staan regels over het toepassen van grond en bagger op de landbodem in de gemeente. De daarbij horende bodemkwaliteitskaart geeft aan welke kwaliteit de grond heeft. Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor de waterbodem. Daarvoor is de waterbodemkwaliteitskaart opgesteld. Om de waterbodemkwaliteitskaart van het waterschap aan te laten sluiten bij de bodemkwaliteitskaart van de gemeente, hebben de gemeente en het waterschap bij de totstandkoming van beide documenten nauw samengewerkt.
 
Doordat de verantwoordelijkheid voor de landbodem bij de gemeente ligt en voor de waterbodem bij het waterschap, moeten zowel de gemeente als het waterschap de waterbodemkwaliteitskaart goedkeuren. 
20 juli 2015

Culinair en cultureel genieten van vis op Goeree-Overflakkee

De Week van de Goereese Vis introduceert ‘Kunst op je Bord’ samen met KUNSTENMAKER.NL
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de tweede editie van De Week van de Goereese Vis 4 t/m 12 september 2015 worden overheerlijke verse Goereese vis en Stellendamse garnalen geserveerd als kunst op je bord. Porseleinen borden zijn bedrukt met vissen gemaakt door kunstenaars van het atelier KUNSTENMAKER.NL van Jaap Reedijk in Middelharnis.
 

Foto: Jaap Reedijk


Iedere kok maakt op zijn of haar manier een ‘kunstwerk’ van ieder gerecht. Deze kunst kun je proeven, maar je kan ook naar kunst kijken, genieten en erover praten. De organisatie van de culinaire week wil door samen te werken met KUNSTENMAKER.NL de visserijsector en het product vis vanuit een ander perspectief laten zien, onder de aandacht brengen en het gesprek erover op gang brengen.
 
Kunst op je bord
De kunstenaars met een verstandelijke beperking van KUNSTENMAKER.NL hebben kunstwerken gemaakt met de visserij als thema waaronder een aantal schilderijen met vissen. Enkele van deze vissen zijn gedrukt op porseleinen borden waarop het Goereese vismenu wordt geserveerd bij diverse restaurants. Het bord wordt afgewassen en krijgt de gast na een gezellige avond mee naar huis.
 
Expositie en veiling 
Alle schilderijen van KUNSTENMAKER.NL met het thema vis en visserij worden geëxposeerd en geveild bij De Overkant in Ouddorp. Daar kan de koper de kunstenaar van het gekochte werk ook ontmoeten. Bekijk de kunstwerken op www.kunstenmaker.nl
 
Oproep
Bent u horecaondernemer en wilt u net als uw collega’s op het eiland deelnemen aan De Week van de Goereese Vis?  Wilt u misschien een activiteit aanbieden wat te maken heeft met visserij, vis en de zee? Neem contact op viainfo@vvvgoeree-overflakkee.nl
 
De Week van de Goereese Vis
De Week van de Goereese Vis wil het mogelijk maken dat iedereen van de heerlijke lokale vis en Stellendamse garnalen kan proeven en genieten bij de horeca op Goeree-Overflakkee. Op dit moment zijn er 26 restaurants op het eiland die deelnemen en deze week een driegangenmenu met Goereese vis aanbieden. Houd de websitewww.weekvandegoereesevis.nl en facebook.com/weekvandegoereesevis in de gaten voor het volledige culinaire en culturele programma.
 
Kunstenmaker.nl
KUNSTENMAKER.NL is een atelier -kunstwerkplaats voor mensen die net even “iets anders in onze samenleving staan”. Dit kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking zijn maar ook mensen die net even iets meer moeite hebben met de “normale samenleving” en daardoor beperkingen ervaren.
Jaap Reedijk is de initiatiefnemer en het aanspreekpunt van het atelier.
 
Organisatie
De organisatie van De Week van de Goereese Vis ligt in handen van VVV Goeree-Overflakkee , gemeente Goeree-Overflakkee, INZee Communicatie & Trends, vissers en enthousiaste ondernemers die samenwerken in de projectgroep “Verbreding Visserij”. De projectgroep is ontstaan met het doel de aanbevelingen in het rapport Verbreding Visserij ten uitvoer te brengen.

 
 

Stichting Muziekschool “Goeree-Overflakkee”

Postbus 285, 3240 AG Middelharnis
Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelharnis
Tel: 0187-482400, E-mail: info@muziekschoolgo.nl
 
 
Geslaagden Muziekschool Goeree-Overflakkee
 
Aan het eind van het schooljaar 2014/2015 werden veel muziekexamens gedaan. Hieronder treft u een overzicht aan van alle geslaagden en niet minder dan 56 leerlingen hebben met goed gevolg examen gedaan. Graag willen de docenten, het bestuur en de directie van de Muziekschool “Goeree-Overflakkee” hen feliciteren met de prachtige resultaten!
 
Sopraanblokfluit A: Alieke de Jonge, Sophie Krijger, Annelijn de Waard en Marylin van Wolfswinkel. 
Sopraanblokfluit B: Sara van den Boogert, Sanne de Geus, Renda van der Made en Hanna Nagtegaal.
Altblokfluit B: Madalene Goedegebuur, Natasja Groen, Marit Strijdhorst en Gerdi Tieleman.
Altblokfluit C: Lieke Meijer.
Dwarsfluit A: Manon Immerzeel, Julia de Jonge en Lilian Pals.
Dwarsfluit B: Kim van Rooij, Tamara de Vos en Marline Wessels.
Dwarsfluit D: Jorieke Koppelaar.
Gitaar A: Zhou Chen van der Beek.
Harp B: Joline Sperling.
Piano lichte muziek A: Ties Westhoeve.
Piano lichte muziek B: Xander Moerkerken en Daniël Wendt.
Piano lichte muziek D: Swier Garst en Daan Verkerk.
Piano A: Sanne Braal en Sietse Mol. 
Piano B: Rosalie Baelde, Lotte de Bakker, Joost Goedegebuur, Willem den Hertog, Roselynn Hogchem en Lonneke Koole.  
Piano C: Mirjam van den Boogert, Elles van ’t Geloof, Sophie van Rossen, Luca Sloekers, Hannah Struik en Annet van de Woestijne.
Viool A: Margriet Baelde, Arwen Broxks, Maartje Hameeteman, Jenia Hogchem en Hannah de Leeuw.
Viool B: Juliët Hamelink, Anna Onderdelinden en Judith Soeteman.
Zang B: Hannelien Kieviet.
Hafa-afdeling: Bugel A: Gert Versluis. Saxofoon B: Rune Bal, Laurent Lugtenburg, Wesley Schipper en Thomas de Vos. Slagwerk gestemd A: Sander Pieterse.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ter inzage
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ligt met ingang van 23 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordzijde van de haven van Middelharnis, dat ingesloten is door het Vingerling en de Vissersdijk. De plek waar het voormalige hotel de Parel van de Delta ooit stond. Het plan maakt het mogelijk om 21 tot maximaal 25 appartementen in verschillende bouwlagen te realiseren. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het bestemmingsplan absoluut geen vertraging mag oplopen. Daarom heeft het college in haar vergadering van 14 juli besloten om de bestemmingsplanprocedure gedurende de zomer door te laten lopen. Het bestemmingsplan ligt van 23 juli tot en met 2 september ter inzage. Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.
 
Stukken inzien
Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf formaat is in te zien via www.goeree-overflakkee.nl enwww.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.
 
Zienswijzen
Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen tot en met 2 september 2015 zienswijzen worden ingediend. Dit kan mondeling of schriftelijk. De schriftelijke zienswijze, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan “Parel van de Delta”, dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Joost Moelker van de afdeling Externe Ontwikkeling, via 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
 
Vervolg bestemmingsplanprocedure
De zienswijzen inclusief de beantwoording door het college van B&W worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad op basis van deze informatie het besluit kan nemen om het bestemmingsplan ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen. Vervolgens ligt het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende deze laatste 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Moelker van de afdeling Externe Ontwikkeling, bereikbaar via 14 0187.
Floor Stoop zet grote stap richting EK judo

DEN BOMMEL  - Floor Stoop (21) behaalde afgelopen weekend goud op de Open Duitse Kampioenschappen in Sindelfingen. Een Europacupwedstrijd waar punten te behalen waren voor deelname aan de Europese Kampioensschappen in november in Bratislava, Slowakije. Floor staat, nu als senior, op nummer 4 van de Europese rankinglijst.Floor Stoop is al jaren succesvol als judoka. Eerst bij de junioren, waarbij zij de afgelopen drie jaren Nederlandse Kampioen werd. Nu, nog maar net senior in de klasse tot 63 kg, won ze diverse wedstrijden tegen veel oudere judoka’s. Floor won overtuigend op punten. Drie wedstrijden op ipon en een wedstrijd op punten. Momenteel verblijft Foor nog in Sindelfingen, waar ze een trainingsstage volgt.  Terug in Nederland voegt ze zich weer bij De Korte in Hoogvliet en bij de kernploeg van de JBN voor verdere training. Met het winnen van deze wedstrijd heeft ze weer een grote stap gezet richting selectie voor de Europese Kampioenschappen.
19 juli 2015

Bruse Visserijdagen Pure Zeelandpromotie

Mosselprijzen doen geen recht aan duurzaam product

BRUINISSE - ‘Systemen raakten door de voorjaarsstormen in de knoop. Zeker op de nieuwe locatie Burgzand. Een (te) zware fysieke klus om alles uit de knoop te halen. En vervolgens een prijsontwikkeling van de mosselen, die absoluut niet in lijn is met het door ons geproduceerde product!’ De sector zet in op een meerjarenvergunning voor de zaadvisserij. In het centrum van Bruinisse en de haven was het drie dagen lang feest met als boegbeeld een stralende Miss Visserij Erica Schot. 50.000 mensen bezochten de visserijdagen en velen voeren mee met de vlootshow. De feestelijkheden werd afgesloten met een mooi vuurwerk op zaterdagavond 18 juli.Cees Otte, voorzitter Algemeen Vissersbelang Bruinisse, sprak tijdens de 54e jaarlijkse bijeenkomst, voorafgaande aan de vlootshow, over de toekomst van de mosselvisserij. Over de tegenslagen en de frustraties bij de vissers. ‘Ik kan het niet mooier maken dan het is. Soms verlangen we terug naar de tijd dat we het mosselzaad gewoon opvisten. Maar de tijden zijn veranderd en we ontkomen er niet aan, mee te gaan met de tijd en de noodzakelijk geachte aanpassingen in onze bedrijfsvoering door te voeren. Laten we hopen dat het aanstaande mosselseizoen ons een symbolische lente brengt.’

Otte meldt dat de  90.000 mosselton die van Zuid naar Noord werd verzaait, met als doel te profiteren van de betere groei-omstandigheden op de Waddenzee, het over de hele linie goed lijkt te doen. De totale mzi oogst van 175.000 mosselton is goed de winter doorgekomen en groeit tot nu toe goed. Maar na een mooie seizoenopening zakten de prijzen in. ‘Een prijsontwikkeling die absoluut niet in lijn is met het door ons duurzaam geproduceerde product! Want onze duurzame productiewijze vergt grote inspanningen van ons. In tijd en in geld. De opbrengsten dienen hiermee in lijn te zijn. Maar dat is iets dat nu wringt. De 'vrije' mosselkweker dreigt de dupe te worden van het spel tussen handel en retail.’

Er is een aanvraag gedaan voor een meerjarenvergunning voor de zaadvisserij. Dat biedt meer duidelijkheid en zekerheid voor de komende jaren tot en met de evaluatie in 2017. Otte is teleurgesteld in de houding van de NGO’s waarmee altijd constructief wordt samengewerkt aan verduurzaming van de verdere verduurzaming van de mosselkweek in de Waddenzee. ‘Wrang dat deze NGO's zich niet openlijk distantieerden van uitspraken door professor Olff van de Universiteit van Groningen, die als activist in de landelijke media de ongefundeerde en ongenuanceerde uitspraak deed dat alle vormen van visserij van het Wad verbannen zouden moeten worden. Daarbij gemakshalve voorbij gaand aan tal van wetenschappelijke rapporten die een vele malen genuanceerder beeld geven.’

Toch blijft de liefde en passie voor het beroep van mosselvisser onverminderd groot. ‘Die willen we graag doorgeven. De sector zet in op verdere kennisontwikkeling. Een duurzaam producerende mosselsector, vormt een toegevoegde waarde voor een rijke Waddenzee, levert een positieve bijdrage aan het imago van onze provincie én levert een bijdrage aan de noodzakelijke productie van gezond en eiwitrijk voedsel.’
 


18 juli 2015
 

Het bouwrijp maken van locatie nieuwbouwproject 'De Nieuwe Oostdijk' in Goedereede
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het bouwrijp maken van locatie nieuwbouwproject 'De Nieuwe Oostdijk' in Goedereede, dossiernummer D0028427.
Start bezwaartermijn (6 weken): 15 juli 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ridderkerk, 15 juli 2015

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. R. Bouwman, afdelingshoofd Vergunningverlening17 juli 2015

Belangrijk nieuws Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT - 16 juli is er een einde gekomen aan de samenwerking in de Dorpsraad in zijn oorspronkelijke samenstelling. Door een verschil van mening over de uit te voeren werkzaamheden van voorzitter en secretaris heeft het voltallige bestuur van de dorpsraad besloten dat een verdere samenwerking helaas niet meer mogelijk is.

De overgebleven bestuursleden gaan uiteraard verder om zich voor 100% in te zetten voor ons dorp. Voorlopig zullen de bestuursleden zich gezamenlijk inspannen om alle zaken door te laten lopen zoals u van ons gewend bent. Wij willen Bas de Vos en Harry Scheermeijer uiteraard hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen 2 jaar en wensen hen veel succes toe voor de toekomst.
Door het vertrek van deze beide heren zijn er vacatures ontstaan, die wij graag zo snel mogelijk opgevuld willen hebben. Ook zouden wij het fijn vinden als er een verdere uitbreiding van ons bestuur kan komen. Heeft u belangstelling voor een functie in onze Dorpsraad? Wij zorgen ervoor z.s.m. een functieprofiel aan u aan te leveren!17 juli 2015
 

Eerste turbine op  windpark Battenoert afgebroken

 
NIEUWE-TONGE - Donderdag 16  juli is de eerste van de 7 turbines op windpark Battenoert afgebroken.  Na 19 jaar trouwe dienst staan alle turbines sinds 1 mei stil.  De turbine die is afgebroken is de EWT, ontworpen en gebouwd door het Nederlandse  bedrijf Lagerwey. Dit is een van de eerste turbines zonder tandwielkast geweest, een prototype waar gedurende die 19 jaar mee getest is. 
Alle turbines zijn verkocht en worden na een grondige revisie elders in de wereld opnieuw opgebouwd.


Foto: Mischa Keijser


De bouw van de vier nieuwe turbines is inmiddels begonnen. Vanaf de dijk langs het Grevelingenmeer is de bouw goed te volgen. Een van de funderingen is al gereed. Binnen twee weken zal de opbouw van de mast beginnen.  Voor de bouwwerkzaamheden wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale bedrijven, om zo veel mogelijk lokale werkgelegenheid te stimuleren.
Het bouwverkeer rijdt  vanaf de N215 bij Nieuwe Tonge over de Oudelandsedijk en vervolgens over de Blaakweg naar de bouwlocatie. Deze laatste weg is (tijdelijk) over de gehele versterkt lengte ten behoeve van het bouwverkeer en zal soms voor het overige verkeer worden afgesloten. Fietsers, die gebruik maken van fietsoprit om vanaf de Zeedijk/Blaakweg op de Buitendijk te komen, zullen de komende maanden op dit punt overlast ondervinden.
Op 26 september zal er een Open Dag zijn voor publiek. Nadere aankondiging hiervan volgt in september.
 
Op de website van Deltawind,  www.deltawind.nl, is de bouw te volgen. Ook is hier informatie te vinden over financiële deelname in de windparken van Deltawind, die allen 100% eigendom zijn van inwoners van Goeree-Overflakkee.

 Succesvolle startbijeenkomst gebiedsontwikkeling Stellendam
 
De gemeente Goeree-Overflakkee, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland willen samen met stakeholders en ondernemers het gebied Noordereiland en de binnen- en buitenhaven van Stellendam een impuls te geven.  Op donderdag 9 juli vond de startbijeenkomst gebiedsontwikkeling Stellendam plaats, met als doel om samen met partijen en ondernemers tot een gedragen visie te komen. 
 
Een succesvolle bijeenkomst waaraan ruim 40 vertegenwoordigers vanuit onder meer de visserij, techniek, natuur, industrie en zeehondenopvang actief hun bijdrage hebben geleverd. Tijdens de bijeenkomst stonden samenwerken en verbinden centraal. Aan de hand van presentaties over de Deltaroute, de visserij, de zeehondenopvang A Seal en natuurherstel Stellendam werden de kansen en verbindingen in het gebied geschetst.
 
Kansen, kwaliteiten en ideeën 
Vervolgens werd ingezoomd op de unieke kwaliteiten en kenmerken van Stellendam: de zee en het haringvliet, de veelzijdige natuur, de ruimte, de jachthaven, de goede bereikbaarheid, de aanwezige kennis en innovatie over de scheepvaart en de visserij. Met deze informatie als uitgangspunt gingen de aanwezigen uiteen in verschillende groepen om te brainstormen. Tijdens de brainstormsessie werd met elkaar gesproken over de kracht van het gebied en hoe die kracht optimaal benut kan worden om Stellendam de impuls te geven die het verdient. Er werden nieuwe ideeën geformuleerd. En de aanwezigen werden geprikkeld om na te denken over hun rol en de stappen die gezet moeten worden om de gebiedsontwikkeling tot een succes te maken.
 
Resultaat 
Aan het einde van de middag werd de balans opgemaakt. Om de binnen- en buitenhaven van Stellendam een impuls te geven moet ingezet worden op visserij, innovatie, recreatie en natuur. Op het gebied van recreatie zijn er zowel bij de buitenhaven als bij de zeehondencrèche veel mogelijkheden en kansen. Daarnaast liggen er kansen voor een betere verbinding met het water en de naastgelegen natuur. Na de zomervakantie wordt met mogelijke partners verder gesproken.
 
Gaan voor Goeree-Overflakkee
De gebiedsontwikkeling Stellendam is een project dat voorkomt uit het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Gaan voor Goeree-Overflakkee. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen binnen het IRP, met als doel het versterken van de regionale economie. Een brede gebiedsontwikkeling in Stellendam en de koppelingen met economische ontwikkelingen, educatie, horeca, toerisme en recreatie sluiten goed aan bij een van de doelstellingen van het IRP Gaan voor Goeree-Overflakkee.13 juli 2015


Welles nietes spelletje met aanlandplicht
 
Tegenstrijdige berichten op een schitterende dag
 

STELLENDAM – In de visafslag was eerst een hele interessante ochtend met interessante en boeiende sprekers voor genodigden. Staatssecretaris Sharon Dijksma had een videoboodschap gestuurd. Ze was verhinderd wegens een sterfgeval.


Honderden mensen genoten van het varen met de vissersvloot van Stellendam


Ze riep de vissers op zich neer te leggen bij de aanlandplicht en er het beste van te maken, met haar hulp en subsidiegelden van Europa voor innovatie. Europarlementariër VVD Jan Huitema vond dat het besluit in Europa te snel was genomen zonder voldoende onderzoek naar de gevolgen. Hij wil dat dit onderwerp weer op de agenda komt in Brussel. Professor Kitty Koelmeijer schetste de dilemma’s van de visserij. Hoogleraar Herman Pleij sloot de ochtend af met een bijzonder leuke voordracht over de historische achtergrond van de Nederlandse visserij.

Voorzitter van Visserijvereniging Zuid-West Cees Sinke nodigde mevrouw Ada Grootenboer uit om als admiraal van de vlootshow, de schepen te begroeten. In het middagprogramma voeren zowel genodigden als publiek mee in de versierde schepen voor een feestelijke tocht over het Haringvliet. 
12 juli 2015

PvdA maakt zich weer zorgen over busabonnementen Arriva

GOEREE-OVERFLAKKEE - De schoolvakanties zijn begonnen. Voor de meeste kinderen een fantastisch vooruitzicht: vele weken zorgeloos plezier. Voor ouders, wiens kinderen met het openbaar vervoer naar school reizen, is het de tijd om de OV-abonnementen voor hun kinderen te gaan regelen voor het nieuwe schooljaar.
Niet voor de eerste keer bereiken de Pvda leden op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard berichten van schrikbarende  prijsverhogingen bij ARRIVA ! Er wordt gesproken over prijsverhogingen van 10 tot 40% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is er weer veel onduidelijk over kortingen die Arriva wel of niet toepast.
 
Vandaar dat de Pvda afdelingen middels een  internetenquête willen gaan peilen hoeveel reizigers door deze tariefsverhoging getroffen worden. Evenals enkele jaren geleden zullen wij met de resultaten van deze tariefsverhoging bij de verantwoordelijk gedeputeerde van Zuid-Holland  aandringen op een compensatieregeling voor de getroffenen.
In het interview dat Radio Rijnmond hield met een Arriva-medewerkster en wethouder Boogaard (gemeente Korendijk) wordt het e.e.a. duidelijk over de oorzaak van de tariefsverhogingen en de eventuele mogelijkheden hoe sommigen hier onderuit kunnen komen. Het interview kunt u hier terugluisteren.
 
PvdA Goeree-Overflakkee vindt het een slechte zaak dat voor een basisvoorziening als het Openbaar Vervoer, wordt gewerkt met marketingmethodes als vroegboek- en collectiviteitskortingen die slecht gecommuniceerd worden. Als scholier ben je volledig afhankelijk zijn van de vervoersaanbieder in kwestie, in dit geval Arriva, en de bereidheid en mogelijkheden van een school, om hieraan mee te werken.
 
Vanaf Goeree-Overflakkee reizen dagelijks vele scholieren op het eiland naar hun middelbare school. De duurste abonnementen worden aangeschaft door scholieren die een MBO opleiding in (veelal) Rotterdam volgen.
Een jaarabonnement loopt op tot 1270 euro per jaar.
Alternatieve scholen zijn er niet voor deze jongeren, fietsen is geen optie.
 
Wij verzoeken reizigers /ouders van reizende scholieren vriendelijk onderstaande enquête in te vullen.
 https://nl.surveymonkey.com/r/CLMW8Z6Goeree-Overflakkee ontvangt Quality Coast Gold Award
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 8 juli 2015 voor de tweede keer de Quality Coast Gold Award ontvangen. Dit keer met een score van 8,1.  De gemeente heeft deze award ontvangen vanwege haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van duurzaamheid. 
 

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt ontvangt het certificaat (foto: PR)

Gemeenten die meedingen voor de Quality Coast Award worden elke twee jaar ‘doorgemeten’ aan de hand van 120 criteria. Eén daarvan is het aantal Blauwe Vlag-stranden; een ander is het percentage horeca-ondernemingen met een Eco-label (Travelife, Green Key). QualityCoast is dan ook het enige complete keurmerk voor een toeristische bestemming als geheel. Uit onderzoek op de Vakantiebeurs blijken vakantiegangers het heel belangrijk te vinden dat de hele badplaats werkt aan duurzaamheid, en niet alleen hun hotel of strand.
 
Beoordeling
De beoordeling van de 120 criteria is goedgekeurd door een onafhankelijke jury. Als positieve aspecten voor de gemeente Goeree-Overflakkee benoemde de jury de waterbesparingsmaatregelen in Goedereede, het gerealiseerde Ecohotel, de accommodaties met een Green Key-label en de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. De juryvoorzitter complimenteerde de gemeente met het behaalde resultaat. Hij gaf aan dat de gemeente bijna een Platinum Award had bereikt. Voor het ontvangen van een Quality Coast Platinum Award moet de gemeente op vier onderdelen een 8 scoren. De gemeente Goeree-Overflakkee had op één van de vier onderdelen een score van 7,8.
 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over het behaalde resultaat. “De Quality Coast Award past prima in onze doelstellingen. Het sluit aan bij onze ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn en bij één van de zes speerpunten uit de pas vastgestelde Eilandvisie. Het benadrukt dat wij een prachtig eiland zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is!” Ook spreekt hij de ambitie voor de volgende uitreiking uit: “Tot nu toe is de Platinum Award nog maar één keer uitgegeven in Europa, en nog nooit in Nederland. Daar willen wij verandering in brengen. Wij gaan ons de komende jaren extra inzetten, zodat wij in 2017 de Quality Coast Platinum Award in ontvangst kunnen nemen”.
 
QualityCoast
QualityCoast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen. Meer informatie over de QualityCoast is te vinden opwww.kustenzee.nl of www.qualitycoast.info.


9 juli 2015


Daan Markwat wethouder 

GOEREE-OVERFLAKKEE - 
Tijdens de vergadering van 9 juli benoemde de gemeenteraad Daan Markwat (42) als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Markwat vervult daarmee de vacature die ontstond na het overlijden van Piet Koningswoud in april van dit jaar.
 


De nieuwe wethouder beheert de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, bouwzaken, leefbaarheid, kleine kernenbeleid/dorpsraden en milieu. Hij is bovendien kernwethouder van Stellendam, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat. Het bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee is verheugd dat het college van burgemeester en wethouders met de komst van Daan Markwat weer compleet is.
 
Daan Markwat is bijna tien jaar actief in de politiek. Hij is sinds de herindeling raadslid voor de SGP in de gemeente Goeree-Overflakkee. Vóór de herindeling was hij vanaf 2006 raadslid en later fractievoorzitter van de SGP in de voormalige gemeente Dirksland. Markwat studeerde bedrijfskunde in Wageningen en woont in Dirksland. Hij is directeur en mede-eigenaar van IC-Automatisering.
 

Markwat en zijn vrouw worden door iedereen gefeliciteerd

Opvolging in de gemeenteraad

Markwat is tijdens dezelfde vergadering in de gemeenteraad opgevolgd door de 27-jarige Hendrik Herweijer. Herweijer is jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State en was van 2010 tot en met 2012 raadslid in de voormalige gemeente Dirksland.
Het nieuwe raadslid voor de SGP Hendrik Herwijer.


9 juli 2015

Puzzeltocht in het museum: een leerzaam snoepreisje
 
SOMMELSDIJK – De wind in de zeilen hebben. Een snoepreisje maken. Dat gaat me boven de pet. In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee zijn tal van voorwerpen te vinden die te maken hebben met spreekwoorden en gezegden. Zelfs de halve zool is vertegenwoordigd. Basisschoolleerlingen vanaf groep 4 kunnen in groepjes een leerzame puzzeltocht door het museum maken.
 
Op deze manier komen kinderen spelenderwijs in aanraking met het erfgoed van Goeree-Overflakkee en het verhaal over de eilandelijke geschiedenis dat het Streekmuseum vertelt. De puzzeltocht leidt door het hele museum. Op vrijwel elke afdeling is immers wel een voorwerp te vinden dat verwijst naar een spreekwoord of gezegde. Bij elk voorwerp omcirkelen de kinderen het goede antwoord: De wind in de zeilen hebben, wat betekent dat? Ook schrijven ze een letter op die bij het voorwerp staat. Aan het eind van de puzzeltocht vormen de letters een zin. Voor iedereen is er aan het eind een verrassing.
Meedoen? De kosten bedragen 2,50 euro per scholier, inclusief verrassing en drinken. Een mooi snoepreisje, en nog zeer leerzaam ook. Opgeven via info.streekmuseum.go@kpnmail.nl, 0187-483778 of 06 5215 3169, of na 18 juli viawww.cultuurgo.nl (CultuurEducatie).8 juli 2015

Alles over Goeree-Overflakkee te vinden op www.goeree-overflakkee.nl
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In het kader van de branding van Goeree-Overflakkee en het bundelen van informatie is er één landingspagina voor Goeree-Overflakkee ontwikkeld: www.goeree-overflakkee.nl. Via deze landingspagina worden inwoners en bezoekers doorgeleid naar pagina’s met tal van informatie over de regio. Wil je weten wat er allemaal te doen is op Goeree-Overflakkee? Wil je er wonen, zoek je een (ander) huis of een baan in de buurt? Of wil je informatie van de gemeente? Ga vanaf nu naar www.goeree-overflakkee.nl, de digitale portal van Goeree-Overflakkee. 

Via de landingspagina wordt doorgelinkt naar de websites van de gemeente, de VVV, de woonsite Huizen op Flakkeeen de banensite Banen op Flakkee. De landingspagina werd op dinsdagmiddag 7 juli officieel gelanceerd door wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Alle informatie voor inwoners en bezoekers is nu op één digitale plek te vinden in de stijl van Goeree-Overflakkee mijn eiland. Een resultaat om trots op te zijn!” vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast. “Het is ook een mooi voorbeeldproject dat tot stand is gekomen door de samenwerking met en tussen verschillende ondernemers en maatschappelijke partijen op ons eiland.” 
Huizen op Flakkee
Huizen op Flakkee is een initiatief van Adviesgroep de Vogel en Estate Invest B.V. Jan Peter Robijn van Adviesgroep De Vogel licht toe: “Op www.huizenopflakkee.nl wordt het gehele woonaanbod op Goeree-Overflakkee op één plaats overzichtelijk verzameld. Het aanbod bestaat uit zowel koop-, huur-nieuwbouw-, als recreatiewoningen. De website biedt daarnaast handige zoekopties. Zo helpen wij potentiële kopers om eenvoudiger hun droomhuis te vinden. Samen met alle partners zijn wij trots op het resultaat: het woonplatform van Goeree Overflakkee.” Enkele lokale ondernemers waren bij het horen van de plannen van De Vogel en Estate Invest direct erg enthousiast. Bouwcenter Esselink, Delta Techniek, Schuring & Benschop Notarissen en Tieleman Keukens hebben zich dan ook aangesloten als partner van Huizen op Flakkee. Hetzelfde geldt voor makelaar Het Huis van Jansen en woningbouwverenigingen Beter Wonen, Fides Wonen en Woongoed GO.
 
Banen op Flakkee
De site Banen op Flakkee is ontwikkeld door Banenrijk Limburg. Zij kregen de opdracht van CuraMare, Coas Software systems B.V., XSARUS, CSG Prins Maurits, Tieleman Keukens en de gemeente Goeree- Overflakkee. “Samen met andere werkgevers op het eiland vinden we het van belang om de regio vitaal te houden. Een helder overzicht van de werkgelegenheid helpt hierbij. Het trekt nieuwe inwoners aan, maar zorgt er ook voor dat mensen op dit prachtige eiland kunnen blijven wonen én werken”, geeft Wim Driese van Curame aan.

Goeree-Overflakkee mijn Eiland 
De landingspagina is in stijl van ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland’ vormgegeven. Op deze manier is er een duidelijke branding van Goeree-Overflakkee. De campagnestijl Goeree-Overflakkee mijn eiland wordt namelijk ook gebruikt ter ondersteuning van EilandMarketing (branding van Goeree-Overflakkee) en diverse projecten en evenementen. De campagnestijl vervangt NIET de huisstijl en het logo van de gemeente. Het is de bedoeling dat duizenden mensen viawww.goeree-overflakkee.nl kennismaken met de regio Goeree-Overflakkee.

 

7 juli 2015Duurzaam bouwen en verbouwen? Bezoek de WoonwijzerWinkel!
 
Bent u eigenaar van een woning op Goeree-Overflakkee? Ga dan naar de WoonWijzerWinkel voor onafhankelijk en deskundig advies over het energiezuinig maken van uw woning. Dit is goed voor uw wooncomfort, gezondheid, het milieu én het bespaart u geld. 
 
De WoonWijzerWinkel is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, samen met veertien andere gemeenten van de voormalige stadsregio Rijnmond. Zij hebben zich  verenigd in de Alliantie Duurzaam Rijnmond en werken samen met bewoners en bedrijven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door woningeigenaren te stimuleren tot het besparen van energie en door zelf duurzame schone energie op te wekken, levert de gemeente Goeree-Overflakkee samen met haar bewoners een bijdrage aan het bereiken van de doelstelling energieneutraal eiland in 2020.
 
Besparen energiegebruik
Besparen op energiegebruik en het zelf opwekken van energie maakt bewoners minder afhankelijk qua energielasten en verhoogt het woonplezier. Voor alle huishoudens, maar zeker ook die met een krappe beurs, is dit aantrekkelijk. Daarnaast zorgen deze maatregelen lokaal voor meer werkgelegenheid bij bedrijven in de bouw- en installatiesector. Redenen genoeg dus om werk te maken van een energiezuinige woning. Dat kan al door te beginnen door zelf tochtstrippen, radiatorfolie en een standby-killer aan te brengen. Vervolgens door oude onzuinige apparaten in te ruilen en lampen te vervangen door zuinige spaar- of LED-lampen. Een stapje verder is het (na)isoleren van muren, dak en vloer, het installeren van zonnepanelen of een zuinige hoog rendement cv-ketel. De meest vergaande vorm is een volledige renovatie tot een zogenoemde ‘nul op de meter’-woning.
 
Inspiratie en advies
Wilt u weten hoe u de wijzigingen het beste kunt aanpakken? Laat u dan inspireren en gratis adviseren bij de WoonWijzerWinkel! Ook kunt u terecht op de website www.woonwijzerwinkel.nl. Daar zijn alle potentiële besparingsmogelijkheden van uw woning in kaart te brengen. Bij vragen kunt u bellen met een adviseur. Ook kunt u een bezoek brengen aan de WoonWijzerWinkel in Rotterdam, Directiekade 2 (haven 2600) Heijplaat. Hier vindt u een expositieruimte van 2.500 m² met vrijwel alle oplossingen om uw woning te verduurzamen. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt een basispakket aan van diensten bij de WoonWijzerWinkel waardoor vragen via telefoon en e-mail, een adviesgesprek bij de WoonWijzerWinkel én een snelle energiescan op locatie gratis zijn.
 
Financiële mogelijkheden
Heeft u ambities als bewoner maar nog onvoldoende middelen? Bekijk dan ook de informatie op de gemeentelijke website over de gemeentelijke duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente. Met de lening treft u gemakkelijk duurzame maatregelen in de woning. Naast de energierekening verlaagt u zo  ook uw woonlasten. De lasten van de lening zullen voor de woningbezitter in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening.
 
Meer informatie
Wilt u via de gemeente Goeree-Overflakkee meer informatie vragen over het initiatief van de WoonWijzerWinkel of duurzaamheidslening, dan kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0187 contact opnemen met beleidsadviseur duurzaamheid, Lennard Seriese


2 juli 2015


OBS de Inktvis ontvangt label SCHOOL op SEEF

DIRKSLAND - OBS de Inktvis ontving op donderdagmorgen 2 juli het SCHOOL op SEEF label. Wethouder Marnix Trouwborst reikte het label uit aan Albert Tönissen, de directeur van de school. De heer de Vries, die de verkeersexamens organiseerde werd ook in het zonnetje gezet. Hij kreeg de eer de diploma's uit te reiken aan de kinderen van groep 7.
 
SCHOOL op SEEF is een programma voor een goede en structurele aanpak van de verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen op basisscholen. Op Goeree-Overflakkee zijn al twintig scholen aangesloten op het programma. De Regionale Projectgroep Goeree-Overflakkee wil bereiken dat op alle scholen op Goeree-Overflakkee structureel praktische verkeerseducatie wordt gegeven.
 
Label School op Seef 
Een school krijgt het label voor verkeersveilige school niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor het label moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:
·         Alle groepen krijgen theoretische verkeerslessen.
·         Praktische uitvoering van de verkeerslessen vindt plaats in tenminste 6 van de 8 groepen.
·         De school moet verkeersouders hebben die meehelpen bij de lessen en deze ook voortzetten nadat de verkeersleerkracht stopt.
·         Er moet een meerjaren schoolactieplan verkeer zijn met onder andere de doelen en een planning van de verkeerseducatieve activiteiten.
·         De verkeersleerkracht is drie jaar coachend aanwezig.
·         Als een school dit bereikt en er is vastgesteld dat de directe omgeving van de school ook verkeersveilig is, dan kan de school aangemeld worden voor het ontvangen van het Verkeersveiligheidslabel. Dit gebeurt over het algemeen na drie jaar.

 
Het programma ‘SCHOOL op SEEF’ wordt gesubsidieerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en gecoördineerd door de gemeente.


Plastic, metaal en drinkpakken voortaan in één inzamelcontainer
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Al jaren zamelt de gemeente plastic verpakkingen apart in via speciale boven- en ondergrondse containers. Sinds 1 juli 2015 kunnen ook metalen verpakkingen en drinkpakken in deze inzamelcontainers worden ingeleverd. Door deze zogenoemde PMD in te zamelen, wil de gemeente Goeree-Overflakkee samen met SITA en Hedra & Blik een verdere vermindering van de milieudruk door afval realiseren. 
 
Wat is PMD?
PMD staat voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en Drinkpakken (zoals van sappen en zuivel). Veel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) bestaat uit deze verpakkingen. Dat is zonde, omdat PMD grondstoffen bevatten die kunnen worden hergebruikt en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Daarnaast voorkomt het veel milieuvervuiling, doordat minder restafval verbrand hoeft te worden.
 
PMD-container
De huidige boven- en ondergrondse containers voor plastic heten sinds 1 juli 2015 ‘PMD-container’. Vanaf dat moment kunnen in dezelfde container ook metalen verpakkingen en drinkpakken worden ingeleverd. Binnenkort worden deze containers voorzien van een PMD-sticker. Hierdoor is in één oogopslag te zien wat in de container ingezameld kan worden.
 
Ingezamelde afval scheiden
De ingezamelde PMD-afval sorteert SITA met een trommelzeef, luchtafscheider, magneetband en met de hand. Een specialistisch bedrijf verwerkt uiteindelijk de gesorteerde afval tot grondstof voor nieuwe producten.
 
Wat mag in de PMD-container?

 • Plastic: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen mogen op de flessen blijven zitten.
 • Metaal: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.
 • Drinkpakken: pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt en vla, drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

 
Meer informatie
Meer informatie over plastic-, metaal- en drinkpakkeninzameling is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/pmd.


 
Fotowedstrijd ‘Jouw Deltaroute Moment’ gestart

REGIO - ‘Rijkswaterstaat roept bezoekers Deltawerken hun mooiste tourmoment te delen'. Duizenden tourtoeschouwers langs de Deltawerken (haringvlietsluizen, Brouwersdam en Oosterscheldekering) kunnen zondag met hun foto winnaar worden van fotowedstrijd ‘Jouw Deltaroute Moment’.  

Een uitgelezen kans om jouw moment op een van de Deltawerken  vast te leggen op smartphone of camera. De fotowedstrijd ‘jouw Deltaroute Moment’ is een initiatief van ‘Beleef de Deltaroute’. Tot 31 juli kan iedereen zijn mooiste Deltaroute Moment inzenden.
 
Via deze laagdrempelige fotowedstrijd wil men zo veel mogelijk belevenissen en mooie momenten van bezoekers aan de Deltawerken verzamelen. De Tour de France biedt Nederlanders en buitenlandse toeristen een unieke kans om hun zelfgekozen moment op foto vast te leggen. Zo ontstaat een levendig overzicht hoe mensen het bezoek van de Tour aan de Deltawerken beleven.
 
Meedoen
De bezoekers aan  de Deltawerken kunnen van 21 juni tot en met 31 juli as. hun foto’s voorzien van motivatie uploaden naar de actiesite www.jouwdeltaroutemoment.nl.
Deelnemers en stemmers kunnen mooie prijzen winnen: van een helikoptervlucht over de Deltawerken tot een weekend Roompot of vaartochten op historische schepen.

Iedereen kan meestemmen
Van 21 juni t/m 31 juli kan er gestemd worden op de inzendingen. Iedereen kan dagelijks 1 keer een stem uitbrengen op zijn/haar favoriete foto. Uit de Top 25 foto’s met de meeste stemmen kiest een jury bestaande diverse fotografen en  prominenten de 13 uiteindelijke prijswinnaars.
Niet alleen de deelnemers maar ook de stemmers maken kans op leuke prijzen.
 
Beleef de Deltaroute
Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang. Rijkswaterstaat en de ANWB bieden met Beleef de Deltaroute een leuk en interessant dagje uit rond de 13 Deltawerken in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.beleefdedeltaroute. Tijdens de Tour de France passeren de wielrenners en de karavaan vanuit Utrecht tot en met de finish bij Neeltje Jans drie Deltawerken, de Haringvlietsluizen, Brouwersdam en Oosterscheldekering. Voor deze gelegenheid zijn zij een maand lang gehuld in een gele trui aan met prikkelende teksten met Water you thinking - Bring in the Dutch. 30 juni 2015


Met droomfonds ‘Met De Stroom Mee’
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De noordrand van het voormalig eiland Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet heeft veel schoonheid om te ontdekken en van te genieten. Vogelrijk met onder meer sternkolonie en grote lepelaars. Door samenwerking van ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds is er een natuurclub ontstaan die de komende vier jaar een brede natuurontwikkeling en beleving van die natuur op en rond het Haringvliet gaat uitvoeren. Het project Natuurherstel Haringvliet zorgt voor een flinke meerwaarde voor de economie op het eiland en zal een enorme impuls geven aan de leefbaarheid.  Natuurattracties worden ontwikkeld, fiets- en wandelroutes, steigerpaden door en over het water, educatie en permanente presentatie over de natuurontwikkeling bij bijvoorbeeld de Menheerse Werf. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door het Droomfondsproject 2014 van de Nationale Postcodeloterij.29 juni 2015

Miljoenenjacht Anne G van Van Heesen Yacht  aan de kade

Radaropbouw gebeurt in Middelharnis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op maandagmiddag werd in de haven van Middelharnis, bij het Havenhoofd de laatste hand gelegd aan een nieuw jacht dat van de werf Heesen Yachts in Oss komt.
Het is de fraaie Anne G. 
Nadat in september vorig jaar het jacht My Sky werd voorzien van de radarinstallatie, werd nu Anne G voorzien van de radarbollen bovenop het schip. Een en ander gebeurt door gespecialiseerde bedrijven. Later op de dag vertrok het schip met onbekende bestemming.Foto's Maria Evers


Schotejil wint voor de tweede keer  de Doetse Kom bokaal
 

De zwemjeugd van de Schotejl heeft zaterdag in Giessenburg opnieuw de  ‘Doetse Kom’ bokaal gewonnen. Deze jaarlijkse wedstrijd in het  50m openluchtbad in Giessenburg wordt georganiseerd door zwemclub PCG uit Gorinchem en is de afgelopen jaren een leuke afsluiting van het zwemseizoen gebleken. 

Deelnemede clubs behalve de Schotejil waren ZPB uit Barendrecht, ZOB’66 uit Oud-Beijerland, De Gooye uit Dirksland, SG De Zeehond/Scom uit Rozenburg en PCG uit Gorinchem. Er werden door de ca. 30 Schotejillers ruim 20 ereplaatsen behaald. Clubrecords waren er voor Floris Tanis (2x) op resp. 50m schoolslag (55.02) en 50m vrij (39.93), en voor Laurens Kalle (1x) op 50m vrij (37.71).
 
In de jongste categorie waren Dominique Overduin en Meyke van Nimwegen succesvol met ereplaatsen op 50m schoolslag (resp. 1.01.17 en 1.11.56) en op 50m vrij (resp. 55.26 en 56.27). Evenals Laurens Kalle op 50m schoolslag (52.73). Voor Xander Vis waren er eerste plaatsen de 100m vrij (1.17.64) en de 100m schooslag (1.36.29). Bij de meisjes won Manon Middelbos de 100m schoolslag (1.24.49), gevolgd door Lieske Zijlstra als 2e in 1.26.80. Lotte Tillema werd 3e op 100m vrij (1.10.46) en Bibi Middelbos werd 3e op 50m vlinderslag (33.95). In een oudere categorie won David Kievit de 100m schoolslag (1.20.92) en werd hij 3e op de 50m vlinderslag (33.34.). Lotte Middelbos werd 2eop 100m vrij (1.07.77. Bij de heren eindigde Leander Noordijk als 2e op de 100m vlinderslag (1.10.99) en 3e op de 100m vrij (1.02.93). Jorian Tanis zwom op de 100m vrij (59.64) naar eeen 2e plaats. De alsluitende estafette 8x50m vrij (4.11.61), met Lieske Zijlstra, Luuk Kieviet, Manon Middelbos, Jacob Mackloet, Lotte Middelbos, Jorian Tanis, Bibi Middelbos en Leander Noordijk, werd door de Schotejil op overtuigende wijze gewonnen.

   

 22 juni 2015

"Het aanvragen kost u weinig moeite..."?

Verweg aanbieding Arriva

NIEUWE-TONGE - Via de folderverspreiding kregen de inwoners van Goeree-Overflakkee een ARRIVA Zomerspecial. Een leuke aanbieding stond er ook in: anonieme OV-chipkaart voor maar 2,50 euro. "Probeert u daarom eens de anonieme OV-chipkaart. Het aanvragen kost u weinig moeite en... als u het nu doet, betaalt Arriva mee!" 

Dat is een leuke aanbieding voor mensen die niet veel reizen met openbaar vervoer, maar toch wel voor de eventuele gelegenheid zo'n kaart willen hebben, die normaal 7,50 euro kost en vier tot vijf jaar geldig is. Alleen kom je er dan achter, verder lezend, dat je zo'n kaart moet aanvragen bij een Arriva Store. Maar op heel Goeree-Overflakkee is er geen Arriva Store. Daar moet je voor naar Alphen aan de Rijn, Leiden, Gouda, Gorichem of Dordrecht. Met openbaar vervoer?


Diekdagen 2015 Middelharnis 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee beschikt in Middelharnis over een uniek winkelcentrum met de naam D’n Diek. Een 2 km lange winkeldijk met een gevarieerd winkelaanbod met terrassen op en onder aan de dijk en in de straten die uitkomen op de dijk. Het winkelcentrum grenst aan de pittoreske oude dorpskernen van Middelharnis en Sommelsdijk. Maar grenst ook aan de unieke jachthaven van Middelharnis omringd met diverse terrassen waar het goed toeven is.
 
Iedere woensdag is er weekmarkt in het centrum van Sommelsdijk. Vrijdagavond is koopavond (tot 21.00 uur). En in de zomermaanden is er op verschillende vrijdagen een groots opgezette braderie (van 12.00 tot 21.00 uur) in het centrum van Middelharnis. Dit zijn de zogenaamde Diekdagen .
 
De Diekdagen 2015 zijn op:
Ø  Vrijdag 24 juli braderie (van 12.00 tot 21.00 uur). Op deze Diekdag geeft Manege Oostmoer diverse demonstraties en rondritten.
Ø  Vrijdag 31 juli braderie (van 12.00 tot 21.00 uur). Overdag zullen op het Diekhuusplein de radiografisch bestuurbare modellen van de RC Junkies te zien zijn. In de avonduren zal een groot aantal oude tractoren staan opgesteld in het centrum. U kunt deze oude tractoren van dichtbij bekijken en nadere informatie krijgen.
Ø  Vrijdag 7 augustus braderie (van 12.00 tot 21.00 uur). Overdag is er een oude ambachten/streekmarkt en rond de muziektent de gezellige Ibizafair.
Ø  Vrijdag 14 augustus braderie (van 12.00 tot 21.00 uur). Rondom de muziektent is de Ibizafair te vinden. De avond zal in het teken staan van de oldtimers. Een groot aantal oldtimers staat opgesteld in het centrum. U kunt deze oldtimers van dichtbij bekijken en nadere informatie krijgen.
Ø  Op alle diekdagen zijn er kinderactiviteiten en gezellige livemuziek.
 
Andere activiteiten in het centrum van Middelharnis:
-  Vrijdag 17 juli wielerronde
-  Vrijdag en zaterdag 21 en 22 augustus De Omloop, een 24 uur durende wandeltocht rond het eiland Goeree-Overflakkee. De start en finish zijn in het centrum van Middelharnis.
-   Zaterdag 12 september fietsevenement Go Classic (organisatie Rotary Club Goeree-Overflakkee)
 
Middelharnis ligt centraal op het eiland Goeree-Overflakkee met in de directe omgeving het landelijk gebied in het oosten (waar je goed kunt fietsen) en de zee en het strand in het westen, met Ouddorp als de centrale badplaats.
Winkelcentrum D’n Diek: leuk voor zomaar een dagje uit tijdens de vakantie of als het minder goed strandweer is.
Maar ook vanuit Schouwen-Duiveland (met de badplaatsen Renesse, Haamstede) en Voorne- Putten (met de badplaatsen Rockanje en Oostvoorne) is het winkelcentrum D’n Diek goed en gemakkelijk bereikbaar (met gratis lang parkeren). Veel mogelijkheden voor (met parkeerschijf) kort parkeren.
 
Actuele informatie over activiteiten in het winkelcentrum D’n Diek treft u aan op de site van de Ondernemersvereniging Middelharnis: www.dndiek.nl
Geïnteresseerde standhouders (ook belangenorganisaties) kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Ondernemersvereniging:  secretariaat@dndiek.nl  
Fototerugblik op de Goereese Portdagen

Vrijdag 19 juni de Havendagen Junior

Onthulling informatiepaneel aan de haven

Zaterdag 20 juni markt rond de haven


Drie oud wereldkampioenen onderstrepen het belang van de Deltawerken 

Deltawerken in de schijnwerpers
 
 
NEELTJE JANS - De finish van de tweede etape van de Tour de France is precies over twee weken op Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering, maar zondag 21 juni, op de langste dag van het jaar, werden de Deltawerken al volop in de schijnwerpers gezet. Tweehonderd fietsers reden ondanks regen en windkracht 4 de Tour de Delta een initiatief van Beleef de Deltaroute. 


Foto: Bart van Putten


Drie oud wereldkampioenen: Keetie van Oosten- Haage (66) , Tineke Fopma (63) en Leontien van Moorsel onderstreepten met hun deelname aan Tour de Delta het belang van de Deltawerken en waterveiligheid in ons laag gelegen land. Het Topshuis, sinds vorige week in gele doeken gewikkeld met de teksten “BRING IN THE DUTCH!” en “Water you thinking?” was vandaag het start en finishpunt voor de 110 km en 45 km fietstochten. De teksten benadrukken tijdens de Tour de France ons én het buitenland duidelijk dat Nederlanders, vanuit het verleden, al watermanagementexperts bij uitstek zijn. 
 

Foto: Bart van Putten

Jong en oud reden 110 km in nog geen 3,5 uur
De tocht van 110 km was zwaar omdat er een straffe wind woei over de Deltawerken. Toch slaagde een 76 jarige man erin om als eerste te finishen en kort daarop finishte een groep met daarin de Zeeuwse Heldinnen Van Oosten-Haage en Fopma en gedeputeerde Ben de Reu uit Zeeland. Zij werden op de voet gevolgd door de jongste topwielrenners, waaronder Arjan Boshoven (13) en Jasper Kraaijenbrink (14) beiden uit de gemeente Nissewaard in de provincie Zuid-Holland. Zij hadden een extra stop bij Colijnsplaat om een "waterboodschap" van loco-burgemeester van Noord-Beveland in ontvangst te nemen. De jonge renners kregen namelijk eerder in de ochtend deze speciale taak om langs de route flessenpost van vier burgemeesters uit Zeeland en Zuid Holland op te halen. Hiermee lieten de burgemeesters van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Veere zien dat water vroeger een gevreesde vijand was, maar door de Deltawerken en dijken nu een vriend was geworden waarvan je kunt genieten op de mooie Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden. Een boodschap die hen en iedereen in de Delta verbindt en werd voorgedragen door burgemeester van Veere, die na de finish de flessenpost in ontvangst nam van Jasper Kraaijenbrink.

Fietsrally van ruim 40 km leverde veel waterkennis op
De deelnemers van de familie- en vriendentocht moesten onderweg kennisvragen rond waterveiligheid beantwoorden. Leontien van Moorsel deelde de vragen uit en hielp bij het Inspiratiecentrum Grevelingen, de stopplek voor deze tocht, mee met de beantwoording. Ze merkte op: "We weten weinig over hoe we ons dagelijks tegen het water moeten en kunnen beschermen". Van Moorsel, wonend op bijna 6 meter onder de zeespiegel gaf aan: "ik kan veilig wonen dankzij de Deltawerken." Voor diegene die niet meefietsten, kregen de gelegenheid bij het Topshuis ook meer leren over de bijzondere natuur op de Oosterschelde. Gids Rien Pronk van IVN/Nationaal Park Oosterschelde gaf de hele dag uitleg in het bezoekerscentrum aan jong en oud. Immers de Oosterscheldekering is 29 jaar geleden aangelegd als een open kering om de hier de bijzondere natuur te behouden. 


Foto: Bart van Putten

Nieuwe fotospot bij Oosterscheldekering en lancering fotowedstrijd
De oudste en jongste deelnemers van de Tour de Delta werden rond 14 uur gehuldigd op de nieuwe fotospot bij de Oosterscheldekering, die daar, ter gelegenheid van de Tour de France en Beleef de Deltaroute, is geplaatst. De fotospot is gemaakt door Thijs Kelder en kunstproducent Mothership in opdracht van Rijkswaterstaat in samenwerking met Provincie Zeeland. De huldiging lanceerde direct de fotowedstrijd www.jouwdeltaroutemoment.nl met kans op mooie prijzen en een bijzondere hoofdprijs: een helikoptervlucht van Prince Helicopters boven de Deltawerken. Tijdens onthulling van de fotospot sprak Johan Jacobs, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta dat over twee weken met de Tour de France een bijzondere route langs de Deltawerken zal plaatsvinden en finish bij Neeltje Jans. Iets om trots op te zijn, en vandaag alvast te beleven op een leuke en leerzame manier met Beleef de Deltaroute. Hij gaf aan dat we als Nederlanders onlosmakelijk zijn verbonden met het water. We danken onze welvaart aan de ligging tussen de zee en de grote rivieren en we hebben onze bescherming goed geregeld. Daar kunnen en mogen we best trots op zijn. 
 
Wil je de Deltawerken ook beleven en weten hoe veilig jij woont, werkt of recreëert, ga dan naar www.beleefdedeltaroute.nl en www.overstroomik.nl en wil je met jouw mooiste Delta routemoment-foto een van de mooie prijzen winnen, deel dan je foto op www.jouwdeltaroutemoment.nl

 

21 juni 2015
 

Schotejillers succesvol op KNZB Slottoernooi
 

MIDDELHARNIS/DORDRECHT - Een kleine delegatie heeft namens de Schotejil zaterdag 20 juni deelgenomen aan het KNZB Slottoernooi in Dordrecht. Het eindresultaat van deze wedstrijd werd bepaald op basis zgn. FINA-punten, die worden afgeleid van gezwommen tijden. De Schotejil was uiteindelijk succesvol in de landelijke B-klasse. Op deze lange baanwedstrijd werden enkele snelle tijden gerealiseerd. Elise Tanis verbeterde o.a. het clubrecord op de 50m vlinderslag op zowel de lange als de korte baan naar 29.68.Dubbele persoonlijke records waren er ook voor Aron Paasse op 200m vlinderslag (2.43.62), David Kievit op 200m schoolslag (2.46.54), Lotte Tillema op 200m vrij  (2.33.89), Jacob Mackloet op 200m rugslag (2.34.71). Ook op de sprintnummers waren er gelijksoortige verbeteringen voor Bibi Middelbos op 50m vlinderslag (32.64), alsmede voor Jacob Mackloet en Luuk Kieviet in resp. 32.73 en 33.55. Verdere persoonlijke records waren er o.a. voor Bradley Tjia op 100m rugslag (1.13.50).


19 juni 2015

Vol programma voor tweede Goereese Portdagen

Onthulling informatiepaneel aan de haven

GOEDEREEDE - Aan het succesvolle programma zijn dit jaar de Havendagen Junior toegevoegd. Op en rond de Markt krijgen kinderen van de basisscholen een leuk en leerzaam historisch-educatief programma voorgeschoteld. Ze leren verschillende vissoorten herkennen, netten boeten, vloedplanken leggen en vlaggen lezen. Na dit programma word door wethouder Gerrit de Jong  en iemand van de stichting Goereese Portdagen het informatiepaneel onthuld.


 
Het verhaal over de gevonden vaten met port in 1918 staat in meerdere talen op het infopaneel.

Programma vanavond, vrijdag 19 juni.
19:00 Openluchtspel Toneelclub De Klokkedieven – voorstelling op de Markt met de titel: Wat in ‘t vat zit verzuurt niet!
21:00 Live muziek van WoodWorks Akoestische folk/rockcoverband uit Zeeland


Programma zaterdag 20 juni
09:30 Stadsontbijt 
11:00 Oude Ambachten Markt – Vanaf 11:00 tot 17:00 
13:00 Optreden blokfluitgroep & Jeugdorkest Apollo
14:00 PortSport – Sportteam GO
16:00 Concert Koninklijke Fanfare Apollo – Een bijzonder openluchtconcert van de fanfare van Goedereede
18:30 Openluchtspel Toneelclub De Klokkedieven – voorstelling op de Markt: Wat in ‘t vat zit verzuurt niet!
20:30 Optreden Shantykoor Op Volle Kracht – Lekker samen zingen met stoere zeemannen
22:00 Optreden Portkoor – Uniek gelegenheidskoor waarbij repertoire door bezoekers wordt bepaald!


Op vrijdag (vanaf 17:00) en zaterdag (vanaf 11:00 uur) bourgondische eetkraampjes aanwezig
met grote terrassen bij de haven en de horecaondernemers aan Markt van Goedereede
Op zaterdag worden er eveneens stadswandelingen en beiaardierconcerten gegeven.


Beleef Deltawerken op de fiets met Tour de Delta
 
 
REGIO - Beleef de Deltaroute houdt op zondag 21 juni de  'Tour de Delta 2015'. Twee weken voor de start van de Tour kan iedereen die van fietsen houdt ervaren hoe het is om over de Deltawerken te fietsen en te finishen op Neeltje Jans. De fietstocht is bedoeld om de Deltawerken en Nederland op de kaart te zetten als wereldleider in watermanagement.  Drie oud wereldkampioenes Leontien van Moorsel, Keetie van Oostenhage en Tineke Fopma, onderstrepen met hun deelname het belang van de Deltawerken voor een goed beschermd Nederland tegen overstromingen.
 
De deelnemers van de Tour de Delta beproeven een markant stuk van de Tour de France-route in Nederland, namelijk het stuk dat over de Deltawerken in Zuid Holland en Zeeland loopt.
Tour de Delta is onderdeel van “Beleef de Deltaroute” (
www.beleefdedeltaroute.nl)
 
Er is een familie- en vriendentocht en een ontspannende/educatieve route van 40 km. De route is vormgegeven als een fietsrally die je in kleine groepjes aflegt met onderweg kennis- en vaardigheidsopdrachten over wat er allemaal bij komt kijken om in Nederland elke dag droge voeten te houden.  En er is een sportieve tocht van 110 km voor de semiprofessionele fietsers.

Vanuit Zeeland en Zuid Holland doen aan de 110 km tocht ook zeer jonge wielrenners mee. Zij zijn tussen de 11 en 14 jaar oud en rijden deze afstand waarschijnlijk in 3,5 uur. Leontien van Moorsel zal samen met hen starten. Vanuit Zuid-Holland zullen de jeugd wielrentalenten Arjan Bosma en Flavio Moretti uit Zeeland meedoen
 
Onthulling Deltafotopunt
De start en finish voor beide tour de Delta-tochten zal plaatsvinden op Neeltje Jans. Net als de Tour de France wielrenners op 5 juli worden hier tussen 14.00 uur en 14.30 de winnaars gehuldigd na de onthulling van het eerste deltafotopunt bij de Kroon van de Deltawerken. Dit is gemaakt door kunstproducent Mothership (bekend van Markthal in Rotterdam).  Het is een  fotopunt  dat laat zien dat Nederland een bijzonder (Water)land is met 13 Deltawerken. Op 5 juli vindt een bijzondere finish in zee  plaats in Zeeland.
 
De eerste foto’s die daar gemaakt worden vormen het startschot voor de fotowedstrijd “Mijn Deltaroute moment”. De wedstrijd loopt van 21 juni tot en met 31 juli as.
Vanaf dat moment kan iedereen zijn of haar Deltaroutemoment naar de website www.jouwdeltaroutemoment.nl uploaden en stemmen verzamelen. De hoofdprijs is een helikoptervlucht van een half uur over de Deltawerken voor twee personen, aangeboden door Prince Helicopters.
  
Bring in the Dutch!
Deze dag zijn ook de slogans te zien aan de buitenzijde van het Topshuis. De centrale slogan “BRING IN THE DUTCH!” is voor, tijdens en na de Tour de France erop gericht om in Nederland én het buitenland duidelijk te maken dat Nederlanders al vanuit het verleden watermanagementexperts bij uitstek zijn. Met  Engelse woordspelingen in  prikkelende quotes wordt de aandacht getrokken. ‘BRING IN THE DUTCH!’ hangt zichtbaar aan de buitenzijde van het ir. J.W. Topshuis.Vanaf 21 juni zullen teksten ook zichtbaar zijn  op Brouwersdam en Haringvlietsluizen.
 
Ons Water maakt water persoonlijk
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met het water. We danken onze welvaart aan de ligging tussen de zee en de grote rivieren. We hebben onze bescherming goed geregeld. En we hebben schoon water, uit de kraan en om in te zwemmen. Daar kunnen we trots op zijn. Maar het werk aan ons water is nooit af. We zijn kwetsbaar. Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, terwijl de bodem daalt Er komen meer periodes van droogte, of juist van veel neerslag. En het blijft elke dag een hele klus om ons water schoon te houden en onze drinkwaterbronnen te beschermen. Daarom moeten we dag in dag uit werken aan ons water. Om te zorgen dat wij veilig blijven, en dat we voldoende en schoon water houden. VoBeleef Deltawerken op de fiets met Tour de Delta

 
 
18 juni 2015

Nog belangrijker dan veiligheid en een mooi park is luisteren naar de ondernemers

Opening Bedrijvenpark Oostflakkee

OUDE-TONGE  - Parkmanager Johan Koedood en Fred Vlasblom Planmanager bij BNG Gebiedsontwikkeling B.V. hielden een praatje bij de opening van het bedrijvenpark Oostflakkee bij Colors at home Kroon. Burgemeester Jan Pieter Lokker verrichtte de openingshandeling door op een knop het elektrosche hekwerk te sluiten, het het informatiebord te onthullen.
De eerste stappen voor een gecertificeerd beveiligd bedrijventerrein zijn gezet. Er is een enorme grote schuifpoort geplaatst en rondom greppels gegraven. Camera's zijn strategisch geplaats bij de hoofdingang zodat alle verkeer wordt geregistreerd. "We hopen dat het een afschrikwekkende werking heeft. Iedereen die stopt voor de schuifpoort die door lussen in de weg automatisch wordt bediend, komt goed in beeld. De beveiling is vooral gericht op preventie. Het wordt nog verder uitgebreid en er komt een centrale registratie die alle kentekens automatisch opslaat en bij alarm de hekken afsluit, zodat de inbrekers worden ingesloten.Burgemeester Lokker vertelt dat ook de gemeente, als partner van de ondernemers, er geld in heeft gestopt. "Wij moeten samen optrekken. Nog belangrijker dan of het veilig genoeg is en of het terrein mooi ligt, is luisteren naar wat de ondernemers nodig hebben." Als zoon van een meubel-  en stofferingsbedrijf in Zierikzee weet hij maar al te goed hoe het ondernemersschap in elkaar zit. "De gemeente moet aan tafel bij ondernemers en die serieus nemen. Niet alleen maar mooie woorden, u moet de politici afrekenen op de resultaten."

17 juni 2015

Help kanker bestrijden vanuit uw tuin
 
Gemeente Goeree-Overflakkee doet, evenals ruim 170 andere gemeenten, mee aan de landelijke actie Vergroot de Hoop. Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk taxussnoeisel, een basisgrondstof voor chemotherapie, in te zamelen. Bij de milieustraten in Goedereede en Middelharnis staan hiervoor tot 31 augustus 2015 speciale inzamelbakken. Help mee kanker te bestrijden door uw jonge en zuivere taxussnoeisel in te leveren bij de milieustraten!
 
Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. Daarnaast doneert Vergroot de Hoop 50 euro per ingezamelde kubieke meter aan een goed doel dat gerelateerd is aan kanker. De gemeente mag zelf beslissen over de bestemming van het geld. Voorwaarde is wel dat het ten goede komt aan een erkende organisatie of instelling die zich rechtstreeks met de bestrijding van kanker bezighoudt. Vergroot de Hoop en de gemeente Goeree-Overflakkee roepen inwoners op om zo veel mogelijk jong en zuiver taxussnoeisel in te leveren, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden in hun strijd tegen kanker.
 
Help kanker bestrijden vanuit uw tuin!
De taxus baccata is een groenblijvende conifeer of boom die vaak als haag worden gesnoeid. In de winter is de Taxus baccata herkenbaar aan de donkergroene, niet prikkende naaldjes. Gedurende het groeiseizoen is de Taxus baccata te herkennen aan de lichtgroene eenjarige aanwas.
 
Jong en zuiver snoeisel
Het is belangrijk dat het ingeleverde taxissnoeisel jong en zuiver is. Alleen eenjarige scheuten zijn bruikbaar. De takken mogen maximum 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan 0,5 centimeter. Dikke bruine houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar.
 
Vang tijdens het snoeien het snoeisel op op een doek of zeil, zodat het zuiver blijft. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet helaas geweigerd worden.
 

Meer informatie over deze actie is te vinden op www.vergrootdehoop.nl.


16 juni 2015


Gemeente geeft workshops aan aanvragers van een bijstandsuitkering
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De eerste workshop aan aanvragers van een bijstandsuitkering gegeven is op donderdag 28 mei gegeven. Het betreft een proef en is een nieuwe stap in het proces werk en inkomen. Voorheen werd de informatie één op één tijdens de intake verstrekt. Nu wordt in groepsverband, nog voordat de aanvraag is ingediend bij de gemeente, uitleg gegeven over de rechten en plichten die horen bij een bijstandsuitkering.
 
Voor wie is de workshop?
De workshop wordt wekelijks gehouden op donderdagmiddag en is bedoeld voor mensen die een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) willen aanvragen bij de gemeente. Voorheen werd de aanvraag bij het UWV ingediend, nu kan de cliënt direct bij de gemeente terecht. Voordat de cliënt een aanvraag kan indienen, moet eerst de workshop worden gevolgd.
 
Wat is het doel van de workshop?
Het doel van de workshopbijeenkomsten is om mensen in een vroeg stadium (voordat de aanvraag wordt ingediend) eenduidig te informeren. Het geven van informatie over de voorwaarden, rechten en plichten die men heeft als een bijstandsuitkering wordt aangevraagd en wordt ontvangen staat centraal. Eigen verantwoordelijkheid in de Participatiewet is een heel belangrijk item. Als men in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering start een traject waarin de afstand tot de arbeidsmarkt (als die er is) zo klein mogelijk wordt gemaakt door ondersteuning, begeleiding, training en coaching.
Voor jongeren onder de 27 jaar gelden specifieke regels. Ook hieraan wordt aandacht besteed tijdens de workshop.
 
Workshop positief ontvangen
De workshop wordt gegeven door consulenten van de gemeente Goeree-Overflakkee en is positief ontvangen. De workshop geeft veel informatie die specifiek voor de doelgroep bedoeld is, dat maakt de bijeenkomst efficiënt en effectief.

 BRON: redactie Wereldregio

Tweede Foodevent Brouwersdam gaat niet door

GOEREE-OVERFLAKKEE/SCHOUWEN-DUIVELAND - Eterij op Wielen, dat 3, 4 en 5 juli op de Brouwersdam zou komen, gaat niet door.Eerder al werd bekend dat een ander foodevenement, dat voor september op de rol stond, is afgeblazen. Eterij op Wielen had duizenden mensen naar de dam moeten trekken. Zeker in combinatie met de Tour de France, die 5 juli passeert. Maar volgens de organisatie komen overheden afspraken niet na, zo melden zij op hun facebookpagina. Van de gemeenten en de provincies is nog geen reactie bekend.

 


15 juni 2015

Primeur in het Streekmuseum:  Historische High Tea! 
 
Tijdens de drukbezochte Menheerse Havendag 5 juni j.l. was er in de stand van het Streekmuseum de gelegenheid om in historische kledij, compleet met Keuvel en Keurs, op de foto te gaan.  “ Krientje “ en “Wullum” van Eck verzamelden de meeste ‘likes’  op de Facebookpagina van het Streekmuseum en winnen hiermee een exclusieve High Tea in het Streekmuseum. 
 


Door activiteiten als deze aan te bieden wil het Streekmuseum iedereen kennis laten maken met de historie van ons mooie eiland en samen met u de verhalen over ons eiland blijven vertellen.
 
Heeft u het Streekmuseum wel eens bezocht? Elk seizoen zijn er wisselende tentoonstellingen. Dit jaar een mooie expositie van WO2GO, waarbij alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een gezicht hebben gekregen.
Daarnaast zijn er spannende en leuke speurtochten voor de kinderen beschikbaar. Meer informatie over openingstijden en de wisselende exposities vindt u op de website
www.streekmuseum.nl. Wilt u voor €20,- per jaar “ Vriend van het Streekmuseum”  worden, neem contact op met het Streekmuseum en krijg het gehele jaar gratis toegang.

14 juni 2015
Nationale zwemtitels voor Elise Tanis, Schotejil actief met negen deelnemers

Elise Tanis (2002) heeft vrijdag 12 juni opnieuw een Nederlandse titel op de 100m vlinderslag behaald in een tijd van 1.05.07, slechts een fractie verwijderd van haar eigen Nederlandse record van afgelopen april. Zij deed dit tijdens de Nationale Zwemkampioenschappen voor Jeugd en Junioren in Eindhoven. Op zaterdagmiddag wist zij opnieuw een titel in de wacht te slepen, en wel op de 100m rugslag in 1.08.72. Beide gezwommen tijden bleken een kampioenschapsrecord in haar categorie. Op de 100m vrij (1.00.57), de 200m wisselslag (2.32.33) en de 50m vrij (27.87) zwom Elise Tanis naar het zilver.Vanaf donderdag 11 juni waren maar liefst 9 zwemmers van de Schotejil van de partij in Eindhoven. Begonnen werd met de 400m vrij door Luuk Kieviet (4.54.72) en Jorian Tanis (4.20.78). Beide zwemmers verbeterden hun persoonlijk record. Jorian Tanis wist door te dringen tot de toptien (6e). Op vrijdag zwom Jorian Tanis opnieuw een sterke race op de 200m rugslag (p.r. in 2.19.01) Op de 50m vrij waren er opnieuw p.r.’s voor Luuk Kieviet (29.21) en Jorian Tanis (26.30). Bij de meisjes zwommen op de 50m vrij achtereenvolgens Elise Tanis (2e in p.r. van 27.87), Lotte Middelbos (29.32), Lieske Zijlstra (p.r. in 30.91) en Lotte Tillema (31.58). Elise Tanis behaalde op de 200m rugslag (p.r. in 2.31.97) de 4e plaats. Op zaterdag zwom Manon Middelbos de 100m rugslag (1.16.41) en werd de 200m vrij gezwommen door Luuk Kieviet (p.r. in 2.19.32) en Jorian Tanis (8e in p.r. van 2.02.37). Op de 100m rugslag zwom Jorian Tanis een tijd van 1.04.92. Op de 200m vrij bij de meisjes werd Elise Tanis 4e in 2.15.39 en waren ook Lieske Zijlstra (p.r. in 2.24.93) en Tamara de Ruiter (p.r. in 2.29.55) actief. Op zaterdag was er ook nog een estafette optreden door Tamara de Ruiter, Manon Middelbos, Lieske Zijlstra en Lotte Tillema, die op de 4x100m vrij (4.30.80) hun inschrijftijd met 5 seconden wisten te verbeteren. Op de laatste dag kwam de 100m schoolslag aan bod en hierop zwommen Lieske Zijlstra (7e in 1.24.59), Manon Middelbos (p.r. in 1.23.27) en Lotte Middelbos (1.22.76). Jorian Tanis zwom nog de 100m vrij (57.07) en de 200m wisselslag (p.r. in 2.22.35). Op de 200m wisselslag behaalde Elise Tanis een 2e plaats (2.32.33) en Lotte Middelbos en Lieske Zijlstra zwommen op dit nummer resp. 2.43.68 en 2.44 64. Elise Tanis behaalde ook op de 100m vrij een 2e plaats (1.00.57). De 4x100m wisselslag estafette met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Bibi Middelbos en Tamara de Ruiter eindigde in een tijd van 5.07.55.
Jonge Schotejillers in actie op Regio Finales
 
In het weekend van 13 juni zwom een 7-tal zwemmers namens de Schotejil op de Regionale Minioren Finales in Papendrecht. Op basis van eerder gezwommen tijden mocht worden gestart op deze jaarlijkse afronding van het Minioren Circuit van de KNZB regio West. 
 


In de categorie tot 9 jaar zwom Laurens Kalle een persoonlijk record op zowel de 100m vrij (5e in 1.22.51) als de 100m schoolslag (1.53.66). Lyke Buscop (onder 10 jaar) zwom louter p.r.’s op resp. 100m vrij (1.22.78), 50m vlinderslag (42.96), 100m rugslag (1.30.64) en de 100m schoolslag (4e in 1.28.98). Dena Vis zwom in de zelfde categorie de 100m rugslag (1.47.17) en de 100m schoosllag (p.r. in 1.47.83). In de categorie onder 11 jaar was Seffie Bakker succesvol met een snelle 100m vrij (p.r. in 1.20.60) en 100m rugslag (6e in 1.26.00). Op de 400m vrij zwom zij een p.r. in 6.29.75. Bij de jongens zwom Christian Kalle eveneens onder 11 jaar 100m vrij (p.r. in 1.23.87), 50m vlinderslag (48.97) en 100m rugslag (p.r. in 1.37.33). In de ‘oudste’ categorie tot 12 jaar zwommen Xander Vis en Leroy v.d Groef resp.zes en vijf programma’s. Zij waren op nagenoeg alle nummers startgerechtigd. Xander Vis werd 4e op de 100m schoolslag (1.26.93) en zwom ook de 100m rugslag (p.r. in 1.24.90). Verder verscheen hij ook aan de start op 100m vlinderslag (1.29.13), 100m vrij (1.11.94) en 200m wisselslag (2.55.16). Leroy van de Groef deed vooral goede zaken op de 400m vrij (p.r. in 5.50.27). De 100m rugslag zwom hij in 1.24.10 en de 100m schoolslag in 1.37.81. Zijn tijden op de 100m vlinderslag (1.30.52), de 100m vrij (1.13.82) en de 200m wisselslag (3.03.07) bleken uiteindelijk allemaal p.r.’s. te zijn.

 

13 jun i 2015

Muzikale flashmob tijdens bezoek promoteam Goeree-Overflakkee aan Rotterdam
 
Op zaterdagmiddag 13 juni bracht het promoteam van Goeree-Overflakkee een bezoek aan Rotterdam om Goeree-Overflakkee te promoten en onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek. Het promoteam werd hierbij ondersteund door diverse zangkoren van Goeree-Overflakkee die een spectaculaire en muzikale flashmob uitvoerde op de trappen van de Rotterdamse Koopgoot.
 


De zangkoren Advendo, Excelsior, Shantykoor Op volle kracht, Het Flakkees Piratenkoor, Roll Around en de kinderkoren Hum! en Pops zongen onder leiding van dirigent Meike Warmoeskerken het nummer 'Iedereen is van de wereld' van The Scene. De flashmob trok uiteraard de aandacht van veel mensen. 
 
Goeree-Overflakkee promoten
Direct na de flashmob spraken de leden van het promoteam de omstanders aan om hen meer te vertellen over het doel van de flashmob en natuurlijk over Goeree-Overflakkee. De Rotterdammers kregen, in ruil voor hun contactgegevens, uiteraard ook een duurzame goodie bag met informatie over het eiland Goeree-Overflakkee en een lokale lekkernij. 
 
Promoteam Goeree-Overflakkee
Het promoteam van Goeree-Overflakkee bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers, in de leeftijd van 15 tot 72 jaar. Allemaal enthousiaste en representatieve mensen die op Goeree-Overflakkee wonen. De promoteamleden bezoeken diverse evenementen en activiteiten met als doel om de naams- en plaatsbekendheid van Goeree-Overflakkee te vergroten.
De oprichting van het promoteam is in het kader van een maatschappelijke stage en het vullen van het praktijkportfolio, samen met leerlingen van diverse scholen op Goeree-Overflakkee tot stand gekomen. Het promoteam wordt in het kader van EilandMarketing gefinancierd door de gemeente Goeree-Overflakkee en door diverse ondernemers. 


11 juni 2015

‘BRING IN THE DUTCH!’: waterwerken tijdens Tour extra zichtbaar
 
Rijkswaterstaat onthult op 21 juni de campagne ‘BRING IN THE DUTCH!’. Doel is Nederland op de kaart te zetten als wereldleider in watermanagement. De tweede etappe van de Tour de France leidt op 5 juli langs de Deltawerken en eindigt midden in zee. Het ir J.W. Topshuis bij de Oosterscheldekering heeft de primeur voor de  uitingen die ervoor zorgen dat niemand kan ontgaan dat geen ander land dan Nederland de expertise bezit om bescherming te bieden tegen hoogwater en overstromingen.
 

De Zeelandbrug

Quotes

De campagne met als centrale slogan “BRING IN THE DUTCH!” is voor, tijdens en na de Tour de France erop gericht om in Nederland én het buitenland duidelijk te maken dat Nederlanders al vanuit het verleden de watermanagementexperts bij uitstek zijn. Met  Engelse woordspelingen in  prikkelende quotes wordt de aandacht getrokken. De  ‘BRING IN THE DUTCH!’ slogan hangt zichtbaar aan de buitenzijde van het ir. J.W. Topshuis. In aanloop naar de Tour de France brengt Rijkswaterstaat op meerdere grote waterbouwkundige hoogstandjes langs de tourroute slogans aan. De Tour de France is een nationale en internationale publiekstrekker met wereldwijde exposure. Zeeland en met name de Deltawerken komen hierbij prominent in beeld en gaan de hele wereld over.
 
Veiligheid
Veilig wonen in onze delta lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Voor miljoenen Nederlanders en onze economie is en blijft bescherming tegen hoogwater van levensbelang. De Deltawerken van Rijkswaterstaat zijn hier een toonbeeld van. Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee beschermt zo’n drie miljoen mensen.
Niet alleen de Deltawerken beschermen ons land tegen overstromingen. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes onderhouden we in totaal zo’n 3000 km aan dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en onderhouden we de kust. Bovendien geven we de rivieren meer ruimte. Ondanks alle inspanningen is een overstroming nooit uit te sluiten. Ook daarop moet ons land voorbereid zijn. Daarom levert Rijkswaterstaat kennis en expertise op het gebied van evacuatieplannen aan samenwerkingspartners als gemeentes en hulpdiensten.
 
Tour de Delta en Leontien van Moorsel
21 juni is ook de datum waarop de Tour de Delta wordt gereden. Tour de Delta  bestaat uit twee fietsroutes,  een familietocht (40 km) of een sportieve tocht (110 km). De start en finish is voor beide routes op Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering. Huldiging van de winnaars vindt plaats bij het ir J.W.Topshuis door Leontien van Moorsel-Zijlaart. Als leading lady van de Tour de Delta geeft zij het startschot voor de tocht en rijdt ze een stuk mee met de jongste deelnemers. Twee Zeeuwse oud-wereldkampioenen, Keetie van Oosten-Hage en Tineke Fopma rijden de hele tocht van 110 km mee. Meer informatie vind je op de website www.beleefdedeltaroute.nl/tour-de-deltaZaterdag gratis rondleidingen door Streekmuseum

SOMMELSDIJK - Tijdens de historische markt zaterdag in het oude centrum van Sommelsdijk is het Streekmuseum geopend vanaf 10.00 uur en zijn er gratis rondleidingen. Het museum is die dag voor jong en oud toegankelijk tegen gereduceerd tarief. Tegen betaling van het kindertarief van € 2,50 zijn de 19 afdelingen in het museum te bekijken.


Een huiskamer van vroeger (Foto: Maria Evers)

Het Streekmuseum streeft die dag naar vergroten zichtbaarheid, werven leden en het aantrekken van bezoekers. Door verkoop van echte ambachtelijke Flakkeese Stroopbrokken hoopt het Streekmuseum de mensen over de drempel te krijgen.
 
In de kraam van het Streekmuseum zijn diverse 'vreemde' objecten te bekijken. De persoon die weet waarvoor het object gebruikt werd, kan een gratis toegangskaartje van het Streekmuseum winnen. Verder zijn er diverse Vaderdagcadeaus aan te schaffen en maakt het Streekmuseum bescheiden reclame voor het kinderfeestje: Zoek de schat van Piraat Zeebeer.
 
Ga terug in de tijd en beleef het verhaal van Goeree-Overflakkee in Het Streekmuseum, Kerkstraat Sommelsdijk.10 juni 2015


Informatieavonden voor verenigingen en stichtingen over subsidies
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente houdt drie informatieavonden om verenigings- en stichtingsbesturen te informeren over de aangepaste subsidiemogelijkheden.  Met ingang van 2015 heeft de gemeente namelijk twee nieuwe subsidieregelingen: de kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit en de projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid. Tijdens de informatieavonden worden ook de andere ondersteuningsvormen van de gemeente toegelicht.
 
Data en locaties
Maandag 29 juni, MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp
Donderdag 2 juli, De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk 
Maandag 6 juli, De Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge
 
Programma
Het programma duurt van 19.30 uur tot circa 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het programma is in principe voor iedere bijeenkomst gelijk, maar kan door de inbreng van de aanwezigen verschillen.
 
19.30 uur:       Opening door wethouder Gerrit de Jong
19.35 uur:       Inleiding door Eric Godrie
19.45 uur:       Presentatie Projectsubsidie
19.55 uur:       Presentatie Kernsubsidie
20.05 uur:       Presentatie Algemene ondersteuningsvormen
20.15 uur:       Pauze
20.30 uur:       Ronde tafelgesprekken over subsidiemogelijkheden
21.20 uur:       Terugblik op de avond, door wethouder Gerrit de Jong
21.30 uur:       Einde bijeenkomst, gelegenheid tot napraten
 
Uitnodiging per e-mail
De vertegenwoordigers van verenigingen, stichting en dorpsraden, waarvan de gemeente Goeree-Overflakkee beschikt over een actueel e-mailadres, hebben op woensdag 10 juni een uitnodiging per e-mail ontvangen. Heeft dit bericht u niet bereikt, dan kunt u deze publicatie als uitnodiging beschouwen.
 
Aanmelden vóór 22 juni
Geïnteresseerden kunnen zich vóór maandag 22 juni aanmelden voor één van de drie avonden via het aanmeldformulier op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Mocht er voor één (of meerdere) avond(en) te weinig aanmeldingen zijn, dan ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.
 
Meer informatie
Meer informatie over de subsidies is beschreven in een folder die u vindt op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Wij adviseren u de folder zorgvuldig te lezen voordat u de bijeenkomst bezoekt. Heeft u vragen na het lezen van de folder? Dan kunt u die invullen op het digitale aanmeldformulier.
 
Vragen?
Heeft u vragen over de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Eric Godrie, via e.godrie@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187. 

 
 


Kennismaken met Muziekschool Goeree-Overflakkee!
 
MIDDELHARNIS - Iedereen is zaterdag 20 juni van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in het Diekhuus (Beneden Zandpad 7) voor een kennismaking met alles wat de Muziekschool Goeree-Overflakkee te bieden heeft. Alle docenten zijn dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden van de lessen op hun instrument en ook de zangdocent is er om u te informeren over de vocale mogelijkheden die Muziekschool biedt. Tevens is er een voor het publiek toegankelijke orkestrepetitie die illustratief is voor de vele samenspelmogelijkheden van de Muziekschool, want naast het volgen van de lessen kan er ook in diverse ensembles gemusiceerd worden.
 
Wat is er mogelijk.
Deze “Instrumenten-Oriëntatie” is vooral bedoeld voor iedereen die overweegt om met de lessen aan de Muziekschool te beginnen of van instrument wil veranderen. Op de website van de Muziekschool www.muziekschoolgo.nl is er veel informatie te vinden, maar het is natuurlijk heel anders om zelf met docenten te praten over de mogelijkheden van de muzieklessen. Natuurlijk is dit oriëntatiemoment vooral ook bedoeld om te luisteren hoe alles klinkt en zeker ook om zelf te proberen of er gelijk al op een vreemd instrument een mooi geluid gemaakt kan worden. De instrumenten die gedemonstreerd worden zijn: blokfluit, dwarsfluit, harp, viool, gitaar, zang, piano, keyboard, saxofoon, bugel, trompet en slagwerk. Voor de lessen op saxofoon, bugel, trompet en slagwerk is er ook samenwerking met het Fanfare-orkest Sempre Crescendo te Middelharnis: de Muziekschool verzorgt de lessen van de leerlingen die in dit orkest spelen.
 
Orkestrepetitie bijwonen.
Zoals gezegd is er op deze morgen gelegenheid om ook de repetitie van het grote Muziekschoolorkest o.l.v. Piet Westhoeve bij te wonen. In dit orkest spelen zo ongeveer alle instrumenten die in het lespakket van de Muziekschool zitten en het is prachtig om de “sound” te horen die ontstaat als dat allemaal samenkomt in een groot geluid. Dit orkest repeteert voor een optreden tijdens de grote jaaruitvoering van de Muziekschool op 4 juli, aanvang 16.00 uur, in het Diekhuus. De composities die ze studeren zijn: De Hongaarse Dans van J. Brahms, Tanguango van A. Piazolla en de Bolero van M. Ravel. Hiermee verzorgen ze een indrukwekkende afsluiting van deze jaaruitvoering waarbij u natuurlijk ook zeer welkom bent!
 
Iedereen welkom!
Voor iedereen is dit een goed moment om te zien en vooral ook te horen wat er bij de Muziekschool G-O allemaal te doen is. Kinderen en volwassenen die willen ondervinden hoe leuk en waardevol muziek maken kan zijn en willen weten wat er allemaal mogelijk is bij de Muziekschool G-O zijn hierbij van harte uitgenodigd! 

 

 

 

Te boek stellen
Ceremoniemeester de heer A. Kuin sprak namens de veteranen een welkomstwoord. Daarna was er één minuut stilte ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en overleden veteranen. 
Vervolgens hield waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee een toespraak. Hierin sprak hij zijn respect en waardering uit voor de bijdrage van de veteranen aan meer vrede en veiligheid aan de internationale gemeenschap. Het voorstel van de burgemeester om de verhalen van jonge en oude veteranen op te tekenen en te boek te stellen werd enthousiast ontvangen. Aansluitend hield de directeur van het Veteranen Instituut, de heer F. Marcus, een toespraak. Na een korte pauze sprak de secretaris van de Veteranen Goeree Overflakkee, de heer W. van Rij, over de voortgang van de vereniging, gevolgd door een persoonlijke en indrukwekkende toespraak van een nog jonge in actieve dienst zijnde veteraan, mevrouw R. Wagenaar.
 9 juni 2015

Nieuwe Stolpersteine voor familie Haagens

MIDDELHARNIS -  Dinsdagmiddag 9 juni werden, in bijzijn van een klein gezelschap, opnieuw de Stolpersteine ingemetseld van Lion Haagens en Annie Haagens Roos. Beiden joodse mensen werden in de oorlog door de Duitsers naar Auschwitz getransporteerd en daar vermoord.


Een nicht van de vermoorde familie Hagens uit Middelharnis legt de steentjes.


Ter gedachtenis aan de vele joodse mensen die in heel West Europa zijn omgebracht, creeerde Duitse kunstenaar Gunter Demnig zijn Stolpersteineproject. Op 12 april 2014 werden de stenen geplaats voor het filiaal van het Kruidvat op D'n Diek. Tijdens een mislukte inbraak op 3 maart dit jaar, namen de dieven de Stolpersteinen mee, waarschijnlijk in de veronderstelling met een kostbaar metaal van doen te hebben. Opnieuw zijn de messing steentjes geplaatst in de hoop dat het deze keer een blijvend monumentje is aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.
Nieuwe steentjes voor de vermoorde familie Hagens uit Middelharnis


Drukte aan de haven.

Vrijdagavond ging het evenement stormachtig van start. Na een opbouwdag met een middagtemperatuur van bijna 28 graden en een brandende zon, besloten de weergoden herrie te 
maken precies op het geplande openingstijdstip. Onweer, regen en windvlagen deden de organisatie besluiten om het openingsprogramma uit te stellen. Hierdoor begon de grote vlootschouw, die na de start wel 1,5 uur doorging, zeker twee uur te laat. Het mocht de pret niet drukken: de spectaculaire openingsact met een flyboarder, die meters boven het water zweefde in de oude Havenkom, leverde veel applaus op.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, o.a. 
verantwoordelijk voor Evenementenbeleid en Eilandmarketing, opende vanaf het podium de Menheerse Havendag 2015 door het luiden van de scheepsbel van het podiumschip ‘Zeester’. De wethouder benadrukte in zijn openingswoord het belang van publieksevenementen voor de inwoners van Goeree-Overflakkee, maar ook voor bezoekers en potentiële nieuwe inwoners van Goeree-Overflakkee. Na de opening door de wethouder zong het publiek luidkeels mee met het nummer ‘Praet Flakkees met mun!’ van Katsie E. en Marcel S., de ludieke eerste act van een avond met optredens van CC Grand en Convoi Exceptional die de kade volledig op z’n kop zette.

8 juni 2015


Raften op Goeree-Overflakkee

ENTHOUSIASTE RAFTERS GEZOCHT!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wie eens op een heel andere manier op het water actief wil zijn, krijgt binnenkort de unieke kans om dat te doen! Initiatiefnemer en Sommelsdijker Lucas Hartong is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor een nieuw raft team op Flakkee. Een raft is een soort van rubberboot waarmee op vlak en wildwater wordt gevaren in binnen- en buitenland. Tijdens wedstrijden wordt gevaren in diverse disciplines, waaronder de slalom door poortjes, één tegen één en een langere afstand met alle deelnemers tegelijk.

Lucas: “Het is een heel leuke sport waarbij je in een gezellige sfeer kunt genieten van uitdagingen op het water. Het raften in Nederland vindt plaats in een prima onderlinge verhouding en het gaat vooral om het gezamenlijke plezier op en rond het water.” De kosten van een uitrusting zijn goed te overzien en iedere man of vrouw vanaf pakweg 18 jaar kan meedoen. Enige roei- of kano-ervaring is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste. Het is de bedoeling om binnenkort een team van zo’n zes mensen samen te stellen en afwisselend te trainen op Flakkee zelf en in Bergen op Zoom, waar een slalombaan is bij een leuke kanoclub. “Het is een gave uitdaging en je hoeft echt niet over een superconditie te beschikken om te beginnen. Dat komt ongetwijfeld vanzelf door het raften!”, besluit Lucas lachend. Wie nieuwsgierig is geworden kan contact opnemen via betrokken@planet.nl of 0187 480000.


 

SOMMELSDIJK - Een eigen raftteam op Goeree-Overflakkee. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Het is vooral gericht op ontspanning en plezier. Wil je je aanmelden dat kun je contact opnemen met Lucas Hartong tel: 0187-480000 of mailen met betrokken@planet.nl  
 Buffel zoekt info voor tentoonstelling

HELLEVOETSLUIS
Voor de tentoonstelling volgend jaar aan boord van museumschip De Buffel zoekt het museum foto’s en krantenartikelen over De Buffel, het leven in de Hellevoetse vesting en de marine.   
http://debuffel.nl 


De expositie gaat over de periode van 1880 tot 1925, de periode waarin het schip in Hellevoetsluis lag. Ook krantenartikelen, marinefoto’s of plaatjes van het Marinehospitaal en de kade van toen zijn van harte welkom.. Het museum is te bereiken via mevrouw Wil de Filippi van maandag tot en met donderdag op tel: 0181-331444 of per mail naar info@debuffel.nl


6 juni 2015

Spectaculaire opening Haven dagen

MIDDELHARNIS - Het onweer zorgde vrijdagavond voor ruim twee uur vertraging, maar uiteindelijk gingen alle geplande activiteiten door. De Vlootshow met daaraan voorafgaande een spectaculaire show van een flyborder in het kanaal en de havenkom. Op zaterdag zijn er rond de haven in het centrum diverse activiteiten. 


Foto: Schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl

Vele gastschepen voeren mee waaronder de onlangs volledig gerestaureerde zeillogger Balder en de zeillogger Iris, de driemaster Oostvogel, opleidingsschip Argus, het varende monument MS Jansje, de sleepboot Maassluis en diverse vissersschepen. Startsein werd gegeven door de scheepshoorn van de Marinesleepboot ZMS ‘Regge’. Eenmaal bij het podiumschip ‘Zeester’ aangekomen, meerden de schepen af in en rond de Havenkom en het Vingerling. 

Zaterdag zijn er op en rond de Menheerse werf meerdere werfwerkambachten te zien zoals klinken, smeden, netten boeten, zeilmaken. Er staan hi
storische scheepsmotoren om te bezichtingen, scheepsantiek, kramen met nautische zaken van vervlogen tijden. Voor de kinderen zijn er 'Waterparels': opblaasbare waterballen, lopen over water voor de werf. Ze kunnen zelf houten bootjes bouwen met kunstenares Marianne Fontein, oesters schilderen en zeilende modelbootjes maken van afval, met eens per uur een Troepwerfregatta met de zelf gemaakte boorjes varen.

 
 
 


5 juni 2015

FLAKKEESE BANDS EN KUNSTENAARS GEZOCHT
voor THE FEEL OF WOODSTOCK

 
OOLTGENSPLAAT – O
p locatie Fort Prins Frederik wordt op 28, 29 en 30 augustus een kunst en muziekfestival worden gehouden waarvan de absolute hoofdact de New Yorkse bluesgigant POPA CHUBBY is, die zijn vertolking van Jimi Hendrix ten gehore zal brengen, een spektakel op zich.


Een van de bands vorig jaar tijdens Woodstock


De organisatie wil beeldend kunstenaars en muzikanten van NU  de gelegenheid geven om te kunnen laten zien en horen wat zij beleven bij de gedachte aan Woodstock 1969. Is het de ommekeer? De zoektocht naar Vrede? Gewoon respectvol en liefdevol met elkaar omgaan? De muzikanten en andere kunstenaars van toen, toonden het op hun manier en heeft geleid tot vele mooie liedjes en prachtige kunstwerken.

Het Team van KCH promotie (Kunst Cultuur Historie) heeft al vele kunstenaars en muzikanten vanuit heel het land en zelfs het buitenland, gesproken en gezien maar van Flakkee zelf, is er nog niet één aanmelding.
Omdat het evenement 3 dagen duurt en de muziek de sfeer grotendeels bepaalt, heeft het Team voorspeel avonden georganiseerd waarop de aangemelde bands kunnen laten zien en horen in een kort optreden, hoe zij deze FEEL invulling denken te geven. Na reeds 3 avonden te hebben gehad wordt gesteld dat “De resultaten zijn al verbluffend” aldus het Team, wat mede geadviseerd wordt door een vakkundige “jury” onder leiding van Ron ‘El Kroppo’Krop. De eerstvolgende voorspeelavond is op zaterdag 13 juni aanstaande in Restaurant The Lounge ’t Fort op de locatie Fort prins Frederik aan de Havendijk 16 te Ooltgensplaat, het begint om 20:00 uur en iedereen wordt uitgenodigd om deze avond gratis bij te wonen. Bands kunnen zich aanmelden via:
info@kchpromotie.eu en verdere informatie is te vinden op www.fortprinsfrederik.nl

4 juni 2015

- Educatieproject Waterpoort Armada-
 
OOLTGENSPLAAT - Woensdagochtend 3 juni werd er op Fort Prins Frederik weer een voorstelling gespeeld in het kader van het educatieve project van Waterpoort Armada. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt was aanwezig om de kinderen van De Achtsprong (Achthuizen) en De Hoeksteen (Ooltgensplaat) welkom te heten en hen te vertellen over het belang van de Waterpoort.

 
Fortbeheerder Wim de Neef begon met een verhaal over het ontstaan en het belang van het fort, waarna Joost van Rijckevorsel dit aan kon vullen met informatie over de waterlinie. Op school hadden de kinderen ook al een educatieve film uit het lesprogramma van Knokke(n) tot Grave(n) gezien, waarin acteur Jack Wouterse het verhaal van de waterlinie uitlegt.
 
Het Meemaaktheater speelde de interactieve theatervoorstelling ‘De Held van Waterpoort’, een voorstelling die in samenwerking met Fort Sabina producties is ontwikkeld en waarin de kinderen konden participeren. Ademloos keken de kinderen naar de voorstelling waarin Maurits er met de uitvinding van zijn opa, een helm waarmee je door de tijd kunt reizen, aan de haal gaat. Hij beleeft een wervelend avontuur in het waterpoortgebied, tijdens zijn zoektocht naar het geheime wapen van Waterpoort. Deze tocht door het mooie gebied brengt hem bij het ravelijn in Bergen op Zoom, een inundatiesluis in Steenbergen, de forten van de Stelling van Willemstad en de lachende tollenaar uit Tholen. Hij loopt zelfs Napoleon tegen het lijf!
 
De verhalen, het filmpje en de voorstelling kunnen de kinderen binnenkort als inspiratie gebruiken wanneer ze op school aan de slag gaan met het maken van fotostrips. Deze fotostrips hebben ‘De Waterlinie en de verhalen van de vriend en vijand van het water’ als onderwerp. Bij de slotmanifestatie in september worden al deze fotostrips tentoongesteld.

3 juni 2015
Rectificatie: Niet Richard maar Leo de Mos wint Pinkstersail
 

Eben Haezer wederom de snelste

25 jubileum Pinksterrace schitterende opening watersportseizoen

HELLEVOETSLUIS – Tijdens de Pinksterweekend werd Leo de Mos uit Sommelsdijk met Eben Haezer, ligplaats Battenoord, eerste bij de Pinksterrace op het Haringvliet. Hij voer in de klasse 3 van de schepen langer dan 20 meter. In de klasse 1 werd de Zeekot, net als vorig jaar eerste, in klasse 2 was dat Windbreker.


31 mei 2015

Regio Kampioenschappen opnieuw succesvol voor Schotejil
 

MIDDELHARNIS - In het tweede weekend van de Regio Kampioenschappen waren de zwemmers van de Schotejil opnieuw goed op dreef. Er waren Regio-titels te vieren voor Jacob Macloet en Jorian Tanis, die beiden in hun jaargang de 400m vrij wisten te winnen. Jacob Mackloet deed dit verrassend in 4.44.80 en Jorian Tanis kwam tot een tijd van 4.22.26.Jorian Tanis wist tevens via een 2e plaats ook op de 200m rugslag (2.19.27) zijn startbewijs op de aanstaande Nationale Kampioenschappen veilig te stellen. Op de 200m wisselslag werd door hem eveneens een 2e plaats bereikt in 2.23.58.  Het succesvolle optreden van Jorian Tanis werd afgesloten met een mooie 56.30 op de 100m vrij (3e). Lotte Middelbos zwom naar de 2e plaats zowel op de 400m wisselslag (4.51.54) als op de 200m schoolslag (2.58.49). De als 5e geplaatste estafette 4x100m vrij met Jorian Tanis, Jacob Mackloet, David Kievit en Aron Paasse wonnen verrassend de bronzen medaille in een tijd van 4.09.54. 
 
Behalve medailles waren er opnieuw knappe persoonlijke resultaten voor o.a. David Kievit op de 100m schoolslag (1.18.95), Lieske Zijlstra op 200m vrij (2.26.57), Manon Middelbos op 200m vrij (2.26.81) en 200m schoolslag (3.02.57), Tamara de Ruiter op 200m vrij (2.33.88), Luuk Kieviet op 400m vrij (5.01.04), Aron Paase op 200m rugslag (2.37.77) en Bibi Middelbos op 200m schoolslag (3.21.65).
Voordelen op een rijtje gezet
 
Film, informatie en ledenwerving ANBO
 

NIEUWE-TONGE
Veel bewoners maakten gebruik van de uitnodiging van ANBO Midden & Westflakkee om vrijdagavond in Ons Dorpshuis te komen. Getoond werden twee films door de gebroeders Maliepaard uit Stad a/h Haringvliet.Voorzitter Rien van Balen spreekt de aanwezigen toe.

Ook werd er een gratis bingoronde gespeeld. Voorzitter Rien van Balen legde de aanwezigen uit wat de voordelen zijn van het lidmaatschap van de ANBO. In elk geval een fikse korting op uw verzekeringspremie, hulp bij invullen belastingaangifte, computercursussen en korting op reizen, uitstapjes enz.. Blijkbaar was zijn praatje overtuigend aangezien meteen een aantal nieuwe leden zich aanmeldde.
www.anbo.nl/middenenwestflakkee
 27 mei 2015

Orkestproject Muziekschool “Goeree-Overflakkee”.
 

MIDDELHARNIS - Graag wil de Muziekschool iedereen uitnodigen om deel te nemen aan het orkestproject. Dit orkest gaat meewerken aan de afsluiting van het schooljaar en de samenstelling van dit ad hoc orkest is zo breed mogelijk. Iedereen die maar enigszins op zijn of haar instrument kan spelen is meer dan welkom. Gitaar, accordeon, blokfluit, viool, trompet, dwarsfluit, cello, bugel, cornet, klarinet, slagwerk, saxofoon; kortom welk instrument u ook bespeelt, komt u vooral meespelen!!!
 
In een vijftal repetities (inclusief generale repetitie) zal dit orkest zich voorbereiden op een optreden tijdens de grote jaaruitvoering van de Muziekschool G-O op zaterdag 04 juli 2015 om 16.00 uur in het Diekhuus te Middelharnis.
De repetities – eveneens in het Diekhuus – zijn steeds op zaterdagmorgen van 10.45 tot 12.00 uur en de data zijn 30 mei, 06 juni, 13 juni en 20 juni: de generale is op 04 juli van 13.30 tot 14.30 uur.
 
De composities die ingestudeerd worden zijn de “Hongaarse Dans” van J. Brahms,
de “Tanguango” van A. Piazolla en de “Bolero” van M. Ravel.  
Als vanouds is de leiding in handen van musicus Piet Westhoeve die op enthousiaste en gedreven wijze met u aan de slag zal gaan en u zult versteld staan over het resultaat!
Piet Westhoeve is pianodocent aan de Muziekschool en heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met het leiden van ensembles en orkesten.
 
Belangstellenden kunnen zich vanaf heden opgeven bij de administratie van de Muziekschool in het Diekhuus, Postbus 285, 3240 AG Middelharnis met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en instrument. U kunt zich ook aanmelden via telefoonnummer 482400 of via de mail info@muziekschoolgo.nl. Aan de deelname van dit project zijn geen kosten verbonden en voor alle duidelijkheid: ook niet leerlingen van de Muziekschool zijn welkom. We rekenen weer op een orkest met ongeveer 70 spelers die fantastisch musiceren!!!
 


25 mei 2015

Eben Haezer wederom de snelste

25 jubileum Pinksterrace schitterende opening watersportseizoen

HELLEVOETSLUIS – Tijdens de Pinksterweekend werd Leo de Mos uit Sommelsdijk met Eben Haezer, ligplaats Battenoord, eerste bij de Pinksterrace op het Haringvliet. Hij voer in de klasse 3 van de schepen langer dan 20 meter. In de klasse 1 werd de Zeekot, net als vorig jaar eerste, in klasse 2 was dat Windbreker.23 mei 2015

Tot Nut en Genoegen heeft veel in zijn mars

OUDE-TONGE -In de pop-up galerie van KunstPlus aan de Dabbestraat 40 was vrijdag 22 mei een concert te beluisteren en kunst te kijken onder het genot van een hapje en een drankje.


Mirjam Bentvelzen bedankt Piet van Putten, dirigent van Tot Nut en Genoegen voor het optreden
Foto: Schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl 


In de galerie hangt kunst van diverse eilandelijke kunstenaars. Om er enkele te noemen Mirian Zimmerman, Jaap Reedijk en Ineke Snoek. De bezoekers genoten van de vrolijke, energieke marsmuziek van muziekvereniging Tot Nut en Genoegen.23 mei 2015

 

Eerste paal voor nieuw windpark Battenoert

NIEUWE-TONGE - Deltawind slaat op maandag 1 juni de symbolische 1e paal voor het nieuwe windpark Battenoert. De zeven turbines van het bestaande Windpark Battenoert zijn inmiddels negentien jaar oud en toe aan vervanging. Na de bouw produceert Deltawind met de vier nieuwe turbines op dezelfde locatie ruim vier keer zoveel duurzame energie. Anne-Karin Guijt-Holleman, lid van Deltawind heeft de eer om namens alle leden de eerste paal te slaan voor de fundering van de nieuwe turbines.
 
De plannen voor de opschaling zijn in 2009 gestart en konden begin dit jaar succesvol worden afgerond. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart: de bestaande turbines zijn stilgezet en worden gedemonteerd. De turbines zijn verkocht en worden na een grondige revisie elders in de wereld opnieuw opgebouwd. Naar verwachting zijn rond de jaarwisseling alle vier de nieuwe turbines operationeel.
 
Ten behoeve van de bouw zijn er nieuwe toegangswegen op het eigen terrein aangelegd, hetzelfde geldt voor de opstelplaatsen voor alle materialen en de bouwkranen. De komende maanden zijn nodig om de funderingen te maken waarna begin augustus wordt begonnen met de opbouw van de vier nieuwe turbines op de nieuwe funderingen. De nieuwe turbines krijgen een masthoogte van 99 meter en hebben een rotordiameter van 101 meter.
Netbeheerder Stedin heeft in opdracht van Delta Windpark BV vorig jaar een nieuwe transportkabel aangelegd van het park naar het hoofdverdeelstation tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. De huidige bekabeling op het windpark zelf, zal nu de oude turbines zijn stilgezet worden verwijderd en vervangen door een nieuwe zwaardere versie.
Het bouwverkeer zal vanaf de N215 bij Nieuwe Tonge over de Oudelandsedijk en vervolgens de Blaakweg naar de bouwlocatie rijden. Deze laatste weg wordt (tijdelijk) over de gehele lengte ten behoeve van het bouwverkeer wat verbreed en zal soms voor het overige verkeer worden afgesloten. Verder zullen de fietsers, die gebruik maken van fietsoprit om vanaf de Zeedijk/Blaakweg op de Buitendijk te komen, op dit punt enige overlast ondervinden.
 
Het is de bedoeling om in oktober, als de eerste turbines worden opgebouwd een open dag voor het publiek te organiseren. Zodra hierover meer bekend is, zal dit via de eilandelijke media bekend worden gemaakt.
De grond en de windturbines zijn eigendom van Delta Windpark BV, 100 % dochter van de Coöperatie Deltawind U.A. De totale investering is circa € 18 miljoen. Als de opschaling gerealiseerd is, wordt er jaarlijks circa 40 miljoen kWh opgewekt, voldoende voor ruim 11.000 huishoudens. 22 mei 2015


Promotiestand voor wielerevenementen in hal van gemeentehuis
 
MIDDELHARNIS - In de centrale hal van het gemeentehuis staat sinds woensdag 20 mei een promotiestand om onder meer aandacht te vragen voor de wielerrondes van Oude-Tonge en Middelharnis, de doorkomst van de Tour de France en de WK Beach Race op het strand van Ouddorp.
 
Wieleractiviteiten op Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee vinden in 2015 zeven wielrenevenementen plaats. Hieronder treft u een overzicht en beschrijving aan van deze evenementen.
 
World Ports Classic
Op 23 en 24 mei wordt de World Ports Classic verreden. Op de eerste dag gaat de tocht van Rotterdam naar Antwerpen, waarbij de wielrenners via Hellevoetsluis, langs Ouddorp, over de Brouwersdam rijden. De tweede dag rijden ze van Antwerpen naar Rotterdam. Aan dit evenement nemen ook internationale wielrenners deel, die ook de Tour de France rijden.
 
Wielerronde Oude-Tonge                            
Op vrijdagavond 29 mei organiseert GO Live de wielerronde Oude-Tonge. Dit is niet alleen een wielerwedstrijd op de weg, maar er is ook een Dikke Banden Race voor kinderen en een All Terrain Bikes (ATB) Race. Het gehele programma wordt muzikaal omlijst.
 
Koos Moerenhout Classic
De Koos Moerenhout Classic wordt jaarlijks verreden. Op 30 mei vindt de vijfde editie plaats. Onder de noemer van de Koos Moerenhout Classic worden vier verschillende tochten gereden door Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De routes variëren van 85 tot 200 kilometer en starten in Steenbergen. De twee langste tochten (160 en 200 kilometer) passeren aan de oostkant Goeree-Overflakkee, tussen Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Er zijn inmiddels al meer dan 1000 inschrijvingen en Koos Moerenhout rijdt zelf ook mee.
 
Doorkomst tweede etappe Tour de France        
De Tour de France start dit jaar in Utrecht. De tweede etappe van de Tour de France komt op 5 juli in de middag door de gemeente Goeree-Overflakkee. De wielrenners komen over de kop van het eiland. Zij fietsen over de N57, de Oosterweg, de Vrijheidsweg, de Groeneweg, de West Nieuwlandsedijk en gaan via de buitenkant van de Brouwersdam het eiland weer af richting de finish bij Neeltje Jans.
 
Wielerronde Middelharnis
Het programma van de wielerronde Middelharnis bestaat op 18 juli uit verschillende onderdelen: een Dikke Banden Race voor kinderen, een ATB race, een fun klasse, een sport klasse, een koppelcourse tussen oud profs en prominenten (waar Koos Moerenhout en Erik Dekker ook aan deelnemen) en een amateurwegwedstrijd.
 
GO Classic
De GO Classic wordt georganiseerd door de Rotaryclub. Het uitgangspunt is om een goed doel te ondersteunen. Een deel van de opbrengst gaat naar de Leontien Foundation, die zich inzet voor mensen met eetstoornissen, en naar een eco-waterproject in het noordwesten van Sri Lanka. Op 12 september worden verschillende afstanden gereden (70, 115 en 150 kilometer). Iedere route gaat over Goeree-Overflakkee.
 
WK Beach Race Brouwersdam                 
In 2014 vond de beachrace voor het eerst plaats. Met ingang van 2015 is het een wereldkampioenschap. Op 14 november wordt de strandrace gereden onder auspiciën van de International Cycling Federation (ICF) en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De verwachting is dat vele honderden deelnemers uit de gehele wereld naar de Brouwersdam komen.
 
Promotiestand
De promotiestand in de hal van het gemeentehuis is ingericht met materiaal van de gemeente, 2Wielers Dirksland en Akershoek Fietsen. In de stand is allerlei fietsmateriaal en promotiemateriaal te vinden.
 
21 mei 2015


Meneerse Havendagen 2015
 
MIDDELHARNIS
De Stichting Behoud Scheepstimmerwerf houdt in samenwerking met evenementenorganisatiebureau Op Koers, in navolging op een succesvolle start in 2014, de Menheerse Havendagen op 5 en 6 juni. Een maritiem-historisch publieksevenement met een eilandelijk én regionaal bereik
.
www.menheersewerf.nl/evenementen/menheerse-havendag
 

Een schilderachtig plaatje van het haventje in het centrum van Middelharnis
(Foto: Maria Evers)

Het programma speelt in en rond de haven, in het historisch centrum en op het Haringvliet. De doelstelling het tonen en benadrukken van de diverse en rijke cultuur van Middelharnis en Goeree-Overflakkee, zowel historisch (maritiem én agrarisch) als hedendaags. En dat in het decor van de eeuwenoude Haven en het Havenkanaal. De Menheerse Havendagen omvatten een uitgebreid havenprogramma:  een vlootshow van circa 30 historische gastschepen, waaronder de zeillogger Iris en de varende monumenten beurtvaarder MS Jansje, bergingsvaartuig Bruinvisch en diverse vissersschepen, varen in optocht via de sluis door het kanaal naar de dorpskern, werfambachten, Visveiling vanaf authentiek Stellendamse vissersschepen worden partijen verse vis geveild aan de haven, vaardemonstraties, rondvaarten, een waterprogramma voor kinderen en een drijvend muziekpodium voor ‘t Vingerling.
 

De beugsloep wordt het Havenkanaal in gejaagd door leerlingen
Foto: Maria Evers

De organisatie achter de Menheerse Havendag, heeft als ambitie het behouden en beleefbaar maken van de 265 jaar oude stadstimmer-werf aan de haven van Middelharnis (bekend als de Werf Peeman) Een cultuurhistorische attractie waar bezoekers de eeuwenoude band van Middelharnis met de zee en de visserij weer kunnen beleven. Op de werf zijn in de hoogtijdagen van de visserij vanuit Middelharnis tiental-len zogenaamde beugsloepen gebouwd en onderhouden. Een scheepstype dat kenmerkend was voor Middelharnis in de 19e en begin 20e eeuw. Topstuk van de werf wordt dan ook de enig overgebleven beugsloep ter wereld, de MD10 Johanna Hendrika, die door eilanders met visie van de ondergang is gered. Nadat het schip in op de helling is geplaatst, volgt een jarenlange restauratie.


20 mei 2015

Renovatie Kreekrakbruggen bijna klaar

Rijkswaterstaat stelt half juni brug noord van de Kreekrakbruggen weer open voor verkeer. De renovatie van deze brug is dan volledig afgerond. Tot eind juli vinden nog wel werkzaamheden plaats op brug zuid.
 
Tot 22 mei wordt brug noord voorzien van een laag hogesterktebeton. Dit is de laatste fase van de renovatie. De brug is aan de onderzijde inmiddels voorzien van staalversterkingen. De scheurtjes in het stalen rijdek zijn gerepareerd. Na het aanbrengen van een slijtvaste laag, brengen we belijning aan en plaatsen we de vangrails. De renovatie van brug noord is half juni gereed.
 
Afrondende werkzaamheden brug zuid
Na de openstelling van brug noord voeren we nog enkele werkzaamheden uit op brug zuid. Zo plaatsen we nog nieuwe leuningen, storten we gietasfalt aan de voet van de geleiderail en brengen we de definitieve markering aan. Het verkeer ondervindt nog tot eind juni hinder van deze werkzaamheden. De rijstroken blijven versmald en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/h.
 
Alle rijstroken beschikbaar
Vanaf begin juli is ook brug zuid de situatie weer normaal: de rijstroken zijn niet meer versmald en er geldt een maximumsnelheid van 120 km/h. Wel vinden er nog tot eind juli werkzaamheden vanaf de vluchtstrook plaats.  Hier ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder van.Maximumsnelheid vanaf begin juli bedraagt 120 km/u overdag en 130 km/u van 19-6 uur.

Scheepvaartverkeer
Tijdens het aanbrengen van de staalversterkingen onder de brug, was de vaarweg versmald tot 50 meter aan de ene zijde en 22 meter aan de andere zijde. Op dit moment is de vaarweg verbreed tot 90 meter. Vanaf half juni is de volledige vaarwegbreedte van 120 meter weer beschikbaar.
Renovatie stalen bruggen
Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen bruggen die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een aantal van deze stalen bruggen vertoont vermoeiingsverschijnselen of voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is nu meer en zwaarder verkeer dan tijdens de bouw werd voorzien. Daarom versterkt en renoveert Rijkswaterstaat deze bruggen, waaronder de twee stalen Kreekrakbruggen over het Schelde-Rijnkanaal. Tegelijkertijd wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan de twee betonnen bruggen over het Bathse Spuikanaal. Dankzij deze ingrepen blijven de Kreekrakbruggen minstens dertig jaar een veilige verbinding. Zo houden we Nederland goed bereikbaar: over de weg én over het water. 
19 mei 2015

Waterpoort Vlaardingen in Ontwikkeling

 


19 mei 2015


18 mei 2015Spraakwater, de verhalen van het water

REGIO - Inwoners wordt gevraagd om hun persoonlijke verhaal te vertellen over het water. Of het nu gaat over de ramp in 1953 of de Getijdencentrale of de inundatie of vissers op het Volkerrak. De verhalen worden ge-upload onder de noemer 'Spraakwater, de verhalen van het Water' op de Waterpoort Armada site en zijn daar te zien.

Lokale bewoners van het waterpoortgebied vertellen de verhalen van de Waterlinie.  Alle verhalen zijn welkom en worden gefilmd en verwerkt in de 360 film Spraakwater. Heeft u een verhaal of kent mensen met een mooi verhaal en bijzondere connectie met het water neem contact op Met Wim Noordzij uit Oude-Tonge of via de website www.waterpoort-armada.nl 


17 mei 2015

Medailles voor succesvolle Schotejillers tijdens Regio Kampioenschappen
 

MIDDELHARNIS/DOCDRECHT - Een twaalftal Schotejilzwemmers heeft op 16 en 17 mei met succes deelgenomen aan de eerste drie wedstrijden van jaarlijkse Regio Kampioenschappen in het 50m bad te Dordrecht. De ereplaatsen waren voor Elise Tanis, die goud won op de 200m wisselslag (2.30.65) en de 100m vrij (clubrecord in 1.00.82), zilver op de 200m rugslag (2.36.69) en brons op de 100m schoolslag (1.26.60).Verder kwam Lieske Zijlstra eveneens erg goed uit de bus met een zilveren medaille op zowel de 400m vrij (5.10.86)) als de 100m schoolslag(1.22.70). Lotte Middelbos wist in een spannende race het zilver te winnen op de 100m schoolslag (clubrecord in 1.21.43). Bij de jongens was Jorian Tanis opnieuw erg sterk met een zilveren medaille op de 200m vrij (2.04.17) en een 3e plaats op de 100m rugslag (1.05.88). In de jongens estafette 4x200m vrij, kwamen Jorian Tanis, Jacob Mackloet, Luuk Kieviet en David Kievit, verrassend uit op een 3e plaats in een clubrecord van 9.10.85. Hetzelfde presteerden de meisjes Elise Tanis, Manon Middelbos, Bibi Middelbos en Lieske Zijlstra, die op de 4x100m wisselslag als 3e eindigden in een clubrecord van 4.57.23.
 
Behalve genoemde ereplaatsen waren er ook prima resultaten op de 400m wisselslag voor o.a. Luuk Kieviet (clubrecord in 5.56.79), David Kievit (5.41.57), Aron Paasse (5.31.56) en Jorian Tanis (clubrecord in 5.11.44). Op de 200m rugslag kwamen Tamara de Ruiter (2.55.44), Manon Middelbos (2.43.92) en Lotte Middelbos (2.43.40) ook verdienstelijk in actie. Op de 100m schoolslag zwommen Bibi Middelbos en Manon Middelbos resp. 1.30.70 en 1.24.49. Bij de jongens werd ook nog 200m vrij gezwommen door Luuk Kieviet (2.20.63), Aron Paasse (2.22.82) en Jacob Mackloet (2.18.51). Op 200m wisselslag waren er eveneens mooie tijden voor Tamara de Ruiter (2.53.86), Lieske Zijlstra (2.45.66), Manon Middelbos (2.45.75) en Lotte Middelbos (2.45.49). De 200m schoolslag bij de jongens leverde zelfs een dubbel p.r. op voor David Kievit (2.49.34). Ook op de 100m vrij bij de meisjes zwom nagenoeg iedereen een p.r.


 

Kunstkijk 2015 nog meer


GOEREE-OVERFLAKKEE - Overal waren kunstwerken te bewonderen. Op de nieuwe locatie de Menheerse werf viel een kunstwerk op gemaakt van gereedschap in een fantasie machinerie. Maar ook binnen waren leuke, humorvolle creaties.Bij Lust en Last in Sommelsdijk werd het weilandje een speelsveldje met de kunstwerken van Arie Dubbeldam.In de grote schuur waren diverse foto's en schilderwerken te bewonderen waaronder de prachtige schilderijen van Mirjan ZimmermanOok heel mooi was het gebakken kleiwerk van Ton Erwich (www.galeriedebuut.nl ) Prachtige natuurlijke barstjes en puntjes in gladde ringvormige objecten, torussen genaamd.En buiten meerdere kunstwerken waaronder het prieel van Jacqueline Specken.
16 mei 2015

Paneel onthuld bij Kilhaven voor gesneuvelde Amerikaanse jongens

OUDDORP - Bij de Kilhaven  heeft de stichting WO2GO heeft zaterdag 16 mei weer een herdenkingspaneel laten onthullen door familieleden van de bemanning van een van de vliegeniers in een Amerikaanse bommenwerper die op 5 april 1945 neerstortte voor de Kilhaven bij Ouddorp. Hierbij kwamen zeven van de tien bemanningsleden om het leven.Familieleden van de omgekomen vliegenier onthullen het paneel

Veel belangstelling was er voor deze plechtigheid. Ook familieleden uit Amerika waren aanwezig. De plechtigheid eindigde met met een schitterende fly-past van een B-25 Mitchell bommenwerper als eerbetoon aan de jongemannen die hun leven gaven voor onze vrijheid.Foto's Schrijfbedrijf Evers van der Waart


 

Als een Phoenix herrijst nieuw clubhuis SDGO
 

MIDDELHARNIS – Tijdens de Open Dag tijdens Hemelvaartsdag kon de crew van SDGO na weken van hard werken, de bezoekers vol trots het nieuwe clubhuis laten zien. Het vorige brandde af rond Kerstnacht. Voorzitter Leo Rietdijk kreeg van twee leden een nieuwe clubvlag, die hij meteen uithing.15 mei 2015

Boekpresentatie tijdens KunstKijk 2015

GOEREE-OVERFLAKKEE - In Herkingen bij theetuin De Bongerd speelde op donderdag Hemelvaartsdag Het Eikenhorst Kwartet, waar ze het publiek vermaakte met Kamermuziek.In de tuin van Greet en Herman Maas in Stad a/h Haringvliet, was vrijdag 15 mei veel te beleven en te zien. Overal in de prachtige voor- en achtertuin waren originele kunstwerken opgesteld.

In de schuur speelde Duo Harp & Fluit, Jolien de Geest en Cynthia Stoel bij de boekpresentatie van Margreet Huisman.Huisman is gegrepen door modder en daaruitvoortvloeiend gefascineerd door varkentjes. 
Pontje als sluitstuk Krammer VolkeraksluizenOOLTGENSPLAAT - Vrijdag 15 mei is het pontje in gebruik genomen dat de Krammer-Volkerakroute volmaakt. In samenwerking met Waterpoort (www.waterpoortwerkt.nl) heeft ondernemer Reinier van der Zee het schip geschikt gemaakt voor deze vaart. Ondernemer Hans Bal die het restaurant Sluishaven runt, biedt met zijn locatie een mooie aanvulling op de fietsroutes. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een fraaie aanlegsteiger gerealiseerd.
Vanaf Dinteloord, Ooltgensplaat, Galathese Haven en Benedensas kan worden opgestapt met de fiets. Er is ruimte voor 50 personen en 20 fietsen. Kapitein Piet Platteeuw bestuurt de voormalige zeilklipper Delfshaven met een DAF motor van 155 pk en een boogschroef van 20 pk. Tot 1 juli vaart het schip alleen in de weekenden. Vanaf julie tot en met augustus 5 dagen per week.


14 mei 2015


Pa… vertel eens over de teil
 

MIDDELHARNIS - Heeft je pa als ventje ook nog in de teil gezeten?  Vaders zijn van alle tijden. Ga terug in de tijd met je vader en laat hem zijn verhaal vertellen over Goeree-Overflakkee. Geef hem voor Vaderdag een bezoek aan het Streekmuseum Goeree-Overflakkkee cadeau!
 
Via e-mail of telefoon kunt u een tegoedbon aanschaffen voor € 10,- (exclusief bezorgkosten), zodat u een tastbaar cadeau weg kunt geven. Deze tegoedbon is vervolgens inwisselbaar in het museum en geeft toegang voor twee personen. Of geef hem een lidmaatschap van € 20,- cadeau. Hij mag dan het gehele jaar gratis het museum in de Kerkstraat van Sommelsdijk bezoeken. Daarmee helpt u ons eveneens het verhaal van uw vader over Goeree-Overflakkee te vertellen. De tegoedbon of het lidmaatschap is aan te vragen via
info.streekmuseum.go@kpnmail.nl of via 06-1340 5123. Ook kunt u ze kopen aan de kassa van het Streekmuseum.

12 mei 2015
 

Bustoer voor Kunstkijk

Zaterdag 16 mei, ook een traditie aan het worden, een bustocht langs een aantal locaties. Met een grote bus worden een 5-tal locaties bezocht. Wim is de chauffeur en tijdens de bustocht wordt er al veel vertelt over de exposanten die je zult bezoeken. Op elke locatie staat het ontvangst comité klaar voor verdere informatie en vragen te beantwoorden. Is een leuke manier om vrienden en vriendinnen uit te nodigen, die niet alles, maar wel een beetje willen zien. Dichteres Els Staneke-Huurman zal gedichten voordragen. Kosten € 7,50. Het is natuurlijk heel goed mogelijk om het cultureel ontbijt en de bustoer met elkaar te combineren. De kosten zijn dan € 12,50 (zie ook cultureel ontbijt)

                    Menheersewerf, Middelharnis, locatie 3. (vertrek: 12:00 uur)

12:10 uur: Hofstede Lust en Last, Sommelsdijk, locatie 1. (vertrek: 13:00 uur)

13:15 uur Camping Elizabeth Hoeve, Melissant, locatie 13. (vertrek 14:00 uur)

14:10 uur Camping Grevelingen, Battenoord, locatie 11. (vertrek: 14:45 uur)

14:55 uur Atelier Mandala-ei, Oude-Tonge, locatie 10. (vertrek 15:50 uur)

16:00 uur Jachthaven Atlantica, Stad a/h Haringvliet. locatie 17. (vertrek 16:50 uur)

17:00 uur: Menheersewerf, Middelharnis, locatie 3

Opgave e-mail via  info@kunstkijk.com12 mei 2015
 

Tijdens dit duurzame evenement staat er een dijk van een programma waarbij het publiek gedurende 3 dagen zowel de totstandkoming, als het resultaat van de kunstwerken van natuurlijke materialen kan beleven. In samenwerking met de Federatie Broekpolder en Adventure Vlaardingen zal er op 16 mei een aanvullend kinderprogramma worden neergezet. Van 12:30 uur tot 17:00 uur zal rondom het Klauterwoud LandArt gerelateerde activiteiten worden georganiseerd. De kinderen zullen zelf de Broekpolder induiken om met natuurlijke materialen feeen- en kaboutertuintjes te maken en hout te bewerken. Ook wordt er in 3D geschilderd, een windgong gemaakt en een fotoworkshop gegeven. Voor de kinderen die lekker willen klimmen en klauteren stelt Adventure Vlaardingen haar LandArt Adventure Parcours open. Aan al deze activiteiten kan gratis worden deelgenomen. Voor het volledige kinderprogramma kunt u terecht op de website, www.LandArtvlaardingen.nl


11 mei 2015

Start ontwikkeling Groenkwaliteitsplan Goeree-Overflakkee
 
In de openbare ruimte van de gemeente Goeree-Overflakkee gaan binnenkort verschillende veranderingen plaatsvinden. Groenonderhoud wordt vanaf dat moment niet langer op frequentie uitgevoerd, maar op basis van beeldkwaliteit. Hiervoor gaat de gemeente een Groenkwaliteitsplan opstellen, met daarin de gewenste kwaliteit van het groen in alle kernen op het eiland. De gemeente wil bij het opstellen van het plan de inbreng van inwoners en belanghebbenden gebruiken.
 
Inwoners en andere belanghebbenden weten als geen ander wat er in hun leefomgeving speelt en waar zij behoefte aan hebben. Deze kennis wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag benutten in het Groenkwaliteitsplan.
 
Aanmelden voor klankbordgroepen
Om deze kennis op te halen, stelt de gemeente per district een klankbordgroep samen. Deze drie klankbordgroepen bestaan uit verschillende partijen, waaronder de dorpsraden uit de verschillende kernen. Aangezien niet iedere kern een dorpsraad heeft, zoekt de gemeente per district nog maximaal vier betrokken inwoners voor de volgende kernen:
 

 
Geïnteresseerden uit deze dorpskernen die namens de lokale bevolking willen meedenken over het plan, kunnen zich tot en met vrijdag 22 mei aanmelden via

info@goeree-overflakkee.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordgroep Groenkwaliteitsplan’. Bij meer dan vier aanmeldingen per district wordt een selectie van inwoners gemaakt op basis van spreiding over de dorpskernen. Vermelding van het adres en woonplaats in de aanmelding is dan ook gewenst.
 
Bijeenkomsten
Iedere klankbordgroep heeft twee tot drie bijeenkomsten in 2015. De eerste bijeenkomst vindt plaats in juni. Leden van de klankbordgroepen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de kwaliteitskeuze en de groenstructuur, waarbij de beleving van de openbare ruimte een belangrijke rol speelt.Start ontwikkeling Groenkwaliteitsplan Goeree-Overflakkee
 
In de openbare ruimte van de gemeente Goeree-Overflakkee gaan binnenkort verschillende veranderingen plaatsvinden. Groenonderhoud wordt vanaf dat moment niet langer op frequentie uitgevoerd, maar op basis van beeldkwaliteit. Hiervoor gaat de gemeente een Groenkwaliteitsplan opstellen, met daarin de gewenste kwaliteit van het groen in alle kernen op het eiland. De gemeente wil bij het opstellen van het plan de inbreng van inwoners en belanghebbenden gebruiken.
 
Inwoners en andere belanghebbenden weten als geen ander wat er in hun leefomgeving speelt en waar zij behoefte aan hebben. Deze kennis wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag benutten in het Groenkwaliteitsplan.
 
Aanmelden voor klankbordgroepen
Om deze kennis op te halen, stelt de gemeente per district een klankbordgroep samen. Deze drie klankbordgroepen bestaan uit verschillende partijen, waaronder de dorpsraden uit de verschillende kernen. Aangezien niet iedere kern een dorpsraad heeft, zoekt de gemeente per district nog maximaal vier betrokken inwoners voor de volgende kernen:
 

 
Geïnteresseerden uit deze dorpskernen die namens de lokale bevolking willen meedenken over het plan, kunnen zich tot en met vrijdag 22 mei aanmelden via

info@goeree-overflakkee.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordgroep Groenkwaliteitsplan’. Bij meer dan vier aanmeldingen per district wordt een selectie van inwoners gemaakt op basis van spreiding over de dorpskernen. Vermelding van het adres en woonplaats in de aanmelding is dan ook gewenst.
 
Bijeenkomsten
Iedere klankbordgroep heeft twee tot drie bijeenkomsten in 2015. De eerste bijeenkomst vindt plaats in juni. Leden van de klankbordgroepen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de kwaliteitskeuze en de groenstructuur, waarbij de beleving van de openbare ruimte een belangrijke rol speelt.

10 mei 2015


Eilandelijke zwemtraditie in Staver
 

Zaterdag 9 mei werd in de Staver de jaarlijkse zwemwedstrijd om de Eilandbeker gezwommen door  de ploegen van z.v. De Gooye uit Dirksland, De Stelle uit Stellendam en De Schotejil uit Middelharnis. De Schotejil wist na een hernieuwde start van deze wedstrijdserie in 2001 de felbegeerde trofee voor de 15e keer op rij te winnen. Dit jaar werd De Stelle verrassend 2e en eindigde z.v. De Gooye op de 3e plaats. De zwemnummers bestonden uit resp. afstanden van 25m, 50m en 100m afhankelijk van leeftijd.
 
Op de persoonlijke nummers waren op de 100m schoolslag bij de meisjes de ereplaatsen voor resp. Lotte Middelbos (1.20.02) en Manon Middelbos (1.22.71) namens De Schotejil, alsmede voor Nienke Mierop (1.26.75) namens De Stelle. Het podium bij de heren op dit nummer bestond uit Jos Terlouw (1.15.54), en Niels  Donkersloot (1.17.25) namens De Gooye en David Kievit (1.18.17) namens De Schotejil. Op de 100m rugslag waren alle medailles voor De Schotejil, te weten voor Elise Tanis (1.07.06), Lotte Middelbos (1.12.98) en Lieske Zijlstra (1.14.03). Bij de jongens zwommen Jorian Tanis (1.04.76) namens De Schotejil en Niels Donkersloot (1.09.06) met Ramon van Huizen (1.10.13) beide namens De Gooye naar de topdrie. Op de 100m vrij tenslotte waren bij de meisjes opnieuw alle ereplaatsen voor De Schotejil, te weten voor Odette Holster (1.05.44), Lieske Zijlstra (1.07.05) en Rolien Holster (1.08.36). De 100m vrij bij de jongens werd gewonnen door Jorian Tanis (57.99) namens De Schotejil, gevolgd door Niels Donkersloot (59.11) en Jordi Schaaf (59.97) namens De Gooye.
 
Op de 50m nummers waren de prijzen vaak voor dezelfde zwemmers. In de categorie tot 12 jaar won Phaedra Meijer namens De Stelle de 50m schoolslag (46.95) en werd ze 3e op de 50m vrij (38.06). Seffie Bakker van De Schotejil won zowel de 50m vrij (35.32) als de 100m wisselslag (1.31.02) en ze werd 2e op de 50m schoolslag (46.97). Yvonne Visser namens De Gooye eindigde als 2e op de 50m vrij (36.71) evenals op de 100m wisselslag (1.35.10). Lyke Buscop van De Schotejil werd 3e op zowel de 50m schoolslag (49.06) als de 100m wisselslag (1.36.77). Bij de jongens bleek Xander Vis namens De Schotejil tot driemaal toe het snelst op resp. 50m schoolslag (42.90), 50m vrij (33.61) en 100m wisselslag (1.23.65).  Leroy v.d. Groef was goed voor drie maal zilver op resp. 50m schoolslag (47.11), 50m vrij (33.61) en 100m wisselslag (1.27.42). Julien Tanis namens De Stelle werd 3e op de 50m schoolslag (48.73) en zijn ploeggenoot Daniël ’t Mannetje werd 3e op resp. de 50m vrij (33.79) en de 100m wisselslag (1.31.60). Vermeldenswaardig in deze leeftijdscategorie was overigens ook de mooie tijd van Julien Tanis namens De Stelle, die de 100m wisselslag in een dik p.r. van 1.33.49 aflegde.
 
De allerjongsten tot  9 jaar zwommen 25m afstanden. Bij de meisjes won Dominique Overduin namens De Schotejil de 25m schoolslag (27.79) en werden namens De Gooye Sanne Holleman en Hannelore Zorge resp. 2e (29.58) en 3e (29.77). Op de 25m vrij daarentegen werd Sanne Holleman 1e (20.94), terwijl Hannelore Zorge en Dominique Overduin resp. 2e (23.85) en 3e (24.60) werden. De 25m schoolslag bij de jongens was een onderonsje voor De Schotejil, te weten voor Laurens Kalle (23.49), Floris Tanis (24.39) en Rien Mackloet (26.54). Op de 25m vrij waren Laurens Kalle (17.33) en Floris Tanis (18.08) opnieuw 1e en 2e. Nu werd Koen van Dijk 3e namens De Gooye.
 
Bij de estafettes werd aan het begin de 4x50m vrij tot 12 jaar bij de jongens gewonnen De Gooye in 2.35.13. Op hetzelfde nummer bij de meisjes was vooral De Stelle erg sterk met een tijd van 2.26.01. Later werd de 4x50m vrij dames-estafette gewonnen door De Schotejil in 1.58.55, terwijl bij de heren De Gooye won in 1.51.82. De spectaculaire slot-estafette 8x50m vrij tenslotte werd gewonnen door De Schotejil in 5.08.69.

 


9 mei 2015

 

 
 
 
 
 
 
 7 mei 2015

Alle nabestaanden en belangstellenden zijn bij deze uitgenodigd
 
Themagroep overhandigt aanbevelingen en ervaringen aan wethouder De Jong
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Op woensdagochtend 6 mei overhandigde Bert Kleingeld, in aanwezigheid van de Themagroep Langer zelfstandig thuis blijven wonen, tien aanbevelingen en ervaringen aan wethouder Gerrit de Jong van Goeree-Overflakkee. “Ik ben blij dat inwoners, geïnitieerd door de Rabobank, actief mee willen denken met het beleid van de gemeente”.
 
Themagroep senioren Rabobank Het Haringvliet
Een themagroep senioren van de Rabobank Het Haringvliet is een aantal maanden geleden met het thema ‘Langer zelfstandig thuis blijven wonen‘ aan de slag gegaan. Dat leverde een aantal bevindingen en aanbevelingen op. Deze zijn tijdens een symposium gedeeld met een groot publiek.

Symposium
Zaterdag 18 april vond in scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis de informatiebijeenkomst 'Langer zelfstandig thuis blijven wonen' plaats, voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee. Wethouder De Jong kon hierbij niet aanwezig zijn, daarom is de overhandiging van de aanbevelingen uitgesteld.
 
Ervaringen en aanbevelingen themagroep
De themagroep hoopt met het aanbieden van het document aan de gemeente iets in beweging te hebben gezet. Bij de overhandiging hadden zij ook nog wat vragen aan de wethouder. Gesproken is onder meer over een ombudsmanfunctie op het terrein van het Sociaal Domein en de aanwezigheid en snelheid van internet op het eiland. Een goede internet verbinding kan er wellicht voor zorgen dat ouderen op een eenvoudige manier kennis kunnen nemen van de veranderingen door nieuwe wetgeving. Gerrit  de Jong benadrukte erg blij te zijn met een initiatief als dit. “Wij gaan de tien aanbevelingen zorgvuldig doornemen en uw vragen beantwoorden, u ontvangt een schriftelijke reactie van de gemeente’. 


6 mei 2015

Werkzaamheden Kreekraksluizen 11 t/m 31 mei

Weer stap dichterbij bediening vanuit Nautische Centrale
 
Rijkswaterstaat werkt van 11 tot en met 31 mei aan de Kreekraksluizen. De Westkolk wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor centrale bediening vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. Hiervoor wordt de Westkolk drie weken gestremd. Na een testfase zal de bediening naar verwachting deze zomer verhuizen naar de Nautische Centrale.
 
De Kreekraksluizen worden de eerste grote sluizen in Nederland die straks met moderne techniek op afstand worden bediend. De Oostkolk is in maart al aangepast. Aannemer Cofely voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit.
 
De Oostkolk is dus wel in bedrijf en wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Rijkswaterstaat adviseert de scheepvaart rekening te houden met wachttijden van 2 tot 8 uur. Het advies is om vooraf de route te plannen via 
www.sluisplanning.nl en indien mogelijk vrachten te plannen buiten de drukke periodes of om te varen via Westerschelde-Kanaal door Zuid-Beveland- Krammersluizen zodat het aantal schepen bij de Kreekraksluizen vermindert.

 
Maatregelen om hinder te beperken
Om te drukke, onveilige situaties voor de sluis te voorkomen treft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Begeleidingsvaartuigen regelen tijdens de stremming het scheepvaartverkeer. Op borden langs de wal staat informatie en worden instructies gegeven voor de schippers. Gedurende de stremming is afmeren voor de sluizen voor rust of overnachting niet toegestaan. De capaciteit is nodig voor reguliere doorvaart.
 
Rijkswaterstaat heeft overleg gevoerd met verladers en havenbedrijven om de scheepvaart voor te bereiden op de stremmingen. Bij lange wachttijden mogen schepen niet opvaren. Rijkswaterstaat adviseert om te wachten aan de zuidkant in Antwerpen of aan de noordzijde bij Tholen, daar wordt de scheepvaart nader geïnformeerd.  

                                                                                                          
Pilotproject 
Het ombouwen van de bedieningsinstallatie en het besturingssysteem bij de Kreekraksluizen maken onderdeel uit van het project “Modernisering Objectbediening Zeeland” (MOBZ). Dit is een pilotproject van Rijkswaterstaat waarbij Zeeuwse bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat zodanig aangepast worden dat ze centraal bediend kunnen worden vanuit een Nautische Centrale. Onderdeel van het project is het renoveren van de objecten; deze worden aangepast aan de huidige stand der techniek en veiligheidsrichtlijnen. 
 
Vlot en veilig is het motto bij de bediening van sluizen en bruggen. Door moderne camera’s op hoge masten hebben de bedienaars in de Nautische Centrales straks een optimaal beeld van wat er in en voor de sluis gebeurt. Inmiddels worden vier recreatiesluizen sinds 2009 op afstand bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. 

4 mei 2015

Promoteam Goeree-Overflakkee van start
 
Het promoteam van Goeree-Overflakkee is in het weekend van 2 mei voor het eerst op pad gegaan tijdens de openingsfestiviteiten van het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Het promoteam heeft als voornaamste doel de naams- en plaatsbekendheid van Goeree-Overflakkee te vergroten en is een concreet resultaat van Eilandmarketing Goeree-Overflakkee.
 

Foto: Jaap Reedijk


In het promoteam zijn ongeveer 25 vrijwilligers, in de leeftijd van 15 tot 72 jaar, actief. Allemaal enthousiaste en representatieve mensen die op Goeree-Overflakkee wonen. De promoteamleden bezoeken diverse evenementen en activiteiten op Goeree-Overflakkee en daarbuiten, zoals bijvoorbeeld de GO Classic (G-O), de Vakantiesalon Vlaanderen (Antwerpen), de Menheerse Havendagen (Middelharnis).
 
Bezoekers aanspreken
Het promoteam is te herkennen aan kleding met daarop prominent het motto: ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’. De teamleden spreken bezoekers van de evenementen actief aan, vertellen hen over Goeree-Overflakkee en delen duurzame goodie bags uit met daarin informatie over het eiland en een lokale lekkernij. Op basis van de doelgroep van het te bezoeken evenement wordt de samenstelling van het team bepaald. Zo wordt optimale aansluiting bij de doelgroep gezocht.
 
Scholen en ondernemers
De oprichting van het promoteam is in het kader van een maatschappelijke stage en het vullen van het praktijkportfolio, samen met leerlingen van de RGO, de CSG Prins Maurits, het Edudelta College en het Albeda College tot stand gekomen. “Het promoteam wordt gefinancierd door de gemeente en door diverse ondernemers. De samenwerking met het onderwijs maakt het helemaal uniek!”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast. “Met het promoteam kunnen we Goeree-Overflakkee goed profileren op evenementen en activiteiten op en buiten ons mooie eiland. Zowel op het gebied van wonen, werken als recreëren. Ik ben erg benieuwd naar de reacties op het promoteam.”1 mei 2015

Goeree-Overflakkee ontvangt negen Blauwe Vlaggen
 
Op donderdag 30 april werden de Blauwe Vlaggen 2015 uitgereikt door FEE International. Goeree-Overflakkee ontving maar liefst negen Blauwe Vlaggen: zeven blauwe vlaggen voor jachthavens en twee voor de stranden op de kop van het eiland. De twee stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous kregen maar liefst voor het 25e jaar op rij een Blauwe Vlag!
 
Daarnaast maakte FEE International bekend dat Goeree-Overflakkee een vermelding krijgt in Guinness World Records, ook wel bekend als The Guinness Book of Records, als gemeente met de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld voor het jaar 2014! In het najaar van 2015 wordt bekend of Goeree-Overflakkee deze titel over 2015 kan behouden.
 
Mooi resultaat!
Wat een mooi resultaat!”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Dit is wederom een unieke prestatie van de jachthavenbeheerders en watersportverenigingen en niet te vergeten de medewerkers van de gemeente die de stranden schoon houden. De Blauwe Vlag is internationaal voor de toerist en de recreant hét herkenning- en kwaliteitssymbool voor duurzame en kwalitatief goede jachthavens en schone stranden. Een symbool dat perfect past bij de ambitie van Goeree-Overflakkee als duurzaam eiland en duurzame vakantiebestemming”.
 
Stranden en jachthavens
Naast de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous ontvingen de volgende jachthavens op Goeree-Overflakkee een Blauwe Vlag: Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Ooltgensplaat.
 
De Blauwe vlag
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. 30 april 2015

 


Dorpsraad Ooltgensplaat winnaar stimuleringsprijs leefbaarheid 2015
 

WIJNGAARDEN - Woensdag 29 april werd tijdens de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, in het landelijk gelegen Wijngaarden, vanuit 5 presentaties uit verschillende Kernen van Zuid-Holland, de Dorpsraad van Ooltgensplaat als winnaar gekozen. Op de tweede plaats kwam ook van Goeree-Overflakkee; Melissant.


Bram den Exter met de cheque. (Foto: PR)


Ooltgensplaat won met de presentatie van extra handen waarvan reeds de Pilot loopt. Dit initiatief bevat een combinatie van burgerparticipatie, WMO, HBH en Eigenkracht en Burgerkracht. Waarbij met wederkerigheidprincipe van een tegenprestatie mensen elkaar hulp verlenen. Ook bevat het arbeidsvaardigheidstraining voor langdurig werklozen of herintreders als voorbereiding op de arbeidsmarkt.
Hierbij werken verschillende organisaties en instanties samen met vrijwilligers.
In Ooltgensplaat zijn dit;
Sjaloomzorg, Pameijer, Caryn, Stichting ZIJN, Fideswonen, Curamare, Stichting Zuidwester voor Werk, MFC ’t Centrum, Gemeente Goeree-Overflakkee en de Dorpsraad van Ooltgensplaat.
 
Als motivatie voor deze prijs werd de actualiteit genoemd en de noodzaak hieraan invulling te geven.
De prijs bevat een check van € 600,00 ter ondersteuning van de activiteiten van de dorpsraad, tevens zal Ooltgensplaat voor volgend jaar de plaats zijn waar de Jaarvergadering wordt gehouden.Eetwinkel Bij Elles opent haar deuren op 2 mei

Eerlijk en heerlijk eten binnen handbereik op Goeree-Overflakkee


Bonussen weg bij Deltawind

NIEUWE-TONGE - Na 19 jaar trouwe dienst worden komende maanden de 6 Bonusturbines en de ene Lagerwey turbine op Windpark Battenoert in Nieuwe-Tonge afgebroken. Windpark Battenoert is eigendom van Coöperatie Deltawind en was in 1996 het eerste windpark op Goeree-Overflakkee. Aan de rand van de Grevelingen, bij de toegang van het eiland over de N59 vanuit Zeeland, zijn ze voor velen een oriëntatiepunt  geweest. De Bonussen waren destijds ‘state of the art’. En het moet gezegd, tot op het laatst hebben ze trouwe dienst gedaan.

Pas in februari van dit jaar ontstond er een mankement aan de generator van turbine 3, dat niet meer efficiënt gerepareerd kon worden. Sindsdien staat deze turbine dan ook stil, tot verdriet van de windenergieliefhebbers, vaak trouwe leden van Deltawind. Datzelfde geldt overigens ook voor de kleine turbines bij de waterzuivering in Oude-Tonge. Vanaf 1 mei zullen alle turbines van Windpark Battenoert definitief stil komen te staan. Ze zullen in mei en juni worden afgebroken om elders te worden gereviseerd en buiten Nederland nog opgebouwd te worden.

Het nieuw windpark
Maar er komt een nieuw park voor in de plaats. Afgelopen winter is de kabel gelegd en komende weken zal de omgeving gereed worden gemaakt voor de komst van de nieuwe turbines. Dit gebeurt door GMB, voor velen op  het eiland een bekende aannemer. De eerste paal wordt medio mei geslagen en de funderingen voor de vier nieuwe turbines worden gestort. Er komen vier turbines van het type Enercon E101, met een vermogen van 3,05 MW op een mast van 98 meter en een rotor van 100 meter. De totale productie van de nieuwe turbines is circa 4 keer zo veel als van het huidige park. Straks zal het park voldoende energie leveren voor ruim 11.000 huishoudens. Naar verwachting is het park het eerste kwartaal van 2016 operationeel.

Voordelen voor leden en omwonenden
De leden van Deltawind en de direct omwonenden kunnen in het najaar obligaties kopen en daarmee rechtstreeks mede-eigenaar worden. Voor de direct omwonenden wordt een speciaal Windfonds Battenoert opgericht. Zij zullen binnenkort door Deltawind worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee wordt het mogelijk de energie van de turbines te gaan afnemen zodra het park draait. Dat gebeurt via het platform van Vandebron. Nadere informatie over deze ontwikkelingen volgt.

Skatevoorziening Rubensplein wordt verplaatst naar het Vliedpark in Middelharnis
 
Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee verwijdert uiterlijk 1 mei 2015 de skatevoorziening Rubensplein in Middelharnis. Dat is besloten naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het college heeft bij deze beslissing benadrukt veel waarde te hechten aan het behoud van de skatevoorziening voor de skaters op Goeree-Overflakkee. Daarom is toegezegd de skatevoorziening op een andere locatie te herplaatsen. In samenspraak met de gebruikers van de skatevoorziening is er voor gekozen om de skatevoorziening op korte termijn te verplaatsen naar het Vliedpark in de Westplaat in Middelharnis.
 
Locatieonderzoek
De gemeente heeft aan de hand van een groslijst met herplaatsingslocaties bekeken welke locaties geschikt zijn om de skatevoorziening te herplaatsen. Hierbij is rekening gehouden met onder andere de beschikbare ruimte, de bereikbaarheid, de veiligheid, de mate van sociale controle en de afstand tot bewoning. De locaties die hieraan voldoen zijn besproken met de vertegenwoordiging van de skaters en het Jongerenwerk. Mede op basis van de voorkeur van de skaters, heeft het college besloten de skatevoorziening te verplaatsen naar het Vliedpark.
 
Inrichting nieuwe skatevoorziening
Samen met de leverancier van de skatevoorziening en de skaters wordt bepaald hoe de skatevoorziening exact ingericht gaat worden. Hiervoor wordt op korte termijn, in samenwerking met het Jongerenwerk, een bijeenkomst georganiseerd.
 
Speelwaarde Rubensplein
Het Rubensplein heeft een belangrijke functie als speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met het wegvallen van de skatevoorziening verdwijnt een deel van de speelwaarde van het plein. Om de speelwaarde te behouden zijn een aantal ontwerpen gemaakt voor het gedeeltelijk herinrichten van het plein.
 
Inloopbijeenkomst
Op maandag 18 mei 2015 vindt er tussen 15.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraatweg 27 in Middelharnis. U kunt dan uw voorkeur bekend maken voor één van de schetsontwerpen. Mede op basis van uw inbreng wordt een definitieve keuze gemaakt en verwacht de gemeente zo snel mogelijk met de gedeeltelijke herinrichting van het Rubensplein te kunnen starten.

30 april 2015

 

 
Mevrouw G. Andries-Hibma
Mevrouw Andries uit Oude-Tonge maakte zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving. Sinds 1988 vervult zij de functie van ouderling van de Exodusgemeente in Sommelsdijk. Daarnaast is zij als pastoraal assistent betrokken bij de leden van haar gemeente in Oude Tonge. Voorts is zij sinds 2000 secretaris van de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee en bij Muziekvereniging Vooruit zorgt zij al zo’n dertig  jaar lang voor de consumpties bij de wekelijkse repetities.
 
Mevrouw C.C.C. Van Dijk-Meijer
Mevrouw Van Dijk uit Middelharnis heeft samen met haar echtgenoot de Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen opgezet en daarmee jarenlang armlastige Poolse mensen ondersteuning gegeven. Ook was mevrouw Van Dijk vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. In 2009 nam ze zitting in de cliëntenraad van zorgorganisatie Careyn en in 2010 kwam het mentorschap op haar pad. Zij hoopt zich nog lang te kunnen inzetten voor het vrijwilligerswerk.
 
De heer J. de Vries
Ruim veertig jaar vervult de heer De Vries uit Dirksland de functie van voorzitter van Vereniging Veilig Verkeer Nederland afdeling Dirksland, én veertig jaar is hij secretaris/penningmeester van de Remonstrantse Broederschap. Sinds zijn pensionering is hij  lid van huurderscommissie Fides en verzorgt hij de boekhouding voor het Flakkees Dichterscollectief. Daarnaast was hij voor een zeer lange periode mantelzorger.
 
De heer M. Verhage
De totale muziekcultuur op Goeree-Overflakkee heeft veel te danken aan de heer Verhage uit Sommelsdijk. Als directeur van Muziekschool Goeree-Overflakkee heeft hij structureel  meer voor de school gedaan dan zijn reguliere functie vraagt.  Daarnaast vervult de heer Verhage al vijfentwintig jaar een belangrijke functie in de muziekwereld binnen en buiten Goeree-Overflakkee. Hij is dirigent van diverse vocale ensembles, waaronder ROV Canto di Lode, koor Magnificat en COV Laudando. Ook was hij van 1975 tot 2013 hoofdorganist van de Hervormde Gemeente Stellendam. De heer Verhage is ook van grote betekenis als initiator en organisator van concoursen en concerten.
 
 
Mevrouw M.L. Struijk-van der Bas
Mevrouw Struijk uit Goedereede is een echte duizendpoot. Ruim twintig jaar is zij collectante bij de Nierstichting en het MS Fonds. Ook is zij leidster van een dames-voetbalelftal en bestuurslid van de organisatie rondom de Avond-wandeldriedaagse, Bij de gymvereniging De Kriekel vervulde zij de functie van bestuurslid, en jureerde zij de gymwedstrijden. Daarnaast was zij secretaresse van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (Rayon Goeree-Overflakkee). Bij het jaarlijkse evenement De Omloop vervult zij ook een vrijwilligersfunctie.  Daarnaast was zij actief bij obs Buuten de Poorte in Goedereede als bestuurslid van de Ouderraad, vrijwilliger van het documentatiecentrum en begeleider van het schoolkamp.
 
Mevrouw J.M. Roijers-Hoogenboom
Mevrouw Roijers uit Ouddorp heeft al gedurende een lange periode de zorg voor haar broer en neef met een verstandelijke beperking op zich genomen. Haar broer en neef wonen in gezinsvervangende tehuizen in Sliedrecht en Rotterdam, waar mevrouw Roijers ook vrijwilligster is. Ondanks haar lichamelijke klachten zorgt ze met veel liefde voor haar broer en neef. Daarnaast is zij vrijwilligster in woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp.
 28 april 2015

Goeree-Overflakkee krijgt meer oplaadpalen voor elektrische auto’s
 
Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. De gemeente Goeree-Overflakkee geeft daarom dit jaar een extra impuls voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met Allego, een organisatie die gespecialiseerd is in het plaatsen en onderhouden van elektrische oplaadinfrastructuur.
 
Het uitbreiden van het oplaadnetwerk voor elektrische auto’s start met veertien nieuwe locaties op veelal strategische plekken op Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft de intentie om in iedere dorpskern minstens één oplaadpaal te realiseren. Inwoners kunnen via de website
www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee een openbare oplaadpaal aanvragen om het oplaadnetwerk verder te laten groeien.
 
Hiervoor gelden wel een paar spelregels. De gemeente verleent alleen medewerking aan de realisatie van een oplaadpunt aan de openbare weg, als er geen gelegenheid is om op eigen terrein op te laden en/of als bestaande mogelijkheden onvoldoende voorzien in de behoefte naar oplaadpunten. Vervolgens wordt gezocht naar de beste locatie in de openbare ruimte binnen een straal van 250 meter van de aanvrager. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd voor iedere e-rijder toegankelijk, bewoners krijgen dus geen ‘eigen’ oplaadpunt of parkeerplaats.
 
Op de website www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee vindt u informatie over het indienen van een aanvraag voor een oplaadpunt en de nieuw te ontwikkelen oplaadpunten. Alle locaties van bestaande oplaadpunten zijn te vinden op de website www.oplaadpalen.nl.


20 april 2015
 

Antwerp International Youth Swimming Cup: NR 13 jaar 100 vlinder Elise Tanis

Maar liefst 57 clubs (26 uit Nederland) namen deel aan 24e Antwerp International Youth Swimming Cup 2015. Rond de 900 zwemmers kwamen naar zwembad Wezenberg om in het 50 meterbassin in totaal meer dan 4200 starts te maken. Elise Tanis (de Schotejil) vestigde met 1.05.06 een NR 13 jaar op de 100m vlinderslag. 

Steeds meer blijkt dat er ook vanuit Nederland een enorme behoefte is aan wedstrijden in een lang bad. Voor een limietwedstrijd in Nijmegen aanstaande zarerdag meldden zich meer dan 450 zwemmers en 46 verenigingen die 1200 starts opgegeven hebben. Dat zou een  wedstrijd van acht uur opleveren met een normale start. Zelfs 10 series 400 meter! Bij Aqua-Novio is men er nog niet uit hoe het een en ander georganiseerd moet worden.

Voor Elise Tanis werd de zaterdag er een met een gouden randje. In de series 100 meter vlinderslag slaagde de Zuid-Hollandse erin het flink gedateerde NR meisjes 13 jaar te verbeteren met 0,69 seconde. Dat record stond sinds 3 december 2006 met 1.05.75 op naam van Andrea Kneppers en werd gezwommen in Eindhoven. Elise, vorig jaar juni kampioene junioren 1 op dit onderdeel, kwam in Antwerpen tot 1.05.06. De EYOF-limiet voor Tblisi staat op 1.04.69 en dat is bij de NJJK Eindhoven het doelwit. In dezelfde race zwom de een jaar oudere Chefanja Nunes (MNC Dordrecht) 1.06.04.

 

Antwerp International Youth Swimming Cup: NR 13 jaar 100 vlinder Elise Tanis


20 april

Sophie Nederlands kampioen!
 
De Stellendamse Sophie de Jonge (13 jaar) heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen wedstrijdzwemmen op de lange baan, de nationale titel op de 800 meter vrijeslag met overmacht gewonnen. Deze wedstrijd werd zaterdag 18 april in Amersfoort gezwommen.


Foto: PR

Deze wedstrijd zwom Sophie in het wedstrijdbadpak dat ze van haar sponsor Restaurant 't Anker uit Dirksland heeft gekregen. Vorige jaar won Sophie de titel op deze afstand op het korte bad (25m) en het lange bad (50m) en ook afgelopen november was ze de snelste op het korte bad. Sophie wilde graag wederom laten zien dat zij de snelste in haar leeftijd is op de 800m. Na een prima voorbereiding bij haar vereniging WVZ uit Zoetermeer begon Sophie aan haar race. Ze ging gedoceerd van start, zodat ze niet te snel zou verzuren. Haar 50m tijden bleven erg mooi constant en ze bouwde de voorsprong op de andere zwemmers steeds verder uit. Uiteindelijk tikte Sophie ruim 12 seconden voor de nummer 2 aan, in een prachtig persoonlijk record van 9.36.48. Een prestatie om trots op te zijn.19 april 2015

Schotejil-jeugd zwemt deel 5 minioren circuit
 
ROZENBURG - Zaterdag 18 april hebben de jongste Schotejil zwemmers deelgenomen aan deel 5 van het minioren circuit in Rozenburg. De 2 jongste dames, Rilana Tamboer en Dominique Overduin, kwamen uit bij meisjes onder 9 jaar. Op 100 vrij zwom Rilana een mooi pr (1.54.26) en Dominique zwom deze afstand voor het eerst in 2.06.78. Op 100 meter rug was het weer raak voor Rilana met een pr  van 2.05.45.

Bij de jongens onder 10 jaar zwommen Laurens Kalle en Floris Tanis (resp. 1e en 2e) naar nieuwe pr`s op 100m schoolslag (1.55.02 en 1.56.36). Op 50 meter vlinderslag herhaalde Laurens dat samen met Rien Mackloet (45.03 om 1.20.29). Bij de meisjes van dezelfde leeftijd zwommen Dena Vis (1e) en Berdien Korpershoek ook hun beste tijd ooit (1.45.09 en 2.22.74). Christian Kalle zwom bij de jongens onder de 11 jaar een ruim pr op de 100 school in 1.52.40. Xander Vis en Leroy v.d. Groef gingen ook naar huis met een pr op de 200 meter Wisselslag (2.56.48, 3.07.65). Zij kwamen uit bij de jongens onder 12 jaar. Bij de meisjes onder 13 jaar waren het Kim Kluts en Sofie Nijsse die op de 200 vrij meer dan 5 seconden van hun pr snoepten. 


19 april 2015

Jorian Tanis wint zilver op NK Zwemmen 
 
AMERSFOORT/MIDDELHARNIS - Zaterdag 18 april nam Jorian Tanis (1999) namens de Schotejil deel aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen in het 50m bad van Amersfoort.  Op de 1500m vrij wist hij in een knap opgebouwde race de 2e plaats te bereiken. De afgelopen maanden heeft Jorian zich via specifieke trainingen in het thuisbad van de Staver voorbereid op dit lange afstandskampioenschap. Met gemiddelde 100m laptijden van rond de 1.10 won hij het zilver in een uiterst scherp clubrecord van 17.35.92.
 

Jorian Tanis (1999) met zijn zilveren medaille

Op dezelfde dag was de Schotejil ook actief op de 24ste Internationale Swimm Cup in Antwerpen.  Elise Tanis (2002) verbeterde in het 50m bad van Antwerpen het Nederlandse Record op 100m vinderslag voor meisjes onder 13 jaar naar 1.05.06. Behalve het  Nederlands record bevestigde Elise Tanis op meerdere afstanden haar startbewijs voor de aanstaande Nationale Kampioenschappen in juni te Eindhoven. De Schotejil was met 11 zwemmers  aanwezig in Antwerpen. Limieten voor genoemde NK in juni  werden eveneens behaald door Lotte Middelbos (1999) op 200m wisselslag (2.37.35), Lieske Zijlstra (2002) op 200m wisselslag (2.41.91) en 200m vrij (2.17.39) en door Luuk Kieviet (2001)op 100m vrij (1.04.91) en 200m vrij (2.22.11). Weliswaar (nog) geen limieten maar wel scherpe tijden op deze lange baan wedstrijd werden verder nog gerealiseerd door Seffie Bakker (2004) op 100m vrij (1.25.59), Tamara de Ruiter (2002) op 200m vrij (2.31.38), Bibi Middelbos (2002) op 100m vlinderslag (1.17.66), Lotte Tillema (2002) op 200m vrij (2.36.26), Jacob Mackloet (2000) op 200m vrij (2.18.78) en Aron Paasse (2000) op  100m vrij (1.05.80). Manon Middelbos (2001) kwam het dichtst bij limieten voor de NK, getuige verschillen van een enkele seconde op 200m wisselslag (2.42.88), 100m vrij (1.06.87), en 100m rugslag (1.14.91).

15 april 2015

Wethouder Koningswoud van Goeree-Overflakkee plotseling overleden
 
In de avond van 14 april 2015 is wethouder P.J. Koningswoud onverwacht overleden op 66-jarige leeftijd. Piet Koningswoud was van 1980 tot 2002 raadslid voor de SGP van de voormalige gemeente Dirksland. Van 1998 tot 2013 vervulde hij voor deze gemeente de functie van wethouder. Sinds de herindeling in 2013 was hij wethouder ruimte, wonen en leefbaarheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Piet Koningswoud was ereburger van de voormalige gemeente Dirksland.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee verliest in hem een betrokken, hardwerkende bestuurder, die zich met hart en ziel inzette voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Het gemeentebestuur heeft grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap van ons eiland.
 
Condoleanceregister
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op internet een condoleanceregister geopend. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen via
http://pietkoningswoud.monutagedenkplaats.nl een blijk van medeleven achterlaten. Daarnaast ligt er ook een condoleanceboek in de hal van het gemeentehuis, waarin een ieder – tijdens de openingstijden van het gemeentehuis – een boodschap kan achterlaten. De gemeente zorgt ervoor dat alle reacties bij de familie van Piet Koningswoud terechtkomen.
 
Begrafenis
Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 17 april van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van de Gereformeerde Gemeente, Mozartsingel 2 in Dirksland. De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 18 april om 10.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend vindt  de begrafenis
plaats op de algemene begraafplaats aan de Staakweg in Dirksland. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk.
 
Gemeentehuis zaterdag gesloten
In verband met het overlijden van Piet Koningswoud en de begrafenis die op zaterdag plaatsvindt, komt de zaterdagopenstelling van 18 april te vervallen.
 


13 april 2015


Militaire oefening in Sommelsdijk
 
SOMMELSDIJK - Het Ministerie van Defensie voert op 28 en 29 april een militaire oefening uit op het terrein van het voormalige verzorgingshuis De Goede Ree aan de Prinsessenlaan 51.

 
Momenteel wordt het voormalige verzorgingshuis “De Goede Ree” aan de Prinsessenlaan 51 in Sommelsdijk gesloopt. Dit pand is hierdoor geschikt om te gebruiken voor een militaire oefening. Het Ministerie van Defensie zal deze oefening uitvoeren op dinsdag 28 en 29 april aanstaande. Zij zullen arriveren op dinsdagmiddag 28 april en overnachten dan op het terrein. Op woensdag 29 april zullen tussen 08.00 uur en 17.00 uur oefeningen binnen het gebouw van “De Goede Ree” plaatsvinden waarbij kleine hoeveelheden springstoffen worden gebruikt. De oefeningen zijn dus vanaf de buitenkant van het gebouw niet zichtbaar maar eventueel wel te horen.
 
Gedeeltelijke wegafzetting Stoofhoek op 29 april
Voor de oefening op 29 april gebruikt Defensie een gedeelte van de Stoofhoek in Sommelsdijk. Defensie zal hiervoor op 29 april de Stoofhoek afsluiten vanaf huisnummer 19 tot en met 33 en verder tot aan de aansluiting met de A.J. de Graafstraat. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat er op 29 april geen auto’s geparkeerd staan in bovengenoemd gedeelte van de Stoofhoek.
 
Veiligheid
De explosies zullen uitsluitend binnen het gebouw plaatsvinden en er zal dus geen sprake zijn van rondvliegend materiaal. Het geluid van de springstoffen is te vergelijken met dat van vuurwerk en zal uitsluitend op woensdag 29 april plaatsvinden. Er kunnen geen gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien wordt het terrein van “De Goede Ree” afgezet en tijdens de oefeningen dag en nacht door Defensie zelf bewaakt.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Brand, Senior beleidsadviseur Communicatie, via e-mail:
b.brand@goeree-overflakkee.nl of telefoonnummer 06 55 74 70 77.

13 april 2015

Limietwedstrijd Schotejil
 

Zaterdag 11 april hebben zwemmers van de Schotejil uit Middelharnis tijdens de Limiet driekamp met ZOB’66 uit Oud-Beijerland en De Geul uit Papendrecht hun zwemtijden nog verder aangescherpt. In het nieuwe 8 banen bad van Papendrecht werden ca. 60 persoonlijke tijden verbeterd. Jorian Tanis zwom bovendien een clubrecord op 400m wisselslag in 4.59.40.
 
Behalve een clubrecord voor Jorian Tanis waren er ook prima tijden op dit zware zwemnummer voor Lotte Middelbos (1e in 5.27.26), Lieske Zijlstra (5.52.55), Tamara de Ruiter (6.02.95) en Rolien Holster (6.08.42). Bij heren zwommen verder Leander Noordijk (5.18.89), David Kievit (5.21.12), Aron Paasse (5.31.56), Niels Albrechts (5.34.17), Luuk Kieviet (5.47.75) en Dylan v.d. Groef (5.56.36) eveneens naar mooie resultaten.
In de jongere categorien werd o.a. 200m vrij gezwommen door Xander Vis (1e in 2.40.31) en Christian Kalle (3e in 3.06.18) bij de jongens, en verder door Lyke Buscop (2e in 3.07.45) en Dena Vis (3.33.13) bij de meisjes. De 200m wisselslag gewonnen door Leroy v.d. Groef (3.06.93) bij de jongens en door Seffie Bakker (3.21.75) bij de meisjes.
De rest van het programma bestond uit de wat kortere (sprint)afstanden. Opvallende tijden waren er op 100m wisselslag voor Manon Middelbos (1e in 1.14.01) en Bibi Middelbos (2e in 1.16.31) bij de meisjes, en voor Bradley Tjia (2e in 1.13.62) bij de jongens. Een dik p.r. was er bovendien voor Eva Dijkstra (1.31.90). Op 50m rugslag tenslotte, zwommen Jorian Tanis (30.14), Lotte Middelbos (33.38), Marjon van Kempen (34.19), Leroy v.d. Groef (39.13) en Seffie Bakker (39.31) naar winnende tijden in hun leeftijdsklasse.

 


10 april 2015

R-net bussen komen naar Goeree-Overflakkee
 

Vanaf half december gaan de R-net bussen rijden tussen Rotterdam Zuidplein en Dirksland. Om dit mogelijk te maken hebben gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland en wethouder Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee woensdag 8 april de uitvoeringsovereenkomst voor de R-net buslijn Rotterdam Zuidplein – Dirksland getekend.Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland overhandigt wethouder Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee een miniatuur R-net bus.

R-net is het kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de hele Randstad. Waar je als reiziger ook instapt, je weet waar je op kunt rekenen: betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer.
 
De provincie Zuid-Holland past vanaf de zomer een aantal haltes aan in Numansdorp,  Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk, Middelharnis en Dirksland zodat deze voldoen aan de R-net kwaliteit. Diverse bushokjes worden vervangen door nieuwe R-net bushokjes met R-net meubilair. Daar waar nodig worden bij een aantal haltes extra en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen geplaatst. Bij alle haltes komen digitale reisinformatie-panelen. Voor een comfortabele gelijkvloerse instap in de bus en maximale toegankelijkheid worden enkele perrons verhoogd. De werkzaamheden zijn in het najaar afgerond.
 
De rood-grijze R-net bussen vervangen de huidige Q-liner bussen tussen Rotterdam en Goeree-Overflakkee. De huidige route van de Q-liner en de haltes blijven grotendeels gehandhaafd. De bussen gaan in de ochtendspits negen keer per uur rijden en in de avondspits acht keer per uur, waarbij ze met een regelmatiger frequentie gaan rijden ten opzichte van de huidige situatie. 6 april 2015


Schotejil actief in Eindhoven bij Swimcup en Pietercup
 
Van 2 tot 4 april heeft Elise Tanis namens de Schotejil deelgenomen aan de Swimcup (lange baan) wedstrijd te Eindhoven. Zij wist haar snelle tijden tot dusver te bevestigen en zelfs nog iets aan te scherpen. Op 100m vinderslag kwam zij uit op 1.06.32. Met name 200m wisselslag (clubrecord in 2.34.68), 50m rugslag (clubrecord in 33.04) en de 100m vrij (clubrecord in 1.00.38) verliepen uitermate succesvol.
 
Daarnaast was een delegatie van vijf jonge zwemmers, bestaande uit Laurens Kalle (2006), Lyke Buscop (2005), Dena Vis (2005), Seffie Bakker (2004) en Xander Vis (2003) o.b.v. inschrijftijden gerechtigd tot deelname aan de zgn. Pietercup (eveneens lange baan), genoemd en gestimuleerd door Pieter van den Hoogenband. Laurens Kalle wist op 50m vlinderslag met 46.34 een 6e plaats te behalen. Xander Vis behaalde eveneens een 6e plaats op de 100m schoolslag (clubrecord 1.32.78) en Seffie Bakker wist zich op de 100m rugslag (1.31.65) net binnen de top-10 te plaatsen. Lyke Buscop zwom een p.r. op 100m vrij (1.25.63) en Dena Vis zwom een knappe 50m rugslag in 53.19.    


 

Veel zwemrecords Schotejil bij Eilandelijke Jeugdwedstrijd

 MIDDELHARNIS - De Schotejiljeugd zwom op 4 april samen met zwemmers van de Gooye en de Stelle de 3e Jeugdwedstrijd van het seizoen. Naast veel ereplaatsen waren er dit maal ook talrijke tijdverbeteringen.

Vooral op 100m vlinderslag werd veel progressie geboekt. Bij de  meisjes zwommen Bibi Middelbos (1.13.39), Lotte Middelbos (1.15.99), Odette Holster (1.16.57), Lieske Zijlstra (1.17.45), Tamara de Ruiter (1.21.38) en Manon Middelbos (1.23.84) naar aansprekende tijden. Bij de jongens kwamen Jorian Tanis (1.06.18), Jacob Mackloet (1.12.29), Aron Paasse (1.14.64), David Kievit (1.15.16), Bradley Tjia (1.20.56), Luuk Kieviet (1.23.98), Dylan v.d. Groef (1.25.71), Tim Wielhouwer (1.29.51) en Leroy v.d. Groef (1.29.95) tot vergelijkbare prestaties.

Ook 100m vrij leverde mooie prestaties op. Bij de meisjes zwommen o.a. Lieske Zijlstra (1.06.49), Bibi Middelbos (1.09.21), Tamara de Ruiter (1.09.40), Kim Kluts (1.17.54, Eva Dijkstra (1.20.89), Laurentien Diepenhorst (1.23.71) en Evianne Jacobs (1.24.97) naar p.r.’s. Ook bij de jongens snelle tijden voor Luuk Kieviet (1.04.58), Tim Wielhouwer (1.08.78), Dylan v.d. Groef (1.08.82) en Jens Kooijman (1.18.13).

Op de 50m nummers waren er dikke p.r.’s voor o.a. Floris Tanis (vlinderslag: 59.91), Arjen van Rumpt (vrij: 51.08 en schoolslag: 55.98), Arthur Wervers (vrj: 1.00.49), Rilane Tamboer (vrij: 48.97), Berdien Korpershoek (vrij: 55.94), Jill Wielhouwwer (vrij: 56.45) en Christian Kalle (vrij: 39.44). Op 25m vrij en 25m vlinderslag zwommen Dominique Overduin en Meyke v. Nimwegen mooie tijden. 
PERSBERICHT MENHEERSE WERF 2015  
 

Vermeende wrakstukken vikingschip Menheerse werf mogelijk van beugsloep
 
MIDDELHARNIS - De enige 1 april grap van vandaag die niet in het landelijke overzicht van grappen genoemd wordt, heeft wel degelijk een kern van waarheid: de houten scheepsdelen die bij het graafwerk voor de aanleg van de historische helling van de Menheerse Werf in Middelharnis zijn gevonden,  zijn waarschijnlijk resten van een houten beugsloep. Middelharnis was in de 19e eeuw thuishaven van een grote vloot beugsloepen. Veel van die schepen zijn gebouwd op de voormalige  scheepstimmerwerf van Middelharnis, de huidige Menheerse Werf.
 
Het nieuwsbericht dat de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis gisteravond verspreidde, werd om exact 1 minuut na middernacht door het ANP gepubliceerd en massaal overgenomen. De grappenmakers zijn de mensen achter de restauratie en ontwikkeling van deze cultuurhistorische belevingswerf in Menheerse, zoals Middelharnis in het eilanddialect heet. Deze stichting is tevens verantwoordelijk voor het maritiem evenement Menheerse Havendag op 5 en 6 juni. De vondst van de houten delen was een prachtige aanleiding om dit evenement, dat intussen het grootste evenement van de nationale Dag van de Watersport lijkt te worden, goed onder de aandacht te brengen.
Het feit dat de scheepsdelen gevonden zijn is in relatie tot de plannen van de Menheerse Werf al heel bijzonder, maar de scoop van de vondst van zogenaamde resten van een vikingschip gaf aanleiding tot uitgebreide berichtgeving in de nationale en zelfs internationale media. Vikingexpert en scheepsrestaurateur (geen grap) Martijn Vermeer vond het een prachtig verhaal en heeft vandaag uitgebreid de kans gehad om alle misverstanden over de Noormannen uit de wereld te helpen. Vikingen voeren namelijk écht met hun schepen op de Westeuropese kusten, tot in Duitsland toe. De houten grafkisten die in 2002 in Vlaardingen gevonden zijn, waren echt delen van de scheepshuid van een vikingschip en het is een feit dat er vóór het jaar 1000 vikingschepen in de Zuid-Hollandse delta hebben gevaren.
De scheepsdelen liggen momenteel op de Menheerse Werf opgeslagen tot ze nader geconserveerd en onderzocht worden. Tijdens de Menheerse Havendag op 5 en 6 juni worden de eeuwenoude stukken hout voor de beoogde 25.000 bezoekers op de werf tentoongesteld. De organisatie is ook écht bezig om een drakkar naar Middelharnis te halen voor het evenement. Via
www.menheersewerf.nl en www.facebook.com/DeMenheerseWerf wordt het publiek op de hoogte gehouden.


31 maart 2015


Bollen van de Ooster vanaf 1 april ruimer toegankelijk
 

GOEREE-OVERFLAKKEE/ SCHOUWEN-DUIVELAND - Op 1 april gaat het zomerregime in voor het rustgebied Bollen van de Ooster. Deze zandplaat bevindt zich voor de Brouwersdam en de kust van Goeree-Overflakkee in het Natura 2000-gebied Voordelta. In de zomer is het rustgebied kleiner dan in de winter. Vanaf 1 april is het toegankelijke gebied voor recreatie, scheepvaart en visserij dan ook weer uitgebreid. Rijkswaterstaat past volgende week de markering van het rustgebied aan.
 
Zomerregime
De Bollen van de Ooster is een belangrijke plek voor zeehonden om te rusten en jongen groot te brengen. Het is ook een foerageer-, rust- en ruigebied voor de zwarte zee-eend en de grote stern. Om de rust te garanderen, is de zandplaat het hele jaar gesloten. Kanoën en wind- en golfsurfen zijn in het noordoostelijke deel wel toegestaan. Het rustgebied is in de zomerperiode (1 april - 1 november) kleiner dan in de winterperiode (1 november – 1 april). Duikeenden, waaronder de zwarte zee-eend, bevinden zich in de zomer in minder grote aantallen dicht onder de kust of vertrekken naar noordelijke streken. Hierdoor volstaat een kleiner rustgebied voor deze vogels. De vissers, schepen en recreanten kunnen hierdoor gedurende zeven maanden een ruimer gebied terecht.
 
Markering
Vanwege de onstuimige weersomstandigheden verplaatst Rijkswaterstaat pas volgende week de vaarwegmarkering. Dit zijn gele tonnen. Ze geven de grenzen van het gebied aan.
 
Natura 2000-gebied Voordelta
Het rustgebied Bollen van de Ooster is onderdeel van het Natura 2000-gebied Voordelta: de ondiepe zee en de stranden voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Er gelden speciale regels om de natuur, zeezoogdieren en vogels in het gebied te beschermen. Omdat bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk natuur verloren is gegaan, zijn extra regels ingesteld bovenop de Natura 2000-regels, om dit verlies te compenseren. De regels die nu gelden in het gebied zijn vastgelegd in een beheerplan dat sinds 2008 van kracht is, met een looptijd van zes jaar.
 
Nieuw beheerplan
Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het Natura 2000 Beheerplan Voordelta voor de periode 2015-2021. Het ontwerpbeheerplan heeft in december en januari ter inzage gelegen. De beantwoording van de ingediende reacties en het aangepaste beheerplan worden voor de zomer vastgesteld en gepubliceerd. In het nieuwe beheerplan staat de balans tussen beleven, gebruiken en beschermen centraal en er is speciale aandacht voor het garanderen van rust. Zo komt er een nieuw winterrustgebied in het Brouwershavense Gat en wordt de begrenzing van het rustgebied Slikken van Voorne aangepast. Waarschijnlijk zullen ook de grenzen van de rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster wijzigen. Uit onderzoek blijkt dat de ligging niet ideaal is. Een definitief advies hierover volgt later dit jaar.
 
Bollen van het Nieuwe Zand
Ook voor de Bollen van het Nieuwe Zand geldt een zomerregime. Dit rustgebied voor de zwarte zee-eend is per 1 mei weer toegankelijk voor recreatie, scheepvaart en visserij, tot 1 november. 28 maart 2015


Een ondernemer met lef en visie of een doodloper?

OOLTGENSPLAAT - Het realiseren van een midgetgolfbaan en (camper)parkeerplaatsen nabij de Galethesehaven, Mariadijk 2 te Ooltgensplaat. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het realiseren van een midgetgolfbaan en 8 campeerplekken nabij de Galethesehaven, Mariadijk 2 te Ooltgensplaat, dossiernummer D0027248. Start bezwaartermijn (6 weken): 25 maart 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).
24 maart 2015

Intelligente LED-verlichting voor Goedereede-Havenhoofd
 
GOEDEREEDE - Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Inge Hameeteman van buurtvereniging ’t Hôôd, namen woensdagavond 18 maart, onder toeziend oog van ongeveer veertig buurtbewoners nieuwe verlichting in gebruik. In Goedereede-Havenhoofd, één van de buurtschappen van de gemeente Goeree-Overflakkee, zijn recent de masten van Havenhoofd en van de fietspaden uitgerust met Philips LED-verlichtingsarmaturen. Deze lichtbronnen worden aangestuurd door het CityTouch lichtmanagementsysteem voor de openbare verlichting, dat mogelijkheden biedt om de straatverlichting individueel op afstand aan te sturen. 

 
CityTouch is het nieuwste systeem van Philips voor monitoring en besturing van openbare verlichting. Deze intelligente verlichting maakt gebruik van GSM-technologie, op het moment van installatie een primeur voor Europa. Met dit systeem bespaart de gemeente per direct tot 50% energie op de nieuwe LED-lichtbronnen. Op CityTouch komt alle data van de armaturen bij elkaar en is precies te zien of er storingen optreden. De gemeente krijgt automatisch een e-mail binnen als ergens een storing optreedt en kan er dan meteen actie op laten ondernemen. Met een paar muisklikken kan de verlichting worden aangepast en beheerd. Via dimprofielen, waarbij het niveau van de verlichting na het aanspringen in stappen verlaagt en tegen de ochtend weer omhoog gaat, wordt veel energie bespaard.
 
“Onze gemeente heeft een hoge duurzaamheidsambitie”, legt wethouder Arend-Jan van der Vlugt uit. “Daarom zetten we volop in op energiebesparing, energieopwekking door zon, wind en getijden en werken we aan schone mobiliteit. De overstap naar energiebesparende LED's in combinatie met CityTouch past uitstekend in dit streven.”


23 maart 2015

Gezocht: nabestaanden van en informatie over oorlogsslachtoffers uit Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE  - Naar aanleiding van oproepjes in de media, was Joost Visbeen (de voormalig rechercheur)  zo vriendelijk om zijn honderdjarige vader, Klaas Visbeen, te bevragen over de oorlogsslachtoffers van Nieuwe-Tonge. De gegevens van Klaas Visbeen zijn opgenomen met al bekende gegevens waardoor we tot onderstaand overzicht komen.

We zijn op zoek naar meer achtergrondinformatie, nabestaanden en mogelijk een foto van het slachtoffer om te gebruiken voor het herdenkingspaneel dat half mei, geplaatst wordt op de begraafplaats van Nieuwe-Tonge. Informatie graag naar d.notenboom@wo2go.nl of Maria Evers tel: 0187-652330 (mariaevers@upcmail.nl )


Leen van Zanten (Leendert Jacob 22-01-1925) die woonde aan de Barnard. Hij was landarbeider. Zijn zoon Jaap van Zanten was bij de politie in Rotterdam. Leen van Zanten had meer kinderen. Mogelijk was er een getrouwd met Leen Breur en een ander met ene Droger.
Willem van der Veer (geboren Oude-Tonge 1-10-1869). Hij woonde aan de Molendijk in het rijtje huizen waar nu Leen Visbeen woont. Willem was een keuterboertje. Zijn zoon Chris werkte bij de boer van Es. Was gehuwd met Lodewika Kievit. Waren geëvacueerd van Nieuwe Tonge naar Kaatsheuvel. Willem van der Veer is op 26 januari 1945 door een V-1 getroffen.
Wout Kievit (Wouter 10-06-1900) Bij navraag is hij niet de slager aan de Molendijk, met dezelfde naam. Er zijn aanwijzingen dat de spelling verkeerd is en Kieviet moet zijn. Overleden op 26 februari 1941. Militaire rang van 1e Machinist aan boord van s.s. Beursplein. Trouwde op 14-3-1928 met Cornelia Klazina Vrijenhoek in Rotterdam. Zij is in 1982 overleden in Rotterdam.
Theo Schilperoort (Mattheus 04-03-1915) een keuterboertje. Hij woonde naast bakker Prinse op de Zuiddijk. Theo had een dochter en die woonde aan de Stovendijk. Er was ook een gezin Schilperoort dat aan de Ring woonde. Mogelijk was in dat gezin ook een Teeuw. Schilperoort is in een kamp in Duitsland overleden.
Jacob Visbeen (24-09-1915), militair van de Prinses Irene Brigade, zijn laatste taak was bij de mijnenopruimdienst Souburg op Walcheren. Hij is op 23 november 1944 door een mijnontploffing om het leven gekomen.
Cornelis Cramer (01-07-1879) of Kramer, is in een Jappenkamp om het leven gekomen op 03-06-1945.
Joh. Buijs, vader van 13 kinderen tracht een deur van een bunker te openen op de hoek van Sint Jape op 11 mei 1945, met als gevolg een explosie vanwege een aangebrachte springlading. In de loop van de dag is de man overleden na te hebben afscheid genomen van 12 kinderen, een zit dan nog in Duitsland vanwege de arbeidsinzet.
Dingenis van den Ouden (11-06-1906) is omgekomen bij een luchtaanval/beschieting in Dusseldorf.
Gert Camphens (02-09-1916) is bij de razzia van 20 en 21 december 1944 op transport naar Duitsland gesteld. Hij keerde terug in mei 1945. Als gevolg van de ontberingen is hij ziek geworden en overleden op 6 juni 1945. (er is contact met nabestaanden)
Van Jacob Arie Verolme (19-11-1918) die werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte op 09-11-1944, zijn de gegevens bekend.


21 maart

Presentatie Tommie's Jonge Waerelt bij De Motte

Eilandgeschiedenis centraal op Historische Dag

MIDDELHARNIS - In het prachtige historische Raadhuis van de voormalige gemeente Middelharnis werden de bezoekers ontvangen door leden van de Historische Vereniging De Motte. Op het programma stonden lezingen, rondleidingen, een expositie en een archeologische helpdesk. De bekendmaking van de winaars van de tekenwedstrijd op de basisscholen en de presentatie van het jeugdkatern van De Motte: Tommie's Jonge Waerelt een initiatief van de nieuwe generatie leden/bestuurders Arjan Diepenhorst en Pieter Prins.Pau Heerschap vertelt over het ontstaan van het wapen van Ouddorp.


’s Ochtends gaf Pau Heerschap een lezing over de ontstaangeschiedenis van Goeree-Overflakkee en meer specifiek besprak hij ‘Op de Kop’. Belangstellenden deden daarna een rondje door de Voorstraat en weer terug langs de Achterweg onder begeleiding van gemeentearchivaris Jan Both, die veel over de verschillende panden en hun bewoners kon vertellen.


De start van de rondleiding begint bij het oude Raadhuis.


s Middags vertelde docente Martina Westdorp over de heksenprocessen in Goedereede. Er waren opvallend veel oudere dames onder de belangstellenden. Sommerdieker Piet Lodder kwam met een doos potscherven die hij in de achtertuin had gevonden en Rias Olivier besprak deze vondsten met hem. 

De Jonge Waerelt
In de middag werden de winnaars bekend gemaakt van de tekenwedstrijd die De Motte organiseerde voor de basisscholen van Middelharnis. De inzendingen waren allemaal in het Oude Raadhuis te bewonderen. De eerste prijs is voor Amy Tieleman, de tweede voor Maasje van 't Veld, beiden leerlingen van de Bosseschool. De derde prijs voor een prachtige artistieke inpresse van het Motte kasteel gaat naar Chanella Narraina van 't Kompas. De winnaars krijgen hun prijs later op school uitgereikt.  


Pieter Prins, Pau Heerschap en Arjen Diepenhorst met het jeugdmagazine: Nieuwe Waerelt 

Hoogtepunt van de middag was de presentatie van een nieuw  verenigingsblad voor de jeugd, vol verhalen, puzzels en weetjes over de geschiedenis van het eiland. De naam van het katern is ‘De Jonge Waerelt’ en werd uitgereikt aan de aanwezigen.
21 maart 2015

Dochter voor Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberge

Zaterdag 21 maart 2015 - In Los Angeles is op vrijdag 20 maart 2015 Lise An van Rijsselberge geboren, dochter van olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberge en zijn Canadese vrouw Sasha Plavsic. Het gezin woont in Laguna Beach, California, USA. Vader is ‘over the moon’ en moeder en dochter maken het uitstekend. Sasha Plavsic en Dorian van Rijsselberge traden in 2014 in het huwelijk, zowel in Vancouver als op Texel.


Lise An en papa Dorian


“Rillingen en een traantje”
Dorian laat vanuit Los Angeles het volgende weten: “Het is geweldig om de geboorte van mijn dochter mee te mogen maken en mijn vrouw te steunen tijdens de geboorte. Rillingen en een traantje zodra de eerst schreeuw er uit kwam!”

Topsport en een baby
Van Rijsselberge is bijna zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 waar hij van plan is zijn olympische titel met succes te verdedigen. In de nationale selectie, op weg naar Rio 2016, heeft de kersverse vader de nationale selectie al op zijn naam geschreven. De Texelaar die in Los Angeles woont, moet nu nog voldoen aan de eisen van NOC*NSF. Dorian gaf de volgende toelichting: “Natuurlijk is de geboorte van onze prachtige dochter het meest unieke in mijn leven. Ik ben de komende weken nog bij Sasha en Lise An. Vlak voor de ISAF wereldbekerwedstrijden in het Franse Hyeres (21-26 april) gaat de focus weer voor 100% op Rio 2016. Sasha en ik hebben dit uitgebreid besproken. Rio gaat voor. Ik ben nog wel hertellende van een gebroken pols. Het gips is eraf. Maar ik verwacht nog geen wonderen in Hyeres.”

Van Rijsselberge of Van Rijsselberghe
Over de schrijfwijze van de achternaam verschilt de familie Van Rijsselberghe van mening met de Nederlandse overheid. Door een administratieve fout is ooit de h weggevallen. De familie vecht dit al jaren aan. Dorian van Rijsselberge staat bij de overheid en dus ook het IOC, NOC en Watersportverbond te boek zonder h. De familie schrijft het zelf met h.
//einde
Volg de avonturen van de jonge vader op weg naar Rio 2016 op 
www.lifeofdorian.com
Voor meer informatie bel Simon Keijzer 06 54754405

19 maart 2015
 
WETHOUDER TOLLENAAR SLAAT EERSTE PAAL WINDPARK HELLEGATSPLEIN
 
OOLTGENSPLAAT - Met het slaan van de eerste paal gaf wethouder Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee vandaag het officiële startsein voor de bouw van windpark Hellegatsplein. De windmolens gaan begin 2016 draaien, maar aanmelden voor Windtegoed is nu al mogelijk. Windtegoed is een initiatief vanuit Qurrent waarbij de afnemers participeren in een windmolen. Met de komst van het park komt voldoende groene stroom beschikbaar voor ruim 10.000 huishoudens. Qurrent bouwt het nieuwe windpark in samenwerking met de gemeente bij de kruising tussen de A29 en de N59, ter hoogte van het recreatiestrand en strandpaviljoen Hellegat De Banaan.
 
“Het slaan van de eerste paal is een belangrijke mijlpaal voor Windpark Hellegatsplein, waarmee we duizenden huishoudens op Goeree-Overflakkee van windstroom kunnen voorzien. Lokale opwekking heeft de toekomst en de deelnemers aan dit project leveren een zeer tastbare bijdrage aan de vergroening van de energieproductie”, vertelt Richard Klatten, directeur van Qurrent. “Iedereen kan zich aanmelden. De leden van onze coöperatie zijn samen eigenaar van het windpark. Met de opwekking van hun eigen energie dragen zij bij aan een energieneutrale samenleving.”
 
Hoe meer wind, hoe lager de energierekening
Windtegoed is een nieuwe service van Qurrent waarmee klanten zelf windenergie kunnen opwekken. Zo wekken zij vijf jaar lang stroom op met een windmolen uit windpark Hellegatsplein en voorzien zij hun huishouden van groene stroom. Qurrent brengt de opgewekte stroom in mindering op de energierekening en vult de energie die klanten niet zelf opwekken aan. Bij gelijkblijvende stroomprijzen levert een Windtegoed een besparing op van zo’n 30 procent per jaar.
 
De gemeente heeft de totstandkoming van het windpark vanaf het begin omarmd en is volledig betrokken geweest bij de planvorming. ”Als gemeente hebben wij een windopgave liggen voor het realiseren van maximaal 225 MW aan windenergie op het eiland. Daarnaast hebben wij de ambitie om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Het windpark Hellegatsplein levert aan beide opgaven een bijdrage”, licht wethouder Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee toe.
 
Werkzaamheden
De windmolens worden in een lijnopstelling langs de A29 geplaatst, ter hoogte van het recreatiestrand en strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”. Tijdens het voorjaar en najaar worden verschillende bouwwerkzaamheden uitgevoerd op deze locatie. Het aangrenzende recreatiegebied is dan grotendeels niet toegankelijk om de eerste bouwwerkzaamheden doorgang te laten vinden. Het strandpaviljoen blijft echter het gehele jaar bereikbaar en zo ook de parkeerplekken en het strand voor het strandpaviljoen. Dit geldt ook voor het ‘flyboarden’ op het water dat door Flyboard Nederland wordt georganiseerd. In het voorjaar worden de funderingen, kraanplaatsen en kabels voor het windpark aangelegd. Tijdens het zomerseizoen (juli en augustus 2015) zijn er geen werkzaamheden en is het recreatiegebied gewoon bereikbaar. Vanaf eind september worden de windturbines geplaatst en dan zal weer alleen het strandpaviljoen bereikbaar blijven, de rest van het gebied zal opnieuw worden afgesloten tijdens de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december 2015 voltooid en kan weer overal worden gerecreëerd.
 

Niet direct zichtbaar en hoorbaar
Het windpark zal bestaan uit vier windturbines van 3 MW en zal jaarlijks ongeveer 36.000.000 kWh produceren. De turbines zijn van het type Alstom Eco 110 (3MW). Ze krijgen een plaats in ruimtelijk en open gebied en zijn niet direct zichtbaar en hoorbaar voor bewoners. Op de bouwaanvraag voor het windpark kwamen dan ook geen bezwaren binnen. De eigenaar van het strandpaviljoen wordt tevens de beheerder van het windmolenpark.
 
Iedereen die die zich nu via
www.qurrent.nl/windtegoed aanmeldt, ontvangt tot 2016 20 kWh per maand gratis.
 


 

VLAARDINGEN - Van 15 t/m 17 mei is de Vlaardingse Broekpolder het decor van een internationaal LandArt Festival dat georganiseerd wordt door de St. Cultuur & Recreatie Zuid-Holland, bureau Op Koers! en twee Nederlandse landart kunstenaars, Eric Pannenborg en Jack van der Ende. Dit unieke festival is één van de projecten die voortvloeien uit de inventarisatie van groenkansen die de Stichting Citymarketing Vlaardingen heeft laten maken in 2014. Meer info op www.landartvlaardingen.nl


Enkele impressies van LandArt  (foto: PR)


De organisatie is vol goede moed aan de slag gegaan en intussen zijn er al 10 internationale landartduo’s ingeschreven. Ook staat er een dijk van een programma waarbij het publiek gedurende 3 dagen zowel de totstandkoming, als het resultaat van de kunstwerken van natuurlijke materialen kan beleven.
Qua inhoud en deelnemers dus geen vuiltje aan de lucht, maar ook voor dit project geeft het vinden van dekking van de kosten in en rond Vlaardingen de organisatie de nodige kopzorgen.

Sponsoren
Het LandArt Festival biedt sympathieke, doeltreffende en betaalbare sponsormogelijkheden: bedrijven adopteren één van de deelnemende landenteams en hebben daarmee de mogelijkheid om zich met die nationaliteit te profileren. Ook zijn er diverse leuke en originele mogelijkheden voor personeel en relaties tijdens het festival. Een aantal bedrijven hebben dit ingezien en steunen, net als het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o., het LandArt Festival in Vlaardingen. Toch is momenteel zelfs de minimale invulling van het project nog niet gedekt. De organisatie is dus heel hard op zoek naar sponsoren die voor €2.500 een team willen adopteren. Daarnaast gaat de stofkam heel creatief door de begroting.

Caravans gezocht
Een van de creatieve oplossingen om de kosten verder te beperken, is om de internationale deelnemers niet in een hotel te laten overnachten, maar in een zelf opgezet LandArt kamp. Locatie is het door de St. Survival Vlaardingen beheerde terrein in het Klauterwoud. Die stichting werkt hier volop aan mee, maar de organisatie vraagt hiervoor ook hulp bij het Vlaardings publiek: men is op zoek naar 12 caravans te leen.

De caravans worden per team van woensdag t/m zondag ingezet als slaapplek op het bewaakte terrein van de St. Survival Vlaardingen. Iedere soort caravan is welkom, zo lang er maar twee slaapplekken in zijn. De organisatie garandeert een schadevrij gebruik en zorgt ervoor dat de caravan volledig schoon en fris weer retour gaat.18 maart 2015
 


17 maart 2015


Gezocht: opruimers zwerfafval buitengebied Goeree-Overflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Maakt u graag een wandeling of fietstocht door de mooie polders van Goeree-Overflakkee? Ergert u zich aan het zwerfafval in de bermen en zou u daar graag wat aan willen doen? Dan is de gemeente op zoek naar u!
 
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is daarom het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ gestart. Als onderdeel van het project is in samenwerking met leerlingen van CSG Prins Maurits uit Middelharnis gekeken hoe de hoeveelheid zwerfafval langs de schoolfietsroutes kan worden aangepakt. Ook Edudelta college is gestart met een onderzoek naar zwerfafval op de wandelroute naar de Agrimarkt. Op woensdag 25 maart doen vele basisscholen weer mee aan de actie van Nederland Schoon en gaan de leerlingen met prikkers en vuilniszakken de straat op om de buurt schoon te maken.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee is nog op zoek naar mensen die als vrijwilliger mee willen helpen om het zwerfafval langs de dijken en in de natuurgebieden op te ruimen. Het idee is om mensen te werven die een zelfgekozen stukje landschap bijhouden. De gemeente wil in samenwerking met Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse Delta de zwerfafvalopruimers hierbij ondersteunen.
 
Aanmelden
Heeft u interesse om mee te helpen? Meld u dan aan bij Anne Marijke Elema, Beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of e-mailadres
a.elema@goeree-overflakkee.nl. Wanneer meerdere mensen zich hebben gemeld, organiseert de gemeente een bijeenkomst om concrete afspraken te maken.

17 maart 2015

Dringend technische mensen gezocht voor nieuw Reparcafe

OOLTGENSPLAAT - zaterdag 21 Maart gaat het Repaircafe Ooltgensplaat van start. Openingstijden van 10.00 uur tot 14.30 uur in het Fort Prins Frederik aan de Havendijk 16 in Ooltgensplaat. Het zal geen officiële opening zijn maar een “pilot” om te zien of er animo genoeg is. Op de derde zaterdag van april is de officiële opening.


Iedereen is van harte welkom zaterdag met hun kapotte apparaat. Uiteraard zal er een kopje koffie klaar staan en wordt het publiek ontvangen door de gastdames. Zij helpen de bezoekers om een plekje te krijgen aan de tafel van een van de monteurs. De kosten? Niets!! Wel wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te storten, zodat er nieuw reparatie materiaal gekocht kan worden. Tevens wordt er DRINGEND gezocht naar technische vrijwilligers die handig zijn in het repareren van elektrische apparaten. Meld u aan en stuur een mailtje naar: repaircafeooltgensplaat@gmail.com  of kom langs op zaterdag 21 maart of op een volgende derde zaterdag van de maand! Er wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een website en facebookpagina. Nieuws hierover volgt op onze website.

 
15 maart 2015


Jorian Tanis Regio Kampioen op 1500m vrij
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - De Schotejil was afgelopen weekend op drie fronten actief. In Dordrecht was gelegenheid om limieten te behalen op de 50m-baan in voorbereiding op de Nationale Kampioenschappen. In Brielle werd een minioren/junioren wedstrijd gezwommen en in Den Haag werden de Lange Afstand Regio kampioenschappen gehouden.
 
Op de wedstrijd in Den Haag was er een klinkende lange baan prestatie voor Jorian Tanis, die Regio kampioen werd op  1500m vrij in 17.50.72. Op dezelfde wedstrijd was ook Lotte Middelbos succesvol met een 3e plaats op 400m wisselslag (5.44.47). Later zwom zij ook nog 800m vrij (10.51.30) evenals zus Manon Middelbos, die een tijd neerzette van 11.00.27.
 
In Dordrecht kwam vooral Elise Tanis erg sterk naar voren. Zij benaderde met 1.05.82 (3e over-all) het Nederlands record op de 100m vlinderslag op enkele hondersten. Ook op 200m vrij (2.15.10) stelde zij haar startbewijs voor de NK lange baan andermaal veilig. Jacob Mackloet zwom een ‘dubbel’ p.r. op 100m vlinderslag (1.25.46), evenals Lotte Tillema  (31.69) en Tamara de Ruiter (32.95) beiden op 50m vrij. Lotte Tillema dubuteerde bovendien op 800m vrij in 11.42.59. Frank v.d. Voordt zwom met een ‘wildcard’ ook 800m vrij in een prima 10.36.21.  
 
In Brielle zwommen Lyke Buscop en Laurens Kalle bij de minioren naar dubbele successen. Lyke werd 1e op 100m schoolslag (1.46.28) en 50m vlinderslag (50.45), en Laurens won de 100m vrij (1.28.87) en 100m rugslag (1.38.77). Verder werd Xander Vis 2e op 100m vrij (1.10.73), gevolgd door Leroy v.d. Groef in 1.14.30 (3e). Leroy eindigde later op 100m als 2e (1.22.34) en Xander als 3e op 100m vlinderslag (1.32.80). Marijn Vis zwom op 100m vrij naar de 3e plaats (1.34.61), terwijl Dena Vis 3e werd op 100m schoolslag (1.53.96). Jill Wielhouwer werd 3e op 50m vlinderslag (1.02.88). Christian Kalle zwom een mooi p.r. op 100m vrij (1.24.63). Bij de junioren werd Dylan v.d. Groef in een prima tijd 2e op 200m schoolslag (3.11.90). Bibi Middelbos werd 2e op 200m wisselslag (2.56.20).

 
 

15 maart 2015

Inleveren rommelmarktspullen bij de Exoduskerk

SOMMELSDIJK - Voorafgaand aan de grote rommelmarkt de Ontmoetingsdagen van vrijdagavond 6 en zaterdag 7 november 2015 kunt u zaterdag 28 maart en zaterdag 5 september tussen 9:00 en 11:00 uw rommelmarktspullen inleveren bij de Exoduskerk aan de Dorpsweg 97 te Sommelsdijk.
 
De belangstelling gaat uit naar goede, schone en verkoopbare spullen met uitzondering van grote meubelen. Eveneens vraagt de commissie van de Ontmoetingsdagen naar goede en schone kleding voor de kledingbeurs. De organisatie van de Ontmoetingsdagen van de Exoduskerk hoopt op uw steun en vrijgevigheid te mogen rekenen. Voor vragen: Ronald v.d. Reede 06-22 03 02 15 of Leen van Sliedrecht 06-20 59 13 95.


13 maart 2015


Trekvaart Belevingsroute

12 maart 2015

Lente op D’n Diek

MIDDELHARNIS - De lente is weer aangebroken. En dat is ook merkbaar in het winkelcentrum D’n Diek in Middelharnis. Zaterdag 28 maart staat het winkelcentrum in het teken van de lente. Het winkelcentrum is extra feestelijk ingericht en verschillende winkels spelen op een bijzondere manier in op de lente. Aan bezoekers wordt een paaseitje aangeboden. Kom en vier samen de lente op D’n Diek op zaterdag 28 maart.Gratis compost als beloning voor scheiden afval
 
MIDDELHARNIS/GOEDEREEDE - De inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 21 maart, tijdens de landelijke compostdag, gratis onverpakte compost ophalen bij de milieustraten in Middelharnis en Goedereede. Met deze actie bedanken Indaver Nederland B.V. en de gemeente Goeree-Overflakkee de inwoners voor hun inspanning om organisch afval gescheiden aan te leveren. (RED. Gedurende elke werkdag, tijdens openingsuren is er gratis compost te scheppen)
 
Al jaren bieden inwoners groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Het afvalbedrijf Indaver Nederland B.V. verwerkt dit organisch afval tot compost. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.
 
Goed voor milieu èn portemonnee
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.
 
Gratis compost afhalen
Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 21 maart gratis onverpakte compost ophalen op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. Er wordt geadviseerd om er op tijd bij te zijn, want op is op! Let op: de compost is niet verpakt. U moet dus zelf iets meenemen om de compost in te vervoeren (bijvoorbeeld een vuilniszak of een aanhanger).
 
Locaties
De milieustraat in Goedereede is gelegen aan de Provincialeweg 12B in Goedereede en is op zaterdag geopend van 09.30 tot 11.30 uur. De milieustraat Middelharnis is gelegen aan de Johannispolderseweg 19 in Middelharnis en is op zaterdag geopend van 09.00 tot 12.15 uur. 


11 maart 2015

Raadslid Maliepaard gaat verder met fractie onder eigen naam 
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Raadslid Rob Maliepaard van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft besloten om met onmiddellijke ingang te breken met de partij Goeree-Overflakkee Samen en verder te gaan als fractie Maliepaard.
 

Rob Maliepaard gaat verder als eenmansfractie

Reden voor deze stap is vooral het feit, dat bij hem een groeiende onvrede ontstond over met name het opereren van de voorzitter van GOS. Deze was in toenemende mate alleen nog maar bezig met zijn eigen zaak. Hierdoor ontstond een groeiende irritatie bij Maliepaard vanwege de belangenverstrengeling, die zo plaatsvond.
 
Het uitvoeren van zijn taak als raadslid werd en wordt volgens hem te vaak doorkruist door eigengereid operen van de voorzitter van GOS, die zich ogenschijnlijk alleen maar druk  maakt over zijn eigen zaak. Enige tijd geleden heeft hij deze voorzitter daarom gevraagd zich (desnoods voor bepaalde tijd) terug te trekken als voorzitter. Deze heeft dat categorisch van de hand gewezen, maar ook na dit “incident” is hij blijven opereren als eenling, zonder overleg of samenwerking.
 
Maliepaard heeft daarom nu de knoop doorgehakt en gaat vanaf nu in de raad verder onder de naam fractie Maliepaard. Alvorens deze beslissing te nemen heeft hij serieus nagedacht over de vraag of hij zijn zetel niet zou moeten inleveren in plaats van onder eigen naam door te gaan.
 
Maar er zijn veel redenen om dat niet te doen. Zo heeft hij de raadszetel die hij nu bezet, min of meer zelf “tot stand gebracht”. Hij heeft de partij zelf van de grond getild, kandidatenlijst samen-gesteld, de verkiezingscampagne betaald en uitgevoerd enz. enz. Als lijsttrekker van een tot dan onbekende plaatselijke partij is hij erin geslaagd de vereiste hoeveelheid stemmen te verzamelen. Die mensen hebben op hem gestemd.
 
Als raadslid heeft hij zich de afgelopen twee jaar beijverd om als eenmansfractie zo goed mogelijk alle verplichtingen die het raadslidmaatschap met zich meebrengt op een goede wijze na te komen.
Een van de zaken die daarbij een belangrijk rol heeft gespeeld is het van de grond krijgen van een onderzoek naar het reilen en zeilen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Dit heeft op enig moment zelfs geleid tot zijn arrestatie. In de  hectische periode na zijn arrestatie merkt hij op straat en in de supermarkt dat mensen hem persoonlijk aanspreken en dingen van hem persoonlijk verwachten.
 
Ook daarom kan terugtrekken uit de raad niet aan de orde zijn. Dit zou funest zijn voor de voortgang van het proces dat op gang is gebracht om te komen tot dat diepgaand onderzoek naar de gang van zaken in het bestuur en het ambtelijke apparaat van de gemeente.


11 maart 2015

Gemeente en waterschap gaan wegen en sloten efficiënter onderhouden

Het maai- en baggeronderhoud en de gladheidbestrijding op Goeree-Overflakkee wordt efficiënter. Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 11 maart daartoe een intentieovereenkomst getekend. Door de intensievere samenwerking ontstaan voordelen bij de aanbesteding en uitvoering en wordt onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor blijft de bestaande kwaliteit behouden.

Zowel het waterschap als de gemeente voeren onderhoud uit in de openbare ruimte. Zo strooit het waterschap de wegen buiten de bebouwde kom en de gemeente doet dit binnen de bebouwde kom. Dit geldt ook voor maaien en baggeren. Dit gebeurt regelmatig naast elkaar. Nu de intentieovereenkomst is getekend, zullen beide partijen zich inspannen om daarin steeds beter samen te werken. De belangrijkste voordelen zullen ontstaan wanneer gezamenlijk nieuwe contracten met marktpartijen worden gesloten. Mogelijk zal in de toekomst, waar dit mogelijk is, ook worden samengewerkt bij het onderhoud van de wegen op Goeree-Overflakkee.
Dijkgraaf Geluk is blij met de ondertekening. ”Overheden hebben de plicht altijd te streven naar samenwerking en efficiëntie. Het is immers gemeenschapsgeld waarmee deze taken worden bekostigd. In de praktijk is intensiever samenwerken best nog wel eens lastig, maar ik ben blij dat we met de gemeente Goeree-Overflakkee deze overeenkomst daadwerkelijk hebben kunnen tekenen.” Ook wethouder Van der Vlugt is te spreken over de overeenkomst: “De gemeente en het waterschap hebben van oudsher banden met elkaar en dit heeft in het verleden al tot samenwerking op verschillende gebieden geleid. Met de ondertekening van deze overeenkomst breiden we de samenwerking verder uit, waardoor nog meer organisatorische en financiële voordelen ontstaan. Een goede ontwikkeling!”.
11 maart 2015

Gemeente en waterschap gaan wegen en sloten efficiënter onderhouden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het maai- en baggeronderhoud en de gladheidbestrijding op Goeree-Overflakkee wordt efficiënter. Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 11 maart daartoe een intentieovereenkomst getekend. Door de intensievere samenwerking ontstaan voordelen bij de aanbesteding en uitvoering en wordt onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor blijft de bestaande kwaliteit behouden.

Zowel het waterschap als de gemeente voeren onderhoud uit in de openbare ruimte. Zo strooit het waterschap de wegen buiten de bebouwde kom en de gemeente doet dit binnen de bebouwde kom. Dit geldt ook voor maaien en baggeren. Dit gebeurt regelmatig naast elkaar. Nu de intentieovereenkomst is getekend, zullen beide partijen zich inspannen om daarin steeds beter samen te werken. De belangrijkste voordelen zullen ontstaan wanneer gezamenlijk nieuwe contracten met marktpartijen worden gesloten. Mogelijk zal in de toekomst, waar dit mogelijk is, ook worden samengewerkt bij het onderhoud van de wegen op Goeree-Overflakkee.
Dijkgraaf Geluk is blij met de ondertekening. ”Overheden hebben de plicht altijd te streven naar samenwerking en efficiëntie. Het is immers gemeenschapsgeld waarmee deze taken worden bekostigd. In de praktijk is intensiever samenwerken best nog wel eens lastig, maar ik ben blij dat we met de gemeente Goeree-Overflakkee deze overeenkomst daadwerkelijk hebben kunnen tekenen.” Ook wethouder Van der Vlugt is te spreken over de overeenkomst: “De gemeente en het waterschap hebben van oudsher banden met elkaar en dit heeft in het verleden al tot samenwerking op verschillende gebieden geleid. Met de ondertekening van deze overeenkomst breiden we de samenwerking verder uit, waardoor nog meer organisatorische en financiële voordelen ontstaan. Een goede ontwikkeling!”.
 11 maart 2015

Restaurant ‘t Anker sponsort zwemster Sophie de Jonge

Restaurant ’t Anker uit Dirksland ondersteunt zwemster Sophie de Jonge met een Arena wedstrijdbadpak. De Stellendamse 13 jarige Sophie zwemt al jaren mee in de Nederlandse top. Ze won meerdere nationale titels en verbrak een aantal Nederlandse- en kampioenschapsrecords.


Eigenaar/chef Den Eerzamen met Sophie (foto: PR)

Sinds dit jaar zwemt Sophie bij hoofdklasse vereniging WVZ uit Zoetermeer en neemt deel aan het KNZB TalentPlus programma en staat op de NOCNSF talentenlijst. Dat Sophie op deze jonge leeftijd zo bewust bezig is met haar sport spreekt restaurant eigenaar Willy den Eerzamen zeer aan.
Restaurant ’t Anker heeft een nieuw bedrijfslogo wat mooi op Sophie haar wedstrijdtrui staat. Sophie was zeer blij verrast dat de heer Den Eerzamen haar een wedstrijdbadpak cadeau  deed. Trots prijkt het bedrijfslogo op haar mouw tijdens de komende wedstrijden. Wie eens wil komen eten in het restaurant aan de Dirkslandse kaai is van harte welkom. Restaurant ’t Anker, Kaai 27, Dirksland. 0187-603650 www.facebook.com/ankerdirksland9 maart 2015

KunstPlus verhuist naar de overkant
 
OUDE-TONGE - KunstPlus was ongeveer anderhalf jaar te gast aan het Dabbeplein 11. Tijdens de verhuizing werd er schuin overgestoken naar Dabbestraat 40. Winkelwagens en kleine karren werden ter beschikking gesteld door diverse winkels. Vanaf 13 maart is iedereen weer welkom in de Galerie. Er wordt nieuw werk ingebracht, naast gedeeltelijk  bestaand werk bestaand werk. Openingstijden zijn als vanoud; vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur
                                                     


9 maart 2015

Pluizende populieren gaan plat
 

NIEUWE-TONGE  – Met donderend geraas valt boom na boom. In een tiental jaren zijn de snelgroeiende populieren flinke bosreuzen geworden. De pluizende bomen geven de omwonenden  overlast.  De activiteiten van de buitendienst zijn een vervolg op de werkzaamheden van 2010 om het Nieuwe-Tongse bos om te vormen met duurzame inheemse bomen.De statige populieren vormden het frame van het bos. Maar na jarenlange klachten van omwonenden heeft de gemeente opdracht gegeven om de pluizende populieren om te zagen en te versnipperen voor de paden. Inmiddels staat er volop jonge aanwas van onder andere elzen, hazelaars en eiken. Het zal een gevarieerder bos opleveren, een echt bos. De pluizende vrouwelijke populieren zijn mogelijk bij vergissing aangeplant door Staatsbosbeheer  of verkeerd aangeleverd bij de aanleg van het bos. 

8 maart 2015

Schotejil promoveert naar landelijk B-competitie
 

De Schotejil heeft zich zaterdag in Papendrecht definitief bij de 5 beste ploegen weten te plaatsen in de C-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie. Dit betekent voor de zwemmers uit Middelharnis automatisch promotie naar de B-competitie. De schotejil promoveerde ook al vorig jaar en mengt zich nu tussen de 75 beste ploegen van Nederland.
 
De Schotejil was tijdens de vierde en laatste competitiewedstrijd erg goed op dreef. Er werd een clubrecord verbeterd op 4x100m wisselslag door Elise Tanis, Lieske Zijlstra, Bibi Middelbos en Manon Middelbos in 4.54.31 (1e). Ook de jongens estafette 4x50m vrij met Jorian Tanis, David Kievit, Jacob Mackloet en Aron Paasse zwom naar de winnende tijd in 1.51.91. Op de persoonlijke nummers waren er winnende optredens voor Leroy v.d. Groef op 100m vrij (1.15.16), voor Jacob Mackloet op zowel 100m rug (1.08.98) als 100m schoolslag (1.20.85), voor Manon Middelbos op 100m schoolslag (1.21.08) en Elise Tanis op zowel 100m vrij (1.00.03)  als 200m rugslag (2.28.45). Verdere ere-plaatsen waren er voor Seffie Bakker op 50m vlinder (42.27) en 100m vrij (1.23.31), Manon Middelbos op 200m vrij (2.23.70), Luuk Kieviet op 100m schoolslag (1.26.82) en 200m vrij (2.22.13), Odette Holster op 100m schoolslag (1.27.16) en 100m rugslag (1.16.83), Aron Paasse op 100m rugslag (1.11.20) en 100m schoolslag (1.23.77), Lotte Middelbos op 200m rugslag (2.31.92) en 100m vrij (1.03.41), Jorian Tanis op 100m vrij (55.76) en 200m rugslag (2.22.36), David Kievit op 200m rugslag (2.29.36), Leroy v.d. Groef op 50m vlinderslag (40.61) en Lieske Zijlstra op 100m schoolslag (1.24.27). Bij de senioren zwom Theo Jan Tanis op de 200m wisselslag (2.24.39) naar de 3e plaats en Marjon van Kempen werd tot haar eigen verbazing 2e op de 100m rugslag in 1.12.16. Vermeldenswaardig zijn de tijdsverbeteringen van Yente van Wensen en Arinde Korpershoek, die op 100m vrij met resp. 1.45.95 en 1.53.91 p.r.’s zwommen van maar liefst ca. 25 seconden.
 6 maart 2015


Opknapbeurt begraafplaats Emmastraat
 
OUDE-TONGE - Dinsdag 17 februari startte de firma BamBam steenhouwers uit Leiden met het opknappen van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. In opdracht van de Stichting tot Behoud Begraafplaats Emmastraat herstellen zij de kapotte stenen. De gemeente Goeree-Overflakkee restaureert het toegangshek en egaliseert het terrein.
 
Het onderhoud en behoud van de begraafplaats is niet alleen belangrijk uit respect voor de nabestaanden. De historische begraafplaats uit 1809 is namelijk ook één van de weinige historische monumenten in Oude-Tonge. Omdat de begraafplaats in slechte staat verkeerde, richtten Eva Lassing, Piet van Schelven en Jaap van Nieuwenhuijzen in 2014 een stichting op tot behoud van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. Samen met de gemeente zorgt deze stichting voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats.
Met behulp van een subsidie van het Welzijnsfonds Oostflakkee schakelde de stichting de firma BamBam steenhouwers in om de kapotte stenen te repareren. Daarnaast knappen vrijwilligers uit Oude-Tonge de niet leesbare en vervuilde stenen op. Het Welzijnsfonds Oostflakkee is een samenvoeging van twee eeuwenoude boedels, die van Bigge en Dabbe. Het fonds stelt geld beschikbaar voor projecten die de lokale gemeenschap ten goede komen. De gemeente zorgt voor de restauratie van het toegangshek en de egalisatie van het terrein.
 
Door de handen ineen te slaan, zorgen inwoners en de gemeente samen voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats in Oude-Tonge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting tot Behoud Begraafplaats Oude-Tonge via e-mail; behoudemmastraat@gmail.com.


4 maart 2015

Eilandgemeente heeft meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Goeree-Overflakkee is dé gemeente die wereldwijd de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens had in 2014. In de jachthavens: Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Ooltgensplaat wappert de Blauwe Vlag prominent. “Een unieke prestatie waar wij als gemeentebestuur en waar de betrokken jachthaven-beheerders met recht trots op mogen zijn”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast.
 
De Blauwe Vlag is een exclusieve milieuonderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan meer dan 3500 stranden en Jachthavens in ruim 49 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribisch gebied. De Foundation for Environmental Education (FEE) maakte onlangs bekend dat Goeree-Overflakkee als gemeente wereldwijd de meeste Blauwe Vlaggen heeft wapperen in jachthavens.
           
Internationale erkenning
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een internationale erkenning voor de inspanningen die de jachthavenbeheerders leveren voor onder andere, een schone haven en voorzieningen, mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu”, geeft Erik van Dijk van de Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) aan. “Het feit dat een Nederlandse gemeente - de gemeente Goeree-Overflakkee -  hiermee nu wereldwijd uitblinkt is echt heel bijzonder!”
 
Blauwe Vlag 2015
Of de gemeente deze toppositie in 2015 behoudt is nu nog niet bekend. Erik van Dijk hierover: “Of een jachthaven een Blauwe Vlag erkenning ontvangt wordt jaarlijks beslist door de internationale jury in Denemarken. Deze jury beslist dit op voordracht van nominaties die door de Nederlandse jury worden ingediend. De nationale jury heeft onlangs alle aanvragen voor 2015  behandeld en ik mag verklappen dat de aanvragen van al deze 7 jachthavens door de nationale jury omgezet zijn in een nominatie. Op 30 april aanstaande wordt tijdens de jaarlijkse Blauwe Vlag ceremonie, in Vlissingen, bekend gemaakt welk besluit de internationale jury genomen heeft. U begrijpt dat ik dan direct ga tellen, ook in de wereldwijde overzichten. Want ik ben er ook trots op dat we dit 2014 record in mijn land gevestigd hebben en hoop uiteraard op continuering hiervan.”
 
Unieke prestatie
“Het is een buitengewoon unieke prestatie van de betrokken jachthavenbeheerders en gemeentelijke medewerkers die jaarlijks zorgen voor de kwaliteit en de veiligheid in de jachthavens op ons eiland”, vervolgt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Goeree-Overflakkee wordt hiermee als duurzame vakantiebestemming extra op de nationale en internationale kaart gezet. Want voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal hét herkenning- en kwaliteitssymbool voor duurzame en kwalitatief goede jachthavens.”
 
Duurzame toekomst
Deze bijzondere toekenning past heel goed in de visie en de duurzame doelstellingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onze ambitie is om het meest duurzame eiland van Nederland te worden, we willen in 2020 energieneutraal zijn. Naast het Europese keurmerk Quality Coast Award dat we als Goeree Overflakkee al enkele jaren mogen ontvangen. Is het een heel mooie waardering dat Goeree-Overflakkee nu uitgeroepen wordt als gemeente met de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 
Feestelijke bijeenkomst
De betrokken jachthavenbeheerders werden op dinsdagmiddag 3 maart uitgenodigd door de gemeente Goeree-Overflakkee en de Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) voor een feestelijke bijeenkomst op de Menheerse Werf in Middelharnis. Tijdens deze bijeenkomst kregen zij namens het gemeentebestuur en de KMVK een mooi aandenken uitgereikt en werden zij even extra in het zonnetje gezet.
 
 

 

2 maart 2015

Nieuwe website voor gemeente Goeree-Overflakkee 
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een nieuwe website. Een website, die er moderner uitziet dan de vorige en beter geraadpleegd kan worden via tablet en smartphone. Daarnaast  is de nieuwe website overzichtelijker ingericht, waardoor bezoekers de informatie makkelijker kunnen vinden.
 
Bezoekers van een website willen zo snel mogelijk informatie vinden en/of een taak afronden, zoals het aanvragen van een uittreksel, het doorgeven van een verhuizing of het maken van een afspraak. De informatie op een website moet daarom makkelijk te vinden zijn, vooral de informatie waar veel vraag naar is.
 
Toptakenwebsite
De oude website van de gemeente was voornamelijk ingericht volgens het principe: ‘zoveel mogelijk informatie plaatsen’. Daarbij werd nauwelijks rekening gehouden met de wensen of vragen van de bezoekers. De nieuwe website is ingericht volgens het ‘toptaken’ principe. Dat betekent dat de meest gezochte onderwerpen (toptaken) duidelijk zichtbaar of in ieder geval snel te vinden zijn. Er is een onderzoek uitgevoerd om te bepalen voor welke taken bezoekers naar de gemeentelijke website komen. Aan dat onderzoek hebben ruim 120 deelnemers (inwoners en ondernemers) meegewerkt. Op basis hiervan staan de meest gezochte onderwerpen op de startpagina. Deze toptakenlijst kan wijzigen. In de wintermaanden staat op de startpagina bijvoorbeeld informatie over gladheidsbestrijding. 
 
Voor alle schermformaten
Het gebruik van mobiel internet groeit. De gemeentelijke website wordt daarom niet alleen bezocht vanaf een vaste computer, maar ook met een laptop, tablet of smartphone. De nieuwe website past zich automatisch aan aan het scherm waarmee de bezoeker de website bekijkt. Dit betekent dat alle afbeeldingen, teksten en video’s op verschillende schermformaten even goed worden getoond.
 
Verbetering dienstverlening
Om de (digitale) dienstverlening van de gemeente nog verder te verbeteren wordt het aantal digitale formulieren (e-formulieren) verder uitgebreid. Met deze e-formulieren kunnen gemeentelijke producten en diensten via de website aangevraagd en (eventueel) betaald worden. Op dit moment zijn er al ruim veertig e-formulieren beschikbaar. Deze formulieren zijn te vinden via de knop ‘Online melden of aanvragen’ op de startpagina van de website.
 
Ideeën of tips
Heeft u nog ideeën of tips waarmee we de dienstverlening via de website verder kunnen verbeteren? Wij horen het graag! U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl1 maart 2015

Welkome lange-baan ervaring voor Schotejillers 
 

MIDDELHARNIS - De zwemmers van de Schotejil hebben de afgelopen twee weekenden de nodige ervaring op kunnen doen op de 50m-baan in Dordrecht. Er werden 6 clubrecords en enkele tientallen persoonlijke records verbeterd tijdens resp. een limietwedstrijd en de Regio competitie. Clubrecords waren er voor Elise Tanis, Jorian Tanis en een tweetal estafetteploegen.
 
Op genoemde limietwedstrijd zwom Elise Tanis clubrecords op 50m vrij (28.59), 100m rugslag (1.11.63) en 100m vlinderslag (1.09.83). Jorian Tanis verbeterde het clubrecord op 200m rugslag (2.22.40). Persoonlijke records, zelfs t.o.v. de 25m-baan (dubbele p.r.’s), waren er o.a. voor Manon Middelbos en Lotte Tillema op 50m vrij in resp. 30.90 en 32.63. Lotte Tillema deed dit trouwens ook 200m vrij (2.37.04).  

Tijdens de competitiewedstrijd werden twee clubrecords verbeterd op 4x50m vrij door resp. Jacob Mackloet, David Kievit, Aron Paasse en Bradley Tjia (1.59.47) en door Lieske Zijlstra, Marjon van Kempen, Lotte Middelbos en Elise Tanis (1.59.86). Ook tijdens deze wedstrijd waren er dubbele p.r.’s andermaal voor Manon Middelbos op 400m vrij (5.17.39), Bradley Tjia op 50m schoolslag (40.33), Tamara de Ruiter op 200m vrij (2.35.06), Dylan v.d. Groef op 50m vrij (32.60), Xander Vis op 50m vrij (33.36) en opnieuw Lotte Tillema op 50m vrij (31.96).
Ereplaatsen waren er voor Manon Middelbos (1e) op 100m rugslag (1.17.13), Elise Tanis (3e) op 200m vrij (1.19.95) en Lieske Zijlstra (3e) op 50m vrij (31.32).28 februari 2015

Intiem optreden bij KunstPlus van Gerard Cleton en Eric Esche
 

OUDE-TONGE - Gerard Cleton, ‘Roots’-muzikant trad vrijdagavond op in de Pop Up Galerie van KunstPlus in de Dabbestraat. Ook begeleidde hij muzikaal de poëzie van Eric Esche. Daarna speelden beide kunstenaars samen enkele oude nummers waaronder een nummer van Bob Dylon. Het was het laatste optreden op deze locatie, aangezien de galerij verhuist naar de overkant van de straat, naast de Bruna.


Eric Esche en Gerard Cleton

Tussen prachtige en gevarieerde kunstvoorwerpen van meerdere Flakkeese kunstaars en Schouwse kunstenares Danielle Orelio, was een klein podium gecreëerd. De gasten werden verwend met hapjes en drankjes. Muzikant Gerard Cleton nam de toeschouwers mee op een reis naar de blues uit het Amerika van de vijftiger en zestiger jaren. Hij vertelde bij elk nummer over de herkomst en de zanger. Er volgden nummers van Big Bill Broonzy, Bob Dylan en James Taylor. Cleton vertelde over de herkomst van zijn gitaren waaronder een akoestische gitaar en een dobrogitaar met sterke resonantie. Eric Esche uit Ouddorp nam de toeschouwers in zijn gedichten mee op reis naar het oude Indonesië en andere gebieden, waarbij de zee, de geuren en zijn vader een belangrijke plaats innemen. Hij benadrukte dat ieders optiek en ervaring anders is, al maak je hetzelfde mee. Aan het eind van de avond speelden beide kunstenaars samen nog enkele songs.


 27 februari 2015

Gemeente en DVV’09 werken samen om zwerfafval tegen te gaan
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdagavond 24 februari 2015 ondertekenden voorzitter Rob van Gils van de voetbalvereniging DVV’09 en wethouder milieu Piet Koningswoud van de gemeente Goeree-Overflakkee de intentieverklaring extra aanpak zwerfafval. Met deze ondertekening verklaren de gemeente en DVV’09 dat zij samen gaan werken om zwerfafval op het sportcomplex in Dirksland tegen te gaan en hergebruik van afvalstoffen te bevorderen.
 
In november 2014 nam voetbalvereniging DVV’09 contact op met de gemeente
Goeree-Overflakkee. De vereniging zamelde al actief zwerfafval in, maar vogels haalden continu het ingezamelde afval uit de afvaltonnen en verspreidden het over het complex. Na overleg bleek het plaatsen van verschillende minicontainers langs de velden de oplossing voor dit probleem. De gemeente heeft de voetbalvereniging in het kader van het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ twintig minicontainers geschonken. Op de containers zitten stickers in de clubkleuren van DVV’09 met het opschrift ‘Zo houden wij onze club schoon’, die gratis zijn geleverd door de Stichting Nederland Schoon. De containers zijn eigendom van de vereniging. De vereniging zorgt voor een schoon sportcomplex en voert het zwerfafval af via de bedrijfscontainer.
 
Project ‘Extra aanpak zwerfafval’
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente
Goeree-Overflakkee. Om het zwerfafval tegen te gaan is de gemeente gestart met het project ‘Extra aanpak zwerfafval’. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder: lessen op de basisscholen, projecten voor het voortgezet onderwijs, opruimdagen stranden samen met leerlingen van de basisscholen en de verenigingen, plaatsen van extra inzamelmiddelen in de kernen, inzet van zogenoemde Walking Bins tijdens de Omloop en de ondertekening van intentieverklaringen met scholen en verenigingen. Het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ wordt bekostigd uit het door de gemeente ontvangen bedrag uit het Afvalfonds Verpakkingen.
 
Duurzaamheid
Voetbalvereniging DVV’09 is al erg actief op het gebied van duurzaamheid. Zo is de vereniging bezig met het opstellen van een duurzaamheidsplan, waarvan energiebesparende maatregelen als zonnepanelen een onderdeel uitmaken. Ook doet de vereniging mee aan de verkiezing ‘Schoonste Club van Nederland’. En is DVV’09 één van de twee verenigingen op Goeree-Overflakkee, die geselecteerd is om mee te doen aan een landelijke proef om de vrijkomende kunststofverpakkingen apart in te zamelen. De andere vereniging die hiervoor is geselecteerd is MSV&AV Flakkee.


25 februari 2015 Algemeen Dagblad regio editie.
23 februari 2015


Inloopbijeenkomst Ouddorp-Bad op donderdag 12 maart 2015
 
OUDDORP - De gemeente Goeree-Overflakkee, de Provincie Zuid-Holland en diverse ondernemers werken aan een integrale gebiedsontwikkeling in Ouddorp. De insteek is om Ouddorp een nieuwe impuls te geven. Om de inwoners en de ondernemers van Ouddorp en andere geïnteresseerden te informeren over deze plannen en ontwikkelingen organiseert de gemeente samen met de Provincie Zuid-Holland en diverse projectontwikkelaars een inloopbijeenkomst op donderdagavond 12 maart in het Fletcher hotel Duinzicht in Ouddorp.
 
De inloopbijeenkomst start om 19.30 uur. Er is geen plenair gedeelte, het betreft een vrije inloop. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur is bij de verschillende stands/informatiehoeken informatie te verkrijgen over de diverse ontwikkelingen en plannen in het gebied. Naast vertegenwoordigers van de gemeente, de Provincie Zuid-Holland en diverse projectontwikkelaars is Wethouder Frans Tollenaar als verantwoordelijk portefeuillehouder gedurende de gehele avond aanwezig.
 
Ontwikkelingen en plannen
Binnen de gebiedsontwikkeling ‘Ouddorp Bad’ willen de initiatiefnemers het kenmerkende gebied tussen Ouddorp en het strand verder ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten. Naast het opnieuw ordenen van bestaande recreatieterreinen, de ontwikkeling van nieuwe dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap vergroot. Ook zijn er plannen om de bereikbaarheid van Ouddorp te vergroten, onder meer door de Vrijheidsweg opnieuw en anders in te richten. De plannen voor de diverse ontwikkelingen in Ouddorp beginnen inmiddels concrete vormen te krijgen.
 
Meer informatie
Meer informatie over de inloopbijeenkomst is verkrijgbaar bij Erik Roeland, via
e.roeland@ggo.nl of via 0187 - 47 53 46.

20 februari 2015

Uitbreiding service van Kringloopwinkel Goed voor Goed en Repaircafe Middelharnis!

MIDDELHARNIS - Vanwege klachten van klanten over de slechte bereikbaarheid van het industrieterrein hebben het Repaircafe en Kringloop winkel Goed voor Goed  hun service uitgebreid met een HAAL en BRENG Service op de eerste zaterdag van de maand, van 10.00 uur tot 13.00 uur. Goed voor Goed hoopt met deze pilot tegemoet te komen aan het vervoersprobleem van sommige klanten.

Vanaf zaterdag 7 maart start deze service tussen de nieuwe kringloop winkel aan de Lijnbaan in het centrum van Middelharnis en de Kringloopwinkel en Repaircafe in het industrieterrein aan de Simon Stevinweg 49. Men kan zich aanmelden voor de eerste zaterdag van de maand, via een mail naar info@goedvoorgoed.nl  met vermelding van naam, telefoon en tijdstip van aanwezigheid bij de winkel aan de Lijnbaan en indien van toepassing, ook graag vermelding van het te repareren  apparaat. Het is ook mogelijk aan te melden ter plekke aan de balie van de winkel aan de Lijnbaan op de eerste zaterdag van de maand.  Bij uitzondering kunt u verzoeken om thuis gehaald en gebracht te worden! (onder voorbehoud van drukte en beschikbaarheid) Dit geldt voorlopig alleen in de woonkern Sommelsdijk en Middelharnis. Alle service is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


20 februari 2015

Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stemt unaniem in met toekomstvisie eiland
 
De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem akkoord gegaan met de toekomstvisie voor de gemeente, de Eilandvisie. Hiermee beschikt de gemeente over een heldere langetermijnvisie waar iedereen zich op kan richten en die de kaders biedt voor de besluitvorming van de gemeente.
 
Met deze visie kunnen de maatschappelijke opgaven waar het eiland voor staat, samen worden opgepakt. De inwoners van Goeree-Overflakkee worden hierbij vanzelfsprekend betrokken. Dit is ook gebeurd bij de ontwikkeling van deze nieuwe visie, waar de bewoners en de stakeholders tijdens twee bijeenkomsten hebben meegedacht over de toekomst van het eiland. De Eilandvisie is samengevat in een animatie die via http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/animatiefilm is te zien. Er is ook een digitale versie van de Eilandvisie gemaakt: http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/magazine
 
De Eilandvisie
Centraal in de visie, staan behoud en versterking van de leefbaarheid en van de identiteit van het eiland, de eilanditeit. Nu al worden eigenheid, traditie en identiteit van het eiland succesvol gecombineerd met duurzaamheid, innovatie en het leggen van verbindingen. De Eilandvisie versterkt en concretiseert deze ontwikkelingen, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het eiland. De focus ligt op de zelfvoorzienendheid van het eiland, waarbij de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen goed wordt benut.
 
Koploper in duurzame energie
De visie schetst Goeree-Overflakkee als eiland van rust en ruimte waar mensen naar volle tevredenheid wonen, werken en recreëren. Weg van de hectiek van de stad, dichtbij alle stedelijke voorzieningen. Innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg staan centraal. Onderwijs op hoog niveau en brede zorg bieden werk en kansen op maatschappelijke participatie. Goeree-Overflakkee wil koploper zijn in duurzame energiewinning en besparing.
 
Zes strategische kernthema’s
Vanuit de visie zijn zes strategische kernthema’s geformuleerd als de leidraad voor de toekomst:
1.    De eilanditeit, het behoud van de unieke identiteit van het eiland.
2.    De maatschappelijke balans, de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit en het behoud van een voldoende zorg- en voorzieningenniveau.
3.    De kwaliteit, van leven en van groei.
4.    Duurzaamheid, Goeree-Overflakkee kan en wil het meest duurzame eiland worden.
5.    Innovatie, de vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en onderwijs en dus als bron voor werkgelegenheid.
6.    Verbindingen, de versterking daarvan op het eiland en met de metropolen Rotterdam en Antwerpen, zowel sociaal, fysiek als digitaal. Deze thema’s hebben elk een toetsvraag.
Deze kernthema’s fungeren als zeef voor alle beleidsplannen,  beleidsvoornemens en initiatieven, zodat  toekomstige plannen altijd binnen de Eilandvisie vallen.
 
“Groot draagvlak de beste basis voor de volgende stappen”
Arend-Jan van der Vlugt, de verantwoordelijk wethouder Innovatie, Duurzaamheid, Gebiedsmarketing en Evenementen, reageerde uiterst positief op het unanieme besluit van de gemeenteraad: “Nu de Eilandvisie is vastgesteld kunnen we voortvarend aan de slag om van Goeree-Overflakkee het unieke, vitale en duurzame eiland van de toekomst te maken. Dit kunnen we als gemeente uiteraard niet alleen. We zoeken hierbij graag de samenwerking op met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties.”
 
 19 februari 2015


Vooraankondiging inspraakavond detailhandelsvisie
 

GOEREE - OVERFLAKKEE - Alle ondernemers van Goeree-Overflakkee zijn op woensdagavond 25 maart om 19.30 uur van harte welkom op de inspraakavond voor de concept-detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee. Deze wordt gehouden in het gemeentelijk Bestuurscentrum Het Rondeel.

De detailhandelsvisie is de afgelopen weken door de werkgroep Detailhandel van FOGO in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee opgesteld. De concept-visie is reeds gedeeld en besproken met het Algemeen Bestuur van FOGO.Tijdens de inspraakavond op 25 maart presenteert de werkgroep Detailhandel haar plannen op het gebied van retail voor Goeree-Overflakkee voor de komende jaren. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de concept-visie en de verdere gang van zaken. Aan de hand van de input en discussie die wordt geleverd kan de detailhandelsvisie vervolgens verder worden aangescherpt. Nadien zal het document aan het college van B&W worden voorgelegd. Tot slot wordt de visie definitief gemaakt en ter goedkeuring met de gemeenteraad gedeeld. Het bestuur van FOGO is zeer content met de snelheid en zorgvuldigheid waarmee de concept-detailhandelsvisie tot stand is gekomen. Het verstevigt de positie van FOGO en de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Graag vernemen we van u of u de 25e maart aanwezig bent. Dit kunt u doorgeven via secretariaat@fo-go.nl.

 


17 februari 2015
 

Wecycle en Repair Café houden afgedankte apparaten uit vuilnisbak

Elektrische apparaten die niet meer te repareren zijn, moeten niet worden weggegooid maar ingeleverd voor recycling. Dat is de boodschap die recycleorganisatie Wecycle en Stichting Repair Café voortaan actief uitdragen naar de bezoekers van Repair Cafés in Nederland.

Jaarlijks gaan miljoenen kilo’s aan vooral kleine afgedankte elektrische apparaten verloren voor recycling, omdat ze verdwijnen in de vuilnisbak. Wecycle en Stichting Repair Café willen dit tegengaan. In de ca. 260 Nederlandse Repair Cafés krijgen bezoekers voortaan informatie over het verantwoord inleveren van afgedankte elektrische apparaten bij hun gemeente of bij een winkel met een Wecycle-inleverbak. Ook kunnen organisatoren van de Nederlandse Repair Cafés voor hun bezoekers de Jekko-inzamelbox voor thuis gratis bestellen.

Jan Vlak, directeur Wecycle, over de samenwerking:”De consument bepaalt hoe lang hij een apparaat gebruikt. Repair Cafés helpen om apparaten langer te laten werken door ze te repareren. Maar als een apparaat niet meer kan worden gerepareerd en het wordt afgedankt, dan is inleveren voor recycling het devies. Ik ben verheugd dat we onze boodschap samen met Stichting Repair Café naar de bezoekers van de Repair Cafés uitdragen.”

Martine Postma, directeur Stichting Repair Café, over de gemaakte afspraken:”Door samen te werken met Wecycle bieden we de bezoekers van Repair Cafés in Nederland een extra service. Gemiddeld 70 procent van de reparaties in Repair Cafés is succesvol; 30 procent niet. Ook bij elektrische apparaten lukt de reparatie soms niet. In zulke gevallen is het goed om bezoekers actief te wijzen op het nut en de noodzaak van verantwoorde recycling.”

Kleine elektrische apparaten laat Wecycle zo goed mogelijk recyclen. Grondstoffen worden voor 80 procent hergebruikt en schadelijke stoffen worden verantwoord verwijderd.

Over Stichting Repair Café
Stichting Repair Café heeft als missie om repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving. De stichting, opgericht in 2010 in Amsterdam, doet dat door lokale groepen vrijwilligers over de hele wereld op weg te helpen met hun eigen Repair Café – een regelmatig terugkerende repareerbijeenkomst voor en door buurtbewoners op vrijwillige basis. De stichting heeft sinds 2011 al ruim 700 Repair Café-groepen helpen opstarten, waarvan 260 in Nederland. Het aantal organisatoren groeit nog elke dag. Meer informatie: 
repaircafe.nl en repaircafe.org.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van ruim 1.500 producenten en importeurs. Meer informatie: 
wecycle.nl.16 februari 2015

‘Wat jij niet wil dat jou geschiedt… ’

Tweede serie Stolpersteine gelegd  op Goeree-Overflakkee

MIDDDELHARNIS – “Het was een dag met een gouden randje”. Joost van der Pol, voorzitter van het Paul van Hessenfonds kijkt terug op een bijzondere dag. Kunstenaar Gunter Demnig plaatste 21 Stolpersteine voor de woningen van weggevoerde joodse inwoners van Middelharnis en Oude-Tonge.

Maandagochtend was de ontvangst in het Diekhuus van een groot gezelschap nabestaanden, bestuursleden van de Lionsclub en het Paul van Hessenfonds, leerlingen VWO van de Prins Maurits Scholengemeenschap en andere belangstellenden. Piet de Man is initiatiefnemer van het project om Stolpersteine te plaatsen op Goeree/Overflakkee. Zijn buurmeisje werd weggevoerd in de oorlog en dat maakte grote indruk op hem.Piet de Man leest over de weggevoerde bewoners van het pand aan de Westdijk, waar nu de winkel van familie Reedijk is.

Het ‘gouden randje’ van deze dag kwam niet door het schitterende zonnetje, maar vooral door de onverwachte, mooie gebeurtenissen. Zoals het poezie-album van mevrouw Anna Huizer (90) met een gedichtje, geschreven door de weggevoerde Levi de Winter, haar toenmalige buurjongen. Zij kwam naar de plechtigheid op de Molendijk in Oude-Tonge en las het gedicht voor, geflankeerd door nabestaanden van de familie De Winter. 


Mevrouw Huizer leest voor uit haar poezie-album


Het versje geschreven door Levi de Winter in 1937.In Middelharnis sprak mevrouw Antoinette Katzenstein – Hertogs (88) over haar weggevoerde familieleden.

Het project Stolpersteine is bedacht door de Duitse kunstenaar  Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi´s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, mensen met een andere politieke overtuiging, homoseksuelen, gehandicapten en Jehova´s getuigen.


Gunter Demnig, kunstenaar uit Berlijn startte in 1993 zijn project Stolpersteine.

Demnig noemt de steentjes, die een messing top hebben, waarin de namen en gegevens van de weggevoerde joden staan, Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Eind 2014 waren er al 50.000 geplaatst in West Europa.


450 steentjes worden er per maand gemaakt.

Vorig jaar werden de eerste vijftien stenen geplaatst en de verwachting is dat volgend jaar nog 21 stenen worden geplaatst, zodat van alle 57 weggevoerde Joodse mensen, de namen herinnerd zullen worden. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door het Paul van Hessenfonds, een fonds opgericht door de Lionsclub Goeree-Overflakkee.
 

 Sloop synagoge Middelharnis zwarte bladzij

Woensdag 16 april 2014 hield de vereniging Streekmuseum haar jaarvergadering in het oude raadhuis van Middelharnis. Museumsecretaris Jan Both gaf na het huishoudelijk gedeelte een indrukwekkende lezing over het Joodse leven op het eiland. Het leed van de Joodse mensen dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog over het eiland voltrok, is nauwelijks voorstelbaar. Zes miljoen mensen in koelen bloede vermoord…  

Vanzelfsprekend kwam in de lezing van Jan Both ook de synagoge van Middelharnis ter sprake. Een gebedshuis dat in opdracht van de gemeente Middelharnis in 2007 tegen de vlakte ging. Dat riep bij mij de vraag op hoe wij in Nederland in het algemeen, en op Goeree-Overflakkee in het bijzonder, zijn omgegaan met het weinige Joods cultureel erfgoed dat ons na de Tweede Wereldoorlog nog restte. Op 
www.siger.org vond ik antwoorden op die vraag en wel in het hoofdstuk ‘Joodse geschiedenis in kaart. Joden in de Mediene’.

Siger.org: “…In de achttiende eeuw ontstaat naast ‘Mokum’ de ‘Mediene’. Hiertoe worden alle joodse gemeenten (‘killes’) buiten Amsterdam gerekend, zo ook die in Heenvliet, Middelharnis, Ommen en Hoorn. Elke ‘kille’ moet voor een gebedsdienst minimaal tien mannen van 13 jaar of ouder hebben. Meestal dient eerst een kamer in een woonhuis als plaats voor die dienst. Pas later worden synagoges gebouwd. Daarnaast zijn een ritueel bad (‘mikwe’) en een begraafplaats vereist en is een schoollokaal gewenst. Iedere joodse gemeente dient door interne belastingen, offergelden en boetes haar eigen voorzieningen aan te kopen en te beheren. De gekozen bestuurders (‘parnassiem’) stellen reglementen op die door de plaatselijke overheid goedgekeurd moeten worden. Afhankelijk van de middelen beschikt de gemeente over een rabbijn, een voorzanger, een onderwijzer en een ritueel slachter. Vaak worden meerdere functies gecombineerd. Als na het verlenen van gelijke burgerrechten in 1796 de joden zich vrij kunnen vestigen, ontstaan verspreid over Nederland een groot aantal nieuwe joodse gemeenten. De mediene beleeft haar hoogtepunt na het midden van de negentiende eeuw. Zo telt in 1869 Heenvliet 54 joden, Middelharnis 152 joden, Ommen 72 joden en Hoorn 433 joden.

Eind negentiende eeuw begint de neergang van de ‘mediene’, behalve in plaatsen die zich duidelijk industrieel ontwikkelen. Naast joodse liefdadigheidsinstellingen ontstaan daar culturele en politieke verenigingen, al dan niet van zionistische signatuur. In de eerste decennia van de twintigste eeuw verliezen veel kleinere ‘killes’ hun autonomie of ze worden opgeheven, zoals die van Heenvliet. In de jaren dertig wordt de synagoge van Hoorn alleen nog bij speciale gelegenheden gebruikt. Meer nog dan voorheen fungeert Amsterdam als het zwaartepunt van joods Nederland.

Door de nazi-terreur in de bezettingsjaren blijft er van het joodse leven in de ‘mediene’ niet veel meer over. Na de oorlog verdwijnen ook veel voormalige synagogen, meestal wordt later wel een gedenksteen geplaatst. De sjoel van Ommen wordt verkocht en in 1951 afgebroken. Die van Heenvliet wordt na de watersnoodsramp in 1953 gesloopt, ter plekke rest alleen nog een deel van de ‘mikwe’. De synagoge van Hoorn is 1953 aan de gemeente verkocht en daarna afgebroken. De synagoge in Middelharnis doet na de oorlog dienst als café, discotheek en kledingwinkel. Begin 2007 gaat de oude sjoel van het eiland Goeree-Overflakkee alsnog tegen de vlakte...”  
Daarvoor verantwoordelijk de toenmalige burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis die de sloop van de synagoge in 2007 verordonneerde . In 2009 schreef ik naar aanleiding van deze cultuurbarbarij onderstaande brief aan het Eilanden Nieuws. Nogmaals voor de duidelijkheid, mijn ingezonden brief was een reactie op de burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Middelharnis die het bevel hadden gegeven de synagoge te slopen.

Te Middelharnis is een synagoge afgebroken
 
Vrijdagavond 11 september 2009 werd aan de haven van Middelharnis een monument onthuld. Met daarop een gedicht van dichter Ed. Hoornik: Te Middelharnis is een kind verdronken. Hoornik schreef dit gedicht naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Handelsblad de dato 18 juli 1938. Toen bekend werd dat het overleden kind Adri Krijgsman was, hebben diverse notabelen van onze gemeente zich ingezet om dit gedicht in Middelharnis aan de haven geplaatst te krijgen. Ter plekke maakten belangstellenden kennis met een stukje eigen geschiedenis van onze enige socialistische wethouder Bert Kleingeld en niet te vergeten de eigen dichtsels van onze enige echte eilandelijke poëet Rien Vroegindeweij. Zo kreeg de persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman op 09/11 een extra dimensie. Ook voor een ieder zichtbaar dat onze gemeente in het rijke bezit is van bestuurders met een antenne voor menselijk leed en een hart dat wagenwijd  openstaat voor cultuur.  
 
Ik moest tijdens de herdenking rond het monument onwillekeurig denken aan dat andere historische monument: de plaquette op de gevel van de voormalige synagoge op de Dijk die op 27 april 1995 door rabbijn Soetendorp werd onthuld. De synagoge bestond in 1892 vijftig jaar. In 1942 honderd jaar. Het jaar dat de eerste Flakkeese joden werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. Na de oorlog deed dit historische gebedshuis een tijd dienst als café en discotheek. En nog weer later als kledingwinkel. Ik moest bij de nu zichtbare persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman dus onwillekeurig denken aan de onvoorstelbare tragedie achter die zwartmarmeren plaquette op de dijk: de tragedie van de joodse bevolking van Middelharnis. 
 
Mijn gedachten gingen terug naar het onvergetelijke interview dat Kees van Rixoort in Eilanden Nieuws had met mevrouw Buytendijk-Verburg: “…Wat blijft – ook na al die jaren – is de herinnering aan de Joden van Middelharnis en hun noodlottige geschiedenis. Mevrouw Buytendijk-Verburg, op haar hoge leeftijd gezegend met een uitzonderlijk geheugen, draagt die geschiedenis met zich mee. Net als het beeld van het ‘Jodenkerkhof’ met de in oorlogsjaren aangebrachte tekst ‘Hier mogen ze blijven’...” Echter niet de synagoge, dat kleine kerkje, niet veel groter dan een huiskamer, met witte muren die definitief uit het straatbeeld is verdwenen. “Een schande,” besloot mevrouw Buytendijk-Verburg. Een schande is wel wat erg mild uitgedrukt. Een pikzwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente Middelharnis, zou ik zeggen. 
 
Het doet me daarom goed dat onze huidige bestuurders zich het lot van de kleine Adri Krijgsman ruim zeventig jaar na dato nog immer aantrekken. Dat past in het beeld van de ‘nieuwe’ bestuurders die zich vandaag de dag bezig houden met het bepalen van beeldbepalende panden, met het aan banden leggen van de overvloedige belettering des middenstands, met het uit historisch besef opwerpen van aardewallen tegen panden van bewoners die dat niet willen. Met deze nieuwe lichting bestuurders zou het enige pand dat stond voor de noodlottige geschiedenis van de joden van Middelharnis er nog staan. En zou dus niet tegelijkertijd met ons historisch besef met de grond zijn gelijkgemaakt…
 
Frans Evers
 
 
Stichting tot Bescherming Dorpsgezicht uit protest niet aanwezig bij het terugplaatsen gedenksteen op plaats van Joodse Synagoge


De Plaquette is het enige dat nog herinnert aan de synagoge van Middelharnis.


De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht waardeert het terugbrengen van de zwart marmeren gedenksteen overeenkomstig het besluit van B&W. Een gedenksteen uit 1995 die herinnert aan de voormalige Joodse synagoge aan het Zandpad van Middelharnis. Dit ondanks de vertraging van een aantal maanden en het feit dat de steen niet wordt teruggeplaatst in een stukje weer op te bouwen oude muur, zoals de projectontwikkelaar zelf indertijd had voorgesteld. De Stichting is echter niet ingegaan op de uitnodiging om bij de terugplaatsing van de gedenksteen aanwezig te zijn vrijdag 20 maart 2009. De reden hiervoor is dat het in haar ogen geen feestelijke gebeurtenis is, omdat de voormalige Joodse synagoge in zijn geheel is afgebroken. Van de voormalige synagoge (later Zeeman) was een groot deel van de muren nog authentiek, en het originele dak (de hemel) was nog intact en bepaald niet kuisverrot, zoals indertijd in de pers was vermeld. Noch de projectontwikkelaar noch de gemeente hebben helaas van hun mogelijkheden gebruik willen maken om dit stukje religieus erfgoed voor Goeree-Overflakkee te behouden, aldus de stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht. 
Bron: www.flakkeenieuws.nl/nieuws/2259.
 

De joodse begraafplaats aan de Hobbemastraat/Hoflaan.

Het zal dan niet lang duren of de eerste deportaties vinden plaats. In totaal worden in de jaren 1942-1943 tweeënzestig Joden van het eiland weggevoerd, zeven weten onder te duiken, waarvan zes de oorlog overleven. Uit de opgaven van het Rode Kruis blijkt, dat zij veelal binnen drie dagen na aankomst in de vernietigingskampen om het leven zijn gebracht. Op de joodse begraafplaats te Middelharnis staat een herdenkingsmonument met behalve de namen van de slachtoffers van de oorlog het opschrift: ‘Ter nagedachtenis van de Joodse ingezetenen, die op dit eiland vredig leefden; zij werden in 1942 door wrede hand ten dode weggevoerd. Hun aandenken zij tot zegen’. 16 februari 2015
Bron: Eilanden Nieuws vrijdag editie15 februari 2015

Record regen bij De Schotejil
 

OUD BEIJERLAND - De Schotejil zwemmers hebben zaterdag 14 februari erg goed gezwommen tijdens een limietwedstrijd in Oud-Beijerland. De Schotejillers zwommen totaal 2 clubrecords en 69 persoonlijke records. De 2 clubrecords werden door Elise Tanis (2002) gezwommen.

Zij zwom op de 50m rugslag een 14 jaar oud clubrecord uit de boeken. Haar tijd was 32.81. Het tweede clubrecord werd op de 400m vrij gezwommen (4.45.78). Arinde Korpershoek (2003) en Yente v Wensen (2005) hebben de laatste weken veel progressie. Afgelopen zaterdag was het niet anders. Op de 100m wisselslag gingen er 14 seconden van Arinde haar tijd af en 21 bij Yente. Ze zwommen beide net onder de 2 minuten. Seffie Bakker was op deze afstand het snelste in 1.32.46 en ook voor haar een mooi pr. Leroy v.d. Groef (2003) verbeterde zijn pr`s op de 100 meter rug en de 100 meter wisselslag tot 1.23.84 en 1.25.58.
 
Er stonden 2 langere vrije slagnummers op het programma deze middag. Eerst werd de 200m vrij gezwommen en later kwam de 400m vrij aan de beurt. Op de 200m vrij verbeterde alle 8 Schotejillers hun toptijd. Manon Middelbos (2001) was bij de meisjes het snelste in 2.23.92. Zij werd op de huid gezeten door Odette Holster (1999) die 2.29.61 zwom. Bibi Middelbos (2002) zwom 2.40.67 en Laurentien Diepenhorst kwam uit op 3.05.80. Bij de Jongens dook Luuk Kieviet (2001) voor het eerst onder de 2.20.  In een race waarbij hij moest strijden voor de eerste plaats stond de klok uiteindelijk stil op 2.19.84. Dylan v.d. Groef, Tim Wielhouwer en Bradley Tjia zwommen deze afstand in 2.30.40, 2.32.29 en 2.36.57. Op de 400 vrij werden bij de meisjes 5 dikke pr`s gezwommen. Lieske Zijlstra (2002), Tamara de Ruiter (2002), Lotte Tillema (2002), Sofie Nijsse (2002) en Janine Diepenhorst (1998) zwommen allemaal tientallen seconden onder hun pr. Hun tijden waren: 5.09.89, 5.21.89, 5.35.08, 6.08.91 en voor Janine 5.24.37 bij de ‘dames’. Bij de jongens konden er 3 prachtige nieuwe pr`s in de boeken worden bijgeschreven. Jacob Mackloet (2000), David Kievit (1999) en Luuk Kieviet (2001) waren de daders. In hun recordboek komen nu de volgende tijden: 4.41.33, 4.58.53 en 4.58.73.
Op de 50 meter schoolslag werden een aantal mooie pr`s gezwommen. Dit waren o.a. de volgende zwemmers: Lotte Middelbos 35.52, Jorian Tanis 35.21, David Kievit 35.84, Jacob Mackloet 36.66, Christian Kalle(2004) 51.04, Arthur Verwers (2005) 1.03.89 en Maarten Visser (2004) 1.08.20.
Vanaf volgende week gaan de Schotejillers weer meer in het 50 meter bad zwemmen, met als doel om zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen lange baan.15 februari 201512 februari 2015


Leerplichtambtenaren controleren op onrechtmatig verzuim van leerlingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen een reden om er lekker een weekje tussenuit te gaan. Hier heeft de gemeente natuurlijk niets op tegen, mits deze vakantie binnen de reguliere schoolvakantie valt. De leerplichtambtenaren controleren op vrijdag 20 februari op onrechtmatig verzuim van leerlingen. Dit doen zij op basis van de Leerplichtwet. Het eerder op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur is niet toegestaan. Ook het ‘ziek’ melden van leerlingen om eerder weg te kunnen gaan is in strijd met de Leerplichtwet.

De ouders van kinderen die op vrijdag 20 februari niet op school zijn, kunnen een telefoontje of een huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Deze kinderen kunnen ziek gemeld zijn of er is een andere reden opgegeven waarom de kinderen niet naar school kunnen. De leerplichtambtenaar controleert steekproefsgewijs of er sprake is van onrechtmatig verzuim op basis van de Leerplichtwet.

Proces-verbaal
Als ouders hun kinderen toch zonder toestemming eerder mee op vakantie nemen, dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.

Meer informatie
De Leerplichtwet biedt in bijzondere gevallen de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te vragen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.Bericht van burgemeester Ada Grootenboer - Dubbelman over het verloop van haar herstel.


http://www.goeree-overflakkee.nl/portal/nieuws_3813/item/bericht-van-burgemeester-ada-grootenboer-dubbelman_69193.html    


8 februari 2015

 

Schotejil-jeugd scherpt persoonlijke tijden verder aan

DIRKSLAND - Zaterdag 6 februari werd in Dirksland het tweede deel van de jaarlijkse Eilandelijke Jeugdwedstrijd gezwommen. De zwemmers van de Schotejil grepen deze gelegenheid aan om op de diverse zwemnummers hun persoonlijke records te verbeteren.
 

Bovendien werd het clubrecord op de 4x50m wisselslag verbeterd in de winennde tijd van 2.11.14 door Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Elsie Tanis en Odette Holster. De jongensetafette, met David Kievit, Jacob Mackloet, Jorian Tanis en Bradley Tjia, eindigde eveneens op de 1e plaats in een tijd van 2.08.82.

Op de persoonlijke nummers werden ca. 40 ereplaatsen behaald. De winnende tijden waren voor Lotte Middelbos, Jorian Tanis, Elise Tanis, Dylan v.d. Groef, Seffie Bakker, Leroy v.d. Groef, Xander Vis, Lyke Buscop, Rien Mackloet en Floris Tanis. De overige medailles werden behaald door Dominique Overduin, Meyke van Nimwegen, Dena Vis, Rien Mackloet, Arthur Wervers, Lieske Zijlstra, Tamara de Ruiter, Tim Wielhouwer, Jens Kooiman, Manon Middelbos, Odette Holster, David Kieviet en Jacob Mackloet.

Forse tijdsverbeteringen werden bereikt door o.a. Jill Wielhouwer op de 50m rugslag, Arinde Korpershoek op de 50m vlinderslag, Matthijs de Ruiter op de 50m rugslag, Arjen van Rumpt op de 50m vlinderslag, Lotte Tillema, Soffie Nijsse en Kim Kluts, allemaal op de 100m wisselslag.


De heer De Ruiter uit Middelharnis ontvangt zilveren gemeentepenning

MIDDELHARNIS - De heer J.J. de Ruiter uit Middelharnis ontving op vrijdagavond 6 februari een gemeentepenning in zilver. Tijdens zijn afscheidsreceptie bij Wijkcentrum Middelharnis kreeg hij deze onderscheiding uitgereikt van wethouder Gerrit de Jong.De heer De Ruiter is een vrijwilliger pur sang. Zo was hij van 1962 tot 1981 vrijwilliger bij Supportersvereniging Flakkee, waar hij de functies van wedstrijdsecretaris, scheidsrechter en juniorenleider vervulde. Van 1980 tot 1989 heeft hij kantinediensten gedraaid bij de korfbalvereniging Good Luck in Middelharnis. Ook was de heer De Ruiter vanaf 1983 vrijwilliger bij het Verzorgingstehuis De Samaritaan. Hij repareerde de rolstoelen en rollators en verzorgde het videowerk. Ook was hij jarenlang actief voor tafeltje-dekje. Vanaf 2003 tot heden is de heer De Ruiter vrijwilliger bij wijkcentrum Middelharnis. Hij was hier beheerder en gastheer, en zorgde ook voor het onderhoud van het gebouw.
De heer De Ruiter is vanwege zijn gezondheid genoodzaakt te stoppen als vrijwilliger bij de diverse instanties.
Wethouder De Jong gaf in zijn toespraak aan dat mensen zoals de heer De Ruiter onmisbaar zijn in de samenleving. Zij dragen bij aan sociale cohesie, aan gemeenschapsvorming, kortom aan een betrokken samenleving.


7 februari 2015

Vrijwilligers gevraagd voor Repair Cafe Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAATS - Het Repaircafe heeft een locatie gevonden in Ooltgensplaat, waar een nieuw Repaircafe wordt opgezet. Het Fort Prins Frederik, Havendijk 16 in Ooltgensplaat gaat voorlopig een maal per maand fungeren als lokaal Repair Cafe. Hiervoor wordt een groep gezellige, enthousiaste vrijwilligers gezocht. Mensen die handig zijn in b.v. het repareren van elektrische apparaten, fietsen, kleding en computers enzovoort en ook gastdames/heren die de klanten kunnen ontvangen en eenvoudig administratief werk willen doen, maar ook voor een kopje koffie/ thee kunnen en willen zorgen. 

Het Repair Cafe start zodra er voldoende vrijwilligers zijn. Het plan is om iedere 3e zaterdag van de maand open te gaan van 10.00 uur tot 14.30 uur. Het gaat om circa 4 uur uur per maand, maar dat zou in de toekomst meer kunnen worden, afhankelijk van het aantal klanten en uw beschikbaarheid. Dus heeft u wat tijd over en wilt u deze tijd besteden om andere mensen te helpen hun kapotte spullen te repareren en beschikt u over de nodige kennis, Meld u dan aan via: repaircafeooltgensplaat@gmail.com 
 
U krijgt dan uiteraard alle informatie en uitleg die u wilt. De ervaring leert dat het al snel kan uitgroeien tot een vriendenclub en dus heel gezellig kan worden!
2 februari 2015
 

MYSTERIEUS MEMO BUITEN DE RAAD VAN GOEREE-OVERFLAKKEE OM

 
Aan:                      het Presidium
Van:                      College
Datum:                 02 december 2014
Reg.nr.                 Z-14-36771/32775
 
 
 
Aan de leden van het Presidium,
 
Door middel van deze memo wordt u nader geïnformeerd over een aantal aangescherpte veiligheidsmaatregelen, die betrekking hebben op het gemeentehuis en bestuurscentrum het Rondeel. Er zijn een aantal (ICT)beheersmaatregelen getroffen en eenvoudige bouwkundige aanpassingen uitgevoerd. Om de toegang van de raadsleden optimaal te laten verlopen is het immers goed dat er voor medewerkers en raadsleden duidelijkheid is op welke wijze de toegang tot het gemeentehuis is georganiseerd.
 
Bezoek gemeentehuis
Als een raadslid een afspraak heeft in het gemeentehuis dan kan hij/zij, via de hoofdingang, zich melden bij de ontvangstbalie van het KCC. Het KCC zal dan (de griffie, het collegelid, het afdelings-hoofd, de ambtenaar etc.) informeren dat er bezoek is en zorgen, dat het raadslid wordt opgehaald. Wanneer het raadslid daarna eventueel nog een afspraak heeft in het gemeentehuis wordt hij/zij daar naar toegebracht. Aan het einde van de afspra(a)k(en) wordt er meegelopen naar de uitgang. Verder is het goed te vermelden, dat er voor het bezoek aan de griffie vooraf geen afspraak hoeft te worden gemaakt.
 
Bouwkundige aanpassingen
Bij binnenkomst in de hal van het gemeentehuis worden de bezoekers ontvangen door een medewerker van de ontvangstbalie. Achter deze ontvangstbalie is een trap naar de 1e etage. Om doorlopen zoveel als mogelijk te voorkomen is er een deur gemaakt met badgelezer. Tevens wordt er op de lift in de hal een badgelezer geplaatst, zodat deze alleen door medewerkers kan worden gebruikt.
 
Autorisatie badges
De badges van de raadsleden zijn alleen geautoriseerd voor het gebruik in het bestuurscentrum het Rondeel. Ze verstrekken geen toegang tot het gemeentehuis of bij de slagboom achter het gemeentehuis. Uit de praktijk blijkt, dat er voor (sommige) raadsleden met de badge wel toegang was tot het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Dit is echter niet de intentie geweest. De autorisatie is teruggezet naar de oorspronkelijke situatie.
 
Parkeren
Voor een bezoek aan het gemeentehuis kan er op het parkeerterrein aan de zijkant van het gemeentehuis worden geparkeerd of op het parkeerterrein nabij de Bosseschool. Dit is in beide gevallen buiten de blauwe parkeerzone.
 
We hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip en medewerking voor deze werkwijze. 


 

10 Nationale medailles en 2 records voor Sophie de Jonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioenschappen wedstrijdzwemmen in Amsterdam heeft Sophie de Jonge uitstekende resultaten behaald. De 12-jarige Stellendamse zwemster verbrak 2 stokoude kampioenschapsrecords op de100m en 200m schoolslag. Deze records werden 18 jaar geleden gezwommen door de latere Olympische Spelen medaillewinnares Hinkelien Schröder.Sophie traint bij WVZ Zoetermeer onder de bezielende leiding van trainster Karin van Straaten. Op het totale kampioenschap had Sophie 9 persoonlijke starts en 1xestafette. Op alle afstanden won Sophie nationale medailles, waarvan 6xgoud (400m vrij, 800m vrij, 400m wisselslag, 100m en 200m schoolslag en de wisselslag estafette), 3xzilver (100mvrij, 200m vrij en 200m wissel) en 1xbrons (200m rug). Met deze resultaten was Sophie de meest succesvolle 12-jarige zwemster van het toernooi en won ruim het Arena Klassement. De bijbehorende prijs was een zwempakket van sponsor Arena.

 


Huishoudelijke Hulp Toelage kan worden ingezet voor ondersteuning bij huishoudelijke taken
 
De rijksoverheid heeft de huishoudelijke hulp toelage (HHT) in het leven geroepen. Dit is een financiële regeling waar gemeenten en zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De HHT is een middel om werkgelegenheid te behouden op het gebied van huishoudelijke hulp. Dit is nodig, omdat door de huidige veranderingen huishoudelijke hulpen hun baan dreigen te verliezen of al verloren hebben.


De Huishoudelijke Hulp Toelage kan onder bepaalde voorwaarden worden ingezet voor de hulp bij het huishouden. Deze dienstverlening wordt geleverd door de zorgaanbieders voor de Hulp bij het Huishouden: Curamare, Tzorg en de RST Zorgverleners.
Wie komt voor de HHT in aanmerking?
•           Personen van 75 jaar of ouder die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo (willen) ontvangen;
•           Personen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst willen afnemen;
•           Mantelzorgers (geregistreerd bij de Stichting ZIJN als mantelzorger of als mantelzorger opgenomen in het ondersteuningsplan van een cliënt).
 
Wat kan met de HHT geleverd worden?
Personen die geen hulp bij het huishouden hebben op grond van de Wmo, kunnen de HHT inzetten voor de gewone huishoudelijke taken. Personen die wel huishoudelijke hulp op basis van de Wmo ontvangen, kunnen een beroep doen op de HHT voor zogenaamde ‘plusdiensten’. Plusdiensten zijn diensten die niet onder de reguliere taken van de zorgaanbieder vallen voor het verzorgen van een schoon en leefbaar huis, zoals bijvoorbeeld  de jaarlijkse ‘grote schoonmaak’, het opruimen van de zolder of de kelder en het zemen van de buitenboel.
 
De HHT voor mantelzorgers kan worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Stel dat u als mantelzorger het huishouden verzorgd bij iemand, dan kunt u de HHT inzetten om u hierbij (tijdelijk) te ondersteunen. Ook kan de HHT worden ingezet als de mantelzorger niet meer aan de eigen huishoudelijke taken toekomt, omdat het verlenen van mantelzorg (te) veel tijd kost. 
 
Welke overige voorwaarden gelden voor de HHT?
U kunt maximaal voor twee uur per week een beroep doen op de HHT. Per uur bent u een eigen bijdrage verschuldigd van € 10,00. Deze eigen bijdrage staat los van de eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wmo. Deze kosten worden door de zorgaanbieder bij u in rekening gebracht. Hiervoor kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.
 
Hoe kan de HHT worden aangevraagd?
Om in aanmerking te komen voor de HHT kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen via het algemene telefoonnummer 14 0187. Op dit formulier geeft u aan  voor welke huishoudelijke diensten u de HHT wilt inzetten. U kunt een beroep doen op de HHT voor periodieke ondersteuning (wekelijks of maandelijks), maar ook voor incidentele ondersteuning. De HHT wordt maximaal voor de duur van het lopende kalenderjaar toegekend.
 
Gemeentelijk budget HHT
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een maximaal budget dat kan worden ingezet per kalenderjaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. Als dit bedrag is bereikt, kan voor het betreffende kalenderjaar geen HHT meer worden toegekend. 
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de Huishoudelijke Hulp Toelage dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of een e-mail sturen naar
info@goeree-overflakkee.nl.
 


1 februari 2015
 

Elise Tanis zevenvoudig Nederlands kampioene

De Schotejil nam deel met zes zwemmers aan de Nationale zwemkampioenschappen korte baan voor Junioren/Jeugd, die in het weekend werden gehouden in Amsterdam. Er werden 8 medailles in de wacht gesleept en Elise Tanis behaalde maar liefst zeven Nationale titels. Een bronzen medaille was er voor Jorian Tanis.v.l.n.r.  Elise Tanis (7 Nationale titels), Jorian Tanis (brons op 400m vrij)

Elise Tanis verscheen 7 keer persoonlijk aan de start en werd 7 keer overtuigend eerste. Resp. slagen waarop zij Nederlands kampioene werd, waren 50m vrij (27.35), 100m vrij (59.36), 200m vrij (2.08.47), 100m rugslag (1.07.17), 200m rugslag (2.24.43), 100m vlinderslag (1.05.95) en 200m wisselslag (2.27.20). Het moge duidelijk zijn, dat haar maximale score, goed voor 10 clubrecords,  erg bijzonder is. Behalve Elise Tanis zwom ook Jorian Tanis naar een ereplaats (3e) en wel op de 400m vrij in 4.15.00.
Jorian Tanis kwam ook nog uit op 50m vrij (25.56) en 200m vrij (2.00.65). Lotte Middelbos zwom op resp. 50m vrij (28.77) en 200m wisselslag (2.35.30) eveneens naar mooie tijden.
De Junioren-estafette 4x100m vrij, met Manon Middelbos, Bibi Middelbos, Lieske Zijlstra en Elise Tanis, zwom tenslotte een clubrecord in 4.21.97. Overigens was hier de splittijd 59.45 van Elise Tanis al een voorbode voor haar uiteindelijke supertijd op de 100m vrij van 59.36.
1 februari 2015

De ramp lang gelee, maar voor altijd dichtbij”

Herdenking Watersnoodramp Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE  - In die verschrikkelijke nacht van 1 februari 1953 verloor het kleine dorp, 86 van zijn inwoners. Oude mensen, jonge mensen en ook hele kleintjes. Het verdriet en het gemis kon tientallen jaren later pas geuit en besproken worden. Hans Timmer was 17 jaar toen hij tijdens die rampnacht zijn moeder verloor. Hij schreef er een lied over. Hij zong het tijdens deze herdenking.Vanaf het dorpshuis vertrok zondagmiddag, een grote stoet mensen. Onder aanvoering van brandweer en afvaardiging van de gemeenteraad, waaronder onze waarnemend burgervader Jan Pieter Lokker, naar het watersnoodmonument aan het Finlandplein. Na het welkomstwoord door  René Kom, volgde het voorlezen van de namen van alle 86 slachtoffers door mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman.Hans Timmer, zong daarna a capella zijn zelfgeschreven lied, dat door de geschiedenis erachter, extra indruk maakte. “Het water van de zee zo hoog. Een mens zo klein en machteloos….. Waar een schreeuw van angst niet wordt gehoord. Door stormkracht gesmoord….Die tijd vergeet ik nimmer meer. Ik hoor haar stem steeds weer, steeds maar weer.”Burgemeester Lokker las een ‘weerbericht’ voor van de nacht van 31 januari op 1 februari. “…Weinig uren later nam de zee het land, dat eerder door mensenhand, van haar genomen was.” Lokker noemde ook het totale aantal slachtoffers van 488, op Goeree-Overflakkee. “Door het noemen van hun namen willen en kunnen wij hen nooit vergeten en blijven zij op een bijzondere manier in ons midden. De ramp en alle slachtoffers zijn mede daardoor nog geen geschiedenis, maar horen bij het heden.” Hij riep op om waakzaam te zijn en de ramp van 62 jaar geleden te blijven herdenken. “Toen een storm als een dief in de nacht land en leven heeft genomen.”  Na het blazen van de Last Post door Henk Mackloet volgde een minuut stilte.25 januari 2015

Dierenweiden Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk in beheer bij vrijwilligers
 
REGIO - De afgelopen weken heeft de gemeente Goeree-Overflakkee twee gebruikersovereenkomsten ondertekend voor het beheer van de dierenweiden in Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk. De heren Van Moort en Van den Doel beheren de dierenweide in Nieuwe-Tonge. De heer Arensman doet dit samen met zijn zoons voor de dierenweide in Sommelsdijk. Dit betekent dat het onderhoud van de weide en de verzorging van de dieren voor hun rekening is. Door hun inzet en enthousiasme blijven beide dierenweiden bestaan.

 

Ondertekening gebruikersovereenkomst door de heren Van Moort en Van den Doel

De gronden van de dierenweiden zijn eigendom van de gemeente. Voorheen werden de dierenweiden beheerd door externen. Hiervoor kregen zij van de gemeente een vergoeding. Door de bezuinigingsopgave van de gemeente, kon het beheer niet langer worden betaald. De enige optie was om de dierenweiden op beide locaties te sluiten. Omwonenden lieten de gemeente weten het een gemis te vinden als de dierenweiden zouden verdwijnen. Samen met hen is gekeken naar een alternatief. Een oproep voor vrijwilligers bleek de oplossing. Verschillende mensen hebben aangegeven vrijwillig het beheer te willen oppakken, waarvan uiteindelijk de heren Van Moort en Van den Doel voor Nieuwe-Tonge en de heer Arensman voor Sommelsdijk de overeenkomst met de gemeente hebben ondertekend.
 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over de inzet van de vrijwilligers. “Het is mooi om te zien hoe enthousiast de heren zijn over hun taak. Een goed voorbeeld van burgerkracht. Fijn dat wij op Goeree-Overflakkee zulke betrokken inwoners hebben. Samen zorgen we voor het behoud van de leefbaarheid en de vitaliteit in de kernen”.
 
Financiële ondersteuning
Alle kosten voor het beheer, de verzorging van de dieren en het onderhoud van de dierenweiden zijn voor rekening voor deze vrijwilligers. Daarnaast hebben zij verschillende plannen om de dierenweiden op te knappen en te vullen met meer of andere dieren, zodat  de weiden aantrekkelijker worden voor omwonenden en passanten.
 
Vindt u dit een goed initiatief en wilt u de heren financieel ondersteunen? Dan kunt u voor de dierenweide in Nieuwe-Tonge contact opnemen met de heer Van Moort via
w.vanmoort@live.nl en voor de dierenweide in Sommelsdijk kunt u contact opnemen met de heer Arensman via p.arensman@kpnplanet.nl23 januari 2015

Wmo-Adviesraad biedt wethouder De Jong een handreiking aan voor herziening mantelzorgbeleid
 
Op woensdagmiddag 21 januari overhandigde de heer Wim van der Kamp, secretaris van de Wmo-Adviesraad, een adviesdocument aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Het document bevat informatie en aanbevelingen voor het door de gemeente nog op te stellen nieuwe mantelzorgbeleid. Wethouder De Jong heeft het adviesdocument met dank in ontvangst genomen. Hij is blij met het advies en heeft toegezegd het te betrekken bij het op te stellen beleid door de gemeente. Op dit moment werkt de gemeente Goeree-Overflakkee aan een herzien mantelzorgbeleid. De verwachting is dat  het nieuwe mantelzorgbeleid medio 2015 gereed is. 
 
Namens de Wmo-adviesraad waren naast Wim van der Kamp ook aanwezig: Cor Hameeteman, Sylvia Verwijs, Jan van Gurp en Piet Vervloet. De Wmo-adviesraad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies.
 
De Wmo-adviesraad Goeree-Overflakkee bestaat uit dertien vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. 


Veel nieuwe woningen op Goeree-Overflakkee
 
“Op Goeree-Overflakkee trekt de woningmarkt het komende jaar aan, de gemeente ontving van ontwikkelaars en corporaties aanvragen voor maar liefst 300 nieuwbouwwoningen”, zo meldt wethouder Piet Koningswoud.

De cijfers blijken uit recente aanvragen voor omgevingsvergunningen van diverse projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Er staan nieuwe woningen (waaronder ook recreatiewoningen) op de rol in plaatsen als Ooltgensplaat, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Ouddorp, Dirksland en Sommelsdijk. "Een goede en positieve impuls voor ons eiland”, vervolgt Piet Koningswoud. De afgelopen jaren zijn er op Goeree-Overflakkee, in tegenstelling tot  andere gebieden,  aardig wat nieuwe woningen gerealiseerd. En ook komend jaar zetten we deze trend voort. Met de nieuwe woningen wordt een brede doelgroep bediend.
 “De woningbouwprojecten worden steeds meer vraaggericht ontwikkeld. Hierbij staan de woonwensen van de consument centraal", vertelt wethouder Piet Koningswoud. Met de bouw van de 300 woningen loopt Goeree-Overflakkee voorop  in de verwachtingen van Bouwkennis, die onlangs in een onderzoek publiceerde dat de woningbouw in 2015 weer gaat toenemen. Bouwkennis is een uitgever van marktinformatie over de bouwsector.


20 januari 2015

Gemeente scoort hoog bij kwalitatieve beoordeling Basisregistratie Personen (BRP)
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In 2014 zijn alle gemeenten in Nederland voor de eerste keer onderworpen aan een Audit Nieuwe Stijl voor de kwaliteit van de Basisregistratie Personen en Reisdocumenten (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie). Een audit is een onafhankelijke beoordeling om de activiteiten en de resultaten van een organisatie te onderzoeken en te evalueren.
 
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar zowel de inhoud van de Basisregistratie Personen (BRP) als de processen rondom de beveiliging van persoonsgegevens en de privacy bewaking. De portefeuillehouder Dienstverlening, wethouder Marnix Trouwborst, is er trots op dat Goeree-Overflakkee zo goed heeft gescoord in deze audit.
 
“Het totale bestand met 48.000 persoonslijsten is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecontroleerd. Daarbij scoorde Goeree-Overflakkee op het ijkmoment 99,99 %
(de norm is 99,5 %), dit is later zelfs gecorrigeerd in 100%”, aldus de wethouder.
 
Een foutloos bestand is bijzonder en ook opmerkelijk, temeer omdat na de herindeling van  januari 2013 een achterstand moest worden weggewerkt. Met deze score staat Goeree-Overflakkee bovenaan in de lijst van Zuid-Hollandse gemeenten en bovenaan in de lijst van gemeenten van vergelijkbare omvang.
 
Naast de Audit Nieuwe Stijl moeten gemeenten ook een zogenaamde zelf-evaluatie uitvoeren voor de BRP-processen. De zelfevaluatie BRP vervangt de driejaarlijkse GBA-audit. In het onderzoek wordt gekeken naar de zogenaamde BRP-processen. Dit zijn:
 
•           de inrichting van de basisregistratie;
•           de werking van de basisregistratie;
•           de beveiliging van de basisregistratie;
•           de verwerking van gegevens in de basisadministratie (BRP-gegevens) voor zover het om de gemeentelijke voorziening gaat of voor zover het college verantwoordelijk is voor de bijhouding.
 
Bij deze zelf-evaluatie scoorde de gemeente Goeree-Overflakkee 98% op de Basisregistratie Personen en 95% op de Reisdocumenten. Ook dit zijn zeer hoge scores in relatie tot de norm (90%) en de scores van de andere gemeenten in Nederland. 
 19 januari 2015
 

Eerste kinderboek Caroline Melissant landelijk in de Openbare Bibliotheek

GOEDEREEDE - Het eerste kinderboek van Caroline Melissant uit Goedereede met de titel ‘Walter & Poes , Verstoppertje in de Noordzee’ kwam 21 juni 2014 uit. De eerste druk is binnen een half jaar bijna uitverkocht. Jonge lezertjes die meer willen leren over de vissen in de Noordzee kunnen nu ook in de Openbare Bibliotheek op de meeste locaties in heel Nederland het boek lenen.


Foto: PR

De schrijfster Caroline Melissant is enorm trots dat haar kinderboek nu landelijk verspreid in de Openbare Bibliotheken op de boekenplank staat en het nu mogelijk is voor alle kinderen om het boek te lezen en te leren welke vissen er in de Noordzee leven. “Toen ik jong was zat ik graag in de bibliotheek aan een tafeltje te bladeren door zoekboeken. Een fijne herinnering die me is bijgebleven en ertoe heeft geleid dat mijn eerste boek een zoekboek is geworden. Ik hoop dat de jonge lezertjes van nu ook met veel plezier ‘Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee’ lezen in de bibliotheek, op school of thuis.”

Verstoppertje in de Noordzee   
Welke vissen zitten er in de Noordzee? Hoe zien ze eruit? Welke kleuren hebben ze? Waar en hoe leven ze? De hoofdpersonen Walter en Poes fantaseren over hoe het eruit ziet onder water. Ondertussen in de diepe Noordzee speelt de Rode Poon met zijn 10 vriendjes verstoppertje. De schol, kabeljauw, rode mul,  tarbot, inktvis, zonnevis, haring, zeebaars, tong en makreel hebben zich verstopt. Rode Poon neemt de jonge lezertjes mee op zijn zoektocht. De aandacht van het kind wordt naar de aantrekkelijk gekleurde illustraties getrokken waarin op iedere pagina een vis is verstopt.

Boekreeks
Dit is het eerste boek van Caroline Melissant uit Goedereede. De tekst voor deel twee is geschreven en de illustraties worden momenteel door Denise Kruithof gemaakt. “Het idee is een boekenreeks van vier zoekboeken die elk gaan over een schakel in de visketen. Na het lezen van alle boekjes kennen kinderen precies de weg die de vis aflegt vanaf de vangst op zee tot de vis in de winkel ligt. Naar verwachting komt deel twee, waarin Walter en Poes gaan vissen op de Noordzee, in augustus dit jaar uit. Deel één is bijna uitverkocht. Kijk op visserijavonturen.nl voor de verkooppunten of neem contact op met Caroline Melissant.


Het boek Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee is met ondersteuning van Rabobank Goeree-Overflakkee en VVV-Ouddorp aan Zee uitgebracht.
14 januari 2015


Nieuw verkeerscirculatieplan Ouddorp in concept gereed
 
OUDDORP - Sinds de zomer in 2014 is de gemeente Goeree-Overflakkee samen met Rho adviseurs bezig met de ontwikkeling van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de dorpskern Ouddorp. Inwoners en ondernemers konden via een online applicatie op een kaart verkeersknelpunten aangeven. Deze knelpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Het plan is in concept klaar. De verwachting is dat het verkeerscirculatieplan in april of mei in werking treedt.
 
In 2003 is in de voormalige gemeente Goedereede een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de dorpskern Ouddorp. Dit plan beschreef de maatregelen die nodig waren voor een goede doorstroming van het verkeer voor een periode van minimaal tien jaar. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in en rondom Ouddorp, waardoor het verkeerscirculatieplan moet worden geactualiseerd. Ook is er behoefte aan een actueel beeld van het functioneren van de huidige verkeersstructuur en vragen de nieuwe ontwikkelingen om een nieuwe visie op de verkeersstructuur. Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid van het centrum met name ook voor de fiets.
 
Verkeersknelpunten
In de zomer heeft de gemeente inwoners uit Ouddorp opgeroepen om verkeersknelpunten kenbaar te maken via een online applicatie. Hier is uitgebreid gebruik van gemaakt!
De belangrijkste knelpunten die zijn aangegeven zijn:
·         snelheid/wegbreedte/landbouwverkeer op diverse wegen
·         onoverzichtelijke kruispunten in de kern
·         parkeerdruk in het centrum
·         hoge snelheid op diverse wegen
·         routes bevoorradend verkeer
·         onduidelijke bebording/bewegwijzering
Deze knelpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het concept verkeerscirculatieplan.
 
Planning
Het verkeerscirculatieplan is in concept gereed. Deze is door een goede samenwerking met en inbreng vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen tot stand gekomen. In februari presenteert de gemeente het plan aan de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de hulpdiensten, Ondernemersvereniging Ouddorp, Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen, Veilig Verkeer Nederland, VVV Ouddorp aan Zee, Fietsersbond en lokale bevolking. In maart of april organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners uit Ouddorp, waar een uitleg wordt gegeven over het verkeerscirculatieplan. Hierna gaat het plan naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Na de besluitvorming treedt het verkeerscirculatieplan in werking.11 januari 2015

Schotejil succesvol op Regionale zwemkampioenschappen
 

MIDDELHARNIS - Een kleine afvaardiging van z.c. De Schotejil uit Middelharnis heeft tijdens de Regionale Winterkampioenschappen in Alblasserdam voor prima resultaten gezorgd. Er werden 10 ereplaatsen behaald. Verder konden ook 2 clubrecords worden opgetekend voor Elise Tanis (2002) op resp. de 100m vrij (1.00.94) en de 200m rugslag (2.28.11).
 
Meteen al in het eerste nummer was het raak voor de Schotejil, toen Elise Tanis haar eerste titel behaalde op de 100m vrij in een tijd van 1.00.94. Later voltrok zich het zelfde scenario, toen zij ook de 200m rugslag won in 2.28.11. Verrassend was daarna vooral de 100m schoolslag van Lieske Zijlstra (2002), die 3e werd in een mooie tijd van 1.22.97. Ook Manon Middelbos (2001) werd 3e in haar leeftijdsgroep op de 100m schoolslag in 1.21.46. Op de 200m schoolslag behaalde Manon Middelbos zelfs de 2e plaats in een tijd van 2.57.38. Zus Lotte Middelbos (1999) zwom op de 200m schoolslag in een tijd van 2.54.54 naar de 3e plaats. Jorian Tanis (1999) zwom op de 100m vlinderslag in een p.r. van 1.06.71 naar de 3e plaats. Later herhaalde zich dit beeld zich op zowel de 100m vrij als de 200m rugslag waarop  hij eveneens 3e  werd in resp. een knappe 55.90 en een zo mogelijk nog opmerkelijkere 2.19.09. In één van de laatste zwemnummers wist Bibi Middelbos (2002) een 3e plaats te behalen op de 100m vlinderslag in een tijd van 1.19.01.
 
Vermeldenswaardige prestaties waren er o.a. voor Jacob Mackloet (2000) met een dik p.r. op de 100m schoolslag in 1.23.37 en later ook nog op de 200m vrij in 2.17.74. Jorian Tanis verbeterde zijn tijd op de 200m vrij tot 2.02.42. Verder waren er ook bij de meisjes p.r.-tijden voor Lieske Zijlstra en Manon Middelbos op de 200m rugslag in resp. 2.43.21 en 2.39.41. Lotte Middelbos zwom op de 100m schoolslag onder de grens van 1.20 en zette een tijd neer van 1.19.13. David Kievit (1999) zwom op de schoolslag een tijd van 1.18.45 en zwom een mooi p.r. op de 200m rugslag in 2.29.70. Odette Holster (1999) tenslotte kwam in actie op de 100m vinderslag (1.19.31), de 100m rugslag (1.15.95) en de 200m schoolslag (3.11.64).

 

10 januari 2015

Nieuwjaarsconcert De Hoop

OUDDORP - Zaterdagavond 10 januari speelde Fanfareorkest De Hoop haar Nieuwjaarsconcert in de grote zaal van Dorpstienden. De avond werd geopend door het blokfluitorkest, waarvan enkele kinderen pas zijn gestart met muziekles. Daarna volgde het jeugdorkest, dat later werd aangevuld met de rest van de orkestleden. Muzikaal werd een reis om de wereld gemaakt. Patrick Polie was spreekstalmeester.


 De blokfluitgroep onder leiding van Inge Kregel-Verbraak  (Foto: Maria Evers)


Leden van het jeugdorkest  (Foto: Maria Evers)De slagwerkgroep met een experimenteel muziekstuk (Foto: Maria Evers)


10 januari 2015

Opening mooie expositie in Remonstrantse kerk

SOMMELSDIJK - Zaterdag 10 januari was de feestelijke opening van de expositie Fine Art Fotografie van Wim Weeda en Keramiek van Pien in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat. Joep Luyckx verzorgde de opening.


Echte kunst bezorgt Joep slapeloze nachten. Foto: Maria Evers

Wim Weeda heeft een brede fotografische interesse, op de expositie toont hij dit met portretten, landschappen en digitale fotobewerking op basis van kleur en zwart/wit fotografie. Zijn inspiratie doet hij onderweg op door te kijken naar situaties, landschappen en ontmoetingen met mensen. Fotograferen, bewerken, printen en inlijsten doet in eigen beheer (behalve extra grote prints). Hij gebruikt zijn foto's om mee te doen aan (inter)nationale wedstrijden,
publicaties, exposities en het (zelf) printen en maken van fotoboeken. 


Ganzen door Wim Weeda.
Foto: Maria Evers

Ineke Snoek-Terlouw uit Dirksland, maakt onder de naam Pien al sinds 2005 verrassende beelden en keramiek (http://www.beeldenvanpien.nl) De beelden worden met de hand hol opgebouwd en daarna geglazuurd. Soms wordt er textiel in haar beelden verwerkt, dan worden de beelden beschilderd omdat glazuren dan niet meer mogelijk is. Haar beelden zijn uniek (er wordt nooit een tweede van gemaakt), zwierig, vol beweging en humor. Ieder beeld heeft een bijpassende titel waardoor de fantasie van de toeschouwer geprikkeld wordt. In haar optie is alles mogelijk en wijkt ze wel eens af van het traditionele. Dit geeft haar werk net dat beetje ‘anders’.'Don't you dare' van Pien. Foto: Maria Evers


9 januari 2015

Verklaring van burgemeester Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs

“Namens het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee spreek ik mijn diepe afschuw uit over de terreuraanslag in Parijs, waarbij journalisten en politiemensen om het leven kwamen.
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en geliefden. Alle slachtoffers waren mensen die uit hoofde van hun beroep, maar vooral ook uit overtuiging, opkwamen voor onze vrijheden en voor de bescherming van die vrijheden. Daarom raakt deze aanslag ons allemaal en voelen wij de aanslag als een aantasting van een van de belangrijkste kernwaarden van onze samenleving: de vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid die net zo diep geworteld is als de vrijheid van godsdienst. Wij zullen blijven geloven in een open samenleving, waarin tolerantie een kernwaarde is die wij koesteren. Een samenleving waar een plek is voor iedereen. Nee, wij buigen niet voor terreur en geweld, niet Goeree-Overflakkee, niet in Nederland, nee, nergens in onze vrije democratie.”


De burgemeester van Goeree-Overflakkee (wnd.),
Jan Pieter Lokker.7 januari 2015

Goeree-Overflakkee
 
Raadslid Rob Maliepaard doet aangifte tegen VVD-wethouder Marnix Trouwborst


 

januari 2014

Nederlandse visserij bruist van innovatie

‘Innovatieve marketing’ nieuwe categorie bij prijzen vissers

Door: Maria Evers
STELLENDAM –  ‘De visserijsector moet zelf de partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen ontwikkelen en schrijven. Ik zal daarvoor het initiatief nemen’, aldus directeur Johan van Nieuwenhuizen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de United Fish Auctions (UFA), in de visafslag aan de haven van Stellendam. ‘Dat scherpt het debat en geeft focus aan belangenbehartiging.’ Behalve uitreiking van de prijzen voor best verzorgde vis, was er was dit jaar een nieuwe categorie voor die ondernemer, die het afgelopen jaar het meest investeerde in innovatieve marketing.De winnende vissers met in hun midden Johan van Nieuwenhuizen

Over de drie visafslagen Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat is er een daling van 10% in omzet waar te nemen. Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle UFA-medewerkers en de tijdig genomen efficiency maatsregelen is het bedrijfsresultaat echter gelijk gebleven. De tong- en scholprijzen zijn gezakt, maar de aanvoer steeg met 20%. Positiever was de prijsontwikkeling met 15% bij tarbot en griet. Ook de gemiddelde garnalenprijs was 4 euro per kilo hoger bij een gelijke aanvoer als in 2012. Positief was de toename van de gemiddelde omzet per kotter. De kwaliteit van de aangeleverde vis is toegenomen door doorontwikkeling van de vangsttechnieken en een betere communicatie met de afnemers.

Doelstellingen
Veel van de doelstellingen voor 2013 zijn behaald en invulling van nieuwe projecten en initiatieven heeft vorm gekregen. Dienstverlening en efficiency zijn verbeterd. Digitalisering is verder doorgevoerd. Dit voorjaar wordt het definitieve ontwerp afgerond van een ambitieus plan voor de ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd Scheveningen. Vanuit het Regionaal Innovatienetwerk Zuidwest Nederland/Blueport Zuidwest Nederland is in samenwerking met de Zeeuwse visafslagen de introductie en promotie van lokale vis aan een lokale keten voorbereid. Naar verwachting volgt de eerste levering in februari.

Komend jaar
De quota voor schol is met 15% gestegen, voor tong is het met 15% gedaald. Voor de schol betekent dit een stijging van 180 ton per week extra afzet. ‘Een uitdaging om deze groei goed in de markt te zetten.’ In het geheel verbetert de visserij zich door meer oog voor ecologie, scherpere kostprijs en beter product.  ‘Helaas is dit nog niet voor alle visserijbedrijven mogelijk en toegankelijk. Een groot deel van de vloot is nog in afwachting van politieke besluitvorming voor een ontheffing op de pulsvisserij. Ik ga er van uit dat begin 2014 verdere verruiming voor ontheffing op de puls zal plaatsvinden. Verdere vertraging leidt tot schade voor de economie en het innovatievermogen in de visserijsector.’

Grote verschillen
De verschillen tussen traditionele visserij en pulsvisserij zijn groot. De pulsvisserij heeft een lager kostprijs per kilogram vis door minder brandstofverbruik, betere ecologische prestaties door grotere vangstselectiviteit en minder bodemberoering. Het betere bedrijfsresultaat levert meer investeringscapaciteit voor verdere innovaties, zoals terugbrengen van de bijvangst (discardvermindering). Johan Baai (TH10) gaf afgelopen september een presentatie over de pulsvissrij in Venetië en deze techniek is door de Italiaanse vissers met enthousiasme ontvangen. ‘Ik ben er van overtuigd dat we als sector zelf moeten investeren in communicatie van innovaties. Een pilot met de puls op de Adriatische Zee is nu in ontwikkeling met Nederlandse technologie.’


 


Nicolas Tanis en Erik Hamann ontvangen de prijs voor innovatieve marketing van Johan van Nieuwenhuizen


Best verzorgde vis
Wout Boelaars en Andre ’t Mannetje van de SL3 namen de prijs in ontvangst in de categorie kotter 2000pk. De SCH65 won bij de Flyshooters en de GO57 bracht de beste garnalen naar de afslag. Nicolas Tanis en Erik Hamann van de GO48 werden geprezen voor hun innovatieve marketing. Zij gebruiken kritiek en advies uit de markt om hun product te verbeteren. Zij waren ook actief tijdens de workshop ‘vergeten vis’ tijdens het World Food festival 27 oktober in Rotterdam.

  


Nieuwjaarsborrel Gay op Flakkee
 
Middelharnis - Onder het genot van een borrel, muziek en een hapje nodigt de Stichting Gay op Flakkee iedereen uit op donderdagavond 9 januari elkaar het beste te wensen voor 2014. De Nieuwjaarsborrel zal worden gehouden in de Foyer van het Diekhuus, Beneden Zandpad te Middelharnis.
 
De Stichting Gay op Flakkee is de belangenorganisatie voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) van Goeree-Overflakkee en streeft naar openheid over en acceptatie van seksuele diversiteit op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.
 
Een gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten en te spreken! Ook vrienden en familieleden zijn welkom. Een goed moment om te toasten op 2014 en het jaar goed in te luiden voor alle activiteiten van de stichting komend jaar. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur in het Diekhuus te Middelharnis. Toegang is gratis, drank op eigen kosten. Wilt u meer weten van de Stichting Gay op Flakkee? Zie 
www.gayopflakkee.nl, mail ons:info@gayopflakkee.nl of like ons op Facebook. Ook is het mogelijk donateur te worden. NL84RABO0118.2811.19t.n.v. St. Gay op Flakkee o.v.v. donatie 2014.
 


Per 1 januari onderhoud openbare verlichting door CityTec 
 
GOEREE-OVERFLAKEE - De samenwerking tussen de gemeente en Ziut is het afgelopen jaar niet naar wens verlopen. Daarom heeft de gemeente het contract met Ziut opgezegd. De gemeente heeft per 1 januari CityTec de opdracht gegeven om het onderhoud aan de openbare verlichting uit te voeren. En daarnaast de huidige storingen met de hoogste prioriteit aan te pakken.
 
Inwoners ondervinden helaas regelmatig hinder van storingen aan de openbare verlichting. CityTec stelt al het mogelijke in het werk om problemen met de verlichting zo snel mogelijk te verhelpen. CityTec probeert bovendien door preventief onderhoud problemen te voorkomen.
 
Inwoners kunnen veel betekenen bij het zo snel mogelijk oplossen van een storing aan de openbare verlichting. Als er problemen zijn met de verlichting is het belangrijk dat de storing zo snel mogelijk wordt gemeld. Bij een melding is het belangrijk dat het nummer van de lichtmast en het adres van de meest nabij gelegen woning worden vermeld. Ook andere informatie kan van belang zijn, bijvoorbeeld of er onlangs graafwerkzaamheden zijn geweest. Uw informatie helpt bij het sneller vinden van de oorzaak en het oplossen van de storing.
 
Niet werkende verlichting wordt meestal binnen vijf werkdagen gerepareerd. Als blijkt dat niet werkende verlichting het gevolg is van een storing in het elektriciteitsnet, geeft CityTec de storing door aan netbeheerder Stedin. Dan duurt reparatie mogelijk langer.
 
Storing melden
Inwoners geven storingen aan de openbare verlichting door aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl. Het is ook mogelijk om de melding digitaal via de website www.goeree-overflakkee.nl door te geven.


2 januari 2014

Groeiend aantal deelnemers aan onofficieel maar zeer gezellig evenement

Nieuwjaarsduik strandje Stad

STAD A/H HARINGVLIET - Woensdag 1 januari doken ongeveer 30 mensen - min of meer vrijwillig - het water in, na het startsein van organisator Piet Huizer. Na afloop werd iedereen bij de voetbal getrakteerd op een heerlijke kop erwtensoep gemaakt door Ina.Een kleine dertig deelnemers aan de duik in het Haringvliet. Foto: Maria Evers


Met 10 graden Celsius was het water niet ijskoud te noemen, maar er stond een snijdende koude wind. Dus lang werd er niet gedraald. Na een kort welkomswoord door Piet Huizer en voordat iemand zich kon bedenken, rende iedereen snel het water in. En misschien renden ze wel nog sneller er weer uit, om te worden opgevangen door de meelevende familie en vrienden, die met handdoeken en badjassen klaar stonden.

Tweede duik

Terwijl de eerste bikkels waren vertrokken naar de kantine van v.v. SNS om met een warme douche het bloed weer te laten stromen, kwamen er nog verlate deelnemers aan. Omdat enkelen het sneu vonden, trok een vijftal de kleding nogmaals uit voor een gezamenlijke, tweede duik in het Haringvliet. In de kantine kwam iedereen weer op temperatuur en kwamen de stemmen los. Toen Ina en Hans binnenkwamen met twee pannen overheerlijke erwtensoep, werden de magen gevuld en was de stemming opperbest.

Snel groeiend aantal deelnemers
Terwijl drie jaar geleden -op zondag- het aantal deelnemers slecht vijf telde, waren er vorig jaar al elf deelnemers te tellen. Volgens de organisatie waren het er deze keer rond de dertig, waarbij de vrouwen goed vertegenwoordigd waren. De organisatie houdt het graag klein en informeel, maar uitgroeien tot vijftig deelnemers moet mogelijk zijn. januari 2014

 117e jaarvergadering Koninklijke Schuttevaer afdeling Goeree-Overflakkee

Twee stromingen bij leden KSV

door: Maria Evers
OUDE-TONGE - Sommige leden gaat het samengaan in een grote branchevereniging binnenvaart BLN/Schuttevaer te snel. Zij willen onafhankelijk blijven. Anderen gaat het niet snel genoeg. Deze verdeeldheid is ook terug te vinden bij de leden van de kleinste afdeling van district Zeeland, het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Zij zien ook de urgentie van spoedige samenvoeging en zouden deze vraag al graag komend jaar voorleggen aan leden om te behandelen tijdens het volgende congres. 2014 wordt een grote uitdaging.

De contributie is een lastig verhaal. Voor nieuwe leden wordt een contributie arrangement uitgewerkt. Maar voor de huidige leden van Schuttevaer gelden andere regels. Er zijn bij afdeling Goeree-Overflakkee 19 varende A-leden en 19 B-leden. Schuttevaer heeft het mandaat van BLN op nautisch/technische zaken. Maar op sociaal economisch gebied hebben de B-leden (geassocieerde leden van BLN) alleen spreekrecht en geen stemrecht. Een voorstel uit de zaal is dat alle leden een B-lidmaatschap van Schuttevaer nemen en A-lid worden bij BLN. De argumentatie erachter is om de regioafdelingen hun financiële zelfstandigheid te laten behouden, maar wel voor een vol lidmaatschap te gaan bij BLN, waarbij inbegrepen stemrecht. Mevrouw Marleen Buitendijk die aanwezig is namens de hoofdafdeling, benadrukt het belang van de B-leden voor de vereniging, die vaak de spreekbuis zijn van de A-leden. ‘BLN moet weten wat varende leden belangrijk vinden.’
Lisette Booy, regio coördinator, laat het afgelopen jaar de revue passeren. Belangrijke zaken zoals het huisvuildossier. ‘De minister heeft de hele infrastructuur afgebroken en het systeem van de abonnementen werkt niet. Het is een debacle en we willen een nieuw overleg.’  Wat betreft het AIS vinden de leden dat het nog niet geschikt is om verplicht te stellen. ‘Het is een hulpmiddel en geen navigatiemiddel. Ook bevat het systeem nog fouten en gaat de AIS nog wel eens kapot. Zolang er geen Europese richtlijnen zijn, zou het niet verplicht moeten worden. Elk land en zelfs steden, maken hun eigen regels.’ Alternatief is de elektronische kaart, die beheerders over twee jaar verplicht zijn beschikbaar te stellen, met regelmatige updates.    

Spelregels
Er is vanuit de beroepsgroep veel kritiek op de recreatievaart, waar pas een vaarbewijs wordt gevraagd bij boten langer dan 15 meter. Vooral mensen die een boot huren, weten weinig van de spelregels op het water en zorgen voor gevaarlijke situaties. Ondanks de actie ‘Varen doe je samen’. De recreatievaart is een belangrijke economische pijler, maar zij ziet zelf ook in dat er regels moeten worden gesteld. Een alternatief is voor alle gebruikers van de hoofdvaarwegen een vaarbewijs te vragen. De onjuiste berichtgeving in de pers over ongelukken, zijn mevrouw Booy een doorn in het oog. In 2014 werkt zij verder aan verbetering van het imago van Schuttevaer en de binnenvaart en verleent ze medewerking aan meerdere items van Omroep Zeeland. Ondanks dat in 2014 het rijk beslist over de structuurvisie Grevelingen/Volkerak zijn er voor de schippers tot 2017 in de Zuidwestelijke delta geen veranderingen te verwachten. De versoberingen bij RWS hebben voor alle schippers gevolgen: het inkorten remmingswerken, het vervangen van steigers door buispalen en specifiek in Zeeland de vraaggestuurde bediening van de vier kleine sluizen.

De pilot met RWS betreft stremming is succesvol en heeft veel feedback ontvangen. De website en de appwww.sluisplanning.nl blijven in ontwikkeling. Mogelijkheden voor een nieuwe pilot worden onderzocht en bij RWS wordt meer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Ook de pilot voor het digitaal aanmelden door de tankvaart is succesvol. Er zijn inmiddels 600 schepen aangemeld.


Penningmeester Piet Deurwaarder wordt samen met echtgenoot in het zonnetje gezet met cadeaus en bloemen.
Foto: Maria Evers


Bestuurswisselingen

Tijdens de vergadering wordt het nieuwe bestuurslid Jan Paul Mastenbroek aan de bestuurstafel uitgenodigd. Het bestuur is heel erg blij met een -relatief- jeugdig nieuw bestuurslid. Penningmeester Piet Deurwaarder neemt na 13 jaar de centjes te hebben beheerd, afscheid.

 
 


Goeree-Overflakkee publiceert bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch

REGIO - De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl. De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er voor gekozen om naast de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Alle bekendmakingen van de gemeente zijn voortaan op één digitale plek te vinden. Onder gemeentelijke officiële bekendmakingen vallen publicaties van onder meer: vastgestelde verordeningen, besluiten van algemene strekking, omgevingsvergunningen, beleidsregels, ontwerpbesluiten, besluiten en bestemmingsplannen.

Ter inzagelegging
Niet alleen de bekendmaking maar ook de ter inzagelegging van stukken vindt vanaf 1 januari 2014 elektronisch plaats. Wel is het mogelijk om op afspraak bij de gemeente de papieren stukken in te zien. Ook kunt u tegen een (eventuele) vergoeding een afschrift van een besluit ophalen op het gemeentehuis.

Huis-aan-huisblad
In het kader van de dienstverlening heeft de gemeente besloten om de bekendmakingen voor minimaal 1 jaar ook nog in het huis-aan-huisblad (Groot Goeree-Overflakkee) te publiceren. In de loop van 2014 wordt de digitale publicatie van de bekendmakingen geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten bekijkt de gemeente of na dat jaar met het wekelijks publiceren in het huis-aan-huisblad wordt doorgegaan.

Via de mail op de hoogte blijven
Geïnteresseerden kunnen via de mail op de hoogte blijven van bepaalde publicaties van de gemeente. Zij kunnen zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. De nieuwsbrief bekendmakingen van de gemeente komt hiermee te vervallen.december 2013

Lancering Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee tijdens bijeenkomst Het Delta Netwerk
 
Het eiland van de verbindingen is in beweging! Ondernemers bundelen de krachten 

OUDDORP - Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Het Delta Netwerk op woensdag 18 december werd de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO) gelanceerd. Het Delta Netwerk heeft tot doel om beslissers en belangrijke stakeholders aan elkaar te verbinden ten gunste van de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Kersverse voorzitter van de gelanceerde federatie van ondernemersverenigingen op het gehele eiland Goeree-Overflakkee is Steef Visser, accountant in Middelharnis. 

De FOGO, wat ‘vuur’ betekent in het Portugees, beoogt het vuur in de samenwerking tussen overheden en ondernemers aan te wakkeren en brandend te houden. “Ondernemers hebben altijd een eigen belang, daar zijn het ondernemers voor. Maar de federatie stelt zich continu de vraag: ‘Wat is goed voor het collectief?’, aldus Steef Visser. Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer-Dubbelman en gastvrouw van de bijeenkomst, stelde vast dat Goeree-Overflakkee in beweging is. “We zijn het eiland van de verbindingen, tussen Holland, Zeeland en Brabant. Met de bundeling van ondernemerskracht zullen we nog meer dan nu in beweging komen om deze verbindingen optimaal te benutten, ook de verbinding tussen overheid en ondernemers.”
 
Infrastructuur en samenwerking
De bijeenkomst van Het Delta Netwerk in Fletcher Hotel Duinzicht in Ouddorp stond in het teken van duurzame infrastructuur en samenwerking tussen overheid en ondernemers. René Buck van Buck Consultants International pleitte voor een brede opvatting van het begrip infrastructuur: “Denk niet alleen aan asfalt of water, maar ook aan kennis en innovatie.’ Hij gaf voorbeelden van bedrijven in kleine steden die toch wereldspelers zijn geworden. “Koester het ondernemerschap en herken de potentie van innovatie”, was zijn boodschap aan de verzamelde ondernemers en bestuurders in de zaal.
 
Ruimte voor ondernemerschap en trots
In een forumdiscussie onder leiding van Kamer van Koophandel adviseur Rik van der Linden werd de wens geuit van ondernemers om ruimte te krijgen om te ondernemen. Maar ook om vooral trots te zijn op wat Goeree-Overflakkee nu al is en heeft. Daar mag best wat meer marketing mee bedreven worden. In de forumdiscussie zat overheid naast ondernemers. De overheid vertegenwoordigd door de wethouders Frans Tollenaar en Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en provinciaal gedeputeerde Han Weber. De ondernemers vertegenwoordigd door de voorzitter van de FOGO Steef Visser en twee gelauwerde ondernemers: Ton Plooij van TBP Electronics, winnaar Ondernemersprijs Goeree-Overflakkee 2013 en Matthijs Zeelenberg van Zeelenberg Architectuur, winnaar MVO Award Goeree-Overflakkee 2013.
 
Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee
De FOGO is ook een van de gesprekspartners van de Rabobank en de gemeente Goeree-Overflakkee over de vervolgstappen van het rapport ‘Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee’ dat begin 2014 gepresenteerd zal worden. In dit rapport worden verschillende thema’s benoemd waarmee alle betrokken partijen aan de slag kunnen om de economie op het eiland te stimuleren.
 
Tevreden mopperkonten
Herman Pleij sloot het symposiumgedeelte van de bijeenkomst af met een inspirerende en humoristische kijk op onszelf. De Nederlanders zijn een volk van tevreden mopperkonten. Het is heel gebruikelijk te schelden op ons eigen land en op onze leiders, maar aan het eind van de dag zijn we ‘zeer tevreden’ met het eigen leven. We zijn pragmatisch en slaan de handen over de zuilen ineen om geld te verdienen. Herman Pleij hield een pleidooi voor debranding van Goeree-Overflakkee en het benutten van de rijkdom aan ideeën die in de samenleving aanwezig is.
 
Het Delta Netwerk
De jaarlijkse bijeenkomsten van Het Delta Netwerk worden georganiseerd door de Stichting Het Delta Netwerk en hebben tot doel beslissers en belangrijke stakeholders bijeen te brengen ten gunste van de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Met ruim 120 aanwezigen was deze tweede bijeenkomst van Het Delta Netwerk wederom een succes. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, de Rabobank Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel.December 2014

Gemeente Goeree-Overflakkee onder repressief begrotingstoezicht door provincie


GOEREE-OVERFLAKKEE - De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee onder repressief toezicht geplaatst. Repressief toezicht houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting mag uitvoeren. Repressief toezicht is toezicht achteraf en is daarmee de lichtste vorm.

Toezicht op gemeentefinanciën 

Het toezicht op de financiële positie van gemeenten is een taak van de provincie. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Het doel hiervan is om een gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. De provincie leest mee, wijst op mogelijke risico’s en geeft adviezen en aandachtspunten voor (meerjaren)begrotingen en jaarrekeningen.


Repressief begrotingstoezicht voor 2014 
De begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. De provincie heeft hierbij wel een kanttekening geplaatst. De begroting is namelijk niet structureel en reëel in evenwicht. Dit komt doordat de begrotingsjaren 2014 en 2015 een tekort laten zien. Echter door het omvangrijke en ingrijpende bezuinigingspakket is een structureel sluitende begroting in 2016 tot stand gebracht


11 december 2014
 

Skatevoorziening Rubensplein krijgt ontheffing van college


MIDDELHARNIS - Dinsdag 10 december heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Het college heeft besloten om een ontheffing te verlenen voor de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis.
 


Protesten van gebruikers en omwonenden tegen sluiting skatevoorziening
(Foto: Maria Evers)


Op woensdag 30 oktober heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan over de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. De voorlopige voorziening is toen door de rechtbank afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders kreeg van de rechtbank de opdracht de zaak opnieuw te bekijken en op basis daarvan opnieuw een besluit te nemen.


Het college heeft bij het nemen van de beslissing opnieuw alle belangen in ogenschouw genomen. Omwonenden hebben er belang bij zonder ernstige geluidshinder te kunnen wonen aan of rond het Rubensplein. Daarnaast hebben omwonenden – en andere inwoners uit Middelharnis en omstreken – belang bij een speelvoorziening voor de jeugd.
 

Bij verwijdering van de skatevoorziening zou de kans op geluidsoverlast blijven bestaan doordat skateboarders wel gebruik kunnen blijven maken van het plein. De mogelijkheden tot het nemen van geluid reducerende maatregelen zijn onderzocht, maar die bleken onvoldoende effect te hebben. Bekeken is of er andere locaties binnen de kern geschikt zijn voor de plaatsing van een skatevoorziening. Het college beschouwt het Rubensplein als meest geschikte locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om ontheffing te verlenen voor de skatevoorziening op het Rubensplein. Dit houdt in dat de skatevoorziening in stand kan blijven. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank open.Mevrouw G. de Kooning-Hommes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

MIDDELHARNIS  - Op maandagavond 16 december 2013 is mevrouw G. de Kooning-Hommes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De voormalig burgemeester van de gemeente Middelharnis heeft zich jarenlang vrijwillig ingezet voor belangrijke maatschappelijke projecten.

Mevrouw De Kooning-Hommes ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende vrijwillige werkzaamheden:

Voorzitter van Raad van Toezicht van de RGO (Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee);

Lid van de Provinciale Adviescommissie ‘Berie foar it Frysk’;

Voorzitter van Natuur- en Milieueducatie Friesland;

Voorzitter van de Raad van Beheer en Jeugdzorg Friesland;

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Zuidwester te Middelharnis;

Lid en Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Parc Spelderholt;

Lid Comité van Aanbeveling Wereldwinkel ;

Lid Comité van Aanbeveling en mede-oprichtster Stichting ‘De Boei’;

Lid Comité van Aanbeveling Moedige Moeders;

Voorzitter en adviserend lid Rotaryclub Goeree-Overflakkee;

Voorzitter Culturele Raad Goeree-Overflakkee;

Bestuurslid van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.

Mevrouw De Kooning-Hommes nam op 16 december afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de RGO in Middelharnis.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht in haar toespraak naar voren dat mevrouw De Kooning-Hommes met haar persoonlijkheid, kennis, visie en inzet een grote sociale bijdrage levert aan de samenleving


Twee  ‘historische’ clubrecords van De schotejil uit de boeken gezwommen door Elise Tanis en Sophie de Jonge
 
Een afvaardiging van De Schotejil heeft zaterdag 14 december deelgenomen aan de 2e minioren wedstrijd in Schiedam. Tijdens deze voorrondes kunnen de minioren zich plaatsen voor de finales in het voorjaar van 2014. Twee clubrecords uit het verleden en tot zaterdag in het bezit  van de oud-zwemster Sanne Huijsmans en Esmee Koedoot, niet de minste Schotejillers, werden ruimschoots verbeterd. De nieuwe recordhoudsters zijn Elise Tanis op de 200m rugslag in 2.38.18 en Sophie de Jonge op de 200m vlinderslag in 2.50.74.
 Beide Schotejil talentjes met Pieter van den Hoogenband  (Foto: PR)

De jongste deelneemster van het hele veld was Emma de Jonge. Zij kwam uit op de 100 meter vrij en de 100 meter rug bij de meisjes onder 8 jaar. De Stellendamse zwom 2 maal onder haar persoonlijk records (1.36.28 en 1.43.30) en werd daarmee ruimschoots eerste. Bij de jongens onder de 10 jaar zwommen Christan Kalle en Marijn Vis. Christian zwom een ruim pr op 100 meter school (2.11.44) en dat herhaalde hij op de 50 meter  vlinder (1.03.92) De tijd van Marijn op de 50 meter vlinder was 1.05.75. Sandy van Tigchelen zwom bij de meisjes onder de 10 jaar bijna een minuut van haar 1 jaar oude pr af op de 100 meter rug. Haar nieuwe pr is vanaf zaterdag 2.13.70. Sandy bleek goed in vorm te zijn zaterdag, want haar pr op de 100 meter vrij werd met 15 seconden verbeterd tot 1.59.79. Seffie Bakker zwom nog iets sneller. Haar tijd op de 100 meter vrij was 1.46.07. Ook voor haar een nieuw pr.
Leroy vd Groef was de enige Schotejiller bij de jongens onder de 11 jaar. Hij verbeterde zijn pr op de 100 meter schoolslag tot 1.49.89. Fenne Holleman zwom voor het eerst een 200 meter vrij. Haar tijd op deze afstand was 3.41.77. Bij de jongens onder de 12 zwommen Jens Kooijman, Kevin Vis en Marijn Both 100 meter vlinderslag en 200 meter vrij. Op de vlinder was Jens de snelste van de drie in 1.46.75. Kevin zwom 1.48.33 en de klok van Marijn stond stil op 1.56.72. Op de 200 vrij was Kevin de snelste in een pr van 3.07.17. Jens en Marijn zwommen resp.  3.23.33 en 4.34.29.
 
De junioren moesten aan de bak op 2 zware afstanden. De 200 meter rug en de 200 meter vlinder stond voor hen op het programma. Op beide afstanden werd zeer goed gepresteerd. Op de 200 meter rug bij de meisjes onder 13 jaar werd het uit 2007 daterende clubrecord met 2 seconden verbeterd door Elise Tanis. Het nieuwe clubrecord is nu 2.38.18. Sophie de Jonge (2.42.49), Manon Middelbos (2.46.89) en Kelly v.d. Groef (3.08.56) zwommen naar nieuwe pr`s op dit nummer. Tamara de Ruiter, Lieske Zijlstra en Bibi Middelbos debuteerden met resp. 3.03.10, 3.05.82 en 3.07.99. De tijden van Elise en Sophie geven tevens recht op deelname aan de Nederlandse Junioren kampioenschappen. Op de 200 meter vlinderslag ging Sophie de Jonge helemaal los. Het 10 jaar oude clubrecord op de 200 meter vlinder werd door haar verbeterd met maar liefs 7 seconden tot 2.50.74. Bibi Middelbos zwom op deze afstand naar een mooie 3e plaats in 3.05.93. Lieske Zijlstra (3.35.11), Tamara de Ruiter (3.43.02) en Sofie Nijsse (4.07.77) zwommen deze afstand voor het eerst.  Bij de jongens onder de 13 jaar werden op de 200 meter rug de volgend tijden gezwommen: Aron Paasse 2.41.96, Jacob Mackloet 2.48.46, Dylan vd. Groef 3.05.94 en Tim Wielhouwer 3.07.80. Voor Aron en Jacob betekende deze tijden een nieuw pr.  Op de 200 meter vlinderslag was de uitslag als volgt: Aron Paasse 2.58.81, Jacob Mackloet 3.22.94 en Tim Wielhouwer (debuut) in 3.45.46.

 Heropening Swanehal na tien jaar juridische strijd

OUDE-TONGE - De Swanehal aan de Boezemweg op bedrijventerrrein Oostplaat in Oude-Tonge, is vrijdag 13 december 2013 opnieuw in gebruik genomen. De feestelijke opening werd bijgewoond door wethouder Koningswoud van de gemeente Goeree-Overflakkee. Eigenaar B. Labee hield een toespraak over de Kafkaiaanse toestanden rond de tien jaar durende soap (Gek van de gemeente) die hij en voormalig eigenaar Arie Swaneveld hebben moeten doorlopen.


Wethouder Koningswoud feliciteert B. Labee met de opening van de Swanehal .
(Foto: Maria Evers)


Toespraak B. Labee tijdens de opening
Voormalig eigenaar Arie Swaneveld met naast zich raadslid Aad van Alphen (EVV)
(Foto: Maria Evers)

MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE PAGINA 'ACHTER HET NIEUWS' Gemeente Goeree-Overflakkee publiceert bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf   1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website 
www.officielebekendmakingen.nl  De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad. 
 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er voor gekozen om naast de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Alle bekendmakingen van de gemeente zijn voortaan op één digitale plek te vinden. Onder gemeentelijke officiële bekendmakingen vallen publicaties van onder meer: vastgestelde verordeningen, besluiten van algemene strekking, omgevingsvergunningen, beleidsregels, ontwerpbesluiten, besluiten en bestemmingsplannen.
 
Ter inzagelegging
Niet alleen de bekendmaking maar ook de ter inzagelegging van stukken vindt vanaf 1 januari 2014 elektronisch plaats. Wel is het mogelijk om op afspraak bij de gemeente de papieren stukken in te zien. Ook kunt u tegen een (eventuele) vergoeding een afschrift van een besluit ophalen op het gemeentehuis.
 
Huis-aan-Huisblad
In het kader van de dienstverlening heeft de gemeente besloten om de bekendmakingen voor minimaal 1 jaar ook nog in het huis-aan-huisblad (Groot Goeree-Overflakkee) te publiceren. In de loop van 2014 wordt de digitale publicatie van de bekendmakingen geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten bekijkt de gemeente of na dat jaar met het wekelijks publiceren in het huis-aan-huisblad wordt doorgegaan.


Gemeente biedt minima en uitkeringsgerechtigden goedkope ziektekostenverzekering
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Het college heeft dit besloten, omdat dit de basis biedt voor toegankelijke zorg. Daardoor wordt de kans op participatie in de samenleving vergroot. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. 
 
Collectieve zorgverzekering
Het pakket dat de gemeente aanbiedt aan mensen met een minimum inkomen heet het Gemeentepakket Extra. Dit pakket is vergelijkbaar met het gemiddelde aanvullende pakket, maar dan met een nog uitgebreidere dekking. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt. Zo zijn er ruime vergoedingen opgenomen voor brillen, contactlenzen, tandartskosten, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, diverse therapieën, kraamzorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 
Aanvragen vóór 18 december
Om per 1 januari 2014 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering moet het aanvraagformulier vóór woensdag 18 december zijn ingediend bij de gemeente. Enkele weken geleden hebben de inwoners die bij de gemeente bekend zijn als ontvanger van een uitkering op grond van de Wwb, de IOAW of IOAZ (of op een andere wijze een lager inkomen hebben dan 110 procent van het geldende sociaal minimum) een brief ontvangen. In deze brief is uitgelegd hoe kan worden deelgenomen aan de verzekering, wat de verzekering precies inhoudt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om recht te hebben op de collectieve ziektekostenverzekering.
 
Meer weten?
Voor meer informatie en/of de benodigde formulieren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken op telefoonnummer 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.
Breed aanbod kunst en cultuur

Cultureel ontbijt in vernieuwde foyer

Foto´s en tekst Schrijfbedrijf Evers van der Waart
MIDDELHARNIS – Het laatste, door Jan Trompper georganiseerde, cultureel ontbijt was zaterdag 7 december in de prachtig vernieuwde foyer van het Diekhuus. De gasten schoven aan, aan de lange ontbijttafel om van Mirjam Bentvelzen te horen over haar werk als edelsmid en over de stichting  KunstPlus. Anne Verhey vertelde over de stand van zaken van het Diekhuus. Hugo Verweij werd voorgesteld als de nieuwe cultuurcoach en natuurlijk was Hans Lammers als vanouds gespreksleider.Iedereen aan de gezellige ontbijttafel luistert geinteresseerd. Foto Maria Evers

Mirjam Bentvelzen is voorzitter van KunstPlus. Een beroepsvereniging van kunstenaars op en rond ons eiland. Een overkoepelende organisatie voor vele disciplines, waaronder beeldende kunstenaars, dichters, dansers, schrijvers, architecten, filmmakers. Het doel is samenwerking, aankomende talenten ondersteunen en kunst onder de aandacht brengen van een breed publiek. In Oude-Tonge is een prachtige, tijdelijk, expositieruimte gevonden als anti leegstand, aan het Dabbeplein. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag is op toerbeurt een van de kunstenaars aanwezig. Het publiek stapt makkelijk naar binnen om eens rond te kijken. Een mooie laagdrempelige manier om mensen kunst te tonen. Iedereen kan vriend worden van KunstPlus. (meer op kunstplus.nu )

Verloren wasmethode
Mirjam Bentvelzen maakt kunst in zilver en goud. Door contacten met de tandtechniek, leerde zij gebruik te maken van een bijna vergeten eeuwenoude methode. Zij experimenteerde met het boetseren, smelten en gieten. En ze maakte zich deze methode eigen.


Mirjam Bentvelzen met een zelf ontworpen sieraad. Foto Maria Evers
 

Het meesterschap dat zij in 1996 ontving is de erkenning van haar creativiteit en ambachtelijkheid. Het miniatuur beeldhouwen is haar passie geworden. Een tijdrovend werk, maar met fraaie resultaten, door haarzelf omschreven als ‘Modern Barok’. Met haar verhuizing naar Goeree-Overflakkee ging zij terug naar haar roots. Opa en oma kwamen uit Middelharnis en zelfs tijdens het ontbijt ontdekte zij een verwantschap met een van de aanwezigen. “Ik heb een band met de zee en houd van de golven en de wolken. Kapotte schelpen, zeewier, drijfhout en de patronen en vormen inspireren me.” (meer op eksternet.nl )

Multifunctioneel gebouw met cultureel randje
Na het bekend  worden van plannen van het gemeentebestuur om het Diekhuus te verkopen liet de bevolking van zich horen. Er werden brieven naar de gemeente geschreven en op twee avonden was de raadszaal afgeladen met sympathisanten. Het resultaat was een flinke opknapbeurt voor het Diekhuus in de 1e fase. Directeur/bestuurder Anne Verhey: “Het gebouw is meer van deze tijd, geschikt voor een brede doelgroep, terwijl we toch het oude schoolgebouw idee bewaren.” Het Diekhuus heeft met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud, wat van zijn oude glorie terug. Maar geld voor vernieuwing was er niet. Door vrijwilligers is veel werk verzet en er zijn sponsoren en fondsen gevonden om een mooie theaterzaal te realiseren. Hierdoor kan het Diekhuus een regionale functie vervullen op een breed gebied van kunst en cultuur.

Lijnen zijn kort maar het netwerk groot
“Het is een mooie ambiance met een warm jasje van cultuur. Een expositie van mooie foto’s aan de muur. Een scala van gebruikers geeft een bijzondere sfeer. Er zijn mogelijkheden tot verbinding van diverse disciplines. Zoals een muzikaal optreden in de pauze van een training of conferentie. Workshop of cursus met muziek of beeldende kunst. De lijnen zijn kort maar het netwerk groot. Het is een dynamische omgeving met inspirerende ontmoetingen in de gang.” De gebruikers zijn ambassadeurs van het Diekhuus.  En er komen steeds meer mensen binnen, die nooit eerder binnen waren. “We willen ons richten op de 40-plussers met bijvoorbeeld populaire films en jaren ’80 muziekavondjes. We hebben een goede bezetting, maar met name overdag zijn er nog ruimtes beschikbaar.”

Cultuurcoach
Hugo Verweij uit Oude-Tonge is de nieuwe cultuurnetwerker/coach. “Er zijn financiën beschikbaar gesteld vanuit de provincie om onder de vleugels van het Kunstgebouw een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het basisonderwijs op te zetten.


Hugo Verwij wordt de nieuwe cultuurcoach op het eiland. (foto: Maria Evers'

Daaronder vallen erfgoed, kunsten, mediawijsheid, theater, film; een breed pakket.”  Verweij, uitvoerend en docerend muzikant, heeft er