A C H T E R    H E T    N I E U W S 12 december 2018

"De gemeente moet dit rechtzetten"

SGP-er Van Gurp brengt waarheid zaak Swaneveld naar buiten

6 december 2018
 

Vitale Kernen ontdekt achtergehouden rapporten Staver
 

Fractievoorzitter Johan de Vos  van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft, met het openbaar maken van achtergehouden, belastende onderzoeksrapporten van zwembad de Staver, de werkwijze van SRGO op een pijnlijke manier blootgelegd (zie de rapporten op https://tinyurl.com/yaxgzqc9

 

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 6 september vraagt Johan de Vos aan wethouder Bruggeman om alle onderzoeksrapporten vanaf april 2018, die te maken hebben met de water- en luchtproblematiek in de Staver. In de raadsvergadering op 22 november, blijkt dat niet alle onderzoeksrapporten beschikbaar zijn gesteld door SRGO, want VKGO heeft via derden ontbrekende rapporten ontvangen. Het gaat onder andere om een rapportage over de algemene hygiënische toestand van de vloer van de doucheruimte van 16 mei 2018. Uit dit rapport blijkt dat de hygiënische toestand van de vloer slecht was.
 

Uit de schriftelijke vragen van Vitale Kernen GO van 27 november blijkt dat er ook een rapport ontbreekt van de luchtkwaliteitsmeting van 16 mei 2018 met een bijzonder hoge meetwaarde van 3.000 ug/m3 trichlooramine (streefwaarde is 200 ug/m3). Opmerkelijk is dat er van dit rapport ook nog een door het Belgische laboratorium aangepaste tweede versie bestaat met een aanmaakdatum van 16 juni 2018 maar een verzenddatum van 13 juni 2018!
 

Het adviesrapport dat de GGD opstelde in februari 2018 blijkt berekend op onvolledig gegevens en is dus onbruikbaar. Twee ongunstige meetrapporten van 1.090 ug/m3 en 1.340 ug/m3 van 1 en 8 november 2017 zijn door SRGO buiten het GGD adviesrapport gehouden.
 

Om de werkelijke omvang van de problemen vast te stellen, zal het GGD-onderzoek dus opnieuw moeten gebeuren en moet er dan gebruik gemaakt worden van alle beschikbare informatie, ook de twee ontbrekende rapportages die nu nog buiten het onderzoek zijn gehouden. 
 

Tijdens de raadsvergadering van 22 november vroeg Johan de Vos wanneer het college een onafhankelijk bureau opdracht geeft om de kwaliteit van het beheer van zwembad de Staver te borgen. Volgens insiders heeft SRGO tot op heden echter  elke vorm van onderzoek door een onafhankelijk bureau afgewezen. Blijkbaar was de calamiteit van 31 oktober jl. nog niet ernstig genoeg en moeten er eerst dodelijke slachtoffers vallen voor er echt ingegrepen wordt.
 

Het lijkt een patroon: het niet doorsturen van rapporten die ongunstige cijfers geven. Je gaat je afvragen wat er nog meer aan gevoelige informatie wordt achtergehouden. Let wel! Het gaat om de gezondheid van volwassenen en kinderen in en rond het zwembad.
4 december 2018

Transparant bestuur nog ver te zoeken op Goeree-Overflakkee

 

Wat vooraf ging. In een interview met de wethouder Van der Vlugt van het CDA d.d. 9 oktober 2018 sprak deze wethouder over een tweede BING-rapportage (naar nevenfuncties van wethouders en mogelijke belangenverstrengeling, in deze zaak tussen Agro Van der Vlugt en NKTC over pachtcontact Essenbos). Het eerste BING-rapport verscheen al veel eerder op de website van het Schrijfbedrijf Evers van der Waart. De wethouder maakte daar terecht bezwaar tegen omdat er na dat eerste BING-rapport inmiddels een tweede was gevolgd. Dat rapport moesten wij dus hebben, om de wethouder gelegenheid tot wederwoord te kunnen geven.

 

Dus op 11 oktober dit recente BING-rapport opgevraagd via de griffier. Voor het eind van de maand zouden we een reactie ontvangen, werd ons beloofd. De reactie die inderdaad eind van de maand binnenkwam, was dat om dit document te verkrijgen er een Wob-verzoek moest worden ingediend. Fluitje van een cent toch, zou je denken bij een gemeente die zich voorstaat op transparantie en met het lichaam naar de kiezer gekeerd. Op 1 december werd de aangetekende brief bezorgd: Verzoek afgewezen. Notabene op grond van Artikel 10 waar de laatste tijd veel provincies en gemeentes naar grijpen, als ze met hun beleid liever onder de radar wensen te blijven….

 


Open brief aan de burgemeester en haar juridisch adviseur

 

Geachte heer Naberman en mevrouw Grootenboer-Dubbelman,

 

Bedankt voor uw reactie d.d.29 november 2018 waarin u te kennen geeft ons verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af te wijzen.

 

Wij weten dat we als burger bij voorbaat een ongelijke strijd aan gaan  tegen het ijzersterke juridisch duo Naberman/Grootenboer. Maar strijdend ten onder gaan heeft zijn charme. Ons is bekend dat niet elk Wob-verzoek om informatie automatisch wordt ingewilligd ondanks dat als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is.  

 

We erkennen dat in een aantal specifieke gevallen ons Wob-verzoek om informatie wordt geweigerd. Dit is het geval als het verstrekken van de informatie betrekking heeft op contacten tussen de Koning en de ministers. In vaktaal zou uw heer Naberman zeggen dat ons verzoek om informatie ‘de eenheid van de Koning en Ministers in gevaar zou kunnen brengen’. Volgens onze bescheiden mening is dit in ons verzoek niet het geval. Ook is het geenszins onze bedoeling om de veiligheid van de Staat te schaden. Kortom hier geldt de absolute uitzonderingsgrond.

 

Dus moeten wij uw weigering zoeken in de relatieve uitzonderingsgronden. Bij de zogenaamde relatieve uitzonderingsgronden moet u als overheidsinstantie een afweging maken tussen het algemene belang van de openbaarheid van gegevens en anderzijds een van de hieronder genoemde bijzondere belangen:

U beroept zich op Artikel 10. Art. 10 tweede lid, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 1) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 2) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.

 

Welnu wat punt 1 betreft, gewoon alles wat met de persoonlijke levenssfeer te maken heeft, even met een viltstift zwart maken (is meer gebeurd in deze gemeente) en wat 2) betreft: Deze weigeringsgrond wordt het meest algemeen gebruikt. Deze weigeringsgrond mag er volgens de wetsgeschiedenis echter niet toe leiden dat overheidsorganen gegevens mogen achterhouden, omdat publicatie daarvan mogelijk een ongunstig licht zou werpen op het door hen gevoerde beleid, of de kansen op aanvaarding van het door hen voorgenomen beleid zou verkleinen.

 

Mevrouw de burgemeester, wat is hier toch aan de hand?

 

Met vriendelijke groet,

 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart
3 december 2018


Kan iemand die man vertellen dat hij zelf al lang uit de mode is

2 december 2018

Kerstgedachte: elk jaar wat geven voor mensen die het minder hebben
 

Eerste Kerstverhaal 2018….Stille wanhoop in het voetlicht…
 

Minder armoede dit jaar hoorde ik bij het NOS journaal… in ons consuminderhuis weten we dat minder mensen aan de bel trekken… De stille armoede blijft gewoon wat langer en beter verborgen… Een voorbeeld daarvan is Rietje…Haar verhaal is vooral leerzaam.  Het verhaal van Jos is diep schrijnend… De namen zijn gewijzigd…

Rietje….
In elke consuminderkring die ik start zijn van de tien mensen wel drie die door bewindvoerders werden of worden “genaaid.” Sorry voor het woord. Een kring start met budgetteren leren en blijkt dat mensen met bewind voering meestal geen inzage krijgen van wat er van hun geld in en uitgaat. Bewind voering wordt in moeilijke tijden aangevraagd door een maatschappelijk werker of je aangepraat om een huurwoning te krijgen als je geen spaarpot hebt. Bewind voering wordt door de rechter opgelegd en je kan er zo weer uit maar dat gebeurd niet als de bewindvoerder als advies bij de rechtbank aangeeft dat toezicht nog nodig is…

Als je geen schulden hebt kost bewind voering 111,00 euro per maand en met schulden 155,00 met uitschieters naar 175,00 euro. Een cliënt is een mooie melkkoe die je vooral dom moet houden… maar nu komt het duiveltje bij me boven. Ik ken ook zeer goede bewindvoerders al kan ik ze op een hand tellen. Voor enkelen is bewind voering beslist noodzakelijk…

Mijn ervaring is dat je door bewind voering nog een probleem erbij krijgt omdat je die mevrouw/meneer moet controleren. De eigen verantwoording blijft immers altijd bij jezelf liggen als het mis gaat…. Dat zijn de kleine lettertjes en de bewindvoerder gaat altijd vrijuit. Bij Rietje ging het ook goed mis…
 

Gelukkig heb ik korte lijnen naar sociale dienst en maatschappelijk werk, de gemeentelijke afdelingen schuld hulp en bel ook soms gewoon een bewindvoerder op… Bij Rietje bleek een jaar lang geen bijzondere bijstand aangevraagd te zijn voor bewindvoerderkosten waar ze recht op heeft. Dat kon niet meer omdat het jaar voorbij was en bijstand nooit met terugwerkende kracht kan aangevraagd. Dat betekende een schuld van tegen de 2000 euro voor Rietje die van haar WAOotje op minimum niveau min 10% beslaglegging de schuld moest aflossen. De kwijtschelding BSGW (gemeentelijke belasting en  waterschap) was ook niet aangevraagd en kwam daar 380,00  euro bovenop. Rietje was een fijne cliënt vertelde de bewindvoerder nog want ze zeurde nooit aan de telefoon om geld voor kleding of verjaardagen van de kinderen… Nee Rietje schaamde zich, begreep het allemaal niet, zweeg en crepeerde.  Ze gaf het beste aan de kinderen en leed in stilte. Gelukkig maar kwam ze in het consuminderhuis terecht en kreeg een warm vloerkleed, een bed voor een van de kinderen, kleding en een wasmachine die het heel goed schijnt te doen al maakt hij wat lawaai. Wie maalt erom in de achterkeuken… zolang hij draait en anders  staat er bij ons nog een tweedehandsje… Bij de bewindvoerder was geen geld voor een nieuwe wasmachine, vertelde hij en dat was niet vreemd als door wanbeleid schulden ontstaan…

Rietje krijgt tijdelijke  voedselondersteuning bij ons… om even de druk eraf te halen. Ze huilt wel eens de spanning eraf van louter vreugde omdat ze er niet meer alleen voorstaat. Wat Rietje naast de spullen kreeg is iemand die met haar meekijkt en de bewind voerder weet dat inmiddels ook.. Rietje leert budgetteren en wordt wijzer. Ze kan over een klein jaar bij de rechter (door haar mooie maandafrekeningen mapje) bewijzen dat ze het zelf kan en verlost worden van de bewind voerder….Ze leert niet alleen budgetteren maar ook meer doen met minder door gezond te leren koken van bijna niets en de truuks om geld over te houden omdat ze de juiste wegen leert bewandelen.…We gaan het wederom meemaken dat iemand als Rietje trots rechtop zal gaan lopen en zelfbewuster worden. Ze zal zich niet meer een oor laten aannaaien door wie dan ook… daar werkt ze aan. Zelf doen maar niet alleen!
 

Jos…                                             

Alleenstaand en al wat ouder. Hij heeft een Wajong uitkering en werkt parttime in een klein fabriekje aan de rand van het dorp. Op de fiets kan hij daarnaar toe. Een vrolijk goed simpel mens en als alles gewoon zijn gangetje gaat is er niets aan de hand met Jos. Een ongeluk zit in een klein hoekje, komt altijd onverwacht en zelden alleen…
 

Jos was in de problemen geraakt en een maandvoorschot achter bij Essent. Dat werden er drie binnen een half jaar, door samenloop van omstandigheden nadat hij een heup had gebroken na een val met zijn fiets. Er moesten wat trainingsbroeken komen en nieuw ondergoed omdat het oude tot op de draad was versleten. Zijn zus zou daar wel voor zorgen en moest Jos eerst onder het mes om een pin in zijn heup te zetten voor hij naar huis mocht, heb ik begrepen. Toen dacht Jos nog niet aan de 385 euro eigen bijdrage zorgverzekering die moest betaald. Hij kwam nooit bij de dokter. Zijn al snel zichtbare tweede financiële strop werd zijn eigen zus die hem hielp met boodschappen doen. Jos was blij geweest met de hulp en zweeg over de wel erg ruime hand waarmee door zus werd ingekocht. Het moest maar even, ze hoefde niet te weten hoe karig zijn huishoudbudget was. Jos gaf hoog op over de hulp van zus en iedereen was gerust…

De stille manipulatie moet toen zijn begonnen en eigenlijk had Jos het wel gevoeld maar kon geen kant uit. Het ongeluk had hem heel onzeker gemaakt en hij liet alles maar over zich heen komen. Hij kon niet goed tegen veranderingen. Opeens stond zijn hele leven  op z’n kop. Het waren niet alleen de te dure boodschappen maar ook de nodige eurootjes die hij betaalde voor de schoonmaak uurtjes van zijn zus en de was die opeens met dure spullen werd gedaan. Ze was gewoon verkwistend… De vele keren dat zijn zwager hem voor controle naar het ziekenhuis bracht werd verrekent want je wil niet over de tong gaan.. Al die drukte in zijn huis en de oude hond die nu door zijn neefje uitgelaten werd. Daar gaf hij ook weer geld voor want die neef was erop uit. Dat zal hij wel van zijn ouders hebben geleerd. De vele keren dat er friet werd gehaald omdat er geen tijd voor koken was geweest.  De zwager van Jos die steeds weer vertelde dat hij meer mensen naar het ziekenhuis bracht en ze altijd een tientje in de auto achterlieten. Een taxi kost meer nietwaar. En zijn zus die van de hoge toren blies hoeveel ze deed voor Jos werd geprezen door de buurt.…. Hij mocht wel dankbaar zijn voor zo’n goeie zus…

Zus en zwager woonden zo ongeveer bij Jos in… met koekjes bij de koffie die opeens van D.E. bleek te zijn en niet van OKE merk en mee eten bleek vaak gemakkelijker. Ze konden de kosten immers delen maar de grootste post betaalde jawel….  
                                                             

Jos… die altijd sober had geleefd maar overhouden was nooit gelukt door zijn oude hond die speciaal voer moest hebben (nierproblemen) en het beestje was zijn “kind” geworden toen hij na zijn scheiding alleen kwam te staan… Van zijn vakantiegeld moest hij meestal hoognodige uitgestelde aankopen doen of de minstand op zijn bankrekening aanvullen… Herstellen van een gebroken heup duurt lang als je niet meer zo jong bent en de tijd boven draagkracht moeten leven werd hem fataal. Een betalingsregeling voor die 380 euro schuld bij de zorgverzekering had hem misschien kunnen redden maar tegen de familie manipulatie was hij niet bestand. Jos zweeg uit onmacht en schaamte…Toen hij weer mobiel was heeft hij ze zo ongeveer uit huis gezet. “Stank voor dank,” zei zus. Toen was door Essent al beslag op Jos zijn uitkering gelegd, tot de beslagvrije voet en dat is 10% onder minimum… en Jos zweeg.

Jos zweeg nog steeds toen na drie maanden de ongeopende post een flinke stapel was geworden. Deurwaarders vonden hem nooit thuis en werd de energie afgesloten. Niemand mocht het weten… Hij was weer redelijk mobiel en kon op de hand wassen. In de zomer was dat geen probleem geweest. Er was ook nog een wasserette in de buurt. De dag begon als het licht was en hij ging met de kippen op stok als het donker werd na de nodige kaarsjes te hebben gestookt.  Nou ja… hij sliep op de bank met de hond in de mand ernaast, want in zware tijden wil je dichtbij het liefste zijn dat je hebt. Dieren bedriegen je niet want hun liefde is onvoorwaardelijk. Alle deuren waren steeds afgesloten en de rolluiken dicht als de schemering was gevallen. Hij was zogenaamd niet thuis en sloop door zijn huis. Soms trillend in een hoek gedrukt als de bel maar bleef gaan. De onzekerheid, het opgejaagde gevoel van direct na het ongeluk had hem niet meer verlaten… integendeel het werd alleen maar groter…
 

Jos weerde alle bezoek en een oud butagasstel met een gasfles werd zijn redding. Zogenaamd om frites op te bakken in de schuur om stank in huis te voorkomen. In werkelijkheid stond het gasstel in de keuken voor warm water voor koffie en een wasbeurt van zijn lijf en om wat eten op te warmen. Jos was vindingrijk en laadde zijn telefoon op zijn werk op, zonder dat iemand maar iets door had…

“Kom je vanavond ook langs Jos?” “Mag ik me dan bij jou even douchen, ik kom dan net van een zware klus iets verderop” Lekker door en door opwarmen in het weekend doe je bij de supermarkt of IKEA en bij moeder in de verpleegkliniek laadde hij op zondag de telefoon op… Zo heeft hij het hele verhaal aan me vertelt en we hebben er samen om gelachen hoe vindingrijk hij was… om de verdrietige lading te maskeren…
                                                                 

Hij heeft het bijna twee jaar volgehouden en er moest iets gebeuren want Jos vervreemde van de samenleving en was een kluizenaar geworden. Hij kon er niet meer tegen en raakte overspannen van alle geheimzinnigheid…. De tranen zaten constant hoog omdat hij nog een winter niet meer aankon en uiteindelijk brak hij… op zijn werk Zijn leidinggevende belde naar maatschappelijk werk waar hij dezelfde maand nog een afspraak kon maken. De leidinggevende wist gelukkig ook van ons consuminderhuis waar hij direct werd geholpen…

Er kwamen dekbedden en wollen dekentjes voor hem en zijn beestje en extra kleding want er was zoveel versleten en vooral te vies geworden om nog ooit schoon te krijgen. Jos kreeg voedsel in blikken en potten en vers spul voor diezelfde dag. Dat kon bewaard in een koelbox (die wij nog hadden staan) buiten in de kou naast zijn keukendeur.
 

Om weer aangesloten te worden plus maand voorschot plus eerste aflosbedrag van de schuld bleek 800 euro nodig te zijn waaraan we ook een deel bijdroegen en de grootste moot via maatschappelijk werk uit het noodfonds kon worden betaald. Jos werkt naast zijn werk enkele uren in de week in ons consuminderhuis en kreeg nog wat meubeltjes die aan vervanging toe waren. Als Jos kwam werken bracht hij de vuile was mee die ondertussen werd gedraaid en kon schoon weer mee naar huis…. Jos deelt nog een tijd mee met onze voedsellijn als aanvulling omdat hij zich het eten uit de mond spaart voor het dure hondenvoer en dat is hem aan te zien…Daarbij de aflossing schuld bij Essent niet te vergeten. We helpen tot de beslaglegging van zijn uitkering afgaat en nog ietsje verder als het eraan zit. We zien Jos rustiger worden en blij en zijn hond heeft hij al eens meegebracht die we uitgebreid hebben bewonderd en geknuffeld. Het beestje dat hem liefde gaf toen eigen volk hem uitbuitte… We blijven Jos helpen ook later nog, met kleding en linnengoed waar hij veel mee bespaart en blijft hij af en toe in onze nabijheid en blijven we meekijken met dit zeer goed lief mens…

Jos had vroeger tientallen jaren lang iemand van Meander die wekelijks een uurtje meekeek… Door bezuiniging was die hulp weggevallen….We zien het meer… met als gevolg de stille armoede…
                                                            


We willen velen in crisis o.a. Rietje en Jos verwennen met de Kerst. Een flinke bigshopper vol goede boodschappen mee waar ze wel tien dagen mee uit kunnen komen. Natuurlijk ook iets lekkers en een envelopje voor de zaken die nog gekocht moeten worden voor de feestdagen om even geen zorgen te hebben… Help jij ons mee? Ik open met 50 euro de Kerstactie… Graag een bijdrage op bankrekening:
 

IBAN NL14RABO0173658903 van Consuminderhuis Parkstad te Landgraaf. Zet er maar Kerstactie bij….

 

Annemiek.

23 november 2018

Ernstige bacteriegroei vloeren zwembad de Staver

SOMMELSDIJK - VKGO (Vitale Kernen) legt nieuw gezondheidsprobleem bloot. Na water- en luchtkwaliteit nu bacteriegroei vloeren zwembad de Staver buiten alle proporties. Raadsvragen hierover tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 november 2018.


 

15 november 2018

Hoe serieus neemt de gemeente de gezondheidsproblemathiek bij zwembad de Staver?

Problemen in de Staver al van veel langer. Eind 2017 sloeg het Schrijfbedrijf al alarm. Lees hieronder onze column van 21 november 2017
 

Veiligheidsproblemen in de Staver
 

Column - Tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad afgelopen donderdag, moest SRGO voorzitter de heer Vogel met het schaamrood op de kaken toegeven dat er nog steeds grote technische problemen zijn in zwembad de Staver.
 

Sinds een flink aantal jaren regent het klachten over de Staver vanwege de bizar slechte lucht- en waterkwaliteit. Eerder dit jaar leidde dit zelfs tot vragen tijdens een gemeenteraadsvergadering. Willy Heintjes (VKGO) vroeg wethouder De Jong of hij op de hoogte was van de problemen. Tevens wilde Heintjes per direct beschikken over de meest recente meetgegevens op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.


Na veel vijven en zessen kwamen de desastreus slechte meetresultaten uiteindelijk boven water en sloeg de paniek toe bij de wethouder en bij de directie en het bestuur van SRGO. Nog voor het zomerreces werden nieuwe metingen geregeld en werd de gemeenteraad gerustgesteld. Er zouden vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de problemen met lucht- en waterkwaliteit en per direct zou de Staver voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


Afgelopen donderdag bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn; het is nog steeds niet veilig in de Staver en de problemen zijn, ondanks de forse investeringen en recente aanpassingen aan de technische installaties, nog steeds niet onder controle. Stotterend moest SRGO voorzitter Vogel toegeven dat er nog steeds ‘hoog gemeten wordt’.Wat betekent dat in de praktijk? Voldoet de Staver eigenlijk wel aan de geldende wet- en regelgeving? Zijn de bezoekers en personeelsleden van zwembad de Staver in gevaar?  


Een echt ‘ja’ of ‘nee’ wilde Vogel niet geven, feit is wel dat deze man die al 10 jaar voorzitter is van de stichting die de Staver beheert nog steeds geen garanties kan geven over de veiligheid van zijn gasten en zijn personeel. Best gevaarlijk zo’n beheervorm.


Onze politiek verslaggever
13 november 2018

Wethouder mogelijk onvolledig geinformeerd over calamiteiten zwembad de Staver

Waar is het rapport van 16 mei?

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november bleek dat wethouder Bruggeman niet beschikt over alle rapporten met metingen van lucht- en waterkwaliteit van zwembad de Staver. Johan de Vos van Vitale Kernen vroeg nu expliciet om het rapport van 16 mei. 

Navraag bij de wethouder bleek dat hij niet beschikt over genoemd rapport. Dit roept de vraag op of dit rapport bewust is achtergehouden door de beherende stichting SRGO. En ook waarom? Waren de cijfers zo alarmerend? 9 november 2018


John Albrechts spreekt in op 8 november over de slechte lucht- en waterkwaliteit bij zwembad de Staver, tijdens gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee
Hieronder de tekst van het inspreken door John Albrechts
 

Geachte college, geachte raad,

 

Mijn naam is John Albrechts. Vanavond spreek ik in over de aanhoudende kwaliteitsproblemen en calamiteiten in zwembad de Staver. Op de kop af 11 maanden geleden stond ik hier ook al en heb ik u op de hoogte gebracht van de technische problemen in de Staver en de gevaren voor de gezondheid van de badgasten en het personeel.
 

Direct na mijn inspreken heeft de toenmalig wethouder toegezegd budget beschikbaar te stellen aan SRGO om de technische problemen aan te pakken, met als doel een optimaal zwemklimaat. Helaas is het SRGO nog steeds niet gelukt om een veilig en gezond zwemklimaat te realiseren. De directeur van SRGO, zei gisteren tijdens een overleg dat de lucht- en waterkwaliteit de afgelopen weken nog slechter zijn dan een jaar geleden.

 

Dat is opmerkelijk. De afgelopen 15 maanden is er namelijk naar schatting zo’n 200.000 euro gemeenschapsgeld geïnvesteerd in onderzoek, advies en aanpassingen aan de technische installaties en de kwaliteit van water en lucht gaat verder achteruit.

 

Dhr de Vos (Vitale Kernen) heeft een aantal weken geleden bij wethouder Bruggeman alle onderzoeksrapporten opgevraagd die te maken hebben met de water- en luchtkwaliteit vanaf april 2018. Ik heb vernomen dat het college deze rapporten in het bezit heeft, ik betwijfel echter of álle rapporten zijn verstrekt door de directeur van SRGO. Zo ben ik benieuwd of ook de meetresultaten van de luchtmetingen van 16 mei 2018 (verzenddatum 13 juni 2018) zijn verstrekt door SRGO. Het achterhouden van rapporten met slechte meetresultaten is namelijk reeds eerder gebeurd bij het opstellen van een GGD advies rapport over de gezondheidsgevaren in de Staver.
 

Ik durf dit zo stellig te beweren omdat ik over een dossier beschik waar uit dit blijkt. Ik kan u melden dat uit de metingen van 16 mei jl. blijkt dat de luchtkwaliteit die dag zeer slecht was. Een trichlooramine waarde die 15 keer hoger was dan de streefwaarde. Trichlooramine is een zeer giftig gas wat je beter niet in kunt ademen.
 

Dan nu de calamiteiten van vorige week.
Vorige week zondag bleek na sluitingstijd dat er tijdens het vrijzwemmen zwavelzuur in het zwembad gelekt was. Hierdoor was de zuurgraad van het zwemwater te laag geworden. De lekkage is tijdelijk verholpen door de zuurpomp uit te schakelen en de toevoerkraan af te sluiten. De volgende dag bleek dat de waterkwaliteit nog niet helemaal in orde was. In het klachtenboek zijn die dag niet alleen klachten gemeld van zwemmers maar ook van begeleiders, zij klaagden over prikkende ogen en keel- en luchtweg problemen.


 

Op dinsdag was er sprake van een lekkage waarbij grote hoeveelheden vervuild regenwater via het plafond en wanden het zwembad in stroomden. Een gevaarlijke situatie met kans op kortsluiting, gladde tegels op de perrons en de zwemwaterkwaliteit werd door het vieze water negatief beïnvloed. Die dag waren er klachten van zwemmers over o.a. huiduitslag.

 

Op woensdagmorgen heeft de technische dienst de zuurpomp die sinds zondag was uitgeschakeld weer aan gezet en de toevoerkraan geopend. Vanaf dat moment heeft niemand meer controles uitgevoerd of metingen verricht. De storing van zondag was er nog steeds zo bleek later, daar was niets aan gerepareerd. Tijdens het recreatiefzwemmen van 12.00 uur tot 16.00 uur kregen zwemmers last van huiduitslag en blaasjes op de huid. Ook hing er een vreemde geur boven het zwemwater. Toen even over 18.00 uur de zwemvereniging met de training startte meldden de zwemmers bij hun trainer dat het water een rare smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid.
 

Er werd alarm geslagen door de trainer en de directeur van SRGO heeft vervolgens de meetwaardes nagekeken. De zuurgraad bleek zo laag dat het zwembad direct ontruimd moest worden.


Later beek dat de directeur van SRGO heeft verzuimd direct de alarmdiensten, de inspectie, de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid en de wethouder te bellen en ook de rest van het van het gebouw te ontruimen. De badgasten hadden gezien de storing allemaal z.s.m gezien moeten worden door medici en de brandweer had direct luchtmetingen moeten verrichten om vast te kunnen stellen hoe erg de evt verwondingen zouden zijn. Bij een zuurgraad onder de 4 wordt namelijk het uiterst giftige chloorgas gevormd. Volgens de zwemwaterwet hoort de zuurgraad tussen 6,8 en 7,8 te zijn. In de Staver was de zuurgraad de hele middag 3,2. In de dagen na woensdag bleek dat tientallen kinderen gezondheidsschade hebben opgelopen door hun zwembad bezoek.


 

Geachte politici, namens alle ouders, kinderen en zwembadpersoneelsleden wil ik u vragen om alstublieft iets te doen aan deze onveilige situatie. Zij hebben recht op een veilige zwem- en werkomgeving. Alstublieft doe er snel iets aan. We rekenen op u. 

4 oktober 2018

Gezondheidsklachten na zwemmen in de Staver

Bron: RTV Rijnmond
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zwembad de Staver in Sommelsdijk heeft afgelopen woensdag het bad moeten ontruimen. Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Vorig jaar kwam De Staver ook al in opspraak doordat leden van de zwemvereniging bij het zwemmen last kregen van ademhalingsproblemen.
 

Uit onderzoek bleek woensdag dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. “Veel te laag”, geeft beheerder Lesly Wolters van de Stichting Sport&Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) toe.
 

Eerder die week was de zuurgraad in het zwembad ook al niet goed en werd er geklaagd over prikkende ogen en huiduitslag. Ook zou er een lekkage zijn geweest waardoor regenwater langs de wanden en plafonds liep. Een aantal ouders heeft een officiële klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouder van zwembaden. 


De beheerder van het bad laat weten dat er sprake was van een defecte zuurpomp van de zwembadinstallatie en dat deze gerepareerd is. Het zwembad is hiervoor een dag gesloten geweest. Volgens Wolters staat dit incident los van de klachten van vorig jaar.  3 november 2018

Ingezonden

Ontruiming zwembad de Staver

Op woensdagavond 31 oktober om 18.10 uur is zwembad de Staver vanwege een technische storing ontruimd. Zwemmers van zc de Schotejil merkten de storing op doordat het water een vreemde smaak had en omdat de vrijkomende dampen benauwdheid en irritatie aan de ogen veroorzaakten. De aanwezige trainers van de Schotejil hebben de klachten onmiddellijk gemeld bij de directeur van SRGO en het zwembad ontruimd.
 Onderzoek wees uit dat de zuurgraad (PH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6 terwijl deze waarde volgens de Nederlandse wetgeving tussen 6,8 en 7,8 hoort te zijn. Een woordvoerder van SRGO liet desgevraagd weten dat de PH-waarde in de middag nog prima was en het probleem pas in de avond is opgetreden. In de loop van de dag bleek echter dat een aantal zwembadbezoekers dat de Staver op deze woensdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur had bezocht, lichamelijk letsel heeft opgelopen.

In tegenstelling tot het persbericht van SRGO is het zwembad dus niet gesloten vanwege onderhoud maar vanwege een ernstige calamiteit. Een calamiteit waarover door SRGO ook nog eens niet de waarheid wordt gesproken. Wanneer maakt de politiek eindelijk eens een einde aan de martelgang die SRGO heet? Mijn kinderen willen weer veilig kunnen zwemmen!

 

Een verontruste ouder
(naam en adres bij de redactie bekend)2 november 2018
31 oktober 2018
30 oktober 2018

Jury van De toekomstbouwers kiezen voor zonne-auto

Auto wint van natuur

COLUMN - Wat een prachtig programma van de VPRO: de toekomstbouwers. Wat heb ik er van genoten en wat ben ik geraakt door sommigen van die jonge ontdekkers. De uiteindelijke winnaar was voor mij, een te verwachten?, teleurstelling.

Niets ten nadele van Lex Hoefsmid die geweldig bezig is voor de mensheid met het oplossen van ons mobiliteitsprobleem. Maar een auto laten winnen over de natuur? Mick Geerits kwam met diepdoorvoelde ideeën hoe de mens met zijn soortgenoten de dieren, om zou moeten gaan. Pro-actief! Zijn woorden: “Elke vijf minuten verdwijnt er een diersoort”, raakten mij diep. Is zijn insteek niet veel belangrijker voor de toekomst van de wereld dan het ontwikkelen van een zonne-auto? De jury vond blijkbaar van niet. Zij stelt zich duidelijk boven het dierenrijk. De mens belangrijker en er bovenstaand. Dat is nu juist ons probleem.


Maria Evers28 oktober 2018

Analyse 5G

5G is meer dan 4G + 1

Van zelfrijdende auto’s tot batterijloze sensoren: het 5G-netwerk kan heel wat meer teweegbrengen dan sneller filmpjes downloaden.

Niels Waarlo 26 oktober 2018

 

5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken, komt eraan. Leuk hoor, dan laden de internetpagina’s op onze smartphones nóg sneller. Wie dat denkt, mist enkele bijzondere eigenschappen van deze nieuwe generatie netwerken. De eerste versie van 5G in Nederland werkt naar verwachting in 2020. In de jaren die volgen zal het een breed scala aan toepassingen mogelijk maken. Vier voorbeelden ter illustratie.

Écht goede droombrillen

Het is zo’n beetje de ultieme versmelting van realiteit en digitaal: brillen die digitale voorwerpen in de werkelijkheid projecteren. Met deze augmented reality (verrijkte realiteit) laat je productinformatie zweven naast een supermarktschap of projecteer je een gesprekspartner uit Australië in de stoel voor je neus. Zulke brillen zijn nog exclusieve speeltjes met prijzen van duizenden euro’s, maar worden steeds handzamer en goedkoper.

Maar wil augmented reality écht van de grond komen, dan is 5G nodig, zegt Pim den Uyl, vicepresident businessontwikkeling van telecomfabrikant Ericsson. Dat zit hem in de zogeheten latency (vertraging). Wat de grootte van het bestandje dat je verstuurt ook is, er is altijd een standaardvertraging. Bij 4G is dit enkele tientallen milliseconden, bij 5G slechts één.

Dat maakt bij zo’n bril uit wanneer er een directe verbinding is met een ander, al helemaal als er interactie bij komt kijken. Voor prettig gebruik moet de bril acties van jezelf of een ander direct verwerken, zonder storende vertragingen.

Als ultieme demonstratie van de lage vertraging van 5G liet Ericsson een Zuid-Koreaanse rockband een nummer spelen terwijl de leden honderden kilometers van elkaar waren verwijderd. Eén stapje verder en je projecteert ontbrekende bandleden met augmented reality op een podium, terwijl de band samenspeelt alsof ze pal naast elkaar staan.

Zelfrijdende auto’s

Van automatisch fileparkeren tot zelfstandig afstand houden op de snelweg, auto’s nemen steeds meer taken van hun bestuurders over. Wil dit op een dag zelfs leiden tot volledig autonoom rijdende voertuigen, dan wordt het 5G-netwerk ‘allesbepalend’, volgens Bart Smolders, hoogleraar telecommunicatie aan de TU Eindhoven.

‘Auto’s kunnen al om zich heen kijken. Maar dat is lang niet veilig genoeg. Met 5G is het de bedoeling dat ook informatie van andere auto’s in de omgeving en van sensoren langs de weg altijd beschikbaar is.’ En moet de auto remmen omdat de voorganger plots tot stilstand komt of er een hert oversteekt, dan kan de zeer korte vertraging van 5G van levensbelang zijn.

Bovendien is dataverkeer via 5G beter te versleutelen dan bij 4G, legt Smolders uit. Fijn, want stel je de chaos voor als iemand het netwerk hackt waarmee auto’s bepalen waar obstakels zich bevinden. ‘Het probleem met versleutelen is dat het capaciteit kost. Je effectieve datasnelheid gaat erdoor omlaag. Omdat 5G zoveel sneller is dan 4G, kun je het je veroorloven om veel meer capaciteit te gebruiken om data te versleutelen.’

Superboerderijen

Een bedrijf dat zich al met de praktische toepassingen van 5G bezighoudt, is telecombedrijf KPN. ‘Mijn vraag is: als die technologie er is, welke bedrijfsprocessen van klanten kan het werkelijk verbeteren?’, zegt Jacob Groote,  verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 5G-diensten bij KPN. Om die reden test het bedrijf een aantal toepassingen in verschillende ‘veldlaboratoria’.

Een van die testlocaties is een aardappelakker op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond, Drenthe. Begin oktober werkte het bedrijf hier mee aan een test met drones die samenwerken met landbouwmachinerie.

Een voertuig met 36 meter lange armen vol spuitmondjes was verbonden met een drone die vanuit de lucht detailfoto’s van de akker maakte. De machine spoot chemicaliën die het loof van aardappelplanten laat afsterven, zodat er meer energie naar de aardappelen gaat en deze beter en groter worden. De drone gaf door waar loof stond, de spuitmachine paste hierop onmiddellijk zijn sproeigedrag aan. Het bespaarde sproeimiddelen en tijd. ‘We brachten het sproeiproces terug van twee dagen naar twee uur’, aldus Groote.

De rol van 5G? Die zit hem vooral in het uploaden en verwerken van de beelden van de drone, zegt hij. ‘Dat lukt alleen zo snel met de hoge datasnelheden van 5G.’

Het project toont volgens hem de verknoping van verschillende sectoren die 5G teweeg zal brengen. ‘KPN is geen boerenbedrijf. Voorheen leverden we alleen diensten: hier is uw internet, succes ermee. Nu werken we samen met de Universiteit Wageningen en een tractorleverancier om diensten te verbeteren.’

Sensoren zonder batterij

Inmiddels zijn echt niet alleen telefoons en computers meer online. Ook broodroosters en wasmachines staan tegenwoordig in verbinding met internet. Het idee is dat dit uitmondt in een ‘internet der dingen’, waarin apparaten met elkaar communiceren. Ooit kan de diepvries misschien zelfstandig stroom kopen van de zonnepanelen van de buurvrouw. Maar er wordt ook meer meetbaar. Er zijn al proeven geweest met chips in koeienmagen, zodat de boer precies weet hoe het met de gezondheid van zijn vee is gesteld.

In zo’n systeem moeten er heel veel computerchips online kunnen. En iedereen die weleens op een druk festival heeft gestaan weet: heel veel apparaten op één netwerk, dat is niet bevorderlijk voor de internetsnelheid. 5G kan probleemloos tien tot honderd keer meer aangesloten apparaten aan dan 4G, legt hoogleraar Bart Smolders uit. Dat zullen we zelf merken tijdens de eerdergenoemde festivals, maar maakt ook het internet der dingen een aannemelijker scenario.

Maar een veel grotere uitdaging van al die chips en sensoren, denkt hij, is hoe je data uitleest met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit is vooral een probleem bij chips die niet in een elektrisch apparaat zitten en dus leeg raken. Denk aan fietsen, huissleutels of de eerder genoemde koeien. Ook hier helpt 5G: het netwerk is zo ingericht dat het minder vaak updates van chips vraagt. ‘Daarnaast wordt informatie veel sneller verzonden. Daardoor hoeft de chip maar heel kort aan, dat bespaart energie’, aldus Smolders.

‘Uiteindelijk wil je zelfs sensoren zonder batterijen. Dat is nog een beetje een ideaalbeeld, maar onderzoekers op onze faculteit werken daaraan. Als ze extreem weinig energie nodig hebben, zouden ze voldoende energie kunnen halen uit beweging of omgevingswarmte.’

De werkelijke toepassingen van 5G zullen we over tien jaar pas kennen, zegt hij. ‘Misschien zijn er tegen die tijd toepassingen die we helemaal niet voorzien. Tien jaar geleden hadden we geen idee dat streamen via Spotify of Netflix via 4G zo groot zou worden als het is.’

Meer lezen over 5G

Waarom de vrijwel niet-bestaande risico’s van hoogspanningslijnen en mobiele netwerken als 5G toch tot onrust leiden

De Pluim: duizend keer sneller internet dankzij ‘Nederlandse’ technologie.

Vorig jaar opende in Groningen een proeftuin voor 5G-netwerken op het platteland. ‘Je wilt zeker weten dat technieken werken voor je dure nieuwe masten neerzet.’

PR-man  of - vrouw gezocht

Vrienden van Zuidwester zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de Vrienden vergadert gemiddeld zes maal per jaar, overdag, en je kunt een eigen taak kiezen. Voor een eerste kennismaking kun je mailen/bellen naar vriendenvan@zuidwester.nl en 06-396 28 987.

Welke beginnende (freelance) journalist, of net gepensioneerde journalist/communicatieadviseur heeft nog wat tijd over om ervaring op te doen of juist ervaring te delen? Mogelijk ben jij de man of vrouw naar wie het bestuur van de stichting Vrienden van Zuidwester op zoek is.

Vrienden van Zuidwester zetten zich in als vrijwilligers om voor de meer dan duizend cliënten van zorginstelling Zuidwester de leuke dingen te blijven doen die door de vele bezuinigingen in Nederland doorgaans moeten sneuvelen. Die leuke dingen organiseren zij zelf, in overleg met de cliënten en hun begeleiders. Vrienden van Zuidwester is dus echt een DOE-stichting. Om deze activiteiten te bekostigen worden jaarlijks sponsoren gezocht.

De stichting doet wekelijks verslag op Facebook stichting vrienden van zuidwester en www.vriendenvanzuidwester.nl   met tekst, foto’s en filmpjes. Wie in Zuidwest Nederland wil dit vanaf volgend jaar op zich nemen? Je blijft hierdoor in elk geval voeling houden met de maatschappij en je doet ervaring op met de sociale media.18 oktober 2018

'ABN AMRO EN RABOBANK BETROKKEN BIJ MILJARDENROOF VAN EUROPESE BELASTINGDIENSTEN'

Keurige meneren maar wat een boeven!

https://www.bnr.nl/player/audio/10096719/1035757716 oktober 2018

Persbericht CDA

 

Rudie Heintjes de nieuwe fractievoorzitter van het CDA

 

COLUMN - Met vreugde laat het CDA weten dat de nummer 5 van de kandidatenlijst Rudie Heintjes unaniem gekozen is tot fractievoorzitter van het CDA. Deze functie kwam vacant omdat fractievoorzitter Tea Both, wethouder Arend-Jan van der Vlugt opvolgt.  

 


Links de Heintjes van de VKGO en rechts de nieuwe fractievoorzitter CDA
(andersom kan ook)


Heintjes heeft een bewogen loopbaan binnen de lokale overheid. Als 17-jarige begon hij als leerlingambtenaar bij de gemeente Oostflakkee waar hij werkzaam was op de salarisadministratie. Heintjes groeide in de loop der jaren door naar een organisatieadviseur van uitzonderlijk hoog niveau en hij werkte vanuit een adviesbureau voor vele gemeenten in het hele land. Zo werd hij gemeentesecretaris in de gemeente Goedereede. Deze functie vervulde hij ook in Steenbergen om daarna manager te worden bij een grote zorginstelling.

 

Toen daar de uitdaging verdween, kreeg hij een tip over de functie van interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Veere. Als zzp-er stapte hij in dat nieuwe avontuur en trad hij later alsnog in dienst bij deze gemeente. Eind 2014 werd een nieuwe gemeentesecretaris gezocht voor de gemeente Oud-Beijerland. Een gemeente die voorstander was van de herindeling van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Begin 2015 startte Heintjes bij zijn huidige werkgever, de gemeente Oud-Beijerland.

 

Heintjes kwam landelijk in het nieuws na samen met zijn socialistische partijgenoten Noordzij en Van Puffelen een vernietigend onderzoeksrapport te publiceren over vermeende corruptie in de gemeente Oostflakkee. In dat rapport werd ondernemer Arie Swaneveld gezuiverd van alle blaam.

 

Het CDA is blij en verheugd dat Rudie Heintjes – die tussen haakjes de eeneiige tweelingbroer van Willy Heintjes is – bereid is gevonden om Tea Both als fractievoorzitter van het CDA op te volgen. Saillant detail is dat Heintjes gezien zijn socialistische verleden door een administratieve fout op de kandidatenlijst van het CDA is komen te staan. PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn betreurt het zeer, dat door een administratieve fout, een van ‘zijn’ Heintjes per ongeluk op de lijst van het CDA is geland. Desondanks wenst Eijkenduijn alle Heintjes veel succes.

 

Frans Evers 

15 oktober 2018

Zwemmen is gezond, maar niet in de Staver!

“Veilig zwemmen voor iedereen in drie SRGO zwembaden”, “Zwemmen bij SRGO de Staver, een sportief feest voor iedereen!” en “Zwemmen, leuk en gezond voor alle leeftijden” zo luidden de koppen van drie paginagrote advertenties van SRGO in de edities van huis-aan-huisblad Groot Goeree-Overflakkee de afgelopen weken.Niets is echter minder waar; de veiligheid in zwembad de Staver is helemaal niet gewaarborgd, zo blijkt uit laboratoriumonderzoeken. De hygiëne wordt in onderzoeksrapporten van enkele maanden geleden beoordeeld als ‘slecht’ en uit de resultaten van recente luchtkwaliteitsonderzoeken blijkt dat de hoeveelheid aanwezige trichlooramine in zwembad de Staver extreem hoog is. Nog hoger dan een jaar eerder toen zwembad de Staver ook al in opspraak was. Zo ongezond hoog zelfs dat meerdere bezoekers er ziek van zijn geworden. Ook personeelsleden klagen over de aanhoudende slechte kwaliteit. Ondanks alle toegezegde verbeteringen aan de technische installaties lukt het SRGO, de beheerder van de Staver, nog steeds niet om een fatsoenlijke en veilige kwaliteit te leveren.

Een sportief feest is het ook al niet in zwembad de Staver. Vanwege de bizar slechte klimaatomstandigheden is het aantal en de ernst van de gezondheidsklachten van leden van zwemvereniging de Schotejil vergeleken met vorig jaar zelfs gestegen.

Waar haalt SRGO het lef vandaan om dan dit soort teksten in huis-aan-huisbladen te publiceren terwijl de directie en het bestuur van SRGO op de hoogte zijn van de huidige ongezonde situatie? Zwemmen hoort gezond te zijn!
 

naam en adres van de briefschrijver zijn bij de redactie bekend
15 oktober 2018
 

Nieuwe wethouder Tea Both mikt op gedragsverandering

 

“We gaan niet heel ons eiland volgooien met molens"

 

COLUMN -  De overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie wordt de komende jaren één van de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee, meent de nieuwe wethouder Tea Both van het CDA. Maar het eiland volgooien met windmolens en zonneparken gaat wat haar betreft niet gebeuren. “Wij zijn toch meer een groen en blauw eiland.”

 


Tea Both met haar wandelpartner naar Santiago de Compostella

Dat betekent volgens de wethouder niet dat Goeree-Overflakkee haar verantwoordelijkheid niet neemt. Zo komen er bijvoorbeeld na een lange discussie met omwonenden en ondernemers vier enorme windturbines voor de poorten van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

 

Feit is dat Goeree-Overflakkee het de komende jaren vooral moet hebben van toerisme en recreatie. En dan helpt het niet als het landschap vol wordt gepropt met windmolens en zonneparken, denkt Both. “Wij fungeren een beetje als de beerput van Rotterdam.” Veel bezoekers komen in het weekend juist naar dit gebied vanwege de kerken, rust, polders en mooie stranden.

 

Maar dat er op het gebied van energie snel wat moet veranderen is onvermijdelijk, meent de wethouder. “We zullen klimaatneutraal moeten worden. Dat is wel iets wat we met elkaar zullen moeten doen.” Zo zal er bijvoorbeeld een alternatief moeten worden gevonden voor aardgas. “Het merendeel van onze woningen is aangesloten op aardgas. Wij willen daar zorgvuldig beleid in ontwikkelen. Anders betalen onze burgers dadelijk de rekening.”

 

Maar het gaat niet alleen om duurzame energiewinning, benadrukt zij. “Als je het goed wilt doen, kom je toch uit op het gedrag van mensen. Het begint al bij het scheiden van tafel en bed. Wat we nu te weinig doen. Maar ook het gebruik van de auto. Hebben we nou echt meer asfalt nodig of kunnen we vaker op de fiets stappen of gaan wandelen?” Vooral op kortere afstanden kunnen mensen de auto best wat vaker laten staan, vindt Both. “Hoe erg is het nou om een halfuurtje van Dirksland naar Menheerse te lopen?”

Frans Evers11 oktober 2018

Het zijn zenuwgassen maar men noemt ze gewasbeschermingsmiddelen

"Als je ziet dat er intussen zoveel van de rijkdom aan insecten is verdwenen, dan heb je de plicht om je stem te verheffen." Jeroen van der Sluijs. Frankrijk is tot dusver het enige land ter wereld dat, per 1 september 2018, een totaalverbod op neonics uitvaardigde.
https://www.trouw.nl/groen/-de-agro-chemische-industrie-gebruikt-dezelfde-tactieken-als-de-tabaksindustrie-~ab4e5dc0/

5 oktober 2018

Jan van Doorn: “Politici krijgen het imago dat je ze niet kunt vertrouwen”

Comeback Jan van Doorn als wethouder van het CDA

 

 

 

COLUMN - Jan van Doorn (62) was van 2006 tot december 2012 wethouder voor het CDA. Eerst in Bernisse, daarna in Middelharnis. Hij verloor zijn baan toen Middelharnis werd opgenomen in een grote gemeente Goeree-Overflakkee. “Het wethouderschap is niet bepaald een aanbeveling op je cv,” liet van Doorn de Volkskrant d.d. 26 maart 2014 weten na de eenwording.

 
Van Doorn in hetzelfde artikel: “Je leest vaak dat lokale politici aftreden vanwege integriteitsproblemen. Daardoor krijgen politici het imago dat ze niet te vertrouwen zijn; hun ja is geen ja, hun nee is geen nee. Je hebt aanzien zolang je wethouder bent en mensen je nodig hebben. Daarna richt je professionele netwerk zich op degene die nu op jouw plaats zit.

 

Van Doorn was voor het CDA in de voormalige gemeente Middelharnis een boegbeeld, een cultuurwethouder van uitzonderlijke klasse. Het voortbestaan van het Diekhuus is vooral te danken aan deze kundige wethouder.

 

Volgens insiders bestaat de kans dat Van Doorn aftredend wethouder Arend-Jan van der Vlugt gaat opvolgen.  Behalve de naam Van Doorn vallen ook de namen van Tea Both en Dirk Pijl. Ingeval Both of Pijl de nieuwe wethouder gaat worden, komt er een plaats vrij op in de raad. Dat betekent dat de bekeerde socialist Rudie Heintjes voor het CDA in de raad komt.


Volgens Peilbureau Frans de Hondt is Van Doorn voor het ambt van wethouder niet kansloos. “Hij heeft in ieder geval de looks om als wethouder terug te keren in de gemeente Goeree-Overflakkee,” aldus De Hondt.

 

Frans Evers
4 oktober 2018

Hieronder het Bingrapport dat 15 januari 2013 is aangeboden aan de gemeenteraad. Oordeel zelf of er in geval van wethouder Van der Vlugt wel of geen sprake is van (de schijn van) mogelijke belangenverstrengelingHieronder het artikel van Jaap Ruizeveld in Eilanden Nieuws
over verdachtmakingen van belangenverstrengeling


4 oktober 2018


De brief die wel aan de gemeente werd gestuurd maar niet in de media verscheen

5 september 2018

Geachte heer Mimpen,

Wij sturen u deze email omdat u een raadsvergadering heeft op 6 september, en we van mening zijn dat u hiervan op de hoogte gesteld moet worden: belangenverstrengeling. De toekomst van het natuurkampeerterrein het Essenbos in Oudorp staat op het spel. Een groep verontruste leden is een actie gestart.

Het terrein dat reeds 60 jaar wordt gepacht door het NTKC dreigt nu te worden gepacht door de vrouw van de wethouder Van der Vlugt. Het NTKC is een natuurkampeerterrein dat door vrijwilligers wordt gerund. In deze 60 jaar is het terrein van waardeloos stukje landbouwgrond omgevormd tot en in lijn gebracht met het cultuurlandschap de kop van Goeree Overflakkee.

Het kampeerterrein is zeer vriendelijk en toegankelijk voor natuurliefhebbers en passanten. Kamperen met respect voor de natuur is ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk. Ook voor passanten. Mensen uit Rotterdam, Zeeland, Utrecht, Gelderland komen hier al generaties lang. Families hebben hier dierbare herinneringen.

Het Essenbos is geliefd. Daarom zijn we een actie gestart. De petitie die we binnenkort hopen aan te bieden heeft binnen een paar dagen tot nu toe tot ruim 1000 reacties (red: inmiddels 2500) geleid. Ook bij Ouddorpers. (www.kampeerclub.nl/nieuwsbericht/petitie-red-het-essenbos ) Onze actie heeft geleid tot publiciteit. Veel organisaties, ondernemers, politici, zzp'er steunen ons, weten we.

Advies van bureau Bing niet opgevolgd
We zijn het een en ander op het spoor. Onder meer dat een advies van bureau Bing niet is opgevolgd. Hierin staat dat wethouder van der Vlugt verschillende portefeuilles zou moeten afstoten omdat het tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden. Dit advies is niet opgevolgd.

De vrouw van de wethouder Van der Vlugt wil nu het terrein van het NTKC pachten. Zij beschikken reeds over 3 kampeerterreinen...Waarom deze ook nog?

Met vriendelijke groet,

Mirjam Drost namens een groep verontruste leden3 oktober 2018
 

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt slachtoffer van framing

 

COLUMN – Herinnert u deze nog? Tea Both van het CDA zette op het allerlaatste moment tijdens de raadsvergadering van 20 september een ingezonden brief op de agenda van actiegroep van verontruste leden van het Essenbos. Daarin werd gesproken over belangenverstrengeling in een brief gericht aan de gemeente. Een brief die niet in media is gekomen. Wat wel in de media kwam, was een brief van Annet Les, een van de kampeerders. Deze brief verscheen in Eilanden Nieuws.

 Raadslid Tea Both schoot in een stress en vertaalde alle commotie als zijnde beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van wethouder Van der Vlugt. Bovendien zou volgens mevrouw Both ’s mans integriteit ter discussie staan…

 

Nadat wethouder Van der Vlugt gisteren zijn aftreden wereldkundig maakte, viel bij mij het kwartje. Als reden gaf hij aan, dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was en dat reacties over zijn integriteit en mogelijke belangenverstrengeling op de sociale media hem en zijn gezin te veel waren geworden.

 

Terugkijkend is hier sprake van een vies politiek spel. Ga maar na. Nergens in de media worden de woorden ‘belangenverstrengeling’ en ‘integriteit’ gebezigd. Helemaal nergens. Mevrouw Both was degene die deze termen – slinks in de ontkenning weliswaar - verbond aan de goede naam van haar eigen wethouder. Bovendien vonden op dringend verzoek van mevrouw Both, ook alle raadsleden dat de integriteit van de wethouder boven alle twijfel verheven was.

 

Een staaltje van succesvol framing. Anders gezegd een kwestie van hard roeren in de stront om het goed te laten stinken. Insiders lieten ons weten dat mevrouw Both al veel langer het ambt van wethouder ambieert. Om die wens in vervulling te laten gaan, hoefde zij alleen maar achterover te gaan zitten en wachten. Feit is dat de sociale media pas los gingen nadat mevrouw Both de termen belangenverstrengeling en integriteit in het openbaar aan de wethouder had verbonden.

 

Frans Evers
28 september 2018

COLUMN  Lucas Hartong
Bron: IGO"Tijd voor een onderzoekje.... Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? ...Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland." 


Brakke zaterdag
 

"Gaat u óók naar de Brakke Zaterdag? ‘De wátte?’ Brakke Zaterdag! De eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik het programma aangekondigd zag in de kranten was: wie noemt zijn activiteit nu ‘brak’? Dat roept bij mij direct de associatie op van dronkenschap, waarna je een heel slechte nacht hebt gehad en brak uit bed stapt. Op zaterdagochtend. Dat zal de organisatie er vast niet mee bedoeld hebben, maar toch. Niet slim.
 


De lepelaarkolonie langs de noordrand van het eiland Goeree-Overflakkee


Het WWF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Postcodeloterij en Ark Natuurontwikkeling nodigen u uit en betalen –naar ik aanneem- gezamenlijk de rekening. De eerste vier hebben een duidelijke link met natuur, dus daarvan kan ik mij voorstellen dat die een leuke natuurdag organiseren. Van de Postcodeloterij is dat al veel minder duidelijk en wat is eigenlijk Ark Natuurontwikkeling voor organisatie? Volgens informatie een organisatie die ‘robuuste natuur’ voorstaat en allerlei natuurgebieden met elkaar wil verbinden.

Tijd voor een onderzoekje. Wat al deze organisaties samenbindt is het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ van de Postcodeloterij. Die verschafte 13,5 miljoen euro voor allerlei ontwikkelingen aan de noordrand van ons eiland en het Haringvliet. Waarom in vredesnaam? Was dit gebied nog niet ‘robuust’ of ‘natuurlijk’ genoeg? Wel, er komt 70 hectare nieuwe ‘getijdennatuur’. Broeinest van allerlei muggen en vliegen, dat dan weer wel. En natuurmonumenten schrijft “voor een bedrag van ruim € 6 miljoen te investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree…”. Toe maar.

 

Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? Wel, Brakke Zaterdag komt niet op een Blauwe Maandag. Daarover is al lang nagedacht. Het heeft namelijk alles te maken met de windmolenplannen aan de Noordrand, genaamd ‘Plaatsingsgebied Noordrand’ ofwel windpark Kroningswind. Het is absoluut geen toeval dat die twee met elkaar van doen hebben en de gemeente Goeree-Overflakkee doet daar zelf niet geheimzinnig over. Je moet alleen even de moeite nemen om de website goed te bestuderen: “De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet.

Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw.” Op 17 maart 2016 tekende wethouder Markwat namens de gemeente met de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee’.


Afgelopen week stond bovendien de aankondiging in de krant dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Er komen 19 (!) windmolens van 149,99 meter hoog, plus alle voorzieningen die daarbij behoren. Zeer opmerkelijk is dat de gemeente in een brief aan de gemeenteraad van 15 juni (‘vaststellingsbesluit’) reeds aangeeft dat “voor dit plaatsingsgebied tussen de partijen een afgesproken doelstelling geldt van 78 MW. Deze doelstelling zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal woningen in het gebied.” Zo zout heb ik het nog nooit gezien: dat bij voorbaat al wordt gemeld dat de doelstelling van een windpark niet gehaald gaat worden. Toch wordt er gebouwd. Getekend: B&W Goeree-Overflakkee. Bizar.


Maar het verhaal wordt nog opmerkelijker. In de Akkerwijzer/Agraaf van 17 juni 2017 viel te lezen dat de aandeelhouders van windpark Kroningswind gevormd worden door “tien akkerbouwers en melk­veehouders tussen Stellendam en Melissant. Zij sloten eind vorig jaar een deal met overheden dat ze 85 hectare natuur in hun polder accepteren. In ruil daarvoor kochten ze 165 hectare grond van de provincie Zuid-Holland. Ze hebben de ambitie om de windopgave van Goeree-Overflakkee in te vullen. (…) In totaal gaat het om twintig molens met een gezamenlijke capaciteit van 78 megawatt. Die investering bedraagt 120 miljoen euro.” Vandaar dat zij geen bezwaar hebben tegen het windpark!


Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland. De boeren ‘accepteren de natuur in hun polder’ en investeren in windmolens. Die worden goedgekeurd door de gemeente, ondanks dat het hele park ‘de doelstelling niet gaat halen’. En pal grenzend aan dat windmolenpark wordt er een natuurgebied aangelegd dat vol bijzondere trekvogels moet komen. Heeft iemand de natuurorganisaties al ingelicht dat windmolens gehakt maken van vogels? Ik ga die titel 'brakke zaterdag’ steeds beter begrijpen. Helaas niet in positieve zin. Het is allemaal een zoethoudertje voor een zeer ordinair en schimmig spel, me dunkt. En dan heb ik het nog niet eens over het volstrekt naïeve natuur-maakbaarheidsideaal."


Lucas Hartong

23 augustus 2019

Het valt niet mee, onze energietransitie
"Elk voordeel heb z'n nadeel."


Ingezonden in Eilanden Nieuws vrijdag 21 september
22 augustus 2018
21 september 2018


Petra 't Hoen (PvdA):  Waarom toch geen circus op zondag burgemeester

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Kerkgangers kunnen het circus niet zien, horen of ruiken." Toch geeft de gemeente geen vergunning voor een voorstelling op zondag af. Petra 't Hoen vraagt zich namens haar partij af, waarom en welke regels dan worden gehanteerd. De burgemeester geeft antwoord. Zie het fragment op video.

https://youtu.be/4D4jisE3ebg


19 september 2018

Partij voor de Dieren, fel tegen Duinpolderweg

 

19 september 2018 - Met het besluit door te gaan met de Duinpolderweg hebben de Provinciale Staten besloten het open landschap tussen Hillegom en Lisse met nieuw asfalt te doorsnijden. Een meerderheid van VVD, D66, CDA, SGP/CU en PvdA steunden aanleg van de zogenaamde "middenvariant".

Nadat een grote meerderheid zich achter een amendement schaarde om vooralsnog geen ruimte te reserveren om de Duinpolderweg door te trekken van de N208 naar de N206, werd dit amendement overgenomen door Gedeputeerde Staten. De doortrekking wordt in de toekomst waarschijnlijk nog onderwerp van onderzoek. Een amendement om voorlopig de randwegen bij Lisse en Zwaanshoek te schrappen uit de plannen haalde geen meerderheid.

De Partij voor de Dieren blijft in het geheel tegen de aanleg van de Duinpolderweg. "Open groene polders worden opgeofferd om kilometers extra asfalt aan te leggen en nader onderzoek verandert niets aan dat feit," aldus Bart Canton, statenlid Partij voor de Dieren Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren betreurt het feit dat het leefgebied van vele dieren waaronder grutto’s, tureluurs, kieviten, eekhoorns en watervleermuizen wordt vernietigd. Met het besluit van de Provinciale Staten blijven bewoners in het gebied van de doortrekking van de N208 naar de N206 in onzekerheid.
13 september 2018

Gelezen in het AD deze week: 'Rustdag' verdeelt Goeree

In mijn eerste redactionele schrijven, schreef ik over het extremisme in alle geloven, maar daar moet denk ik nog een woord bij, namelijk DICTATORIAAL.

Bij de laatste raadsvergadering op donderdagavond 6 september kwam een dame van de PvdA met de opmerking over de zondagssluiting van buitenzwembad te Stellendam, en het niet mogen optreden van diverse circussen op zondag, omdat deze te dicht of in de nabijheid van de kerken zouden zijn, (net of dat dat geen circus is).

Dat diverse groeperingen zoals SGP, CDA en CU op zondag in de kerk willen zitten moeten ze zelf weten, als niet kerkelijk lid heb ik daar geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat deze groeperingen eisen dat niet kerkelijke mensen zich moeten aanpassen aan de kerkelijke mensen, oftewel dictatoriaal gedrag naar niet kerkelijke mensen toe.

LAAT IEDEREEN IN ZIJN WAARDE (heren en dames van de kerkelijke gezindten), dat doen de niet kerkelijke mensen ook naar jullie toe. Of dachten jullie dat het fijn is als je rustig in de tuin zit met hoge zomerse temperaturen, en naar de hele noten moet luisteren die vanuit de kerk tot je toe komen aanwaaien, en/of de kerkklokken die luiden wanneer jullie dat willen.

Erg prettig voor de mensen die nachtdienst hebben gehad in de zorg etc.

Nu is het zo dat de gemeente een katern heeft in Groot Goeree-Overflakkee van ongeveer 4 pagina’s, waarvoor ze pagina's aanleveren. Wat opvalt is dat als er in de raadsvergadering zaken naar voren komen (zoals de zondagsrust, sluiting van zwembad en dergelijke) het wel in de krant komt, maar mondjesmaat en geënt op de christelijke partijen. Laten we transparant en eerlijk blijven, ook al doet dat pijn.

In het AD stond Rustdag verdeelt Goeree-Overflakkee, HOEZO verdeelt, een derde is aanhankelijk aan één of ander geloof en tweederde van de bevolking is misschien christelijk grootgebracht of doet er helemaal niets mee, maar deze tweederde van de bevolking moet luisteren naar éénderde van de bevolking.

Het wordt tijd dat er een versoepeling komt op zondag, zodat de mensen die niet kerks zijn toch hun vrije tijd kunnen benutten zoals ze dat zelf willen, en niet zoals de kerkmensen dat willen en bepalen hoe de niet kerkelijke mensen hun tijd indelen.


Een verontrust burger deel twee
(naam en adres bij de redactie bekend)

 12 september 2018
 

Plantenliefde van Martine Verweij

door: Maria Evers

GOEDEREEDE – Op uitnodiging van Groei & Bloei kwam Martine Verweij op dinsdagavond 11 september naar de gemeenschapsgebouw Oostdam. Zij kwam vertellen over geneeskrachtige kruiden. Martine vertelde over en  demonsteerde haar systeem om verschillende plantenfamilie te leren onderscheiden en daarmede de werking van de stoffen die zich in die familie bevinden. http://plantenliefde.nl/


Martine laat enkel voorbeelden van een plantenfamlie zien

Wanneer je haar website bezoekt zie je de uitdagende tekst: “Ik help zelfbewuste vrouwen met het leren gebruiken van planten voor een natuurlijk en gezond leven.”

Wie wil dat niet? Denkt Martine gedreven en somt voor het aandachtig luisterende publiek ‘en passent’ nog enkele inhoudsstoffen op en hun werking.

Nee, het zijn geen kant-en-klare recepten waarmee Martine komt. Het is een uitdaging om iets te gaan leren. En dat is kennis over planten en hun mogelijke bijdrage aan een betere gezondheid voor ons. Het is een ‘systeem’ maar het is praktisch gemaakt door vele prachtige mandala’s. “Wanneer je de tekening inkleurt”, vertelt Martine, “onthoud je het beter. Het gaat leven voor je.”

“Door het (her) kennen van de plantenfamilie, weet je meteen veel over de inhoudsstoffen van die planten. Planten uit de lipbloemfamilie bevatten etherische olien. "Het zijn 'smaakmakers', zoals bijvoorbeeld rozemarijn." De familie van bijvoorbeeld vlinderbloemigen  brengen stikstof in de grond.” De relevantie is dat Martine ook staat voor een verantwoordelijke mens die goed functioneert in evenwicht met de natuur.


De mandala van citroenmelisse (bron: de Plantwijzer)

Kant-en-klaar
Dus helemaal geen kant-en-klare recepten voor een beter leven? Vraagt een van de aanwezigen zich af. Jawel, af en toe strooit Martine met een bruikbaar recept dat je kunt proberen, maar uiteraard zijn er voor dit soort informatie vele site's én boeken te vinden (zelf ooit, in 1976, begonnen met een Kruidenboek van Theo Braem)


Stap voor stap, met regelmatige herhalingen, legt Martine zeer geduldig haar systeem en haar mandala’s uit voor het al wat grijzige publiek. Hoewel ook een aantal jongere dames, duidelijk vriendinnen, gezellig en geïnteresseerd met elkaar naar het verhaal van Martine kwam luisteren.

Voor veel tuinliefhebbers moet het verhaal van Martine een openbaring zijn geweest. Mits ze ervoor openstonden. Voor mij was het avond voor verbinding en herkenning. Het jeugdig enthousiasme van Martine was mooi om mee te maken en mogelijk zijn er ook wat statements van haar ‘gedaald’.

Martine, het was me een zeer prettige avond.

 

Maria Evers


11 september 2018
8 september 2018
 

Natuurkampeerders Essenbos beoogde verliezers?

COLUMN

Wat bezielt de  nieuwe ‘rentmeester’ van de stichting Fonds DBL om van twee totaal verschillende terreinen, waarvan één met bestemming agrarisch en de andere met bestemming recreatie één pachtcontract te willen maken, met één pachter voor de komende 30 jaar?


De kampeerders zoeken steun bij elkaar in deze voor hen zo onzekere tijden

Zo’n zestig jaar geleden, is het Essenbos in Ouddorp als kampeerterrein in gebruik genomen. Mogelijk zelfs nog  op initiatief van de gebroeders Boomsma. De club die het terrein pacht van st. DBL is de landelijke club: NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club), die een aantal natuurkampeerlocaties in Nederland beheert.

De leden van deze club houden van ‘primitief’ kamperen. Zij hebben geen behoefte aan allerlei moderne voorzieningen en genieten volop van de rust en van de ruimte op de terreinen. “Zomers staan hier heel veel gezinnen, waarvan de kinderen heerlijk op het speelveld met elkaar spelen”, vertelt Peter de Lange uit Woubrugge, die al bijna zestig jaar op het Essenbos komt. Eerst, als jongeman met zijn ouders en later met zijn vrouw Edith. “Samen komen wij hier al 42 jaar. Onze kinderen hebben hier leren lopen.”

Kampbeheerder Ad Wouters en zijn vrouw Willie uit Purmerend maken zich ook zorgen. Ook zij komen al veertig jaar in Ouddorp en roemen de locatie. “Je kunt hier alle kanten op fietsen en lopen. Aan de ene kant is het Noordzeestrand en de andere kant de Grevelingen. En iedereen is welkom. Vroeger kwam ook Joop den Uyl bij ons kamperen.”

In het begin waren alleen tenten toegestaan, maar met het grote aantal ouderen kwam ook de wens om met caravan of camper op het terrein te staan. “Maar nooit langer dan 4 dagen op dezelfde plaats om geen kale plekken te krijgen in het gras.” De leden van de club hebben het terrein zelf ingericht en doen ook samen het onderhoud. Daarvoor worden weekenden georganiseerd. “Maar in Ouddorp werken we nooit op zondag omdat we rekening houden met de plaatselijke bevolking.”

Naast dit terrein ligt een stukje agrarisch van Agro van der Vlugt, van de familie Van der Vlugt. Deze familie heeft naast haar agrarische tak ook een recreatietak als eigenaar van drie recreatieterreinen. Arend-Jan van der Vlugt (CDA) is behalve boer en recreatie-ondernemer ook  wethouder op het eiland Goeree-Overflakkee.

Logisch dat beide partijen hun stukje grond graag willen houden. In de nieuwe constructie zou dat betekenen voor de familie Van der Vlugt dat ze er een groot kampeerterrein bij krijgt. Geen probleem, aangezien ze al thuis zijn in deze tak van sport. Marlies Van der Vlugt geeft in een artikel in Eilanden Nieuws al aan, wel interesse te hebben en een kwaliteitsslag te willen maken op het kampeerterrein.

Voor de kampeerclub is het wat minder logisch een stuk agrarisch erbij te krijgen om te beheren. Maar zowel leden als bestuur doen hun uiterste best om in gesprek te gaan met de beherende stichting DBL. Eerdaags zal de beslissing vallen. Zal het recreatiegebied van de familie Van der Vlugt met nog een paar hectare uitgebreid gaan worden? Of krijgen de natuurliefhebbers er een stuk landbouwgrond bij?

Maar wat bezielt het DBL om niet meer met twee pachters te willen werken inzake twee totaal verschillende terreinen? Zo moeilijk kan het toch niet zijn om twee facturen te sturen in plaats van een? Een oud-politicus, die weet hoe de hazen in de gemeente lopen, spreekt van een eentweetje. “Die zaak is al helemaal beslist. Die kampeerders zijn kansloos."

Waarom moest het zover komen DBL? Triest!

Maria Evers7 september 2018


De raad reageert als door een adder gebetenVolkskrant 6 september 2018

COLUMN CASPAR JANSSEN

De woorden mogen er dan nog zijn, het bijbehorende landschap van Ouddorp is bijna weg

 

Aflevering 276: Onder Ouddorp leidt de route langs schurvelingen, hameetes en hoagtes.
 

Caspar Janssen
 Onder Ouddorp, in toerisme- en recreatieland. Links en rechts huisjesparken en campings. En af en toe een glimp van een hoge zandwal, tussen de lintbebouwing door. Onder Ouddorp ligt het kloppende hart van het unieke zandwallenlandschap, had ik begrepen.
 

Aan mooie woorden geen gebrek. De zandwallen zijn eigenlijk opgehoogde schurvelingen. Dat zijn iets lagere wallen, die bij Ouddorp vanaf de Middeleeuwen werden opgeworpen rondom kleine akkertjes. Ze werden beplant met doornachtige struiken en dienden als veekering, en om het stuifzand tegen te houden.
 

Nog een term: hameete. Zo heet de aaneenschakeling van kleine akkers waaromheen die schurvelingen lagen. Schrale zandgrond, waarop wisselteelt werd bedreven. Ik stel me het landschap voor zoals het tot halverwege de vorige eeuw bleef bestaan. Alles was er, op die mini-akkers binnen die omheining: poelen, een stukje met graan, een stukje met kool, braakliggend land, vee. Langs de greppels groeiden elzen. Elzenmeten, zo heetten die stroken met bomen. De bladeren werden gebruikt als compost, om de arme grond te verrijken. De zandwallen ontstonden toen boeren de zandgrond onder de teelaarde gingen afgraven, om dichter bij het grondwater te komen. Ook daar was een woord voor: uitmijnen. Het zand werd over de schurvelingen verspreid.

Een schurveling Foto Caspar Janssen

Het was een open landschap, een aaneenschakeling van akkers en wallen. En omdat de boeren het hout op de wallen gebruikten, voorkwamen ze verruiging. Mossen, grassen, varens en kruiden kregen een kans. Ideaal voor vlinders, sprinkhanen en krekels. En voor vogels, zoals de grauwe klauwier en de nachtegaal. Kortom: hier zorgden boeren als vanzelf voor biodiversiteit.
 

Het kon natuurlijk niet duren. In de jaren vijftig werd een deel van de zandwallen afgegraven. En toen kwam het toerisme. De voormalige akkertjes bleken ideaal voor vakantieparken: lekker recreëren in de luwte van de zandwallen. Bijna alle boeren verdwenen. Je moet nu moeite doen om de zandwallen te zien, tussen de bebouwing door. De ‘hoagtes’ worden ook niet meer als vanzelf onderhouden. De gemeente heeft nu een Plan van Aanpak voor het gebied. Want de woorden mogen er dan nog zijn, het bijbehorende landschap is bijna weg.
7 september 2018
 

Gemeenteraad schiet in een stuip

 

COLUMN – Tea Both van het CDA zette op het allerlaatste moment  een ingezonden brief op de agenda. Een ingezonden brief van mevrouw Annet Les die ongerust was over het voortbestaan van kampeerterrein Essenbos. Raadslid Tea Both schoot in een stress en vertaalde de ingezonden brief als zijnde een beschuldiging van  belangenverstrengeling aan het adres van wethouder Van der Vlugt. Bovendien zou volgens mevrouw Both ’s mans integriteit in de brief ter discussie staan…

 

Wat vooraf ging. In Eilanden Nieuws van vrijdag 31 augustus stond een paginagroot artikel van verslaggever Jaap Ruizeveld met als kop ‘Ongerustheid over voortbestaan van natuurkampeerterrein Essenbos.’ In zijn intro liet de verslaggever weten dat er sinds enige tijd onder bezoekers van het natuurkampeerterrein Essenbos aan de Klinkerweg in Ouddorp onrust heerste over het voorbestaan van deze recreatieve voorziening. De camping zou zelfs kunnen verdwijnen. Het perceel zou met een nieuwe pachter mogelijk een andere functie krijgen. Allerlei geruchten doen de ronde. Betrokkenheid van een bestuurder wordt genoemd.

 

Wie deze bestuurder is, wordt in het artikel snel duidelijk.  Immers in het verhaal komt Marlies van der Vlugt van het agrarisch bedrijf Agro uitgebreid aan het woord: Zij wil op het natuurkampeerterrein een kwaliteitsslag plegen.

 

Precies om dat laatste maakte Annet Les bezwaar in haar ingezonden brief: “Merkwaardig dat juist wethouder Van der Vlugt en zijn vrouw ook dit unieke stukje grond nodig denken te hebben.” Dit is de enige kritische noot in de ingezonden brief. Nergens in de brief werd de integriteit van de wethouder ter discussie gesteld. Nergens in de brief valt het woord belangenverstrengeling.

 

Ondanks dat alles werd de integriteitskaart gespeeld en liep de gehele gemeenteraad weg van het eigenlijke probleem. Terecht was de briefschrijfster ongerust. Want genoemde Marloes van der Vlugt is samen met wethouder Van der Vlugt mede-eigenaar van Van der Vlugt Agro, Kijken we verder naar de nevenfuncties van de wethouder, dan zien we dat hij ook mede-eigenaar is van Landschapscamping de Vlugtheuvel. Ook mede-eigenaar is van Camping de Vrijheid. En ook mede-eigenaar is van Park Zeedijk.

 

Bij dit woud aan nevenfuncties zet mevrouw Annet Les vraagtekens. Niet meer en ook niet minder. In geen geval het circus dat mevrouw Both ervan maakte. Mogelijk dat de raadsleden het artikel van Jaap Ruizeveld en de ingezonden brief van mevrouw Annet Les eens moeten lezen voor mee te gaan in de hetze van collega Both.

 

Frans Evers


 

 

6 september 2018

Over machomannen in de politiek

 

COLUMN - Las onlangs twee berichten over bekende politici die hun geslachtsdeel achterna liepen: 1) Tweede Kamerlid Han ten Broeke (49) stapte op als Kamerlid. Dat liet hij weten in een verklaring. De reden was een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’ met een destijds 25-jarige medewerker van de fractie: 2) Ex voelt zich besmeurd door Pechtold. De betrokken vrouw is moeder van vijf kinderen en geeft les op een christelijke school in Friesland.

 Het gaat in dit soort vunzige zaken dikwijls om politici die ons burgers de maat nemen over normen en waarden. Immers deze Ten Broeke van de VVD is een belijdend rooms-katholiek. U weet wel die partij van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Je moet er als vrouw niet aan denken dat zo’n eng machomannetje bovenop je ligt en hijgend ‘heen-en-weer’-gaande bewegingen maakt…

 

En dan Alexander Pechtold, het linkse boegbeeld dat regelmatig Wilders en zijn achterban de maat neemt. De arrogantie van het linkse gelijk, loopt inmiddels zijn oren uit. Zo’n man in de missionarisstand bovenop je in een penthouse. Je moet er toch niet aan denken als vrouw… Na lezing van de aantijgingen en beschuldigingen van zijn ‘vriendin’ doet de vraag zich voor of in dit geval – net als bij Ten Broeke - ook niet sprake was van een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’.   

 

Hopelijk blijft ons mooie eiland verschoond van mannen in leidinggevende functies die zich te buiten gaan aan ‘intieme en ongelijkwaardige relaties’. De kans daarop met een diepgelovig B&W is bijzonder klein.

 

Frans Evers
5 september 2018

Het Essenbos moet blijven

Vindt u het ook belangrijk dat het natuurkampeerterrein 'het Essenbos' blijft bestaan in zijn huidige vorm? Teken dan de petitie. 
https://petities.nl/petitions/red-het-ntkc-natuurkampeerterrein-het-essenbos-in-ouddorp?locale=nl


4 september 2018

Over de activiteiten van wethouder Van der Vlugt3 september 2018


"Het gaat de hele dag woef, woef, woef"2 september 2018

Sir Edmund Kort& Goed 1 september 201830 augustus 2018

ingezonden brief van de omwonenden van Windpark Piet de Wit

Windturbines en de gezondheid van onze kinderen

 

OOLTGENSPLAAT - Op ons mooie eiland Goeree- Overflakkee staan inmiddels al heel wat windturbines en de bouw gaat gestaag verder. Maar kennis van de gevolgen neemt inmiddels ook toe.

Internationaal wordt er steeds meer gepleit om een minimum afstand aan te houden tot de woonbebouwing, zoals bijvoorbeeld in Beieren (Duitsland) en in Polen waar bepaald is dat de afstand tot de woonbebouwing minimaal 10 maal de hoogte van de windturbine moet zijn. Dit betekent dat bij een windturbine van 200 meter, een afstand van 2 kilometer dient te worden aangehouden tot woningen.

 

In Ooltgensplaat worden op korte termijn de windmolens van windpark Piet de Wit vervangen. Er is een vergunning aangevraagd voor windturbines die zeker 1,5 keer zo hoog zullen zijn en 50 meter dichterbij de woningen komen te staan. Dit resulteert in plaatsing op slechts 535 meter afstand van een woning.  Als in andere Europese landen eisen worden gesteld aan een minimale afstand tot woningen, dan is dat niet voor niets, waarom volgt  Nederland dit beleid niet en neemt onze gemeente of de overheid niet dezelfde maatregel?

 

De windturbines maken geluid en wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen hiervan op de gezondheid van onze kinderen.

Waarom? Het geluid dat de windturbines maken, kan leiden tot slaapverstoring en gezondheidsklachten. Het is niet alleen het hoorbare geluid boven de 20 Hz, maar ook het infrasoon geluid. Dit is het geluid dat niet direct hoorbaar is, maar wel het lichaam binnenkomt en gevolgen heeft. Een herkenbaar voorbeeld is het maken van een röntgenfoto, je voelt het niet, je hoort het niet, maar heeft wel invloed op een ongeboren baby.

 

Het geluid van een grote windturbine kan tot op 2 kilometer hoorbaar zijn, waarbij het pulserende karakter (met name ’s avonds en ‘s-nachts) zeer storend is. De laatste tijd is er ook veel aandacht voor laagfrequent geluid (pakweg 20-125 Hz) en het zogenaamde infrasoon geluid, geluid onder de 20 Hz. Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat deze geluiden invloed op de gezondheid hebben. 

In Nederland is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gevolgen van laagfrequent en infrasoon geluid op korte-of lange termijn! Het verbaast ons dat de Nederlandse regering geen opdracht aan een technische universiteit geeft.

Bij het inrichten van windturbineparken wordt benadrukt, dat de in Nederland vastgestelde normen voor geluid strikt gehandhaafd zullen worden. Geluidsoverlast zou dan tot een minimum beperkt blijven. De vraag is dan of dit zo is!

 

Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat:

In Denemarken de nertsen (op een nertsenfokkerij) begonnen te schreeuwen en elkaar begonnen te bijten toen de wieken van nieuwe windturbines in beweging kwamen ten tijde van de ingebruikname van het windpark. Honderden dieren moesten worden afgemaakt en bijna 12% van de nertsenwijfjes kregen miskramen en doodgeboorten!

In Frankrijk signaleert een melkveehouder problemen bij zijn koeien: koeien die ‘s’-nachts blijven staan en daardoor slecht slapen. Het gebrek aan rust zorgt voor een flinke verlaging in de melkopbrengst. Een kalfje werd geboren met kreupele voorpootjes, dat was niet voorgekomen vóórdat de windturbines gingen draaien…

Ooltgensplaat zou zomaar de volgende in de rij kunnen zijn met bedrijven die paarden, koeien en geiten houden.

Maar nu de kinderen……

De dichtstbijzijnde windturbine van Windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat komt op een afstand van 1100 m van één van onze basisscholen te staan.

 

 

Huisarts Sylvia van Manen uit ’s-Hertogenbosch hoort in 2017 over de bouw van een windturbinepark nabij een basisschool in de buurt van haar praktijk. Ze vindt dit zorgwekkend en vraagt zich af: „Moet je daar maar over zwijgen om allerlei, wellicht onnodige, onrust te vermijden, of moet je oproepen tot beter onderzoek naar eventuele gezondheidseffecten?” Ze leest o.a. het onderzoek van prof. Mariana Alves-Pereira naar het effect van infrasoon en laag frequent geluid op de schoolprestaties van een kind. „Zij toonde aan dat onder invloed van infrasoongeluid het slaaptekort van leerlingen toenam en de ontwikkeling van hun hersenen werd geremd. ”Ook vond de Portugese wetenschapper duidelijk ongunstige weefselveranderingen door langdurige blootstelling aan deze grotendeels onhoorbare trillingen. De huisarts besluit daarom haar bevindingen in het blad Medisch Contact te publiceren onder de titel ”Windmolens maken wel degelijk ziek.” „Daarin pleit ik voor toepassing van het voorzorgprincipe en beter onderzoek, omdat het om belangrijke gezondheidseffecten gaat waarop zelfs het RIVM in zijn rapport uit 2013 geen duidelijk antwoord geeft.”

 

Prof. Alves-Pereira deed dertig jaar lang onderzoek, naar laagfrequent geluid (ultrasoon geluid). O.a. een langdurig onderzoek bij onderhoudstechnici op een Portugese luchtmachtbasis toonde aan dat de effecten van chronisch laagfrequent geluid (welke windturbines, veroorzaken) hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, neurologische problemen en andere zogenaamde ”vibro-akoestische ziekten” – in vaktaal Vibro Acoustic Diseases veroorzaakten. Met name toenemende hart- en vaatziekten waren verontrustend.

Een korte opsomming van de onderzoeksresultaten bij blootstelling aan infrasoon geluid:1 tot 4 jaar blootgesteld

Bronchitis, keelinfecties, stemmingswisselingen

4 – 10 jaar blootgesteld

Pijn in de borst, rugpijn, allergieën, vermoeidheid, bloed in urine, huidinfecties

Meer dan 10 jaar blootgesteld

Hoofdpijn, psychiatrische stoornissen, neusbloedingen, darmzweren, spastische darm, ernstige gewrichtspijn, spataderen, aambeien, ernstige pijn aan spieren, neurologische aandoeningen (vb epilepsie, duizeligheid)

 

Dit is wat ons en onze kinderen te wachten staat met al die windturbines op ons eiland!!!

 

De huidige onderzoeken worden met computermodellen uitgevoerd, zij berekenen hoeveel decibel (dB) de windturbines produceren. Met het infrasoon geluid wordt nog geen rekening gehouden!!! Ook hebben wij onze twijfels over de juistheid van de berekening van het aantal dB. In het MER rapport van een gebied waar windturbines komen wordt rekening gehouden met de norm Lden 47 dB voor overdag en Lnight 41 dB. Het is opvallend dat in  MER rapport van windpark Piet de Wit deze normen niet worden overschreden. En 53 dB is de uiterste afwijkingsgrens voor omwonenden. Dus meer dan 53 dB mag niet volgens de overheid.

Wij vragen ons af of de berekeningen van de computermodellen overeenkomen met de werkelijkheid!

Zo bleek dat het aantal dB dat door computermodellen voor Schiphol werd berekend een stuk lager was dan het aantal dB dat gemeten werd door een onderzoek met geluidsapparatuur. Dus hoe betrouwbaar zijn deze berekeningen van computermodellen?

Wij, als inwoners van Ooltgensplaat en omgeving willen zekerheid of de dB gemeten met de computer overeenkomt met de werkelijkheid en dat de windturbines geen gevolgen hebben voor de gezondheid van onze kinderen!

Groep Jan Zwerus wil een motie indienen. In deze motie vraagt GJZ de raadsleden te stemmen voor een onderzoek met geluidsapparatuur om het aantal dB te meten bij de huizen die dicht bij het windmolen park Piet de Wit staan.

 

 
15 augustus 2018

De angst voor clowns oorzaak verbod circus op zondag

 

COLUMN - Volgens Eilandmarketing is Goeree-Overflakkee écht heel bijzonder. Dat zie en voel je als je op dit eiland een stap zet. Ruimte en zondagsrust kenmerken Goeree-Overflakkee. Het eiland herbergt prachtige elementen: een rustig en een landelijk karakter, een brede kuststrook met schone stranden, mooie dorpen, een vijftigtal kerken en verschillende natuurgebieden. Op Goeree-Overflakkee kun je heerlijk wonen, geloven én recreëren.

 

Klinkt allemaal heel mooi, maar er is op dit eiland een probleem. Het bestuur lijdt namelijk aan een ziekelijke angst voor clowns. B&W en eveneens de leider van de SGP, lijden aan een ernstige vorm van coulrofobie op zondag. 

 

Coulrofobie op zich is angst voor clowns. Coulrofobie op zondag is een kwaadaardige variant daarvan. Op Goeree-Overflakkee blijkt deze angst sinds de eenwording deel uit te maken van het DNA van het gemeentelijk bestuur.

 

Deze verlammende angst voor clowns manifesteert zich niet alleen bij B&W. Zoals hierboven gezegd manifesteert deze zondagse variant zich met name en vooral bij de SGP. Fractievoorzitter Kees van Dam blijkt onder een aangeboren angst gebukt te gaan voor clowns op zondag. Bij het zien, zijn zeven kleuren ontlasting het gevolg.

 

Deze angst voor clowns op zondag was voor B&W de reden dat het circus Belly Wien in 2004 op zondag een speelverbod kreeg. Op bevel van SGP-voorman Kees van Dam werd door de burgemeester toentertijd geheel ten onrechte een vergunning geweigerd.

 

In juli van dit jaar was het weer raak. Circus Freiwald kreeg geen toestemming een voorstelling te geven op zondag. En het houdt maar niet op. In augustus van dit jaar was het voor de derde keer raak. Het Magic circus wilde op zondag een voorstelling geven op het parkeerterrein van de Staver. Maar kreeg wederom geen toestemming. De angst voor clowns blijkt diep geworteld. Kortom Eilandmarketing heeft werk aan de winkel!

 

Frans Evers

 

 
11 augustus 2018

Is Goeree-Overflakkee bezet door extremisten?

Laten we beginnen met een stuk van de koptekst, EXTREMISTEN. Zoals algemeen bekend hebben speciale groeperingen, onder andere de christelijke partijen de neiging om te zeggen: “wat wij zeggen is waar, al het andere is verkeerd”, en dat is heel gevaarlijk, want daardoor krijg je onderlinge wrijving, wat extreem kan uitlopen.

Niet voor niets is wereldwijd 85% van alle oorlogen zo begonnen vanuit het geloof, islam, katholiek, gereformeerd of joods, en zo zijn er nog vele andere geloven. Soms noemen we groeperingen die door fanatieke geloofsovertuigingen andere mensen met een ander geloof te na komen “extremisten”

Kijk maar naar IS. Elk geloof heeft extremisten onder zich, en beslissen over het lot van anderen die hun geloof niet erkennen. Daarom mag de minderheid die op deze aardbol rondloopt zonder geloof, zichzelf als vredelievend bestempelen.

Laten we beginnen met de extreme partijen op dit mooie eiland Goeree-Overflakkee. SGP, CU, CDA en Vitale kernen, de eerste drie partijen zijn de partijen die menen het recht erop te hebben dat hun geloof het enige juiste is, dus extreem met eigen wetten en verplichtingen naar een ieder die hun geloof niet draagt, zodat ook de niet gelovigen, wat een meerderheid van de mensen op dit eiland zijn, verplicht worden samen met de toeristen, op zondag hier op het eiland niet te winkelen, zwemmen, naar het circus etc., zelfs naar een musicus  luisteren die teksten zingt waar de extreme Partijen het niet mee eens zijn, worden verboden.

Ondertussen praten over hoe goed ze zijn, mooie woorden gebruiken en wat ze allemaal voor ogen hebben als ze maar gekozen worden.

Dat ze windmolens plaatsen bij de dorpen, is niet hun zorg, want de meerderheid heeft dat beslist, SGP, CU, CDA en VVD. Ook komt men nog steeds met doelen die ze al jaren bij hun verkiezingen gebruiken, maar nog nooit waar hebben gemaakt. De VVD is ook een partij die een voorzitter heeft, waarvan als ik luister naar de radio of kijk naar de raadsvergadering op mijn laptop ik denk, zou ze nu weten wat ze zegt en weet ze waar ze het over heeft?

Dan zijn we aangekomen bij de VKGO, of te wel zoals ze regelmatig in de microfoon roepen wij van Vitale kernen, die tegen de partijen SGP, CDA en VVD aanschurken en daardoor hun woord spreken. Dus tegen de windmolens zijn, en het nu eens, dat ze er komen.

Wederom wordt er beslist, door deze coalitie van SGP, CDA, VVD en Vitale Kernen dat ook het circus dat onlangs in Middelharnis stond, op zondag niet bezocht mag worden door niet kerkelijke mensen. Het is een grote schande dat groeperingen ervoor zorgen dat op zondag activiteiten niet gehouden mogen/kunnen worden.

 

Een verontrust burger
(naam en adres bij de redactie bekend)
23 juli 2018

Reyntjes leest voor de tweede keer burgemeester de lesDe ongekuiste versie in Groot Goeree-Overflakkee23 juli 2018
 

Met de SGP en Vitale Kernen terug naar de middeleeuwen!

 

COLUMN - Circus Freewald dat het eiland Goeree-Overflakkee aan deed voor meerdere voorstellingen, kreeg geen toestemming van de gemeente om voorstellingen te geven op zondag in Middelharnis.

 We zitten hier op dit eiland kennelijk nog steeds in de middeleeuwen. We zijn een eiland met een nota zondagsrust die door B&W zelf met voeten wordt getreden met als gevolg dat alle activiteiten domweg worden verboden. Of dat nu een NK wielrennen of een circus op zondag is.

 

De PvdA betreurt het dat een aanvraag afgewezen werd zonder goede argumentatie. Reden voor Petra ’t Hoen om schriftelijke vragen aan de collegeleden te stellen. “Dit is niet goed voor de eilandmarketing en voor burgers die juist prijs stellen op evenementen op zondag. Het kan negatieve PR opleveren en daarnaast worden economische belangen van de ondernemer geschaad.”

 

Lees hieronder de schriftelijke vragen van de PvdA en constateer zelf hoe achterlijk onze christelijke coalitie inclusief Vitale Kernen inzake de zondag opereert.

 

Frans Evers   
 

18 juli 2018

Of we een stel senielen zijn?
15 juli 2018

Wie het weet mag het zeggen
11 juli 2018


Frans Tollenaar kan aan de slag 


7 juli 2018

Waar komen de extra windmolens op Goeree-Overflakkee?!

 

Frans Tollenaar krijgt de regie over nieuwe energieregio Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus energiedoel: Energieneutraal in 2020. Dit doel is verbonden met de opdracht die de gemeente van het rijk en de provincie heeft gekregen om 225 Megawatt windenergie op het eiland te realiseren en de kansen voor duurzame energie op Goeree-Overflakkee.

 

“Op Goeree-Overflakkee wekken we met name duurzame elektriciteit op. Om energieneutraal te worden compenseren we ons gas- en brandstofgebruik met duurzaam opgewekte elektriciteit. Regelmatig wordt de balans opgemaakt. De huidige productie is goed voor ongeveer 35% van ons energiegebruik. Wanneer we de windopgave, de geplande zonneparken en de getijdencentrale realiseren, zullen we in 2020 naar verwachting meer energie opwekken dan dat we gebruiken,” aldus de gemeente

 

Maar als u nu mocht denken dat daarmee de windturbinisering voor Goeree-Overflakkee af is, dan hebt u het mis. Er dreigen nog veel meer windmolens op ons eiland uit de grond te worden gestampt. Lees het artikel van Annemiek van Dongen en Peter Winterman daarover in het Algemeen Dagblad van zaterdag onder de kop: ‘Dit gaan we merken van de CO2-jacht’. Daaruit blijkt dat we nog maar net zijn begonnen met de windturbinisering van ons eiland.

 

“Waar komen de windmolens? Omdat de kolencentrales sluiten en de gaskraan steeds  verder dicht gaat, moet meer elektriciteit worden opgewekt. Op zee komen nog meer windmolens dan het kabinet al had gepland. Dit is echter niet genoeg: ook op land moet fors meer hernieuwbare energie worden opgewekt.

 

De grote vraag is natuurlijk in wiens achtertuin de daarvoor benodigde windmolens en zonneparken komen. Daar wil het kabinet zijn vingers niet aan branden. Nederland wordt daarom opgedeeld in dertig energieregio’s die dat zelf uit mogen vechten,” aldus het AD.

 

Omdat het gaat om enkele honderden windmolens extra, moest B&W op zoek naar een ervaringsdeskundige - een manager ook -  die bewezen heeft mogelijke volksopstanden in de kiem te kunnen smoren. Unaniem kwam B&W tot de conclusie dat voormalig wethouder Frans Tollenaar van de SGP de geschikte persoon is voor de regie voor energieregio Goeree-Overflakkee. Het gaat om een voltijds arbeidsverbintenis van minimaal twee jaar tegen de gebruikelijke wethoudersbeloning.

 

Frans Evers

 


5 juli 2018
 

Dierproef rammelt aan alle kanten

Bron: Algemeen Dagblad 5-7-2018

De meeste medische experimenten met dieren hebben geen nut: ze leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Ook wordt een groot deel van de proeven niet goed uitgevoerd, waardoor veel dieren – zoals muizen, konijnen en apen – onnodig

Die conclusies trekken onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute. Tot 85 procent van alle testen van nieuwe medicijnen en behandelingen levert géén effect op bij mensen, terwijl eerder bij dieren wel resultaat werd geboekt.

Een groot probleem is dat nauwelijks gegevens over mislukte dierproeven openbaar worden gemaakt. Daardoor weten andere onderzoekers niet dat bepaalde behandelingen of medicijnen niet aanslaan bij muizen, ratten of apen. ,,Onderzoek wordt dan onnodig herhaald, waardoor nog meer dieren lijden en sterven”, zegt Mira van der Naald van UMC Utrecht. ,,Het is een vicieuze cirkel.”

In 2016 werden in Nederland zo'n 450.000 dierproeven uitgevoerd. Bijna 90 procent van de proefdieren overleeft het niet: deze dieren sterven door de testen of ze worden afgemaakt. Het merendeel van de proeven gebeurt met muizen en ratten. Ook kippen, vogels, varkens en konijnen zijn veelgebruikte proefdieren.

Prestatiedruk

Dat over mislukte dierproeven nauwelijks iets naar buiten komt, heeft volgens de Nederlandse wetenschappers onder meer te maken met prestatiedruk in de wetenschap. ,,Voor wetenschappers is het heel belangrijk om te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften”, zegt Kim Wever van Radboudumc. ,,Daar worden zij op beoordeeld en afgerekend. Die tijdschriften plaatsen het liefst nieuwe, spannende onderzoeken, met medische doorbraken. Als een proef niets oplevert – wat vaak zo is – zijn die gegevens dus niet interessant.”

Volgens de wetenschappers worden te vaak fouten gemaakt bij dierproeven. Zo wordt niet altijd ‘geblindeerd’ en ‘gerandomiseerd’: dat betekent dat onderzoekers het nalaten om alle dieren onder precies dezelfde omstandigheden te testen, waarbij de ene groep dieren het te testen medicijn krijgt en de andere groep een nepmiddel, ter controle.

,,We zien regelmatig dat een vertekening van de onderzoeksresultaten optreedt”, zegt onderzoeker Van der Naald. ,,Bij studies met mensen zijn wetenschappers het gewend om strikte regels te volgen. Maar bij medische experimenten met dieren gaat het vaak mis.”

"We zien regelmatig dat een vertekening van de onderzoeksresultaten optreedt”, zegt onderzoeker Van der Naald. ,,Bij studies met mensen zijn wetenschappers het gewend om strikte regels te volgen. Maar bij medische experimenten met dieren gaat het vaak mis.”

Daarbij speelt mogelijk ook mee dat wetenschappers terughoudend zijn om bekend te maken dat tientallen of honderden dieren hebben geleden en zijn gestorven, zonder dat dit direct iets heeft opgeleverd. ,,Het zou kunnen dat men in zo’n situatie bang is voor boze reacties uit de maatschappij”, zegt Wever.

Register

Om de problemen aan te pakken, hebben Radboudumc, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute een register geopend waarin wetenschappers uit de hele wereld informatie over hun dierproeven – anoniem – kunnen vastleggen. Het Netherlands Heart Institute is een samenwerkingsverband van cardiologen van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Het register – met de naam Preclinicaltrials.eu – is sinds april dit jaar in de lucht. ,,De database is uniek in de wereld”, zegt Van der Naald van UMC Utrecht. ,,Als ik een dierproefstudie wil gaan doen, kan ik in deze database kijken of iemand anders al zo’n studie heeft gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Ook kan ik contact opnemen met de onderzoekers –waar ook ter wereld – om vragen te stellen en te overleggen.”

De Tweede Kamer is enthousiast over de database. Deze week werd een motie van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie aangenomen om alle dierproeven openbaar te maken. ,,Te veel resultaten van dierproeven belanden in een lade en worden nooit gepubliceerd", aldus D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. De motie werd gesteund door alle partijen in de Kamer.

Dierproeven zijn al lange tijd omstreden. Begin deze maand eiste het kabinet dat het aantal proeven met apen in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk met 40 procent daalt. Deze krant onthulde eerder dit jaar dat het aantal apenproeven vorig jaar fors was gestegen, tegen de wens van de politiek in.

 

4 juli 2018


40 duizend vogelslachtoffers per jaar in Nederland door windturbines?

Onderstaande artikel is uit 2013 en dus gedateerd. En dus is het aantal vogelslachtoffers van 40.000 ook gedateerd. Ongeacht het aantal vogelslachtoffers van verkeer, katten ed. vinden wij 40.000 vogelslachtoffers door windturbines 40.000 teveel. 

Hoe bedoel je bloedserieus onderzoek met een slager die zijn eigen vlees keurt?


 

Hoeveel vogels sterven er in de wieken van windmolens? Lang niet zoveel als in de klauwen van katten en tegen de ramen van huizen, toont een onderzoek.
 

31-10-2013 11:57 | DOOR: REDACTIE DUURZAAMBEDRIJFSLEVEN.NL
 

Tegenstanders schilderen windmolens regelmatig af als grote vogelverslinders. Dat blijkt niet waar. Een (bloedserieus) onderzoek naar vogelsterfte in Canada toont dat van de 270 miljoen vogels die jaarlijks in Canada sterven door mens-gerelateerde activiteiten windmolens verantwoordelijk zijn voor 0,007 procent.
 

De studie van Environment Canada werd begin deze maand gepubliceerd. Richard Elliot van Environment Canada zei in een interview met CBC dat de geschatte 270 miljoen voortvloeit uit een totaal van 10 miljard vogels. “We hebben heel veel vogels en dat is waarschijnlijk maar goed ook want we vermoorden er ook een hoop.”


Top 5


Huiskatten en wilde katten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n 200 miljoen slachtoffers. Hoogspanningsleidingen en gebouwen (huizen) zorgen jaarlijks beide voor ongeveer 25 miljoen slachtoffers. Verkeer is verantwoordelijke voor zo’n 14 miljoen dode vogels.

Deze oorzaken zijn verantwoordelijk voor 95 procent van het totale aantal.


Windmolens


Andere grote veroorzakers van vogelsterfte zijn jacht (5 miljoen), pesticiden gebruikt in de landbouw (2,7 miljoen), oogsten (2,2 miljoen), commerciële bosbouw (1,4 miljoen), zendmasten (220.000). De top 10 wordt gecompleteerd met 150.000 slachtoffers door waterreservoirs die gebruikt worden om hydro-elektriciteit op te wekken.


Windmolens komen pas terug op de dertiende plaats met ongeveer 20.000 slachtoffers. Wel wordt verwacht dat windenergie in Canada de komende 10 jaar zal vertienvoudigen.


Energiebedrijf Eneco, dat vandaag bekend maakte een vergunning te hebben voor een nieuw windmolen park op de Noordzee, schat dat huidige en toekomstige windmolens in Nederland gezamenlijk jaarlijks ongeveer 40.000 vogelslachtoffers zullen maken.

 2 juli 2018

Het moet nu eens afgelopen zijn met dierenmishandeling
(stem bij de provinciale verkiezingen op de Partij van de Dieren)


In Duitsland veroordeelde varkensbaron Straathof wil zijn vorig jaar uitgebrande megastal Knorhof opnieuw gaan bouwen. Maar dan wel twee keer zo groot. Echt schandalig. Maar de VVD, de baas in Buren, werkt graag mee.

Wij vechten zo hard als we kunnen om deze en al die andere gruwelstallen tegen te houden. Maar zolang VVD, CDA, D66 en PVV de dienst blijven uitmaken in provincies (die gaan over de vergunningen voor de veehouderij) regeren de hebzucht en het dierenleed. Dus alsjeblieft, help mee. Vertel nú alvast in je omgeving dat er volgend jaar heel belangrijke verkiezingen aankomen. 20 maart 2019, Provinciale Staten. Daar gaan nooit zoveel mensen voor naar de stembus, maar dáár wordt dus besloten over het toestaan van nieuwe stallen of uitbreidingen. Ook over de jacht trouwens. Zet in je agenda en spreek met jezelf en met de dieren af dat je in actie komt om zoveel mogelijk mensen te overtuigen naar de stembus te gaan en de kant van de dieren te kiezen. Alvast bedankt, medestrijders.

Esther Ouwehand
 29 juni 2018
 

Buienradar voor trekvogels moet dood in windturbine voorkomen

 

Als vogel ben je op Goeree-Overflakkee de lul!

 

Column – In een bericht van het ANP las ik dat een ‘buienradar’ voor trekvogels de massale dood in windturbines van deze vogels moet voorkomen. De provincie Groningen is bezig met een proef  dat de vogeltrek voorspelt. Doel is om de vogelsterfte door de draaiende wieken van turbines met 75 procent terug te dringen, aldus de provincie.

 Dit zogenoemde trekvogelvoorspellingsmodel wordt in het najaar getest bij de windmolenparken in en om de Eemshaven in Groningen. Hoe hard de leden van Deltawind op Goeree-Overflakkee ook schreeuwen, vaststaand feit is kennelijk dat bij de windturbines in Nederland - en dus ook op Goeree-Overflakkee - jaarlijks enkele duizenden vogelslachtoffers vallen. Daarvan is circa 45 procent een trekvogel. Vraag is of ik als voorstander van groene energie deze massale slachtpartij erg mag vinden? Het antwoord is ja, ik mag dat erg vinden.

 

Volgens Kees van W. van Deltawind: “…Inmiddels zit op elk windpark - als er een bewijs is van de mogelijke aanwezigheid van zeldzame dieren, vliegend, zwemmend of fladderend - een uitgebreid detectiesysteen. Deze systemen zetten een turbine stil als één van deze dieren in de buurt komen…” Lees ik dat goed? Ja, dat lees ik goed.

 

Ongelofelijk waar de techniek tegenwoordig voor staat. Een voorbeeld van dit detectiesysteem: Er komt een slechtvalk aangevlogen richting het windmolenpark van de Krammer en de turbines stoppen en masse met draaien… Immers de slechtvalk is een beschermde vogel. En u gelooft dat er zo’n detectiesysteem bestaat?

 

Bovendien is het plotseling uitzetten van grote windmolenparken  geen oplossing om vogels te sparen. Zo'n ingreep heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge kosten met zich mee, zegt de provincie.

 

Dat er in het verkeer jaarlijks ook vele duizenden vogels de dood vinden, is wat mij betreft geen argument om dan maar vrede te hebben met de slachtoffers van windturbines. Overigens onbegrijpelijk dat de voorstanders van groene energie op zo’n moorddadige wijze kunnen omgaan met onze vogelgemeenschap. Ben je een vogel op Goeree-Overflakkee dan ben je dus de lul!

 

Frans Evers
28 juni 2018


Raadslid Jan Zwerus over de vogelslachtoffers door windturbines
 

Windturbines zijn killingmachines voor trek- en roofvogels op Goeree-Overflakkee

 

Veel vogelaars bezoeken ons prachtig eiland om vol bewondering naar allerlei soorten vogels te kijken. En soms wordt er een zeer zeldzame vogel op GO gespot zoals jaren geleden een pestvogel. Het gevolg hiervan was een ware invasie van vogelaars uit alle uithoeken van Nederland.

Maar wat gebeurt er nu met onze vogels? De groene, linkse kabouters van het politbureau in Den Haag hebben beslist dat ons eiland vol gebouwd moet worden met windturbines. En de vraag is of vogels en windturbines goed samen gaan?

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld een windturbine elk jaar 33 vogels uit de lucht mept. Wij krijgen op ons prachtig eiland 54 van deze vogelmeppers. Dus elk jaar vliegen 1700 tot 1800 vogels tegen de wieken en worden zodoende genadeloos afgemaakt.

Het gemiddelde van 33 vogels gaat omhoog bij windturbines die langs de kust staan, omdat veel zeevogels op hun trekroute langs de kust vliegen. De windturbines bij de Waddenzee in de Eemshaven maken gemiddeld 100 vogelslachtoffers per jaar.

Opvallend is verder dat veel vogels de windturbines mijden. Er zijn wetenschappers die zeggen dat dit door het infrasoon geluid komt dat geproduceerd wordt door de turbines. Infrasoon geluid is geluid met een zo lage frequentie dat het voor de mens niet hoorbaar is. Maar dit trillend geluid is wel hoorbaar voor sommige dieren. Maar deze trillingen worden  wel door het lichaam gevoeld door zowel mens en dier. En wat voor gevolgen dit heeft op de lange termijn voor mens en dier is nog niet helemaal duidelijk.

Naast talloze andere redenen waarom windturbines een belastinggeldverslindende plaag zijn,  zijn deze lelijke gedrochten killingmachines voor vooral trek- en roofvogels en verstoren zij de voedsel-, rust- en broedgebieden van vele soorten vogels.

Dus waar kiest u voor? Kiest u voor onze mooie vogels of kiest u voor de lelijke windturbines?

 

Jan Zwerus
Afschuwelijk voorval op filmpje

Roofvogel aangeslagen door windturbine

Op onze Facebookpagina te zien. Waarschuwing: dit zijn zeer schokkende beelden27 juni 2018

 

Verbazing krantenartikel in Groot Goeree-Overflakkee over
het over de balk gooien van € 73,000

In een artikel in de krant van Groot Goeree-Overflakkee over Bijstand Werkt Samen, was ik erg verbaast, omdat er zonder enige goede opmerkingen en juiste gang van zaken van het college de gemeenteraad er € 73.000 euro over de balk gegooid werd, geld van de gemeenschap.

Om na te gaan wat er echt aan de hand is, zijn wij enkele mensen gaan benaderen die met naam en toenaam in het krantenartikel worden genoemd. Tenslotte als namen in de krant staan, zijn ze ook benaderd door de krant, en hebben ze toestemming gegeven, anders mogen ze volgens de nieuwe privacywet geen namen van mensen publiceren.

Het project Bijstand Werkt Samen is een burgerinitiatief en door de raad via een motie met algemene stemmen aangenomen, en als pilot begonnen voor de duur van 18 maanden. De twee heren die heel hun ziel en zaligheid erin stopten, kwamen samen in mondeling conflict over hoe verder.

De gemeente had beloofd om de eerste 25 personen die geïnteresseerd waren, naar Bijstand Werkt Samen te sturen, wat niet is gebeurd!! En dat is één van de kanten die niet is toegelicht. Dat speelde al voor april.

Het typische is dat de begeleiding van een externe adviseur nu zegt, geconstateerd te hebben dat het niet ging werken. (was hij niet juist de persoon die moest zorgen als extern adviseur die veel geld kostte dat het wel ging lukken?)

Ondertussen is er in mei een commissie van twee personen samengesteld om te kijken waarom men niet verder wilde, en of men eruit kon komen. Deze commissie kreeg van de wethouder twee weken de tijd om tot een conclusie te komen.

De eindconclusie van deze commissie die is overhandigd aan de wethouder die vanwege de verkiezingen vervangen zou worden, is in goede orde ontvangen. De commissie had een vijftal oplossingen naar voren gebracht, die helaas niet door het college zijn overgenomen, wat op zichzelf vreemd was.

Het college bleef erbij dat de stekker eruit getrokken moest worden. Men zou bijna denken dat ze de opmerkingen van de commissie naast zich neerlegden, omdat ze hun besluit al genomen hadden.

Naam en adres bij de redactie bekend19 juni 2018

Ach, ach varkentjes. O, o mensen

Ik fiets vanmiddag heel relaxed op het fietspad naast de provinciale Langeweg (N215) terug naar Nieuwe-Tonge. Zoals meestal zingend, want er zit altijd wel een liedje in mijn kop. Ineens zie ik de enorme veevrachtwagen bij de varkensboer vandaan draaien. Mijn kant op. Ik wil van mijn fiets springen en stilstaan met de pet in de hand, het hoofd gebogen. Zoals bij een uitvaart die passeert.Ik krijg een blik in de halfopen auto. Vol met varkens die hun koppen naar buiten draaien en hun nieuwsgierige neuzen in de lucht steken. Vol verwachting, vol vertrouwen. Misschien de tweede keer dat ze buiten komen, de buitenlucht ruiken, de blauwe hemel zien, de warmte van de zon voelen.  Varkentjes die zoveel op ons lijken maar niet buiten mogen spelen. Ze zijn er alleen maar voor ons gerief, onze vleeszucht.

Ik fiets verder, was niet afgestapt. In mijn hoofd zie ik de varkentjes naar het slachthuis gaan en toen moest ik daar, midden op het fietspad, onderweg naar Nieuwe-Tonge, enorm huilen. Niet normaal.

Maria Evers


Ook het gemengd zwemmen moet verboden worden
 

Volgens de SGP kan voetbal geen sport genoemd worden

 

COLUMN - Fractievoorzitter van de SGP Kees van Dam verkondigt in de christelijke versie van het coalitieakkoord duidelijke standpunten wat betreft reformatie, sport, seks drugs en rock-’n-roll. ‘Wij zijn te weinig gereformeerd geweest. Er is bij velen een verstijving tot farizeïsche orthodoxie, dat wil zeggen: uitwendige rechtzinnigheid, die niet door het geestelijk leven wordt gedekt.’

 


Vitale Kernen is groot voorstander van op zondag zwemmen en voetballen

Van Dam benoemt in zijn christelijke versie van het coalitieakkoord het kwaad dat sport is: ‘Onder het kwaad onzer dagen valt ook de sport te rekenen. De sport, speciaal de voetbalsport, zoals wij die nu kennen, is geen sport. Dat tweeëntwintig menschen daar als gekken achter een bal lopen, terwijl er van de zijde der duizenden en tienduizenden toeschouwers letterlijk een gebrul opgaat, als er een ‘punt’ wordt gemaakt. Belieft men dat sport te noemen?’

 

Behalve tegen voetballen en de Olympische Spelen is gemengd zwemmen in de ogen van Van Dam spelen met vuur. In zijn coalitieakkoord hekelt hij met name het gemengd zwemmen: ‘Zijn jullie dan vergeten hoe het jonge bloed bruist en hoe de hartstocht, eens opgewekt, een haast onoverwinnelijke vijand is?

 

Laten we op seksueel gebied nu maar niet met het gedachtegoed van Vitale Kernen en de Liberalen komen aandragen, en liever God danken, dat we onze kinders nog in een tamelijk reine Hollandsche atmosfeer kunnen opvoeden. Gemengd zwemmen in Staver en  Zuiderdiep moet per direct verboden worden. Het is spelen met vuur, een onverantwoordelijke luchthartigheid, een niet willen onderkennen van gevaren.’

 

Frans Evers


17 juni 2018

Zijn er lezers op Goeree-Overflakkee die dit bericht kunnen duiden?

14 juni 2018

Progressief Goeree-Overflakkee komt eraan!

 

COLUMN - Er is helaas geen nieuw coalitieakkoord. Wat er wel is dat is een zwak aftreksel van het vorige coalitieakkoord. Het enige verschil is dat de SGP de ChristenUnie heeft geruild voor Vitale Kernen. Dat betekent dus vier jaar van dezelfde ellende als de afgelopen vijf jaar…

 


Met behulp van de AED wordt de progressieve politiek nieuw leven ingeblazen

Hoewel de PvdA serieus heeft geprobeerd om samen met Vitale Kernen het roer om te gooien, is dat niet gelukt. Vitale Kernen blijkt rechtser te zijn dan gedacht. Dus dichter tegen de SGP te schuren dan de kiezer voor mogelijk had gehouden.

 

Dat betekent wederom vier jaar dictatoriaal orthodox christelijke overheersing op ons mooie eiland. Met steun van Vitale Kernen die bijvoorbeeld in plaats van zondag rustdag spreekt over een rustige zondag. In plaats van eerlijk te zeggen dat toerisme en zondag rustdag niet samen gaan. Kortom de ontmaskering van Vitale Rechtse Kernen was na enkele weken al een feit.

 

Maar er is redding op komst. Een nieuwe politieke partij is aanstaande. Het linkse progressieve gedachtegoed van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Socialistische Partij, D66 en de Partij voor de Dieren gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen een samenwerkingsverband met elkaar aan onder de naam Progressief Goeree-Overflakkee.    

 

Met deze nieuwe partij is de kans levensgroot dat de rede in plaats van het geloof, de politiek op Goeree-Overflakkee gaat bepalen. Kortom sensationeel nieuws voor een ieder met een sociaal kloppend hart. U hoort nader van ons

 

Frans Evers12 juni 2018
23 mei 2018
 

Havendag nog net geen speeltje van witte bemiddelde mannen

 

COLUMN – Op 14 mei postten wij het bericht dat de Havendag van Menheerse gewoon door zou gaan. Op 18 mei bevestigde Eilanden-Nieuws wat het Schrijfbedrijf dus allang wist: Havendag 2018 gaat toch door…

 


Ada bedankt namens de bevolking van Goeree-Overflakkee

Bij de organisatie van Havendag zijn verschillende partijen betrokken. De Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, de Stichting City Center Goeree-Overflakkee, de horecaondernemers en de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee.

 

Bepaalde niet nader te noemen partijen konden en kunnen nog steeds elkaars bloed wel drinken. Maar dankzij ingrijpen van burgemeester Ada Grootenboer hebben alle genoemde partijen besloten samen de schouders te zetten onder de organisatie van de Havendag.

 

Het te elfder uur ingrijpen van de burgemeester was hard nodig want de  Menheerse Havendagen dreigden het speeltje te worden van de witte bemiddelde man. Er dreigde zelfs een klassenstrijd tussen de ene kant van de haven en de andere kant van de haven. Anders gezegd, een strijd tussen degenen die alles bezitten en degenen die weinig of niets bezitten.

 

Dankzij het historisch besef van burgemeester Grootenboer kon op het laatste moment een clash tussen de haves en have nots op Goeree-Overflakkee worden voorkomen. De bevolking van Goeree-Overflakkee is trots op haar doortastende burgemeester. Immers dankzij haar ingrijpen zijn de Havendagen weer van de bevolking van Goeree-Overflakkee!

 

Frans Evers

 

Zie voor het volledige programma:

https://menheersewerf.nl/evenementen/menheerse-havendag-1-2-juni-2018/

https://hartvangoereeoverflakkee.nl/havendagen-2018/

18 mei 2018
 

Zondagsrust op Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!

 

COLUMN - Er is eindelijk een coalitieakkoord. SGP, VKGO, CDA en VVD gaan vier jaar lang energie putten uit ons mooie eiland. Immers hun slogan luidt Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt! In ruim twintig A-viertjes ligt er een coalitieakkoord inclusief een paragraaf over de zondagsrust…

 


V.l.n.r. Tea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD), Kees van Dam (SGP), Johan de Vos (VKGO)

Buiten Goeree-Overflakkee zijn koopzondagen in Nederland niet meer weg te denken. Het hele jaar door shoppen op zondag is de normaalste zaak van de wereld. Met uitzondering van de gemeente Goeree-Overflakkee. Op dit eiland zijn er gelovigen die hier veel moeite mee hebben. Zij geloven namelijk in de zondagsrust. Maar waar in godsnaam komt die zondagsrust vandaan?

 

Eén van de belangrijkste teksten die vaak gebruik wordt als argument voor de zondagsrust, staat in het begin van de Bijbel. Daar staat dat God in zes dagen de aarde heeft geschapen en dat Hij op de zevende dag daarvan uitrustte. Hij zegende deze dag en verklaarde die heilig.

 

In het coalitieakkoord  2018-2022  staat dat de huidige nota zondagsrust gehandhaafd blijft. ‘Uitgangspunt is dat winkels op zondag gesloten blijven. Het doel is dat onze inwoners, recreanten en toeristen kunnen blijven genieten van de zondagsrust en een rustige zondag.’ Dit staat er echt letterlijk.

 

Maar als de christenen zich kunnen beroepen op een nota zondagsrust, hoe zit dat dan met onze joodse medemens die de zaterdagsrust hoog in het vaandel heeft? En hoe zit het dan met de één miljoen moslims in ons land die de vrijdagsrust als speerpunt van hun geloof promoten? Moet daarmee dan geen rekening gehouden worden?

 

De nota zondagsrust hoort in een politiek manifest zoals een coalitieakkoord niet thuis. Immers we kennen in Nederland de scheiding van kerk en staat. Nog een voorbeeld hoe de huidige gemeente - inclusief Vitale Kernen - lak heeft aan de scheiding van kerk en staat. Voor de opening van de raadsvergaderingen volgt op Goeree-Overflakkee een ambtsgebed waarvoor de komende vier jaar het merendeel van de raadsleden uit eerbied gaan staan. Het wachten is op een moslimmeerderheid. Vanzelfsprekend eerbiedigen we dan  de gebruiken van onze moslimmedemensen en buigen we op een matje met z’n allen naar het oosten. Het moet toch niet veel gekker worden op ons mooie eiland!
 

Frans Evers16 mei 2018
 

Sigmund Freud Memorial voor Evers

 

COLUMN - Frans Evers, columnist van het Schrijfbedrijf, heeft de Sigmund Freud Memorial gekregen. Volgens de jury hanteert Evers de vrijheid van meningsuiting op inspirerende, prikkelende en humorvolle wijze. Evers ontving de prijs uit handen van burgemeester Ada Grootenboer tijdens een besloten bijeenkomst in het Rondeel.

 “Ik kom in een rijtje terecht van heel wat grote namen. Ik noem Tamar, Stoker, John Jansen van Galen, Piet Grijs, Jan Eter, Lex Dura, Emma Brunt… Het is een mooi eerbetoon aan het edele ambacht van de inspirerende column. Het op ludieke wijze haarkloven wordt op ons mooie eiland kennelijk zeer gehonoreerd. En daar ben ik best trots op”
, zegt een vrolijke Frans Evers aan de telefoon vanuit Middelharnis, het bruisende middelpunt van ons mooie eiland.

 

“Na de Tzum-prijs voor Daigo Long is dit de tweede prestigieuze cultuurprijs voor een inwoner van Goeree-Overflakkee,” aldus een trotse Grootenboer.

 

De redactie van het Schrijfbedrijf feliciteert zijn medewerker van harte met het behalen van de Sigmund Freud Memorial.
15 mei 2018

Daigo Long genomineerd voor de Tzum-prijs

 

COLUMN - De mooiste zin uit de Nederlandse literatuur van het afgelopen jaar is geschreven door Jeroen Olyslaegers. De zin komt uit de roman ‘Wil’, telt 46 woorden en luidt:

 

“…Mijn ouders zijn nooit pilaarbijters geweest, vooral mijn vader had enkel minachting voor al die lijkbidders in een kerk die devoot met hun handen boven de lakens sliepen en die de soutanedrager achter het altaar beschouwden als hun genadeloze gids in de zoölogie van de lusten...”

 

Genomineerd voor 2018 is de bekende Vingerlinger Daigo Long  met de zin die hij schreef in een ingezonden brief over subsidies aan een niet nader te noemen ondernemer in het kader van de Menheerse Havendagen. De zin telt 21 woorden en luidt:

 

“…Als geen ander heeft hij bewezen dat hij gemeenschapsgeld verbrandt als een nucleaire centrale en nog steeds chronisch geld tekort komt…”

 

Dit maakte de redactie van de literaire website Tzum vandaag bekend. De genomineerde laat weten ‘zeer vereerd’ te zijn: “Ik kom in een rijtje terecht van heel wat grote namen. Het is een mooi eerbetoon aan het edele ambacht van de mooie zin. Het millimeterwerk wordt gehonoreerd”, zegt een vrolijke Daigo Long aan de telefoon vanuit het Vingerling.

 

De redactie van het Schrijfbedrijf feliciteert Daigo Long van harte met zijn nominatie.

 

Frans Evers
14 mei 2018

Reacties op de column 'Volle kracht achteruit naar de vijfde Menheerse Havendag'

Mirjam van der Hart: Dit stukje tekst maakt het er voor mij niet duidelijker op. Volgens mij speelt er nog veel meer tussen de gemeente en organisatoren. Ben benieuwd of het echte verhaal nog op tafel komt

Kris Van Rijswijk:
 De Menheerse Werf kreeg minder subsidie, dus ging t zelf op eigen terrein organiseren. Horeca haven kwam daardoor buitenspel te staan. Dus gingen ook organiseren en aanvragen bij de gemeente... en Menheerse Werf zei daarop.. de groeten ik doe niet meer mee. Dus t draait allemaal om geld.


Patrick van der Snoek: Havendag zoals het was: braderietje, kermis, biertje aan de haven. Waar is die subsidie voor nodig als het "zoals het was" wordt gehouden......het vuurwerk om 23:00? Is het evenement niet té groot geworden misschien?

Ab van der Valk: 
Toen ik nog een luier omhad maakte ik op een aanhanger al muziek met plaatjes draaien samen met een band op Havendag. Later ook nog karaoke was best gezellig was niets mis mee maar volgens mij zijn we dat allemaal vergeten. Toen waren er ook veel vrijwilligers met de STEM die het organiseerden. Dus inderdaad niet doen alsof Havendag nooit leuk is geweest daar doe je de vorige organisatie af als niet goed. Dat is niet o.k.


Leon Jordaan: Dit stuk lezende twijfel ik ernstig aan het verstandelijke vermogen van de auteur! Heeft hij zich in de kwestie verdiept? Navraag gedaan bij alle betrokkenen? Het stuk is Bijzonder grievend en van enig fatsoen is niets te merken. Beschamend gewoon. En dat noemt zich een mediabedrijf? Een rectificatie en excuses aan de genoemde bedrijven zijn op zijn plaats.Ingezonden door Daigo Long: 

Goede avond heer Evers,

 

Met veel plezier heb ik uw stukje comedy gelezen. Nu lees ik vaker met plezier uw artikelen, omdat ze redelijk vaak scherp zijn, maar dit is toch wel enorm eenzijdig en bovenal onzinnig geschreven. Bent u misschien een beetje grieperig? Ik heb gehoord dat het heerst, in dat geval beterschap! Ik hoop dat u snel weer de oude bent en zich weer kunt focussen op uw betere werk.

 

Als u enigszins onderzoek had gedaan, óf in elk geval de moeite had genomen om het verhaal van op zijn minst twee kanten aan te horen, was het een eerlijker artikel geworden, of houdt u wellicht niet zo van eerlijkheid? Hmmm….da’s toch wel een beetje lastig voor u lijkt mij zeg. Ik denk dat u dat vast het beste kunt beantwoorden, dus ik vertrouw op uw onbegrensde integriteit in deze.

 

Graag maak ik net als u dan maar gebruik van deze fenomenale digitale snelweg om u een klein beetje op weg te helpen bij uw ‘nieuwe’, of ‘gerectificeerde’ artikel, want u voelt zich immers niet helemaal lekker en als goede Samaritaan kan ik het niet over mijn hart krijgen om u zo hulpeloos te laten tobben.

 

Allereerst is er geen sprake van: “…plotseling, uit het niets….” De stichting Menheerse Werf heeft zelf besloten om de ondernemers van het Vingerling niet mee te nemen in haar programma, terwijl dat de afgelopen jaren wél het geval is geweest. Hierdoor werden de horeca eigenaren ‘gedwongen’ om halsoverkop zelf een vergunning aan te vragen. Bijkomstig nadeel voor de Menheerse Werf daarbij was dat ook de subsidie daardoor uiteraard niet meer beschikbaar werd gesteld voor 1 partij, dat zou immers ‘voorkeur’ zijn en dát kan niet. Oepsiefloepsie….waarschijnlijk niet goed over nagedacht door de stichting, wellicht hadden ook zij last van de griep. Ik hoop trouwens niet dat zij u hebben ‘aangestoken’?

 

En de wethouder erbij halen? Wowwwww…..heeft u ooit een keer tegen hem getennist en verloren en bent u daar nog steeds boos over? Of was het een knikker partijtje? Ik heb begrepen dat hij extreem goed kan knikkeren namelijk. Waarmee we komen op: “….omdat hij als geen ander heeft bewezen van de Menheerse Havendag een evenement te kunnen maken.”. Echt joh? Als geen ander heeft hij bewezen dat hij gemeenschapsgeld verbrand als een nucleaire centrale en nog steeds chronisch geld tekort komt. Logisch toch? Geld krijgen van sponsoren én de gemeente en dan bij moeten leggen?

 

Inderdaad meneer Evers, u heeft helemaal gelijk, dit is écht getuigenis én een waardig voorbeeld van een groot strateeg en planologisch genie. Heeft u hem les gegeven? Zo ja, was hij dan een hele slechte leerling? O nee wacht, wat stom van mij, juist een hele goede natuurlijk! Wat was het ultieme doel van die cursus, het verkrijgen van het inzicht van een postzegel en de diepgang van een roeiboot? Dan denk ik dat jullie beide geslaagd zijn, proficiat! Bij een volgende cursus schrijf ik mij graag in. Waar kan ik mij aanmelden?
13 mei 2018
 

Ordinaire machtstrijd rond Havendag
 

 

Volle kracht achteruit naar de vijfde Menheerse Havendag

 

COLUMN - Het eerste lustrum voor de Havendag leek in zicht. Dankzij organisator Coerd de Heer zouden de havens, het havenkanaal en de historische kern van Middelharnis vanaf donderdag 31 mei weer bruisen van de activiteiten…

 

Dankzij de inzet van vrijwilligers en de innige samenwerking tussen de Menheerse Werf, Goed Voor Goed, Brouwerij Solaes en de beweging Trots Op Flakkee had er binnenkort een tot de waterlijn volgeladen programma kunnen worden gepresenteerd. Een programma waarin Middelharnis en het eiland Goeree-Overflakkee op hun best naar voren zouden komen. Maar  plotseling, uit het niets, is er een partij die zegt, wat De Heer kan dat kan ik ook…

 

Een elitaire partij, die bekend staat onder de naam de Brasserie Boys, denkt De Heer buiten spel te kunnen zetten. De leider van deze groep staat bij de andere eetgelegenheden op het Vingerling bekend als de Erdogan van het Vingerling. Een heer van stand waar een ieder voor knikt. Tijdens de Menheerse Havendagen wordt er in de Brasserie  feodaal voor duizend euro gedineerd. Dit tot ongenoegen van de andere eetgelegenheden.

 

Deze Erdogan denkt nu even tussen neus en lippen door de Havendagen te kunnen kapen. Maar wie van de Brasserie Boys heeft de kennis en kunde van een Coerd de Heer in huis?! Natuurlijk heeft deze elitegroep de wethouder in de zak. In plaats van dat de wethouder zegt: “Wij als gemeente subsidiëren De Heer van de Menheerse Werf omdat hij als geen ander heeft bewezen van de Menheerse Havendag een evenement te kunnen maken.”

 

Maar nee hoor. De gemeente toont weer eens koudwatervrees en laat de oren hangen naar de Erdogan van het Vingerling die samen met de Brasserie Boys hun eigen vreetzame invulling aan de Menheerse Havendag menen te kunnen geven. De botjes die overblijven van hun copieuze maaltijdsdrang zijn zoals gebruikelijk voer voor het gepeupel.

 

Frans Evers4 mei 2018
 

Vertrekkende raadsleden treft geen blaam

 

COLUMN – In mijn vorige column wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de tien vertrekkende raadsleden schuldig zouden zijn aan het onrechtmatig opstrijken van 110 euro.

 

Voor de goede orde, de  vertrekkende raadsleden treft geen enkele blaam. Wat zijn de feiten? Alle raadsleden van wie afscheid is genomen hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin zij werden verzocht 110 euro terug te betalen aan de gemeente.

 

Met verwijzing naar de salarisstrook van maart. “U heeft op 28 maart afscheid genomen als raadslid en dus heeft u over 29, 30 en 31 maart ten onrechte ‘salaris’ ontvangen.”

 

Een aantal raadsleden dat anoniem wil blijven, meent dat zij nu zelf financieel moeten opdraaien voor de reusachtige ruiker en het gesigneerde boek dat zij zogenaamd door de gemeente aangeboden hebben gekregen.

 

Dit zijn voor zo ver ik nu weet de feiten. De financiële afdeling van de gemeente is dus verantwoordelijk voor deze ernstige miskleun waardoor de vertrekkers in diskrediet werden gebracht. De tien vertrekkers gaan dus vrijuit en zijn in geen enkel opzicht schuldig aan enige vorm van fraude. Bij deze biedt de gemeente namens het Schrijfbedrijf de tien vertrekkers haar welgemeende excuses aan.

 

Frans Evers 
1 mei 2018

Vertrekkende raadsleden ontvangen ten onrechte teveel salaris

 

COLUMN - Op woensdag 28 maart was er een bijzondere raadsvergadering. Op plechtige wijze nam burgemeester Ada Grootenboer op die datum afscheid van de raadsleden Peter Keuker, Robert van Papenveld, Adrie van Gurp, Maas Koese, Martin Wilstra, Eric van Noordt Wierenga, Rob Maliepaard, Joop Kievit, Gert Slootweg en Rein Osinga.

 


De burgemeester met haar tien mannen in bonus. 

Wat de burgemeester op dat moment niet wist was dat deze tien mannen in bonus waren. En niet zo’n klein beetje ook. De Bende van Tien - zo worden de tien voormalige raadsleden op het gemeentehuis inmiddels genoemd - hadden zonder een kik te geven een exorbitant hoog bedrag op hun rekening bijgeschreven gekregen. 

 

Reden voor de financiële afdeling van de Gemeente Goeree-Overflakkee om bureau Berenschot in te schakelen. Berenschot kende zijn pappenheimers en nam onmiddellijk actie via de mail: “Geachte opstappers, u heeft op 28 maart afscheid genomen als raadslid en dus heeft u over 29, 30 en 31 maart ten onrechte slaris ontvangen. Wij sommeren u per omgaande het te veel uitgekeerde bedrag van 110 euro terug te storten in de gemeentekas. Zo niet dan plegen wij per omgaande karaktermoord.”

 

Dit bericht sloeg in als een bom. Een aantal christelijke vertrekkers had volkomen te goeder trouw een reis naar Jeruzalem geboekt. Weer anderen - met name de progressieven - hadden hele dure wijn gekocht. Kortom het geld was op. Dit tot groot ongenoegen van de burgemeester. “Als gemeente hadden wij ten behoeve van ieder opstappend raadslid een reusachtige ruiker aangeschaft en niet te vergeten een gesigneerd boekwerk. Die beide cadeaus kostten de gemeente echt handen vol met geld. Het was de bedoeling van B&W dat de vertrekkende raadsleden zelf hun cadeaus zouden betalen via deze driedaagse salarisheffing.”   

 

Op dit moment heeft slechts één vertrekkend raadslid het teveel betaalde geld teruggestort. Hij wil zijn naam liever niet in de krant (Rein Osinga). De burgemeester doet een dringend beroep op de overige negen vertrekkers om het teveel betaalde salaris terug te storten om de jaarbegroting sluitend te krijgen.

Frans Evers30 april 2018

SGP staat voor 100 jaar onderdrukking

 

COLUMN - Tijdens de afgelopen raadsvergadering trakteerde de SGP op gebak. Immers de partij bestaat dit jaar honderd jaar. De zeven raadsleden hadden om het te vieren een oranje stropdas omgedaan. Vraag is echter of deze partij met haar donkerbruin verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog wel iets te vieren heeft.

 

SGP-oprichter dominee Gerrit Hendrik Kersten sprak en handelde antisemitisch. God strafte volgens Kersten, de joden met de Tweede Wereldoorlog. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere zondigheid. Ondanks dat gruwelijke alles, is zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.

 

Omdat de SGP de overheid ziet als door God gegeven, liet de partij tijdens de Tweede Wereldoorlog haar ware donkerbruine gezicht zien. Ook aan de Duitse bezettingsmacht moest worden gehoorzaamd. Waar nog bijkwam dat leden van het Koninklijk Huis op een zondag naar Engeland waren gevlucht. Dat was pas echt schandalig! In de huidige beginselverklaring van de SGP worden de Oranjes zo geprezen dat er wel sprake moet zijn van schuldgevoel.

 

In elk geval besloot de Zuiveringscommissie na de Tweede Wereldoorlog dominee Kersten niet meer toe te laten tot de Tweede Kamer. Ook kreeg hij een schrijfverbod van tien jaar. Er zijn nog excuusjoden opgetrommeld, maar de SGP bleef een weinig heldhaftige partij. Ideologisch misschien niet, maar praktisch bezien wel heeft de SGP dichter bij de NSB gestaan, dan dat zulks ooit bij de PVV zal gebeuren.

 

Beseffen de raadsleden wel dat dat gebakje voor honderd jaar vrouwenonderdrukking staat? Dat dat gebakje voor honderd jaar onderdrukking van minderheden staat? Let wel dat de SGP tot op de dag van vandaag geen afstand heeft genomen van zijn donkerbruin verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Dus zolang de SGP het gedachtegoed van Kersten niet als verwerpelijk bestempelt, is dat wat mij betreft reden om leden van de SGP geen spreekrecht te geven tijdens Dodenherdenking op 4 mei.

 

Frans Evers
28 april 2018
 

De herinnering vergeten

 

B&W Goeree-Overflakkee zegt zich niets te herinneren

 

COLUMN - De herinnering staat niet altijd vast. Neem Koningin Wilhelmina. Zij stond in onze herinnering altijd bekend als een heldhaftige, stoere vrouw, die haar volk onverschrokken door de Tweede Wereldoorlog sleepte. Maar historicus Gerard Aalders schetst in zijn boek ‘Wilhelmina, Werkelijkheid en Fictie’ een heel ander beeld. “Op grond van haar karakter en persoonlijkheid was Wilhelmina totaal ongeschikt als staatshoofd.”

 

In het kader van de afschaffing van de dividendbelasting verklaarde premier Rutte, op vragen van de oppositie, dat hij geen herinnering had aan ambtelijke memo’s die een onderbouwing boden voor de afschaffing van de dividendbelasting. Net als in de landelijke politiek worden herinneringen op Goeree-Overflakkee wat betreft de lokale politiek steeds vaker ervaren als een blok aan het been.

 

Steeds meer leden van B&W en hun coalitiepartners op Goeree-Overflakkee besluiten daarom geen herinneringen meer te hebben. Het betreft daarbij vooral herinneringen die de betreffende bestuurders een vervelend gevoel geven of in de problemen kunnen brengen. Steeds meer spindoctoren adviseren genoemde bestuurders daarom herinneringen uit hun geheugen te wissen.

 

In de zogenaamde Rutte-therapie, genoemd naar de premier die als eerste inzag dat herinneringen een blok aan het been zijn, wordt B&W en coalitie geleerd hoegenaamd geen herinneringen ergens aan te hebben. De kunst van het vergeten is essentieel voor elke bestuurder werkzaam op Goeree-Overflakkee. Zo is het voor een burgemeester en  voor een wethouder heel goed wanneer hij of zij elke blunder, iedere misstap, onmiddellijk vergeet.

 

 “Ik heb hoe dan ook geen herinnering aan een skatevoorziening op het Rubensplein,” aldus een wethouder die anoniem wil blijven (G. de Jong). “Ik wist echt niet dat er echte mensen woonden op ’t Fort,” aldus een wethouder die eveneens anoniem wil blijven (D. Markwat). “Mijn lijst van mislukt beleid is lang en indrukwekkend,” aldus een VVD-wethouder die niet met naam en toenaam in de krant wil (M. Trouwborst). “Tenminste dat is wat mensen mij zeggen. Zelf heb ik hoegenaamd geen herinneringen aan mislukt beleid. U zegt dat ik daarom ben opgestapt? Maar daar is mij niets van bekend!”

 

“Dat er op Goeree-Overflakkee windmolens staan, dat hoor ik nu voor het eerst,” aldus een wethouder die in verband met zijn adviesbureau wind en water niet wil worden genoemd (F. Tollenaar). “Waarom vertelt niemand mij ooit wat?” Ook de burgemeester heeft nergens herinneringen aan. “Maar dat heb ik al jaren. Waar ging dit gesprek over? Hoe heet ik eigenlijk?” (A. Grootenboer).

 

Frans Evers

Bron: HNS 28 april 2018
24 april 2018

Jan Zwerus zit in de startblokken voor de coalitie

 

COLUMN - De coalitiebesprekingen zitten op dit moment muur- en muurvast. Meer dan eens kwam de fractievoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos hoofdschuddend uit de kamer van de SGP. “Het is slecht kersen eten met de orthodox protestante medemens,” verzuchtte De Vos tegen dienstdoende bodes in de wandelgangen van het Rondeel.

 


Addy Reijerkerk (VVD) of Jan Zwerus?

In tegenstelling tot vroeger begon de fractievoorzitter van de SGP, Kees van Dam met de lastigste onderwerpen op de agenda te zetten. Zondagsrust bijvoorbeeld is zo’n heikel agendapunt. Een stop op nog meer horeca met drankvergunning op het eiland, is ook zo’n heikel agendapunt. Net als Vitale Kernen is de SGP voor stimulatie van toerisme. “Maar dan moet je niet op zondag het eiland op slot doen,” is de mening van De Vos.

 

De achterban van de SGP is niet blij met Vitale Kernen zo moge duidelijk zijn. Hetzelfde geldt voor coalitiepartner de VVD. De nummer twee van de lijst, Ellen Nijssen is een liberaal van het zuiverste water en zij steekt haar mening over de middeleeuwse standpunten van de SGP niet onder stoelen of banken. De druk op Van Dam vanuit de achterban om VitaleKernen en de VVD buitenspel te zetten wordt met de dag groter. Van Dam zegt er hoofdpijn van te krijgen en heeft daarom de coalitiegesprekken tot 1 mei stopgezet. 

 

Intussen hebben de verkenners Hendrik Herweijer en Rien van der Boom in de achterkamers de ChristenUnie gepolst als mogelijke coalitiepartner. Fractievoorzitter van de CU Bert Tuk staat open voor gesprekken, laten insiders weten. Maar een coalitie tussen SGP, CDA, GhristenUnie is met 14 zetels net geen meerderheid. Daarom heeft verkenner Van der Boom gesprekken gevoerd met Jan Zwerus. Met Zwerus aan boord is er met 15 zetels sprake van een kleinst mogelijke meerderheid. Maar wel een, waar christenen met gedoogsteun van de Groep Jan Zwerus de absolute meerderheid vormen.

 

Zoals bekend is Zwerus een politicus die niemand uitsluit. Dus ook de SGP niet. Moet gezegd dat de partijprogramma’s van de SGP en de Groep Jan Zwerus naadloos op elkaar aansluiten. De joods/christelijke traditie staat bij beide partijen hoog in het vaandel. Gezien ook de orthodox religieuze achtergrond van Zwerus, lijkt daarom een coalitie met Zwerus tot de mogelijkheden te behoren.

 

Frans Evers

 

 

 


24 april 2018

Waterschap zoekt jeugdbestuurder

Ridderkerk, 24 april 2018 – Waterschap Hollandse Delta zoekt een jongere in de leeftijd van 14 tot 17 jaar die het waterschap 2 jaar wil vertegenwoordigen als jeugdbestuurder. Een jeugdbestuurder bedenkt en organiseert activiteiten om jongeren meer na te laten denken over water, waterveiligheid en waterbeheer. Daarnaast adviseert deze jongen of meisje het waterschap en maakt deel uit van een landelijk jeugdwaterschapsbestuur. Tot en met donderdag 31 mei kunnen jongeren reageren op deze vacature.

De waterschappen willen jongeren meer en beter betrekken bij water en waterbeheer. Zij richtten daarom in 2010 een landelijk jeugdwaterschapsbestuur op. Dit jeugdbestuur bestaat uit een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij willen jongeren laten zien dat het niet vanzelfsprekend is dat je in Nederland veilig, met droge voeten en schoon water kunt leven.

Taken jeugdbestuurder Zuid-Hollandse eilanden
Een jeugdbestuurder bedenkt leuke activiteiten voor jongeren en geeft waterschap Hollandse Delta advies over hoe je deze groep kunt bereiken. Daarnaast geeft een jeugdbestuurder gastlessen en vertegenwoordigt hij of zij het waterschap op open dagen en evenementen. Verder ontmoet een jeugdbestuurder samen met het jeugdwaterschap verschillende politici (o.a. uit de Tweede Kamer) en discussieert met hen over water.

Bereik jongeren met jouw passie
Gijs ’t Hart (18 jaar) is de huidige jeugdbestuurder. Hij startte begin 2017 en stopt eind juni 2018 omdat hij dan naar de universiteit gaat. Gijs: “Als jeugdbestuurder heb ik ongelofelijk veel geleerd en plekken bezocht waar je niet snel komt, zoals een ondergrondse zuivering en de controlekamer in Zuid-Holland. Het leukst vond ik de kans om een jongerendebat over water te organiseren. 60 jongeren deden er aan mee. Hierbij kon ik mijn passie voor debatteren goed inzetten. Ik raad mijn opvolger daarom aan om vooral zijn of haar passie in te zetten om jongeren te bereiken.”

Aanmelden
Meer informatie over de functie van jeugdbestuurder kunnen jongeren lezen via:www.wshd.nl/jeugdbestuurder-gezocht
23 april 2018

SRGO maakt meer kapot dan je lief is
 

COLUMN - Dat SRGO de waarheid niet altijd even serieus neemt is algemeen bekend. Het persbericht in Groot Goeree-Overflakkee van vorige week dinsdag met als titel ‘SRGO bestuur: samen op weg naar maatschappelijke meerwaarde’ slaat echter alles!
 

In het genoemde persbericht wordt onder andere gemeld dat voormalig voorzitter de heer Vogel ‘het stokje’ heeft overgedragen. “De afgelopen jaren, maar zeker 2017 stond in het teken van maatschappelijke meerwaarde. Hierbij zegt de heer Vogel te bedoelen hij de drive had om de accommodaties dichter bij de samenleving (mensen) te brengen. Om de locaties zoveel mogelijk in te zetten om een gezond en sportief eiland te worden, zijn en blijven.”
 

In werkelijkheid is Vogel half december 2017 uit het bestuur van SRGO gezet, toen de ware toedracht en de omvang van het gifschandaal in zwembad de Staver duidelijk werd. Om ‘tactische redenen’ is door de directie, de overgebleven bestuursleden en de wethouder accommodatiebeleid het ontslag van de voorzitter geheim gehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Zelfs de personeelsleden van de zeven SRGO locaties wisten van niets. Zij moesten vorige week in de krant lezen dat hun werkgever, SRGO, al vier maanden zonder voorzitter ‘functioneert’.Na de oprichting van SRGO zijn de meeste accommodaties verder weg dan ooit van de maatschappij komen te staan. Niet alleen de teruglopende bezoekersaantallen maar ook de enorm slechte exploitatiecijfers en de nog steeds toenemende klachtenstroom bevestigen dat.
 

Dat de locaties zoveel mogelijk ingezet worden om ‘een gezond en sportief eiland te worden, zijn en blijven’ blijkt ook niet helemaal waar te zijn. Afgelopen vrijdag werd een triest dieptepunt bereikt in de lange reeks van technische problemen in zwembad de Staver; het zwemwater was zo groen als gras en na afloop van de zwemlessen merkte de moeder van één van de kinderen op, dat het zwembad verdacht veel leek op een slecht onderhouden vijver vol alg en wier. Niet echt goed voor de gezondheid van personeel en gebruikers van het zwembad.


Onze HR medewerker


18 april 2018

"Als er een windje staat, word je gratis gezandstraald"
 

Hoe ver ga je voor een pizza van Pinocchio?

MIDDELHARNIS - Lekker pizzaatje eten aan de haven in dat leuke intieme restaurantje Pinocchio, aan het einde van de Vissersdijk? Nou… daar moet je dan wel wat voor doen. Het parkeerterrein voor de deur is er niet meer. Je moet nu het hele Vingerling aflopen naar het einde van de haven. Dan om de hekken heen van de nieuw te bouwen ‘Parel aan de Delta’, of via de Vissersdijk door het zand sjouwen.Hopen dat je mazzel hebt. Dat het droog is. Want anders kun je beter je laarzen aantrekken in plaats van je mooie uitgaansschoenen. Zeg nou zelf, daar kan je toch niet doorheen baggeren met die mooie, bruine Italiaanse design! Zo gek zijn mensen toch niet om uit eten te gaan.

Gelukkig nog wel een enkele fanatieke en trouwe klant. Maar het houdt een keer op. Hoe vaak en hoeveel mag je een ondernemer ‘pesten’?  Want de straat heeft al vaker langdurig open gelegen. En toen moesten de klanten via de achterkant van het Spuiplein naar de achterkant van Pinocchio. En nu dit.

Maar het verhaal begint pas. Voor de neus van Pinocchio verschijnt straks een kolos van vijf verdiepingen hoog. Niet gelogen. Weg licht, weg lucht, weg blik op de haven. Als je bezwaar maakt, blijkt dat je als huurder van het bewuste pand, geen belanghebbende ben! Hoe zout kan je het eten? Zeventien jaar lang werken Mahmud en Eline al aan het restaurant en ze bouwden een leuke klantenkring op.Vijf verdiepingen hoog

Het restaurant is mooi gelegen, naast de Wilhelminabrug.  Zo’n heerlijk plekje waar je op de zomeravonden met vrienden na het eten nog een wijntje blijft drinken. Tussen het groen en met uitzicht aan alle kanten. Dat is dus binnenkort afgelopen. Ingebouwd wordt Pinocchio, door een gigant. Een gigant voor mensjes met centjes, die mooi willen wonen. Er komen een 17-tal prachtige luxueuze appartementen en 3 vorstelijke penthouses. Ik denk dat er prachtig uit komt te zien.

Dus op zich, niets mis mee. Het wordt een mooi aanzicht aan de haven. Maar…het gaat wel ten koste van hardwerkende mensen, die Middelharnis en de haven een stukje plezierig maken. En dat gebeurt gewoon. Een beetje rekening houden met elkaar is er niet bij. Blijkbaar niets van ‘wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Moet ik dit nou zeggen!

Raadsleden van de gemeente die onlangs in Pinoccio kwamen eten, schrokken zich dood. Werd een beetje lastig eten door het schuldgevoel dat zwaar op de maag lag.  Zij hebben hieraan meegewerkt. “Ik wist niet dat het zo groot zou worden.”

Weloverwogen
Tja… Misschien een tip voor raadsleden om ter plekke polshoogte te nemen bij grote projecten waarover de raad moet beslissen. Kost wat tijd, maar je maakt dan een weloverwogen beslissing en behoudt misschien wel waardevolle projecten/objecten,  etablissementen en ideeën voor de gemeenschap. Ja het is gemeenschap en geen gemeenteschap. Raadsleden, burgemeester en wethouders en ook de ambtenaren zijn er voor de burger. Om ze te faciliteren, dat betekent ‘mogelijk maken’. Dus dat betekent: denk mee met de je burgers en ondernemers.  

Ik zou willen zeggen tegen iedereen. Neem het beslist niet van me aan. Ga zelf eens kijken. Je kunt er heerlijk eten. Een uitgebreide kaart, goede keuken, gezellige bediening. Alleen dat uitzicht he! Tja, dat dient straks een hoger doel.

Moeder Maria

ingezonden:

Hoezo zienswijze en bezwaar? Overtredingen bestuurswet door gemeente structureel

 

Na de ernstige procedurefout inzake de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb), die de vorige raadsvergadering op de agenda stond, blijkt het onthouden van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen structureel collegebeleid te zijn. Ook bij recente publicaties van gemeentebesluiten zijn, in strijd met de Algemene bestuurswet, geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar geboden.

 

Op 13 februari heeft het college een besluit genomen om het zogenaamde voorkeursrecht te vestigen op alle gronden van private eigenaren op het Fort Prins Frederik. Op 8 maart is dit besluit bekrachtigd door de gemeenteraad. In de Wet voorkeursrecht staat dat B&W de direct betrokkenen moet informeren over deze inperkingen van hun eigendomsrechten. Ruim 2 maanden na het collegebesluit en 1,5 maand na het raadsbesluit hebben de grondeigenaren op het fort nog helemaal niets gehoord. Ze zijn totaal niet door de gemeente op de hoogte gebracht en weten officieel van niets.

 

In het kader van de zorgvuldige voorbereiding van een raadsbesluit dienen belanghebbenden in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen. Ook dit is, in strijd met de wet, door de gemeente volkomen genegeerd. 

 

Daarnaast is bij de publicatie van het raadsbesluit (van 8 maart!) in de Staatscourant van gisteren ook geen enkele mogelijkheid geboden tot het maken van bezwaar. Ook dit is volgens de wet verplicht. Alleen in de summiere publicatie van het raadsbesluit in het huis-aan-huisblad GGOF is één regel opgenomen over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar zonder echter de procedure daarbij te vermelden.

 

De slechte start van de nieuwe raadsperiode lijkt te worden verlengd.

 

Ferry Simonis

Belanghebbende17 april 2018

Marc van Oostendorp @fonolog
Ik ben hoogleraar Academische Communicatie. Mensen vragen me weleens wat dat nu eigenlijk inhoudt. Nu, dit.16 april 2018

College vindt dat raadslid Aat van Alphen niet zo moeilijk moet doen
 

B&W vraagt raad in te stemmen met een document dat er niet is!

 

COLUMN - De pas geïnstalleerde raad van de gemeente Goeree-Overflakkee nam in zijn eerste vergadering een mysterieus besluit. Er werd namelijk besloten in te stemmen met een document dat er niet was. Ook de negen nieuwe raadsleden besloten in hun prille wijsheid aan het democratische feest mee te doen. Nog bonter maakte mevrouw Nijsse van de VVD het. Zij constateert dat er geen bedenkingen zijn ingediend. Maar hoe zou dat moeten op een niet bestaand document?. En zo telt de raad van de gemeente geen 29 leden, maar 28 plus een orakel.

 


Aat van Alphen verbijsterd

Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid wees zijn collega raadsleden en het college van burgemeester en wethouders op het ontbreken van het document: een zogenoemde Verklaring van geen Bedenkingen. Zo’n document is een absolute voorwaarde om een vergunning te kunnen verlenen voor bijvoorbeeld een bouwwerk dat niet voorzien is in het bestemmingsplan.

 

Ook wees Van Alphen op mogelijk nadelige gevolgen. De ontwerpverklaring moet namelijk ook ter inzage worden gelegd, zodat de bevolking erop kan reageren. Ook dat was nagelaten. En dat vinden rechters niet echt leuk. Het was niet de eerste keer dat Van Alphen het ontbreken van de verklaring had aangeroerd. Ook rond de aanleg van een zonneveld nabij Ooltgensplaat had hij het ontbreken daarvan aan de orde gesteld. Maar ook toen mocht dat niet baten. B&W vond toen dat van Alphen niet zo moeilijk moest doen…

 

Wethouder Daan Markwat van de SGP vond dat het ontbreken van het noodzakelijke document niet de schoonheidsprijs verdiende en ging over tot de orde van de dag des heren. De nieuwe raadsleden krijgen van burgemeester en wethouders een inwerkprogramma aangeboden. Het heeft er veel van weg dat hier de lamme de blinde gaat leiden. Daar gaan we dus weer. Het aantal raadsleden is gelijk gebleven. Maar of dat geldt voor het intelligentieniveau is maar zeer de vraag.

 

Van onze politieke redactie

 

 

 

 

10 april 2018

Exclusief interview met Kees van Dam van de SGP

 

COLUMN – Het Schrijfbedrijf spreekt de fractievoorzitter van de SGP de heer Kees van Dam na de gemeenteraadsverkiezingen waar hij met zijn partij terugviel van 9 naar - met wat geluk van een restzetel - 7 zetels. Van Dam werd op de voet gevolgd door Johan de Vos van Vitale Kernen met 6 zetels. Een verdubbeling. Daarmee was Vitale Kernen de grote winnaar van de raadsverkiezingen.


Samen op weg naar een coalitie

Het afgelopen weekend leek er sprake van een algemene boycot van de SGP. Een regeerperiode zonder SGP zou een doorbraak betekenen voor Goeree-Overflakkee. Johan de Vos wist het zeker. Een coalitie met het CDA, de ChristenUnie, de VVD en de PvdA zou met 19 zetels stevig in het zadel zitten.

 

Maar heer Van Dam, De Vos sprak voor zijn beurt. Want op zondag greep u meedogenloos in. De Vos moest hoe dan ook terug in zijn hok. “Dat hebt u goed geformuleerd. De Vos zegt met zijn Vitale Kernen klaar te zijn voor het dagelijks bestuur. Maar iedereen op Goeree-Overflakkee weet dat een VKGO zonder SGP helemaal niets voorstelt. De enige drie bekende namen zijn De Vos, Heintjes en Vreugde. U weet nogal veel van de lokale politiek. Weet u wie de VKGO als wethouder naar voren schuift? Juist ja! Berend Jan Bruggeman! Ik denk dat u de enige bent die dat weet.”

 

U was geschokt. “Wat dacht u? “Toen ik dat hoorde, zakte mijn broek af. Wij zaten de afgelopen vijf jaar in de gemeente met politieke hoogvliegers als Piet Koningswoud, Daan Markwat en Frans Tollenaar. Namen die zelfs in Den Haag grote bekendheid genieten. Bestuurlijk is er geen betere partij dan de SGP. Honderd jaar een traditie van bestuurskracht, meneer. Welke partij kan dat zeggen? En dan dacht u dat ik me de les zou laten lezen door ene De Vos? De brutaliteit van de man om te denken zonder ons een coalitie te vormen.”

 

U mailde, geheel tegen uw gewoonte, op zondag naar uw achterban. “Dat klopt. Normaal zou ik dit nooit doen. Maar nu stond ik met de rug tegen de muur. De Vos dacht zijn coalitie zonder de SGP van zaterdag op zondag rond te krijgen, wetende dat wij op zondag vrijwel niet bewegen. Ik heb toen voor het weekend contact opgenomen met Van der Staaij. Van hem kreeg ik bij wijze van uitzonderring toestemming om op zondag mails rond te sturen.”

 

En maandag zat De Vos weer in zijn hok? “Jazeker. Hij had met zijn Vitale Kernen dan wel winst geboekt, maar voor een coalitie heb ik hem echt niet nodig. Met het CDA, ChristenUnie en VVD hebben we 17 zetels. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Dat kwartje viel, waarna hij zij excuses voor het ongemak aanbood. Hoewel achter mijn rug een coalitie vormen eigenlijk een doodzonde is, heb ik zijn excuses wel aanvaard.”

 

Over zijn eigen partij is Van Dam zeer te spreken. “De SGP is een christelijke partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel. De Statenbijbel van 1637 om precies te zijn. Onze partij erkent dat het christelijk geloof waardevol is en een moreel fundament biedt voor het leven van mensen en dieren. Voor de SGP is zondag de rustdag waarop sport en evenementen niet plaatsvinden en de winkels gesloten zijn.” 

 

Mag ik aan de hand van zondag de rustdag, u vijf dromen van vijf eilanders voorleggen? “Dat mag u.”


Ik droom van een eiland waar opa’s met hun kleinkinderen op zondag naar het circus kunnen. Van Dam: “Die opa’s hebben op zondag niets te willen. Mijn advies, ga tweemaal naar de kerk. Naar het circus ga je maar op een andere dag.”  


Ik droom van een eiland waar ik op zondag een verse oliebol kan kopen. Van Dam: “De grootste flauwekul om daar een punt van te maken. Gewoon bakken op zaterdag. Mee naar huis nemen en op een warme plek bewaren.”


Ik droom van een eiland waar ik op zondag met korting kan tanken. Van Dam: “Ik verwijs naar Hans Klijn en Hendrik Herweijer, die gaan voor onze partij over het tanken met korting op zondag.”


Ik droom van een eiland waar Jebroer en Jan Rot op zondag moeten kunnen optreden. Van Dam: “Ik verwijs naar alweer Hendrik Herweijer en de kopse dominees die vooraf alle teksten van rappers en taalkunstenaars screenen. Zij doen zulks rechtvaardig en eerlijk.”


Ik droom van een eiland waar het NK wielrennen voor mannen op zondag plaatsvindt. Van Dam: “Zolang ik op dit eiland wat te zeggen heb, wordt er op zondag helemaal niet gefietst!”
 

U bent duidelijk. Nu heel iets anders. Geruchten willen dat uw achterban liever de ChristenUnie dan de VKGO aan boord van de coalitie haalt. Dit omdat Gerrit de Jong niet kiest voor het raadslidmaatschap. Als portefeuillehouder, zegt De Jong, dat hij in het college een dusdanige voorsprong in kennis en ervaring heeft dat je daardoor  een eventuele opvolger voor de voeten kunt lopen. Dat moet je volgens De Jong niet willen. Graag uw reactie op de uitspraken van De Jong. “Een beetje vreemd je te positioneren als fractievoorzitter en dan na voorkeursstemmen tegen je kiezers zeggen: jullie kunnen het bekijken maar ik kies niet voor het raadslidmaatschap. Dat was de reden voor ons om de ChristenUnie met die onderlinge verdeeldheid voorlopig in de ijskast te zetten.”

 Die opmerking van De Jong sprak daar geen ijdelheid uit? “Wat dacht u zelf? Job 7:16 - Ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven; houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Job 15:31 - 
Hij betrouwe niet op ijdelheid, waardoor hij verleid wordt; want ijdelheid zal zijn vergelding wezen. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen…” Bedankt voor de fraaie Bijbelteksten en voor de tijd die u voor ons hebt willen nemen. “Tot uw dienst.”

 

Frans Evers

 

    

10 april 2018

SGP gooit coalitie in de uitverkoop. Wie wil?
9 april 2018

Laatste nieuws! Vitale Kernen teruggeroepen door SGP

 

COLUMN – Even leek het erop dat de SGP door Vitale Kernen buiten spel werd gezet. Een coalitie van Vitale Kernen, CDA, ChristenUnie en VVD leek serieus in de maak. Echter Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Keren, werd op zondag per mail - niet voor de eerste keer overigens - door Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, duidelijk gemaakt dat hij terug moest in zijn hok.

 


Het aftreden van De Jong opent perspectieven voor
de ChristenUnie voor de nieuwe coalitie zonder Vitale Kernen


Zo niet dan zou de SGP teruggrijpen op de coalitie die vijf jaar met succes op Goeree-Overflakkee had geregeerd: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD. Na de afgelopen verkiezingen dus goed voor 17 zetels. Volgens Van Dam een optie waar de meerderheid van zijn raadsleden meer vrede mee heeft dan een coalitie met Vitale Kernen.

 

Wat onderhuids ook een rol speelt, is dat de kwaliteit van de zes raadsleden van Vitale Kernen onderdoet voor die van de SGP met haviken van het kaliber Kees van Dam, Peter Grinwis, Hendrik Herweijer, Rien van der Boom en dergelijke. Stuk voor stuk goed getraind kader waar Vitale Kernen vooralsnog geen antwoord op heeft.

 

“Via de mail heeft de meerderheid van mijn fractieleden aangegeven liever met de ChristenUnie dan met Vitale Kernen een coalitie te vormen. Het gedachtegoed van de ChristenUnie ligt dichter bij dat van ons liet een meerderheid weten. Daar zal ik dus rekening mee moeten houden,” aldus Van Dam.

 

Het lijkt erop dat Vitale Kernen zijn hand heeft overspeeld. De Vos rekende buiten de sluwheid van Van Dam, die vijf jaar lang met ijzeren vuist over Goeree-Overflakkee heeft geregeerd. De Vos had deze reactie kunnen verwachten. De conclusie uit het onderzoeksrapport van Berenschot had de ogen van De Vos moeten openen. Immers met een partij die bereid is zijn eigen overleden SGP- wethouder een dolk in de rug te steken, is coalitievorming op zijn minst een lastige zaak.

 

Vooralsnog ziet het er nu naar uit, dat Vitale Kernen genoegen zal moeten nemen als slippendrager van de SGP. Dat hebben zij dan mede te danken aan die motie van treurnis die Willy Heintjes richting SGP ooit uitsprak. De rekening voor die motie krijgt Vitale Kernen nu gepresenteerd.

 

Frans Evers

 

 
8 april 2018

Hoe gaat dat nou, zo'n coalitievorming?

In Rotterdam werd Leefbaar buitenspel gezet. In Barendrecht gebeurt er iets dergelijks met Echt Voor Barendrecht. Maar hoe zit het nu echt?
Opbouw van coalitievorming
(Bron: F.J. Kist – Overheidsexperts.nl)

Een coalitievorming duurt tussen de vier en zes weken. En daarbij geldt een aantal gangbare manieren van werken:
1. Beslotenheid/openheid
2. De grootste partij neemt het voortouw
3. Verkenning van coalities
4. Afspraken voor de komende vier jaar

“Coalitievorming vindt veelal achter gesloten deuren plaats.”

Beslotenheid/openheid
De meeste politieke partijen willen open en transparant werken. Daarom kunnen zij ervoor kiezen delen van de coalitiebesprekingen in het openbaar te doen. Een eerste ronde over wat de politieke partijen vinden van de verkiezingsuitslag is een veelvoorkomende openbare ronde. Daarna wordt het echter steeds lastiger om de coalitiebesprekingen in het openbaar te doen. Het gaat om lastige en gevoelige onderhandelingen en afwegingen. Het is goed denkbaar dat er wekelijks een openbare vergadering wordt gehouden waar de stand van zaken van de coalitiebesprekingen wordt aangegeven. Het is vaker procesinformatie dan politieke inhoud. Gaat u er maar vanuit dat het grootste deel van de coalitiebesprekingen niet in het openbaar gebeurt.

Grootste partij neemt voortouw
Gangbaar (maar daar kan dus van worden afgeweken, zie Rotterdam en Barendrecht) is dat de grootste partij het voortouw neemt in de coalitiebesprekingen. De fractievoorzitter raadpleegt andere fractievoorzitters over de verkiezingsuitslag, over voorkeuren voor coalities en beleidsthema’s. Bij de overwegingen welke partijen samen een coalitie vormen speelt ook mee of een partij heeft gewonnen of verloren. Wint een partij flink dan wordt dat ook door andere partijen beschouwd als een duidelijk signaal van de kiezers.

Het komt toch nog regelmatig voor dat vlak na de verkiezingen een coalitie al gevormd is. Soms wordt de grootste partij hiermee zelfs verrast. In veel gevallen stelt de gemeenteraad een ‘informateur’ aan die de rol van technisch voorzitter op zich neemt. Dat stelt de politieke fracties in staat zich te concentreren op de besprekingen in plaats van het proces. De informateur is vaak een (oud-)gemeentebestuurder. Het is de bedoeling dat hij op een onafhankelijke manier de coalitievorming vooruit helpt. De informateur krijgt na de coalitievorming ook geen rol in het nieuwe gemeentebestuur.

Afspraken voor komende periode Als eenmaal een coalitie mogelijk lijkt, maken de deelnemende partijen afspraken over financiën en beleid voor de nieuwe raadsperiode van vier jaar. Die afspraken leggen ze vervolgens in een akkoord vast. Als de afspraken vast staan, dan stellen politieke partijen ook hun kandidaat-wethouders voor. En als dat allemaal goed gaat, dan leggen ze het akkoord en de kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. 

Ze weten zich in ieder geval door een meerderheid gesteund. Het komt ook nog regelmatig voor dat in deze fase iets misgaat. De partijen blijken toch meer onenigheid te hebben over beleidsuitgangspunten, financiën, de keuze van wethouders of portefeuilles. Dan volgt een nieuwe verkenning en een nieuwe set afspraken. Maar als alles goed gaat, start het nieuwe college van burgemeester en wethouders voortvarend aan de nieuwe raadsperiode. Zij werken dan de beleids- en financiële afspraken nader uit in een collegeprogramma. En dat programma lopen ze de komende vier jaar door.
6 april 2018

Verrassende wending in coalitievorming Goeree-Overflakkee

 

SGP aan de zijlijn, Vitale Kernen nu aan zet

 

COLUMN - Vitale Kernen krijgt de kans om samen met het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de VVD een nieuw bestuur op het eiland te vormen. De SGP, met zeven zetels de  grootste partij, staat vooralsnog aan de zijlijn.

 


Een eiland zonder SGP is het paradijs

Dat is de uitslag van de eerste ronde van het verkenningscomité Kees van Dam, Hendrik Herweijer en Rien van der Boom. Dit drietal heeft eerst met alle partijen afzonderlijk gesproken. Daaruit kwam naar voren dat geen enkele partij een coalitie zag zitten met de SGP. Het middeleeuwse partijprogramma van de SGP was het grote struikelblok.

 

Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Kernen, was duidelijk. “De afgelopen vijf jaar hing er een grauwsluier boven ons eiland. Wij willen af van een partij die vrouwen en homoseksuelen discrimineert, wij willen af van de partij die bepaalt wie er wel en wie er niet oliebollen mag verkopen op nieuwjaarsdag, we willen af van de partij die een circus op zondag in Oude-Tonge verbiedt, we willen af van de partij die bepaalt welke zanger en wel en niet mag komen zingen in de Dorpstienden, we willen af van de partij die oproept een pompstation te boycotten vanwege een korting op zondag…”

 

Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter van de PvdA, is het eens met zijn collega van Vitale Kernen. “Er hing de afgelopen vijf jaar een dikke inktzwarte deken boven ons prachtige eiland. En voor die deken was de SGP verantwoordelijk.  Iedere keer weer komt ons eiland negatief in de landelijke media. Neem de NK wielrennen. De SGP zorgde ervoor dat er niet op zondag maar op zaterdag gefietst moest worden. Gevolg, desastreuze kijkcijfers. Wat een eilandpromotie had moeten worden, werd een regelrechte antireclame voor ons eiland.”

 

De nieuwe coalitie van Vitale Kernen samen met het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de VVD is goed voor negentien zetels. Een ruime meerderheid. Een coalitie waar ook de twee christelijke partijen, het CDA en de ChristenUnie, zich helemaal in kunnen vinden. Tea Both, fractievoorzitter van het CDA is enthousiast. “Het kon echt niet langer met de SGP. Wij, het CDA en de ChristenUnie hebben meerdere vrouwen in de raad. Die discriminerende en seksistische zwarte colonne werd mij steeds meer een doorn in het oog. Wat ben ik blij dat we van dat mannenbroedersgebroed af zijn!”

 

De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Bert Tuk haalt ook opgelucht adem. “Vijf jaar lang zijn wij de slippendrager van de SGP geweest. Als beloning sloot de SGP ons uit, in de eerste coalitievorming. Dat voelde als een dolk in de rug. Nee, ik heb het helemaal gehad met de SGP. Het is de hoogste tijd voor een nieuw elan. Een eiland zonder SGP. Een eiland waar een ieder welkom is. Ongeacht geloof, ras, sekse of seksuele voorkeur.”

 

Addy Rijerkerk, fractievoorzitter van de VVD, kan haar vreugde niet op. “Eindelijk! Wie had durven dromen dat we ooit nog eens verlost zouden worden van het leger van zwarte mannenbroeders. Wat hebben wij vijf jaar lang niet moeten slikken. Al onze liberale normen en waarden werden paarlen voor de zwijnen. Als ik ’s ochtends in de spiegel keek, herkende ik mezelf niet! Nu zie ik langzaam maar zeker de oude Addy uit de mist van de spiegel naar boven stijgen!”

 

Droom ik of zou dit echt waar kunnen zijn?

 

Frans Evers

 


4 april 2018
 

Mysterieuze krachten in de politiek

 

COLUMN - Mysterieuze krachten in de sport van Joris van den Bergh is een legendarisch boek over de mentale drijfveren van sporters. Min of meer hetzelfde kan worden gezegd over politiek en politici na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

 


Duitse leger staat achter Vitale Kernen

Wie weet bijvoorbeeld waarom de coalitiepartijen SGP twee zetels, de ChristenUnie één zetel en de VVD één zetel verliezen en waarom coalitiepartij CDA één zetel wint? Dat de coalitie door de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge zou worden afgerekend door de affaire ‘Windmolens op Battenoord’, dat zat er dik in. Dat geintje kostte de SGP, ChristenUnie en VVD in totaal vier zetels. 

 

De klapper die Vitale Kernen maakte, kwam voor een ieder als een donderslag bij heldere hemel. Vitale Kernen werd achter de SGP de tweede partij met zes zetels. Dat was een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal zetels. Hoe kan dat? Immers lijsttrekker Johan de Vos is toch vooral bekend in en rond Middelharnis. Die 3.018 voorkeursstemmen kwamen vanuit alle hoeken en gaten van Goeree-Overflakkee. Hoe in ’s hemelsnaam is zo’n hoge score mogelijk?

 

Zou het sandwich-syndroom een rol hebben gespeeld? Immers de fractievoorzitters van het CDA en van Vitale Kernen waren de eerste twee politieke kopstukken  die eilandbreed met hun voor kiezers ‘aantrekkelijke’ hoofden  gigantisch groot op de sandwichborden prijkten. CDA won één zetel en Vitale Kernen maar liefst drie zetels. De overige acht partijen hadden wat betreft de sandwichborden het nakijken. Een andere verklaring voor de mysterieuze winst van het CDA en Vitale Kernen lijkt er eenvoudigweg niet te zijn.

 

Wat averechts werkte - en mogelijk in het voordeel van Vitale Kernen - was de paginagrote advertentie van het GOS in Groot Goeree-Overflakkee van 13 maart waar het CDA, de VVD, Vitale Kernen en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus flink belachelijk werden gemaakt. Een golf van negatieve publiciteit volgde met als gevolg het tegenovergestelde resultaat dat GOS voor ogen had. Dit soort ‘acties’ werken dus kennelijk niet. De kiezer kijkt daar - zo blijkt - dwars door heen.

 

Wat te denken van het hakenkruis dat enkele dagen voor de verkiezingen op het sandwichbord van GOS verscheen. Hoe terecht was het om de Groep Jan Zwerus als dader aan te wijzen? Het hakenkruis kostte Zwerus namelijk veel stemmen. Gehaaid politicus als Zwerus is, zou hij een dergelijke actie in verkiezingstijd nooit en te nimmer overwegen. Als geen ander weet Zwerus als ex-PVVér dat het spelen van de fascismekaart dodelijk is. Mogelijk dat het hakenkruis als politiek drukmiddel door een onverlaat is ingezet. De tijd zal het leren. Voorlopig zit Zwerus met één zetel in de gemeenteraad.

 

Complimenten gaan naar de PvdA. Vlak voor de verkiezingen gaf partijleider Jaap Willem Eikenduijn een emotionele reactie op een column van Wessel Penning in het AD:

 

“…De Partij van de Arbeid is ooit opgericht om de bestaanszekerheid van de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Zeker zijn van een baan, zeker zijn van een woning, zeker zijn van goede zorg, zeker zijn van een duurzame leefomgeving. Dit zijn onze kernwaarden en dit is tot de dag van vandaag nog steeds actueel. Het is ons sociaaldemocratische erfgoed. We moeten ons niet laten verleiden tot het sluiten van te ver gaande compromissen. We moeten niet gaan schreeuwen, maar altijd de nuance en de dialoog blijven zoeken, want met schreeuwen bouw je geen huizen, met schreeuwen creëer je geen banen en met schreeuwen haal je geen gezin uit de armoede. We moeten trouw blijven aan onze principes en blijven strijden voor mensen die het minder hebben en die zich niet kunnen verweren. Hier zijn wij lang geleden voor opgericht en hier blijven we voor strijden…”

 

Ik meen dat deze hartenkreet mede heeft bijgedragen dat het verlies van de PvdA tot één zetel beperkt is gebleven. De PvdA behaalde deze keer zelfs meer stemmen dan vijf jaar geleden. De hoge opkomst van 68%  zorgde voor dat ‘mysterieuze’ verlies. Complimenten ook voor Aat van Alphen die met behulp van liberaal Henk van der Meer met zijn Eiland van Vrijheid goed was voor twee zetels.

 

Frans Evers
1 april 2018
 

Een hele, hele diepe buiging voor Rein Osinga

 

Waarom Rein Osinga een lintje weigerde

 

COLUMN - Bij het afzwaaien van raadsleden hoort een koninklijke onderscheiding. Zo werden afgelopen woensdag 28 maart in het Rondeel de heren Peter Keuker van de PvdA, Robert van Papenveld van het CDA en Adrie van Gurp van de SGP benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte!

 


Rein Osinga met minister Edith Schippers

Opmerkelijk was dat Rob Maliepaard en Rein Osinga in dit rijtje ontbraken. Leverden Maliepaard en Osinga als raadsleden mindere prestaties dan hun drie collega’s? Dacht het niet. Insiders echter lieten weten dat Maliepaard een ‘strafblad’ had. Immers hij had op aangeven van wethouder Trouwborst een dag in de cel gezeten. Maliepaard kwam om die reden niet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

 

Rein Osinga, de fractievoorzitter van de VVD, weigerde het lintje. En wel om een reden die heel veel respect afdwong. Osinga vertelde over een leven lang in dienst van de samenleving. 24/7 oproepbaar om de medemens te dienen in diverse overheidfuncties. “Zonder mijn vrouw was dat allemaal niet mogelijk geweest. Dus als iemand een lintje verdient, dan is het mijn vrouw die op de achtergrond ons gezin draaiend hield…”

 

Hoewel de VVD niet de kleur is van deze columnist, is mijn achting voor de persoon Rein Osinga enorm gestegen. Een politicus die afziet van een koninklijke onderscheiding omdat hij vindt dat zijn vrouw dat lintje meer verdient. Hier is een hele, hele diepe buiging op zijn plaats. Respect!

 

Frans Evers
31 maart 2018
 

1april-grap van Hans Klijn slaat in als een bom

 

COLUMN - Eilandmarketing wilde samen met Hans Klijn ons eiland tijdens Pasen positief onder de aandacht van een groter publiek brengen. Klijn, die bekend staat als burgemeester van Ouddorp, weet als geen ander hoe publiciteit te genereren voor zijn Goeree-Overflakkee. Hij postte op zijn facebookpagina over een kortingsactie op zondag bij een plaatselijke pomp. De pomphouder hoopte zogenaamd hiermee toeristen te lokken die op weg naar huis nog even hun auto wensen vol te tanken.

 Dat deze kortingsactie zou leiden tot ruzie in het strenggelovige Ouddorp, dat wist Klijn uit eigen ervaring. In Ouddorp raakten de gemoederen vorig jaar ook al verhit. Kerkelijke leden gingen met collectebussen langs de deuren om de show van de populaire rapper Jebroer af te kopen. De gelovigen wilden niet dat hun jeugd in het dorp zouden worden geconfronteerd met diens verderfelijke teksten.

 

Klijn kreeg volledig gelijk. Binnen de kortste keren stond er een verslaggever van het Algemeen Dagblad op de stoep voor een reportage. Kort daarop een column van het Schrijfbedrijf die binnen enkele uren duizenden bezoekers trok. De publiciteitsgolf ging maar door. Edwin Evers van Radio 538 stuurde voetbaltrainer Dick Advocaat langs bij het pompstation in Ouddorp.

 

Als klap op de vuurpijl vandaag een paginagroot artikel in de Volkskrant met als kop ‘Kortingsactie leidt tot ruzie bij de pomp in strenggelovig Ouddorp’. Voor actievoerder Klein is nu het moment om wereldkundig te maken dat de clash tussen pomphouder en gelovigen een onvervalste 1april-grap is. Een ieder had dit volgens Klijn kunnen weten. Immers morgen is het niet alleen Eerste Paasdag, maar ook zondag 1 april!


Frans Evers


31 maart 2018

Machtstrijd binnen ChristenUnie kost wethouder De Jong de kop 

COLUMN – Donderdag 29 maart, tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad, maakte SGP-fractievoorzitter Kees van Dam bekend dat SGP, VKGO, CDA en VVD overeenstemming hebben bereikt om verder te praten over de vorming van een coalitie.
 Vanwege de hoog opgelopen spanningen in de CU-fractie tussen Gerrit de Jong en Bert Tuk over een eventueel wethouderschap en omdat wethouder Gerrit de Jong er de afgelopen coalitieperiode een enorme puinhoop van heeft gemaakt op onder andere de dossiers bibliotheek, Rubensplein, Jeugd Ondersteunings Team, muziekscholen en recent de nog steeds niet opgeloste klimaatproblemen in de Staver, is CU niet welkom in de nieuw te vormen coalitie.

De machtsstrijd binnen CU lijkt in het voordeel van Bert Tuk te zijn uitgevallen. Eerder deze week is Gerrit de Jong uit de fractie gezet en is Bert Tuk benoemd tot fractievoorzitter. Een dolksteek in de rug voor een politicus die al zo lang meeloopt. Om deze afgang te maskeren roept De Jong nu de laatste dagen tegen iedereen die het horen wil dat hij nog wel beschikbaar is voor de functie van wethouder…

Beste Gerrit; je bent afgerekend op je presteren tijdens de afgelopen coalitieperiode. Je komt niet meer terug in de politieke arena. Gelukkig word je op een chique manier naar de uitgang geleid: vanwege “je geweldige verdienste voor alles en iedereen op Goeree-Overflakkee” krijg je van burgemeester Ada Grootenboer voorafgaand aan de raadsvergadering van 12 april een Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Eind goed, al goed.


Van onze politiek medewerker

 
30 maart 2018

Vitale Kernen begint nu al te draaien richting SGP29 maart 2018
 

Gelovigen Ouddorp zetten pomphouder onder zware druk

 

COLUMN – Een groep orthodoxe christenen zette onder leiding van de SGP-ers Hans Klijn en Hendrik Herweijer de plaatselijk pomphouder van Ouddorp onder zware druk. De gelovigen waren ziedend over zondagskorting bij zijn pomp. De diverse dominees van Ouddorp - Goeree-Overflakkee telt maar liefst 48 verschillende kerkgenootschappen -  hebben vanaf de kansel een fatwa over de pomphouder  uitgesproken.

 

Op zondag tanken in Ouddorp is sinds het SGP-bewind ten strengste verboden. De SGP-ers Klijn en Herweijer willen met deze boycot van de pomphouder terug naar de basis. Dat wil zeggen op zondag lopend op twee benen naar de kerk. Ook heeft het diepgelovige tweetal aangekondigd te gaan posten bij de pomp. Ouddorpers die het lef hebben aldaar te gaan tanken zullen met behulp van een Statenbijbel tot de orde geroepen worden.

 

Klijn en Herweijer hebben een olietanker gehuurd om de eigen achterban op vertoon van een grefopas gratis te voorzien van brandstof. Na afloop van de kerkdiensten zullen jerrycans worden uitgereikt aan alle mannelijke christenen die in het bezit zijn van een auto.

 

Een woordvoerder van het tankstation liet weten dat de kortingsactie in het leven was geroepen met het oog op de vele toeristen die in de weekends in Ouddorp verblijven. “…De actie is juist bedoeld om toeristen naar ons dorp te trekken. Ik had van onze gemeente begrepen dat toeristen naar ons eiland trekken hoog op de agenda stond. Klaarblijkelijk heb ik dat niet goed begrepen. Bij deze bied ik de gelovige inwoners van Ouddorp mijn welgemeende excuses aan.”


Frans Evers


29 maart 2018
22 maart 2018

Vitale Kernen glorieus winnaar maar toch buitenspel

 

COLUMN - Vitale Kernen is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van Johan de Vos verdubbelde zich. Van 3 naar maar liefst 6 zetels. De SGP werd de winnaar met één zetel verschil dankzij het ingewikkelde systeem van het grootste gemiddelde. Daardoor kreeg de SGP geen 6 maar naar boven afgerond 7 zetels. Opmerkelijk als je bedenkt dat het verschil tussen de SGP en de Vitale Kernen slechts 119 stemmen is.

 


De grote winnaar wordt tactisch buitenspel gezet

Een coalitie tussen SGP en Vitale Kernen ligt voor de hand, zou je op het eerste gezicht zeggen. Immers de drie christelijke partijen SGP, CDA en Christen Unie zijn goed voor 14 zetels. Tel daarbij de 6 zetels van Vitale Kernen op en er is met 20 zetels sprake van een zeer comfortabele meerderheid.

 

Maar dat gaat niet gebeuren. De reden is Peter Feller, de wethouder van de VVD. Een ijzersterke dossiervaste wethouder die het CDA en ook de SGP beslist niet laten vallen. Dus in plaats van Vitale Kernen, komt voor een meerderheid de VVD van Addy Rijerkerk weer om de hoek kijken. Immers de 14 zetels van de drie christelijke partijen plus de 3 van de VVD is samen goed voor 17 zetels, dus ook een meerderheid.

 

Van de huidige wethouders zal Frans Tollenaar van de SGP geruisloos het veld ruimen. Daan Markwat van de SGP en Arend-Jan van der Vlugt van het CDA hebben in de wandelgangen hun partijbesturen al laten weten Peter Feller absoluut erbij te willen houden. Met de wethouderskandidaat van Vitale Kernen Berend Jan Bruggeman, wensen de genoemde twee huidige wethouders niet te willen samenwerken.

 

Maar er zit voor de baas van de coalitiebesprekingen, Kees van Dam van de SGP nog een addertje onder het gras. Dat is het interne wethoudersgevecht bij de ChristenUnie tussen Gerrit de Jong en Bert Tuk. Onder leiding van een zwak opererende De Jong verloor de ChristenUnie één zetel. Van Dam zal geen onderling verdeelde partij in zijn coalitie dulden.

 

Daar komt uit de hoge hoed de PvdA die onder leiding van Jaap Willem Eijkenduijn het verlies binnen de perken wist te houden. De socialisten gingen van 4 naar 3 zetels. Genoeg om een meerderheid te vormen voor een coalitie met de SGP, het CDA en de VVD die bij elkaar al op 14 zetels komen. Met de 3 zetels van de PvdA erbij wordt dat 17 zetels, goed voor een meerderheid en als bonus kan Jaap Willem Eijkenduijn  naar voren worden geschoven als wethouder social domein. Slim of beter gezegd sluw als Van Dam is, zie ik hem in staat om ook de EVV in te lijven voor een zo breed mogelijke coalitie van vijf partijen.

 

Wat er ook moge gebeuren, Vitale Kernen heeft hoe dan ook het nakijken. En coalitiemaker Van Dam kan zijn handen in onschuld wassen. ‘Mensen van Vitale Kernen ik heb het echt geprobeerd. Ik wil wel, maar al die andere partijen lusten jullie niet.’ Wat Van Dam er niet bij zegt is dat die motie van treurnis van Willy Heintjes onderhuids  bij de SGP nog steeds meespeelt…

 

Frans Evers20 maart 2018

Reactie Eiland van Vrijheid op ingezonden brief van de heer Van Buren

Geachte redactie,
In zijn brief over de windmolens rond Oude- en Nieuwe-Tonge slaat de heer Van Buren diverse spijkers op diverse koppen. Eiland van Vrijheid heeft hetzelfde kort geleden omschreven, in een folder die in deze dorpen is verspreid. Wellicht goed dat nog een na te lezen.

 

In het Algemeen Dagblad van vorige week werden ook alternatieve plaatsen gezocht voor windmolens. Het is zo dat de Noordzee zelf geen advertenties kan plaatsen. Maar volgens ingewijden is daar ruimte genoeg. Meer dan genoeg zelfs.

Vriendelijke groet,

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid20 maart 2018

Beste kiezer, hoe sterk maakt u de oppositie?!

 

COLUMN - De komende gemeenteraadsverkiezingen geven een somber beeld. Net als de afgelopen vijf jaar zullen de drie christelijke partijen samen met de VVD op Goeree-Overflakkee een meerderheid gaan vormen. Reken maar mee: SGP met 7 zetels, ChristenUnie met 3 zetels, CDA met 3 zetels. Is bij elkaar opgeteld 13 zetels. Dus net geen christelijke meerderheid. De VVD kan met 3 of zelfs 2 zetels aanschuiven voor een meerderheidskabinet. Bij elkaar opgeteld 15 of 16 van de mogelijke 29 zetels. Hoe rechts wilt u het hebben?

 


Lieve Addy, je helpt me toch wel aan een meerderheid?
sprak Kees van Dam


Dus zijn er nog 13 of 14 zetels te verdelen. Nieuwkomer Jan Zwerus lijkt goed voor een aantal zetels. Zwerus onderschrijft het gedachtegoed van zowel PVV als Forum voor Democratie. Kijken we naar de meest recente peilingen in Rotterdam dan zien we de PVV zakken naar één zetel maar tegelijkertijd zien wij Forum voor Democratie stijgen naar 16 zetels. De tweede partij na Leefbaar Rotterdam.

 

Tactisch slim zette Zwerus in een interview met Eilanden-Nieuws van 6 februari het item islam-aspect van de PVV niet op de agenda van zijn Lijst 10 voor de komende raadsverkiezingen. Immers op Goeree-Overflakkee is in tegenstelling tot de grote steden geen sprake van een islamprobleem. Op Goeree-Overflakkee staat nog niet één moskee. We moeten het hier doen met zo’n 50 kerken. Met de joods/christelijke traditie als een van zijn speerpunten van zijn verkiezingsprogramma zou Zwerus best wel eens 4 zetels kunnen gaan scoren.

 

De VKGO behoort met de Groep Zwerus en Eiland van Vrijheid tot de winnaars van de verkiezingen. VKGO gaat dankzij de scherpe en goed onderbouwde kritiek van met name Willy Heintjes van 3 naar 4 zetels. Met name Heintjes’ jarenlange zorg voor de kwaliteit van het zwemwater van De Staver heeft zijn partij positief op de kaart van de bezorgde kiezer gezet. En niet te vergeten fractievoorzitter Johan de Vos die als politieman voor onze veiligheid borg staat.

 

Eiland van Vrijheid gaat van één naar twee zetels dankzij het politiek verbond dat Aat van Alphen sloot met stemmentrekker Henk van der Meer die sinds enige tijd los is gebroken uit het alles verstikkende VVD-coalitieharnas. Naast kwaliteit en ervaring heeft de EVV nog een troef met de 18-jarige studente Cheyenne van Alphen - jazeker de kleindochter van -  op de derde plaats op de kieslijst. Kortom een ijzersterk politiek trio dat op basis van kwaliteit en kritisch jeugdig elan als luis in de pels de coalitie op het democratisch pad belooft te houden.

 

Verliezer is de PvdA die van 4 zetels terugvalt naar 3 zetels. Oorzaak de vervelende diverse Haagse perikelen die de PvdA-kiezer per definitie afstraft. Dankzij fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn is het verlies voor zijn partij nog enigszins binnen de perken gebleven. Met 3 zetels zijn de socialisten nog wel een mogelijke coalitiepartner voor het christelijk blok indien de VVD onder leiding van Addy Rijerkerk bijvoorbeeld de zondagsrust ter discussie stelt. Of achter het optreden van Jebroer gaat staan. Mevrouw Rijerkerk zou het zomaar kunnen…

 

Frans Evers

 

 

 20 maart 2018

Kiezersbedrog door lijsttrekker VVD

 

Tijdens het verkiezingsdebat dat onlangs is gehouden door radio Rijnmond, wist de lijsttrekker van de VVD mevrouw Reijerkerk met droge ogen te beweren, dat de VVD geen voorstander is van windmolens. Graag zou ik dan weten hoe mevrouw Reijerkerk dit gaat uitleggen aan de inwoners van Oude- en Nieuwe Tonge?

 

Zij was het namelijk die als raadslid namens de VVD volmondig ‘ja’ zei, toen er gestemd moest gaan worden over de 6 windturbines die er extra bij komen tussen Oude- en Nieuwe-Tonge. Ondanks het grote aantal molens dat er samen met Windpark Krammer komt, 52 stuks maar liefst, en het grote protest van de inwoners met 2200 handtekeningen en 370 zienswijzen, vond mevrouw Reijerkerk toch dat ze ‘ja’ moest stemmen.

 

En nu beweert mevrouw Reijerkerk ineens, dat de VVD geen voorstander is van windmolens. Ja nu eenmaal de locatie vast staat en ze niet meer bang hoeft te zijn dat ze misschien op een andere/betere locatie zouden komen, nu is de VVD ineens geen voorstander meer. Zelf woont mevrouw Reijerkerk in Goedereede, dus ver bij de windmolens vandaan.

 

En wat vindt u van het promotiestukje van mevrouw Both de lijsttrekker van het CDA

“Ik ben Tea Both-Verhoeven en woon met mijn man in de polder tussen Dirksland, Herkingen en Melissant. (naast polder Diederik) Ons huis staat aan de rand van de Slikken van Flakkee. Daar wandel ik graag en geniet ik van de natuur, de rust en ruimte. De zorg voor natuur en cultuur en het principe van rentmeesterschap liggen mij na aan het hart.En wij als inwoners van Oude- en Nieuwe Tonge mogen van haar in de herrie wonen en wandelen, want de rust en ruimte is hier straks totaal verdwenen.

 

En dan nog de twee  overige  partijen SGP en CU van de coalitie die ook voor stemden. Waar denkt u dat de meeste van deze raadsleden wonen? Bijna allemaal in een omgeving waar geen windmolens komen te staan, raar is dat toch!!!!!!!


Na het stemmen op  21 maart 2018 zal blijken of Oude- en Nieuwe-Tonge de politieke spelletjes en het negeren van 2200 handtekeningen, van de coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD zijn vergeten! Dus inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge de huidige coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD  hebben u volledig in de steek gelaten. Dus stem op een andere partij als uw wilt dat uw stem voortaan wel gehoord gaat worden.

 

Ad van Buren

Oude-Tonge19 maart 2018

Reactie Eiland van Vrijheid op bovenstaande artikel

De discussie gaat over niets anders dan de hoeveelheid molens,  de locaties waar de turbines komen en de openheid van beleid.

 
v.l.n.r. Henk van der Meer, Cheyenne van Alphen en Aat van Alphen

In de eerste plaats over de hoeveelheid: Goeree-Overflakkee is vrijwel de enige gemeente de zich zonder slag of stoot overgaf aan de wensen van de provincie Zuid-Holland. In andere gemeenten is veel meer verzet. Ook in positieve zin bijvoorbeeld over alternatieve locaties.

Bij de locaties spitst de discussie zich voornamelijk toe op het gebied Battenoord. Het overgrote gedeelte van de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge vrezen terecht voor de aantasting van hun leefomgeving.  Maar liefst 32 reuzen van 185 meter worden in rap tempo gebouwd. Met die aanblik zullen de circa 7000 inwoners het tenminste de eerste twintig 20 jaar moeten doen.


De  discussie gaat ook over openheid . De raad moest de vraag beantwoorden of er na plaatsing nog sprake was van een aanvaardbaar woonmilieu. Men (de meerderheid) verschool zich achter een gespeeld dreigement van de provincie. Het argument deugt niet. Dat is boven alle twijfel verheven. Maar het zit bij velen nog dieper. Tijdens de vele bijeenkomsten werd gevraagd met ideeën te komen over alternatieve locaties. En die kwamen er, maar bleken ineens niet geschikt.

En dan wordt er in het artikel in het Algemeen Dagblad ineens geschakeld naar leefbaarheid. De leefbaarheid (vooral wonen, werken, leefomgeving) wordt sterk bepaald door de economische kracht van de gemeente. En die is niet om over naar huis te schrijven. Aantoonbaar. In een mum van tijd op te zoeken.  Kennelijk heeft men er moeite mee dat onder ogen te zien. En als die economie niet vitaal genoeg is, valt er weinig te investeren: niet in grote en niet in kleine kernen.

Goeree-Overflakkee is mijn eiland. Ik ben er geboren. Ben aan mijn geboortegrond gehecht. Aan het landschap van toen en nu. Maar het kan zoveel beter en mooier. En dat kan alleen maar door problemen bij de naam te noemen en er een oplossing voor te vinden. Met z’n allen. Ook lastige dingen. Transparant. Kom op ermee.De oplossing is er.

Met vriendelijke groet,

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid19 maart 2018


 

Reactie PvdA op column Wessel Penning in Algemeen Dagblad,

 

Het is ontegenzeggelijk waar dat de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren veel kiezers is kwijtgeraakt. Dit werd pijnlijk duidelijk bij de laatste landelijke verkiezingen in maart vorige jaar. Kort daarna kwamen de opmerkingen als "jullie zijn wel erg afgestraft". Maar daar kopen we niets voor. De kiezer heeft altijd gelijk.

 

De maanden na maart vorig jaar zijn wij binnen de partij met flink wat mensen gaan nadenken over wat er nu fout ging en of we met een nieuwe koers en een nieuwe boodschap moeten komen. De conclusie was net zo eenvoudig als helder. NEE, we moeten niet naar een nieuwe koers of naar een nieuwe boodschap. De Partij van de Arbeid is ooit opgericht om de bestaanszekerheid van de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Zeker zijn van een baan, zeker zijn van een woning, zeker zijn van goede zorg, zeker zijn van een duurzame leefomgeving. Dit zijn onze kernwaarden en dit is tot de dag van vandaag nog steeds actueel. Het is ons sociaaldemocratische erfgoed.

 

We moeten ons niet laten verleiden tot het sluiten van te ver gaande compromissen. We moeten niet gaan schreeuwen, maar altijd de nuance en de dialoog blijven zoeken, want met schreeuwen bouw je geen huizen, met schreeuwen creëer je geen banen en met schreeuwen haal je geen gezin uit de armoede. We moeten trouw blijven aan onze principes en blijven strijden voor mensen die het minder hebben en die zich niet kunnen verweren. Hier zijn wij lang geleden voor opgericht en hier blijven we voor strijden. 

 

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Willem Eijkenduijn18 maart 2018

Samen voor ons eigen, laat de rest de rambam krijgen!

COLUMN - Zaterdagochtend 17 maart 2018, vanuit mijn slaapkamerraam zie ik dat Goeree-Overflakkee wordt geteisterd door een heuse sneeuwstorm. Het eerste dat door mijn hoofd schiet is; heeft Jan Zwerus dan toch gelijk met zijn uitspraken over de opwarming van het klimaat? Dat het allemaal wel meevalt?


Samen voor ons eigen

Een paar uur later wordt er aangebeld. Twee meisjes, goed ingepakt tegen de Siberische kou, vragen me of ik een krentenbrood wil kopen voor Woord en Daad. Dat is een organisatie die zich inzet voor armoedebestrijding vanuit bijbels perspectief. Uiteraard ondersteun ik dit prachtige doel. Woord en Daad, wat een mooie combinatie van woorden. Je zou het uit kunnen leggen als; zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.

Uiteraard dacht ik hierbij direct aan Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP en tevens coalitieleider. Hij beweert bij hoog en bij laag te zeggen wat hij doet, en te doen wat hij zegt. Laten we aan de hand van de vier hoofdthema’s in het coalitieakkoord van 2013-2018 kijken of dit de werkelijkheid is.

 1. Leefbaarheid; een fijne woon- en leefomgeving met mogelijkheden om te sporten.
  Hoe fijn en veilig is het op Goeree-Overflakkee? Gelet op onder andere de inbraakcijfers en burenruzies is er weinig bereikt. En wat betreft de mogelijkheden om veilig te sporten zijn ook niet echt doelen bereikt. Denk hierbij bij voorbeeld aan het kunstgrasdossier en het gifschandaal in zwembad de Staver, waar ook na de noodroep van zwemvereniging de Schotejil in december 2017 nog helemaal niets is gedaan aan de klimaatproblemen. Dit in tegenstelling tot wat wethouder De Jong met de hand op het hart heeft beloofd. Nog steeds verlaten dagelijks bezoekers van de Staver hoestend en proestend het zwembad.
 2. Aandacht voor jong en oud. De doorgeschoten bezuinigingen in de zorg hebben er toe geleid dat vooral veel ouderen in de problemen zijn gekomen. Velen van hen zijn afhankelijk geworden van mantelzorg. Deze mantelzorg is vaak lastig te vinden omdat de jeugd in grote getale het eiland heeft verlaten door het wanbeleid van de afgelopen jaren. Jongeren worden door de huidige coalitie in het dagelijks leven enorm beperkt. Denk hierbij onder andere aan het verbieden afgelopen zomer  van een optreden van een artiest in Ouddorp, het horecabeleid en de opgelegde zondagsrust.
 3. Versterken van de economie. Aat van Alphen, fractieleider van EVV, heeft de afgelopen jaren meerdere malen aan de hand van betrouwbare cijfers (meten = weten) aangetoond dat het met de economie op Goeree-Overflakkee helemaal niet zo goed gaat als beweerd wordt door de coalitie.
  Wat de coalitiepartijen wél hebben bereikt, is het verstrekken van vergunningen aan commerciële partijen voor het bouwen van grote aantallen enorm hoge windturbines. Helaas op locaties waar een groot deel van de bevolking van Goeree-Overflakkee niet blij van wordt.
 4. Burger, bestuur en financiën. Van de samengevoegde ambtelijke organisatie zou een geoliede machine gemaakt worden die naar de burger luistert en de financiën zouden op orde gebracht worden. Wat is hier in werkelijkheid van terecht gekomen? Door het ontbreken van slagkracht en specifieke vakkennis op diverse afdelingen is er nog steeds abnormaal veel personeel-inhuur noodzakelijk. Tel daarbij op het extreem hoge ziekteverzuim (dit komt ergens door…) en een leek ziet dat er geen sprake is van een geoliede machine. De financiën zijn, in tegenstelling tot wat de coalitie van de daken schreeuwt, nog lang niet op orde. Jaarlijks moet er nog steeds een graai uit de algemene reserves worden gedaan om de begroting rond te krijgen.

‘Samen voor een sterk eiland’ luidde de titel van het coalitie-akkoord 2013 -2018. ‘Wij willen samen met u de komende jaren werken aan een sterk eiland’ zo beloofden de fractievoorzitters van SGP, VVD, CU en CDA op 20 december 2012.

In werkelijkheid hebben deze partijen onder leiding van Kees van Dam zich schuldig gemaakt aan het bedrijven van politiek op de manier van Koot en Bie in hun personages van de Tegenpartij: Samen voor ons eigen, laat de rest de rambam krijgen! Dit is niet echt de doelstelling van Woord en Daad, heer Van Dam! Wordt het voor u niet eens tijd dat u de daad bij het woord voegt en gaat doen wat u zegt?

Onze politiek verslaggever
 

17 maart 2018

Reactie Eiland van Vrijheid op verkiezingsdebat in 't Prieel
 

Zondagsrust en toerisme gaan slecht samen

De kracht of de zwakte  van de economie is erg  bepalend voor de vitaliteit van een gemeente. Vaak wijs ik in een raadsvergadering op de zwakke positie van de gemeente. Ook tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen donderdag.

Ik denk dat een kind begrijpt dat ik daarmee een signaal wil afgeven. Een positief signaal. Ook donderdag tijdens een verkiezingsdebat. Het is toch altijd weer een vreemde gewaarwording als dan  de rest van de partijen  volledig  over je heen valt. Zonder opgaaf van reden. Vreemd want wat ik beweer, valt gewoon op te zoeken. Maar dat gebeurt dus niet. En dat is riskant, want als je de tekortkomingen niet kent, kan je ook niet aan de oplossing werken.

En waarom eigenlijk niet? Ik denk dat een deel van de raad geen interesse heeft of misschien wel geen flauw benul van het belang van de economische positie en een ander deel wil het gewoon niet weten. Want als je op zoek gaat, loop je al gauw tegen de feiten aan. En dat is onder andere de zondag. Die zit bij ons op slot. De deken die onze ontwikkelingsmogelijkheden zorgvuldig afdekt. Maar dat debat mag dus niet gevoerd worden. Niet echt iets om trots op te zijn. Om niet te zeggen ontluisterend.


Aat van Alphen 
16 maart 2018

Reactie Partij van de Arbeid op Groep Jan Zwerus
 

De PvdA sluit niemand uit; zeker niet de kiezer. Dat zou totaal geen respect voor de democratie inhouden. Wat wij duidelijk afwijzen is het gedachtengoed dat Nederland gede-islamiseerd moet worden, de grenzen dicht moeten voor moslims, alle moslims preventief moeten worden opgesloten, alle moskeeën en islamitische scholen gesloten moeten worden, etc. etc. Niet zomaar punten die wij uit onze duim zuigen, maar een gedeelte uit het verkiezingsprogramma van de PVV.

Punten die de PvdA afwijst. De PvdA staat voor diversiteit en niet voor uitsluiting van bevolkingsgroepen.

Toen de heer Zwerus eind vorig jaar opeens actief werd op Goeree-Overflakkee, nadat hij jaren voor de PVV gewerkt had, heeft hij als eerste gemeld, dat hij dit gedachtengoed onderschrijft. Ik heb hem persoonlijk meerdere malen gevraagd hier afstand van de nemen. Dit heeft hij tot nu toe niet gedaan. U kunt dan ook niet verwachten, dat wij kunnen samenwerken met iemand die er zulke ideeën op na houdt. De deur is niet dicht. Hij staat op een kier. Maar eerst afstand nemen van dit soort verderfelijke standpunten, voordat we verder praten.

 

Met vriendelijke groet,
 

Jaap Willem Eijkenduijn16 maart 2018
 

Prieel vol venijn en zalvende taal

 

COLUMN - Religie is mij een gruwel. Zowel de joods-christelijke als de islamitische. Ook hun heilige boeken de Bijbel, de Koran en de Tora zijn mij een gruwel. Ik verdiep mij eerlijk gezegd liever in de Tractatus van Wittgenstein. Vanuit dit referentiekader volgde ik het gemeentelijk verkiezingsdebat in het Prieel. Er waren vijf debatrondes. Over duurzaamheid, economie, vluchtelingen, participatie en leefbaarheid.

 


Uit de cijfers blijkt dat het beter kan met Goeree-Overflakkee

Bij economie vielen mij twee zaken op. Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid kwam met cijfers van onderzoeken waaruit bleek dat Goeree-Overflakkee op diverse punten slecht presteert. En dat had hij dus van zijn collega’s niet mogen zeggen. Het gaat juist goed met ons eiland toeterden een aantal fractievoorzitters. Werkelijk onvoorstelbaar. Dat is hetzelfde als zeggen dat we hier op ons eiland geen drugsprobleem kennen terwijl uit onderzoek blijkt dat het drugsgebruik bij jongeren op Goeree-Overflakkee ruim boven het landelijk gemiddelde zit. Zodra je dat weet, pas dan kan je er wat aan doen. Nu werd Van Alphen met al zijn dossierkennis geheel onterecht weggezet als een azijnzeiker.

 

De tweede debatronde over economie sloeg - los van de feiten die Van Alphen aandroeg - verder helemaal nergens op. Immers de donkere deken die luistert naar de naam zondagsrust, bleef geheel buiten de discussie. Lieve mensen op zondag gaat ons eiland op slot. Een kopje thee op zondag ergens drinken? Vergeet het! Hoe in ’s hemelsnaam heeft de gemeenteraad ingestemd met een nota zondagsrust? Hebben we hier dan geen scheiding van kerk en staat? Mag ik alstublieft zelf bepalen wanneer ik een rustdag neem?

 


Arrogantie van de macht in beeld gebracht

Dankzij deze belachelijke nota was er bijvoorbeeld op zondag geen NK wielrennen in 2016. Die werd dankzij ingrijpen van Kees van Dam van de SGP op zaterdag verreden. Met als gevolg een kijkcijferfiasco van heb ik jou daar! Dat is precies die donkere deken waar Van Alphen de vinger op legt. Over Van Dam van de SGP gesproken. Waarom draaien partijen als de PvdA, Vitale Kernen en VVD als drollen in een pot om in de gunst van Van Dam te komen?Draaien als drollen in een pot rond ome Kees
 

Zij gaan er kennelijk vanuit dat de SGP weer de grootste partij wordt. Maar samen met het CDA en ChristenUnie halen zij net geen meerderheid. Daarvoor moet Van Dam aankloppen bij hetzij de VVD,  de PvdA of Vitale Kernen. Zij beseffen in hun streven naar macht kennelijk niet dat zij zich zodoende overleveren aan een seksistische, homofobe partij met denkbeelden uit de middeleeuwen.

 


Zalvende woorden werden gesproken

Dan de zaak Jan Zwerus. In de derde debatronde was de stelling dat Goeree-Overflakkee ruimhartig vluchtelingen moet ontvangen en ondersteunen. Zulks werd onderschreven door zowel Gerrit de Jong van de ChristenUnie en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus. De Jong sprak zalvende woorden. Zwerus maakte daarbij twee cruciale aantekeningen. Hij zag het liefst dat de stroom vluchtelingen werd opgevangen in de eigen regio. Een erkend liberaal standpunt overigens. Verder gaf hij aan om statushouders over het gehele eiland te spreiden en niet op een plek te clusteren. Een oud standpunt van de SP die om dat standpunt ooit door de PvdA werd verketterd.

 


Jan Zwerus wil statushouders niet clusteren

Hoewel Zwerus zegt zich te kunnen vinden in het gedachtegoed van de PVV en Forum voor Democratie heb ik hem nog nooit op uitspraken betrapt zoals die van zijn Rotterdamse collega Maurice Meeuwissen die onlangs liet weten dat de Islam even gevaarlijk is als het nazisme en het communisme. In het Rotterdamse hebben Forum voor Democratie en de PVV samen 28 zetels en is Leefbaar Rotterdam de grootste partij. Alle drie de partijen claimen op te komen voor de boze blanke man. Zo’n groep kiezers zonder meer uitsluiten, zoals de PvdA hier op Goeree-Overflakkee doet, is dus onverstandig.
 


Jaap Willem Eijkenduijn is het enig overgebleven
socialistische geluid

 

Tegen ayatollah Van Dam zou ik nog het volgend willen zeggen: “Ik dank God dat ik atheïst ben!” 

 

Frans Evers
14 maart 2018

Wij zijn ook benieuwd
(voor u gelezen in Groot Goeree-Overflakkee)14 maart 2018

De gevestigde orde en de angst voor het populisme
 

Stel je woont in Oude- of Nieuwe -Tonge. Je hoort dat er windmolens komen. Locatie Battenoord. Akelig dichtbij. En je  vreest voor aantasting van het woonklimaat en je besluit een bijeenkomst te bezoeken om te proberen het onheil te voorkomen. En daar legt een arrogante ambtenaar uit hoe de vork in de steel zit. Nogal stevig blijkbaar. Maar gelukkig is daar de wethouder die hoop biedt.  


Aat van Alphen: Wij blijven er alles aan doen

De wethouder zegt op serieuze wijze naar alternatieven te zoeken en vraagt de talrijke aanwezigen met hem mee te denken. Kom met suggesties. En je bezoekt nog een tweede en derde bijeenkomst. En weer doet de wethouder een klemmend beroep op de aanwezigen om met ideeën te komen voor andere locaties. En die komen er. Maar die blijken dan ineens op onverklaarbare wijze niet te deugen. En je wordt overvallen door een zeker gevoel van onbehagen.  En je doet vervolgens mee met een handtekeningenactie. 2100 stuks. Massaal protest.

En de wethouder voelt nattigheid. Hij roept de hulp in van de provincie. Er volgt een dreigement. “Als jullie (de gemeente) het niet doen, doen wij (de provincie) het. En diep van binnen hoor je een  stem fluisteren dat er een spel wordt gespeeld. Maar het dreigement, dat trouwens niet correct blijkt te zijn, mist zijn uitwerking niet. De meerderheid van de raad zwicht en wast de handen in onschuld.

En dan naderen de verkiezingen. Folders op de mat. “Wij luisteren naar de bevolking” is de boodschap. En je wordt overvallen door een gevoel van ongeloof en volstrekte machteloosheid. En woede. En daarna komt het stembiljet. In een eerste reactie kijk je naar de prullenbak. Maar dan krijgt de boosheid de overhand. Het hokje op het stembiljet ingevuld. Ze zullen er van lusten. Vreemd? Nee toch?

Eiland van Vrijheid was erbij. Deed wat in het vermogen lag om het tij te keren. En blijft dat doen.

Vriendelijke groet,
Aat van Alphen

Nb  Vergeet niet te stemmen

 14 maart 2018


Jan Zwerus trekt zich niets aan van de kritiek in Groot Goeree-Overflakkee
 

Is er een Allesweter actief op Goeree-Overflakkee?

 

COLUMN - Wie is de Allesweter achter het artikel ‘Wat levert uw stem na de verkiezingen op?’ Een lap tekst van zo’n duizend woorden geschreven door iemand die goed op de hoogte is van het politieke wel en wee op Goeree-Overflakkee. Plaatsing op onze website leverde een golf aan felle reacties op. Raadslid Rob Maliepaard verwoordde zijn reactie op het artikel als volgt:

 


Lieve Kees, ben jij de Allesweter?!

“…Het Schrijfbedrijf Evers plaatst zonder commentaar een paginagroot verhaal uit Groot Goeree-Overflakkee over de politieke situatie. Een stuk zonder ondertekenaar. Een advertentie zogenaamd geschreven door een ‘deskundige’. Vervolgens noemt Maliepaard de naam van de vermeende auteur.

 

Daarna volgt de reactie van Maliepaard op de kritiek op de persoon Jan Zwerus: “…En wat je van Groep Jan Zwerus ook denkt, wat deze ‘deskundige’ er van maakt is gewoon smerige roddel en leugens. Die man zocht voor de oprichting van een nieuwe politieke partij zelf contact met Zwerus. Maar hij wilde van hem af toen bleek dat Zwerus een maatje te groot voor hem was. En dus gooit hij nu met stront. Ik denk maar zo: Wie met stront gooit krijgt stinkende handen…”

 

Bij plaatsing van het artikel spraken wij op onze website van een ‘schokkend opiniestuk’. Een stuk met een mening dus. Een mening die - zoals Maliepaard terecht opmerkt - zonder ondertekenaar was geplaatst in Groot Goeree-Overflakkee. Veel volgers van het Schrijfbedrijf meenden dat ondergetekende de schrijver van het stuk was. Nee dus. Ik schrijf columns en onderteken die met mijn naam. Los daarvan plaatsen wij als Schrijfbedrijf wel vaker artikelen waar wij het inhoudelijk niet mee eens zijn.

 

Correcter was geweest als de redactie van Groot Goeree-Overflakkee boven het artikel ‘advertentie’ had gezet. Maar zulks is niet aan ons om te bepalen. Na de reactie van Maliepaard vroeg het Schrijfbedrijf  ook Jan Zwerus van Lijst 10 om een reactie: “Ik heb het artikel gelezen. Maar ik ga er niet op in. Ik verwijs naar de reactie van Rob Maliepaard (zie volledige reactie bij nieuws). Kritiek kan ik goed hebben. Anders moet je niet in de politiek gaan. Reuring in de politiek is niet verkeerd. Integendeel. Het zorgt ervoor dat de mensen gaan stemmen.”

 

Navraag leert dat er net als in Amsterdam bij de zaak Holleder hier op Goeree-Overflakkee mogelijk ook een Allesweter actief is. Een mol in het Gemeentehuis. In ieder geval iemand om bepaalde politieke partijen in een kwaad daglicht te stellen. Volgens een deskundige zou de Allesweter moeten worden gezocht in SGP-kringen. Weer anderen menen dat de Tiende SGP-er de Allesweter is. Maar dat er een Allesweter onder ons is, zoveel is wel zeker…

 

Frans Evers14 maart 2018

De kracht van de herhaling?
13 maart 2018

Windmolens(turbines)

 

De windmolens(turbines) op Goeree-Overflakkee zijn op zichzelf een mooi product voor schonere energie, maar ze moeten wel op de goede plaats neergezet worden.

 

Laatst reed ik van Middelharnis naar Nieuwe-Tonge en ben ik heel erg geschrokken van het landelijke aangezicht van Nieuwe-Tonge. Dit prachtige dorp rijst op in het mooie landschap van Goeree-Overflakkee. Nu zie je in het verlengde van de bestaande windmolens, een windturbinepark op de achtergrond er bovenuit rijzen. Overigens moet de naam ‘windmolen’ wel beschermd worden tegen de windturbines. Het zou wel zo eerlijk zijn om deze ‘windturbines’ te noemen, anders is het discriminatie jegens de bestaande ‘windmolens’.

 

Iedereen is het wel met mij eens denk ik, dat het mooie aangezicht van het dorp Nieuwe-Tonge (en overigens meerdere dorpen op Goeree-Overflakkee) nu wel echt verziekt is. Ik kan echt niet begrijpen waarom Goeree-Overflakkee de energiemotor moet worden van het Rijnmondgebied, tenminste dat heb ik ergens een keer gelezen. En dan moeten meer mensen op Goeree-Overflakkee komen wonen tussen de windturbines? De toekomst zal het uitwijzen maar ik zie het somber in. Leegstand staat voor de deur.

 

De inwoner van Goeree-Overflakkee hoor je wel eens zeggen „laet mar droaien” nou u ziet het, de turbines draaien volop!

 

Beste stemmers wilt u op deze partijen stemmen die zo handelen? Nee toch? Laat alstublieft uw stem horen. U leest uit het bovenstaande dat de stem van de burger harder nodig is dan ooit!

 

Een bezorgde burger

(naw bij de redactie bekend)

 
12 maart 2018

Aat van Alphen over molens in het landschap van zijn jeugd

Een Franse schrijver noemde het de lastigste van alle zintuigen. De herinnering. Op zoek naar de schijnbaar verloren momenten, naar de oorden van de onbezorgde jeugd. Toen alles anders was. Ook het landschap.
Hans Warren, auteur uit Zeeland, schreef er treffend over. Zijn geboortehuis stond op de Zeedijk in Borsele. Op de zuidwestpunt van Zuid-Beveland. Door de vensters aan de voorkant keek je uit over het estuarium van de Westerschelde, en, langs Vlissingen heen, de Noordzee op. Door de ramen aan de achterzijde zag je zover het oog reikte het polderlandschap met bomen, dorpen, molens. De Westerschelde wemelde van de vogels, zeehonden en bruinvissen. Het was een dorado.

En nu? Het huis is weg. Zelfs de plaats waar het gestaan heeft. Er is geen zeehond en bruinvis meer, en de vogels zijn grotendeels verdwenen. Het hele estuarium van de Westerschelde is geflankeerd door torenhoog opreizende aluminiumkleurige bouwsels en stinkende rookwolken. Zelfs met de meest nostalgische bril op zie je daar niets dan een vergiftigde realiteit, waarin geen herder met schapen past.

Het landschap van mijn jeugd was misschien minder verheffend, maar van een grote schoonheid. Zwemmen in de kreken in de Grevelingen aan het eind van de Battenoordseweg. En later op Battenoord. En aan het eind van de vaargeulen in Battenoord en Herkingen kreeften voor het oprapen. Met een puntige  stok platvis vangen. Kruukels rapen, zeekraal snijden. De buitendijken waren met gras begroeid. Via smalle weggetjes naar het ruige natuurgebied rond de Hoek van Sint Jacob. Op de fiets naar Herkingen. De dijken waren bezaaid met arbeidershuisjes met tuintjes en bomen. Een palet aan kleuren. En op de akkers tientallen arbeiders.

En overal de horizon,  slechts onderbroken door een enkele toren en molen. En weer verder weg Zeeland. Waarvan in de oorlog enkele vluchtende joden dachten dat daar Engeland lag. En op tweede Paasdag achterop de fiets bij mijn vader of moeder naar Sluishaven vanwaar de pont naar Dinteloord ging. Want op deze feestdag moest er gefietst worden.

En vlakbij Sluishaven lag Achthuizen waarvan men zei dat daar katholieke mensen woonden. Toen ik er als jongetje voor de eerste maal moest voetballen, was dat best spannend. Maar het bleken gewone jongens te zijn. Aardige jongens zelfs. En op de weg een enkele auto waarvan ik niet begreep waarom de een een auto en de ander een fiets bezat.

Dat landschap is veranderd en nog even, dan is ook de horizon verdwenen. Onzichtbaar door meer dan honderd windmolens, die van Zeeland en Brabant meegerekend. Het landschap van Flakkee is dan een windmolenlandschap  geworden dat zich op geen enkele manier onderscheid van andere nabij industriegebieden gelegen oorden.

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid11 maart 2018
 

Chaos rond sandwichborden compleet

 

COLUMN - Op vragen van een raadslid antwoordde griffier Jeroen Mimpen op 27 februari als volgt: “…Naar aanleiding van uw vraag heb ik bij diverse mensen op het gemeentehuis navraag gedaan en er blijken voor wat betreft het aanbrengen van zogenaamde sandwichborden om lantaarnpalen geen belemmeringen te zijn, voor zover de (verkeers)veiligheid hierdoor niet belemmerd wordt. 


Tea Both met verkeerslachtoffer uit Nieuwe-Tonge

Voor wat betreft het plaatsen van borden op landbouwgronden en dergelijke ligt het iets anders, want deze zijn in principe vergunningplichtig. Op dit moment wordt daarop echter niet gehandhaafd, tenzij ook hier weer de veiligheid in het geding is. Er wordt momenteel echter wel gewerkt aan beleid op dit punt, maar op dit moment is dit de stand van zaken…”

 

Op 15 februari schreef Kees Kuijper van Burgerzaken de volgende mail: “…Via dit e-mailbericht willen wij u nadrukkelijk wijzen op de ‘spelregels’ voor het plakken van verkiezingsposters, zoals die zijn opgenomen op de gemeentelijk website. Met name vragen wij uw aandacht voor het formaat : dit mag niet groter zijn dan A2. Inmiddels is geconstateerd dat toch posters van het formaat A1 zijn aangebracht. Deze zullen op korte termijn worden verwijderd. Wij hechten er sterk aan om iedere partij gelijke kansen te bieden en zien dan ook geen andere mogelijkheid dan tot deze maatregel over te gaan…”

 

Dezelfde Kees Kuijper werd op 10 maart door een politieke partij om opheldering gevraagd omtrent het volgende: Sinds enkele dagen is er een toevoeging gedaan op de gemeentelijke website inzake publicatieborden. Het gaat hier om de volgende toevoeging: ‘Wel is het toegestaan om zogenaamde sandwichborden te plaatsen met inachtneming van de daarvoor geldende regels’. Wanneer is deze regel  op uw website toegevoegd? Per mail op 5 maart heeft Kuijper kennelijk toestemming gegeven voor het plaatsen van sandwichborden. Vraag is waarom zijn de andere partijen hier niet van op de hoogte gesteld? Op deze manier worden de andere politieke partijen benadeeld…” Vragen waarop nog geen antwoord op is gekomen.
 

Op een gegeven moment plaatst het CDA geheel te goeder trouw sandwichborden op het eiland. Naar aanleiding daarvan reageert VKGO op 7 maart als volgt: “Toen vorige week het CDA sandwichborden aanbracht rondom lichtmasten binnen onze dorpskernen heeft Vitale Kernen ook snel nog promotieborden laten maken. Waarom Vitale Kernen hier niet eerder mee is begonnen heeft als reden dat dit in het begin verboden werd door het Centraal Stembureau van de gemeente. Zij schreef nadrukkelijk voor dat er alleen posters mochten worden geplakt op de daarvoor neergezette verkiezingsborden…”

 

De overige acht politieke partijen dachten dat ook en hielden zich netjes aan de regels zoals aangegeven in de mail van Kuijper d.d. 15 februari. Los van de hierboven geschetste gang van zaken is de situatie nu als volgt: Het CDA en de VKGO staan al weken met sandwichborden op ons eiland. De overige acht politieke partijen dachten zich aan de regels te houden en hebben het nakijken. Gelijke kansen bieden, is op dit moment geen sprake. De gezagsgetrouwe acht politieke partijen zijn op een afstand gezet die niet meer is in te halen.

 

Frans Evers

 

10 maart 2018


Duitse militair zwaar gewond afgevoerd naar ziekenhuis Dirksland

Jan Zwerus vindt dat de burgemeester moet ingrijpen

 

COLUMN - Een Duitse militair uit Dresden kwam in het weekend in botsing met een sandwichbord van de VKGO. De botsing vond plaats in Herkingen vlak bij de molen op een wegversmalling. Overigens niet de enige plek waar een botsing plaatsvond. In Oude-Tonge en in Middelharnis staan ook levensgrote posters op kruispunten en rotondes. Met bijna-botsingen tot gevolg. Verontruste burgers protesteerden reeds bij de burgemeester. 

 Duitse militair inmiddels buiten levensgevaar

VKGO staat bekend als een partij die zegt zich te houden aan de wet. Waarom dan deze illegale acties? “Toen vorige week het CDA sandwichborden aanbracht rondom lichtmasten binnen de dorpkernen, konden wij als VKGO niet achterblijven en hebben wij snel nog promotieborden laten maken.”

 

Dit terwijl alleen posters van A2-formaat op de daarvoor neergezette verkiezingsborden mogen worden geplakt. Jan Zwerus over de illegale acties van CDA en VKGO: “Schandalig toch? We hebben van tevoren  afgesproken ons aan de regels te houden. Dit is duidelijk een vorm van concurrentievervalsing. In tegenstelling tot de VKGO en het CDA  ben een politicus die zich netjes aan de regels houdt. Ik ben een voorstander van op gelijke basis met elkaar eerlijk de strijd aan te gaan.” Fractievoorzitter en posterboy van de VKGO, Johan de Vos, is in het dagelijks leven nota bene politieagent. Een wel heel erg vreemd signaal wordt door deze partij richting burgers afgegeven.

 

De reactie van de burgemeester op deze illegale acties geeft eveneens te denken: “Wij stellen de spelregels op die duidelijk naar alle partijen zijn gecommuniceerd. We moeten helaas vaststellen dat er partijen zijn die zich niet aan deze regels houden. Maar we gaan hier verder geen actie op ondernemen.” Zwerus begrijpt helemaal niets van de reactie van de burgemeester: “Als ik burgemeester was, liet ik al mijn BOA’s meteen alle borden verwijderen. Laat je als overheid zien en spreek de overtreders van de wet op hun gedrag aan.”    

Frans Evers
9 maart 2018

SGP:  “Na verkrachting is abortus niet toegestaan”

 

Lees waarom de SGP verboden zou moeten worden

 

COLUMN - Behalve het feit dat onder strakke regie van de  SGP ons mooie eiland wordt vol gebouwd met mega windmolens zijn er nog wat zaken die de kiezer over deze seksistische en homofobe politieke partij zou moeten weten. Zo is de SGP bijvoorbeeld fel tegenstander van abortus. Ook na een verkrachting is abortus niet toegestaan wat de SGP betreft.

 


Ayatolla Van Dam samen met Jezus Leeft

De landelijke partijleider Van der Staaij heeft hierover een opmerkelijke redenering paraat: Een verkrachte vrouw wordt gelukkig bijna nooit zwanger. Dit komt omdat zij volgens wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten zou beschikken over een intern afweermechanisme in haar buik dat ervoor zorgt dat zij van een verkrachting niet zwanger raakt.

 

Een verspreider van dit soort vruchtbaarheidstheorieën is de Amerikaanse Republikein Todd Akin. Er ontstond veel commotie over zijn woorden, maar Van der Staaij biedt geen excuses aan voor dit standpunt en herhaalde het nog eens in de media.

 

Tenslotte hoort seks in de ogen van de SGP alleen thuis in het huwelijk. Abortus en euthanasie mogen onder geen omstandigheid worden toegestaan. De SGP is voor herinvoering van de doodstraf, afschaffing van de Staatsloterij en het bevorderen van ‘de openbare zedelijkheid’.

 

Frans Evers: ‘Dit kan toch anno 2018 allemaal niet waar zijn?!’7 maart 2018

Ode aan de vrijwilligers, verpleegsters en alle handen aan het bed
 

Er was eens een verpleegster die geroemd werd voor haar “handen aan bed”.  Ze was zelfs zo kundig dat ze lid werd van het management. Het resultaat? Dat management werd er niet echt beter van en de handen aan bed waren verdwenen. Dit voorbeeld lijkt model te staan voor de ouderenzorg. Samen met de verhalen over graaiende bestuurders.Ook de plaatselijke politiek wordt geacht een mening te hebben over de ouderenzorg en mantelzorg. Niet echt moeilijk als je zelf jaren mantelzorger was. Toen mijn moeder al in de negentig  was, bleek zelfstandig wonen niet langer verantwoord. Per dag vijfmaal bezoek van verpleegsters van CuraMare voor  medicijnen en ga zo maar door. En zo nu en dan de huishoudelijke hulp. Die na een onzinnig verlopen “keukentafelgesprek” uren moest inleveren.

Maar vooral de nachten werden bezwaarlijk. En zo verhuisde zij naar Zorgcentrum Geldershof. Naar een kleine maar gezellige kamer. Zij voelde zich er thuis. Haar buurvrouw bleek een oude schoolvriendin te zijn. Uit Herkingen zo’n 80 jaar geleden. Vaak waren wij (de familie) daar, in Geldershof. Voor de dingen die zij zelf niet meer kon en gewoon omdat het je moeder was.

En dus zagen wij met eigen ogen hoe zij werd verzorgd. Uit bed en wassen. En eten en verzorgen. Met een minimale bezetting. En dan kwamen de vrijwilligers. Voor de opvang in de recreatiezaal. Bijna elke morgen. Trots was ze als de een prijs won. Met Bingo of met een kwis. Haar gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit.  Ze kon niet meer lopen. En haar geheugen werd minder. Het kostte   de verpleegsters en  vrijwilligers steeds meer inspanning om haar te verzorgen. Maar geen onvertogen woord.

In de laatste periode van haar leven rustte de schoonheid van het bestaan op de aanwezigheid van kinderen-, klein- en achterkleinkinderen. En van de verzorgsters en vrijwilligers die haar met liefde omringden. Eind vorig jaar is ze overleden. Bijna 95 jaar oud.

Hoe het precies moet met de zorg als het aantal ouderen toeneemt, en dat doet het, weet ik niet. Het ziet er zorgelijk uit, want ook de vrijwillige inzet kent zijn grenzen.

Maar als straks het nieuwe Geldershof officieel wordt geopend, dan mag er van mij gelijktijdig een standbeeld worden onthuld. Voor al die verpleegsters en vrijwilligers. Voor al die handen aan bed.

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid

 6 maart 2018

Is vier jaar christelijke dictatuur op Goeree-Overflakkee te voorkomen?


Niet dus. Spil in het web van de komende christelijke dictatuur is de SGP onder leiding van Kees van Dam. Zonder enige twijfel zal de SGP - net als vijf jaar terug - wederom als grootste partij uit de bus komen met minimaal 6 tot maximaal 7 zetels. Wat betreft coalitievorming klopt de SGP eerst aan bij de ChristenUnie en het CDA. Mocht Jezus Leeft ook een zetel halen, dan sluit deze partij zich naadloos aan bij de drie grote christelijke landelijke partijen.

 


Voor een frisse, kritische kijk op de toekomst met v.l.n.r. 
Henk van der Meer, Cheyenne van Alphen en Aat van Alphen


Naar boven afgerond pakt zoals gezegd de SGP 7 zetels, de ChristenUnie 3 zetels, het CDA 3 zetels en Jezus Leeft 1 zetel. Bij elkaar zijn dat 14 zetels. Net niet genoeg voor een christelijke meerderheid. Daarvoor zijn 15 zetels noodzakelijk. Let op deze prognose is naar boven afgerond. Niet uitgesloten is dat de ChristenUnie en het CDA ieder maar 2 zetels binnen haalt. En Jezus Leeft helemaal geen zetel. Naar beneden afgerond komen we dan op in totaal 11 christelijke zetels…

 

Dan zit Van Dam met een probleem. Aankloppen bij de VVD lijkt geen optie. Immers na het vertrek van stemmentrekker Henk van der Meer, zit de VVD in zwaar weer. Eén, hooguit 2 zetels. Meer zit er voor de VVD van Addy Rijerkerk niet in.

 

De VKGO doet het op de stemwijzer van het AD opvallend goed. Dus 4 zetels zijn er door Vitale Kernen te halen. Maar wil de SGP een coalitie aangaan met een partij die het vertrouwen in de SGP heeft opgezegd? Met name raadslid Willy Heintjes ligt heel slecht bij de SGP. Dus Vitale Kernen kunnen we genoegzaam schrappen als coalitiegenoot van het christelijk blok.

 

Zijn er nog meer partijen in de aanbieding met 4 zetels? Jazeker. Zeer wel mogelijk met oud-PVV’er Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus. Gezien de enorme populariteit van deze partij op de sociale media, zitten 4 zetels er zonder meer in. Een coalitie van de SGP met de Groep Jan Zwerus is ideologisch goed mogelijk. Immers de SGP en de Groep Jan Zwerus delen één en dezelfde angst: Islamisering van Nederland. Zij zijn beiden ook als de dood voor een grote stroom islamitische vluchtelingen. Sluit daarom de Groep Jan Zwerus niet bij voorbaat uit als coalitiegenoot van het christelijk blok.

 

En de PvdA dan? Dat de partij van Jan Willem Eijkenduijn 4 zetels haalt is twijfelachtig, gezien de landelijke neergang. Minimaal 2 maximaal 3 zetels. Meer zetels zitten er voor de socialisten niet in. Alleen als het christelijk blok 13 tot 14 zetels haalt, komt de PvdA als coalitiepartner serieus in beeld en kan Eijkenduijn zijn wethoudersdroom realiseren.

 

Nieuwkomer GOS is een verhaal apart. Eigenlijk had deze partij met pitbull Arie Swaneveld als lijstrekker kans gemaakt op één tot mogelijk 2 zetels. Beroepsinspreker Piet van Zielst vroeg zich terecht af waarom Swaneveld op de derde plek stond. Maar los daarvan, een partij die op de knop EENS drukt bij de stelling van de Kieswijzer van het AD: ‘Beter gif spuiten en nette straten en groen, dan slecht onderhouden wegen en plantsoenen,’ mag geen anno 2018 geen zetel verwachten.

 

De dans rond de coalitievorming is gebaat bij een serieuze oppositie. Dus een partij die van tevoren kleur bekent en belooft net als de afgelopen vijf jaar B&W kritisch te volgen en waar nodig op de vingers te tikken. Dus die de controlerende functie uit naam van de kiezer vier jaar lang ook werkelijk waarmaakt. Op grond van politieke en bestuurlijke ervaring kan dat maar één partij zijn: Eiland van Vrijheid. Met minimaal 2 zetels gaan Aat van Alphen en Henk van der Meer die controlerende kar daadwerkelijk trekken. Beide door de wol geverfde heren zijn wel zo verstandig geweest om ervaring te koppelen aan jeugdig elan. Immers op plaats 3 van de kieslijst van de EVV staat de kleindochter van Aat van Alphen, de 18-jarige studente Cheyenne van Alphen.

 

Frans Evers

 

serie:
PORTRETTEN VAN LIJSTTREKKERS


Wethouder De Jong slachtoffert voorzitter SRGO

COLUMN- Wethouder Gerrit de Jong van de ChristenUnie heeft voor de zoveelste keer ter nauwer nood zijn hachje weten te redden. Deze keer is de voorzitter van SRGO het slachtoffer.


Svp geen moeilijke vragen tijdens verkiezingsdebatten

De door voormalig VVD wethouder Trouwborst de hemel in geprezen voorzitter van Stichting Olympia, en later van SRGO, is op een schandalige manier ontslagen nadat wethouder De Jong eind vorig jaar zwaar onder vuur kwam te liggen.

Door de aanhoudende technische problemen en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s in zwembad de Staver en de bizar slechte prestaties van SRGO in het afgelopen jaar, werd de situatie voor wethouder De Jong onhoudbaar. De voorzitter van SRGO moest het veld ruimen. Enkele dagen later vertrok ook nog de secretaris van SRGO waardoor er wéér een bestuurscrisis te melden valt binnen de veel besproken stichting.

Het is nog maar de vraag of het overgebleven stichtingsbestuur wel levensvatbaar is. Voormalig wethouder Trouwborst heeft de gemeenteraad in 2016 namelijk toegezegd dat het bestuur van de stichting moet bestaan uit 7 leden. Uit elke kern waar een gemeentelijke accommodatie staat, minimaal een bestuurslid.
 

De huidige samenstelling van het bestuur van SRGO ziet er als volgt uit:
- de penningmeester uit Sommelsdijk; dit is de voormalig penningmeester van stichting Olympia, verdere uitleg is    dus niet nodig
- een bestuurslid uit Oude Tonge die in het dagelijks leven werkzaam is bij Delta Wind; verdere uitleg is niet nodig.
- een bestuurslid uit Nieuwe Tonge die in het dagelijks leven werkzaam is bij Heijmans. Jazeker, deze firma          kennen we nog van het NK wielrennen 2016 en van het kunstgrasdebacle. Verdere uitleg is niet nodig.
Dat was het dan! Het bestuur bestaat nog uit drie leden.

Navraag leert dat er alles aan gedaan wordt deze bestuurscrises binnenskamers te houden. Zelfs het personeel van SRGO is na ruim twee maanden nog niet op de hoogte gebracht van deze bestuursperikelen. Logisch, wethouder De Jong wil als CU lijsttrekker tijdens de verkiezingscampagne niet steeds geconfronteerd worden met zijn wanprestaties de afgelopen 5 jaar als wethouder.

van onze politiek verslaggever3 maart 2018

serie:
PORTRETTEN VAN LIJSTTREKKERS


Addy, Addy toch…

COLUMN - Natuurlijk weten we allemaal dat VVD-mevrouw Addy Reijerkerk een aanbidder was en is van (voormalig)wethouder Trouwborst. Natuurlijk weten we allemaal dat mevrouw Reijerkerk denkt, en tegen iedereen die het horen wil roept, dat deze VVD-coryfee ook dingen goed heeft gedaan in de tijd dat hij wethouder was van Goeree-Overflakkee.

 


Niet het EK voetballen maar Kees van Dam (SGP)
stond in de weg van het NK Wielrennen op zondag


In werkelijkheid heeft Trouwborst helemaal niets goed gedaan! Zelfs de gemeentelijke financiën wist hij in vier jaar tijd niet op orde te krijgen. Elk jaar moest en moet de gemeentelijke begroting sluitend gemaakt worden, door een greep te doen uit de ‘algemene reserve’. Natuurlijk weten we allemaal dat de voormalig wethouder het eigenlijk veel te druk had met zijn eigen bedrijf naast het wethouderschap en daardoor een flinterdunne dossierkennis had.

 

Uit het artikel in het AD van 2 maart blijkt dat ook mevrouw Reijerkerk een flinterdunne dossierkennis heeft. Ze stelt namelijk dat het verschuiven van het NK wielrennen 2016 van zondag naar zaterdag te maken had met het EK voetballen.

 

Wat een onzin! In werkelijkheid kon de KNWU geen enkele andere gemeente in Nederland vinden die het NK wielrennen 2016 wilde organiseren.  Omdat zowel op zaterdag- als op zondagmiddag vanaf 15.00 uur een EK voetbalwedstrijd uitgezonden zou worden en de finish van het NK wielrennen 2016 dus moest plaatsvinden voor 14.30 uur.


Wielerliefhebbers kijken niet naar wielerkoersen in de ochtenduren. Dat is dan ook de reden waarom het NK wielrennen 2016 het slechtst bekeken NK van de afgelopen 40 jaar is.

 

Het was SGP-leider Kees van Dam die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat het NK wielrennen 2016 op een zaterdag georganiseerd werd. En nu gaat mevrouw Reijerkerk roepen dat dit met de EK voetbal te maken had? Addy toch!


Van onze politiek verslaggever
 2 maart 2018

Jan Zweres brengt populisme in de raad

 

COLUMN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet het vrolijk rechts van de Groep Jan Zwerus zijn opmars door. De PvdA heeft als enige linkse partij op Goeree-Overflakkee een grote verantwoordelijkheid om het verzet tegen de Groep Jan Zwerus op te bouwen. Denk hierbij aan de confrontaties op landelijk niveau tussen  Geert Wilders van de PVV en Alexander Pechtold van D’66. Beide partijen trekken kiezers dankzij deze tweestrijd.

 

Maar we moeten niet vergeten dat de opkomst van het populisme op Goeree-Overflakkee een stevige maatschappelijke basis heeft. Tientallen jaren van populistisch gedachtegoed dankzij politici als Bolkenstein, Fortuyn, Wilders en sinds kort Baudet. Het zou daarom een fout zijn te denken dat het populisme van de Groep Jan Zwerus wel vanzelf uit elkaar valt op Goeree-Overflakkee.

 

Na het vorige verkiezingsdebat in het Rondeel kwam Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA dankzij een keiharde confrontatie met Jan Zwerus sterk terug. Volgens de laatste peilingen van Frans de Hondt gaat de SGP na schadeloosstelling aan duizenden windmolenslachtoffers nu aan kop met 7 zetels, op de voet gevolgd door de Groep Jan Zwerus met 6 zetels. VKGO blijft onder leiding van Johan de Vos sinds de start van de campagne op 5 zetels staan. De PvdA herstelt zich na het debat sterk en staat nu op 4 zetels.

 

Met nog twee debatten te gaan, zal de confrontatie tussen de socialisten en de populisten van doorslaggevende aard zijn voor de coalitievorming die net als vijf jaar geleden zal worden geleid door Kees van Dam van de SGP. Een moeilijke coalitievorming want CDA en ChristenUnie hebben zetels verloren. CDA staat op twee zetels en ChristenUnie op nog maar een zetel. De prijs van de doodzonde om Gerrit de Jong als lijsttrekker van de Christen Unie aan te stellen.

 

In de laatste peiling is een christelijke meerderheid niet mogelijk. De christelijke partijen staan op 11 zetels, dus Van Dam zal moeten gaan shoppen. Let op! De PvdA komt nu met 4 zetels in beeld. Met 15 zetels heeft Van Dam een kleine meerderheid voor een tweede termijn. Dat de heren Engels en Marx zich in hun graven omdraaien is de prijs die Eijkenduijn ideologisch zal moeten betalen als hij wethouder in het kalifaat van ayatollah Van Dam wenst te worden.

 

Laatste stand van zaken volgens Peilbureau Frans de Hondt: SGP 7 zetels; Groep Jan Zwerus 6 zetels; VKGO 5 zetels: PvdA 4 zetels; EVV 3 zetels; CDA 2 zetels; ChristenUnie 1 zetel en na een geslaagde advertentiecampagne GOS met 1 zetel.

 

Frans Evers
1 maart 2018


Straling gevaarlijker dan je denkt28 februari 2018
 

Schande! LTO Noord maakt vijf partijen monddood

 

COLUMN - LTO Noord is kort gezegd de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de negen provincies boven de Maas. Is tevens een belangrijke speler voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Immers LTO Noord houdt op maandag 5 maart aanstaande een verkiezingsdebat in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 


Hallo LTO, het kan dus wel.

LTO Noord blijkt een wel heel bijzondere club agrariërs. Een club die meent van de tien politieke partijen op Goeree-Overflakkee er rücksichtslos vijf te kunnen uitsluiten. Elkaar uitsluiten lijkt intussen als een rode draad door deze verkiezingen te gaan lopen. Eerder al had de PvdA de Groep Jan Zwerus van Lijst 10 uitgesloten. 

 

LTO Noord zegt in een persbericht dat het organisatorisch niet mogelijk is om met meer dan vijf partijen aan het debat mee te doen. Dus besloten de agrariërs van LTO Noord Vitale Kernen, de Groep Jan Zwerus, Eiland van Vrijheid, GOS en Jezus Leeft domweg niet uit te nodigen om mee te debatteren. Dit lijkt verdacht veel op een land- en tuinbouw organisatie met ernstige dictatoriale trekken.

 

Een toch wel heel vreemde zaak, dit willens en wetens uitsluiten. Met ook een onwelriekend geurtje! Immers Vitale Kernen zit net als het CDA en de VVD met drie zetels in de raad. Waarom dan kiezen voor het CDA en de VVD en niet voor de Vitale Kernen?!

 

Het antwoord op die vraag is onthullend en onthutsend tegelijk. De voorzitter van LTO Goeree-Overflakkee staat bij de VVD prominent op de kieslijst! En zijn partner is voorzitter van de eilandelijke afdeling van het CDA! Als dat geen cliëntelisme is, dan weet ik het niet meer!

 

Frans Evers
28 februari 2018

GOS dringt bij LTO aan op herziening

Bij deze de reactie van het GOS wat betreft het LTO debat. Je begrijpt dat wij ons op deze manier buitengesloten voelen, hetgeen afbreuk doet aan onze democratische rechtstaat. Bij de andere debatten was er geen organisatorisch probleem.

Wij kunnen niet inzien waarom juist een organisatie als de LTO dit niet organisatorisch op de rails zegt te krijgen. Wij zien dit als een zwakte van de LTO en het draagt niet bij aan een volledige informatiestroom die de kiezer nodig heeft om zijn keuze te kunnen bepalen. We dringen er bij de LTO op aan hun keuze te herzien om een eerlijke verkiezing mogelijk te maken, zonder uitsluiting van partijen die zich verkiesbaar stellen.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/27654713_2058095381142449_2351390642741032526_n.jpg?oh=bd2e77b9ac01ff15e80c50c7c41a37e7&oe=5B430A39 

Het GOS

 

28 februari 2018

Huizenbezitters niet meer veilig bij VVD

https://www.telegraaf.nl/financieel/1723763/huizenbezitter-niet-meer-veilig-bij-vvd?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

28 februari 2018

Ook Vitale Kernen monddood gemaakt

Vitale Kernen met smoes afgescheept

"De politieke partij Vitale Kernen is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet welkom bij het verkiezingsdebat van de Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO). 'Het is organisatorisch niet mogelijk om met meer dan vijf partijen aan het debat mee te doen', laat LTO weten. Vitale Kernen voelt zich met een slechte smoes afgescheept.

Vitale Kernen had zich graag gemengd in de discussie over de landbouwitems. De agrarische sector is nu eenmaal een belangrijke economische factor op het eiland. Vernieuwing in de landbouw wil Vitale Kernen daarom graag stimuleren en ondersteunen.

Waarom Vitale Kernen niet welkom is bij het debat op 5 maart a.s. zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Wel is het erg toevallig dat de voorzitter van LTO Goeree-Overflakkee een lokaal prominent VVD'er is, en zijn partner voorzitter van de eilandelijke afdeling van het CDA."27 februari 2018

Eiland van Vrijheid en de gevestigde orde

Agrarisch Goeree-Overflakkee houdt 5 maart een verkiezingsdebat. Niks mis mee zult u denken want het is een belangrijke sector. Het gaat hier immers om de hoeders van ons landschap. Voldoende stof tot overdenking en discussie. Maar het vreemde is dat alleen de gevestigde orde er aan mee mag doen. De nieuwere, doorgaans kleinere partijen zijn om organisatorische redenen niet voor het debat uitgenodigd.


Jammer dat men ons niet de kans geeft

Ook Eiland van Vrijheid niet. Is dat erg? In zekere zin niet. Het zal de aardappelen, uien en spruiten een zorg zijn. Is het vreemd? Zeker. Het lijkt wel een beetje op een onderwijsdebat maar dan alleen met D’66. Is het jammer? Misschien ook wel. Er wordt nu gedebateerd met de partijen die ook op regeringsniveau jaar in jaar uit de landbouwsector hebben aangestuurd. En dat beleid komt niet geheel ongeschonden uit de strijd.

En daarom had het wellicht zinvol geweest eens een ander geluid te horen. Of de sector inderdaad wel zo innovatief is als gezegd wordt. En dan bedoel ik niet de prachtige machines die computergestuurd hun arbeid verrichten en de drones die van bovenaf toekijken en ga zo maar door. Of over de Europese subsidie van € 1 miljard.

Ik bedoel eigelijk meer het door de gevestigde orde zo mooi bezongen  ‘rentmeesterschap op onze aarde’. Over de uitgeputte bodem, over de meststoffen, over de gewassenbescherming (vroeger noemde men dat vergif). Over het feit dat onze prachtige producten (want dat zijn het) niet de armen der aarde voeden, maar dat 90% omgezet wordt in luxe producten of veevoeder.

Of het allemaal waar is weet ik niet. Ik heb het gelezen, telkens weer. Ik had het gewoon willen vragen. Meer niet. Jammer dat het niet kan. Om organisatorische redenen?

Eiland van Vrijheid27 februari 2018
 

Debat alleen voor de vijf grootste partijen

 

Jan Zwerus reageert woedend op uitsluiting debat LTO
 

Lectori Salutem,

 

Kunt u mij uitleggen waarom het organisatorisch niet mogelijk is om met meer dan vijf partijen te debatteren? Moet ik het organiseren voor u zonder betaling? Wedden dat dit mij lukt? Wat een goedkope smoes en deze smoes zegt veel over uw politieke instelling. 

Uw houding  en uw handelswijze verklaren voor een gedeelte waarom de burger zo weinig vertrouwen heeft in de politiek en in de aanverwante organisaties.  Wees gewoon eerlijk en zeg ronduit dat u ons er niet bij wil hebben.

 

Ondanks uw tweeslachtige houding wens ik u een saai debat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Drs. G.J. Zwerus
 

 


Uitnodiging verkiezingsdebat LTO

 

LTO afdeling Goeree Overflakkee organiseert op maandag 5 maart een verkiezingsdebat waarvoor de vijf grootste partijen van de vorige verkiezing voor uitgenodigd zijn. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk om alle partijen deel te laten nemen aan het debat. Dit betekent niet dat wij de inzet van uw partij niet waarderen, daarom willen wij u uitnodigen voor deze bijeenkomst om aanwezig te zijn en eventueel reclame materiaal mee te nemen.

 

Deze bijeenkomst gaat plaatsvinden op maandag 5 maart vanaf 20:00 in de rabobankzaal van het Diekhuus (zandpad 7 3241 GA Middelharnis)

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens LTO afd. Goeree Overflakkee

Eelco van Putten (vice voorzitter)25 februari 2018

Coalitie en oppositie hebben beiden één probleem: Jan Zwerus!

 

COLUMN - Hoe je de PVV niet moet aanpakken werd vorig jaar duidelijk tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na de SGP en VVD was de PVV als derde partij ook de enige partij die zetels won. Sinds Jan Zwerus zich meldde met de komst van een nieuwe vrolijke, rechtse partij op Goeree-Overflakkee, zitten de gevestigde politieke partijen op het eiland met de handen in het haar.

 


Jan Zwerus poogt Both te vangen

“Er moet een eind komen aan de arrogantie van bestuurders,” kopte Zwerus onlangs in Eilanden-Nieuws. In tegenstelling tot de bestuurders op Goeree-Overflakkee is Zwerus mediageniek. Hij stond uitgebreid in het NRC en de Volkskrant na zijn clash met PVV-leider Geert Wilders. Zwerus wilde na het succes op Goeree-Overflakkee van de PVV vorig jaar graag op het eiland een lokale partij oprichten. Maar Wilders zag dat niet zitten met als gevolg dat Zwerus de PVV de rug toekeerde.

 

Na twee verkiezingsdebatten hebben de gevestigde politieke partijen nog geen antwoord gevonden op het eigenzinnige optreden van Zwerus. Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA probeerde het door er met gestrekt been in te gaan. De Groep Zwerus zou bevolkingsgroepen uitsluiten en daarom sloot de PvdA de Groep Zwerus uit. Alle overige partijen gingen wat betreft uitsluiten niet mee met de PvdA.

 

Zwerus pareerde de voorzitter van de arbeiderspartij met de woorden: “Ik sluit niemand uit. Wij zijn duidelijk in het respectvol uitdragen van ons gedachtegoed.” Dat laatste deelt hij met de grootste coalitiepartij, de SGP. Als domineeszoon is Zwerus voor een samenwerking met de SGP. De nieuwe rechtse partij blijkt met name een sterke aantrekkingskracht te hebben op de jonge SGP-kiezers.

 

En dat heeft een goede reden. De SGP en de Groep Jan Zwerus delen de angst voor islamisering van Nederland. Zij zijn beiden bang voor een grote stroom islamitische vluchtelingen en zijn bezorgd dat grote groepen straks niet meer de joods-christelijke wortels van Nederland onderschrijven. Zowel de linkse-  als de rechtse partijen zitten in de tang van de Groep Jan Zwerus. Nog twee verkiezingsdebatten te gaan. Hebben de zittende partijen dan een antwoord gevonden op de Groep Jan Zwerus?!

Frans Evers

 

 


24 februari 2018
 

En weer wordt de gemeenteraad het windmolenbos ingestuurd en 7500 inwoners

 

Wethouder Tollenaar was op wintersport

 

De dorpen Nieuwe- en Oude-Tonge hebben de twijfelachtige eer een forse bijdrage te moeten leveren aan de totale windopgave Goeree-Overflakkee. De bevolking zal de eerste tientallen jaren moet aankijken tegen een woud van windturbines.
 

 


Waar was wethouder Tollenaar? Op wintersportvakantie!
en wethouder Markwat? Ook nergens te bekennen.Massaal verzet mocht niet baten. SGP, CDA, CU en VVD hadden een deal gesloten. De zeer geschikte locatie Diederik nabij Melissant moest buiten schot blijven. De vraag was en is echter of windlocatie Battenoord alleen al getalsmatig gezien nodig is om aan de totaalopgave van de provincie te voldoen.

 

Raadslid Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid deed donderdag 22 februari, tijdens de raadsvergadering de zoveelste poging om duidelijkheid te verkrijgen.

 

Waar gaat het om? Als windlocatie Noordrand (een gebied tussen het Sas van Dirksland en Stellendam) 78 MW oplevert, dan kunnen de inwoners van Nieuwe- en Oude-Tonge ontzien worden. Maar daar voelt een meerderheid van de raad dus niets voor en wordt de trukendoos weer van stal gehaald.

 

Wethouder Markwat beweerde in een interview in november vorig jaar dat 78 MW haalbaar moest zijn. Toen Van Alphen daar in december een vraag over stelde, kreeg hij daarop geen duidelijk antwoord. Maar wethouder Tollenaar zegde toe daar in februari op terug te komen. Maar die informatie kwam niet.

 

Dus vroeg Van Alphen donderdag naar de stand van zaken. En waar was Tollenaar? Op wintersport. En Markwat? In geen velden of wegen te bekennen. Mevrouw de burgemeester nam de honneurs waar. Er bleek nog geen informatie voorhanden te zijn. En dat terwijl de gemeente al jaren met de mensen uit de Noordrand onderhandelt. Volstrekt ongeloofwaardig.

 

Na afloop van de vergadering waren er mensen die beweerden het gekraai van een haan gehoord te hebben. Driemaal zelfs.

 

van: onze politiek verslaggever
23 februari 2018
 

Fractievoorzitter SGP op de vingers getikt door hoofdbestuur

 

Hoofdbestuur vreest stemmenverlies op Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - Tijdens het verkiezingsdebat in het Rondeel was er een vraag uit de zaal over het vrouwenstandpunt van de SGP. Op die vraag antwoordde fractievoorzitter Kees van Dam trots te zijn op alle SGP-vrouwen die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadverkiezingen.

 “Vrouwen zijn bij de SGP meer dan welkom,” aldus de fractievoorzitter. “De vrouwelijke lijstrekkers als Lilian Janse in Vlissingen en Paula Schot in Amsterdam krijgen alle steun van de SGP van Goeree-Overflakkee.”

 

Het leek een mooie stunt van de fractievoorzitter. Maar lang niet iedereen in de partij is zo enthousiast. Er is door de uitspraken van Van Dam een ware richtingenstrijd binnen de SGP uitgebroken. Om de gemoederen tot bedaren te brengen voelde landelijk SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen zich in de laatste editie van partijblad De Banier zelfs geroepen om te benadrukken dat het hoofdbestuur de kersverse lijsttrekker in Amsterdam niet heeft gefeliciteerd. Op aandringen van de mannenbroeders heeft het Reformatorische Dagblad een bericht over de vermeende felicitatie zelfs formeel moeten rectificeren!

 

Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP geen actieve vrouwelijke politici wil. “De heer Van Dam heeft voor zijn beurt gesproken,” reageert de landelijke SGP-voorzitter. “De kandidatuur van Paula Schot in Amsterdam is een lokale kwestie waar de heer Van Dam zich niet mee moet bemoeien. De heer Van Dam moet beseffen dat in het 100-jarige bestaan van de partij, we hier van doen hebben met een droeve en pijnlijke mijlpaal op de weg bergafwaarts. Op de weg van een voortschrijdende beginselafwijking op dit punt.

 

De heer Van Dam zou moeten weten dat de opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De vrouw zij in haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met inachtneming van de haar door God gegeven plaats.

  

Frans Evers


Uit: In Het Spoor  februari 2018

 

 

 
22 februari 2018

Jan Zwerus draait warm en noemt Jaap Willem Eijkenduijn een stalinist

 

Jan Zwerus grootste partij in de peilingen

 

COLUMN - Jan Zwerus zorgt wederom voor vuurwerk, ook tijdens het verkiezingsdebat van Slogo en RTV Rijnmond in het Rondeel. Op de vraag waarom de PvdA de partij van Jan Zwerus uitsluit antwoordt Jaap Willem Eijkenduijn dat juist Zwerus met zijn PVV-gedachtegoed hele bevolkingsgroepen uitsluit. Dat pikt Zwerus niet en hij beschuldigt Eijkenduijn ervan in zijn jonge jaren als stalinist de Internationale te hebben gezongen. En was de heer Stalin niet iemand die ook hele bevolkingsgroepen uitsloot?”

 


Eijkenduijn, De Jong, Van Alphen en Rijerkerk kunnen hun oren niet geloven

Met die opmerking bracht Zwerus het historisch besef terug in het verkiezingsdebat. Immers waar komen wij vandaan en waartoe zijn wij op deze aarde?! De fractievoorzitter van de arbeiderspartij beweert dat Zwerus uit het PVV-nest komt. Dat klopt en daar maakt Zwerus ook geen geheim van: “Ik omarm inderdaad het gedachtegoed van Wilders en ook van Baudet en daar schaam ik me niet voor!”

 

Dat Zwerus inmiddels bekend staat als de Donald Trump van het eiland, dat deert hem niet. Integendeel. “De bevolking van Goeree-Overflakkee weet waar ik sta in het duurzaamheidsdebat. En wat is er mis met de klimaatvisie van Donald Trump?” vraagt Zwerus zich af. Na dit tweede verkiezingsdebat is een ding duidelijk. Zwerus aanpakken is een hele lastige klus. In de provincie staat hij bekend als een politieke pitbull die niet meer loslaat.

 


Rijerkerk en Zwerus openen aanval op links

Dit in tegenstelling tot Kees van Dam van de SGP die met een stalen gezicht verkondigt dat er ineens vrouwen welkom zijn bij de SGP. Dat mag in een enkel geval zo zijn in Vlissingen en Amsterdam, maar niet op Goeree-Overflakkee. Onder de 47 kandidaten op de SGP-lijst zit niet één vrouw! En dat is volgens het Hof in Den Haag, de Raad van Staten, de Hoge Raad en het Europese Hof voor de rechten van de mens, discriminatie van de vrouw.

 

Welke politieke partij is bereid samen te werken met een partij die vrouwen - en homoseksuelen -  met de hand op de Bijbel discrimineert? Die vraag zal als een rode draad door de komende verkiezingsdebatten lopen. En niet te vergeten de windmolengeilheid van de christelijke partijen. Volgens peiler Frans de Hondt ziet het slagveld er na het tweede debat als volgt uit: De Groep Jan Zwerus 6 zetels, SGP 5 zetels, VKGO 5 zetels, Eiland van Vrijheid 3 zetels, ChristenUnie 3 zetels, CDA 3 zetels, VVD 2 zetels, PvdA 2 zetels.  

 

Frans Evers

  

 


20 februari 2018

“Waartoe zijn wij hier op aard? Puur voor het lokaal belang”
 

Henk wil door met Aat en Aat wil door met Henk

Foto en tekst: Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE – Twee oude vrienden hebben elkaar op politiek gebied gevonden. Samen willen zij in Eiland Voor Vrijheid (EVV) hun tijd, kennis en ervaring inzetten voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Henk van der Meer stapte uit de VVD en sluit zich voor de komende raadsperiode aan bij Aat van Alphen. Resultaat: twee beschaafde heren. En die zijn tegenwoordig ver te zoeken. Het Schrijfbedrijf sprak met Henk van der Meer over de afgelopen raadsperiode en zijn intenties.


Nestor Henk van der Meer geeft opening van zaken

Henk van der Meer uit Ouddorp wil heel graag nog een periode zitting nemen in de raad van Goeree-Overflakkee. Samen met Aat van Alphen “We kennen elkaar al 50 jaar”, gaat deze senior, die nog midden in de samenleving staat, de verkiezingen in. “De controlerende taak van de gemeenteraad neemt EVV heel serieus. Aat heeft meer dan eens de gemeente aangesproken op de normen en regels. Daarnaast is de sturende taak belangrijk. In onze partij zitten heel wat jeugdigen en daar wordt veel mee overlegd.”

EVV is een lokale partij. “Wij gaan voor het lokale belang. Ik heb nooit veel interesse gehad in de landelijke politiek.” Dat kan zijn, maar Van der Meer heeft wel slechte ervaringen met zowel de lokale- als de landelijke VVD. “Het ene moment willen ze me nog erelid maken en het volgende moment word ik geroyeerd.”

Van der Meer heeft 24 jaar ervaring in de politiek. Hij zat voor de VVD in de gemeenteraad van Goedereede. Na de samenvoeging tot een gemeente kwam hij met voorkeurstemmen in de raad van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Een bewijs dat hij een flinke achterban heeft die vertrouwen in hem heeft. “Doordat een kennis van me, op eigen initiatief, een advertentie in de krant zette: ‘Henk van der Meer als wethouder’, kreeg ik een motie van wantrouwen aan mijn broek."

Toezichthouder
"De kamercentrale van de VVD stelde Marnix Trouwborst aan als lokaal toezichthouder en binnen onze afdeling viel hij zo in de smaak, dat ze hem voordroegen als wethouder.” Toen tegen het eind van deze raadsperiode bleek dat er voor Van der Meer geen verkiesbare plaats meer in zat, omdat de landelijke VVD de partij wil verjongen en meer vrouwen in de raad wil, is hij uit de fractie gestapt om door te gaan als eenmansfractie. Maar hij wil niet omzien in wrok. “Geen oog om oog, maar uitgaan van mijn eigen kracht.”

Nu de naam van voormalig wethouder Trouwborst is gevallen willen we wel eens weten waarom deze nu eigenlijk is opgestapt. Van der Meer vindt dat de gemeente transparant moet zijn. “We zouden toch met ons gezicht naar de burger staan? Het antwoord is simpelweg dat een aantal dossiers hem boven het hoofd is gegroeid.”

In de nieuwe gemeente vormde de VVD een coalitie  met de christelijke partijen. Dat was geen makkelijke opgave voor deze liberaal. “Toen er gestemd moest worden over de windmolens en onze fractievoorzitter en ik tegenstemden, kregen we lelijke mails van de grootste coalitiepartij.” Hij heeft zich dan ook meer dan eens verbeten en ook volgde niet altijd de fractiediscipline. “Een goed voorbeeld is het Inspiratiecentrum. De VVD-fractie is het niet altijd overal mee eens, maar je moet ook loyaal zijn naar je partners. Ik merkte wel dat veel raadslieden de stukken niet hadden gelezen. Soms is het om moedeloos van te worden.”

Van der Meer wil graag zijn tijd nog vier jaar inzetten voor de gemeente. “Het kost je toch echt wel 25 tot 30 uur per week.” En dat wethouders vergaderingen bijwonen van hun partijfractie, daar heeft hij moeite mee. “Hierdoor wordt de discussie doodgeslagen. Het dualisme is ver te zoeken.” Van der Meer is voorstander van meer openheid van de gemeente en medewerking door het ambtenarenapparaat. “Nu wordt vaak de maximale termijn gebruikt bij vergunningaanvragen. Zoek naar oplossingen zonder aanziens des persoons. We zijn er tenslotte voor de burger.”

Arrestatie Maliepaard
De arrestatie van raadslid Rob Maliepaard loopt als een rode draad door de afgelopen zittingsperiode van deze gemeenteraad en heeft de verhoudingen tussen coalitie en oppositie op scherp gezet. “Maliepaard had nooit gearresteerd mogen worden”, vindt hij. “Het gemeentehuis is de werkplek van een raadslid. Daar moet hij kunnen werken en zijn controlerende taak uitoefenen.” Zelf had hij het beslist anders aangepakt, het raadslid een kop koffie aangeboden en hem gewezen op de protocollen die er zijn, om dossiers op te vragen. “Hoewel Maliepaard iemand is met veel dossierkennis en spreekt vanuit zijn hart, vind ik dat hij zich wel aan het protocol moet houden.”

Arrogantie van de macht
Van der Meer oordeelt het optreden van wethouder Trouwborst (VVD) ten opzichte van Maliepaard als arrogant. “Hij gaf zich uit als locoburgemeester, terwijl hij dat niet was. Ik had op dat moment Frans Tollenaar (SGP), de officiële locoburgemeester aan de telefoon en die was onderweg naar het gemeentehuis.”

Na de arrestatie van Maliepaard op voordracht van Trouwborst werd Maliepaard vanuit de VVD-fractie tijdens een openbare raadsvergadering beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie. “Ik heb nog gezegd dat niet te doen. Die zin te schrappen. Het was zeker niet mijn mening.” Het hele gebeuren heeft ons eiland in de Nederlandse pers een slecht imago bezorgd. “Daar kan geen eilandmarketing tegen op.”

JeBroer
Hetzelfde kan natuurlijk gezegd worden over de actie om het optreden van rap-artiest JeBroer te verbieden. “Dat heeft ook veel negatieve publiciteit opgeleverd. De kerken hebben de eigenaar van de Kreek afgekocht. Dat heeft ze nog een hoop geld gekost. En de artiest die JeBroer verving heeft toch het liedje ‘Kind van de duivel’ waar alle ophef over was, met de hele zaal luidkeels gezongen. Wie kaatst kan de bal verwachten.” Van der Meer: “Je weet toch hoe de jeugd is en hoe het werkt als je iets verbiedt. Sommige mensen zijn vergeten dat ze zelf jong zijn geweest, maar ik niet. Ik ben zelf ook best af en toe ondeugend geweest. En met de inbreng van onze jonge partijleden blijft onze insteek up to date. En bijna de helft van ons ledenbestand bestaat uit vrouwen.”

Coalitie
Hoewel Van der Meer het niet verwacht stellen wij hem toch de vraag of hij met zelf zoveel vrouwen in de partij een coalitie zou willen vormen met een partij die alleen maar mannen op de lijst heeft staan: ”Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar daar zou ik grote moeite mee hebben.”

Jeugd
Ook Van der Meer schrok van het aantal dakloze jongeren op het eiland. Zelf vader van twee zoons, ging hij altijd mee naar de voetbal en begeleidde de jongens ook naar andere sporten zoals tennis en waterpolo. “Zelf nog hoofdklasse gespeeld.” Hij vindt dat zowel de ouderen als de jongeren aandacht verdienen. “Maar de jeugd moet niet alleen klagen dat er niets voor ze is. Ze moeten met ideeën komen en meedenken. Daarnaast zouden de sportverenigingen en het sportteam van de gemeente ingezet kunnen worden om de jeugd te bereiken door bijvoorbeeld de combinatie van sport met smartfoongebruik. Begin laagdrempelig.” 

Windturbines
“De gemeente zou met zijn gezicht naar de burger gaan staan. Zo werd afgesproken bij de start van deze nieuwe gemeente. Maar in het winddossier is niet naar de bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge geluisterd. Die molens hadden daar nooit moeten komen.” Het dreigement dat anders de provincie zou ingrijpen wuift hij weg. “Dat kan, maar zijn ze niet verplicht. Als we hadden geweigerd mee te werken, had de provincie de hele procedure over moeten doen en dan liepen Deltawind en consorten de subsidie mis. Daar ging het om.”

Kustbebouwing
Een heikel punt dat veel emoties oproept is kustbebouwing. Maar Van der Meer is daar duidelijk over: “Er is geen kustbebouwing. En al de projecten die nu uitgevoerd worden, zijn al een tiental jaren geleden besloten door de voormalige gemeente Goedereede.” De ruimte voor Park Landal is ontstaan door ruilverkaveling van onrendabele landbouwgrond. En de Julianaweg valt buiten het schurvelingengebied. “Daarbij komt dat Recreatie en Ruimtelijke Ordening altijd in handen geweest is van de SGP. Die heeft altijd dat orgel getrapt.”

Zondagsrust
Als liberaal is hij er uiteraard voor dat winkeliers zelf kunnen bepalen of ze op zondag open gaan. “Dankzij onze toenmalige wethouder is de Nota Zondagsrust nog wat afgezwakt, want als het aan het christelijke partijen ligt, gaat op zondag de brug omhoog en gaan de gordijnen dicht.” Hij stelde raadsvragen over het gesloten paviljoen van Goeree-Overflakkee op zondag, tijdens de Antwerpse Vakantiebeurs. “De drukste dag in Belgie!” Volgens Van de Meer zou eilandmarketing beter werken als het gesplitst zou worden in een ambtelijke poot en een deskundige uitvoerende instantie, bijvoorbeeld de VVV.

Eilandmarketing
Eilandmarketing is prima. “Maar je moet de toeristen wel wat te bieden hebben. Zorg ervoor dat de sluisdeur niet te vroeg dicht gaat. Als mensen voor een gesloten deur staan, komen ze niet meer terug. Knap het Havenkanaal op. Het is je entree. Je wilt die mensen toch gastvrij ontvangen. En maak de havenkom zomers vrij voor de toeristen om af te meren. Dat zou een positieve impuls geven aan het winkelbestand en de horeca.”

Prognose
Nu we toch in gesprek zijn willen we wel eens weten wat Van der Meer denkt over de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Sowieso roep ik iedereen op te gaan stemmen. Ik schat in de SGP 6 of 7, VVD 2 of 3, PvdA 3, CU 2, CDA 3, Vitale Kernen 4 tot 5, EVV 2, het GOS 0, Jezus Leeft 0 en Lijst 10 van Groep Jan Zwerus 1 of 2.  Dan zijn er nog een stuk of 6 zetels te verdelen. Dus dat gaat nog spannend worden!”15 februari 2018

Jan Zwerus de Donald Trump van Goeree-Overflakkee

 

COLUMN – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart hield Stichting Zijn een verkiezingsdebat in het Diekhuus in Middelharnis. Een tot de nok gevulde Rabobankzaal maakte kennis met de tien lijsttrekkers. De veelbesproken oud-PVV’er Jan Zwerus maakte een onvergetelijk debuut voor het volk van Goeree-Overflakkee. “Duurzaamheid is aan mij niet besteed. Ik word er galies van! En wie gaat dat betalen?”

 


vlnr Eijkenduij (PvdA) Tuk (CU) en Zwerus (Lijst 10)

De toon was daarmee gezet. De PvdA, bij monde van Jaap Willem Eijkenduijn, begon met prijsschieten op de klimaatontkenner van Lijst 10. Niet verstandig omdat de verkiezingen in Amerika hebben geleerd dat je met het afbranden van Donald Trump het tegengestelde bereikt. Namelijk dat Trump - en in ons geval Zwerus - de verkiezingen wint.

 

Beter is om het gevaar Zwerus te omarmen. Dat deed Kees van Dam van de SGP met verve. Hij liet op tactische wijze Zwerus de dingen uit zijn partijprogramma zeggen die hij zelf liever niet hardop zegt. Dit een-tweetje zorgde bij de voorspellingen van Frans de Hondt voor een verschuiving naar rechts: 6 zetels voor de SGP, 5 zetels voor de Groep Jan Zwerus.

 


Wim Nagtegaat (Jezus leeft)

Tel bij deze 11 zetels er twee bij op van het CDA, één bij de ChristenUnie - het lijsttrekkerschap van de arrogante Gerrit de Jong kost veel kiezers - en één bij Jezus Leeft en we hebben voor de komende vier jaar een ijzersterke christelijke meerderheid met 15 zetels. Binnen dit christelijke geweld blijkt Christus Leeft van de progressieve en charismatische Wim Nagtegaal vooral stemmen weg te trekken bij de drie gevestigde christelijke partijen. 

 

De tegenpartijen hadden het nakijken. De PvdA moest de ondoordachte aanval op Zwerus meteen bekopen met zetelverlies. De socialisten staan nu op 4 zetels, één minder dan de VKGO van Johan de Vos die op 5 zetels blijft staan. Hetzelfde geldt voor Eiland van Vrede van Aat van Alphen die een sterke indruk maakte door op de juiste momenten humor in de politiek te brengen. Van Alphen blijft samen met Henk van der Meer met stip op 3 zetels staan. De VVD van Addy Reijerkerk en het GOS van Sebastiaan Both zijn de weinig zeggende hekkensluiters met ieder één gammel zeteltje.

 

Samenvattend een zwak begin van de verkiezingsdebatten. Geen diepgang en veel beeldvorming. Hopelijk gaat het niveau op woensdag 21 februari omhoog. Dan is er het tweede debat van Slogo en RTV Rijnmond. Nu in Bestuurscentrum Het Rondeel. Dit tweede debat vindt plaats tussen 18.00 en 19.00 uur.

 

Frans Evers

10 februari 2018

Kees van Dam en Jan Zwerus sluiten verbond

 

COLUMN – Even leek het dat de lokale partijen met steun van de PvdA een coalitie konden gaan vormen. Maar politiek zwaargewicht SGP-fractievoorzitter Kees van Dam gooide zijn volle gewicht in de strijd. Uit de goed gevulde partijkas werden de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, die overlast gingen krijgen van een windmolenpark in hun achtertuin, ruimhartig schadeloos gesteld. Met als direct gevolg dat de SGP in de peilingen van Frans de Hondt van vier naar zes zetels helemaal terug is op het strijdtoneel.

 


Geloof het of niet maar Jezus leeft!

Oppositiepartij PVDA ging terug van 5 naar 4 zetels. Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn weet zeker dat het politieke society koppel Marleen Barth en Jan Hoekema voor dat zetelverlies verantwoordelijk is. VKGO blijft constant op 5 zetels hangen. Opmerkelijk is de niet te stuiten opkomst van de Groep Jan Zwerus die met de slogan ‘Via de PVV naar Leefbaar naar Lijst 10’ de kiezers weet te binden. Een uiterst slimme zet van Zwerus om de PVV te noemen, gezien de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van vorig jaar, waar de PVV de op twee na grootste partij op Goeree-Overflakkee werd. Met als direct gevolg dat de Groep Jan Zwerus nu op 5 zetels staat.

 

In de wandelgangen liet Kees van Dam op vragen van verslaggevers weten dat zijn  partij en de Groep Jan Zwerus - samen goed voor 11 zetels - al met de coalitiebesprekingen zijn begonnen. Samen met de  2 zetels van het CDA, de 2 zetels van de ChristenUnie en 1 zetel van Jezus Leeft kunnen de inwoners van Goeree-Overflakkee weer uitzien naar vier jaar christelijke overheersing.

 

EVV blijft met 3 zetels een constante factor met de door de wol geverfde politici als Aat van Alphen en Henk van der Meer. Laatstgenoemde trekt op geheel eigen houtje de VVD op dit moment geheel leeg. Na ruim drie jaar monddood te zijn gemaakt is Van der Meer weer helemaal terug op het politiek strijdtoneel. Met als gevolg dat de VVD niet meer in de peilingen van Frans de Hondt voorkomt. GOS heeft van de spectaculaire opkomst van de Groep Zwerus het meest last en gaat van 3 naar 1 zetel.

 

Tenslotte over nieuwkomer Jezus Leeft gesproken. Fractievoorzitter Wim Nagtegaal begrijpt dat de aanmelding van deze nieuwe partij op het eiland tot vragen leidt. Immers, er zijn al drie christelijke fracties. Wat kan dan de toegevoegde waarde zijn voor nog een nieuwkomer vraagt verslaggever Jaap Ruizeveld zich in Eilanden Nieuws af. Nagtegaal: “Vanuit onze christelijke bewogenheid - met de Bijbel als leidraad - signaleren wij de onderlinge verdeeldheid bij de huidige partijen. Het vasthouden aan eigen starre standpunten. De hokjesindeling. Dat is jammer, want Gods liefde kent geen drempels. Onze insteek is Samen in de naam van Jezus. Eénheid.”

 

PS Geachte inwoners van ons eiland: Er komt nooit meer een circus op zondag in Oude-Tonge! Rapper Jebroer mag nooit meer optreden in de Dorpstienden! Jan Rot mag nooit meer optreden in het Diekhuus! Homoseksualiteit is ten strengste verboden op Goeree-Overflakkee! En aan werkende vrouwen zal op ons eiland definitief een eind worden gemaakt… Amen!

 

Frans Evers

 
9 februari 2018
 

Persbericht van NLGO en haar werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust OKRR

Uitspraak Raad van State over bouw extra recreatiewoningen

OUDDORP - Wijziging van bestemmingsplan voor de bouw van 9 recreatiewoningen bij Landal alleen toegestaan mits er eerst 9 standplaatsen op de Magneet worden opgeheven.

Voor de uitbreiding van Landal met nog 9 recreatie woningen langs de Vrijheidsweg moest het bestemmingsplan van dit stuk terrein gewijzigd worden van agrarisch in recreatie. B&W hebben hiertoe van een wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt. NLGO en OKRR vanaf 2016 gevochten tegen het college over deze wijziging. Zij vonden dat de wijziging alleen toegelaten kon worden als er evenveel recreatie eenheden zouden verdwijnen op een bestaand park. En verder hadden zij aangegeven dat zij het niet eerlijk vinden dat één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats voor een stacaravan. Een eerlijkere verhouding zou er dan toe leiden dat het maximum aantal eenheden op Landal al overschreden is.

Vanaf het begin hadden NLGO en OKRR aangegeven dat zij vooral tegen deze extra recreatiewoningen waren omdat er een veel groter gebied langs de Lange Dijk bebouwd dreigt te worden met recreatieverblijven waarbij ten gunste van een projectontwikkelaar het college van dezelfde bevoegdheden gebruik zou kunnen maken.

De procedure van NLGO en OKRR is begonnen met de publicatie op 23 november 2016 van het ontwerp-wijzigingsplan Ouddorp Duin. NLGO en OKRR hebben samen alle juridische stappen tegen dit besluit doorlopen en uiteindelijke heeft de Raad van State  op 8 februari uitspraak gedaan in deze procedure. Deze uitspraak geeft NLGO en OKRR gelijk voor zover het begrip verplaatsen, namelijk dat eerst elders standplaatsen moeten verwijderen, voordat er nieuw gebouwd kan worden. De Raad van State heeft die bepaling nu ook zelf in het bestemmingsplan gezet, omdat het wijzigingsplan geen harde garanties voor de uitruil bood. De gemeente Goeree-Overflakkee vond het ook goed als de standplaatsen een paar jaar na de bouw van de recreatiewoningen zouden worden opgeheven. De Raad is het dus eens met NLGO en OKRR dat dit veel de vrijblijvend is. De Raad stelt nu dus dat er nieuwe recreatiewoningen bijkomen er elders woningen of standplaatsen moeten verdwijnen. En dan ook echt in de juiste volgorde: eerst verdwijnen, dan pas bouwen. Deze uitspraak is ook van groot belang voor het gebied langs de Lange Dijk. Want ook hier mag dus alleen gebouwd worden als er eerst elders evenveel eenheden verdwijnen.

NLGO en OKRR hebben geen gelijk gekregen in de discussie over de vraag wat nu precies een eenheid is. De bestuursrechter is hierin met de gemeente mee gegaan en stelt dat inderdaad één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats.

Met de uitspraak van 8 februari jl is nu definitief duidelijkheid gekomen over deze problematiek. Een verder hoger beroep is immers niet mogelijk.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met

OKRR: Gjalt Huppes 06 539 00 362

NLGO: Jan Baks 06 222 522 54

 
8 februari 2018

Vechtpartij GOS in de startblokken…

 

Arie Swaneveld gaat voor de knock-out

 

COLUMN - Voorzitter GOS Arie Swaneveld is trots op de geuzennaam vechtpartij GOS. In zijn hoedanigheid als burger maakte hij het de burgemeester en wethouders tijdens het inspreken vaak heel erg moeilijk. Logisch als je twee miljoen door toedoen van de gemeente armer bent geworden.

 

Swaneveld werd door de gevestigde orde van politieke partijen zoals die er zijn met SGP, ChristenUnie, CDA en VVD regelmatig gemaand met bewijzen te komen. En als Swaneveld dan met ondertekende bewijzen kwam dat ambtenaren van de gemeente de rechter voorlogen, werd er door burgemeester en wethouders geen actie op genomen.

 

Swaneveld is dit wegkijken van het bestuur nu helemaal zat. Het zit ‘m tot hier (platte hand onder de neus). Swaneveld kan bogen op een ijzersterke achterban op Oostflakkee. Waaronder een tiental ondernemers die rechtszaken tegen de gemeente hebben lopen.

 

Hieronder hoe er in het partijprogramma van GOS op het bestuur van Goeree-Overflakkee wordt gereageerd:

 

“…De huidige bestuurscultuur is er niet één die wij als volksvertegenwoordiger mogen verwachten. In het huidige coalitieakkoord staat dat er met de rug naar het gemeentehuis gewerkt zou worden om zo toegankelijk te zijn voor de inwoners. Momenteel is de opvatting dat de uitwerking 180 graden anders ligt. Burgers worden eerder tegengewerkt om zo de wil van de ambtenarij/gemeente op te leggen. Dit moet anders, procedures moeten correct gevolgd worden zowel door burger als gemeente.

 

Daarom moet het bestuur transparanter, opener en meer gericht op de burger. Fouten kunnen gemaakt worden door burgers, maar dat mag geen reden zijn om direct op te treden. Ook de gemeente is niet foutloos en zal zijn fouten dan ook volgens de Gemeentewet correct moeten repareren. Openstaan voor overleg om gezamenlijk tot een oplossing te komen, waar een ieder zich in kan vinden. Dat is waar het GOS voor staat: Goeree Overflakkee Samen…”

 

Voorzitter Swaneveld belooft de kiezer dat als hij gekozen wordt als gemeenteraadslid, hij dan van ’s ochtends 08.00 tot ’s avonds 17.00 uur dagelijks op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor diepgaand dossieronderzoek. “De laatste steen - of beter alle geheime dossiers - zullen boven komen en dan zal eindelijk de waarheid waarvoor raadslid Rob Maliepaard door wethouder Trouwborst (VVD) in de gevangenis werd gezet, boven water komen!” 

 

Lijsttrekker Sebastiaan Both, Hanna IJzerman, Marco van der Zant, Elvira Houwelingen, Jan Bergenhenegouwen, Henk Huber, Toon Pollemans, Daniel Mulder en Dick Tanis zullen Swaneveld bijstaan in zijn  gevecht tegen de gemeente. Swaneveld zelf zegt voor de knock-out te gaan: “Ik heb immers niets te verliezen en net als Rob Maliepaard ben ik bereid om voor mijn principes de gevangenis in te gaan. De kiezer verdient de waarheid en niets dan de waarheid!”

 

Frans Evers


6 februari 2018

Goeree-Overflakkee een eiland van ruziezoekers!

 

Statenlid Jan Zwerus rukt op

 

COLUMN – Gisteren stond in het AD dat ons vredige eiland wordt overspoeld met ruziezoekers. Volgens het AD zijn er zelfs meer ruziezoekers dan bemiddelaars. En vanmorgen in het AD las ik dat een ruzie tussen twee politici de gemoederen op ons normaal vredige eiland Goeree-Overflakkee flink bezighoudt.

 


Jan Zwerus voor een vrolijk rechts geluid

Statenlid Jan Zwerus wilde aanvankelijk met de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Maar PVV-partijleider Wilders wilde daar niet van weten. Op verzoek van Arie Swaneveld begon Zwerus met Leefbaar Goeree-Overflakkee campagne te voeren. Echter de twee raakten in ruzie met elkaar. En niet zo’n beetje ook. Een waar bloedbad! Swaneveld verbood Zwerus de naam Leefbaar nog langer te gebruiken. Zwerus zou in de ogen van Swaneveld er een te ultrarechts gedachtegoed op na houden. Wat Zwerus ten stelligste ontkent. “Wij zijn een vrolijk rechtse partij en dat Swaneveld problemen heeft met mijn gedachtegoed vind ik hoogst merkwaardig. Hij was degene die contact zocht met mij. Maar ik kijk niet om. Met de Groep Jan Zwerus gaan we vol gas aan de campagne beginnen!”

 

Dat Swaneveld van Zwerus af wilde, moge duidelijk zijn. Zwerus blijkt namelijk een stemmentrekker van extreme proporties te zijn. Als domineeszoon sluit Zwerus een samenwerking met de SGP namelijk niet uit. In een SGP-bolwerk als Goeree-Overflakkee rukt de Groep Jan Zwerus op en die nieuwe partij blijkt een sterke aantrekkingskracht op de SGP-kiezer. SGP en de Groep Jan Zwerus delen de angst voor islamisering van Nederland. Zij zijn bang voor een grote stroom islamitische vluchtelingen en zijn bezorgd dat grote groepen straks niet meer de joods-christelijke wortels van Nederland onderschrijven.

 

In het SGP-verkiezingsprogramma van 2017 staat een aantal anti-islamvoorstellen die de leider van de Groep Jan Zwerus zeker zal delen. Zo wil de SGP een verbod op gezichtsbedekkende kleding in de zorg, in het onderwijs en in het openbaar. Van gemeenten verwacht de partij terughoudendheid bij het toestaan van moskeeën en minaretten, zodat het publieke domein niet wordt bepaald door islamitische symbolen. Ook is de partij tegen gebedsoproepen vanaf de moskee en wil zij niet dat islamitische feestdagen erkend worden in Nederland.

 

De Groep Jan Zwerus zorgt inmiddels in de laatste peilingen van Frans de Hondt voor een kantelmoment. De SGP is dankzij Zwerus terug op 6 zetels, gevolgd door de VKGO en de PvdA met ieder 5 zetels. De Groep Zwerus staat nu met stip op vier. CU blijft met 3 zetels constant. Ook Eiland van Vrijheid blijft met de toppers Aat van Alphen en Henk van der Meer aan het roer volledig op koers. Ondanks de Vrouwenbrief is het CDA terug met 2 zetels. GOS, de vechtpartij voor een leefbaar Oost-Flakkee komt binnen op 2 zetels. De VVD valt geheel buiten de boot. De Vrouwenbrief wordt deze van oorsprong liberale partij fataal. Zo lijkt. De uitgestoken hand van Zwerus richting Kees van Dam van de SGP heeft met name voor de christelijke partijen een positieve invloed gehad.

 

Frans Evers
6 februari 2018

Als vrouw moet je ook tegen vooroordelen opboksen
5 februari 2018

Rel rond Jan Zwerus over Leefbaar Goeree-Overflakkee

https://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/21957/Relletje-rondom-Leefbaar-Goeree-Overflakkee

3 februari 2018

SGP Goeree-Overflakkee feliciteert Paula Schot lijsttrekker in Amsterdam
30 januari 2018

Eerste verkiezingsvoorspellingen

 

Peiling: Vitale Kernen halveren ruimhartig de SGP

 

COLUMN – De eerste peilingen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee voorspellen een grote verschuiving op links en een dikke winst voor Vitale Kernen. De PvdA zorgt voor een historisch kantelpunt met eveneens 5 zetels. Geen partij komt boven de vijf zetels uit.

 

Na 21 maart is de heerschappij van de SGP definitief voorbij, zeggen de eerste voorspellingen van de gemeenteraadsverkiezingen. De staatkundig gereformeerden gaan van 9 naar 4 zetels in de peiling van Frans de Hondt. Behalve Vitale Kernen is ook nieuwkomer Leefbaar daar voor een groot deel debet aan: uit het niets komt de  partij van Jan Zwerus op 4 zetels. Het vrolijke rechtse geluid van Zwerus kost de VVD van Rein Osinga bijna de kop. Met hangen en wurgen staat de VVD in de peiling op nog maar 1 zetel.

 

Het CDA valt na de bekendmaking van de Vrouwenbrief van Tea Both helemaal uit de boot: 0 zetels! Eiland van Vrijheid profiteert: van 3 naar 4 zetels. De middenpartij van Aat van Alphen en Henk van der Meer heeft duidelijk de sympathie van de kiezers. “Wij willen een sleutelrol gaan spelen in de coalitievorming,” aldus fractievoorzitter Van Alphen. “Het is nu aan de kiezers om ons nog net dat laatste zetje te geven.”

 

Peiler Frans de Hondt ziet een groot aantal partijen met 4 a 5 zetels zonder uitschieter naar boven. “Het ultieme bewijs dat het politieke landschap van Goeree-Overflakkee aan het versplinteren is. Een coalitie vormen zal na 21 maart met een uitslag die ook maar enigszins lijkt op deze voorspelling, een hels karwei worden. Maar

Een ding is zeker. Een christelijke coalitie behoort definitief tot het verleden.”

 

Frans Evers28 januari 2018
26 januari 2018
 

Christelijke partijen hebben schijt aan gedupeerde bewoners

 

COLUMN - Onlangs ontvingen de gedupeerde omwonenden van de windparken Battenoord, Suyderlandt en Blaakweg een mail van Tea Both van het CDA. Dat was een antwoord op het verzoek om een gesprek van de gedupeerde bewoners met de coalitiepartijen. Behalve Tea Both tekenden ook Kees van Dam van de SGP en Bert Tuk van de ChristenUnie de onderstaande mail.

 

“Naar aanleiding van de uitnodiging die we van u ontvingen stuur ik u mede namens de twee andere fracties onze reactie op uw uitnodiging. De mail die u van Monique Sweep (red: directeur Deltawind) heeft ontvangen is door de initiatiefnemers opgesteld en bevat voorstellen die invulling geven aan de wens van de coalitiepartijen om tot een ruimhartige compensatie naar de omwonenden te komen. Wij vinden dat deze voorstellen voldoende invulling geven aan ons verzoek.

 

Daarom zijn wij van mening dat u verder met de initiatiefnemers de gesprekken moet voortzetten en eindigt onze interventie. Wij zullen derhalve niet ingaan op uw uitnodiging en wensen u veel wijsheid bij de gesprekken die gevoerd zullen worden.”

 

Opmerkelijk is dat deze mail niet is ondertekend door coalitiepartner VVD. Wat ook opvalt is dat de kleinste christelijke partij het woord doet. Normaal is dat Kees van Dam van de SGP die met negen zetels de grootste partij in de raad is. Maar Van Dam is een gehaaid politicus die in dit geval met het oog op de komende raadsverkiezingen mevrouw Both voor zijn politieke karretje spant.

 

Echt schofterig is echter de manier waarop de coalitie met zijn burgers omgaat. Geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor besluiten die de bevolking van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in het hart treffen. Dat de kiezers een rekening gaan vereffenen blijkt wel uit de laatste peiling waar de SGP op nog maar vier zetels staat en het CDA niet meer dreigt terug te keren in de gemeenteraad. Gerechtigheid bestaat dus gelukkig nog op Goeree-Overflakkee!

 

Frans Evers 
26 januari 2018

Camiel Eurlings nieuw bestuurslid SRGO

Column - SRGO (Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee) denkt een enorme stap gezet te hebben in de richting van professionalisering van haar stichtingsbestuur. Camiel Eurlings, de voormalig CDA politicus, is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van de stichting die zeven accommodaties exploiteert op Goeree-Overflakkee.

Met de komst van Eurlings hoopt het bestuur van SRGO dat er een einde gaat komen aan de stortvloed van kritiek op de stuurloze stichting die er in het eerste jaar van haar bestaan een enorme puinhoop van heeft gemaakt. Het regent klachten en bezoekersaantallen hollen achteruit. Ook financieel is er sprake van een tranendal. Zo erg zelfs dat wethouder De Jong de jaarcijfers van 2017 achterhoudt tot na de verkiezingen van 21 maart aanstaande. Ondanks het wanbeleid wilde de wethouder het contract met SRGO onlangs toch met vier jaar verlengen.

Eurlings past precies in het gewenste functieprofiel van SRGO. Zo heeft hij ervaring met mislukte samenvoegingen, spreekt hij niet altijd de waarheid, is hij niet vies van een ruime vergoeding voor zijn werkzaamheden en neemt hij het niet zo nauw met de gezondheid van zijn medemens. Een prima kandidaat, die zonder ingewerkt te worden meteen aan de slag kan.

van onze politiek verslaggever

25 januari 2018

bron: https://leefbaargoeree-overflakkee.nl/windturbines-gevaar-gezondheid/

Door: Jan Zwerus
 

Windturbines, gevaar voor de gezondheid!
 

De regering van Beieren heeft in november 2014 bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn, dus bij een windturbine van 200 meter, is dit 2 kilometer. Polen heeft in juli 2016 ook bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn.
 

Omdat windturbines een effect hebben op de gezondheid van de omwonenden. Uit vele internationale onderzoeken blijkt dat 30% van de omwonenden, binnen 2 km afstand van een windturbine, (blijvende) gezondheidsschade oploopt door windturbines. In Duitsland is er een rapport verschenen van de AEFIS, een professionele organisatie van artsen en specialisten, en in dit rapport staat het volgende:
 

Zeer bedreigend is het zogenaamde infrasoon geluid; dit niet hoorbare geluid wordt vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de onderzoeken worden beschreven zijn onder andere slaapstoornissen,, vermoeidheid, stijfheid, spierpijn, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart- en vaatziekten, hoofdpijn/migraine en zelfs psychische problemen. Hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal dwars doorheen en zorgt juist binnenshuis voor problemen. ‘s Nachts is de hinder het grootst en dat heeft te maken met afkoeling van de onderste luchtlagen. Tot op 25 km kan het infrasoon geluid van moderne windturbines worden waargenomen.
 

Dit rapport stelt ook dat er onmiddellijk gestopt zou moeten worden met de bouw van windturbines totdat duidelijk is wat een veilige afstand tot woonbebouwing is. Als alternatief wordt voorgesteld een afstand tot woonbebouwing aan te houden van 15x de hoogte van de windturbine (15 keer hoogte van 200 meter is 3 kilometer)). Als absoluut minimum wordt voorgesteld 10x de hoogte (dus zo’n 2 km) van de windturbine, waarbij gesteld wordt dat er dan nog sprake zal zijn van duidelijke gezondheidsrisico’s. Duidelijk is dus dat 2 km  afstand tot woonbebouwing onvoldoende is en dat er per direct uitgegaan zou moeten worden van 3 km.
 

En wat gebeurt er in Nederland? De duurzame, groene kabouters houden geen enkel rekening met het infrasoon geluid en deze duurzamisten doen als of het niet bestaat. Hun duurzame ideologie is de waarheid, dus groene energie is belangrijker dan de gezondheid van de omwonenden.

 


24 januari 2017
 

Na oproep van partijleider Buma

 

CDA sluit samenwerken met Leefbaar bij voorbaat uit

 

Column - Na de PvdA ziet het CDA op Goeree-Overflakkee ook geen basis om samen te werken met Leefbaar. Dat zegt een woordvoerder van het CDA. Voor nieuwkomer Leefbaar lijkt de kans op deelname aan het gemeentebestuur hiermee bij voorbaat verkeken. Alleen de VVD en de SGP gooien de deur niet dicht.

 

Of coalitiepartij CDA brood ziet in een toekomstig gemeentebestuur met Leefbaar? Deze optie werd dit weekend leven ingeblazen door CDA-partijleider Sybrand Buma die op tv bij Jinek niet uitsloot dat lokale partijen gaan samenwerken met Leefbaar. Op Goeree-Overflakkee zie CDA-fractievoorzitter dat niet gebeuren. “Het is twee maanden voor de verkiezingen, maar we hebben de lokale Leefbaar-lijsttrekker nog niet een keer gehoord. Ook is er geen partijprogramma. Dat is geen basis om eens fijn mee samen te werken.”

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart. Voor het eerst doet Leefbaar mee, met de onbekende Jan Zwerus als lijsttrekker. Het is onduidelijk wanneer het verkiezingsprogramma van Leefbaar Goeree-Overflakkee wordt gepresenteerd. Met het wegvallen van het CDA vervalt voor Leefbaar een strategische partner rechts van het midden. Blijven voor een samenwerking over de VVD en de SGP. Al is VVD-lijsttrekker wel kritisch. “Ik sta open in de strijd en sluit niemand uit. Maar de kans dat Leefbaar in de gemeenteraad komt lijkt mij echt heel klein.”

 

Volgens de peilingen van opiniepijler Frans de Hondt is er sprake van een politieke aardverschuiving op Goeree-Overflakkee. Met de PvdA en Vitale Kernen met ieder vijf zetels op kop, is de strijd daarachter ongemeen spannend. Leefbaar en SGP staan met elk vier zetels op een gedeelde derde plaats. Dankzij het windmolenstandpunt stijgt Leefbaar van drie naar vier zetels.

 

Grote verrassing is de samenwerking van Henk van der Meer en Aat van Alphen die onder de noemer Eiland van Vrijheid op drie zetels binnenkomen.  Een ijzersterk verbond waar historisch besef en politieke ervaring de boventoon voeren. Kortom Eiland van Vrijheid op drie zetels met stip.

 

Stand van zaken woensdag 23 januari: PvdA 5 zetels; VKGO 5 zetels; SGP 4 zetels; Leefbaar 4 zetels; GOS 3 zetels; Eiland van Vrijheid 3 zetels; CU 2 zetels; VVD 2 zetels; CDA 1 zetel.

 

Frans Evers21 januari 2018

Sensationele ontwikkelingen rond gemeenteraadsverkiezingen

 

Column - Volgens de laatste peilingen heeft de Vrouwenbrief van Tea Both van het CDA en Addy Rijerkerk van de VVD desastreuze gevolgen gehad. De huidige coalitiepartijen SGP, VVD, CU en CDA leveren kostbare zetels in. De oppositiepartijen PvdA en Vitale Kernen profiteren en staan op dit moment op ieder vijf zetels.

 

Het GOS en nieuwkomer Leefbaar van Jan Zwerus zorgen met ieder drie zetels voor een aardverschuiving in het politieke landschap op Goeree-Overflakkee. Immers PvdA, Vitale Kernen, GOS en Leefbaar kunnen in principe nu een coalitie vormen. Samen zijn deze partijen namelijk goed voor zestien zetels.

 

Grote vraag is of de PvdA een coalitie met Leefbaar ziet zitten. In een eerder stadium heeft fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn een samenwerking met Leefbaar uitgesloten. Mocht de PvdA de grootste partij worden zoals het er nu naar uitziet, dan is ook een coalitie mogelijk zonder Leefbaar. Immers met de Fractie Henk van der Meer en Eiland van Vrijheid - iedere goed voor  een zetel - is met in totaal vijftien zetels een coalitie onder aanvoering van de PvdA net nog mogelijk.

 

Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP, likt zijn politieke wonden. Met slechts vier zetels is er sprake van een historisch dieptepunt voor zijn partij die dit jaar honderd jaar bestaat: “De Vrouwenbrief van de vrouwen Both en Rijerkerk heeft ons de das omgedaan. Een christelijke coalitie is definitief van de baan. Zoals het er nu naar uitziet is het de grote vraag of het CDA en de VVD terugkeren in de raad. Ik zie de toekomst somber in.”

 

Inmiddels heeft de Vrouwenbrief de status gekregen van de Stadhoudersbrief die mogelijk door Prins Bernhard op 24 april 1942 aan de Duitse leider Adolf Hitler zou zijn geschreven. De Vrouwenbrief heeft inmiddels consequenties voor de politieke loopbaan van de vrouwen Both en Rijerkerk. Hun fractievoorzitterschap staat binnen de eigen partij ter discussie.

 

Frans Evers

 
20 januari 2018

Laatste peilingen: coalitie op Goeree-Overflakkee verliest zijn meerderheid

Column - De ingezonden brief van de dames Tea Both van het CDA en Addy Rijerkerk van de VVD heeft ernstige gevolgen gehad voor beide partijen. Hun VKGO bashing zorgt voor ernstig zetelverlies. Volgens de laatste peilingen gaat het CDA van drie naar één zetel en de VVD van drie naar ook één zetel.


Ook opmerkelijk is het verlies van de SGP die van negen naar vijf zetels gaat. Met name hun positieve grondhouding om Goeree-Overflakkee vol te zetten met windmolens heeft veel stemmen gekost. Een en ander betekent dat er op grond van deze peilingen geen meerderheid voor een coalitie meer is.

Tea Both heeft spijt dat zij de gewraakte brief aan het AD heeft gestuurd: “Ik heb me een beetje gek laten maken door Addy Rijerkerk. Zij moest zonodig het vrouwenstandpunt van Willy Heintjes van de VKGO bashen. Daar had ik achteraf gezien niet aan mee moeten doen.” Ook Rijerkerk zegt achteraf spijt te hebben van de brief. “Ik geef het toe, deze brief had beter nooit geschreven moeten worden. Ik heb me een beetje gek laten maken door Tea Both. Zij moest zonodig het vrouwenstandpunt van Willy Heintjes van de VKGO bashen. Daar had ik achteraf gezien niet aan mee moeten doen.”

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam reageert getergd op het verlies van vier zetels. “Dit bewijst maar weer waarom vrouwen niets in de politiek te zoeken hebben. Dankzij die vrouwenbrief kunnen we een christelijke meerderheid wel vergeten. Je moet er toch niet aan denken dat de VKGO, de PvdA met nieuwkomer Jan Zwerus van Leefbaar een coalitie gaan vormen op ons mooie eiland? Als dat gebeurt kunnen we zowel het ambtgebed als de zondagrust gevoeglijk vergeten. Tea en Addy, jullie worden bedankt! Met vriendelijke groet, Kees van Dam.”

Frans Evers

 

18 januari 201816 januari 2018

Dames Both en Reijerkerk wordt de les gelezen
16 januari 2018


16 januari 2018

Verspreidt SRGO Nep-nieuws?

Na alle commotie rond gezondheidsrisico’s, het uit de hand gelopen Nieuwjaarsfeest en alle andere blunders in en om de Staver lijkt SRGO zich nu schuldig te maken aan het verspreiden van Nep-nieuws.

In een persbericht van 14 januari jongstleden meldt SRGO terug te kijken op een succesvolle decembermaand. “Alle evenementen zijn goed verlopen” aldus de stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van zeven gemeentelijke accommodaties. De werkelijkheid is echter anders. Niet alleen grote aantallen bezoekers van de evenementen maar ook ouders van kinderen die evenementen van SRGO bezochten, klagen steen en been over de organisatie.

De moeder van één van de deelnemertjes aan de Champions League voor de jeugd zegt dat het achter de bar in de Staver dramatisch was; de snacks en chips waren op en er werden die dag geen tosti’s gebakken. Een andere moeder die spreekt namens één van haar kinderen die het Nieuwjaarsfeest heeft bezocht is woest en vindt dat de gemeente zich moet schamen voor dit zogenaamde feest. Bepaalde soorten drinken waren op. Belachelijk! En hier ook nog 25.000 euro extra subsidie voor ontvangen… Waarvoor eigenlijk? Te weinig beveiliging, te weinig verkooppunten voor consumptiebonnen en te weinig drinken op voorraad. Echt belachelijk!

Weer een andere bezoeker klaagt over het feit dat er vlak voor het eind van het feest slechts één tap open was en er geen mogelijkheid was om de consumptiebonnen in te wisselen voor tegoedbonnen of contant geld. Na lang wachten heeft hij samen met zijn vrienden 48 biertjes besteld omdat de frisdrankjes uitverkocht waren. Burgemeester Grootenboer liet tijdens de raadsvergadering van vorige week een heel ander signaal horen over het gebruik van consumptiebonnen; het zou de alcoholmatiging moeten stimuleren. Wel burgemeester, de bonnen stimuleren op deze manier wel de omzet van de Staver, maar niet de alcoholmatiging. Wat een misser!

Blijft de vraag: verspreidt SRGO Nep-nieuws of moeten we ons als inwoners van Goeree-Overflakkee neerleggen bij het prestatieniveau van SRGO en ook gaan vinden dat hun evenementen goed verlopen?

Van onze nieuwe verslaggever: de trendwatcher16 januari 2018

Boycotten Christenen de beurs op zondag?

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Henk van der Meer van Fractie Van der Meer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het gaat om de boycot op zondag van een marketingproject van het eiland, op de Vakantiesalon Antwerpen.

 

Hieronder de vragen die Van der Meer stelt:

- Klopt het dat de gemeente Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd door de afdeling Eiland- Marketing deelneemt aan de Vakantiesalon te Antwerpen?
- Klopt het dat deze salon gehouden wordt van donderdag 1 februari t/m zondag 4 februari ?
- Klopt het dat Eiland-Marketing heeft besloten om zondag 4 februari de stand niet te bezetten en deze ter beschikking te stellen aan een andere deelnemer? Zo ja, is hier sprake van een 1 daagse onderverhuur van de stand en is dat door de organisatie toegestaan? Wat is de reden van deze handelswijze?

Toelichting: De recreatiesector in de gemeente is van dermate belang dat het een goed initiatief is om dit via dit soort platformen onder de aandacht te brengen. Daar op dit soort beurzen de zondag de drukst bezochte dag is, is het bijzonder te constateren dat deze dag afgevoerd is.

Het bezoek van onze zuiderburen incl. Frankrijk neemt hand over hand toe in onze gemeente en daarom is het wenselijk om van deze mogelijkheden optimaal gebruik te maken. Het zou op zijn minst de indruk kunnen wekken dat deze gasten op Zondag niet welkom zijn. Kosten noch moeite wordt gespaard om het Eiland op de kaart te zetten en met dit soort onzinnige besluiten wordt er weer een grote streep door gehaald. Met de oliebollenrel nog vers in de gedachten nu weer deze maatregel kan men zich afvragen : Welke maatregel gaat er volgen.? Deze salon heeft niets met winkelsluitingswet te maken.


15 januari 2018

Nieuwjaarfeest in de Staver: "organisatie was echt een aanfluiting!"

Lars Horselenberg op Facebook

ORIGINELE POST: Zo, eindelijk uitgebrakt en uitgekatert. Ik moet alleen echt even iets kwijt. Ik ben het nieuwe jaar, zoals vele van mijn leeftijdsgenoten, begonnen in Staver Sommelsdijk op de jaarlijkse nieuwjaarsparty. Hoewel ik het erg gezellig heb gehad, was de organisatie echt een aanfluiting.

Ik ben zelfop veel evenementen geweest en daar zaten goede en slechte bij, maar dit sloeg echt alles. Het begon al bij binnenkomst. Iedere bezoeker moest minstens een half uur wachten om door de beveiliging te komen. Nou kan ik daar op zich nog mee leven, want alles voor de veiligheid, maar een paar beveiligers meer had net wat fijner geweest. Na een half uur wachten was ik dan eindelijk binnen.

De rij voor de garderobe was kort en hier moet ik dan echt credits voor geven. Dit was goed geregeld. Dus ik was weer een beetje tevreden. Dit gevoel veranderde echter enorm snel toen ik munten ging halen. Ik denk dat er 800 man binnen waren. Op deze 800 mensen had de organisatie 1(!) muntverkoper neer gezet. De rij voor de munten was daardoor extreem lang en mensen werden, serieus waar, bijna verdrukt in de rij. Ik heb me nog zelden zo onveilig gevoeld als in die rij. Toen ik eindelijk aan de beurt was heb ik dan ook al mijn geld, wat ik contant bij me had, omgezet in consumptiebonnen om maar niet nog een keer die rij in te moeten. Ik had immers nog genoeg tijd om ze op te drinken. De bar zou pas sluiten om 4.15 uur.

Echter, hier faalde de organisatie weer. Om 3.50 uur stond ik in de rij om mijn bonnen op te maken. Het duurde echter tot 4.20 uur voordat ik mijn drinken had omdat er nog maar één tap open was omdat al het drinken verder op was. Schandalig. Er zijn mensen geweest die nog 12 of meer bonnen over hadden omdat De Staver er in faalde om genoeg drank in te kopen.

Ik hoop dat de Staver dit volgend jaar beter gaat aanpakken. Dit is namelijk echt te gek voor worden. Zeker ook omdat dit, ik denk door de gemeente bepaald, het enige evenement was wat in Middelharnis mocht plaats vinden. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die aanwezig waren op dit feest mijn status willen delen zodat Recreatiecentrum De Staver misschien wakker wordt geschud en er iets aan gaat doen. Dus was jij er bij en vond jij de gebeurtenissen tijdens het evenement ook schandalig, deel deze post. Alvast bedankt en Oud en Nieuw 2017 - 2018 De StaverGo ToRecreatiecentrum De StaverStaver Sommelsdijk of Event Support Goeree-Overflakkee, ik zie graag een reactie van een van jullie!14 januari 2018

Weer gedonder in de Staver

Column - 2018 was nog geen half uur oud en er ging alweer van alles mis in en rond Recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat SRGO, de stichting die onder andere de Staver exploiteert, het nieuwe jaar was gestart met wéér een wanprestatie. De zoveelste in een lange, lange rij. Raadslid Johan de Vos (VKGO) stelde mondelinge vragen over het totaal uit de hand gelopen Nieuwjaarsfeest in de Staver.

Het college, onder leiding van burgemeester Grootenboer, had 25.000 euro beschikbaar gesteld voor het nieuwjaarsfeest in de Staver. Dit boven op de structurele toelage van zo’n 800.000 euro die de Staver de gemeenschap jaarlijks al kost! Ondanks alle goede voornemens van SRGO bleek het een te moeilijke opgave te zijn een simpel feestje te organiseren. De veelal jeugdige gasten lieten nog dezelfde nacht via sociale media in groten getale weten wat er zoal mis ging voor, tijdens en na het ‘feest’.

Wachttijden buiten het gebouw van meer dan een half uur in slechte weersomstandigheden, slechts één verkooppunt voor consumptie bonnen, te weinig beveiliging waardoor er in het gedrang gevaarlijke situaties ontstonden en na het plotselinge einde van het feest bleek er geen mogelijkheid om de consumptiebonnen om te ruilen voor contant geld of tegoed-bonnen.

Onvoorstelbaar! En het gaat maar door. Burgemeester Grootenboer deed nog een poging om het leed voor SRGO iets te verzachten door te melden dat het gebruik van consumptiebonnen was bedoeld als alcoholmatigingsbeleid… Wat een flauwe kul. In werkelijkheid was er na het plotselinge einde van het feest een veel te kleine keuze aan soorten drankjes en was er ook te weinig tijd om nog drankjes te bestellen.

Tijdens eerder genoemde raadsvergadering bracht het SRGO-bestuur naast de burgemeester ook nog wethouder Feller in verlegenheid door een budget van 80.000 euro aan te vragen voor de aanschaf van een warmtepomp voor de Staver. Raadslid Peter Keuker (PvdA) zei met verbazing en ergernis kennisgenomen te hebben van deze kredietaanvraag voor een zwembad dat volgens het bekende onderzoek van Synarchis uit 2015 binnen 5 jaar aan groot onderhoud toe is, of nog beter voor vervangende nieuwbouw gekozen zou moeten worden. Met deze opties is in de begroting van de Staver echter geen rekening gehouden. “En dan nu gaan investeren in een warmtepomp, er is slecht nagedacht toen vorig jaar augustus de CV-installatie vervangen is, hap snap beleid” aldus Keuker, en dat is zeer ongewenst.

Zelfs de coalitiepartijen bleken genoeg te hebben van de werkwijze van SRGO. Osinga (VVD) vroeg zich af of er al onderzoek is gedaan naar warmteterugwinning uit zwembadwater. Tuk (CU) toonde zich verbaasd over de volgorde in dit proces. Het is logischer eerst onderzoek te doen naar hoe de gemeentelijke gebouwen aangepakt moeten worden. Van Papeveld (CDA) stelde vragen over de terugverdientijd en de technische levensduur en Breederveld (SGP) merkte op dat het voor de SGP-fractie belangrijk is, eerst de problemen met de lucht- en waterkwaliteit op te lossen alvorens te gaan investeren in een warmtepomp. Daarnaast vroeg de SGP zich af waarom deze investering niet terug te vinden is in de begroting van SRGO over 2018, waarom een business case ontbrak, hoe groot de bezuinigingen van deze investering zijn en waarom alleen geïnvesteerd wordt in de Staver en niet in de andere twee zwembaden. “Waarom hebben we niet meer informatie gehad”?

Om geloofwaardig over te komen trok wethouder Feller vervolgens de trukendoos helemaal open door te stellen dat de CV- installatie die in augustus vorig jaar is vervangen uitermate geschikt is voor het toepassen van warmtepompen omdat er met lagere temperaturen opgewarmd kan worden. Volgens de wethouder heeft de investering in een warmtepomp niets te maken met de lucht- en waterkwaliteitsproblemen in zwembad de Staver. Maar is dat wel zo? Zouden er misschien bij het ontwerpen van de CV-installatie ook weer fouten zijn gemaakt, net als bij het ontwerpen van de waterbehandelingsinstallatie en de luchtbehandelingsinstallatie in 2013 en 2014, waardoor de capaciteit van de CV-installatie tijdens winterse weersomstandigheden tekort schiet? En wordt de extra energie die de warmtepomp gaat leveren gebruikt om deze tekortkomingen te verbloemen?

Ook de beantwoording van de vraag van Osinga over het terugwinnen van energie uit gebruikt zwembadwater riep vragen op. “We kennen geen voorbeelden van het energieterugwinnen uit water” aldus de wethouder. In werkelijkheid zijn er alleen al in Nederland echter tientallen zwembaden die met succes energie terugwinnen uit gebruikt zwembadwater.

SRGO blijft dus structureel voor ellende zorgen. Een jaar geleden was de oprichting van Stichting SRGO één van de redenen voor het ontslag van toenmalig wethouder Trouwborst. In de loop van 2017 kwam wethouder De Jong diverse keren in opspraak door SRGO vanwege wanbeleid en ernstige problemen voor de volksgezondheid door de slechte lucht- en waterkwaliteit in zwembad de Staver. Door problemen met de openbare orde en veiligheid tijdens het Nieuwjaarsfeest in de Staver kreeg de burgemeester last van de werkwijze van SRGO en nu komt ook wethouder Feller in zwaar weer terecht door weer een blunder van SRGO.

Hoelang wordt deze organisatie nog (kunstmatig) in leven gehouden? Een mooi afscheidsmoment is wellicht 1 januari 2019, de datum waarop het recht op BTW-aftrek voor stichtingen komt te vervallen en daarmee het laatste ‘voordeel’ van het beheren door middel van een stichtingvorm verdwijnt.
De SREXIT is nabij!


Van onze politiek verslaggever


12 januari 2018

Reactie Hans Klijn op besluit gemeenteraad 11 januari 2018


Bouw villa’s in Ouddorp

Ondanks een zeer goed onderbouwd verhaal van de fractie Maliepaard, gedocumenteerd tot op de datum nauwkeurig over een zeer slordig gevolgd proces en pertinente leugens en afspraken die gemaakt zijn destijds door een wethouder waarvan geen letter op papier staat, is er tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 januari toch goedkeuring gegeven om die twee villa's aan de Julianaweg en een aan de Oudelandseweg te bouwen.


Foto: Hans Klijn

Degenen die tegen deze bouw waren:
Both en Pijl (CDA)
Maliepaard (Fractie Maliepaard) 
Vreugde (VKGO_

Voorstemmers:
SGP unaniem voor. Deze partij  blijkt maar niet te begrijpen wat de  achterban van hen verwacht.

ChristenUnie Unaniem voor. Van die partij wil een raadslid zelf ook in het buitengebied bouwen, dus…
 

CDA Papenveld voor en Both en Pijl tegen.

VVD unaniem inclusief Van der Meer die voor zichzelf is begonnen. Maar dat snappen we. Die kiezen altijd voor rijkelui

De PvdA unaniem voor. Deze arbeiderspartij is echt de weg kwijt. Vertonen steeds meer VVD-neigingen

Alle voorstemmers, waaronder alle christelijke raadsleden op twee na kunnen blijkbaar leven met leugens. Zij kiezen voor systemen die er alleen maar zijn voor projectontwikkelaars en de rijkelui die dit soort dure huizen kunnen kopen.

Hoe kan een arbeiderspartij als de PvdA hier steun aan geven?

Waar geven de voorstemmer in feite steun aan:  
Het opkopen en slopen van een varkensstal in Oude-Tonge (compensatielocaties v/h ruimte voor ruimte) om in Ouddorp drie villa's te kunnen bouwen in een Zandwallengebied waar een Dirkslandse wethouder staat te beweren dat het geen Zandwallengebied is, maar er tegenaan ligt.

Ik heb nota bene honderd foto's gemaakt rondom de Julianaweg en dit betreft zandwallen en schurvelingen. Maar niemand trekt zich hier wat van aan.

Voor het plan Ruimte voor Ruimte

(Slopen van varkenshokken in Oude-Tonge in ruil voor bouwvergunningen in Ouddorp)

Waren de volgende raadsleden uit Ouddorp voor dit gekke plan

SGP
Peter Grinwis en Corne Grinwis

ChristenUnie
Bert Tuk en Maas Koese

VVD
Addy Rijerkerk en Henk van der Meer (ex VVD)

PvdA
Cees Grinwis

Overigens zijn dat ook allemaal mensen die voor de Recreatievisie hebben gestemd.

Hans Klijn
Ouddorp

 

PS 
Raadsleden die mij bellen dat ze tegen zouden stemmen
En toch voor stemmen: DIE MOETEN MIJ NOOIT MEER BELLEN!

Ik ben niet thuis voor dit soort schijnheilig gedoe. Omdat deze bellers de partijdiscipline (moeten) volgen van de fractievoorzitter. (stemvee)

Blijkbaar moeten wij Ouddorpers het hebben van raadsleden van Flakkee en niet van Goeree.

 

 

 11 januari 2018

Ondanks haar bijbelse standpunten is Riet haar hele leven gediscrimineerd
door de mannenboerders


https://www.groene.nl/artikel/riet-grabijn-van-putten

10 januari 2018

Het Vermoeden: Riet Grabijn-van Putten

Riet Grabijn-van Putten werd bekend door in 1984 als eerste vrouw lid te worden van de SGP. Na haar volgden nog enkele vrouwen. Vanuit haar gevoel voor recht. "Dat vrouwen die dat wilden ook lid konden worden van de SGP." Dat kon toen omdat in de statuten in 1984 nog stond 'personen'. Later is dat veranderd toen ze van de vrouwen af wilden.

https://www.npo.nl/het-vermoeden/07-01-2018/VPWON_1287932 8 januari 2018

Eerst SGP-vrouw nog in geen velden of wegen te zien

Reactie op ingezonden brief van mevrouw Both (CDA)

Geachte mevrouw Both,

 

Uw ingezonden brief van afgelopen zaterdag in het AD gelezen. Helemaal met u eens dat er meer vrouwen in de raad van Goeree-Overflakkee moeten komen. Dat VVD, CU, PvdA en CDA vrouwen op verkiesbare plaatsen hebben staan, is wat mij betreft een hele positieve ontwikkeling.

 

Echter u vergeet een cruciale overweging. En dat is de SGP. Ondanks rechterlijke uitspraken weigert de SGP om vrouwen op de kieslijst te zetten. Ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan er vijftien mannen op de kieslijst van de SGP. De SGP handelt daarmee in strijd met het VN Vrouwenverdrag en de Grondwet. Dat stelt de Hoge Raad, die daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag bevestigt. Maar de SGP onder leiding van Kees van Dam, lapt genoemde rechterlijke uitspraken aan de laars.

 

Mevrouw Both, door met de SGP een christelijke coalitie aan te gaan, maakt u het als CDA mogelijk dat de SGP de vrouwen kan blijven discrimineren. In plaats dat u – terecht overigens – Vitale Kernen op de vingers tikt dat deze partij geen vrouw op een verkiesbare plaats heeft staan, zou u van tevoren moeten stellen dat uw partij geen coalitie aangaat met een politieke partij die de vrouw sinds 1918 discrimineert! Dit jaar viert de SGP dus 100 jaar discriminatie van de vrouw. Aan u mevrouw Both, dus een vuist te maken tegen een partij die openlijk de vrouw discrimineert

 

Rampspoed is er over ons mooie eiland gekomen met de SGP aan het roer de afgelopen vijf jaar. Denk aan het verbieden van het circus in Oude-Tonge, denk aan het dwingend opleggen van de zondagrust, denk aan het verbieden van rapper Jebroer, denk aan het fiat voor de bouw van windmolens in Battenoord waar enkele duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge tegen in opstand kwamen. Daaraan hebt u als CDA wel uw medewerking verleend.

 

Frans Evers


Gemeente Goeree-Overflakkee in de ban van de SGP


6 januari 2018

CDA heeft de vrouw hoog staan. Alleen Camiel Eurlings weet dat nog niet
3 januari 2018

Open brief aan wethouder De Jong

 

Wethouder De Jong u wordt beleefd doch dringend verzocht op te stappen!

 

De skatevoorziening op het Rubensplein was uniek in Nederland. Een voorbeeld voor vele gemeenten. Tot er één bewoner begon te klagen en u zich ermee begon te bemoeien. Het resultaat van uw bemoeienis is bekend. De skatevoorziening op het Rubensplein is niet meer.…

 

Daar is het gat van de deur!

Maar u kunt het kennelijk nog bonter maken. Na het inspreken van de heer Albrechts tijdens de raadsvergadering van 14 december jongstleden begreep ik dat u al een aantal maanden op de hoogte bent dat de technische installatie van zwembad de Staver niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet en dat u deze tekortkomingen niet heeft gemeld bij de inspectie.

 

Verder begrijp ik uit het inspreken van de heer Albrechts dat er gesjoemeld is met meetgegevens van de technische installatie van zwembad de Staver. Dat de waterkwaliteit in zwembad de Staver niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dat u al geruime tijd op de hoogte bent van bovengenoemde gebreken…

 

Ondanks dat neemt u willens en wetens onverantwoorde gezondheidsrisico’s door het zwembad voor publiek geopend te houden. Beseft u eigenlijk wel dat u daarmee een strafbaar feit pleegt? Verschillende leden van zwemvereniging de Schotejil hebben schade opgelopen aan luchtwegen en longen. Op advies van de longarts hebben deze leden hun lidmaatschap op moeten zeggen. We hebben het hier over kwetsbare kinderen, die blijvende schade hebben opgelopen! De eindverantwoording voor het beheer en de exploitatie ligt wel bij u wethouder De Jong!

 

Bij deze een passage uit de wekelijkse meditatie van dominee Visscher in Eilanden Nieuws speciaal voor u: “We leven gelukkig in een land waarin een stabiele rechtsorde is. En daar mogen we dankbaar voor zijn. De overheid is in dit opzicht de dienares van God en een schild voor de zwakken. Ons ten goede!” Dat betekent dat een christelijk wethouder als een herder hoort te waken over zijn schapen. Daaronder vallen ook de zwemmers van de Schotejil, alle overige bezoekers en de werknemers van de Staver!

 

Het feit dat u zich beschikbaar durft te stellen voor het lijsttrekkerschap van de Christen Unie voor  de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gaat werkelijk alle perken te buiten. Welk een arrogantie!

 

Een motie van wantrouwen zit er met de samenstelling van deze gemeenteraad helaas niet in. Dus houd de eer aan uzelf en stap op!

 

Frans Evers

 


2 januari 2018

 

SGP-oprichter dominee Kersten en de oliebollen op zondag…

 

Column - Gisteren tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Middelharnis een gesprek mogen hebben met Radio PvdA. Onderwerp waren de oliebollenbakkers op Goeree-Overflakkee die van de SGP het groene licht hadden gekregen om op zondag voor de klanten verse oliebollen te bakken. Zo konden twee topbakkers duizenden gelovigen en ongelovigen ondanks de zondagsrust toch op zondag laten genieten van overheerlijke verse oliebollen en appelflappen.

Ook ter sprake tijdens dit korte interview kwam de zeer bedenkelijke rol die dominee Gerrit Hendrik Kersten speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar viert de SGP zijn 100-jarig bestaan. Het zou deze oudste politieke partij van Nederland sieren om afstand te nemen van het antisemitische gedachtegoed van de oprichter van de SGP. Mogelijk dat SGP-partijvoorzitter Kees van Dam hierin het voortouw kan nemen. Hieronder een samenvatting van het artikel van Harry Westerink.

 

SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP (1) nog steeds onaantastbaar.

 

Van Beek kreeg het christenfundamentalisme met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in een gezin waar regelmatig de preken van Kersten werden gelezen en waar steevast op de SGP werd gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond hij op de kieslijst van de fractie SGP-ChristenUnie Barendrecht, en onlangs rondde hij zijn studie theologie aan de Leidse universiteit af met de scriptie “De houding van G.H. Kersten als leider van de SGP tegenover de Joden”.

 

Aanleiding voor zijn kritische onderzoek vormde een steunbetuiging in 2002 van de Gereformeerde Gemeenten aan Joden en aan de staat Israël. Van deze oerconservatieve “zwartekousenkerk” zijn veel SGP-ers lid. In een advertentie in het Reformatorisch Dagblad suggereerde de kerk dat Kersten als SGP-leider volop had gestreden tegen de jodenvervolging door de nazi's. “Zestig jaar later is de geest van antisemitisme weer ontwaakt, zoals onder meer blijkt uit het voornemen van Gretta Duisenberg 6 miljoen (!) handtekeningen te verzamelen voor de zaak van Yasser Arafat. Opnieuw kan er niet gezwegen worden.” De kerk riep op om “in het voetspoor van de vaderen” te gaan door hedendaags antisemitisme aan te klagen. Dat bracht Van Beek tot de vraag of Kersten eigenlijk wel wat had ondernomen tegen de jodenvervolging, hoe zijn houding was tegenover Joden, en welke rol de SGP speelde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Voedseloverschotten

Kersten was voorman van de bevindelijk gereformeerden en drijvende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Het woord “bevindelijk” wil zeggen dat de gelovigen de bijbel niet alleen met het verstand moeten begrijpen, maar ook met het hart moeten aanvaarden. Zo krijgen ze aangepraat dat God de aarde werkelijk 6 duizend jaar geleden in 6 dagen tijd heeft geschapen. Als “Gods woord” zou de bijbel nu eenmaal “onfeilbaar” zijn. Bevindelijk gereformeerden wonen vooral in een strook die loopt van Walcheren tot Staphorst, de bijbelgordel waar men streng vasthoudt aan de zondagsrust (redactie: zo ook op Goeree-Overflakkee waar onlangs het circus, het oliebollenbakken en de dodenherdenking op zondag werd verboden). Een derde van de half miljoen bevindelijken wijst vaccinatie af omdat het in strijd zou zijn met “Gods voorzienigheid”. De bevindelijken onderscheiden zich verder van andere christenen doordat ze de bijbel lezen in de bijna vier eeuwen oude Statenvertaling. Andere vertalingen worden afgedaan als nieuw en modernistisch.

 

Kersten preekte, schreef boeken, gaf les, stichtte scholen, leidde de SGP van 1918 tot 1945, was hoofdredacteur van het partijblad De Banier, en zat van 1922 tot 1945 namens de partij in de Tweede Kamer. Uit Van Beeks scriptie blijkt hoe passief, fatalistisch en zelfs loyaal de SGP-leider is geweest naar de nazi's toe. “Kersten zag de Duitsers als een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde. Het oordeel van God was gekomen en de mensen moesten bukken en buigen onder de slaande hand Gods.” Een van die “hemeltergende zonden” zou zijn geweest dat Nederlanders bewust voedseloverschotten hadden weggegooid, zo schreef Kersten in De Banier vlak voor de inval van de nazi's op 10 mei 1940. Vijf dagen daarna, net na het bombardement op Rotterdam, liet hij zonder blikken of blozen weten dat “Gods gerechtigheid” was “gehandhaafd”. Met vrouw en kinderen woonde Kersten toen zelf in Rotterdam. Zijn woning stond door toedoen van de nazi's op instorten, maar toch vond hij “het goddelijke genade dat hij voor Gods recht buigen mocht en Hem te midden van de oordelen aanbidden kon”.(2) Ook zou God zich in die dagen tegen Nederland hebben gekeerd vanwege “de zondigheid” van prinses Juliana. Na de inval van de Duitsers was zij het land namelijk op een zondag ontvlucht en daardoor zou ze de zondagsrust hebben “ontheiligd”.

 

Tiranniek

Kersten vond het zinloos om tegen de nazi's te vechten, want “wie zal vermogen tegen God te strijden?” En “God doet geen onrecht, ook niet als Hij de Duitser gebruikt om ons te slaan”. De Nederlanders zouden “een welverdiend oordeel” en een terecht pak slaag van God hebben gekregen. Ze dienden het Hitler-regime voortaan als wettige overheid te gehoorzamen. Volgens hem was verzet tegen de overheid altijd ongeoorloofd, ook tegen een bezettende overheid als de Duitse. Daarom deden SGP-ers en leden van de Gereformeerde Gemeenten nauwelijks mee aan protesten van andere kerken tegen de “ariërverklaringen” en de jodenvervolging. Kersten was bovendien niet vies van de NSB. Ook al vond hij het “een heidense stroming”, toch had hij sympathie voor het autoritaire leiderschap van de fascisten en voor hun strijd tegen “het rode gevaar” van socialisten en communisten. Ook flink wat andere SGP-ers hadden waardering voor het fascisme.

 

Christenen als Kersten hebben altijd een extreem gehoorzame en onderdanige houding gehad naar alles en iedereen met macht en autoriteit. De wortels voor die griezelige gezagsgetrouwheid liggen bij de zestiende-eeuwse reformator Johannes Calvijn. Van hem hebben massa's protestanten en gereformeerden door de eeuwen heen geleerd dat ze zelfs een “tirannieke” overheid moeten gehoorzamen. “Wij moeten niet alleen gehoorzamen aan de overheid die geheel terecht en plichtsgetrouw haar gezag uitoefent, maar wij behoren ook degenen te verdragen die op een tirannieke manier misbruik maken van hun macht, totdat wij op wettelijke wijze van hun juk zijn bevrijd”, aldus Calvijn. “Want zoals een goede vorst het bewijs is van de goedheid Gods om het welzijn der mensen te bewaren, zo is een slechte, wrede vorst een gesel Gods om de zonden van het volk te bestraffen. Het wordt echter als vaststaand beschouwd dat zowel de goede als de slechte vorst hun macht van God hebben gekregen, en dat wij ons niet tegen hen kunnen verzetten zonder ons tegelijk ook te verzetten tegen de voorschriften van God.”(3) Veel christenen zitten nog steeds in de houdgreep van dit calvinisme.

 

Nederlandse boter

Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk.

 

Johannes Calvijn Naast dit traditionele religieuze antisemitisme maakte Kersten zich ook schuldig aan sociaal-economische jodenhaat. Hij stelde goed te begrijpen waarom Duitsland zich tegen de Joden keerde. “Door hun grote rijkdom” zouden de Joden namelijk “bij machte zijn om pers, handel, industrie en tal van andere zaken te beheersen, tot benauwing van geheel de overige bevolking”. Kersten was fel tegen Joodse bedrijven als Jürgens en Van den Bergh (nu Unilever). Die zouden de Nederlandse boter verdringen, alsof deze Joodse ondernemers geen Nederlanders waren. Omdat veel Joden vrijmetselaar of communist zouden zijn, vond hij het noodzakelijk “om tegen hen positie te kiezen”. “Op de Joden is veel aan te merken, vooral op de Joden die socialist of communist zijn. Joodse journalisten als Polak en Kleerkoper dienen zich te matigen in hun kritiek op Hitler, want onze handel wordt bedorven door dit odium van ‘Deutschfeindlichkeit’.” Hij pleitte er na de Kristallnacht voor om de grenzen te sluiten voor Joodse vluchtelingen. Nederland heeft 400 duizend werklozen, schreef hij, en dan “gaat het niet aan om er nog een belangrijk aantal bij te nemen, daar toch het merendeel van hen die Duitsland ontvluchten willen, zonder middelen van bestaan zijn”.

 

Tekenend voor Kerstens houding was de affaire rond de scholiere Mirjam de Groot. In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Zulke scholen waren volgens het illegale blad Trouw “als was in de handen van de bezettende macht”. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.

 

Antichrist

Kersten zag in het rooms-katholicisme zijn grootste vijand. “Veel meer dan voor socialist en voor NSB-er heeft ons protestantse volk voor Rome te vrezen en tegen Rome zich te wapenen”, schreef hij in 1938. Een lid van het SGP-hoofdbestuur noemde de paus en zijn aanhangers zelfs “de Antichrist met zijn goddeloze en misdadige synagoge”. Dat lag in de lijn van Calvijn, die stelde dat de paus van de duivel afstamde. Kersten meende dat rooms-katholieken geen echte Nederlanders waren. Katholieke politici zouden niet in het belang van het land werken, maar “in het leger van de paus strijden”. “Ons calvinistenland” zou “verraderlijk aan Rome zijn uitgeleverd”.(4)

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.

 

Vandaag de dag wordt Kersten in SPG-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden. De op zich moedige kritiek van een geloofsgenoot als Van Beek dringt er nauwelijks door. Volgens de SGP-jongeren zou “de beschuldiging” van Van Beek ongenuanceerd zijn. Kersten zou niet antisemitisch hebben gehandeld. In plaats van kritiek op hun voorman serieus te nemen, luisteren veel SGP-ers liever naar donderpreken over het “zondige Nederland” dat hel en verdoemenis tegemoet zou gaan. “Wij zijn een schandvlek geworden”, bulderde een dominee een paar jaar geleden in een zaal vol SGP-ers. “De ene pilaar na de andere pilaar van de samenleving wordt weggehaald, en slechts een puinhoop blijft over. Wij zijn een land dat vooropgaat in de zonde. En dat land zal ook vooropgaan in het oordeel” van God. Maar de christenfundamentalisten weten nog niet met welke “roede” God de Nederlanders dit keer gaat afranselen.

 

Harry Westerink

 

Noten

 

1.      “Taliban op klompen”, Harry Westerink. In: Fabel Archief. En: “SGP probeert zieltjes te winnen met aanval op islam”, Harry Westerink. In: Fabel Archief.

2.      “De heren lustten ds. Kersten niet”, Willem Bouwman. Op: Nederlands Dagblad-website.

3.      “De handzame Calvijn”, Rinse Reeling Brouwer, 2004.

4.      “Voor Kersten en Calvijn was hij de Antichrist”, Willem Bouwman. Op: Nederlands Dagblad-website.

 
31 december 2017

Oliebollenverkoop op zondag groot succes op Goeree-Overflakkee


Column - Traditiegetrouw bakt topbakker Cees van den Berge weer superverse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. U kunt er terecht tot 15.30 uur. Via hoofdingang industrieterrein Tramweg 15 in Oude-Tonge.29 december 2017

Sensatie! SGP Goeree-Overflakkee heft zondagsrust op

 

Column - De voorzitter van de SGP deed een persbericht uitgaan waarin stond dat per direct de zondagsrust op Goeree-Overflakkee werd opgeheven. “Het bleef bij ons klachten regenen. Van zowel gereformeerden als hervormden. En niet te vergeten een enkele rooms-katholiek. Stuk voor stuk gelovigen bestaande uit grote gezinnen die komende zondag 31 december hunkeren naar verse oliebollen en appelflappen.”

 


Zo helpe mij Oliebol Almachtig


De SGP-voorzitter: “Wij zijn naar aanleiding van genoemde klachten in overleg gegaan met de middenstand op ons eiland. Bakker Van Helden te Middelharnis en bakker Van den Berge te Oude-Tonge waren bereid behalve op zaterdag ook op zondag 31 december voor ons klaar te staan. Bij bakker Van Helden kunnen zowel gelovigen als atheïsten terecht op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Bestellen via het internet (www.bakkervanhelden.nl).

 

Echter ook in Oude-Tonge hebben wij een middenstander gevonden die bereid is om u op zondag te bedienen. Traditiegetrouw bakt  bakker Van den Berge voor onze achterban heel Oudejaarsdag overheerlijke verse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. Bakker Cees van den Berge, ooit winnaar van de AD Oliebollentest, verkoopt de gehele zondag aan de Tramweg 15 te Oude-Tonge.

 

De SGP Goeree-Overflakkee dankt beide bakkers die bereid zijn hun zondagsrust op te offeren om ons van oliebollen te voorzien. Looft den heren Van Helden en Van den Berge!

 

Frans Evers
28 december 2017

Eigenaar Fort noemt inhoud brieven van de gemeente van 22 november over de continuering van nuts en de brief van 12 december voorbarig

De bewoners van het park Fort Prins Frederik hebben onderstaande nieuwsbrief ontvangen. 

7de nieuwsbrief december 2017

Beste recreanten,

Betreffende parkbeheer 2018.

De initiatiefgroep die de weg aan het zoeken is om tot een voor iedereen aanvaardbare beheersstructuur te komen maakt kleine stapjes in de goede richting. Wij steunen dit initiatief van harte.

Daarnaast heeft u al vernomen dat er serieuze gesprekken gaande zijn die mogelijk leiden tot een eigendoms-overname door de gemeente. Of die het beheer doorvoeren zoals wij hebben ingezet en dat ook blijft doen of dat er op een andere manier naar gekeken zal worden, is nu nog onbekend. Wij willen u er in ieder geval op wijzen dat in dit stadium de brieven van de gemeente dd 22 november jl over de continuering van nuts en de brief van dd 12 december jl voorbarig zijn en niet in overleg met ons zijn opgesteld en verstuurd. In deze verwijs ik u naar de stukken van de raadsvergadering van 14 december jl waar nog een duidelijk voorbehoud in beschreven wordt.

Tot onze vreugde heeft de gemeente in ieder geval een groot budget beschikbaar gesteld om een oplossing te kunnen bieden voor de eigenaren op de bovenring.

Zodra definitief bekend is of het beheer van FPF wel of niet overgedragen wordt, zullen wij u daarover direct informeren. Zolang wij verantwoordelijk zijn voor het beheer vragen wij u de parkbijdrage.

Wij wensen u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.

Met vriendelijke groet,

Stichting Beheer Erfgoed FPF

 

25 december 2017
 

Markwat maak je me nou!

 

Column - Wethouder Daan Markwat van de SGP is een leptosome christelijke bestuurder van om en nabij de twee meter tien die daarbij in tongen praat en derhalve door ongelovigen niet wordt begrepen. Zo beloofde hij plechtig voor het einde jaar een brug te slaan die de Pieterweg verbindt met landgoed Battenoord.

 


Hier mocht opaatje niet zitten, hier mocht opaatje niet staan. Stil is hij toen heengegaan.

De Pieterbrug ligt al vele jaren klaar. Midden op het landgoed, ver van de sloot waar de brug over moest komen te liggen. Daan, wij vergeven je. Je hebt je stinkende best gedaan. Laatste nieuws is dat in overleg met de landgoedeigenaar en Rijkswaterstaat deze brug niet over de sloot zal worden gelegd maar cadeau zal worden gedaan aan het nabijgelegen strijkijzermuseum van de liberaal Rein Osinga.

 

Bij het afscheid van de Pieterbrug dit ontroerende gedicht van Toine Lacet

 

 

Lieve Daan, breng jij me weg tot aan de brug?

 

“Breng jij me weg tot aan de brug.

Ik ben zo bang om daar alleen te staan.

Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,

maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.

Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.

 

Breng jij me weg tot aan de brug.

Ik heb geen idee, hoe diep het water is.

De overkant lijkt mij zo ver;

Je kunt de oever hier niet zien.

Zover het oog reikt, zie ik mist.

Ik twijfel aan het verder gaan.

 

De angst voor de dood

is als de angst voor het leven.

Het nieuwe lijkt te groot

om het oude op te geven.

In de diepte van het verlangen

ligt de kennis van het nieuwe leven.

Zoals een vlinder weet van vliegen

in haar donkere cocon.

 

Breng jij me weg tot aan de brug.

en ga dan niet te vlug terug.

Zwaai jij me na als ik erover ga.

Een heel klein duwtje in de rug

is alles wat ik nog verlang van jou.

Dank voor je liefde en je trouw.

Ik ga nu gauw,

want het begin is reeds in zicht.

Ik voel de warmte van het licht.”

 22 december 2017

Positieve insteek en open communicatie essentieel
22 december 2017  (herhaling)

Wethouder de Jong heeft schijt aan zwemwatervervuiling

Column - Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft wethouder Gerrit de Jong op miraculeuze wijze zijn politieke leven weten te redden. Bijna ging hij letterlijk en figuurlijk kopje onder in het dossier ‘zwembad de Staver’. Met name de aanhoudende problemen met de technische installaties, en als gevolg daarvan de gezondheidsrisico’s voor bezoekers en personeelsleden, leken zijn Waterloo te worden.
 Na een stortvloed van kritische vragen en opmerkingen over de aanhoudende gezondheidsrisico’s in de Staver, kwam de gehaaide wethouder echter met een dusdanig warrig verhaal dat hij de complete gemeenteraad op het verkeerde been zette. “De gezondheid van onze inwoners staat bij ons college voorop. Op het moment dat een toezichthouder, en in dit geval is dat Omgevingsdienst Midden Holland, constateert dat het zwembad dicht moet dan gaat het zwembad ook meteen dicht want het is onverantwoord om als de omgevingsdienst constateert dat er een situatie is die risico’s voor de volksgezondheid oplevert en we zouden het niet doen dan zou u ons daar op kunnen aanspreken” stelde hij.

Door het slaapverwekkende karakter van het betoog hadden de aanwezige gemeenteraadsleden blijkbaar niet in de gaten dat eerder op de avond door Dhr. Albrechts, die namens zwemvereniging de Schotejil gebruik had gemaakt van het spreekrecht, was aangetoond dat de waterzuiveringsinstallatie in de Staver niet goed werkt en een te geringe capaciteit heeft en dus niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet.

De gebrekkige capaciteit van de technische installaties is bij de Omgevingsdienst Midden Holland niet bekend, echter wel bij SRGO als beheerder van de Staver en bij de wethouder. Hierdoor werden en worden er dus wel degelijk bewust gezondheidsrisico’s genomen door de beheerder van de Staver en dus ook door de wethouder als politiek verantwoordelijke. En juist daarop hadden de gemeenteraadsleden de wethouder afgelopen donderdag kunnen en moeten aanspreken en afrekenen.

Als een ware ontsnappingsdeskundige haalde wethouder De Jong echter ook deze keer weer het einde van een boeiende raadsvergadering.

van onze politiek verslaggever


21 december 2017
16 december 2017
16 december 2017

Slogo Jan van Gurp met wethouder Daan Markwat over de aankoop van Fort Prins Frederik

15 december 2017


Wethouder Markwat schoffeert bewoners 't Fort

Geachte heer Koningswoud, we missen u!

 

Column - Piet Koningswoud stond op het punt de twee hoofdpijndossiers ’t Fort en Swaneveld op te lossen. Zijn voortijdig overlijden voorkwam de oplossing van beide dossiers. Postuum kreeg de heer Koningswoud van zijn eigen partij de SGP nog even een dolk in de rug.

 Dat was naar aanleiding van het rapport Berenschot. De heer Koningswoud zou volgens Berenschot in beide dossiers inadequaat en onzorgvuldig hebben gehandeld. Kernbeginselen en bestuurlijke integriteit als openheid en zorgvuldigheid uit de gedragscode waren daarmee beschadigd, aldus Berenschot…

 

De SGP-fractie liet het gebeuren en kwam niet op voor zijn eigen wethouder. Zelfs zijn schoonzoon en gemeenteraadslid Ju hield de kaken stijf op elkaar. Een atheïstische inspreker voelde zich geroepen dit onrecht aan de kaak te stellen en het openlijk op te nemen voor de SGP-wethouder. De wereld op zijn kop!

 

Opvolger van de heer Koningswoud is ene Daan Markwat. Meteen na het overlijden van de heer Koningswoud, zette deze SGP- hyena zijn klauwen in het zand. De bewoners van ’t Fort werden structureel door deze wethouder en zijn ambtenaren geschoffeerd en de hele situatie bij ’t Fort was weer terug bij af.

 

Op de vraag van Henk van der Meer of Markwat geen klachten had gehad, antwoordde Markwat met een uitgestreken tronie dat bij hem nooit klachten van de bewoners van ’t Fort waren geland! Terwijl de gemeente werd overspoeld met klachten van bewoners over het onbehoorlijke ronduit schofterige optreden van deze SGP-dictator. Hoogste tijd dat deze wethouder opstapt.  

 

Wat is er met deze coalitie toch aan de hand. Er is een geheime bijeenkomst over de situatie ’t Fort. Er is geen agenda. Raadsleden hebben ieder een eigen interpretatie van wat daar besproken is. Werkelijk te gek voor woorden! Hoe bedoel transparant bestuur? Beseffen deze politici niet dat zij door de burgers zijn gekozen?

 

Frans Evers10 december 2017
7 december 2017


’Onderzoeken voor kabinet jarenlang gemanipuleerd’

Komt bekend voor. Blijkbaar gebruikelijk bij de overheid. Sturend een onderzoek beïnvloeden (meerdere versies van een rapport, vanwege aanpassingen! En dan zonder blikken of blozen beweren: Er is maar een rapport!) en beïnvloedingen door bijstelling van de onderzoeksvraag. Niet gek dat burgers alle vertrouwen in de politiek kwijt zijn geraakt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1401155/onderzoek-nederlands-drugsbeleid-jarenlang-gemanipuleerd  


5 december 2017
4 december 2017


Columnist Ozkan Akyol over het anti-racismekamp dat elke week verder radicaliseert
AD 2 december


4 december 2017

De Zwartepietenstrijd gaat om iets dat dieper zit3 december 2017
 

SGP weigert vals-gebaarde manspersoon te ontvangen

 

Column - De SGP is voorstander van een theocratie. Dat wil zeggen dat boven alle wetten de wet Gods staat als richtsnoer voor het regeren van land, provincie en gemeente. Dat levert spanningen op omdat de theocratie binnen de kaders van een democratie moet opereren. Er zijn telkens botsingen, daar waar de principiële uitgangspunten van de SGP zich moeten verhouden tot een werkelijkheid die daarmee niet geheel of gedeeltelijk in overeenstemming is.

 Op grond van de SGP-principes kan een SGP-burgemeester of wethouder feitelijk geen rooms-katholieke bisschop (lees Sint Nicolaas) ontvangen op Goeree-Overflakkee. Een SGP-wethouder die anoniem wil blijven, weigert dan ook om Sint Nicolaas op ons eiland welkom te heten. Een SGP-raadslid dat anoniem wil blijven heeft over deze nicolaasweigering een mooi gedicht geschreven.

 

Op het vriendelijk eiland Goeree-Overflakkee

roepen wij van de SGP tegen Sint Nicolaas een luid nee!

 

Alle leden van de fractie, mannenbroeders van de SGP

zeggen: hier bedrijft de roomse gemeenschap een doodzonde

Dus daar doen wij als SGP niet aan mee

 

Het is tegen Gods geboden, al dat grote eerbetoon

voor een doodgewoon verklede, vals-gebaarde manspersoon

 

Frans Evers3 december 2017

Jan Terlouw in Volkrant 2 december 2017 over de Zwartepietdiscussie"De zwartepietdiscussie loopt uit de hand, omdat mensen geen begrip voor elkaar willen opbrengen. Mensen die er nooit iets slechts mee bedoeld hebben, worden nu beschuldigd van racisme. Aan de andere kant: het is ook tijd om te veranderen."30 november 2017

"Daarom geloof ik in geen enkele god, ook niet in die van jullie..."

Frans Evers
29 november 2017


Wie het begrijpt mag het zeggen
29 november 2017

Partijgenoot Jan Zwerus maakt overstap van PVV naar Leefbaar openbaar via Facebook

Lieve vrienden, beste allemaal,

Helaas gaat de PVV ondanks eerdere berichten niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee volgend jaar 21 maart. In plaats van de PVV doet Leefbaar Goeree-Overflakkee wel mee aan deze verkiezingen.

Een lokale, rechtse partij met dezelfde standpunten als de PVV en als het Forum voor Democratie. Mijn besluit om niet langer werkzaam te zijn voor de PVV op welk vlak dan ook kwam dan ook niet geheel onverwacht en heb dan ook het dappere besluit genomen mij als persoon te gaan verbinden aan Leefbaar Goeree Overflakkee wil jullie allemaal bedanken voor de steun en het begrip dat ik van jullie heb mogen ontvangen de afgelopen periode een hoofdstuk is gesloten en een nieuw hoofdstuk ging open zoals jullie mij kennen maakt mij dit des te meer strijdvaardig en hoop ik dat jullie mij in de toekomst blijven steunen op welke manier dan ook zonder jullie hulp kan ik het simpel weg niet...!!!

 

liefs Hanna Niels

28 november 201728 november 2017

Leefbaar Goeree-Overflakkee doet mee

Er is een nieuwe politieke partij op Goeree-Overflakkee. Partijleider is voormalig PVV-lid Jan Zwerus. Partijprogramma bij ons nog niet bekend.

Wel hebben we voor u het stemadvies van Hans Klijn ontdekt: "Deze beste man wil dubbele bestemming op recreatieparken mogelijk maken. Recreatie en permanente bewoning blijkbaar. Mijn stemadvies is dan ook NEE!"
Over zijn uitspraken in Polivak zegt Klijn: "Zwerus wil ook toestaan dat er dubbele bestemming op recreatieparken mogelijk is."


Stemadvies Rob Maliepaard: "Ik adviseer JA."

Hans Klijn over positief stemadvies Leefbaar Goeree-Overflakkee:  "Goedemorgen Rob Waren wij het altijd redelijk eens over de recreatie. Maar nu stel ik vast dat jij ook voorstander bent van recreatieparken met een dubbele bestemming Dat betekent voor Ouddorp 300 hectare recreatie met dubbele bestemming met ernstige gevolgen."26 november 2017

Voormalig kamervoorzitter maant Kees van Dam
22 november 2017

Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje. De goedheiligman komt uit Turkije
21 november 2017

Veiligheidsproblemen in de Staver

Column - Tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad afgelopen donderdag, moest SRGO voorzitter de heer Vogel met het schaamrood op de kaken toegeven dat er nog steeds grote technische problemen zijn in zwembad de Staver.

Sinds een flink aantal jaren regent het klachten over de Staver vanwege de bizar slechte lucht- en waterkwaliteit. Eerder dit jaar leidde dit zelfs tot vragen tijdens een gemeenteraadsvergadering. Willy Heintjes (VKGO) vroeg wethouder De Jong of hij op de hoogte was van de problemen. Tevens wilde Heintjes per direct beschikken over de meest recente meetgegevens op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.

Na veel vijven en zessen kwamen de desastreus slechte meetresultaten uiteindelijk boven water en sloeg de paniek toe bij de wethouder en bij de directie en het bestuur van SRGO. Nog voor het zomerreces werden nieuwe metingen geregeld en werd de gemeenteraad gerustgesteld. Er zouden vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de problemen met lucht- en waterkwaliteit en per direct zou de Staver voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Afgelopen donderdag bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn; het is nog steeds niet veilig in de Staver en de problemen zijn, ondanks de forse investeringen en recente aanpassingen aan de technische installaties, nog steeds niet onder controle. Stotterend moest SRGO voorzitter Vogel toegeven dat er nog steeds ‘hoog gemeten wordt’.


Wat betekent dat in de praktijk? Voldoet de Staver eigenlijk wel aan de geldende wet- en regelgeving? Zijn de bezoekers en personeelsleden van zwembad de Staver in gevaar?  

Een echt ‘ja’ of ‘nee’ wilde Vogel niet geven, feit is wel dat deze man die al 10 jaar voorzitter is van de stichting die de Staver beheert nog steeds geen garanties kan geven over de veiligheid van zijn gasten en zijn personeel. Best gevaarlijk zo’n beheervorm.

Onze politiek verslaggever
 

21 november 2017


 

Een groene leugen op het witte eiland

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober jongstleden is er gesproken over het gebruik van waterstof als brandstof voor de vervoerssector en als brandstof voor verwarming.

Om waterstof te maken heb je erg veel energie nodig. Bij de productie van waterstof gaat 75% van deze benodigde energie verloren. Het rendement is dus erg laag. Ook de materialen die je bij verbranding nodig hebt, zijn erg duur. Je moet dan al gauw denken aan keramische materialen. Bedenk dat de verbrandingstemperatuur van waterstof 2100 graden Celsius is. De smelttemperatuur van aluminium(gebruikt bij productie van motorblokken en pannen) is 660 graden Celsius.

Nu de benodigde energie. Ik neem als voorbeeld het nog te bouwen tankstation Greenpoint. Voor het elektrolyseproces is per etmaal net zoveel elektriciteit nodig als het jaarlijks verbruik van vijf gezinnen. Wanneer je dit milieuvriendelijk wilt doen, heb je ongeveer 11 hectare aan zonnepanelen nodig. Ook de brandstof tank die je nodig hebt is van zwaar kaliber. Deze weegt 400 kg voor een personenauto. Het reservoir voor een bus of vrachtwagen is nog zwaarder. Het gas wordt hier opgeslagen onder een druk van 200 atmosfeer.

Voor het vervoer van industrieel verkregen waterstof is een heel streng protocol ontwikkeld. Niet door de bebouwde kom. Tunnels mogen niet worden gebruikt en zo is er nog veel meer regelgeving. Voor het gebruik van motorbrandstof heeft de wegenverkeerswet een uitzondering gemaakt. Het is gewoon toegestaan. Bedenk eens dat er brand in een tunnel ontstaat. Je krijgt dan taferelen zoals, met de destijds met waterstof gevulde zeppelin de Hindenburg.

Nu het gebruik van waterstof gemengd met aardgas. Hier is een proef mee gedaan op Ameland. Een mengsel van 30% waterstof en 70% aardgas. Hiervoor zijn compleet nieuwe verbrandingstoestellen voor ontworpen en geïnstalleerd. Hoe bedoel je een ‘kleine aanpassing van de verbrandingstoestellen’? Het mengen van beide gassen vraagt weer heel dure apparatuur. De te gebruiken materialen zijn van hoogstaande kwaliteit. Waterstof heeft een nare gewoonte en dat is dat het in atomaire toestand graag tussen de moleculen van staal gaat zitten. Hierdoor ontstaan blaasjes in het materiaal. Over het resultaat is weinig bekend gemaakt.

Moraal van dit verhaal. Loop niet blind achter de verkondigers van deze groene leugen aan. Maak eens een kosten- batenanalyse en grijp niet te gemakkelijk naar een beest dat we subsidie noemen.

 

Jan Mastenbroek
Middelharnis20 november 2017

Wethouder Markwat weigert in het openbaar te reageren op onderstaande brief bewoner 't Fort

Onderstaand de reactie van de gemeente:

 

De gemeente Goeree-Overflakkee reageert niet via de media op individuele kwesties. Mevrouw heeft persoonlijk een reactie ontvangen op haar verstuurde brief naar de gemeente. 

 

Met vriendelijke groet,

Mireille Zoet
CommunicatieadviseurBeste Daan,

Ik mag Daan zeggen, dat heb je zelf gezegd toen je in juli van dit jaar samen met Burgemeester Grootenboer en Arnold Schietekatte bij ons op het Fort op de koffie kwam. Wij hadden jullie uitgenodigd en jullie aanvaardden deze uitnodiging. Wat waren we trots. Trots dat jullie interesse toonden in hoe de mensen op het Fort woonden. Trots dat je bij de vijver stond te kijken en zei, dat het er allemaal mooi uitzag. Trots ook dat je luisterde naar mijn idee om gezamenlijk met de bewoners het Fort op te knappen en het toonbaar te maken voor eventuele toeristen. Toen hadden we nog hoop.....

Maar beste Daan, wat is er in die tussentijd gebeurd?
Jawel, wij hebben gesprekken gehad met twee ambtenaren, maar dit waren eenrichtingsverkeer  gesprekken. Er werd ons medegedeeld dat we moesten vertrekken. We stonden immers illegaal. Er wordt gehandhaafd, werd ons medegedeeld, niet goedschiks dan maar kwaadschiks met dwangsommen.  O, ja en mocht je naar de rechter stappen om het aan te vechten, dan kon je een compensatie van de gemeente wel vergeten (volgens mij wordt dit in goed Nederlands chantage genoemd). Compensatie werd al zeer snel een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dus we worden met een fooitje weggestuurd.

Hoezo illegaal? Met een brief uit 2000 in de hand, waarin de gemeente aangeeft dat ons chalet in het vigerende bestemmingsplan past. Met de wetenschap dat er al veertig jaar lang stacaravans staan op het Fort. Een stacaravan mag wel, maar een chalet niet. Twintig jaar lang WOZ en waterschapsbelasting  betaald, terwijl je illegaal bent. Sinds januari 2015 ingeschreven op je woonadres en dan nog illegaal? Eén chalet is wel een vergunning gegeven... oeps foutje van de Gemeente. Eén persoon wel een PGB … oeps foutje, wordt zelfs door de gemeente toegegeven.

Wat is er gebeurd met het projectplan uit 2014? Dit plan wordt met voeten getreden en verdraaid. Waar is het duurbetaalde rapport van Dienst Landelijk Gebied gebleven? In de bekende bureaulade? Hierin werd geadviseerd om met de bewoners (echt) in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken.

Oplossingen hebben wij ook aangedragen:
1. Uitsterfconstructie. Als er een plek vrijkomt wordt deze niet meer opgevuld. Geef de mensen die weggaan een redelijke compensatie. Binnen 20 á 30 jaar is de bovenkant dan leeg. Geen rechtszaken en participatie van de bewoners ......NEEN

2. Verhuizen naar voormalig zwembadterrein..........NEEN

3. Geef de bewoners van het Fort een PGB voor een ander huis op een ander recreatiepark.........nooit antwoord op gehad.

Beste Daan, je kunt niet zeggen dat wij ons best niet doen om te zoeken naar oplossingen. Wij proberen al een tijd met jou te communiceren,  maar het steeds terugkomend antwoord is dat het naar de heer Schiettekatte gaat, van hem krijgen we ook weer nietszeggende antwoorden. En dan heb ik het nog niet over de op handen zijn de afsluiting van water en elektriciteit die de huidige eigenaar gaat verrichten op 15 december aanstaande. Al onze smeekbeden naar jou worden teruggestuurd met een nietszeggend antwoord.

Daarom probeer ik het even zo. Misschien krijg ik zo contact met je. Zijn wij, hardwerkende 'gewone ' Nederlanders, zoals jouw baas ons noemt, nog in beeld? Of zijn we maar hele vervelende, in de weg staanders die jouw mooie plannen voor het Fort dwarsbomen?

Beste Daan,
Om jou aandacht te krijgen stuur ik dit niet alleen naar jou, maar vraag ik het ook te plaatsen op Schrijfbedrijf Evers van der Waart. Ik weet toevallig dat veel raadsleden dit ook lezen.

Ik hoop dat je je bedenkt en echt met de mensen in gesprek gaat en samen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komt.

Met vriendelijke groet,
Joke Heijligers
16 november 2017

De andere kant van zwarte Piet14 september 2017

Goeree-Overflakkee op de bodem van het nationaal welvaartsklassement

 

Droomland, kiezersbedrog of gewoon onwetendheid?

 

Column- Misschien herinnert u zich nog die generaal die namens Saddam Hoessein optrad als voorlichter tijdens de Irak-oorlog. Terwijl Bagdad letterlijk op zijn grondvasten schudde vanwege de bombardementen ontkende de man desgevraagd dat er ook maar iets aan de hand was. Hoe komt u erbij?

 


Aat van Alphen van EVV (Eiland van Vrijheid)

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 op donderdag 9 november verkondigden Kees van Dam (SGP), Bert Tuk (CU) en Robert van Papeveld (CDA) vanachter de microfoon dat het goed ging met Goeree-Overflakkee. Vooral met de economie en dat alles vanwege het beleid van de gemeente. Raadslid Aat van Alphen bracht een andere boodschap. Hij keek niet door een gekleurde bril, maar door de bril van anderen. Door de bril van wetenschappers.

 

Hij noemde drie onderzoeken die alle Nederlandse gemeenten (ruim 380) zeer nauwkeuring onder de loep nemen. Het gaat dan over werk, inkomen, basisvoorzieningen, luxe voorzieningen, natuur, landschap, zorg, bereikbaarheid, wonen, woonomgeving, economie en duurzaamheid.

 

Die onderzoeken, of beter gezegd de resultaten, zijn belangrijk. De gemeente wil immers nieuwe bedrijven, inwoners en recreanten aantrekken. En dan is het natuurlijk belangrijk te weten hoe de gemeente er voor staat. En wat mensen van elders van ons eiland vinden. En dat is bepaald niet om over naar huis te schrijven.

 

Het eerste onderzoek dat Van Alphen aanhaalde wordt jaarlijks in Elsevier gepubliceerd. De vraag is, waar u wilt wonen als u zou verhuizen. Nou niet op Goeree-Overlakkee dus. Zeer matig voorzieningenniveau. Weinig afwisseling in natuurgebieden. Weinig toegankelijk. Eindoordeel: zeer matig.

 

Het tweede onderzoek handelt over de berekende welvaart per hoofd van de bevolking. Nu niet alleen op basis van economische groei. Ook zaken als wonen, woonomgeving, zorg, geluk, milieu en veiligheid worden meegerekend. Goeree-Overflakkee wordt gerangschikt onder de gebieden met de minst brede welvaart.

 

Het derde onderzoek dat Van Alphen in herinnering bracht, gaat over duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van wonen, woonomgeving, zorg, inkomen, onderwijs, water, landschap, kennis, economie en bereikbaarheid. En vooral over het evenwicht tussen die zaken.

 

In dat opzicht noemde Van Alphen het voorbeeld van energieopwekking. De gemeenteraad vond het nodig om circa honderd hectare zonneakkers in het landschap aan te leggen, voor 25 jaar. Dat is prima betoogde Van Alphen voor de energiewinning, maar natuurlijk vreselijk nadelig voor natuur, het landschap en de woonomgeving. En indirect voor recreatie en toerisme.

 

Op de ranglijst van de duurzaamste gemeenten neemt onze gemeente de 270e plaats in. En dat gaat er volgens Van Alphen met die windmolens en zonnevelden zeker niet beter op worden.

 

Tot slot wees hij op de afspraak dat er geen visies meer zouden worden opgesteld. Er was behoefte aan concrete projecten. Er zijn nadien vijf visies opgesteld en geen plan uitgevoerd. Veel geschreeuw dus en weinig wol.

 

 

Van onze politieke redactie

 

 

 
14 september 2017

Hoe rechts de vrouw ziet
13 november 2017

Hoeveel verklaringen met naam en toenaam heeft de gemeente nodig?  
12 november 2017

Hoe bedoelt u dat de heer Swaneveld geen bewijzen levert?

Hieronder de verklaring van de heer Frits Kroeze, voormalig gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Oostflakkee. Een verklaring die u al in 2014 werd toegezonden.  En bij de ingekomen stukken van 27 november 2014 heeft gestaan (voor kennisgeving aannemen). Langzaamaan komen er steeds meer stukken naar boven, die het verhaal van ondernemer Arie Swaneveld ondersteunen.
11 november 2017

De maniakale tirades van kerkhervormer Luther tegen joden, vrouwen, gehandicapten en
iedereen die niet boog voor de machthebbers

 

Verheerlijking Luther ongepast

 

Toen arme en verpauperde boeren in 1524 onder leiding van Luthers collega-theoloog Thomas Münzer in opstand kwamen tegen de overheid die hen genadeloos uitzoog, koos Luther onvoorwaardelijk de kant van de machthebbers. In zijn vlugschrift “Tegen het roofzuchtige en moordlustige boerenvolk” riep hij hen op om korte metten te maken met mensen in verzet.

 “Daarom moet, in het openbaar of achter gesloten deuren, elke opstandeling worden doodgeslagen, gewurgd of doodgestoken, waarbij men moge bedenken dat er niets vergiftigenders, schadelijkers en duivelser is dan een oproerling, opdat hij als een dolle hond om het leven wordt gebracht.” Ook “heksen” en gehandicapten moesten van hem vervolgd en vermoord worden, omdat ze “duivels” zouden zijn.

 

 Vrouwen waren in zijn ogen alleen maar broed- en baarmachines die in dienst van God kinderen moesten krijgen en daarvoor zo nodig in het kraambed behoorden te sterven. Het meest maniakaal ging Luther tekeer tegen joden. Zelfs in een tijd waarin religieus antisemitisme doodnormaal was en joden als tweederangs mensen werden behandeld, viel zijn volkomen doorgedraaide en uitzinnige jodenhaat velen toch nog op.

 

“Hij is een meester in het verdraaien, kwaadspreken, lasteren en overdrijven”, stelde bijvoorbeeld zijn – eveneens antisemitische – tijdgenoot Erasmus. In “Over de joden en hun leugens”, een van de afschuwelijkste antisemitische smaadschriften aller tijden, noemt Luther de joden onder meer “Gods- en profetenmoordenaars”, “bloedhonden”, “duivelskinderen”, “leugenaars”, “adderengebroed”, “volksverleiders”, “woekeraars”, “wurgers”, “rondlummelende schooiers”, “weerzinwekkend uitvaagsel” en “schimmelig soepzootje”. Joden zouden “verblind” zijn, “vervloekt”, “boosaardig”, “wraakzuchtig”, “gierig”, “begerig”, “lasterlijk”, “afgunstig”, “hoogmoedig”, “bezeten”, “halsstarrig” en “onverbeterlijk”.

 

Ze zouden “ons” overheersen, “ons” water vergiftigen, en “onze” kinderen stelen, hen doorboren en hun bloed opvangen om dat te verwerken in matses, joodse broden. Ze zouden “ons ongeluk” zijn. Met grof geschut brengt Luther vrijwel het hele arsenaal aan antisemitische mythes en stereotyperingen in stelling. Alleen het raciale antisemitisme ontbreekt bij hem vanzelfsprekend, want dat werd pas ontwikkeld in de negentiende eeuw. Luther was een van de eersten die zei dat men zich van de joden moest ontdoen door hen allemaal te doden.

 

Harry Westerink

Uit: Kerkhervormer Luther inspireerde Hitler (Gebladerte Archief)
9 november 2017
 

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op

NL40 INGB 0008 0580 60

 

OPROEP aan de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de Stichting Mallemolens financieel te steunen in het streven de plaatsing van windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen, door het voeren van juridische procedures bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam.

2100 inwoners van 18 jaar en ouder uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben verklaard tegen het plaatsen van extra windturbines te zijn, de dorpsraden van beide dorpen en de Stichting Mallemolens hebben zich ingezet de plaatsing van extra windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen en meer dan 300 zienswijzen zijn ingediend bij het gemeentebestuur tegen de plaatsing van extra windturbines. Al deze acties hebben de plaatselijke politiek er niet van kunnen overtuigen dat inwilliging van de aanvragen van Deltawind en partners een verkeerd besluit zou opleveren.

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten de bouw van zes extra windturbines mogelijk te maken en heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens besloten vergunning te verlenen voor de bouw van zes windturbines.

Voor de inwoners die een zienswijze hebben ingediend staat vanaf 11 oktober 2017 de juridische weg open. Een weg naar de rechter, met voor ieder een behoorlijk bedrag aan kosten. Voor veel inwoners zal dit een brug te ver zijn. Zij weten onvoldoende hoe zij dit moeten aanpakken en kijken in het algemeen al snel aan tegen de kosten van het inhuren van een advocaat. Het is voor weinigen een optie zonder juridische bijstand van een advocaat of andere deskundigen deze procedures zelfstandig tot een goed einde te brengen. De Stichting Mallemolens kan voor velen een alternatief zijn voor het zelfstandig voeren van een procedure.

De Stichting Mallemolens heeft onder meer als doelstelling …”plannen tot plaatsing van extra windturbines in het gebied Battenoord, Blaakweg en Suyderlandt kritisch te volgen en te bevorderen dat realisering van deze plannen niet doorgaan”. Voor de volledige statuten, zie www.mallemolens.nl.

De Stichting Mallemolens gaat de juridische procedures aan, maar kan dit niet zonder financiële steun van de mensen uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. De tot op heden gemaakte kosten zijn door een beperkte groep mensen gedragen, een drietal te voeren juridische procedures gaat ook hun portemonnee te boven, daarom de vraag een bijdrage te leveren door het storten van een bedrag op rekeningnummer NL40 INGB 0008 0580 60 van de Stichting, met vermelding van “steunbijdrage juridische procedures”.  

Als de Stichting slaagt in de missie, is dat voor iedere inwoner van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een overwinning.  Dat betekent immers geen extra aantasting van de woonomgeving, geen waardedaling van woningen en nog veel meer negatieve zaken… Zekerheid is niet te geven,… bij geen actie is het wel zeker dat de extra windturbines er komen!

Help ons met een financiële bijdrage en u bouwt mee aan mogelijk een toekomst zonder extra windturbines.  Elke bijdrage van bijvoorbeeld € 25,00, € 50,00 of een hoger bedrag is welkom, .. vele kleintjes maken uiteindelijk een groot bedrag, dat tot de laatste cent zal worden besteed aan de verdediging van de belangen van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

U hoort van ons via de media wat wij exact gaan doen met het gemeenschapsgeld uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.  Tot slot: geef wat u kunt missen en breng de kans op een betere toekomst dichterbij.  Bij voorbaat dank en wij houden u op de hoogte van onze acties.

 

Met vriendelijke groet,

Mallemolens, oktober 2017

Opmerking: mocht om welke reden de rechtsgang niet doorgaan, dan wordt uw bedrag teruggestort.

 

 

 

 6 november 2017
 

Wildpoeper maakt werk wethouder onmogelijk

 

Column - Wethouder Daan Markwat van de SGP is in alle staten. Drie jaar beweegt Markwat hemel en aarde om een bruggetje over een sloot gelegd te krijgen. Al ruim drie jaar ligt dit bruggetje op het landgoed Battenoord niet over, maar langs de sloot.

 

Een bruggetje dat het mogelijk moet maken om vanaf het bos aan de Pieterweg over te steken voor een wandeling door het landschapspark. Markwat: “Ik heb er werkelijk alles aan gedaan. Ik heb het bruggetje op laten nemen in het inrichtingsplan, ik heb aan de bel getrokken bij de landeigenaar, bij Staatsbosbeheer, bij het waterschap. Maar niemand wilde meewerken.”

 

Toen de wethouder na jaren van touwtrekken meende de brug te kunnen gaan leggen, dook de wildpoeper op. “Ik ben ervan overtuigd dat één van de betrokken partijen deze wildpoeper heeft aangestuurd. Ik kreeg een telefoontje van een wandelaar die mij liet weten dat hij een blanke man met de broek om de enkels had zien kleien op de brug. Ik heb toen onmiddellijk mijn jas aangetrokken en ben ter plekke poolshoogte gaan nemen. Ik wist werkelijk niet wat ik zag. Dit was een vorm van kleien die op Goeree-Overflakkee zijn weerga niet kent.”

 

De wethouder meent, zoals gezegd, dat mogelijk een van de betrokken partijen een professioneel wildpoeper in de strijd rond het bruggetje heeft ingezet. “Als je ziet hoe de wildpoeper te werk is gegaan… Echt het kleien voorbij! Hier zit een grote organisatie achter. Dat weet ik zeker. Er gelden namelijk regels om op dat landgoed te mogen wonen." 

 

Markwat tenslotte: "Kennelijk is de invloed van één partij machtiger dan de vraag van de omwonenden en recreanten die graag dit bruggetje zouden zien liggen. Niet langs maar over de sloot.”  

 

Frans Evers4 november 2017
 

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (5). Maar niet meer namens Dorpsraad Nieuwe-Tonge want die zegt zich onpartijdig te willen opstellen

De afgelopen maanden volgen meerdere inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de raadsvergaderingen en de achtergronden van het winddossier. Uit mailverkeer voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 september 2017 blijkt dat de coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD wisten dat zij een politiek toneelspel gingen opvoeren voor met name de potentiele kiezers in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. 

Zij wisten wel degelijk dat de provincie niet verplicht is op een verzoek van Deltawind een bestemmingsplan vast te stellen met wel 8, 9 of nog meer windturbines. Zij wisten dat de provincie een daartoe strekkend verzoek van initiatiefnemers in behandeling moet nemen, maar niet zoals zij dit vertaalden naar de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, dat dit feitelijk al een gelopen race was en dat er geen verdere afweging meer zou plaats vinden. De ingediende motie om maximaal zes windturbines te plaatsen bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge moest dan ook als een geschenk van de coalitiepartijen worden gezien door de bevolking. Dit was zogenaamd het best haalbare resultaat.  

Het toneelspel of politiek spel dat werd opgevoerd was van hoogstaande klasse. De ene na de andere meelevende zin werd uitgesproken. Als het anders kon zou men het anders doen, want het is toch wel erg veel aan windturbines bij die dorpen, en nog veel meer van dit nietszeggende toneelspel waarbij de regie nu wel werd gevoerd bij monde van wethouder Tollenaar en uiteraard gesteund door fractievoorzitter Van Dam. In het kielzog van deze twee heren werd de rest van de coalitie geen keus gelaten, meedoen of ……. Als één blok, een theatergezelschap waardig, hield men de gelederen gesloten om, tot op heden nog niet geopenbaarde andere politieke doelen, te verwezenlijken. Dit alles met krokodillentranen richting bevolking Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, zij zullen die windturbines krijgen. 

Waaruit blijkt dit bedrog? De coalitiepartijen waren ruim van tevoren op de hoogte gesteld van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 19 december 2012. Daarin staat verkort weergegeven dat de provincie een verzoek wel in behandeling moet nemen, maar een eigen afweging kan maken en de provincie met andere woorden niet verplicht is om een zogenaamd inpassingsplan vast te stellen. Dit bedrog is door enkelen al een historische blunder genoemd, hoewel indertijd niet het volle besef bestond, hoe erg de bevolking voor de gek werd gehouden.

Het toneelstuk gaat verder. Bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 is een brief van een tweetal inwoners uit Nieuwe-Tonge gevoegd. Op een hele duidelijke manier wordt daarin naar voren gebracht dat zij dit politieke spelletje door hebben. In een helder betoog geven zij te kennen dat de handelwijze van wethouder Tollenaar, met in zijn kielzog de fracties van de SGP, CDA, CU en VVD, afkeurenswaardig is en feitelijk maar naar één uitkomst werd geredeneerd, ….die windturbines moeten bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge komen, ook al zijn er betere locaties denkbaar. 

De volgende actie werd vanuit het college van burgemeester en wethouders richting gemeenteraad geadviseerd: “voor kennisgeving aannemen”. Aldus geschiedde in de raadsvergadering van 26 oktober 2017. Niemand van de aanwezige raadsleden reageerde meer, de coalitie omdat dit werd opgedragen door het college en om de gelederen gesloten te houden, het niet horen van een geluid van de overige partijen laat zich slechts vertalen door de redenering “het helpt toch niet meer, we hebben al zoveel voorstellen gedaan die zijn weggewuifd door de wethouder en coalitie”.

Zo sleept dit dossier zich voort in de tijd. Binnenkort zal er naar verwachting beroep worden ingesteld bij de Raad van State en bij de rechtbank Rotterdam, tegen respectievelijk de vaststelling van het bestemmingsplan en de verleende vergunningen. De messen moeten dus nog verder geslepen worden, .. waarom vraag je je zo langzamerhand af. Welke andere belangen zijn zo belangrijk dat dit besluit door de strot van de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge moet worden geduwd, gaat het om toezeggingen aan Deltawind en partners, toezeggingen richting andere personen op andere locaties of het tegen beter weten in onverkort blijven steunen van een wethouder die niets dan ellende heeft gebracht voor Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

De tijd gaat door. Vóór de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 zal er ongetwijfeld nog wel meer bekend worden van het afkeurenswaardige politieke spel. Al meerdere keren is de term “list en bedrog” gehoord. Wie heeft uiteindelijk het laatste woord op 21 maart 2018?   

 

Stichting Mallemolens, www.mallemolens.nl                                                                              Dorpsraad Oude-Tonge2 november 2017

In Groot Goeree-Overflakkee van dinsdag 31 oktober geeft Rob Maliepaard een reactie op de ingezonden brief van Deltawindleden onder de kop Mallemolens en het klimaat
30 oktober 2017

Verklaringen van voormalig raadsleden gemeente Oostflakkee Van Gurp en F. Kroeze 

"Dat er een beschikking zou zijn is is pertinent onjuist"30 oktober 2017

Reactie gemeente op inspreektekst Arie Swaneveld:

Onze gemeente heeft veel vertrouwen in de rechtspraak, en het vonnis van de rechter was ook in hoger beroep overduidelijk. Burgemeester en wethouder hebben daarom geen behoefte om te reageren; de reactie van de raadsleden tijdens de bewuste vergadering loog er niet om.


Met vriendelijke groet,

Bert Brand
Teamleider Veiligheid en Handhaving 


 

Inspreektekst Arie Swaneveld 26 oktober 2017
Het moment dat driekwart van de gemeenteraad wegliep


Geachte raad, medeburgers,

Velen onder u zullen denken: Labee en Deltahout hebben de rechtzaak tegen de gemeente verloren. Velen onder u zullen er vanuit gaan dat door beide partijen alle argumenten aan de rechter zijn voorgelegd. Dat is pertinent niet het geval.

Velen onder u zullen ervan uitgaan dat de rechter vervolgens alle argumenten op hun waarde zal hebben ingeschat. En nadat  getuigen zijn gehoord alles tegen elkaar heeft afgewogen en op grond daarvan tot een juist oordeel zal zijn gekomen. Ook dat laatste is pertinent niet het geval.

De burgemeester verklaart aan de rechter dat er onherroepelijk sprake is van een genomen besluit. Om dit aan te tonen verzoekt ze aan twee nauw betrokken ambtenaren hierover een getuigenverklaring af te leggen. De rechter heeft deze getuigenverklaringen serieus genomen en het verhaal van de burgemeester voor waar aangenomen, kennelijk er vanuit gaande dat een burgemeester en ambtenaren altijd de waarheid spreken.

Pas toen onze termijn om stukken in te leveren bij de rechtbank was verstreken, ontving onze advocaat uitgebreide getuigenverklaringen van een aantal voormalige fractievoorzitters, die aantoonden dat de ambtenaren liegen en dat het collegeverslag na de collegevergadering waarin het besluit zou zijn genomen op later tijdstip naar eigen wens is aangepast. (Met andere woorden vervalst)

Onder deze voormalige fractievoorzitters bevindt zich een huidig gerespecteerd SGP raadslid de heer Adrie van Gurp. Dit raadslid heeft al bijna 24 jaar raadservaring en is van onbesproken gedrag. Niemand heeft ooit twijfels geuit aan zijn integriteit. Zeker de hele SGP-fractie niet, heeft ze mij laten weten.

De burgemeester bleek ook de getuigenverklaring van Van Gurp voor de rechter te hebben achtergehouden.

Raadslid van Gurp toont in zijn getuigenis aan dat beide ambtenaren valse verklaringen hebben afgelegd en dat de beweringen van de burgemeester niet kloppen met wat werkelijk heeft plaatsgevonden. (Van Gurp heeft over het handelen van de burgemeester een klacht ingediend bij de Commissaris der Koning van Zuid-Holland de heer Jaap Smit)

Volgens procesrecht konden deze getuigenverklaringen alleen nog bij de rechtbank ingediend worden, wanneer beiden partijen hiermee akkoord gingen. Echter de burgemeester bleef medewerking weigeren. Zelfs nadat  betrokken raadslid Van Gurp, de SGP-fractievoorzitter de heer Van Dam en EVV raadslid Van Alphen bij voortduring bij haar daarop hebben aangedrongen. Bij navraag bleek ook de meerderheid van de fractievoorzitters voorstander van het doorsturen van alle documenten. Met uitzondering het CDA en de CU.

De vraag die steeds wordt gesteld is waarom gaat de burgemeester op de stoel van de rechter zitten? En als het volgens haar toch niets toevoegt, waarom stuurt ze de stukken dan niet gewoon naar de rechtbank? 

Zelfs de perfecte afspraken die met voormalig wethouder Trouwborst en burgemeester Lokker die op 10 augustus 2016 gemaakt zijn worden door haar totaal genegeerd door net te doen of ze niet bestaan.

Volgens de burgemeester zou het college inmiddels een gezamenlijk besluit hebben genomen om de getuigenverklaringen niet naar de rechter te sturen. De vraag is of dit werkelijk zo is. Ik kan met een reeks van concrete voorbeelden aantonen dat collegebesluitenlijsten alsmede collegeverslagen in de voormalige gemeente Oostflakkee achteraf vervalst zijn. Deze cultuur is daarna overgewaaid naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee waardoor deze trent zich tijdens deze collegeperiode onverminderd heeft voortgezet.

Samenvattend komt het er op neer dat burgemeester Grootenboer de valse verklaringen van twee, vanaf het begin van het conflict betrokken ambtenaren,  wel gelooft en als overtuigend bewijs naar de rechter stuurt en die van een integer SGP-raadslid niet gelooft en eigenhandig, nota bene met steun van SGP-wethouder Markwat, voor de rechter achterhoudt. Hij zegt ook van mening te zijn dat de verklaringen van zijn eigen partijgenoot Van Gurp onder geen beding moeten worden doorgestuurd.

De vraag die ik aan Markwat stel, is of hij als enige bij de SGP twijfelt aan de juistheid van de verklaringen van zijn partijgenoot. Op grond waarvan deelt hij de mening van de burgemeester? Meneer Markwat, ik verwacht straks een helder antwoord van u.

De vraag dringt zich voortdurend op waarom de burgemeester niet wil dat de rechter deze verklaringen onder ogen krijgt? Is zij bang dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld en een schadeclaim tegemoet kan zien. En dat tevens duidelijk wordt dat zij sinds het vertrek van interim burgemeester Lokker, de rechter niet volledig heeft ingelicht.

 

Een duidelijke vraag die ik aan alle burgers en raadsleden voorleg is wie spreekt hier de waarheid en wie niet?       

 

Arie Swaneveld


Raadslid Rob Maliepaard tijdens de behandeling van deze zaak op 15-01-2015:
Wethouder Trouwborst tijdens behandeling van deze zaak op 15-01-2015:29 oktober 2017
Eilanden Nieuws 27 oktober
tekst: Kees van Rixoort
 

 

Reactie Ferry Simonis: "De wethouder vertelt onwaarheden!"

 

De wethouder gaat op geen enkel aangedragen argument in. Hij zegt het raadsbesluit van 9 januari 2014 uit te voeren en zegt dat het vigerende bestemmingsplan geen bebouwing toestaat.  Beiden zijn niet waar.

 

Het Projectplan Fort Prins Frederik is onderdeel van het raadsbesluit. In dit plan staan nog enkele belangrijke mogelijkheden waar het college toe kan/kon besluiten;

 1. Er is nog ruimte in de vertaling naar concrete uitvoering;
 2. Fasering bij de handhaving volgens een prioriteit;
 3. Er moeten ruime termijnen worden gehanteerd van 2 tot 3 jaar;
 4. Er kan keuze worden gemaakt voor legalisering van 14 chalets op de vestingwal;

 

Geen van deze mogelijkheden is door het college overwogen. Hiermee schendt het college het zorgvuldigheidsbeginsel volgens artikel 3:2 Awb. Dit artikel bepaalt dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Het college heeft dat niet gedaan en is hierdoor in gebreke gebleven.

 

Het hoeft geen betoog dat de belangen voor 14 eigenaren waarvan het chalet nu wordt verwijderd essentieel zijn. Het college kan volgens het projectplan c.q. het raadsbesluit de keuze maken deze chalets te legaliseren.

 

Volgens de wethouder is bebouwing in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Ook hier is de werkelijkheid toch wel iets anders. In een brief van 12 oktober 2000 laten B&W van de voormalige gemeente Oostflakkee aan de Stichting Christelijke Recreatiecentra weten onder welke voorwaarden stacaravans passen in het huidige bestemmingsplan en tevens vergunningvrij zijn.

 

Toen wethouder Markwat in de raadsvergadering  van 6 juli 2017 hiermee werd geconfronteerd antwoordde hij op vragen van de heer Tuk (CU) dat jurisprudentie uitwees dat deze stacaravans vergunningsplichtig zijn en derhalve illegaal op fort staan. De wethouder heeft gelijk als het gaat om stacaravans die niet zijn toegestaan in het bestemmingsplan. Maar een groot aantal stacaravans zijn, zoals blijkt uit brieven van B&W van Oostflakkee, wel toegestaan en daarvoor geldt de door Markwat bedoelde jurisprudentie niet. Een groot aantal van de huidige stacaravans voldoet aan de criteria en zijn dus legaal.

 

Volgens het huidige bestemmingsplan mag volgens artikel 25, lid 2 worden teruggebouwd wat er tijdens de terinzagelegging van het huidige bestemmingsplan (1991) stond. In die periode stond het fort vol met stacaravans. Die mogen dus feitelijk allemaal worden herplaatst. Volgens het projectplan c.q. het raadsbesluit van 9 januari 2014, dat de wethouder zegt uit te voeren, is ook sprake van 3 kavels met overgangsrecht. Ook deze kavels kunnen niet worden ontruimd. Daarnaast blijft er natuurlijk de keuze die het college volgens het raadsbesluit kan maken om 14 chalets op de vestingwal te legaliseren.

 

Dan het maatwerk waar het college mee schermt. Dit zou bestaan uit de mogelijkheden om afspraken over de termijn van verwijdering, herplaatsing elders op het fort en een financiële compensatie.

 

Dat er afspraken kunnen worden gemaakt over de termijn van verwijdering is doodgewoon niet waar. In de gesprekken die namens het college worden gevoerd is de eigenaren op de vestingwal duidelijk gemaakt dat er met of zonder maatwerk een maximale termijn gegeven wordt van één jaar. Daarover vallen geen andere afspraken te maken omdat dat gedogen zou betekenen wat de gemeente niet wil.

 

 

Het maatwerk inzake herplaatsing elders op het fort houdt niet meer in dat de gemeente de contactgegevens van de eigenaren van chalets die worden verwijderd doorgeeft aan de parkeigenaar. Dat kan je dus geen maatwerk noemen. Verder is de verstandhouding van de bewoners met de parkeigenaar, wegens zijn aankondiging in december iedereen af te sluiten van nutsvoorzieningen, dusdanig verstoord dat die hele eventuele verplaatsing een totale illusie is. In zijn reactie heeft de wethouder het trouwens niet meer over deze mogelijkheid.

 

De financiële compensatie is een eventuele vergoeding in de kosten van verwijdering. Dit moet overigens nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als dit al door de raad wordt goedgekeurd zal het niet meer dan een fooi zijn. De gemiddelde schade voor de eigenaren beloopt al gauw € 100.000,00 nog daargelaten de hypotheekschuld die een aantal eigenaren na de verwijdering zal houden. De fooi die de wethouder in gedachten heeft, is tekenend voor de arrogante en respectloze houding die het college en de wethouder tentoonspreidt tegenover de gedupeerden.

 

Daarbij komt dat eigenaren die van hun burgerrechten gebruik willen maken en de rechter om een oordeel willen vragen sowieso worden uitgesloten van een eventuele vergoeding. Men komt alleen in aanmerking als men ‘meewerkt’. Met andere woorden als makke lammeren naar de slachtbank laten leiden.

 

En dan nog het advies van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken. Het college met de helaas te vroeg overleden voorganger van de heer Markwat, de heer Koningswoud, heeft na het raadsbesluit van 9 januari 2014 de DLG advies gevraagd over de concrete uitvoering en de stappen die ondernomen moeten worden. Op 13 juni 2014 verscheen het rapport en tot grote vreugde van de betrokkenen adviseerde DLG om hun chalets niet te verwijderen maar samen met de bewoners/eigenaren in gesprek te gaan en een andere oplossing te zoeken. Het college reageerde met de raadsbrief van 28 augustus 2014 waarin zij meedeelde dat het advies van DLG uitwees dat rechtlijnige handhavingsacties niet verstandig waren en rekening te zullen houden met de wensen van betrokkenen zoals verplaatsen, vertrekken of mogelijk op dezelfde plek blijven.

 

Zoals hiervoor al vermeld kwam geheel onverwachts wethouder Koningswoud te overlijden en trad de heer Markwat aan als zijn opvolger. Het advies van DLG en de daarop verschenen raadsbrief werden onder het welbekende tapijt geveegd. Een recent verzoek om alsnog het advies van DLG door de raad behandeld te krijgen ging dezelfde weg.

 

Een apart verhaal is nog de opmerking van de wethouder in de raadsvergadering van 24 november 2016. Citaat: “En als dat nieuwe bestemmingsplan eenmaal in procedure is, en ik hoop dat dat in de loop van 2017 zal plaatsvinden, dan hebben wij dat gedaan volgens de kaders die door de raad op basis van de startnotitie zijn gesteld. “

 

De startnotitie is nooit verschenen. De kaders die de raad op basis daarvan had moeten bepalen zijn nooit vastgesteld. Maar het voorontwerpbestemmingsplan ligt er. Over dit mysterie mogelijk later meer.

 

Samenvatting

De wethouder negeert het zelf door het college gevraagde advies en de toezeggingen in de daaropvolgende raadsbrief uit 2014. De wethouder voert ‘selectief’ het raadsbesluit uit. Maakt geen enkele afweging van belangen van betrokkenen en schendt het zorgvuldigheidsbeginsel zoals is vastgelegd in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. De wethouder vertelt onwaarheden over mogelijke afspraken inzake de termijn van verwijdering en doet voorkomen dat er sprake is van maatwerk. Het maatwerk bestaat dus uit afspraken die niet gemaakt kunnen worden, het doorgeven van contactgegevens voor een onmogelijke herkaveling en een financiële fooi die de naam vergoeding of compensatie niet waard is en die nog door de raad moet worden goedgekeurd.

 

Ooltgensplaat, 29 oktober 2017,

Ferry Simonis27 oktober 2017

Hardwerkende ondernemer is kansloos tegen deze gemeente

 

Column – Hoe lang is ondernemer Arie Swaneveld bezig om zijn recht te halen? Aan het begin van deze eeuw werd zijn bedrijf in Oude-Tonge op oneigenlijke gronden gesloten. Swaneveld was naar ons eiland gekomen omdat hem werd verteld dat het ondernemersklimaat hier zo optimaal was.

 

Helaas. Van twee miljoen naar de bijstand, is kort samengevat Swanevelds situatie. Swaneveld bevindt zich in een ijzeren wurggreep van zowel burgemeester en wethouders als het merendeel van de gemeenteraad. Met twee uitzonderingen weliswaar. Rob Maliepaard en Aat van Alphen zijn de enige twee raadsleden die vanaf het eerste moment achter de kruistocht van Swaneveld zijn gaan staan. Omdat Swaneveld het gelijk aan zijn zijde had. Kortom de enige twee raadsleden die ruggengraat tonen in dit dossier.

 

Gisteren tijdens de raadsvergadering barstte de bom. Driekwart van de raadsleden verliet de zaal toen Swaneveld aan het inspreken was. Geheel tegen de gebruikelijke usance van het inspreken, onderbrak CU-raadslid Tuk op onbehoorlijke wijze het betoog van de inspreker. Daarna kreeg Tuk bijstand van SGP-raadslid Slootweg. Slootweg meende dat vrouw en paard noemen uit den boze was. Burgemeester Grootenboer sloot zich tenslotte daarbij aan. Toen Swaneveld daarna zijn betoog voortzette, verliet driekwart van de gemeenteraadsleden de zaal.

 

De burgemeester stelde dat Swaneveld leugens verkondigde, dat hij niet met bewijzen kwam voor zijn beweringen. Een opmerkelijke uitspraak want op de website van het Schrijfbedrijf zijn in de loop der jaren de nodige bewijsstukken wel degelijk openbaar gemaakt. En iedere keer weer bleek het gelijk aan de kant van Swaneveld.

 

Al die jaren vecht Swaneveld een hopeloze strijd tegen burgemeesters en wethouders. Alleen de heer Koningswoud maakte in zijn hoedanigheid als wethouder van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee een einde aan de ongelijke strijd die Swaneveld voerde. Hij had de oplossing tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Echter na het overlijden van de heer Koningswoud, zetten zijn opvolgers de hakken weer in het zand en volgde de ene na de andere juridische confrontatie. Een juridische strijd die de gemeente voert op kosten van de gemeenschap…  

 

Frans Evers

 

Over het ondernemersklimaat op Goeree-Overflakkee gesproken...
https://vimeo.com/56201988


De toespraak van de heer Labee tijdens heropening van het gebouw Boezemweg, door wethouder Koningswoud

 

 
24 oktober 2017

De discussie ging toch over de locatie en niet over het klimaat? 
23 oktober 2017

Ingekomen brief van A. van der Velde en A.M. van der Velde voor de gemeenteraad over handelwijze wethouder Tollenaar en gemeenteraad inzake windpark Battenoord
https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=160345&f=e1a9b19296278918f4766db1d31df0f0&attachment=0&c=149398


20 oktober 2017

De kogel is door de kerk

 

Jan Rot mag in Middelharnis optreden

 

Column - Jan Rot heeft van de toetsingscommissie ‘Boek geen heidense artiesten op Goeree-Overflakkee’ op het laatste moment het groene licht gekregen om met zijn show ‘Seks & Drugs & Rot & Roll’ in het Diekhuus op te treden. Met slechts één stem verschil, kreeg Rot van de toetsingscommissie het voordeel van de twijfel.

 

Genoemde  toetsingscommissie werd dit jaar vanwege het optreden in de Dorpstienden van rapper Jebroer in het leven geroepen door dominee Zoet van de Kopse kerken. Dominee Zoet vond steun voor een optreedverbod bij de SGP-fractie en bij de ouderlingen Bruggeman en Van Wijk van de Hersteld Hervormde Gemeente. Tezamen haalden de drie partijen 2.500 euro op om het optreden van Jebroer te kunnen boycotten.

 

Dat er om Jan Rot te verbieden een veel grotere afkoopsom nodig was, had dominee Zoet cum suis niet voorzien. Het waren dus economische overwegingen om aan het optreden het groene licht te geven. Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, liet aanvankelijk weten dat hij Jan Rot helemaal niet kende, maar dat de titel ‘Seks & Drugs’ voor hem voldoende was om tegen een optreden te stemmen.

 

Echter toen hij hoorde dat de afkoopsom voor Rot minstens het viervoudige was van het bedrag dat nodig was om rapper Jebroer de mond te snoeren, liet Van Dam weten Rot geen strobreed in de weg te leggen. Trouw aan de Heere hoeft tenslotte geen godsvermogen te kosten…

 

Hendrik Herweijer, fractielid van de SGP,  liet weten dat hij bij de ingang van het Diekhuus de namen gaat noteren van alle orthodoxe protestanten die de voorstelling bezoeken. Het ligt in de bedoeling dat Herweijer deze lijst overhandigt aan burgemeester Grootenboer. Deze lijst met namen zal vooralsnog niet openbaar worden gemaakt, laat de griffie ons weten.

 

Frans Evers   
13 oktober 2017

Kiezers opgelet! De PVV komt eraan!
 

 

Column - In april van dit jaar had RTV Slogo een interview met Jan Zwerus, het PVV-Statenlid voor de provincie Zuid-Holland. Onlangs dook deze Zwerus (69) op in Groot Goeree-Overflakkee. Zwerus zoekt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mensen die in de gemeente Goeree-Overflakkee daaraan mee willen doen. Zwerus doet deze oproep omdat er voldoende draagvlak voor de PVV op ons eiland blijkt te zijn.

 

Geen gekke gedachte want tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stemde op Goeree-Overflakkee ruim 15% van de kiezers op de PVV. Komt nog bij dat de PVV het buitengewoon goed doet bij middelbare scholieren. Als het aan middelbare scholieren ligt, dan is de PVV volgend jaar de grote winnaar van de gemeenteraadverkiezingen. Immers bij de laatste Scholierenverkiezing voor de Tweede Kamer haalde de PVV bij de jeugd maar liefst dertig zetels.

 

Grote vraag is nu of de gemeente Goeree-Overflakkee na Den Haag en Almere de derde gemeente wordt waar de PVV in de gemeenteraad van de partij is. Na zijn interview bij Slogo en Groot Goeree-Overflakkee is Jan Zwerus alvast geen onbekende meer op ons eiland.

 

Zwerus noemt zichzelf een halve Flakkeeënaar. Hoe dat zo? Omdat hij hier als kind beginjaren vijftig heeft gewoond. Zijn vader was er in de voormalige gemeente Middelharnis dominee van de Gereformeerde Gemeente. Zwerus werkte in het onderwijs en was directeur van diverse mediabedrijven. In het interview zegt Zwerus op zoek te zijn naar mensen met ballen (dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn).

 

Zwerus zegt verder achter de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te staan die massaal tegen de komst van de zes windmolens waren. “Als op nationaal niveau de partijen vinden dat klimaatverandering komt door uitstoot van CO2, dan kunnen ze hier hoog en laag springen, het gebeurt. Dat noem ik ‘ecologisch Marxisme’. Ze denken zo ideologisch dat ze niet meer van hun mening afwijken.”

 

Zwerus blijkt een man die geen blad voor de mond neemt. Onlangs nog kwam hij in botsing met de PvdA in Provinciale Staten. In een nieuwsbrief van zijn partij beschreef Zwerus zijn visie op de cultuur in het Provinciehuis en de tekst was een PvdA-voorman in het verkeerde keelgat geschoten. In de nieuwsbrief van de PVV van vorige maand noemde Zwerus de statenvergaderingen namelijk een feestje van kleine, zielige incestueuze narcisten. De toon is daarmee gezet. De politiek op Goeree-Overflakkee zal met de komst van de PPV nooit meer wezen wat het was…

 

Inmiddels houdt de SGP zijn hart vast. De komst van de PVV gaat deze partij namelijk stemmen kosten. Héél veel raadszetels kosten. Duizenden kiesgerechtigden uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben nog een serieus appeltje te schillen met de partij die zorgde voor een molenpark in hun achtertuin. Tel daarbij op dat ex- Europarlementariër voor de PVV Lucas Hartong zijn comeback gaat maken in de gemeentelijke politiek… Nog meer kopzorgen dus voor Kees van Dam en zijn mannenbroeders.

 

Frans Evers
12 oktober 2017

Eén klagende omwonende en de skatebaan van Middelharnis is weg. Vraag: Hoeveel bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge wilden geen molens in hun achtertuin?

 

Column - Een skatebaan in het centrum van Middelharnis. Dat was werkelijk uniek. Een sprookje bijna. Ouders van kinderen waren blij dat zij hun skatende kroost in de gaten konden houden. Andere gemeentes kwamen bij ons een kijkje nemen. Wij waren met deze skatebaan een lichtend voorbeeld voor ons omringende gemeenten.

 

Maar de skatebaan aan het Rubensplein in Middelharnis moest verdwijnen. De rechter stelde één klagende omwonende in het gelijk. U leest het goed. Zegge en schrijve één klagende omwonende en het was gedaan met deze unieke voorziening voor onze jeugd!

 

En de gemeente Goeree-Overflakkee ging nota bene niet in beroep. Een grof schandaal was dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad pas informeerden nadat de mogelijkheid om in beroep te gaan, was verstreken. Kostte dat akkefietje wethouder De Jong de kop? Welnee!

 

Net zo min dat de schijnregie van wethouder Tollenaar met het windmolendossier ooit gevolgen zal hebben. Niet één bewoner, maar duizenden direct betrokkenen zetten een handtekening tegen de plaatsing van zes extra windmolens in de nabijheid van hun dorpen. Honderden bewoners leverden een zienswijze in. En wat gebeurt, de christelijke partijen en een verdwaalde liberaal in de raad hebben maling aan deze volksopstand. Die zes molens komen gewoon in de achtertuin van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

 

Vanmorgen las ik in het AD: “…Provincie luistert naar alternatief gemeenten. Polders blijven windmolenvrij…” In dit artikel wordt gesproken van een windmolenproblematiek op Voorne-Putten die zich ook op Goeree-Overflakkee voordoet. Het enige verschil is echter dat de wethouders aldaar in tegenstelling tot wethouder Tollenaar alhier, wel de regie voerden.

 

De polders van Zuidland, Oudenhoorn en Hekelingen blijven namelijk windmolenvrij. Wethouder Henk van de Graad (VVD) van de gemeente Nisselande: “Dit is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de vier gemeenten.” Zijn voorgangster Christel Mourik vocht als een leeuw voor het vrijhouden van de polders, omdat het open landschap de kracht van het eiland is.

 

Maar dat laatste geldt toch ook voor de polders van Goeree-Overflakkee? Intussen zaten wij opgescheept met een gedeputeerde Weber die ons eiland als een afvalput voor windmolens ziet. Waarom neemt deze provinciebestuurder geen voorbeeld aan zijn collega-gedeputeerde Adri Bom (CDA) die zegt dat ze bewust de gemeenten de kans gaf zelf plekken aan te wijzen. “Wij wilden niet over de hoofden van gemeenten regeren.” Zo kan het dus ook.

 

Frans Evers

 

PS Hoorde in de wandelgangen dat de transcriptie van de Tollenaar Tape binnen afzienbare tijd openbaar wordt gemaakt. We houden u op de hoogte.   
9 oktober 2017

Onkruid is ook een deel van de schepping

Groenbeheer van de gemeente Goeree-Overflakkee

NIEUWE-TONGE - “Het liefst zou ik alles doodspuiten.” Of “Ik kom wel even langs met RoundUp.” Bewoners van ons eiland zitten vol frustratie over ‘onkruid’. Vaak nuttige planten, die door onze voorouders werden gegeten of als thee of geneesmiddel werden gebruikt.

Maar zo kijkt een groot deel van de bewoners niet meer naar onkruid. Dat bleek ook tijdens de laatste bewonersbijeenkomst in Nieuwe-Tonge. Klagende mensen over het niet meer spuiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. Schrijnend om mee te maken. Deze houding van ‘Na mij de zondvloed.’

Terwijl ‘onkruid’ een verzamelnaam is voor alle plantjes die we ongewenst vinden. Het woord ‘vuulte’, het Flakkeese woord voor onkruid, geeft de onkunde en de afkeer goed aan. Als rentmeester vinden de meeste bewoners dat groen alleen moet staan waar zij willen. Vergeten ze niet dat de hele schepping van de Heere komt?  Ook de vuulte?

Bekijk het eens anders. Door niet meer te spuiten met gif, vergiftigen we niet meer onze bodem en grondwater. En onze bodem, daar moeten we het toch van hebben. Dat is onze voedingsbodem. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus in plaats van trots te zijn op het feit dat de gemeente er alles aan doet om gif in onze bodem en grondwater te voorkomen, is een groot deel van onze bevolking nog steeds bereid om alles dood te spuiten.

Is het zo moeilijk om een oplossing te bedenken? Zelf heb ik twee jaar geleden in enkele uurtjes de hele straat schoon gemaakt. Gewoon met een aardappelmesje. Gewoon met wortel en al eruit. Is er niets te organiseren met enkele bewoners, jongeren of schoolklas? Burendag? Lekker buiten bezig. Samen een klusje klaren. Je hoofd leeg maken.


Maria Evers6 oktober 2017

Veiliger oversteek gaat nog jaren duren

Bewonersavond Nieuwe-Tonge van de dorpsraad

door: Maria Evers

NIEUWE-TONGE -  Diverse onderwerpen stonden op de agenda van de bewonersavond georganiseerd door de dorpsraad. Belangrijke onderwerpen ware de plaatsing van de windturbines bij Battenoert, de verkeerssituatie, nieuwbouw, leefbaarheidsplan en lancering website (www.dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl). Niet veel bewoners waren dinsdagavond naar de avond in Ons Dorpshuis gekomen.Voorzitter van de dorpsraad mevrouw Anne-Karin Guijt opent de bijeenkomst. Ze deelt mee dat de dorpsraad sinds december 2016 een stichting is geworden met een eigen bankrekening. Ze legt uit dat de dorpsraad heeft besloten ‘toelichting door de coalitie over standpunt dossier windpark Battenoert’ van de agenda te halen, nadat hierover veel reuring ontstond in zowel Oude-Tonge als Nieuwe-Tonge.

Op de agenda ook het terugkerende onderwerp: de plannen om de wegen en kruisingen rond het dorp aan te pakken. Gastsprekers over dit onderwerp waren Tea Both (CDA) en een woordvoerder van de provincie. Omdat de provincie de gehele weg als één project wil aanpakken, inclusief verbeteringen bij traject Melissant/Dirksland en de rotonde met fietstunnel bij ingang Middelharnis, kan het nog wel even duren voor de eerste spa de grond in gaat. Door al die extra aanpassingen wordt het totaalbedrag 8 a 9 miljoen hoger dan aanvankelijk geraamd was. Hij hoopt dat het werk 2022 klaar is. “Dan is Nieuwe-Tonge vast weer als laatste aan de beurt”, vat iemand de frustraties samen, die leven in het dorp. Een van de bewoners is zelfs zo gedesillusioneerd, dat hij tijdens de behandeling van dit onderwerp, boos wegloopt “Laat je toch weer niet in de maling nemen”, bijt hij de voorzitter van de dorpsraad toe.

Oversteek N215
“Eind jaren tachtig hebben we, twee moeders, nog actie gevoerd voor het veiliger maken van de oversteek van de provinciale weg. Onze kinderen waren toen nog klein. Inmiddels hebben die zelf al weer kinderen. Waarom geen stoplicht? Bij een tankstation (De Tille) kan dat zo. Met sensoren in de weg, zodat niemand voor niets staat te wachten. Maar ja daar geldt een economisch belang”, zegt een zwaar teleurgestelde inwoner.

Bruggetje Battenoord
Een bewoner vraagt aan de aanwezige kernwethouder Markwat, hoe de stand van zaken is met het bruggetje dat tussen de Pieterweg en het landgoed, de verbinding moet maken naar het haventje. Het bruggetje ligt al enkele jaren aan de kant op het landgoed. Omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn, ligt de zaak gecompliceerd. Nu is het weer wachten op het Waterschap, dat eens in de zes jaar de sloten baggert. Markwat hoopt dat binnenkort de sloten bij Battenoord aan de beurt zijn en dat daarna, hopelijk eind van dit jaar, het bruggetje geplaatst kan worden.Rampslachtoffers

Positief nieuws kan de dorpsraad melden over het opknappen van het gedeelte van de begraafplaats waar de slachtoffers van de Watersnoodramp liggen. In samenwerking met de buitendienst van de gemeente is de plek fors aangepakt. Zijn er in overleg met nabestaanden, graven gedraaid en is er nieuwe bestrating aangelegd. Er is hard door de dorpsraad aan gewerkt en een compliment is zeker op zijn plaats.

Levensreddend nieuws
Wanneer buiten kantoortijden iemand onwel wordt, blijken de AED’s in het dorp onbereikbaar. Huisartsenechtpaar De Jager won met de oplossing van een puzzel van de Hartstichting een AED die ze ter beschikking stelt aan het dorp. Aan de buitenmuur naast de praktijk aan het Korteweegje 1, hangt nu een AED. Deze is 24 uur per dag en ook in het weekend beschikbaar. “Een belangrijke aanwinst voor het dorp.”

Vernieuwde website
Dick Jonker, lid van de Dorpsraad loopt met de aanwezigen door de vernieuwde en gemoderniseerde website ‘dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei’.  Hij roept iedereen op, om vanuit de verenigingen informatie en nieuws aan te leveren zodat de website een goed beeld geeft van het dorp voor zowel eigen inwoners als mensen van buiten die wat meer over Nieuwe-Tonge willen weten. De dorpsraad roept de bewoners op om ideeën in te leveren, foto’s ter beschikking te stellen voor de website en aanvragen voor financiële ondersteuning op tijd in te leveren. Als laatste vraagt de dorpsraad inwoners om hulp bij het uitvoeren van haar taken.
4 oktober 2017

Blauwe golf ongewenst in historisch Goedereede

(Eilanden Nieuws 4 oktober 2017)


3 oktober 2017

Nagekomen bericht van Willy Heintjes van de Vitale Kernen

Beste mensen, heb zojuist Anne Karin van de dorpsraad Nieuwe-Tonge aan de lijn gehad. Haar sterk geadviseerd om de politiek buiten de dorpsraden te houden. Haar aanspreekpunt voor gemeente zijn de ambtenaren en de kernwethouder. Wanneer het podium wordt gegeven aan nu de coalitie over het winddossier dan wil ik daar dan ook m'n zegje kunnen doen als oppositiepartij.

Blijkbaar komt vanavond ook Tea Both (CDA) praten over de N215. Ook dit vind ik een ongewenst podium bij een dorpsraad. Anne Karin zou een en ander bespreken met haar medebestuurders.


2 oktober 2017

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge,
ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (4)


De raadsvergadering van 28 september 2017 is massaal gevolgd door de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Naast aanwezigen in de raadzaal hebben velen de vergadering gevolgd via internet.

Het verloop van de vergadering is ingeslagen als een bom… De coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD hebben de genadeklap uitgedeeld aan de woongemeenschappen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Zij maken het mogelijk dat Deltawind en partners zes extra windturbines rond de dorpen bouwen.  Het eindvonnis voor de leefbaarheid in beide dorpskernen is terug te voeren op het niet massaal reageren van de bevolking, nota bene vier jaar geleden, op de besluiten rond aanwijzing van zoeklocaties van windturbines op Goeree-Overflakkee.

Genoemde partijen kunnen in hun beleving niets anders dan Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge belonen met extra windturbines. Het lijkt erop dat deze dorpsgemeenschappen boete moeten doen voor het niet laten horen van een massale proteststem bij de oorspronkelijke plannen uit 2013/2014.

De coalitiepartijen staan voor mededogen, zij kunnen de emoties in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge begrijpen, maar doen er vervolgens niets mee. Ja, zij leggen nogmaals vast op valse procedurele gronden, dat zij een zegen zijn voor beide dorpen door te verkondigen dat door hun toedoen er maar zes extra windturbines worden bijgeplaatst. Wie gelooft hen nog, nu de grondslag voor zo’n besluit, een verzonnen grondslag is, een list om op basis van angst, gezaaid door Deltawind en partners, geen inhoudelijke beoordeling te hoeven uitvoeren. Hoe gemakkelijk worden de dorpsgemeenschappen, uiteraard figuurlijk, de nek omgedraaid. Daar moeten de leefgemeenschappen blij mee zijn…

Het vonnis van de coalitiepartijen is het gesprek van de dag. Gevoelens van ongeloof, ontzetting, boosheid en verlies aan vertrouwen in de politiek zijn de heersende gevoelens bij veel mensen. Het zal toch niet waar zijn…wordt veel gehoord, … ja het is waar!

Met ingang van 28 september zijn de twee dorpsgemeenschappen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee te beschouwen als gedegradeerde dorpsgemeenschappen. Niemand wil er meer wonen,.. wie kiest er voor om elke dag geconfronteerd te worden met een uitzicht op meer dan 50 windturbines, geconfronteerd te worden met geluidsoverlast enzovoorts. Het begin van een uitsterfconstructie is in gang gezet,… dan kunnen er nog wat turbines bij, .. tot het putje helemaal vol is!

Opgetekend in de wandelgangen is de korte, maar o zo krachtige opmerking van een inwoner: “Voorstemmers voor Battenoord hebben eigenlijk maar één argument. Ze moeten daar gewoon komen en ik wil niet naar een alternatief gebied kijken”. Dit is de geest die dwaalt in de hoofden van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

Dat er een alternatief is blijkt uit de benadering van het winddossier door de zogenaamde oppositiepartijen PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid, Fractie Maliepaard en Fractie Van der Meer. Deze partijen zeggen op inhoudelijke gronden NEE tegen het besluit van SGP, CDA, CU en VVD. Wacht in ieder geval af tot nadere onderzoeken zijn uitgevoerd en zwicht niet voor de druk van Deltawind en partners. Niets van dat al heeft mogen baten.

SGP, CDA, CU en VVD hebben haast met het besluit. Waarom die haast, nou… Deltawind en partners verliezen subsidie als niet snel een besluit wordt genomen. In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoe sneller een besluit wordt genomen, des te eerder is de kiezer dit belachelijke besluit, door sommigen aangeduid als “zwarte bladzijde” vergeten. Dit besluit moet zo snel als mogelijk uit de hoofden van de kiezers gehaald worden, moet er als het ware “uitwaaien” om het in windtermen te zeggen.

Voorlopig mogen de coalitiepartijen erop rekenen dat dit besluit niet wordt vergeten. Dit snappen zij ook, vandaar dat op de aanstaande dorpsraadvergadering in Nieuwe-Tonge (3 oktober 2017) enkele raadsleden aanwezig zijn om een toelichting te geven op de voortgang van het winddossier.  Gaan zij proberen recht te praten wat niet recht te praten is?

Vorig jaar werd de jaarlijkse vergadering bezocht door heel veel mensen, ..niet uit te sluiten is dat veel mensen hun vertrouwen in de politiek hebben verloren en niet meer komen opdagen. Of komt men dan toch nog opdagen om te horen dat de veilige oversteek bij de N 215 met medewerking van de provincie na pakweg 30 jaar nog even op zich laat wachten…. Hoe schril kan de tegenstelling zijn!

 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei

Dorpsraad Oude-Tonge

Stichting Mallemolens

 

 
30 september 201729 september 2017
 

Wethouder Tollenaar dronken achter het stuur

Column - Zoals verwacht heeft het christelijke stemvee zich tijdens de raadsvergadering van 28 september aan de hand van SGP fractievoorzitter Kees van Dam als makke lammeren naar de slacht laten lijden. 16 zwartjurken en een VVD lafaard stemden voor het duivelse plan van Deltawind om nog eens 6 extra windturbines te plaatsen in de achtertuin van de burgers van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Ondanks verwoede pogingen van de oppositie om eerst goed te laten onderzoeken of het écht wel noodzakelijk is deze beslissing nu al te nemen, moest en zou voor 1 oktober de kogel door de kerk. Zo niet, dan zou de mogelijkheid bestaan dat Deltawind een enorme zak subsidiegeld mis zou lopen. En dat is nu precies waar het over gaat; geld. Dankzij de voor een beter milieu bedoelde subsidie van de overheid, zijn directie en de 8 werknemers weer een aantal jaren verzekerd van inkomen. Plus dat de leden van Deltawind de komende jaren een meer dan riante rente kunnen opstrijken. 

Na afloop van de raadsvergadering leek de feeststemming binnen de coalitie nog even om te slaan in een grafstemming toen wethouder Tollenaar weer eens dronken achter het stuur van zijn auto bleek te zitten. Onderweg naar het feestje van Deltawind reed Vrolijke Frans, deze keer dronken van geluk, over de Flakkeese wegen. Raampjes open en luid zingend over ’t hijgend hert der jacht ontkomen..

van onze politieke verslaggever


29 september 2017

Hoe bedoel je een zwarte bladzijde?!

 

Column - Zestien christenen en één liberaal laten duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in de kou staan. Met zeventien tegen elf gaven de christelijke partijen unaniem het groene licht om Oude-Tonge te laten omsingelen door 52 molens en Nieuwe-Tonge door 44 molens.

 

Centrale vraag was voor ieder weldenkend mens of beide dorpen niet ietwat overbelast werden door zoveel molens. Zou het woongenot van die duizenden inwoners daarmee niet worden aangetast? Dat het woongenot zal worden aangetast met zoveel molens vonden de PvdA, Vitale Kernen, Fractie Maliepaard, Fractie Van Alphen en Fractie Van der Meer.

 

Henk van der Meer en Jaap Willem Eijkenduijn deden nog een wanhopige poging om uitstel van stemming op basis van een publicatie van de Raad van State. Maar zoals de afgelopen vier jaar met elke motie/voorstel gebeurde, werd dit verzoek van de oppositie door de SGP en consorten afgeschoten.

 

Waarom die haast om te beslissen? Domweg omdat er voor begin oktober een dikke vette subsidie moet worden binnengeharkt! Dat noemt Kees van Dam van de SGP ‘je verantwoordelijkheid nemen’. Het moest en zou er gisterenavond doorgedrukt moeten worden. Dus sloten de gelederen van de SGP zich. Mogelijke dissidenten Adrie van Gurp en Martin Wilstra lieten zich als stemvee de mond snoeren.

 

Het failliet van de politiek op Goeree-Overflakkee werd door genoemde Wilstra van de SGP pijnlijk in beeld gebracht. Hij stemde tegen alle verwachtingen in, met zijn mannenbroeders mee. Ondanks dat wilde hij een stemverklaring uitbrengen. Immers toen hij nog geen raadslid was, was hij als inwoner van Nieuwe-Tonge de drijvende kracht tegen uitbreiding van windpark Battenoert.

 

Maar sinds hij is beëdigd als raadslid, is hij op de schoot van de grote leider Kees van Dam gaan zitten en is diezelfde Wilstra voor het plaatsen van extra molens voor zijn dorp Nieuwe-Tonge. En dat verwerpelijke gedrag en gedraai wilde hij nog van een stemverklaring voorzien ook! Dat is dus het bedenkelijke niveau van de mensen die ons in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

 

In tegenstelling tot de SGP en consorten heeft de VVD verdeeld gestemd. Fractievoorzitter Rein Osinga stemde tegen meer molens.  Eric van Noordt Wieringa was voor meer molens. Maar de arme Eric moest van de nieuwe VVD-fractievoorzitter Addy Rijerkerk wel voor stemmen, als hij op een verkiesbare plek wilde komen te staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Zo zijn onze manieren bij de VVD.

 

Samengevat houdt de SGP met negen zetels in de raad een ijzeren greep op de bevolking van Goeree-Overflakkee. Deze christelijke partij schroomt namelijk niet om twee kleine dorpen te laten omsingelen door in totaal 96 molens inclusief achtergronddecor van  34 megamolens van de Krammer! 

 

Frans Evers


28 september 2017

Visie van Fractie Maliepaard over windmolens tijdens de raadsvergadering van 14 september 28 september 2017

Socialistische visie op een molentje meer of minder in de achtertuin
van de dorpen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge

26 september 2017

Nog een nieuw diersoort op Goeree-Overflakkee

Nadat vorige week bekend werd dat een nieuw vogelsoort, de aasgier, zich definitief op Goeree-Overflakkee heeft gevestigd, zal aanstaande donderdag blijken dat zich op ons mooie eiland nog een nieuw diersoort heeft gehuisvest: het stemvee. Het meest bijzondere van deze recente ontdekkingen is wel dat het ene diersoort een gevolg is van het andere. Zonder aasgieren geen stemvee.

De druk van Deltawind op de lokale politiek is dusdanig groot, dat coalitieleider Kees van Dam (SGP) deze week alles in het werk moet stellen om een meerderheid in de gemeenteraad zover te krijgen in te stemmen met de duivelse plannen voor uitbreiding van de windparken bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Nu staat van Dam bekend als een autoritaire leider die ‘zwakke broeders’ met straffe hand er onder houdt. Dit windmolendossier heeft er echter voor gezorgd dat er voor het eerst in deze coalitieperiode serieuze scheurtjes ontstaan in de eens zo hechte coalitie.

Enkele weken geleden stapte Henk van der Meer uit de VVD-fractie. Van der Meer is overigens tegen de coalitieplannen op windmolengebied. Vervolgens heeft VVD-fractievoorzitter Rein Osinga aangegeven ook tegen de plannen voor uitbreiding van de windparken bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te zullen stemmen. Hij stemt tegen omdat hij het zat is, na vier jaar lang geterroriseerd te zijn door de SGP. Als klap op de vuurpijl heeft ook SGP-fractielid Wilstra (woonachtig in Nieuwe-Tonge) laten weten tegen de verwerpelijke windplannen van zijn eigen coalitie te willen stemmen.

Van Dam zal de laatste dagen voor de belangrijke raadsvergadering dus optimaal gebruik gaan maken van de angstcultuur binnen de coalitie waar alles, ook de inhoud, ondergeschikt is aan macht. Stel je voor dat er nog meer coalitieleden ‘met verstand’ gaan stemmen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is de stemming over het winddossier tijdens de raadsvergadering van donderdag namelijk een uitgelezen mogelijkheid voor de volksvertegenwoordigers om te laten zien wat hun achterban werkelijk wil. Of zal van Dam zo machtsbelust blijken te zijn dat hij van de coalitie eist dat zij hém een plezier doen en zich dus als stemvee naar de slachtbank laat leiden?
 

onze politieke verslaggever26 september 2017

Advocaat mr. P. De Lange levert het door Kees van Dam gevraagde overzicht in bij de gemeente Goeree-Overflakkee met het totaal aan Megawatt wind op het eiland. Hij berekent dat het genoeg is om aan de windopgave van de provincie te voldoen. Oordeelt u zelf.26 september 2017

"Realisatie is overbodig. U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."

Advocaat mr. P. De Lange houdt woord

Naar aanleiding van zijn inspreken bij de afgelopen raadsvergadering en vragen van Kees van Dam, voorzitter SGP, komt mr. De Lange met de feiten. Zijn conclusie is dat de bouw van 6 extra windturbines op Battenoord niet nodig is, om aan de windopdracht van de provincie te voldoen. "Realisatie is overbodig. U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."


Hij stuurde onderstaand (met tal van excelsheets en staatjes) naar burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het is nu aan burgemeester en wethouders om de gemeenteraad te informeren en adviseren. 

1. REALISATIE LOCATIE BATTENOORD IS OVERBODIG
Zoals onder punt 1. van mijn inspraakreactie gesteld is de realisatie van locatie Battenoord overbodig. Uit de kaart, detaillering en het overzicht blijkt specifiek welke bestaande locaties, turbines en windparken en voor welke vermogens zijn gerealiseerd of nog kunnen worden gerealiseerd. Deze leveren alleen al een totaal aan opgesteld windvermogen op van 229,45 MW, overigens nog zonder dat gekozen is voor de meest optimale en meest rendabele invulling binnen de gestelde randvoorwaarden van deze geschikte locaties. U voldoet met realisatie daarvan mitsdien ruimschoots aan uw eigen ambities en aan de overeengekomen inspanningsverbintenis met de Provincie Zuid-Holland. Het resultaat overtreft bij die stand van zaken dan zelfs nog het resultaat van de voorgenomen inspanningen. Daaruit volgt dan evident dat realisatie van Windpark Blaakweg en Windpark Suyderlandt niet is vereist en in zekere zin zelfs overbodig is. 

Daarbij is voor de nog te realiseren windturbines conservatief gerekend met een gemiddelde per turbine van 3,4 MW. Bij hantering van 3,5 MW per turbine wordt een totaalresultaat behaald van 234 MW aan opgesteld vermogen en bij 3,6 MW per turbine zelfs in totaal 239 MW.

Uit de 'Lijst turbines' blijkt welke fabrikanten gangbare type windturbines aanbieden, met welke rotordiameter en welk vermogen in aantal MW's kan worden bereikt. Daaruit blijkt van een gemiddeld aantal MW's per turbine van (69,95 / 19 = ) 3,68. 

Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter. Deze heeft, afhankelijk van de fabrikant, een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs 4,3 MW. 

Genoemde getallen zijn ook alleszins reëel en volledig te objectiveren. Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter en levert - afhankelijk van genoemde fabrikanten - een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs thans 4,3 MW op. De ontwikkeling in de tijd naar hoogte en vermogens van windturbines blijkt uit onderstaand grafiekje. Aan de grafiek kan nog toegevoegd worden een kort overzichtje, gebaseerd op 'Windstats'. Daaruit blijkt dat voor min of meer nabijgelegen windparken al in 2006 (ten minste) 3 MW per turbine wordt gerealiseerd bij een tiphoogte van slechts 120 meter, terwijl in 2014 in Zierikzee al bij een tiphoogte van (slechts) 130 meter 3,4 MW per turbine wordt gerealiseerd. 

Windpark Oost-Flakkee / Anna Wilhelmina rekent ook met een opgesteld vermogen per windturbine van 3.4 MW. 

Naast genoemde onafhankelijke bronnen kunnen onafhankelijk deskundigen, zoals deskundigen verbonden aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines of personen als de heer Johannes Houtsma genoemde getallen, weergaven en opgaven onverkort en objectief bevestigen. 

Uit het voorgaande volgt dat naar objectieve normen en maatstaven de gestelde opgave reëel kan worden ingevuld en behaald zonder realisatie van Windpark Battenoord. 

Overigens is het voorgaande ook nog op een andere manier te beredeneren. De opgave van 225 MW is gebaseerd op een 3 MW windturbine. Er staat aan MW 42,45 MW, dus er dient 183 MW te worden bijgebouwd. Als genoemde 3 MW vervangen wordt door 3,4 MW staat de nieuwbouw niet voor 183, maar voor 207 MW. Samen met de bestaande ruim 42 MW maakt dat dan 249 MW. Bij het vervallen van Windpark Battenoord (19 MW) blijft in dat geval nog 230 MW over; zelfs bij 3,3 MW blijft ruim 225 Mw over. Bij 3,5 wordt dat zelfs 237 MW. 


2. ER ZIJN GOEDE ALTERNATIEVEN VOOR LOCATIE BATTENOORD
Subsidiair is het volgende opgemerkt. Er zijn goede alternatieven voor locatie Battenoord. Voor het gebied G7 (Locatie Battenoord) geldt dat interferentie met het in aanleg zijnde Windpark Krammersluizen wordt verwacht en dat het gebied slechts beperkt ruimte bied. Daarom scoort dit gebied 'rood'. Windpark Diederik bij Melissant heeft die beperkingen niet, scoort ook beter dan Battenoord, heeft reeds succesvol een plan-MER doorlopen en is geschikt. Dat windpark biedt daarmee een volwaardig alternatief. Dat alternatief is ook al eerder aangedragen en beschikbaar. Mogelijk dwingt zelfs toetsing volgens de ADC-criteria of de V2-toets tot het realiseren van Windpark Diederik in plaats van Battenoord.

Gelet op de kennelijke wens van delen van uw raad om "namens de bewoners geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor waarschijnlijk 9 molens en daarom te kiezen voor 6 molens" ligt mitsdien concreet de mogelijkheid voor te kiezen voor realisatie van Windpark Diederik in plaats van Windpark Battenoord en daarmee te kiezen voor 0 in plaats van 6 windturbines aldaar. Overigens zijn de bewoners zelf niet naar een mening gevraagd noch betrokken geweest, terwijl de constructief oppositie voerende dorpsraden en hun bewoners klip en klaar hebben aangegeven dat enig draagvlak voor realisatie van Windpark Battenoord volstrekt ontbreekt. 

Er zijn overigens nog meer alternatieven. Er is op Goeree-Overflakkee massaal steun voor de locatie N59 / Haringvliet. De opmerking dat plaatsing in Natuurgebied dit onmogelijk zou maken wordt gelogenstraft door tal van plaatsingen in dergelijke gebieden, terwijl ook de Provincie Zuid-Holland op dat vlak ook al precedenten kent. Uw verantwoordelijk wethouder zijn in dat kader al uitgewerkte voorstellen aangereikt. Datzelfde geldt overigens ook met zoveel woorden voor het aanlandingsgebied van de N59 ten zuidoosten van Den Bommel (Hellegatsdam).  

 
25 september 2017

Eilanden Nieuws 22 september Abonnee-uitgave

Henk van der Meer krijgt van VVD-top stank voor dank
24 september 2017

 

Aan de raadsleden van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee

Koningin Julianaweg 45

3241 XB Middelharnis.

 

Onderwerp: Motie inzake aanpassing begrenzing windlocatie Battenoord

 

Middelharnis, 24 september 2017.

 

Geachte raadsleden,

 

Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 september 2017 komt in de besluitvormende fase de motie genoemd onder  agendapunt 11.17 ter stemming. Ons verzoek is hier het plaatsingsgebied Van Pallandtpolder in mee te nemen of een gelijkwaardige motie voor op te stellen, opdat de bewoners van Park Nieuw-Zeeland te Middelharnis er zeker van kunnen zijn, dat in de toekomst bij een mogelijke up-powering van de Eneco lijn opstelling in de Van Pallandtpolder, er een gelijke afstand tussen windturbines en woonkern wordt gehanteerd zoals in deze motie is voorgelegd.

 

Ter onderbouwing:

 

In onze zienswijze van 17 februari 2014, in reactie op het onderwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee windenergie van 6 januari 2014, hebben wij destijds al aangegeven dat wij het ingetekende plaatsingsgebied Van Pallandtpolder niet acceptabel vinden en verzocht dit te wijzigen. Het gebied is ingekleurd inclusief de bestaande Eneco lijnopstelling, waarvan de eerste van de zeven windturbines op 360 meter van onze woonkern staat.

 

Vanaf dag 1 begrepen wij wel wat de juridische waarde van deze inkleuring is. Ondanks alle beloften van wethouder Tollenaar dat de gemeente de regie heeft en houdt en dat bij mogelijke up-powering de 900 meter motie van kracht zou worden, hadden wij daar na gesprekken met Eneco, met gegronde redenen, minder vertrouwen in dan de wethouder zelf. De lijnopstelling van Eneco staat op eigen grond en wanneer zij zich aan de wet houden, kan bij mogelijke up-powering een eerste windturbine op 450 meter van onze woonkern komen te staan. En niet onbelangrijk en met de laatste inzichten: mocht de gemeente hier geen medewerking aan willen verlenen dan kan Eneco zich dus wenden tot de provincie en heeft de bevolking van Park Nieuw-Zeeland het nakijken.

 

Hoogachtend en vertrouwende op inwilliging van ons verzoek,

 

Werkgroep Windpark Pallandt Nee

Samengesteld op verzoek van het bestuur VvE.

Namens de bevolking van Park Nieuw-Zeeland.

 

 
22 september 2017
 

Nieuw vogelsoort gespot op Goeree-Overflakkee

Column - Was er in het verleden op Goeree-Overflakkee al sprake van een walhalla voor grote aantallen vogelsoorten, met de bouw van grote aantallen megawindmolens komt daar nog een vogelsoort bij; de aasgier.Bij monde van Deltawind beleidsmedewerker Andries Middelbos wordt de laatste maanden steeds duidelijker dat de eens zo idealistische windclub Deltawind is omgevormd naar een groep investeerders die haar geldelijk gewin door niets en niemand laat stoppen. Kosten wat kost, de duivelse windmolenplannen van Deltawind moeten doorgaan! Deltawind zet zelfs de lokale politiek onder druk door te dreigen dat als de huidige plannen niet door kunnen gaan, in de toekomst nog meer en nog grotere molens gebouwd zullen worden.

Vliegveld, kassenbouw en windmolens
Tijdens een interview met de lokale omroep Slogo eerder dit jaar, zei Middelbos dat hij als kind naast het spoor woonde en hij als het ware gewend raakte aan het geluid van de voorbij razende treinen. Het zou de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge toch ook moeten lukken te wennen aan de nadelige gevolgen van de grote aantallen windmolens van Deltawind? Eerder had Middelbos zich al in het openbaar afgevraagd wat de inwoners van Oost-Flakkee nu eigenlijk wél willen; ze willen geen vliegveld, ze willen geen massale kassenbouw en nu zijn ze weer tegen de uitbreiding van windmolenparken. Wel mijnheer Middelbos, het overgrote deel van de inwoners van Oost-Flakkee wil de omgeving graag zoveel mogelijk houden zoals deze nu is; rustig, ruimtelijk met zo weinig mogelijk horizon vervuiling.

Dominante minderheid
Als de geplande uitbreiding van de windmolenparken doorgaat, betekent dit dat de Flakkeese gemeenschap zich moet aanpassen aan de wensen van een zeer kleine groep (nog geen 5% van het  totale aantal inwoners van Goeree-Overflakkee) geldgraaiers,  aasgieren! Te gek voor woorden, dat zo’n kleine minderheid de dienst uitmaakt en de coalitie met zwakke knieën een knieval maakt.

 

Onze windmolendeskundige

 

 


20 september 2017

Het ‘Stille Leed’ van de bewoners van het Fort

 

OOLTGENSPLAAT - Het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan voor het Fort ligt er. 305 bladzijden, een hele kluif om door te nemen. De bewoners van het Fort zijn stil. Te stil... Waarom, vraagt u zich af?

 

Nou, heel simpel, ze doen iets wat niet mag. Wonen in een chalet op het Fort. Schoorvoetend gedaan ongeveer 15 a 20 jaar geleden. De makelaar die breed lachend vertelde dat het mocht. En iedereen deed het, dus waarom jij niet?
 

Prachtige nieuwe chalets werden er geplaatst. iedereen ging voortvarend aan de slag om zijn plekje mooi te maken. Chalets waarvoor hypotheken werden aangegaan. Met een brief in de hand, waarin de Gemeente aangaf dat het in het vigerende bestemmingsplan paste, dacht iedereen dat het ok was.

 

En nu, na 20 jaar, staan de ‘bouwsels’ zoals de Gemeente ze noemt, illegaal.
 

Na jarenlange spanningen, gemangeld door de vorige eigenaar, denkend dat het met een nieuwe eigenaar wel goed zou komen en er eindelijk rust op het park zou komen, nu verschijnt daar de hakbijl van de Gemeente. Uw chalet staat illegaal!! En permanent wonen is nog nooit toegestaan. Wonderlijk toch, dat de Gemeente in het verleden zelf mensen op het Fort plaatste en ze ook daar inschreef.

 

Het wordt niet begrepen door de bewoners van het Fort. Hoe kan het dat ongeveer 40 % van de bewoners ingeschreven staat in het basisregister van de Gemeente op hun adres op het Fort, en daar niets van gehoord heeft dat je er toch niet permanent mag wonen? Hoe kan het dat je trouw ieder jaar WOZ en Waterschap betaalt en niemand bij de Gemeente zegt dat dit illegale ‘bouwsels’ zijn?

 

En nu? Houden de bewoners nog steeds hun mond. Waarom? Omdat het merendeel 50+ is. En nog wel veel ouder. Waar moeten zij heen? Wat moeten ze met hun hypotheekrestant? Maar vooral je mond niet open doen, want dan kom je in beeld bij de Gemeente. Vooral niet praten over je slapeloze nachten, ruzies met je partner, hartkloppingen en depressieve gevoelens.

 

En de Gemeente? Die lacht in haar vuistje, want die kan, geruisloos en zonder tegenwoord, haar plannen doorzetten om, te beginnen met de bovenkant, de bewoners met een ‘verhuiskostenvergoeding’ weg te sturen.

 

Want ze hebben toch iets gedaan wat niet mocht..........

 

Joke Heijligers-van Hooff eigenaar van een chalet op de bovenkant.17 september 2017

Tekst inspreken Arie Swaneveld tijdens raadsvergadering 14 september 2017


Geachte raad, burgemeester, toehoorders

 

Mijn inspreken gaat over een pijnlijk dossier dat de burgemeester in ernstige verlegenheid zal brengen en dat tot op heden binnenskamers is gehouden.

 

Tijdens mijn inspreken bij de raadsvergadering in maart heeft de burgemeester u na mijn inspreken gezegd dat wij met de Commissaris der Koning hebben afgesproken over dit dossier niet naar buiten te treden. 

 

Dat is niet waar! Mede namens de heer Labee kan ik u zeggen dat wij tijdens dit gesprek, waarbij burgemeester Grootenboer en interim burgemeester Lokker aanwezig waren, duidelijk hebben gemaakt dat wij ons met alle middelen die ons ter beschikking staan, zullen blijven inzetten tegen het onrecht wat ons is - en nog steeds wordt - aangedaan. En dat wij hiermee doorgaan tot we niet meer kunnen.

 

Voor de vakantie heb ik wederom ingesproken en gesteld dat de burgemeester over documenten beschikt, die ze weigert door te sturen naar de rechtbank. Na mijn inspreken reageerde de burgemeester deze keer dat zijzelf met de Commissaris had afgesproken hierover niet naar buiten te treden. Daarom zou zij het presidium tijdens de eerstvolgende vergadering nader informeren.

 

Mijn stelling vond in het presidium kennelijk gehoor, want ik werd namens het presidium uitgenodigd mijn bewering te staven door een nauwkeurig overzicht te leveren van de ontbrekende stukken. Onze advocaat heeft het heldere bewijs geleverd middels een brief waarin hij precies aangeeft welke documenten de rechtbank niet hebben bereikt. Alles is ter hand gesteld aan de burgemeester en de griffier.

 

Intussen had de Commissaris een brief geschreven met een afschrift aan het college. Hierin staat kort samengevat dat raadsleden en de raad hierin in eerste lijn zelf verantwoordelijkheid hebben te nemen. Daarbij gaf hij het advies mee deze problematiek met collega-raadsleden onder elkaar te bespreken.

 

Een aantal raadsleden heeft het advies van de commissaris serieus genomen en zijn verantwoordelijkheid genomen. Deze raadsleden hebben de burgemeester dringend geadviseerd de documenten naar de rechter te sturen.

 

In goede volgorde, is het nu voor de burgemeester zaak de bewijsstukken aan te leveren bij de rechter. Opgelost, zou je denken.

 

Ik heb vanmorgen  contact gehad met mijn advocaat. Hij vertelde mij dat de documenten nog steeds niet bij de rechtbank zijn gearriveerd. Ondanks het heldere bewijs en de adviezen, nodig om onze rechtszaak rechtmatig te doen laten verlopen, zijn de documenten nog steeds niet gestuurd naar de rechtbank. Daarom sta ik weer hier.

 

De burgemeester stelt enerzijds dat het inzenden van de documenten de uitspraak zal vertragen. Dat is de burgemeester zelf aan te rekenen. Wat zij  heeft al alle kansen en tijd gehad deze documenten tijdig bij de rechtbank in te brengen. En dat een rechtvaardige oplossing van deze zaak, al ruim tien jaar op zich laat wachten, is uitsluitend te wijten aan de voortdurende tegenwerking vanuit de gemeente.

 

Anderzijds stelt de burgemeester deze documenten niet te willen doorsturen omdat zij vindt dat ze geen toegevoegde waarde hebben, c.q. niet relevant zijn. 

 

Een ieder die de bedoelde documenten leest en slechts een grammetje verstand van zaken heeft zal meteen begrijpen waarom de burgemeester deze documenten weigert door te sturen.  En tegelijkertijd inzien dat ze wel degelijk van grote waarde zijn, omdat het hier gaat over de juridische kern van de kwestie.

 

Me dunkt. Er is voor de Burgemeester helemaal geen keuze meer te maken! Eerst ontkennen dat deze documenten bestaan. En als blijkt dat ze wel degelijk bestaan en relevant zijn, doet ze niets en doet ze er het zwijgen toe!

 

Wij gedupeerde ondernemers doen nogmaals een beroep op u burgemeester om de documenten onverwijld door te sturen naar de rechtbank. Het is nodig voor een eerlijke rechtsgang.

 

En tot de raad wil ik zeggen. Kom raadsleden, hier is daadkracht op zijn plaats, om een eerlijke rechtsgang te doen laten plaats vinden, die onze rechtsorde past. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat onrechtmatig bewijsstukken achter worden gehouden. Dit is een gegeven waar ik nog eens op wijs.

 

Volg het goede voorbeeld van een aantal raadsleden die u reeds zijn voorgegaan!

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 

Arie Swaneveld

Hieronder een van de stukken die door de burgemeester tot op heden niet zijn doorgestuurd naar de rechtbank.

 

Van: A.T. van Gurp
Verzonden: dinsdag 8 juli 2014 14:19
Aan: Grootenboer, Ada
CC: Koningswoud, Piet
Onderwerp: reactie op brief AKD
 


Geachte burgemeester, beste Ada, 


Aan u als portefeuillehouder juridische zaken wil ik u het volgende meedelen. Mij bereikte een brief van AKD gericht aan de rechtbank inzake Gemeente Goeree-Overflakkee/ Deltahout- Labee aangaande twee getuigenverklaring van twee ambtenaren. 
 

Mij troffen een aantal passages waar de waarheid geweld wordt aangedaan en daarom voel ik me genoodzaakt te reageren. Het betreft in beide verklaringen een passage waarin geschreven wordt dat besluitenlijsten  en het verslag van de collegevergaderingen    ter inzage lagen voor de gemeenteraad in de zogenaamde raadskamer en dat door kennisgeving van beide stukken de raad volledig werd geïnformeerd. 


Ik heb ernstig bezwaar tegen deze passages.

In de bijna 19-jarige periode dat ik deel uit maakte van de gemeenteraad van Oostflakkee heb ik nooit verslagen van de collegevergaderingen in de leeskamer aangetroffen. Wel besluitenlijsten. We kregen de belangrijkste stukken thuis bezorgd. De onderliggende stukken ging ik in de leeskamer lezen. Vele uren heb ik  deze mappen doorgespit.
 

Ook toen de raad meer digitaal ging werken, ging ik regelmatig nog naar de leeskamer stukken inzien omdat nog niet alles werd gedigitaliseerd. Ook toen trof ik alleen besluitenlijsten aan en geen college verslagen.Het is voor mij onverteerbaar dat deze onwaarheid bij de rechtbank wordt neergelegd.
 

Er is nog meer waaruit blijkt dat de collegeverslagen de raad nooit kunnen hebben bereikt, want het college ging er zelf ook vanuit dat deze niet naar de raad gaan. In het verslag van 8 mei 2007  (die ik onlangs voor het eerst onder ogen kreeg) staat dat de raad, via de griffier, op korte termijn zal worden geïnformeerd over de besluitvorming ten aanzien van de heer Labee.
 

Ik heb pas alles nog eens uitputtend nageplozen en ben geen enkele mededeling over een mogelijk besluit tegengekomen die mij en de raad ( van Oostflakkee) ooit heeft bereikt. Was dit wel het geval geweest dan had ik daar als raadslid zeker werk van gemaakt. Immers, ik had gehoord dat het pand was gereedgemeld, wat later ook bevestigd is in het VROM rapport.
 

Volgens mij is het wettelijk  voorgeschreven dat de secretaris een kort verslag maakt en de (concept) besluitenlijst opstelt. Deze concept besluitenlijst gaat naar de eerst volgende collegevergadering voor beraadslaging en wordt na mogelijke wijzigingen goedgekeurd.

Ook uit al deze dingen blijkt dat het collegeverslag niet dezelfde positie inneemt als de collegebesluitenlijst, zelfs al zou deze ter inzage hebben gelegen wat absoluut niet het geval was.

 

En dan nog heel wat anders.

Ik kreeg onlangs voor het eerst de tekst onder ogen van het collegeverslag van 13 december 2005 dat moet weergeven hetgeen gesproken zou zijn tijdens mijn aanwezigheid.


Deze tekst doet voorkomen alsof ik door het stof ben gekropen. Dat is volstrekt niet het geval. Ik ben hier niet blij mee. Het verslag en daarmee ook deze tekst is weliswaar goedgekeurd tijdens de collegevergadering van 20 december, maar mij heeft het college (van Oostflakkee) nooit iets laten zien, want ik had hier zeker niet mijn goedkeuring aan gegeven en doe dat nog steeds niet. 
 

Ik vind het jammer te moeten constateren dat, ondanks de goedkeuring door het college, collegeverslagen niet altijd als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. In ieder geval betreft dat de collegeverslagen van voormalig Oostflakkee dd. 8 mei 2007 en 13 december 2005.  
 

Ook heb ik bezwaar tegen hetgeen wordt gezegd over de uitspraken van burgemeester Heijkoop.  Dhr. Heijkoop wist beslist waar hij over sprak.  Later  is dat ook bevestigd door hoogleraar Pennarts die op zijn uitnodiging hierover een workshop heeft gehouden voor de raad van Oostflakkee waar het college zich aan conformeerde. 

Gedurende de laatste bijna 7 jaar in mijn Oostflakkeese periode ben ik ook fractievoorzitter geweest en in die hoedanigheid was ik ook bij het seniorenoverleg aanwezig.
 

Burgemeester Heijkoop heeft inderdaad gezegd wat wordt aangehaald. Hij heeft er echter iets bij gezegd namelijk: Bij hoge uitzondering komen besluiten niet op de openbare besluitenlijst. Dat geldt besluiten die ten 1e  te maken hebben met fraudezaken, ten 2e   met onderhandelingen over grond e.d. waar prijzen/afspraken nog niet naar buiten mogen, en ten 3e   als de privacy van mensen beschadigd kan worden. 


Ik ga er vanuit dat het college de onwaarheden rechtzet en wacht uw reactie af. 


Met vriendelijke groeten, 

Adrie van Gurp

SGP raadslid gemeente Goeree-Overflakkee 

(cc. naar Piet (Koningswoud - red.) als meest betrokken wethouder omtrent deze dossiers)

 

17 september 2017

Dominee verbiedt achterban te stemmen op Forum voor Democratie

Goedkope politiek

Column - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag betichtte SGP fractievoorzitter Kees van Dam een aantal leden van de oppositie van het bedrijven van goedkope politiek. Echter, de oppositie had zich slechts ‘schuldig’ gemaakt aan het benoemen van de waarheid en de realiteit rond het winddossier Battenoord.

Het Eilanden-Nieuws is een Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag. Wekelijks verschijnt op dinsdag een gratis huis aan huis editie vol nieuws over lokale onderwerpen zoals in de editie van afgelopen dinsdag de wateroverlast na forse regenval, opening van een lokale supermarkt, nieuws over mantelzorgers enzovoort.

De vrijdag editie is de abonnee-editie, alleen lezers met een abonnement ontvangen deze krant. De inhoud van deze krant ziet er steevast heel anders uit dan die van de dinsdag editie. In deze vrijdag edities is meer aandacht voor onderwerpen met een Christelijke achtergrond. Naast een overzicht van de kerkdiensten die op het programma staan, en de wekelijkse meditatie, zijn ook regelmatig columns te lezen in deze rubriek. In de krant van afgelopen vrijdag was het de beurt aan dominee W. Visscher. Zijn column had als titel: Forum voor Democratie.

In zijn column verbaast Ds. Visscher zich over het feit dat zoveel mensen vanuit Christelijke kring veel sympathie hebben voor deze seculiere (lees: goddeloze) partij. Daarnaast beschrijft hij partijleider van Forum van Democratie de heer Baudet als een revolutionair die voorstander is van de stelling; de meerderheid beslist en wat de meerderheid bepaalt moet gebeuren. “Dit kan zo maar uitlopen op de dictatuur van de meerderheid” aldus Ds. Visscher.

Daarnaast stelt Ds. Visscher dat Forum voor Democratie een partij is van illusies die nog eens goed zou moeten nadenken over de realisering van haar idealen. “Illusies zijn in de politiek levensgevaarlijk en kosten vaak heel veel geld. Er zijn allerlei nieuwe partijen. Maar al het nieuwe brengt ons nog niet bij het goede. Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is de boodschap van de Schrift. Laten we ons daaraan houden.”
Over goedkope politiek gesproken…


van onze politiek verslaggever


17 september 2017

Van Dam (SGP) biedt excuses aan  

Beste Maria,

Je hebt helemaal gelijk, het is ondoordacht van me. Excuus en ik zal er voortaan rekening mee houden.

En gelukkig is ook mijn lieve echtgenoot een eigen individu met zeker een eigen mening.

 

Groet, Kees van Dam

 

Geachte heer Van Dam/Beste Kees,                  Nieuwe-Tonge 16 september

Meer dan eens ontvangen wij van u een reactie met de aanhef ‘beste Frans en Maria’. Nu wil ik u toch echt voor eens en voor altijd duidelijk maken dat ik niet verantwoordelijk ben voor de columns die op onze site verschijnen. Ik schrijf namelijk geen columns. Ik heb nog nooit een column geschreven. Mijn man schrijft columns, al zijn hele werkzame leven. Of neemt u me kwalijk dat ik de webmaster ben van het Schrijfbedrijf?

Voor de goede orde, ik neem uw vrouw toch ook niet kwalijk wat u voor beslissingen neemt als openbaar bestuurder. Net zoals de man van de burgemeester niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het optreden van zijn vrouw. Ik weet wel dat in uw geloof man en vrouw één zijn, maar in mijn beleving zijn man en vrouw twee verschillende individuen, met elk hun eigen mening.

Mijn man heeft zo zijn eigen manier om met politiek en religie om te gaan. Zelf schrijf ik sinds jaar en dag over goede doelen, over het milieu, over vrouwenemancipatie, over openingen van molens en over mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Wilt u mij dus voortaan in geval van columns die op onze website verschijnen, niet meer aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Maria Evers


 
16 september 2017

Ingezonden brief over dubieuze rol wethouder Markwat (SGP) inzake 't Fort
 

Geachte heer Evers,                                                   Ooltgensplaat 16 september 2017

In uw column op uw nieuwssite spreekt u over de postume broedermoord op bestuurder Piet Koningswoud. Spreekt u maar gerust over dubbele moord.

In het recent ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Fort Prins Frederik wordt zonder meer uitgegaan van de ontruiming van 26 particuliere kavels op de vestingwal van het fort. Tientallen gezinnen dienen hun zogenaamde illegale onderkomen na tientallen jaren op korte termijn te verwijderen. 

In 2014 is inzake dit voornemen naar aanleiding van het raadsbesluit van 9 januari 2014 door het college van B&W, met Piet Koningswoud als portefeuillehouder, advies gevraagd aan de Dienst Landelijk Gebieden (DLG) van het ministerie van Economische Zaken. In juni 2014 bracht deze dienst het advies uit om het voornemen om deze bebouwing te verwijderen niet uit te voeren en in gesprek te gaan met de bewoners/eigenaren om te komen tot een gezamenlijke andere oplossing.

Naar aanleiding van het advies van DLG schreef het college, met Piet Koningswoud als portefeuillehouder, op 28 augustus 2014 een brief aan de raad waarin het college de conclusie had getrokken dat handhaving c.q. ontruiming niet verstandig was en dat daarom zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden met de persoonlijke voorkeuren van betrokkenen (verplaatsen, vertrekken of mogelijk op dezelfde plek blijven).

Zoals iedereen weet is helaas op 14 april 2015 geheel onverwachts Piet Koningswoud overleden.

Er trad een nieuwe wethouder c.q. portefeuillehouder aan die een geheel eigen koers uitzette. Het advies van DLG om de bebouwing niet te verwijderen werd volkomen genegeerd en onder het tapijt geveegd. Dit zelf door het college gevraagde advies is zelfs nog nooit aan de orde geweest in de gemeenteraad en ook een recent verzoek om het advies alsnog in de raad te bespreken werd door het presidium niet gehonoreerd.

Ook met de raadsbrief van 28 augustus 2014 waarin het college (lees Piet Koningswoud) nog de conclusie trok dat handhaving niet verstandig was en om rekening te houden met de wensen van de betrokkenen werd totaal niets gedaan. In recente gesprekken met twee ingehuurde ambtenaren met de bewoners over het komende bestemmingsplan is nog nooit één vraag gesteld over eventuele wensen. De gesprekken hadden uitsluitend tot doel de aankondiging van het voorgenomen handhavingstraject.

De betrokken portefeuillehouder Daan Markwat trekt, onder goedkeurend oog van de coalitie, ongestoord zijn eigen plan waarbij tientallen bewoners/eigenaren op korte termijn hun onderkomens dienen af te breken.

In het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan wordt meer aandacht besteed aan de positie van de broedvogels dan aan de sociaal menselijke aspecten van de bewoners op de vestingwal. Want daarover is er met geen woord iets in het plan terug te vinden.

Het bovenstaande is slechts één aspect van de gevolgde procedure van het college c.q. Daan Markwat. Ik heb ordners vol met feiten van schending van beginselen van behoorlijk bestuur. Mogelijk daarover binnenkort meer.

Met vriendelijke groet,

Ferry Simonis

Eigenaar kavel 3, Fort Prins Frederik

 


16 september 2017

Geachte heer Van Dam/Beste Kees,

Na de postume broedermoord op collega-bestuurder en partijgenoot Piet Koningswoud, laat je nu duizenden burgers uit Oude- en Nieuwe-Tonge in de kou staan. Vlekken op je ziel, die je de rest van je leven zal moeten meedragen.

Overigens, sinds wanneer buigt de SGP voor chantage?!


Frans Evers

15 september 2017

Inspreektekst mr. P. de Lange: "Realisatie is overbodig.
U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."15 september 2017

‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ ofwel de angst voor electoraal verlies


Pontius Pilatus en de windmolens

 

Column - Hij durfde het zelf niet aan, het oordeel uit te spreken en dus liet hij het een ander doen. Om daarna zijn handen in onschuld te wassen. Jazeker, Pontius Pilatus is nog steeds onder ons. De christelijke partijen en driekwart van de VVD steunen wethouder Tollenaar die tegen wens van de bevolking van Oude- en Nieuwe-Tonge, hun gebied vol wil zetten met windmolens. Om zo hun leefomgeving voor de rest van hun leven grondig te verpesten.

 


Zij stemmen over twee weken voor plaatsing van Mega Molens
in de voortuin van Oude- en Nieuwe-Tonge.
V.l.n.r. Kees van Dam (SGP), Bert Tuk (CU), Tea Both (CDA) en Addy Reijkerk (VVD)


Maar... genoemde partijen vrezen ook het verlies aan stemmen. Want volgend jaar maart is het zover. Dan gaan we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. En dus moest een list verzonnen worden. De SGP vroeg uitstel van behandeling met twee weken. En daarna barstte het politieke geweld los.

 

De vrienden van Tollenaar bij de provincie en bij Deltawind startten een campagne. Als de gemeenteraad de plannen afkeurt - is de boodschap - dan gaan wij het overnemen. En dan nog meer molens plaatsen. En nog veel hoger. En nog veel dichter bij de dorpskernen.

 

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad. En ziedaar. De christelijke partijen en driekwart van de VVD geven aan voor de plaatsing van windmolens te gaan stemmen. Want ze kunnen niet anders! In het andere geval zou het nog veel erger worden. List geslaagd. En zo wassen de SGP, CU, CDA en tweederde van de VVD hun handen in onschuld.

 

Over Farizeeërs en Tollenaar gesproken…

 

De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: ‘O God, ik dank U dat ik niet woon in Oude- of Nieuwe-Tonge, dat ik niet ben zoals de leden van de oppositie of als wethouder Turbo Tollenaar. Ik ga op zondag tweemaal naar de kerk, Ik zing psalmen en geef tienden van alles wat ik bezit.’ En Tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook vanwege de slagschaduw zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: ‘O God, wees mij, als handlanger en katvanger van de provincie, genadig.’ (vrij naar Lucas 18: 11-13 HSV)

 

Frans Evers

 

 

 


14 september 2017
 

De spanning stijgt!

Column - Over enkele uren gaat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de belangrijkste beslissing in haar bestaan nemen. Komen de 6 extra windmolens tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge er wel of niet?

Het aantal voor- en tegenstemmers komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Was eerst alleen de oppositie tegen de plaatsing, vanavond zal blijken dat ook een aantal raadsleden uit de coalitie tegen gaat stemmen.

'De stemming' op een rij;
Zekere ‘tegen’ stemmen komen van fractie Maliepaard (1), fractie van Alphen (1), VKGO (3), PvdA (4) en fractie van Meer (1). SGP raadslid Wilstra (woonachtig in Nieuwe-Tonge) gaat, ondanks de zware druk van fractievoorzitter van Dam, ook tegen stemmen. VVD factievoorzitter Osinga gaat eieren voor zijn geld kiezen (de eventueel te plaatsen windmolens zijn geprojecteerd in zijn achtertuin) en zal ook tegenstemmen.


In totaal zijn dit 12 stemmen. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de raadsleden Pipping (CU) en van Noordt Wieringa beiden woonachtig zijn in Oude-Tonge en zij menselijk gezien dus niet kunnen maken ‘voor’ te stemmen. Het totaal aantal tegenstemmers komt hiermee op 14. Dat is vanavond precies de helft van het aantal stemgerechtigden. Het totaal aantal raadsleden bedraagt normaal gesproken 29, echter fractievoorzitter van Dam heeft zich al vaker afgemeld voor een gemeenteraadsvergadering, waarbij het winddossier op de agenda stond. Het is daarom aan te nemen dat hij ook vandaag weer wat buikpijn heeft en de vergadering aan zich voorbij laat gaan.

Een sleutelrol kan in handen komen te liggen van SGP raadslid Van Gurp. Hij is woonachtig in Ooltgensplaat dat de komende jaren ook erg zwaar belast wordt met een rij enorm hoge windmolens ter vervanging van het bestaande windpark Piet de Wit. Van Gurp gaat in maart de politiek verlaten en kan dus vrij uit ‘tegen’ stemmen.

De kans dat de 6 windmolens er komen is dus minimaal. Actiegroepen gefeliciteerd!

van onze poltieke verslaggever13 september 2017

Deltawind zet gemeentebestuur onder druk

COLUMN - Deltawind, ooit een idealistische club, blijkt vandaag de dag een ordinair verdienmodel te zijn waarbij de lusten bij de aandeelhouders terecht komen en de lasten voor álle inwoners van Flakkee zijn.

Op 6 juli maakte de heer Middelbos, beleidsmedewerker van Deltawind, tijdens de gemeenteraadsvergadering gebruik van het spreekrecht. In zijn betoog zette hij het gemeentebestuur onder druk door te stellen dat als Deltawind de geplande 6 windmolens bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge niet mag realiseren, een andere initiatiefnemer wellicht nog veel meer en veel grotere molens op deze locatie zou gaan bouwen. Vorige week werd over dit onderwerp door Deltawind ook nog eens een brief gestuurd aan de leden, echter deze brief was eigenlijk bestemd voor het gemeentebestuur. In deze brief wordt gesteld dat als de gemeenteraad tegen de plaatsing van de 6 windmolens stemt, de provincie de regierol van de gemeente zal overnemen en de kans bestaat dat er 9 of zelfs 11 windmolens gebouwd zullen worden op 450 meter van de woonkernen. Molens voorzien van verlichting en met een hoogte van meer dan 150 meter. Ook zou er bij de bouw van 6 windmolens sprake zijn van een maximaal onderhandelingsresultaat voor de bezwaarmakers.

Bangmakerij

In werkelijkheid heeft Deltawind een groot financieel belang bij het uitbreiden van windpark Battenoord en chanteert dus in feite het gemeentebestuur door onnodige bangmakerij. De gemeente heeft namelijk de regierol en houdt ook de regierol en moet zich niet bang laten maken. Tot op heden is alleen onderzocht welke locaties geschikt zouden kunnen zijn voor het plaatsen van windmolens, verder niet. En wat het maximale onderhandelingsresultaat betreft, slaat Deltawind de plank ook helemaal mis; meer dan 2.000 handtekeningen tegen de plannen van Deltawind en bijna 300 bezwaarschriften is geen maximaal resultaat te noemen.

Deltawind heeft 2.200 leden, dat is minder dan 5% van de totale bevolking van Goeree-Overflakkee. Gaat deze kleine groep mensen bepalen hoe het landschap van dit eiland er de komende 40 jaar uit gaat zien? We leven toch in een democratie?

Windmolens bouwen is een grote historische fout. Windmolens bouwen op land is een nog veel grotere historische fout. Minister Kamp heeft onlangs aangekondigd dat het opwekken van windenergie op zee op korte termijn zonder subsidies kan draaien. Dan stopt ook de subsidie voor windmolens op land.

Bestuur, werknemers en aandeelhouders van Deltawind, heeft u enig idee wat dit voor een bedrijf als Deltawind betekent? Bestuur en werknemers zullen voortaan (net als vroeger!) hun baan als vrijwilliger moeten gaan uitvoeren en de aandeelhouders zullen hun ‘winst premies’ (lees: winst uit subsidiegelden) niet meer ontvangen omdat er zonder subsidie geen winst meer gemaakt zal worden. Het is afwachten hoeveel leden Deltawind trouw zullen blijven als er geen financieel voordeel meer te halen is. En hoeveel werknemers en bestuursleden zo’n idealistische levensinstelling hebben dat ze hun werk als vrijwilliger gaan voortzetten.

Humanitaire ramp

Naast een historische fout leidt het bouwen van windmolens ook nog tot een humanitaire ramp. Uit het rapport ‘De dodelijke keerzijde van windenergie’ opgesteld door De Groene Rekenkamer blijkt dat de Nederlandse windenergie bedrijven letterlijk over lijken gaan. Windenergie is sowieso de gevaarlijkste manier van energie opwekken in de westerse wereld. Alleen al in Nederland kwamen de afgelopen jaren 5 mensen om het leven in deze industrietak.


Windmolens zijn bijzonder belastend voor het milieu. De windmolen is wereldwijd de grootste verbruiker van zeldzame aardmetalen. De nieuwste windmolens werken met behulp van een supermagneet van een neodymium-ijzer-borium legering (NdFeB). Deze aardmetalen worden gewonnen in China. De windindustrie is afhankelijk van de zeldzame aardmetalen uit Baotou en veroorzaakt niet alleen vele dodelijke slachtoffers per jaar maar is er tevens de oorzaak van dat er een enorme milieuvervuiling plaatsvindt met duizenden zieke inwoners per jaar als resultaat.

De schattingen van het exacte gewicht aan zeldzame aardmetalen dat in windturbines wordt gebruikt variëren, maar in ieder geval zijn de cijfers onthutsend. Fabrikanten en leveranciers van windturbines spreken hier niet graag over. Volgens het Bulletin of Atomic Sciences in Chicago bevat een windturbine van 2 MW gemiddeld 370 kg Neodymium en 60 kg Dysprosium.

Een onderzoek dat door MIT (Massachusetts Institute of Technology) is gedaan komt op ongeveer 350 kg zeldzame aardmetalen in een 2 MW windmolen. om deze hoeveelheid te kwantificeren in termen van milieuschade volgens het Institute For Analysis of Global Securety ontstaat bij de productie van 1 ton zeldzame aardmetalen 1 ton radio actief afval. Dit afval wordt in het milieu gestort.

Volgens de Chinese Society for Rare Earth genereert 1 ton zeldzame aardmetaalerts een hoeveelheid van 9.600 tot 12.000 m³ rookgas met de volgende stoffen: waterstoffluoride, zwaveldioxide en zwavelzuur en ongeveer 75 m³ zuur afvalwater dat in Baotou in meren wordt geloosd. Lekkage uit die meren veroorzaakt in de Gele Rivier een enorme milieuvervuiling.

De totale windopgave voor Goeree-Overflakkee in 2020 is 225 MW. Als we dat werkelijk willen realiseren betekent dat, dat hiervoor elders op de wereld 39.375 kg radioactief afval geproduceerd wordt en vervolgens in het milieu verdwijnt.

Met deze wetenschap wordt de stemming over de uitbreiding van windpark Battenoord tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 september 2017 voor de leden van de gemeenteraad wellicht iets makkelijker?

Van onze energiespecialist11 september 2017

Wethouders moeten met de blanke billen bloot
 

Column - Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag zullen twee wethouders ‘met de billen bloot’ moeten. Wethouder de Jong legt verantwoording af over Stichting Olympia en wethouder Tollenaar zal zich moeten verantwoorden over de inhoud van ‘de Tollenaar tapes’. Gaat deze wethouder toegeven dat hij gezegd heeft dat polder Diederik bij Melissant een geschikte windlocatie is en gaat hij zich nu eindelijk vermannen door toe te zeggen dat hij zich niet langer laat intimideren door het eerste beste lid van Gedeputeerde Staten?
 

Wethouder De Jong van de Christen Unie heeft veel uit te leggen…

Wethouder de Jong heeft veel uit te leggen over de gang van zaken bij Stichting Olympia XXL, door de wethouder steevast SRGO genoemd, over onder andere de halfjaarcijfers, de jaarplannen vol fouten en de te verwachten vorderingen van de prestaties van het bestuur van Stichting Olympia XXL. Hij heeft tijdens de raadsvergadering van 18 mei toegezegd dit na het zomerreces te doen.

Je kunt voor de buitenwereld wel de naam veranderen maar als er op bestuurlijk niveau niets verandert mag je gerust stellen dat een vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Zo ook bij Olympia XXL, de naam is veranderd maar het oude bestuur gaat ‘gewoon’ door met wat het deed voor de fusie van de gemeentelijke accommodaties. De wethouder mag de gevolgen donderdag verantwoorden. Zo zal hij een aantal openstaande vragen uit de raadsvergadering van 18 mei van de raadsleden Keuker (PvdA) en Heintjes (VKGO) moeten beantwoorden, het gaat hierbij onder andere over:


- de definitieve versie van het jaarplan, deze keer zonder getallen die van geen meter kloppen
- welke prestaties het college van burgemeester en wethouders van Olympia XXL verwacht
- de vorderingen van de prestaties van het bestuur van Olympia XXL
- de onderbouwing in cijfers of de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro op de drie eilandelijke zwembaden in 2016 werkelijk gehaald is (Dit is niet de rekensom die de wethouder op 18 mei maakte door te stellen: neem het totale exploitatie tekort van de gefuseerde accommodaties en trek daar 200.000 euro af. De taakstellende bezuiniging gaat specifiek over een bezuiniging van 200.000 euro op de drie eilandelijke zwembaden en moet ook zo gepresenteerd worden)
- het inzicht geven in de financiële huishouding van Olympia XXL
- de stand van zaken rond definitieve oplossing van de kwaliteitsproblemen in het zwembad van de Staver

 

Halfjaarcijfers slechter dan ooit tevoren
Uit de halfjaarcijfers zal blijken dat een half jaar Olympia XXL heeft geresulteerd in een enorm tranendal. De exploitatieresultaten van Dorpstienden en de Grutterswei zijn slechter dan ooit tevoren en de gebruikers zijn erg ontevreden over de manier waarop deze accommodaties beheerd worden. In achterkamertjesoverleggen wordt intussen al overwogen deze accommodaties ‘buiten de deur te zetten’ en op zoek te gaan naar een commerciële partij die deze accommodaties wil gaan beheren.


De leegloop van de Gooye, na het bekendmaken van de op handen zijnde sluiting van het zwembad, gaat gestaag door, zo zullen de cijfers aantonen. In de Staver zijn de problemen nog veel ernstiger. Ondanks het oprichten van een schimmige horeca BV blijven de horeca-inkomsten achter bij de verwachtingen. Ook de andere afdelingen binnen de Staver presteren ondermaats. Naast de problemen met de lucht- en waterkwaliteit, lopen nu ook de zwemlessen leeg. Zo bestaat bijvoorbeeld de lesgroep voor het C-diploma uit nog maar één leerling. Ook de bezoekersaantallen tijdens het recreatief zwemmen, vallen enorm tegen. Als klap op de vuurpijl heeft de Staver ook nog eens te kampen met een enorm hoog ziekteverzuimcijfer.

Na de verantwoording van de eerste halfjaarcijfers volgt zoals afgesproken op 1 oktober een evaluatie over de prestaties van Stichting Olympia XXL. De gemeente staat garant en draagt de verantwoording voor eventuele risico’s. Nog steeds een openeindconstructie dus. Er is echt NIETS veranderd! Een totaal niet capabel bestuur kan gewoon zijn gang blijven gaan, de gemeente draagt de risico’s. Dit kan alleen op Goeree-Overflakkee! Tijd voor een motie van treurnis?

Wethouder Tollenaar van de SGP heeft nog veel meer uit te leggen…
Wethouder Tollenaar heeft ook het één en ander uit te leggen. Heeft hij echt gejokt over het feit dat hij gezegd zou hebben dat polder Diederik een geschikte windlocatie is? Donderdag gaat ook hij met de billen bloot! Als hij niet toegeeft dat hij dit in het openbaar heeft gezegd, zullen de Tollenaar tapes het tegendeel bewijzen…

Daarnaast zal hij uitleg moeten geven waarom hij als een hondje achter gedeputeerde Han Weber aanloopt als het over de plaatsing en locaties van windmolens op Flakkee gaat. Ja u leest het goed, het gaat over plaatsing van windmolens op Flakkee en niet op de kop van het eiland. Waarom worden er eigenlijk geen windmolens op de kop van het eiland gebouwd? Omdat de toeristen dat storend vinden? Omdat Tollenaar ‘een verleden’ heeft als wethouder in de voormalige gemeente Goedereede? Of omdat de wethouder een aantal jaren geleden een chalet heeft laten bouwen in de voormalige gemeente Goedereede? We weten het niet. Tijd voor uitleg!

Van onze politiek verslaggever11 september 2017

Een terugblik op de GO Classic met foto's
 

Ook provincieambtenaren fietsen de GO Classic
 

MIDDELHARNIS – Ineke den Heijer, werkzaam bij de provincie Zuid-Holland fietste de GO Classic. Ze had zich aangemeld voor de 150 km. maar reed uiteindelijk mee met haar collega’s die kozen voor de 115 km ronde.“Wij zijn van de provincie Zuid-Holland en collega’s van elkaar. We fietsen deze tour voor de 3de keer mee. Normaal doen er meer mee, maar dit keer waren er een paar die  vanwege het weer er van af zagen. Wij niet en daar hadden we geen spijt van.  We vonden  het deze keer weer een mooie tour. De wind was wel wat sterk en daardoor was het wat vermoeiender dan de vorige keer. Gelukkig viel het erg mee met de regen. Desalniettemin hebben we er weer van genoten! Prachtige fiets-routes en -paden en mooie en diverse omgeving. Volgend jaar zijn we er weer bij hoor!”

 

Rens en Aad van den Hoek

DIRKSLAND - De bekende wielrenner Aad van den Hoek (65) uit Dirksland was ook van de partij bij de GO-Classic. Samen met zijn zoon Rens fietste hij de 150 km.


Er waren ruim 100 deelnemers aan deze ‘monstertocht’. Aan de 70 km. namen ook rond de 100 fietsers deel.  Het grootste aantal deelnemers 336 reden de 115 km. Het goede lokale doel was dit jaar Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. Deze bijdrage zal het fanfareorkest besteden aan nieuwe instrumenten.

 

Pasta is typisch wielervoer

Een pastamaaltijd is echt wielervoer. Er was veel belangstelling voor bij de fietsers. Leerlingen van EduDelta, afdeling Consumptief maakten voor driehonderd mensen een koolhydraatrijke macaronimaaltijd.

 

Achtergrond
De GO-Classic is bedacht door een aantal leden van de Rotaryclub Goeree-Overflakkee, die in hun vrije tijd ook graag op de racefiets rijden. Als leden van Rotary maken zij echter ook deel uit van een wereldwijde organisatie van serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en vanuit die gedachte geld inzamelt voor goede doelen. Uit de combinatie van deze twee, fietsen en een goed doel ondersteunen, is de GO-Classic ontstaan.

 

Het organiseren van een toertocht is geen sinecure. En geld inzamelen vereist naamsbekendheid. Vandaar dat het idee ontstond van iemand die als boegbeeld voor de GO-Classic zou kunnen fungeren. Dankzij een uitgebreid netwerk werd contact gelegd met Leontien van Moorsel, op de racefiets meervoudig wereld- en olympisch kampioene. Leontien zei spontaan ja op de vraag of zij haar medewerking aan de GO-Classic wilde verlenen. En haar echtgenoot, Michael Zijlaard, toonde zich bereid de organisatie van raad en daad te voorzien.

 

Leontien Foundation

 

Leontien zet zich al enkele jaren in voor mensen met eetstoornissen. Speciaal daarom heeft zij de Leontien Foundation (www.leontienfoundation.nl) opgericht. Aan haar medewerking aan de GO-Classic verbond Leontien daarom de voorwaarde dat een deel van de opbrengst aan haar Foundation ten goede zou komen. Tussen de Stichting Rotaryclub Goeree-Overflakkee en Leontien zijn goede afspraken over de verdeling gemaakt, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 24 november 2015 is ondertekend. In deze overeenkomst heeft Leontien zich voor 2016 en 2017 aan de GO-Classic verbonden.

 8 september 2017

Deltawind komt met de feiten over besluitvorming plaatsingsgebied Batttenoord
7 september 2017

Vraag een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger!

 

Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, nu  weer een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

 

Onder ‘mantelzorg’ wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.

 

Voorwaarden

De gemeente waardeert deze vorm van zorg zeer en stelt hier een mooi gebaar tegenover. Wel  zijn er wat voorwaarden aan de aanvraag verbonden:

 

• uw mantelzorger staat geregistreerd bij de Stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of via een e-mail aan receptie@zijngo.nl.

• uw mantelzorger verricht meer dan acht uur per week ongebruikelijke zorg, voor een periode van drie maanden of langer. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.

• u mag maar één mantelzorgcompliment weggeven per jaar en u moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

 

Aanvragen

U kunt deze waardering over het jaar 2017 tot maandag 16 oktober 2017 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

Aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is (alleen) tijdens de aanvraagtermijn te vinden op de website

www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Mocht het invullen van dit E-formulier niet lukken, dan kunt u bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager.

 

Toekenning

Bij toekenning van het mantelzorgcompliment, krijgt uw mantelzorger na 15 oktober een brief toegezonden. Dit jaar is het vermelden van een bankrekeningnummer niet nodig, omdat de waardering wordt toegekend in de vorm van VVV-cadeaubonnen.

 

Uitreiking

De daadwerkelijke uitreiking van de VVV-cadeaubonnen vindt plaats via het mobiele service kantoor van de gemeente. Meer informatie hierover wordt vermeld in de toekenningsbrief.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.

 


5 september 2017

Geld gaat weer naar de managers, niet naar handen aan het bed
5 september 2017

Veel vrouwen tonen interesse in politiek
Onder dit artikel de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer integraal afgedrukt

Door: Maria Evers
GOEREE-OVERFLAKKEE – Het is nu aan de blanke, oudere man om vrouwen in zijn gelederen op te nemen. De wil is er zeker bij de vrouwen. Dat bewees de grote opkomst bij de avond ‘Vrouwen meer politiek actief’ donderdagavond in ’t Rondeel. Gastsprekers waren Lilian Jansen (SGP) en Ger van der Velde (VVD).“Ze zijn niet te vinden”, hoor je vaak als excuus voor het ontbreken van vrouwen in het bedrijfsleven, politiek en talkshows. Bij zo’n geweldig opkomst als vrijdagavond in ’t Rondeel in Middelharnis, moet je je toch in alle oprechtheid afvragen, of dat wel klopt. Misschien is het meer de huidige manier van vergaderen en politiek bedrijven, gecombineerd met de eigen onzekerheid, wat vrouwen tegenhoudt.

Daarbij komt natuurlijk het aantal uren dat in het metier gaat zitten. Lilian Jansen, SGP-vrouw uit Vlissingen is er wel een volle werkweek mee bezig. Maar… zij vormt een eenmensfractie en stopt veel tijd in haar contacten met de burgers. Petra ’t Hoen, raadslid voor de PvdA op Goeree-Overflakkee, komt er in een vierkoppige fractie met 10 uur per week aardig mee uit. Voordeel is dat zij graag stukken leest en zich verdiept in haar dossiers.

Ger van der Velde uit Zonnemaire, bekend op het eiland als voormalig en laatste burgemeester van Goedereede, is erin gerold. “Zelf had ik gedacht mijn hele leven boerin te blijven.” Zij kreeg pas interesse in politiek, toen er zaken speelden op Schouwen-Duiveland, die haar tegenstonden. Haar man heeft altijd achter haar keuzes gestaan en stimuleerde haar ook weer om te solliciteren naar de functie van burgemeester van Tholen, haar huidige functie. De hele zaal luistert ademloos als Van der Velde  boeiend vertelt over haar ervaringen, die niet altijd even prettig waren.

Lilian Jansen kwam in de actieve politiek terecht toen er in Vlissingen geen mensen waren die op de lijst van de SGP wilden. “Ik zei tegen mijn vader, zet mij er dan maar op!” Nu kwam Lilian uit een politiek bewust gezin. “Mijn vader was jaren raadslid en thuis aan tafel ging het ergens over.” Toch was het voor haar een hele gebeurtenis. Ze werd het eerste vrouwelijke SGP-raadslid en dat feit kon rekenen op veel media-aandacht. Maar Lilian, nuchtere Zeeuwse zei, als ze weer eens werd gevraagd om op televisie te verschijnen: “Als je me wilt spreken, kom je maar naar Vlissingen.” Zo wist ze heel wat media-aandacht voor de stad te krijgen.De avond werd georganiseerd door de drie vrouwelijke raadsleden Thea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD) en eerder genoemde Petra ’t Hoen. Tussen de bedrijven door droeg Els van Wageningen eigen gedichten voor. Ook burgemeester Ada Grootenboer was van de partij: “De politiek zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij.” Momenteel zijn slechts 3 van de 29 raadsleden vrouw. Gezien de grote opkomst is er wel degelijk interesse bij vrouwen voor politiek.


Toespraak burgemeester  Ada Grootenboer

Heren en dames,

 

Van harte welkom op deze bijeenkomst met het thema ‘Vrouwen meer politiek actief’ of misschien beter gezegd ‘meer vrouwen politiek actief’. Een avond waarin we graag het belang naar voren willen brengen van evenwicht tussen mannen en vrouwen in politieke functies, en dan met name in het lokale bestuur van Goeree-Overflakkee.

 

Graag stel ik op voorhand dat dit streven niets te maken heeft met het feit dat vrouwen zich achtergesteld of minder gewaardeerd voelen. Nee, de grondslag voor deze bijeenkomst, op initiatief van de drie zittende vrouwelijke raadsleden in onze gemeenteraad, wordt gevormd door de overtuiging dat een goed democratisch bestuur een afspiegeling van de samenleving zou moeten zijn. Natuurlijk gebeurt dat voor wat betreft de politieke voorkeur door middel van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar voor wat betreft het geslacht van de leden van het gemeentebestuur is die verdeling er niet.

 

De kieswet voorziet er niet in om het evenwicht tussen vrouwen en mannen te regelen. Maar hoe langer je er over nadenkt, hoe meer het opvalt dat vrouwen maar een beperkt aandeel hebben in het openbaar bestuur. En ik denk – nu exact 100 jaar na het invoeren van het vrouwenkiesrecht – dat dat anders kan. Niet omdat mannen het niet goed doen. Niet omdat vrouwen het beter kunnen. Maar omdat evenwicht tussen mannen en vrouwen in het openbaar bestuur een afspiegeling van de samenleving is.

 

Maar ook omdat vrouwen andere kwaliteiten hebben dan mannen. Niet beter, niet slechter, maar anders. Mannen en vrouwen zijn verschillend, hebben verschillende eigenschappen en kwaliteiten, en kunnen elkaar daardoor uitstekend aanvullen, ook in het openbaar bestuur. Vrouwen zitten vaak ook nog in andere netwerken dan mannen. Ook hier op Goeree-Overflakkee. En dat, heren en dames, komt de kwaliteit van het openbaar bestuur ten goede denken wij, want zoals oud-minister Els Borst ooit zo mooi zei: “politiek is te belangrijk om het alleen aan mannen over te laten”.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht, ontstaat op Goeree-Overflakkee een unieke kans om het evenwicht tussen vrouwen en mannen in de gemeenteraad te verbeteren. Slechts drie van de 29 raadszetels in onze gemeente zijn op dit moment ingevuld door vrouwen. Het zou zomaar kunnen dat er vrouwen in onze gemeente zijn, en zelfs dat er vrouwen in deze zaal zijn vanavond, die slechts een klein duwtje in de rug nodig hebben om zich aan te melden bij een politieke partij.

 

Vrouwen die zich verantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Vanavond is er gelegenheid om een beeld te krijgen wat het raadslidmaatschap inhoudt. Wij hebben vanavond twee vrouwelijke gastsprekers bereid gevonden u hun persoonlijk verhaal en visie te vertellen.

 

Mevrouw Ger van de Velde en mevrouw Lilian Janse, beiden momenteel politiek/bestuurlijk actief in Zeeland. Mevrouw van de Velde is burgemeester van Tholen en was voor de herindeling burgemeester van de voormalige gemeente Goedereede. Mevrouw Janse is raadslid in Vlissingen en het enige vrouwelijke SGP raadslid in Nederland.

 

Verder zijn vanavond natuurlijk onze drie huidige vrouwelijke raadsleden, Tea Both, Petra ‘t Hoen en Addy Reijerkerk aanwezig om u, te vertellen hoe zij in de politiek gekomen zijn, wat het raadslidmaatschap inhoudt en hoe zij daar inhoud aan geven aan de hand van een aantal actuele onderwerpen en vragen van u.

 

Het programma van vanavond wordt opgeluisterd door gedichten, geschreven en voorgedragen door de Dirkslandse schrijfster Els van Wageningen. Els heeft meerdere romans en gedichtenbundels op haar naam staan. De gedichten gaan vaak over vrouwen en passen dus heel goed bij het thema van deze avond.

 

Na de sprekers zal er een forumdiscussie zijn waaraan de zes politica’s van vanavond deelnemen. Ron de Rover zal straks de forumdiscussie leiden. Hij zal de avond verder leiden en aan het eind terugblikken op deze avond. Ron was raadslid sinds 2002 in de gemeente Middelharnis. Voor het zomerreces nam Ron afscheid van onze gemeenteraad vanwege een verhuizing naar een andere gemeente. Ron is eigenaar van Latitude Organisatie Coaching en trainer bij het opleidingscentrum van de ChristenUnie. Fijn dat je er bent Ron en dank dat je deze rol vanavond op je wilde nemen. Tijdens het informele gedeelte is er ook nog voldoende gelegenheid om met de dames persoonlijk in gesprek te gaan.

 

Ik ben verheugd dat u met zovelen hierheen bent gekomen. Ook omdat ik uit persoonlijke ervaring weet dat vrouwen vaak denken: politiek of openbaar bestuur, dat is niks voor mij, dat kan ik niet. Dat dacht ik namelijk ook toen ik als 21-jarige, door mijn toen nog aanstaande schoonvader, gevraagd werd naar een ledenvergadering van het CDA te komen. Politiek is niks voor mij en ik heb er ook geen verstand van, zei ik. Maar ik was wel zeer geïnteresseerd in de lokale samenleving en was ook wel benieuwd hoe je invloed kan uitoefenen om juist die directe leefomgeving van mensen beter te maken. Ik besloot toch te gaan, samen met een vriend uit onze vriendengroep weliswaar, maar ik ging. Wij werden die avond met open armen ontvangen, omdat de partij meer jongeren wilde betrekken om een goede afspiegeling van de samenleving te krijgen. Hans, zo heette mijn vriend, en ik werden meteen gevraagd lid te worden, zodat we het jaar daarop op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen konden worden geplaatst. Overrompeld als we waren hebben wij beiden daarop ja gezegd, in de veronderstelling dat je zomaar niet 1,2,3 in de gemeenteraad komt. Het CDA had toen vier van de elf zetels van de gemeenteraad van Willemstad. Hans en ik kwamen op de lijst en werden met voorkeursstemmen gekozen. Het CDA ging toen ook van vier naar zes zetels. En daar zat ik toen, zo groen als gras maar zeer geïnteresseerd in alle maatschappelijke vraagstukken en dossiers die langs kwamen. Het gaf mij ontzettend veel voldoening om mee te praten en mee te beslissen over zaken die van belang zijn voor het dagelijks leven van mijn stadje. Ik kon daadwerkelijk iets terug doen voor die samenleving die mij zo lief was. Ik werd gegrepen door het openbaar bestuur. Geïnspireerd door ervaren politici en bestuurders leerde ik steeds bij.

 

Na het raadslidmaatschap kwamen er nog andere functie in het openbaar bestuur/ de lokale overheid op mijn pad. Ik werd als raadslid tevens commissievoorzitter, ik werd raadsgriffier en wethouder en ben nu burgemeester. Steeds was er wel iemand op mijn pad die mij wees op mijn verantwoordelijkheid een volgende stap te zetten. (daar ben ik wel gevoelig voor). Soms had ik dat ook even nodig en ik zie om me heen veel vrouwen die dat nodig hebben. Mijn advies aan u is: denk niet te snel dat je iets niet kan. Als je geïnteresseerd bent, denk er over na, stap erin en ga het ervaren.

 

Ik hoop dat deze avond u/jullie duidelijkheid kan bieden over de mogelijkheden en voordelen van de bijdrage van vrouwen in het openbaar bestuur. En vooral wat het raadslidmaatschap inhoudt, zodat eventuele drempels worden weggenomen en u geïnspireerd raakt door de verhalen die u vanavond hoort. En natuurlijk hoop ik ook dat dat resulteert in een toename van vrouwelijke raadsleden in maart 2018 of later.

 

Ik wens u een gezellige, boeiende  en leerzame avond!

 

Dank voor uw aandacht. 


3 september 2017


Politiek blijft een ambacht van blanke, bejaarde hetero-seksuele mannen

SGP is en blijft vrouwonvriendelijk

 

Column - ‘Vrouwen meer politiek actief’ was het thema waarvoor Tea Both van het CDA, Petra ’t Hoen van de PvdA en Addy Rijerkerk van de VVD, gesteund door burgemeester Ada Grootenboer, afgelopen vrijdag in het Rondeel aandacht vroegen. Opmerkelijk was de onverwacht grote opkomst op deze bijeenkomst van vrouwen. Opmerkelijk op deze avond voor vrouwen ook het aantal mannen dat de mond niet kon houden… Dat gold met name voor de man die op deze vrouwenbijeenkomst was gevraagd om gespreksleider te zijn. Merkwaardig. 

 

Van de 29 raadszetels die Goeree-Overflakkee rijk is, worden er slechts drie door vrouwen bezet. Met ruim 48.000 inwoners - waarvan de helft vrouw - geeft dit geringe aantal ernstig te denken. Wat kunnen politieke partijen doen om meer vrouwen te interesseren voor de politiek? Heel simpel. Meer vrouwen op de kieslijst is het antwoord.

 

De landelijke PvdA heeft jaren geleden de oplossing al gegeven. Na een man, een vrouw op de lijst. Bij het aantal van vijftig namen zou je als kiesgerechtigde dus kunnen kiezen uit 25 mannen en 25 vrouwen. Hoe eenvoudig kan het zijn? Dat vrouwen goed liggen bij het kiezersvolk bleek uit het grote aantal voorkeursstemmen dat Petra ’t Hoen van de PvdA behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

 

Dat vrouwen het verschil kunnen maken werd op deze avond duidelijk gemaakt door burgemeester van Tholen Ger van de Velde van de VVD en Lilian Janse, raadslid van Vlissingen van de SGP. Dat laatstgenoemde het enige vrouwelijke SGP-raadslid in Nederland is, geeft te denken. De SGP is en blijft namelijk een vrouwonvriendelijke partij.

 

Lees de voorpagina van Eilanden-Nieuws. Kees van Dam, de lijstaanvoerder van de grootste raadsfractie (SGP) vertelt hoe zijn partij obstakels opwerpt om te voorkomen dat vrouwen op de kieslijst komen. “Binnen de SGP wordt deelname van vrouwen niet gepromoot. Dat doen we niet bij mannen en ook niet bij vrouwen. In dat opzicht zijn man en vrouw voor ons gelijk.”

 

Van Dam vergeet daarbij te vermelden dat sinds 1918 zijn partij op grond van de Bijbel met succes vrouwen in het ambt heeft voorkomen. Op dit moment zegt Van Dam is de kandidatenlijst nog niet vastgesteld. “Het is dus ook niet bekend of er namen van vrouwen prijken op deze kandidatenlijst.” Dominee Gerrit Hendrik Kersten zal zich omdraaien in zijn graf indien er op Goeree-Overflakkee een vrouw – of een homo - op de kieslijst van de SGP zou verschijnen!

 

 Frans Evers

 

  
26 augustus 2017

Hier kan dominee Zoet een voorbeeld aan nemen
25 augustus 2017

Waarom is ‘Behandeling windpark Battenoert’ van de agenda?

De Tollenaar Tape is de ware reden

Column -  Agendapunt ‘Behandeling windpark Battenoert’ is van de agenda van de raadsvergadering van 31 augustus gehaald. Speelt de SGP een politiek spel of is er iets anders aan de hand?

De geruchtenstroom is op gang gekomen. Wethouder Frans Tollenaar (SGP) speelt hierin de hoofdrol. De wethouder heeft gezegd dat polder Diederik een ideale locatie is voor de plaatsing van windmolens. Wethouder Tollenaar beweert nu dat niet te hebben gezegd. Maar hij heeft een probleem. Er is een tape waarop de wethouder dit luid en duidelijk wel zegt.

Een groot probleem! Immers, wanneer uit deze tape blijkt dat Tollenaar dit wel heeft gezegd, dan betekent dat dat hij de raad heeft voorgelogen. Met als gevolg dat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt.

Inmiddels doet B&W de grootste moeite om die tape te pakken te krijgen. De eigenaar van de tape echter weigert deze te overhandigen. Vandaar het uitstel.

Frans Evers22 augustus 2017

Dit vinden wij nu eens een goede ingezonden brief!

22 augustus 2017

Impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge,
ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (3).

Het beroep op het gezonde verstand om af te zien van plaatsing van zes windturbines bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge heeft nog geen tastbare resultaten opgeleverd. Integendeel, zowel de twee sturende wethouders als de fracties van de SGP, CDA, CU en een minderheid van de VVD blijven halsstarrig vasthouden aan eerder ingenomen standpunten en zijn voorlopig niet bereid voorstellen uit de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een eerlijke kans te geven. Het lijkt erop dat willens en wetens de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge het slachtoffer wordt van andere belangen.

Er zijn in de afgelopen negen maanden op verzoek van wethouder Tollenaar meerdere alternatieven naar voren gebracht. Zowel de meest betrokken wethouders als de meerderheid in de gemeenteraad verschuilen zich op basis van onjuiste argumenten achter procedures of, zoals weleens door een betrokken wethouder naar voren is gebracht de bedrijfsbelangen van Deltawind en andere bedrijven.

Om onduidelijke redenen worden beide dorpen aan de kant geschoven en feitelijk tot tweede rang woonplaats op Goeree-Overflakkee gemaakt.

Ter illustratie het volgende.

Het op 14 augustus gevoerde zogenaamde coalitieberaad van de SGP, CDA, CU en VVD heeft voor zover bekend geen positieve zaken voor de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge naar voren gebracht. Onder strakke regie van twee aansturende wethouders werden de loopgraven nog steviger ingenomen. Behalve de raadsleden van deze partijen en naast betrokken wethouders snapt niemand meer waar het hier nu in werkelijkheid over gaat. Niemand uit deze partijen voelt zich zodanig met de betrokken dorpen verbonden om dit nog eens ten overstaan van de inwoners uit te leggen. Voorlopig moeten de inwoners het doen met de gedachte dat het niet uit te leggen is.

In een moeizaam tot stand gekomen overleg tussen wethouder Tollenaar en enkele inwoners van Oude-Tonge heeft de wethouder op 15 augustus nogmaals verklaard dat hij niet bereid is het initiatief te nemen tot alternatieve locaties omdat de gemeenteraad dit feitelijk moet doen. Alle toezeggingen van zijn kant ten spijt, hij is er helemaal klaar mee en de beide dorpen moeten blij zijn dat het door zijn inspanning maar zes windturbines tussen de dorpen worden bijgebouwd en n acht aan de oostkant van Oude-Tonge. Ook heeft de wethouder nogmaals gezegd dat de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge te laat hebben gereageerd, terwijl hij voorheen altijd zei dat de omwonende bij de vergunningaanvragen stevig van zich moesten laten horen.

In een op 16 augustus gevoerd overleg met een grondeigenaar in de polder Diederik nabij Melissant heeft wethouder Tollenaar opnieuw bevestigd dat de locatie Diederik op zich een goede locatie is en hij nog wel drie of meer andere kleine locaties weet die misschien nog wel gunstiger uit de bus komen dan de locatie Diederik. Ondanks deze wetenschap is hij niet bereid deze locaties nader te laten onderzoeken omdat de gemeenteraad vier jaar geleden een besluit heeft genomen waarop men niet terug wil komen. Hoe gek kan het gaan als de meerderheid van de gemeenteraad beweert dat zij geen andere optie heeft dan het plaatsen van windturbines bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge omdat dit vier jaar geleden zo is besloten. Moet dit nu worden gezien als transparante politiek of moeten andere belangen buiten schot blijven.

Wie o wie kan het nog volgen. Vele inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben het vertrouwen verloren in “hun gemeentebestuur”. Is het dan toch waar dat dit gedeelte van het eiland er minder toe doet.  De warme belangstelling voor wat er op de kop van het eiland aan materiële en immateriële zaken speelt lijkt soms op vergaande bemoeizucht, maar zou door velen in het windturbine dossier als een verfrissende wind worden gezien.

Daar komt specifiek voor de woonkern Nieuwe-Tonge nog een bijzonder vervelende en langslepende zaak bij. Al pakweg 20 jaar wordt door het gemeentebestuur en het provinciebestuur aan de bevolking van Nieuwe-Tonge voorgehouden dat aan een veilige oversteek over de N215 wordt gewerkt. Het moet er nog steeds van komen,… dit in tegenstelling tot de windturbines die in een vlot tempo door de strot van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge gewrongen moeten worden. Is er al zoveel toegezegd dat dit niet kan worden uitgesteld en de tijd gebruikt kan worden voor onderzoek naar alternatieve locaties?

Op 22 augustus aanstaande komen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad bijeen om de agenda voor de raadsvergadering van 31 augustus vast te stellen. Langs deze weg wordt een dringend beroep gedaan te luisteren naar wat er onder de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge leeft. De meer dan 2.100 inwoners van 18 jaar en ouder uit beide dorpen die tegen de plaatsing van nog meer windturbines zijn, kunnen toch niet achteloos terzijde worden geschoven. Als dit signaal aan het gemeentebestuur niet meer werkt, wat werkt er dan nog? Doe iets om het vertrouwen van deze inwoners terug te winnen.

In de raadsvergadering van 31 augustus komt dit onderwerp aan de orde, bij deze de oproep aan geïnteresseerden en betrokken om deze bij te wonen en zo uit eerste hand te horen hoe onze raadsleden er over denken. 

 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei.

Dorpsraad Oude-Tonge.

Stichting Mallemolens.

 
17 augustus 2017
 

VVD-bolwerk Goeree-Overflakkee spat uiteen

Column - “VVD-fractielid Henk van der Meer kiest voor eigen raadszetel” zo luidde de kop van het persbericht van VVD-fractievoorzitter Rein Osinga gisteren. Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de raad van Goeree-Overflakkee. Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee hebben onder andere geleid tot zijn besluit zich per 9 augustus 2017 terug te trekken.

In werkelijkheid werkt het Lokaal Netwerk VVD Goeree-Overflakkee al langere tijd aan een verjongingskuur voor de vertegenwoordiging in de gemeenteraad na de verkiezingen van maart volgend jaar. Vast staat dat de ouderlingen Osinga, Van der Meer en Reijerkerk, en jaknikker Van Noordt Wieringa zullen vervangen worden door jongere VVD-ers die wél van deze tijd zijn en wél weten en wél doen wat de bevolking van Goeree-Overflakkee wil.

De VVD-jeugd is het optreden van de eigen fractie in de gemeenteraad al langer méér dan zat. Zeker in de periode toen Trouwborst wethouder was en van elk dossier een puinhoop maakte. Als docile jaknikkers zaten de VVD-ers toen klaar om de meest duivelse plannen van Trouwborst goed te keuren en waar nodig te verdedigen. Slechts één keer in vier jaar tijd produceerde Henk van der Meer een tegengeluid door een kritische opmerking te maken over de asociale en leugenachtige manier waarop Trouwborst in 2015 de gemeenschap opzadelde met de oprichting van Stichting Olympia XXL. Dit voorval kwam Van der Meer tijdens het eerstvolgende fractieoverleg op een stevige reprimande te staan.
 

In de tekst van mijn column van 28 juli 2016 met als titel: “VVD-jongeren staan in de rij voor Goeree-Overflakkee” is te lezen dat de problemen in en rond de VVD-fractie niet van vandaag of gisteren zijn, ik citeer:

Je kunt een keer op je gezicht gaan. Maar als dat zich herhaalt en een patroon wordt, dan ben je kennelijk niet slim, krachtig of vertrouwenwekkend genoeg om doortastend te handelen. Politici die keer op keer falen, moeten plaatsmaken. Het is tijd voor wisseling van de wacht. Een hele generatie VVD-jongeren staat klaar om de taken van de wethouder en de huidige VVD-fractie over te nemen. Nieuwe mensen. Nieuwe netwerken. Nieuwe ideeën. Dat allemaal werkt verfrissend. Als het partijbestuur niet snel ingrijpt, zal de kiezer in 2018 het gedrag van deze wethouder en haar door de tijdsgeest aangevreten VVD-raadsleden afstraffen. En zal deze van origine liberale partij na de volgende gemeenteraadsverkiezingen met één of maximaal twee zetels in de oppositie belanden.

De conclusie van vier en een half jaar samenspannen met de christelijke partijen is dat de VVD-fractie aan de wieg heeft gestaan van tal van geldverslindende dossiers die ontevredenheid en polarisatie bij de bevolking van Goeree-Overflakkee hebben aangewakkerd. De VVD-jongeren willen nu een aantal nieuwe ontwikkelingen doorvoeren.

Zo zal er onder andere een evenwichtiger man/vrouw-verhouding nagestreefd worden in de raadsfractie na de verkiezingen in maart 2018. Probleem is dat de VVD, na de totaal geflopte raadsperiode 2013 – 2018, waarschijnlijk maar met maximaal één raadslid in de gemeenteraad vertegenwoordigd zal zijn. Wordt deze plaats ingevuld door een man of een vrouw? Of wordt dit probleem wellicht gender neutraal opgelost? Zeker is dat er in ieder geval niet meer voor een ouderling als kandidaat gekozen zal worden.


Van onze politiek verslaggever
 16 augustus 2017

Raadslid Aat van Alphen tikt Han Weber, lid Gedeputeerde Staten, keihard op de vingers over zijn bemoeienis met het gemeentelijk windmolenbeleid


15 augustus 2017

Jan Rot ontspringt met zijn Sex & Drugs de dans van de Kopse Kerken


14 augustus 2017
 

Jan Rot mag van de SGP optreden in het Diekhuus!


SGP geeft Jan Rot groen licht


Column - Het op 27 oktober geplande optreden van Jan Rot in het Diekhuus te Middelharnis gaat door. Dit tot opluchting van zijn vele fans op het eiland Goeree-Overflakkee. Even leek het erop dat na de boycot van rapper Jebroer in Ouddorp dat Jan Rot met zijn voorstelling Seks & Drugs & Rot & Roll het volgende slachtoffer zou worden van de toetsingscommissie van de SGP.

 Na spoedoverleg in de fractie liet SGP-voorman Kees van Dam weten dat Jan Rot met zijn muziektheater van harte welkom is op het eiland: “De SGP wil Jan Rot geen strobreed in de weg leggen.” De linkse kerk op Goeree-Overflakkee reageerde opgelucht.

 

Een woordvoerder: “We waren als de dood dat na Jebroer het in het Diekhuus geplande optreden van Jan Rot en het hele verdere cabaretprogramma zou sneuvelen. Met name waren we bang dat het alles onthullende theatergesprek van Martin Simek met kunstenaar Jaap Reedijk en burgemeester Ada Grootenboer op 17 november niet door de toetsingscommissie zou geraken.”


Frans Evers


11 augustus 2017

Tour de France 2019 niet over Goeree-Overflakkee?

Column - De kans dat het parcours van de Tour de France net als in 2010 en 2015 ook in 2019 over Goeree-Overflakkee zal leiden lijkt minimaal. De twee grootste en mooiste sportevenementen van dit decennium op Goeree-Overflakkee zijn zonder twijfel de doorkomsten van de Tour de France in 2010 en 2015 over de kop van het eiland. Duizenden wielerliefhebbers woonden beide edities langs het parcours tussen de Haringvlietsluizen en de Brouwersdam bij en vele miljoenen televisie kijkers bekeken fantastische beelden van ‘s werelds grootste en bekendste wielerevenement. Op deze manier stond Goeree-Overflakkee eindelijk weer eens een keer positief ‘op de kaart’. En nog gratis ook!

De Tourstart in 2019 is in Brussel, de finish van de tweede etappe dat jaar staat net als in 2015 gepland op Neeltje Jans. Het zou dus best kunnen dat het peloton in de derde etappe weer over Goeree-Overflakkee zou fietsen. Al hoewel, door de verkiezingsstunt van Hendrik Herweijer een aantal weken geleden is de kans op een derde doorkomst flink geslonken.

Herweijer zorgde er persoonlijk voor dat rapper Jebroer niet mocht optreden in de Kreek omdat deze artiest in van één van zijn nummers zou gaan zingen over een kind van de duivel. U zult denken; wat heeft de tekst van dit nummer met de Tour de France te maken? Het antwoord is simpel: Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour de France, is een vrind van de duivel (zie foto). Dat gaat Brave Hendrik nooit goed vinden! 


Van onze politiek verslaggever8 augustus 2017


Van Dam vliegt met zijn SGP uit de bocht!
 
SGP-voorzitter beschuldigt Schrijfbedrijf van keiharde leugens
 

‘Nu gaan jullie toch wel erg ver door keiharde leugens te verkondigen in je laatste bijdrage in ‘achter het nieuws’. schrijft SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. “De naam Jan Rot zegt me helemaal niets en er is geen sprake van dat wij als SGP zijn optreden in het Diekhuus willen tegenhouden.”
 
Ondanks dat ik enige tijd geleden Van Dam uitgebreid heb uitgelegd wat een column en een pastisch als stijlfiguur daarin betekent, doet Van Dam alsof zijn neus bloedt. Terwijl heel Goeree-Overflakkee niet kan wachten op de komst van woordkunstenaar Jan Rot in het Diekhuus te Middelharnis, beweert Van Dam de artiest niet eens te kennen.
 
Wel kent Van Dam rapper Jebroer. Volgens Van Dam zijn de teksten van Jebroer godslasterlijk. SGP-raadslid Hendrik Herweijer mocht van zijn fractievoorzitter de kolen uit het vuur halen. Samen met de burgemeester en ouderling Van Wijk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp werd door deze kuiscommissie een plan bedacht om de rapper het optreden op het eiland onmogelijk te maken.
 
Dat lukte met een afkoopsom van 2.500 euro. Maar dat moest wel stil gehouden worden. Echter de religieuze toetsingscommissie onder voorzitterschap van het raadslid Herweijer, dominee Zoet, ouderling Bruggeman en ouderling Van Wijk wilden munt slaan uit hun overwinning. Jebroer had dankzij hun inspanningen een berufsverbot gekregen.
 
Vlak voor het optreden van Jebroer kwam deze commissie bijeen, waarbij enkele christelijke raadsfracties aanschoven. Letterlijk staat in de vertrouwelijke brief van ouderling Van Wijk dat geconstateerd kon worden dat de landelijke persuitingen zijn meegevallen. ‘Uitgegaan wordt dat het overwaait, want nieuws is vluchtig en gauw’. Een tactiek die had gewerkt. Ook liet de ouderling weten dat hij was benaderd door verschillende raadsfracties. Dat kan Van Dam toch niet ontkennen?
 
Begin september komt de toetsingscommissie wederom bij elkaar. De financiële handreiking voor een rapper van het kaliber Jebroer is vastgesteld op 2.500 euro. Over het bedrag om Jan Rot met zijn seks en drugs van het eiland te weren, daar wordt begin september over gestemd.
 
Vanuit de toetsingscommissie is er geen actieve benadering van de pers. Dat staat letterlijk in de vertrouwelijke brief! Erger nog: “Naar buiten treden met de stelling dat we er in gezamenlijkheid zijn uitgekomen en geen details vermelden. Dus niets vermelden over een financiële handreiking en dergelijke.” Ouderling Van Wijk besluit met: “Het is de Heere die alles heeft bestuurd en harten heeft willen neigen!”
 
De al eerder door ons gepubliceerde vertrouwelijke brief is hieronder nogmaals te lezen.

7 augustus 2017

Frans en Maria,

Nu gaan jullie toch wel erg ver door keiharde leugens te verkondigen in je laatste bijdrage in “achter het nieuws”.
De naam Jan Rot zegt me helemaal niets en er is geen sprake van dat wij als SGP zijn optreden in het Diekhuus willen tegenhouden.
Ik zou het zeer op prijs stellen als mijn reactie zowel op je website als op andere media wordt weergegeven.
Een erg goedkope manier van journalistiek bedrijven.


Kees van Dam, fractievoorzitter SGP GOGeachte heer Van Dam,

Uit betrouwbare bron vernam ik dat de SGP-fractie na de boycot van rapper Jebroer, nu bezig was om in het kader van de verkiezingen van volgend jaar, een zelfde berufsverbot in te stellen in geval zanger, componist en tekstdichter Jan Rot. Verder vernam ik uit andere bron dat de SGP gesprekken had gevoerd met dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk uit Ouddorp. Immers artiesten als Jebroer en Jan Rot moeten financieel tegemoet gekomen worden, als hun het optreden door toedoen van uw partij onmogelijk gemaakt worden. 


Verder spreekt u over een goedkope manier van journalistiek bedrijven. Indien u goed zou lezen dan ziet u aan het begin staan dat het een column is. Dus geen journalistiek stuk. Voor de feiten mag ik u verwijzen naar de vorige artikelen die in de landelijke media zijn verschenen ingeval de rapper Jebroer. Zie ook de columns die naar aanleiding van uw acties door mij zijn geschreven. Ook de vertrouwelijke brief die dominee Zoet naar de dominees in de Kop van Goeree stuurde, hebben wij gepubliceerd.

Al bovengenoemde feiten plus de bronnen heb ik gebruikt om deze column te schrijven. Nogmaals het betreft hier een column. U zou er goed aan doen om de heer Herweijer tot de orde te roepen. Zijn censurerende inbreng brengt grote schade toe aan het imago van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Met vriendelijke groet,

Frans Evers
6 augustus 2017


SGP wil optreden Jan Rot in Diekhuus verbieden
 

Column - Nadat de SGP van Goeree-Overflakkee met succes het optreden van rapper Jebroer had geboycot, richt de SGP-fractie bij monde van Hendrik Herweijer zijn pijlen nu op zanger, componist en tekstdichter Jan Rot. Op 27 oktober staat de artiest met zijn programma Seks & Drugs & Rot & Rol geboekt in het Diekhuus te Middelharnis.
 
“De tekst ‘seks en drugs’ zegt al voldoende. Dat zijn zaken waarmee wij onze inwoners niet mee moeten willen confronteren. Daarom vragen wij als SGP-fractie burgemeester Grootenboer onze motie van afkeuring en treurnis te ondersteunen. Net zoals zij dat deed ingeval het optreden van rapper Jebroer in Ouddorp. Zij moet de leiding van het Diekhuus op het matje roepen. Ik heb de teksten van de heer Rot bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen, dat sommige teksten de grenzen van het toelaatbare ernstig overschrijden.”
 
Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, pleit ervoor alle teksten van cabaretiers die willen optreden in het Diekhuus vooraf te toetsen op toelaatbaarheid. “Daar hebben wij als subsidiegever van het Diekhuus alle recht op.”
 
Mocht het juridisch onmogelijk zijn om de voorstelling van Jan Rot te verbieden, dan neemt Herweijer contact op met dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk in Ouddorp. “Deze dominee weet welke stappen moeten genomen worden om geld in te zamelen om artiesten die over de schreef gaan schadeloos te stellen.” 


Frans Evers6 augustus 2017

Over het wel en wee van de hoofddoek op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Onlangs ontspon zich een interessante discussie over een hoofddoek die zou zijn gesignaleerd achter de kassa van een filiaal van Albert Heijn op Goeree-Overflakkee. Een inwoner liet op Facebook weten verbaasd te zijn. Een religieus symbool in het publieke domein ging hem te ver. Vervolgens viel de goegemeente over de verbaasde man. 

Die verbazing echter is zo gek nog niet. Immers zou u ook niet verbaasd zijn bij het zien van een rooms-katholieke priester in een kazuifel achter de kassa bij Albert Heijn? Nog een voorbeeld: zou u ook niet verbaasd zijn bij het zien van een rabbijn met een keppel achter de kassa? Waarom ligt de discussie over de hoofddoek als religieus symbool zo moeilijk? 

Hieronder een deel uit het interview in de Volkskrant van 6 augustus met Elma Drayer, waar de hoofddoek als discussiepunt wordt besproken. Hoe moeilijk kan het zijn? 

2 augustus 2017
1 augustus 2017

Inwoner Oude-Tonge leest gelovige wethouder en dito raadslid de les30 juli 2017

We staan weer op de kaart!

Column - Lekker op vakantie op het mooie eiland Vlieland, onder uit gezakt met een biertje in de hand, zap ik een aantal TV zenders langs. En hé, Goeree-Overflakkee is weer in het nieuws. Minuten lang wordt onze gemeente op TV weer in de spotlights gezet, dat is nog eens eiland-marketing! En nog gratis ook!

Even kijken en luisteren waar het precies over gaat. Wat? Een optreden van Jebroer in de Kreek afgelast? What the f*ck is dit? Omdat SGP-raadslid Hendrik Herweijer dit eist vanwege het feit dat nummers van deze artiest teksten bevatten die niet passen in zijn geloofsovertuiging. Waar bemoeit deze man zich mee? Gaan de zwartjassen nu ook al bepalen welke artiesten mogen optreden op Goeree-Overflakkee?

Blijkbaar wel! Na wat politieke pressie van de SGP ging burgemeester Grootenboer maar weer eens door de knieën en zette de ondernemer, die de betreffende artiest had geboekt, dusdanig onder druk dat hij het optreden van Jebroer wel moest cancelen. Wat een politieke zwijnenstal! Wat een doorzichtige en smerige SGP-verkiezingsstunt!

Gek hè, dat de jeugd van Goeree-Overflakkee in groten getale het eiland de rug toekeert en zich elders vestigt. Zo ook de twee oudste kinderen van SGP-goeroe Kees van Dam. Logisch. Er is voor de jeugd al zo weinig te doen op dit SGP-eiland, en nu wordt er ook nog een optreden van een bekende artiest verboden.

Goeree-Overflakkee lijkt wel betoverd te zijn door zwarte magie, alsof er een hogere macht aan het bewind staat die alles wat het leven van de jeugd nog een beetje aantrekkelijk maakt, wil verbieden.

Is er dan helemaal geen oplossing te bedenken voor dit schijnbaar reddeloos verloren eiland Goeree-Overflakkee? De oplossing kan wat mij betreft juist liggen in het beluisteren van bepaalde songteksten. Voor de SGP-bestuurders adviseer ik iets verder te kijken en te luisteren dan de bekende psalmen, en de tekst 
(https://www.youtube.com/watch?v=GlJVpjDNq0I ) van het nummer ‘Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet’ van Benny Neyman eens goed te beluisteren en op de juiste manier te interpreteren. Dat kan absoluut een positieve boost geven aan het leefklimaat op Goeree-Overflakkee. 

Speciale tip voor Hendrik Herweijer: beluister de tekst (https://www.youtube.com/watch?v=2wQFaX83l1E ) van de bekende hit van Elvis Presley ‘Devil in Disguise’ en trek je conclusies. Herken je er iemand in?

 
Van onze politiek verslaggever vanaf zijn vakantieadres
Het begin van de godsdienstoorlogen op de eilanden

Conflict binnen kerk in Kruiningen leidt tot extra surveillances door de politie

KRUININGEN - Het conflict tussen dominee Gerrit Bredeweg en voormalig diaken en kerkenraadslid Henk Jansen splijt de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen in twee kampen. Er heeft zelfs een handgemeen tussen enkele leden plaatsgevonden.De emoties zijn zo hoog opgelopen dat de politie het nodig vond om afgelopen zondag rondom de diensten extra te surveilleren bij het kerkgebouw aan de Hansweertsestraatweg.

De heibel begon toen Jansen eind vorig jaar kritiek uitte op de werkwijze van dominee Bredeweg. Hij sprak de predikant daarop aan, maar het gesprek liep behoorlijk uit de hand. Uiteindelijk koos Jansen eieren voor zijn geld door uit de kerkenraad te stappen.

'Overspel met nicht'

Een dag later kreeg hij plots te horen dat hij overspel zou hebben gepleegd met zijn nicht. Dat zou hij in 2014 zelf hebben bekend in een gesprek met de predikant en enkele ouderlingen. Jansen ontkent dit ten stelligste en ook volgens de nicht is er geen sprake geweest van seksueel contact.

Desondanks werd de voormalige diaken voor drie maanden de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd. Ook kreeg hij stille censuur opgelegd, een zware tuchtmaatregel. Jansen stapte met succes naar de rechter in Middelburg. Die veegde de vloer aan met de handelwijze van de kerkgemeente. Alle tuchtmaatregelen moesten worden teruggedraaid.

Wethouder De Jong (CU) reageert als door een adder gebeten 
In Groot Goeree-Overflakkee

(brief Johannes Reyntjes staat op deze pagina bij 19 juli Brief van de maand)
26 juli 2017


Dogma of zelf denken. Mens durf te leven

tekst: Mirjam van der Hart

Dan lees ik over de Jehovagemeenschap...

Een zeer besloten gemeenschap waar (zo blijkt nu) misbruikers en sadisten niet of nauwelijks veroordeeld worden, maar bescherming genieten. Alles wordt gedaan om eventuele ‘lekken’ te dichten. De buitenwereld mag geen lucht van krijgen van misstanden. 


Ze hanteren hun eigen wetten en regels. Mensen zonder verstand van zaken of zelfs medeplichtigen moeten beoordelen of een melding van bijvoorbeeld seksueel misbruik geldig is. Misbruikte kinderen die totaal radeloos zijn krijgen de opdracht om hun heil te zoeken in het geloof. Helpt dat niet.. dan zijn ze niet gelovig genoeg..


Ik realiseer me best... Er bestaan ook hele nette Jehova Getuigen. Lieve mensen die buitengewoon goed zijn voor hun kinderen. Maar toch.. ik vraag me altijd af hoe mensen het volhouden in een gemeenschap waar dit soort excessen plaats vinden. Daar wil je toch niet bij horen? Als je opmerkt dat een religieuze beweging, groep of gemeenschap mensen in een te machtige positie manoeuvreert. Als volgelingen de leider of voorgangers op een voetstuk plaatsen en als gezond verstand wordt vervangen voor leefregels en dogma’s.. dan ga je toch nadenken?


Sinds enige jaren heb ik af en toe contact met een echtpaar, leden van de JG. Intelligente mensen. Beiden een goede baan, een mooie positie binnen onze maatschappij. Ze zijn buitengewoon hartelijk en gunnend. Ze hebben een open mind. Beoefenen tantra, houden zichzelf gezond met allerlei alternatieve therapieën, bezoeken Mindfullness weekends en maken muziek. Stralende mensen die kiezen voor geluk. Hun levenshouding past absoluut niet binnen de gemeenschap van JG. Wel bezoeken ze trouw de Koninkrijkszaal en spelen daar hun brave en aangepaste ‘rol’. Niemand van hun gemeenschap weet hoe hun privéleven eruit ziet.


Ik heb hen gevraagd waarom ze doorgaan. Waarom ze zichzelf iedere keer weer in de JG dwangbuis wurmen. Waarom ze nog steeds gaan prediken langs de deuren. Het antwoord daarop was nogal vaag en ontwijkend. Hun Bijbel ligt altijd op tafel.. helemaal stukgelezen. Bij ieder vraagstuk wordt in dat boek gezocht naar een antwoord. Ze leiden een dubbelleven. Steeds gespletener, nog niet in staat om het oude en vertrouwde los te laten.


Ze zijn binnen de JG opgegroeid en het vormt hun veiligheid, een vaste fundering onder hun voeten. Zo was het bij mij ook toen ik nog lid was van de Gereformeerde Gemeente. Ik paste al nooit in die kerk, hoorde er niet bij. Was een vreemde eend in de bijt. Maar het was toch zó eng om echt los te laten. Alle veiligheid viel weg. Mijzelf en mijn kinderen officieel uitschrijven was en meest enge wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Plotseling werd ik vogelvrij. Geen regels meer. Het was alsof ik in een ravijn stortte zonder bodem. Ik wist niet hoe ik kon landen IN MIJZELF. Ik had geen persoonlijkheid ontwikkeld, stond totaal los van mijn eigen wezen.


Ik kende mijn naam… wist waar ik was geboren. Had een huis en kinderen. Maar ik had geen idee wie ik zelf was. Wie ben ik? Mijn zoektocht naar antwoorden en naar mijzelf begon met die vraag. Wie ben ik.. en vervolgens: Wat doe ik hier. Het was toen 2002. Inmiddels, al levend, kijk ik glimlachend terug op mijn pad. Wat ben ik blij dat ik de sprong in het diepe heb gewaagd.


Via doldwaze avonturen, opleidingen, werk, vrienden, relaties, eigen bedrijven en vooral heel veel foute beslissingen heb ik langzamerhand wel een idee gekregen wie ik ben.  ?  Maar het groeit nog steeds. Altijd weer stuit ik op innerlijke verrassingen. De beweging en groei stopt nooit. Het kan altijd verder. Het leven stroomt door mij heen en verrijkt me iedere seconde. Niks ligt vast. Ik ben niet gebonden aan leefregels. Dat is zó fijn, zó vrij. Stromen…leven…


Toon dat lef maar eens... beste gelovige... beste Jehova Getuige. Stap uit je kokervisie en ga leven!! Wie ben jij?
22 juli 2017


Geloof maakt meer kapot dan je lief is

tekst: Mirjam van der Hart
 

Het blijft al jaren angstig stil...

Natuurlijk weten ze wat ik deel op Social Media. Dat er een artikel is verschenen over mijn religieuze opvoeding in een vrouwentijdschrift. Ze kennen mijn mening over de jaren dat ik opgroeide in het strenge geloof. Er zijn zoveel tekenen van trauma en pijn bij alle zes de kinderen.

Het gezin valt steeds verder uit elkaar. Het contact onderling is steeds complexer geworden. Roddels, beschuldigingen, onbegrip, manipulatie, verwijten, schuld en schaamtegevoelens…. Al deze zaken broeien boven- en ondergronds. De weinige informatie die mij nog bereikt via een broer of zus is vol negativiteit.

 

Je zou denken dat de wijsheid toeneemt naarmate de haren grijzer worden. Maar bij sommige mensen werkt dat niet zo. Die graven zichzelf steeds verder in. Ze blijven halsstarrig doormodderen op een ooit ingeslagen weg. Ze blijven dezelfde overtuigingen en kronkels koesteren. Ook al doet hun lichaam zeer en belanden ze van de ene depressie in de andere, of zijn ze volkomen uitgeput… ze gaan dóór. Het is bijna bewonderenswaardig hoeveel taaiheid en doorzettingsvermogen sommigen tonen in het NIET bijleren. In het handhaven van hun kokervisie, het aanhangen van oude geschreven teksten en het verafgoden van predikanten en ‘oudvaders’.


En dan is er al 7 jaar geen contact meer met hun eigen dochter. De meeste ouders gaan dan zoeken naar een oplossing… een opening om weer met elkaar in gesprek te raken. Lijkt mij hoor..
Maar nee.. het blijft stil. Doodstil. Alsof ze bevroren afwachten. Als geslagen honden. Niet wetend hoe te beginnen? Of zijn ze misschien bang dat ze dan van hun pad raken? Te bang voor een confrontatie met hun dochter, die nu zonder pijn en depressie, een gelukkig leven heeft opgebouwd.. Die zichzelf niet beperkt met allerlei dogma’s, maar kiest voor vrijheid.


Wat is het diep armoedig als dogma's mensen dusdanig klemzetten, dat een vrij stromende liefde met de eigen kinderen niet meer mogelijk is. Dat de verbindende en liefdevolle woorden niet meer gesproken kunnen worden. Dat armen niet meer kunnen omhelzen en handen niet meer kunnen delen. Dat harten worden als ijs. Als de illusies zo diep geankerd zijn geraakt dat de realiteit niet meer gezien kan worden. De angst voor de hel en dood zo immens. Dat de devotie voor een hogere macht zó groot is en de weg op aarde innerlijk kruipend en kronkelend wordt afgelegd. Dat mensen zichzelf voor en door een geloof in de meest miserabele positie manoeuvreren. Steeds verder in de angst, verdediging en afscheiding.


Ik, als dochter wil niks weten van medelijden of sterkte-wensen. Met mij gaat het goed en ik weiger een slachtoffer te zijn. Hooguit verbaas ik mij nog. Overal op de wereld bestaan deze situaties. Bedenk: Religie maakt meer kapot dan je lief is. Door hierover te schrijven hoop ik dat steeds meer mensen dat gaan inzien en de dogma’s vaarwel zeggen. Zodat de liefde tussen mensen weer vrij kan stromen.


 

 


20 juli 2017

Rapper Mr. Polska zingt Kind van de Duivel in Ouddorp
 

Column - Gisteravond trad rapper Mr. Polska op in discotheek de Kreek te Ouddorp. Hij verving collega-rapper Jebroer. Jebroer kreeg van de kerken van de Kop van Goeree namelijk een berufsverbot. Met name zijn lied Kind van de Duivel schoot dominee Dirk Zoet van de Hersteld Hervomde Kerk verkeerd in het keelgat.
 
De dominee ging zelfs zover dat hij uit de kerkenpot tweeënhalf duizend euro trok om de eigenaar van de discotheek Rob Vereijken, tegemoet te komen. De eigenaar moest het management van Jebroer uit eigen zak een boete van vijfduizend euro betalen. Inmiddels is dominee Zoet om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen, bezig aan een geldinzamelingsactie bij de andere kerken van Goeree-Overflakkee.
 
Wat de dominee niet kon vermoeden was dat invaller Mr. Polska zijn collega-rapper Jebroer niet liet vallen. Als afsluiting van zijn optreden gisteravond in de Kreek, kreeg het publiek geheel onverwacht uit de mond van Mr. Polka het lied ‘Ik ben een kind van duivel’ te horen.
 
Een collegiale geste die het jonge publiek zeer op prijs stelde. Uit volle borst zong de jeugd uit Goeree-Overflakkee en de omliggende eilanden mee met Mr. Polka. Het Kind van de Duivel is in Ouddorp de zomerhit van dit jaar. Dit dankzij de SGP’er Hendrik Herweijer, die bij burgemeester Grootenboer om een verbod van rapper Jebroer verzocht, en niet te vergeten dominee Zoet, die er tweeënhalf duizend euro voor over had om Jebroer de mond te snoeren.
 
Dat lukte beide christenradicalen dus niet. Tot diep in de nacht zong de jeugd van Ouddorp en omgeving Jebroers Kind van de Duivel…

 
Frans Evers
19 juli 2017

Hersteld Hervormde Kerk betaalt grote afkoopsom aan rapper Jebroer
 
Column - Dominee Dirk Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk te Ouddorp heeft 2500 euro als afkoopsom betaald aan rapper Jebroer. In plaats van rapper Jebroer komt vanavond ene Mr. Polska naar de Kreek in Ouddorp. Mr. Polska staat landelijk bekend om zijn klip waar wordt gekotst in een kist in de kerk. Behoorlijk godlasterlijk me dunkt...

 
Maar waar blijft met Mr. Polska op het programma nu Hendrik Herwijer (SGP) met zijn grote mond? En waar is dominee Zoet met zijn hand op het Oude Testament gebleven? Waar zijn nu al die kerken die in het geweer kwamen tegen de teksten van rapper Jebroer? Waar blijven nu al die winkeliersverenigingen die uit commerciële overwegingen achter de kerken gingen staan? Waar blijven de scholen met de Bijbel die wilden voorkomen dat Jebroers godlasterlijke praat hun kinderen zou vergiftigen?
 
Met de komst van Mr. Polka zijn alle partijen terug in hun religieuze hokken. Geschrokken van zoveel negatieve publiciteit in de landelijke media en op internetforums. Eilandmarketing kan, wat betreft ons eiland op de kaart zetten, in de leer gaan bij dominee Zoet en consorten.
 
Maar er is nog een reden - een financiële - waarom alles wat gelooft in Ouddorp plotseling doodstil is. Nadat dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk tweeënhalf duizend euro (van de vijfduizend) had betaald aan de eigenaar van de Kreek Rob Vereijken, stond als vervanger van Jebroer, rapper Polska op het programma. Die zou objectief gezien net als Jebroer op basis van godlasterlijke clips verboden moeten worden. Maar wie gaat dat betalen?!
 
Als bijdrage in de kosten heeft Zoet aan alle kerken op protestantse grondslag op Goeree-Overflakkee nu al een bijdrage gevraagd. Zoet rekent op de financiële steun van alle kerken. Ook meent Zoet dat het religieuze deel van B&W van Goeree-Overflakkee de overige tweeënhalf duizend zou moeten dokken. Desnoods uit eigen zak.
 
Omdat tweeënhalf duizend euro niet steeds als aflaat kan worden opgehoest om onwelgevallige rappers te boycotten, heeft dominee Zoet binnenkort een gesprek met burgemeester Grootenboer om een totaalverbod voor rappers in de politieverordening op te nemen.

 
Frans Evers


19 juli 2017


Ingezonden brief van de maand: 


Jebroer niet welkom
 

Zelfs de landelijke pers wijdde  verschillende artikelen aan het gecancelde optreden van rapper Jebroer in Ouddorp. Onder druk van kerken, christelijke politieke partijen en iedereen die meent te moeten bepalen wat er op ons mooie eiland plaatsvindt (vooral op zondag) heeft de uitbater van de Kreek bakzeil gehaald.

Nu zijn de kromme teksten van deze en vele andere rappers sowieso niet om aan te horen (goed Nederlands schijnt moeilijk te zijn), maar dat terzijde. Waar het om gaat is dat men wil bepalen wat een artiest wel of niet met zijn optreden verkondigt. Waar ligt de grens en wie bepaalt die grens? Moet straks iedere artiest die Goeree-Overflakkee aandoet eerst voor een ballotagecommissie verschijnen?

En wat te denken van al die dominees die hel en verdoemenis prediken en die daarbij, net als Jebroer te pas en te onpas de duivel in hun preken noemen? Kunnen niet-gelovigen daartegen in het verweer komen? En worden die preken dan ook afgeblazen? De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft ons opgezadeld met een bestuur dat velen niet willen.

Ook de huidige wethouder van de VVD heeft een overtuiging die die partij niet waardig is. Het wordt tijd dat de niet-christelijke partijen in de gemeenteraad de handen ineen slaan en bij de volgende verkiezingen samen één front vormen om de dictatuur van de christelijke partijen een halt toe te roepen. Samen één partij  vormen en daarbij over de eigen schaduw heen stappen zou een  prima startpunt kunnen zijn.

Als men dan de grootste partij wordt, kan men meer bereiken dan nu, waarbij iedere verstandige motie wordt weggestemd. Dan wordt ons eiland echt mooi, want het echte mooie wordt mede bepaald door de mensen, niet alleen door de prachtige stranden en de bollenvelden.  Tenslotte nog even voor alle duidelijkheid: Ik vind de inhoud van de teksten van Jebroer (lees ze op internet) ook helemaal niks.
 

J.Reyntjes
Oude Tonge18 juli 201716 juli 2017


Zo gaat dat niet in Nederland, maar wel in Ouddorp

14 juli 2017
 
Geen antwoorden van CuraMare, maar wel meer vragen
 
Op onze vragen aan De heer Moerland, voorzitter Raad van Bestuur CuraMare is nog geen enkele reactie gekomen. Zelfs geen bevestiging van ontvangst. Inmiddels zijn er nog meer vragen die wij graag voor onze lezers beantwoord zouden zien.

 
Naar verluidt, wordt er al 5 jaar aan gewerkt en eind vorig jaar was er een compleet plan voor een nieuw Geldershof, om in goed overleg met de gemeente aan de Mozartsingel in Dirksland een kleine maar complete locatie te bouwen. Zeer geschikt voor mensen met dementie uit Dirksland en omgeving. Meerdere mensen hebben dat plan als ontwerp gezien. Ook Sjaloomzorg zou hier in meedoen.

Uit de te laat verschenen jaarrekening blijkt dat er voor ZVGO een verlies is van bijna 8 ton over het afgelopen jaar. In het persbericht van december 2016 kon nog op grond van de stukken gesteld worden dat ZVGO er financieel goed voorstaat.

Kennelijk  is er in ieder geval flink geknutseld, onder andere in het bouwdossier. Met als gevolg (zie bladzijde 20 van de jaarrekening) bijna 8 ton schadeafwikkeling voor de projectontwikkelaar die met Geldershof bezig was.
 
Waar blijft de nieuwbouw van de Geldershof?
 
Is er nu wel of niet een compleet bouwplan voor alle locaties?
 
Is er nu wel of niet sprake van verkoop van oude terreinen om nieuwe gebouwen te kunnen financieren?
 
Is CuraMare wel of niet van plan om deze plannen uit te voeren?
 
Met vriendelijke groet,

 
 
Maria Evers
www.schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl13 juli 2017

Kalifaat op Goeree-Overflakkee
 

Column - Nadat SGP-raadslid Hendrik Herweijer zijn fatwa had uitgesproken over rapper Jebroer, is de eigenaar van de Kreek zo geschrokken dat hij de voorstelling van deze artiest in de Kreek te Ouddorp onder zware druk heeft afgelast. Zoveel kerk en zoveel burgemeester werden hem domweg te veel.
 
Wat is er nou eigenlijk weer aan de hand op Goeree-Overflakkee?  Volgens een groep fundamentalistische christenen zouden de teksten van rapper Jebroer, die zou komen optreden in Ouddorp, godslasterlijk zijn. Slecht ook voor de kinderen van ons eiland, zo liet de net uit de luiers gegroeide Herweijer vaderlijk weten…
 
We mogen ervan uitgaan dat Herweijer het Oude Testament kent. De verderfelijke teksten die daar in staan, zijn zo verschrikkelijk, zo vrouwonvriendelijk, zo homohatend, zo oorlogszuchtig dat ik ze niet op papier kan krijgen. Als je Jebroer verbiedt op basis van dubieuze teksten, zou het Oude Testament boven op je hitlijst van verbieden moeten staan beste Hendrik!
 
Overigens Hendrik, was je van plan een kaartje te kopen voor de voorstelling van rapper Jebroer? Ben je eigenlijk wel op de hoogte van zijn teksten? Je doet me sterk denken aan Ayatollah Khomeini van Iran die in 1989 een fatwa richting Salman Rushdie uitsprak. Rushdies roman De Duivelsverzen zou ‘godslasterlijk’ zijn, zonder dat hij ook maar een pagina had gelezen.
 
Goeree-Overflakkee gaat steeds meer lijken op een islamitische staat op christelijke grondslag weliswaar. Alles is hier zo’n beetje christelijk: CuraMare is christelijk, woongoed Flakkee is christelijk, de Rabobank is christelijk… Een groot christelijk bolwerk dat nu toch wel hele ernstige dictatoriale trekken begin te vertonen.
 
Circus op zondag? Verbieden! Nieuwjaarsduik op zondag? Verbieden! Rapper met teksten die je niet welgevallig zijn? Verbieden! Werken op zondag? Verbiden! Over verbieden gesproken. Ik vind dat de SGP per direct verboden zou moeten worden. Zij weigeren namelijk nog steeds om vrouwen toe te laten tot het ambt.


Frans Evers
  


11 juli 2017

Open brief aan Koos Moerland, Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare                        Nieuwe-Tonge 11 juli 2017

Heer Moerland,

Natuurlijk is het vervelend voor u en uw gezin dat er zoveel, negatieve publiciteit is geweest omtrent uw vergoeding als voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare. Misschien dat dominee Egas zich ooit ook zo voelde. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de heer Driesse, die met een vertrekpremie de landelijke media haalde. Terwijl Driesse niet eens weg wilde. 


Driesse had graag willen aanblijven. Om zijn bouwplannen uit te voeren, nu de crises voorbij is. Gaan die vergevorderde bouwplannen voor CuraMare in Dirksland nog uitgevoerd worden? Of gaat heer Nattekaas nu het wiel opnieuw uitvinden? Hoeveel gemeenschapsgeld is hier mee gemoeid?

Nu ik u toch ‘aan de lijn heb’, waarom antwoordt u, of uw afdeling communicatie, niet op onze vragen? U claimt transparant te zijn. Maar daar merken wij weinig van. Transparantie geldt niet alleen voor het  - verplicht-  openbaar maken van bezoldigingen. Transparantie geldt niet alleen wanneer het goed uitkomt. Wij hadden een behoorlijk aantal vragen over integriteit en behoorlijk bestuurlijk handelen gesteld. Waarom geeft u niet gewoon antwoord?

Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling indien familieleden bij uw organisatie betrokken worden?  Let wel, het gaat hier niet om een familiebedrijf maar over een semi publieke instelling.

Is het waar dat de voorzitter van de Identiteitscommissie een deel van zijn pand aan CuraMare verhuurt? Indien dit het geval is, kan deze persoon zich dan nog wel onafhankelijk opstellen?

Was de voorzitter van de Raad van Toezicht, eerder als bestuurder werkzaam voor CuraMare? Indien dit het geval is, denkt u dat deze persoon nog onafhankelijk kan toezien op uw organisatie?

Houdt CuraMare zich aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenste bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen? Hoelang bent u, tussen haakjes, al bestuursvoorzitter?

Heeft u ook een functie als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos? En krijgt u daarvoor een vergoeding? Indien dat het geval is, hoe hoog is die vergoeding?

Is dr. Paul van der Velde nog steeds actief lid van de Raad van Bestuur?

Hoe en wanneer wordt de Raad van Bestuur aangevuld tot de drie vereiste personen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Maria Evers
Schrijfbedrijf Evers van der Waart
11 juli 2017


B&W Goeree-Overflakkee is het aan haar christelijke achterban verplicht om 5000 euro uit pot onvoorzien te betalen om zodoende het optreden van Jebroer te kunnen afzeggen

Verbieden al die verderfelijke teksten!
 
 

Column - Terecht dat de kerken in Ouddorp, de dorpsraad en de ondernemingsvereniging protesteren tegen de verderfelijke teksten van rapper Jebroer. Jebroer zou als artiest verboden moeten worden. Ook wij zijn het daar volkomen mee eens. Maar wij gaan nog een stap verder. Wij vinden dat alle - jawel alle - boeken met verderfelijke teksten verboden moeten worden.
 


Zoals boeken waarin staat dat homoseksualiteit een gruwel is, boeken waarin staat dat je je ver moet houden van een menstruerende vrouw, boeken waarin staat dat je je dochter als slaaf mag verkopen, boeken waarin staat dat het houden van slaven de normaalste zaak van de wereld is, zolang ze maar uit een ander land komen, boeken waarin staat dat je slaven af en toe moet kunnen afranselen, boeken waarin staat dat mensen met een gebrek niet in de buurt van het altaar mogen komen, boeken waarin staat dat op vloeken dood door steniging staat, boeken waarin staat dat een man die met een vrouw en haar moeder de liefde bedrijft, dat ze dan allen verbrand moeten worden. Verderfelijke, opruiende en discriminerende teksten die elk voor zich spreken, dunkt ons.
 
Komt daarom allen naar de bede op 19 juli bij de Kreek in Ouddorp. Alleen het vreedzame gebed kan het verderfelijke tij nog keren. Blokkeer met het gebed de artiesteningang van de Kreek. Laten we er met z’n allen zorgen dat na Lourdes, nu Ouddorp jaarlijks op de kerkelijke bedevaartskaart komt te staan.
 
Inmiddels vernemen wij dat er een grote inzamelingsactie is gestart om het optreden Jebroer te voorkomen. Daarvoor is slechts 5000 euro nodig. Overigens zijn wij van mening dat B&W van Goeree-Overflakkee die 5000 euro uit de pot onvoorzien zou moeten betalen om daardoor de openbare orde op het eiland te handhaven. Goed nieuws is verder dat als alternatief voor de teksten van Jebroer, er onder leiding van Hans Klein psalmen gezongen gaan worden. 
 
Wij hopen u op woensdagavond 19 juli voor de Kreek te mogen treffen.

 
Frans Evers9 juli 2017
SGP’er Hendrik Herweijer maakt reclame voor rapper Jebroer

 
COLUMN - Nooit van gehoord! Van rapper Jebroer bedoel ik. Herweijer ken ik als raadslid van de SGP. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag deed Hendrik Herweijer in de raad een opvallend verzoek over een optreden van rapper Jebroer in De Kreek in Ouddorp, gepland op woensdag 19 juli aanstaande.
 


Het college werd gevraagd alle mogelijkheden te benutten om dit optreden te voorkomen. Net als in SGP-gezinnen is televisie in mijn huis taboe. Net als de SGP-gemeenschap moet ik het doen met een laptop. Die Jebroer zou volgens Herweijer teksten uiten die God, Jezus en het christelijk geloof bespottelijk zouden maken…
 
In plaats te vragen of Herweijer van de pot was gepleurd, was burgemeester Grootenboer van het CDA het met Herweijer eens. De inhoud van de nummers draagt volgens haar niet bij aan een evenwichtige opvoeding van jongeren.
 
Dat moet ik zien! Of liever horen. Rappers zijn namelijk niet mijn ding. Ben opgegroeid met de Beatles en de Rolling Stones. Die maakten vroeger ook teksten waar dominees tegen protesteerden. Dus op mijn laptop googlen naar rapper Jebroer. Gewoon even intikken en je vindt Jebroer…
 
“…Met zijn hit Kind van de Duivel  wist rapper Jebroer flink wat olie op het vuur te gooien, vooral binnen gelovig Nederland. Toch is hij razend populair aan het worden. Zijn nieuwe nummer Engeltje werd binnen vijf uur al 100.000 keer bekeken en stond dezelfde dag in de iTunes top 100. Metro sprak met Jebroer over alle ophef, het geloof en zijn muziek. “Ja ik ben zwaar gelovig. In mezelf haha”, grapt de rapper.
 
Zelfs als je niet van zijn muziek houdt, is er een grote kans dat zijn teksten je niet zijn ontgaan. Timothy (Tim) Kimman, tegenwoordig beter bekend als Jebroer, heeft voor behoorlijk wat ophef gezorgd met zijn teksten als: “,Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Gooi drank en drugs over mijn kist.”


Dank aan Herweijer. Behalve de duizenden gereformeerde jongeren, ken ik nu ook rapper Jebroer. Als overtuigd atheïst vind ik zijn teksten, in vergelijking met die uit het Oude Testament, nog reuze meevallen. In ieder geval niet ernstig genoeg om de burgemeester te vragen om zijn optreden te verbieden. Maar ik begrijp ook dat Herweijer als jongste telg van de SGP af en toe moet piepen.     


 Oordeel zelf:    https://www.youtube.com/watch?v=AKLrKMz-avE

Frans Evers


8 juli 2017

Meneer Mostert,
 

Uw ingezonden brief op de website van het Schrijfbedrijf heb ik met stijgende verbazing gelezen. Met name onderstaande opmerkingen vlogen mij naar de strot. U stelt: “…Dat Wim Driesse van een overeengekomen vertrekregeling gebruik heeft gemaakt, was het gevolg van afspraken die ruim 9 jaar geleden waren gemaakt."

U gaat verder: "Overigens aan dergelijke afspraken is niets vreemd, na de aanpassing van de ontslagwetgeving heeft iedere werknemer bij een gedwongen ontslag recht op een soortgelijke regeling. Dat deze bij hogere inkomens anders in omvang is dan bij lagere inkomens dat is onontkoombaar…”
 
In wat voor samenleving leven wij in godsnaam? Ik ben zelf werkzaam in de zorg. Met moeite houd ik financieel mijn hoofd boven water. Dan verneem ik uit de media dat leden van de Raad van Bestuur van CuraMare jaarlijks ruim tweehonderdduizend euro verdienen. Voormalig lid van de Raad van Bestuur de heer Wim Driesse pakte ruim vier ton inclusief vertrekregeling!
 
Dat over deze vertrekregeling ruim negen jaar geleden afspraken zijn gemaakt, vindt u niet vreemd. En dat deze vertrekregeling bij hogere inkomens anders in omvang is bij lagere inkomens, dat vindt u onontkoombaar! Hoe durft u? Zorginstellingen van het type CuraMare drijven voor een groot deel op idealisten die genoegen moeten nemen met een hongerloon. Nogmaals, idealisten die zelfs vakantiedagen moeten inleveren. In geval van ontslag krijgen zij helemaal geen ontslagvergoeding!
 
Hoe motiverend, denkt u, is het om als werknemer te moeten vernemen dat je eigen Raad van Bestuur zich verrijkt over de ruggen van ouderen, de kwetsbaarste groep uit onze samenleving. U kijkt kennelijk met de bril van rijken onder ons, die bonussen nog steeds de normaalste zaak van de wereld vinden.  Ik kan u verzekeren heer Mostert dat wij, werknemers in de zorg, dat niet vinden. Wij vinden het schandalig dat er in de zorgsector zo wordt omgesprongen met publieke gelden!
 
U begrijpt dat ik deze brief niet onderteken met mijn naam. Als ik dat wel zou doen dan zou dat mijn baan kosten. Dankzij de Raad van Bestuur heerst er onder het personeel een angstcultuur. Niemand durft meer zijn mond open te doen. Vandaar dat ik anoniem wens te blijven.

  


7 juli 2017


Geachte heer Mostert,
 

Ik heb uw ingezonden brief gelezen op de website van Schrijfbedrijf Evers van der Waart. U beweert in uw brief geen partij te zijn. Noch van CuraMare, noch van Wim Driesse voormalig lid Raad van Bestuur. Maar dat bent u wel degelijk. U vindt het de normaalste zaak van de wereld dat leden van de Raad van Bestuur van CuraMare jaarlijks dik twee ton incasseren!
 
U zegt dat de FNV valselijk voorlichting heeft gegeven wat betreft het inkomen van de heer Driesse. Dat is beslist niet waar. Steeds, en dat geldt ook voor de publicaties in het AD en de Telegraaf, werd melding gedaan van inkomen inclusief vertrekregeling.
 
Wat mij ook van het hart moet, is dat u voorbij gaat aan het feit dat het in deze gaat om publiek geld. In tegenstelling tot Mostert Beheer Stellendam die met geld, geld verdient. In organisaties als de uwe zijn God en geld twee zaken die in uw beleving niet met elkaar vloeken.  
 
Tussen haakjes heer Mostert, was u erbij toen de verpleegkundige de heer Driesse vroeg een keer mee te lopen met zijn/haar dienst? Dat dacht ik niet. Maar ik kan mij natuurlijk vergissen. Mogelijk dat u er wel bij was. Maar volgens de ‘handen aan het bed’ was Driesse in geen velden of wegen te bekennen.
 
Nog een punt dat schuurt. Nergens in de publicaties op de website van het Schrijfbedrijf wordt gesteld dat de zorg bij CuraMare niet op orde zou zijn. Wat daar ter discussie wordt gesteld zijn de exorbitante beloningen en vertrekregelingen van de leden van de Raad van Bestuur!
 
Uw negatieve bewoordingen richting Laurens zijn ook niet bepaald kies. Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. Kortom deze dolksteek in de rug had ik niet verwacht van een godvrezend man als u!
 
U begrijpt dat gezien mijn werk in de zorg ik deze brief anoniem wens te houden.5 juni 2017

Reactie op door ons geplaatste brief over mogelijke oudermishandeling op Goeree-OverflakkeeL.s.,
 
Ik heb met verbazing kennis genomen van de ingezonden brief die u heeft gemeend te moeten plaatsen op uw site. Het is jammer dat u op deze wijze een podium geeft aan kritiek die meer indruk geeft dat het niet gaat om het onderwerp maar meer om het in diskrediet brengen van Curamare als organisatie.

 
Persoonlijk vindt het jammer dat de persoon van Wim Driesse op deze wijze wordt neergezet, toen Wim nog als bestuurder bij Curamare betrokken was en successen op het gebied van kwaliteit maar ook van nieuwbouw werden gerealiseerd werden hij een Koos Moerland bewonderd en geroemd terwijl hij na zijn vertrek wordt neergezet als patser, die flierefluitend zijn werk deed. Dat er in een organisatie als Curamare een discussie in de raad van bestuur ontstond is een vervelende situatie die ter gelijker tijd ook normaal is, dit gebeurt ook in andere organisaties. Dat wegen als gevolg van dergelijke discussies van elkaar scheiden is pijnlijk maar het komt vaker voor.  
 
Dat Wim Driesse van een overeengekomen vertrekregeling gebruik heeft gemaakt was het gevolg van afspraken die ruim 9 jaar geleden waren gemaakt. Overigens aan dergelijke afspraken is niets vreemd, na de aanpassing van de ontslagwetgeving heeft iedere werknemer bij een gedwongen ontslag recht op een soortgelijke regeling. Dat deze bij hogere inkomens anders in omvang is dan bij lagere inkomens dat is onontkoombaar.  
 
Persoonlijk ben ik van mening, terwijl ik geen enkele binding met Wim Driesse of Curamare heb, dat het bericht wat het FNV recent verspreide onjuist en grievend was. In dat artikel wordt gesteld dat de Hr. Driesse één van de grootste verdieners was binnen de zorg terwijl zijn normale salaris, al ligt het boven de Balkenende norm, rekening houdend met de omvang van de organisatie in mijn ogen niet onredelijk was. Echter de cijfers waarop het FNV zich baseerde betrof het bedrag van zijn salaris vermeerderd met de vertrekregeling waardoor een exceptioneel beeld bestond wat niet als een “regulier” salaris had mogen worden aangemerkt. Het tekent het FNV dat ze eerst een bericht op basis van onjuiste gegevens publiceren maar nalaten om de informatie achteraf te corrigeren.
 
Dat de kwaliteit van de zorg in ons land in het algemeen geen recht doet aan degene die verzorgt moeten worden, staat buiten kijf. In mijn beleving zijn hiervoor 2 hoofdschuldigen aan te wijzen. Ten eerste zijn beslissingen in de politiek en het beleid van regeringen in de afgelopen decennia de grote oorzaak.  
Op onverantwoorde wijze zijn er bezuinigingen door gevoerd en met name de ingevoerde marktwerking in de zorg en de uitholling van de sociale wetgeving hebben geleid tot een kaalslag in voorzieningen. Dit betreft niet alleen de ouderen zorg maar ook de medische zorg in het algemeen.  Echter het is te makkelijk om daar alleen naar te wijzen. De andere hoofschuldigen zijn die organisaties die in een constante honger naar groei zijn uitgegroeid tot grote en vrijwel onbestuurbare organisaties. Deze worden gekenmerkt door een vrijwel onbetaalbare administratieve en management laag waardoor geld wat voor zorg is aangemerkt verdwijnt in de administratieve molen en nimmer bij de zorgvragenden komt. Ik ken organisaties als Careyn, Laurens en Aafje maar ook anderen en ik heb ervaring met de diverse bestuurslagen om te weten hoe het daar werkt.
 
En in dat perspectief gezien kan ik niet anders constateren dat de organisatie Curamare een ander beeld geeft. Dat er ook binnen Curamare dingen niet gaan zoals we graag zouden willen maar dat is inherent aan de omstandigheid dat er door mensen wordt gewerkt. Ook in mijn eigen bedrijf zie ik dat de één beter gemotiveerd is als de ander maar ook dat de één een betere product maakt als de ander. Ook in een zorg organisatie is dat niet anders.
 
Als ik dan nog eens naar het gepubliceerde stuk kijk dan vraag ik mij af of deze inhoud recht doet aan Curamare en dan ben ik van mening dat dit niet het geval is. Zelf heb ik als zoon van een dementerende ervaringen opgedaan met Curamare terwijl onze dochter stage liep in een vergelijkbare instelling van Laurens. Het contrast was uitermate groot, daar waar onze Moeder een prima verzorging had en kregen wij aan tafel de verhalen over een afdelingskoelkast die gevuld was met producten die ver over de datum was. Ouderen die dik ingepakt als gevolg van hun incontinentie 1x per dag verschoond worden maar ook verhalen over discussies tussen personeelsleden onderling omdat er medewerkers geen zin hadden om een oudere te helpen omdat ze in hun rookpauze zaten. Kortom, mensonwaardige taferelen.
 
Dat het voorval in de Grootenhoek ons tot schaamte moet nopen is duidelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Echter Careyn de organisatie waar de Grootenhoek een onderdeel van is kent deze problemen maar doet er bewust niets aan. De Grootenhoek staat op de nominatie om gesloten te worden en bij het personeel is de demotivatie groot. Denk nog even terug aan het Plascontract, wat ook een idee was van de leiding van de Grootenhoek en je kan bedenken wat het niveau van zorg binnen Careyn is. Ik zeg regelmatig, dat er ouderen zijn in de zorgcentra die goed om de organisaties te financieren maar niets terugkrijgen. Dat deze groep bejaarden vaak uitermate kwetsbaar is en bovendien doordat de zorg zich bij dementerenden achter gesloten deuren vrijwel onzichtbaar is draagt dit er toe bij dat dit een vergeten groep wordt.
 
Toch kunnen we als samenleving ook de hand in eigen boezem steken. Hoe vaak wordt Oma of Opa niet opgeborgen in een zorgcentrum zonder dat kinderen of kleinkinderen nog naar ze omkijken. Hoe vaak komt het niet voor dat ouderen die zorg nodig hebben maar nog zelfstandig wonen in eenzaamheid hun dagen slijten. Maar ook komt dan de vraag naar voren wat heb je zelf gedaan om dat te voorkomen? Dat gevoel van verantwoordelijkheid is al lang geleden uit onze samenleving gesloopt als oud en achterhaald. Tijd voor de naaste is er niet meer.
 
Als ik het stuk nog eens lees dan lees ik een groot stuk frustratie waarmee de indruk wordt gewekt dat het ook bij Curamare de zorg niet op orde zou zijn. Dat vindt ik jammer omdat binnen de diverse zorginstellingen op ons eiland door vele personeelsleden en vrijwilligers met Hart en Ziel wordt gewerkt om de ouderen te verzorgen. Als je dan vindt dat je daarop kritiek moet hebben prima, doe dat dan met een open vizier en accepteer dat je een weerwoord kan krijgen. Door het anoniem te doen kan je alles insinueren zonder dat andere daarop inhoudelijk kunnen reageren.
 
En dan kom ik op een andere invalshoek en dat is dat de medewerkers in de zorg veel te vaak zich moeten verdedigen als gevolg van misstanden in hun sector. Dat doet onrecht aan hen die met grote inzet zich inzetten voor hun medemens en daarom vindt ik dat er meer waardering, op welke wijze dan ook, moet komen voor deze mensen die onmisbaar zijn in onze samenleving. Dat schept verplichtingen en daarom bezoek ik nog regelmatig de woongroep van mijn overleden Moeder om de ouderen en de verzorgende te laten zien dat we ze niet vergeten.
 
Dat is voor mij de reden om op D.V. 2 december een concert te organiseren in Dirksland. Enerzijds om geld bij een te brengen om binnen de woongroepen van Curamare voor dementerenden dingen mogelijk te maken die niet vanuit de regulier zorg of budgetten kunnen worden gerealiseerd maar ook om middels een mooie concert avond dank je te zeggen tegen de medewerkers in de zorgcentra die met Hart en Ziel onze ouderen verzorgen.
 
Wilt u reageren prima, ik sta altijd open voor een gesprek.

 
 30 juni 2017

Ouderenmishandeling ook mogelijk op Goeree-Overflakkee

Naar aanleiding van alarmerende berichten in de Telegraaf en Algemeen Dagblad over ouderenmishandeling hebben wij aan CuraMare gevraagd of dit ook op ons eiland mogelijk is. (zie de nieuwspagina) Tot op heden hebben wij van CuraMare nog geen reactie mogen ontvangen.

Wel ontvingen wij een reactie van een voormalig medewerker van CuraMare, die wij hieronder weergeven: 


"De machtspositie van CuraMare is enorm hier op Flakkee. Ik ben absoluut geen fan van Wim Driesse en zag hem ook in mijn tijd bij CuraMare als een patser, die alleen verscheen in de krantenkoppen en op een opening of iets dergelijks. Hij heeft in mijn tijd nooit de uitnodiging aangenomen om eens een dag mee te lopen, en dan spreek ik nog van de oude Samaritaan, de tijdelijke locatie op de Westplaat en in de tijd rondom de verhuizing naar Nieuw Rijsenburgh.

Ouderenmishandeling gaat veel verder dan een gebroken been of een blauwe plek. Ouderen mishandeling gaat ook: dementerenden achter laten bij een leerling die de dementerende niet goed kent, zijn gezichtsuitdrukking niet begrijpt. Het gaat over de dementerende achterlaten bij een uitzendkracht die niet weet wat hij of zij graag lust, hoe laat hij naar bed wil (en niet op bed moet liggen omdat de nachtdienst komt),  wat de dementerende leuk vindt op tv, of graag een spelletje doet. De uitzendkracht komt een keer op een groep en doet haar ding, ze doet haar best, maar de slikproblemen, het langzaam eten of de gewoontes van de mens kent ze niet. En mijn ervaring is dat dat averechts werkt. De bewoner word boos en moet gekalmeerd. Maar hoe? Ook dat weet een uitzendkracht niet.

Om 22.00 uur gaan de eerste avonddiensten naar huis, bewoners liggen/dwalen alleen op een groep. De nachtdienst rent de benen uit het lijf om alles te controleren. Daar begint voor mij ouderenmishandeling al.
Gediplomeerde verzorgenden rennen van de ene woongroep naar de andere, om medicatie te delen, terwijl haar eigen groep bewoners even in de gaten gehouden wordt door een leerling of uitzendkracht. Bij calamiteiten moet ze inderdaad bijspringen op een andere woongroep. In theorie mag een bewonersgroep nooit meer dan een kwartier alleen zijn.

Neem van mij aan....ze zijn meerdere keren per avond langer alleen. Want als een bewoner naar bed wil/moet duurt dit minimaal een kwartier/half uur bij een passieve bewoner. Bij mazzel is er een familielid nog op visite, zodat die de zaak in de gaten kan houden. Meerdere keren is het management gevraagd hoe dit verder moet. De rek is er al lang uit. En nu dhr.Driesse vertrokken is met z’n mooie premie, is het lastig om verzorgend personeel, familie, mantelzorgers en vrijwilligers te motiveren om nog maar een stap harder te doen. In en in trieste situatie die deze bewoners en hun verzorgende niet verdienen.

Heel verhaal. Wat ik nog eens wil benadrukken....ik schrijf dit anoniem. Werk zelf in de zorg. Heb respect voor m’n oud-collega's en wil niet bedolven worden onder berichtjes van jan en alleman."

 
 


29 juni 2017


Ernstig personeelstekort dreigt bij CuraMare

SOMMELSDIJK - Met de vakantie voor de deur heeft het management van CuraMare een noodkreet geslaakt. Aan bezoekende mantelzorgers en familieleden werd onderstaande brief verstrekt. CuraMare kwam onlangs nog in het landelijke nieuws, vanwege de exorbitante beloningen van de leden van de Raad van Bestuur. 

In de brief staat letterlijk: 'Binnen de woonzorglocaties van CuraMare kampen we met een groot medewerkerstekort. Voor voor de vakantieperiode van juli, augustus en september wordt gevreesd dat het tekort groter wordt.' In de oproep wordt met name gevraagd om hulp tijdens de maaltijden en in de avond. 'Wij vragen om uw betrokkenheid om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de kwetsbare naaste.'
25 juni 2017

Katholieke koningin Maxima moest bij pausbezoek in het zwart
omdat haar echtgenoot protestant is20 juni 2017


Wie zijn er verantwoordelijk voor de negatieve beeldvorming van CuraMare in de media?

Zorginstelling CuraMare door het slijk gehaald
 
Column – Onlangs in Eilanden-Nieuws een groot artikel over Zorginstelling CuraMare. Net als het Schrijfbedrijf kreeg Eilanden-Nieuws in het kader van hoor en wederhoor geen antwoord op vragen. Vragen over bijvoorbeeld belangenverstrengeling werden niet beantwoord. Precies daarom blijft het speculeren. Nog maar even op een rijtje gezet. De hoofdrolspelers zijn Bert Kool voorzitter Raad van Toezicht CuraMare, Koos Moerland voorzitter Raad van Bestuur CuraMare en de ontslagen Wim Driesse voormalig lid van de Raad van Bestuur.
 


De Raad van Bestuur en met name Driesse kwam enkele weken terug negatief in het nieuws. Driesse was ontslagen en ging inclusief ontslagvergoeding met ruim vier ton naar huis. Daarmee stond hij op de eerste plaats van grootverdieners in de zorg. Alle negatieve media-aandacht ging vanzelfsprekend naar Driesse.
 
Uit betrouwbare bron hoorden we dat Driesse helemaal niet weg wilde bij CuraMare. Integendeel, Driesse wilde bij CuraMare de ouderenzorg naar een hoger plan tillen. Daarmee trok hij teveel aandacht en macht naar zich toe in de ogen van Moerland. Ook hoorden we dat Driesse werd ontslagen door Kool. Maar dat deed laatstgenoemde op voorspraak van Moerland.
 
Waarom? Omdat in de ogen van Moerland, Driesse hem met zijn plannen teveel in de weg liep. Zo simpel zit de affaire in mekaar. Maar nu komt het. Moerland en Kool wisten willens en wetens dat Driesse met vier ton oprotpremie in de media alle aandacht naar zich toe zou gaan trekken. En dat gebeurde ook. De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, Eenvandaag en de FNV spraken schande over de grootverdiener Driesse. Maar verantwoordelijk voor al die negatieve beeldvorming in de media is en was uiteindelijk het duo Moerland/Kool.
 
Door deze handelwijze kwamen deze twee heren zelf ook negatief in de belangstelling. Op de grootverdienerslijst staat ook Moerland met ruim 230 duizend euro hoog op de lijst van graaiers in de zorg. Ook de rol van Kool kwam onder een vergrootglas te liggen. Hij liet zich door de diep christelijke Moerland voor het karretje spannen, door op zondag(!) de leden van de Raad van Toezicht bij elkaar te laten komen. Die bewuste zondag stond maar één item op de agenda. Dat was het ontslag van Driesse.
 
Al met al beschadigden zowel Kool als Moerland met hun handelen de eer en goede naam van CuraMare. Een instelling waar de medewerkers voor weinig geld de zorg van kwetsbare ouderen op zich nemen. Zij, en de inwoners van Goeree-Overflakkee, zijn de dupe van de negatieve beeldvorming waar deze bestuurders voor verantwoordelijk zijn.
 
Mogelijk dat na goed in de spiegel gekeken te hebben, Kool en Moerland opstappen en CuraMare teruggeven aan mensen met idealen voor de kwetsbare medemens…
 
 
 
 Frans Evers
 
 

 
 
14 juni 2017

Wegloopwethouder Goeree-Overflakkee vangt 220.000 euro

Column - De gemeente Goeree-Overflakkee gaat wegloopwethouder Trouwborst de komende drie jaar in totaal 220.000 euro betalen. De Nederlandse wetgeving staat dit soort wegloopbonussen toe. Echter in het geval Trouwborst lijkt deze regeling, toch op zijn minst ongepast.Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over een wethouder die vele miljoenen euro’s gemeenschapsgeld over de balk heeft gegooid. Het NK wielrennen, het debacle met de kunstgrasvelden, de oprichting van stichting Olympia XXL en het dossier snippergroen vormen nog maar het topje van de ijsberg.

Bij wet is geregeld dat een wethouder die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, recht heeft op een uitkering van drie jaar; het eerste jaar 80% van het genoten jaarsalaris en de volgende twee jaar elk 70%. Het salaris van de wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee is ruim 100.000 euro per jaar.

Echter, als je als wethouder willens en wetens de gemeenschap voor vele miljoenen euro’s  benadeelt, hoe asociaal kun je zijn, als je met die wetenschap, nog durft aan te geven in aanmerking te willen komen voor een dergelijke uitkering?

Voormalig bedrijfsleider van zwemcomplex ’t Zuiderdiep in Stellendam, John Albrechts, kwam er ruim een jaar geleden veel minder goed af. Omdat Albrechts vanwege een ernstige ziekte een aantal behandelingen moest ondergaan werd hij ondanks een prima staat van dienst op initiatief van toenmalig wethouder Trouwborst zonder pardon ontslagen. Voor Albrechts werd geen bonus- of afscheidsregeling getroffen. Sterker nog, hij moet nu leven van een karige uitkering en heeft nog dagelijks last van mentale- en fysieke problemen als gevolg van zijn totaal onnodige ontslag.

Blijkbaar zijn mega-bonussen van de gemeente Goeree-Overflakkee alleen beschikbaar voor bestuurders en ambtenaren die ‘hoog in de boom zitten’. Zo ontving de vertrekkende gemeentesecretaris Marinussen in 2016 een vertrek premie van ruim 400.000 euro! Ook deze man heeft de gemeente geen streep verder geholpen. Vier jaar lang sprak hij over een stip aan de horizon. De horizon is er nog steeds maar de stip is verder weg dan ooit.


onze politiek verslaggever13 juni 2017


Graaier CuraMare in paniek
 
Onderstaand bericht van Bert Kool, de voorzitter van de Raad van Toezicht CuraMare, heeft Koos Moerland, de voorzitter Raad van bestuur CuraMare, gisteren naar het managementteam en de stafleden gestuurd.
 
Beste medewerkers van CuraMare,
 
Afgelopen zaterdag is er landelijke berichtgeving geweest omtrent de beloning van zorgbestuurders. Zo ook over de beloning van onze Raad van Bestuur en in het bijzonder over de ontslagvergoeding van Wim Driesse.
 
Zoals vermeld in de jaarverantwoording van CuraMare heeft Wim Driesse een ontslagvergoeding ontvangen van een jaarinkomen. Dat is conform de regeling opgenomen in zijn acht jaar oude arbeidsovereenkomst! De ontslagvergoeding past binnen de overgangsregeling van de Wet Normering Topinkomens en is goedgekeurd door de accountant.
 
De overeenkomst met Wim Driesse was een onderhandelingsresultaat tussen Wim Driesse en de raad van toezicht. Daarbij ging het om een afweging van belangen, van Wim Driesse en van CuraMare. Alternatieve oplossingen bleken niet haalbaar of waren ook maatschappelijk gezien ongewenst.
 
Alhoewel het onderhandelingsresultaat ook past binnen de wettelijke kaders, begrijpen wij heel goed dat er vragen bij u leven. Vooral omdat met name de thuis- en ouderenzorg onder druk staat en u ervaart dat dagelijks in uw werk. U mag er verzekerd van zijn, dat de raad van toezicht zich dit terdege bewust is.                                                                                                                  
Naar onze overtuiging hebben we, ook gegeven bestaande regelgeving, met de overeenkomst voorkomen dat de schade voor CuraMare, ook maatschappelijk gezien, groter zou worden.

 
Bert Kool, voorzitter Raad van Toezicht CuraMare
 

Met vriendelijke groet,

JC Moerland
Voorzitter Raad van Bestuur
CuraMare

 

Eerste reactie op de brief van de Raad van Toezicht:
 

Is hier meer aan de hand dan een ordinaire machtstrijd?


Geachte redactie Schrijfbedrijf,

Waarom heeft een Raad van Toezicht er zo ontzettend veel voor over, een bestuurder te ontslaan van wie geen functioneringsproblemen bekend zijn. Maar die wel veel draagvlak en successen in één van de moeilijkste episoden uit de ouderenzorg heeft geboekt.

 
Wat is er dan eigenlijk aan de hand? De maatschappij mort over de vergoeding. Heeft de maatschappij er ook geen recht op te begrijpen hoe dit kan? Wie of wat zit daar achter. Driesse leek enthousiast genoeg om nog jaren te blijven als zakelijk en positief kritisch bestuurder met bewezen successen en hart voor de zaak. 
 
De Raad van Toezicht wordt verondersteld niet zo slap te zijn Driesse zijn eigen ontslagvergoeding vast te laten stellen. Wat zit hier achter en wat is er gedaan om dit te voorkomen?Tweede reactie op de brief van de Raad van Toezicht 

Geachte redactie,

En dan blijft de vraag:
 
Welke schade die voorkomen is bedoelt de heer Kool nu eigenlijk precies? Dit roept grote vragen op gezien het lovend getuigenis over Driesse in het persbericht van december 2016. Daarin wordt overigens ook iets geschreven over de invulling van het collegiale model waar diepgaand verschil van inzicht over is. Waar gaat dit over?

Wat moet hier onder de pet gehouden worden? En wat was de huidige maatschappelijke onrust rondom CuraMare waard?

En wie is de heer Kool eigenlijk? En hoe is hij bij CuraMare gekomen? (Via Spijkenisse Medisch Centrum waar Moerland de baas was en Kool mede heeft aangesteld als interimmanager). Is die relatie tussen Kool en Moerland niet te innig? Is hier sprake van deskundig en onafhankelijk toezicht? Of samenspannen van de gevestigde orde tegen vernieuwing?

Vragen, vragen, vragen. Die een antwoord moeten krijgen nu CuraMare zo extreem in het nieuws is. Als de vertrokken bestuurder de oorzaak zou zijn van gevaar op schade dan past daarbij ook geen royale vergoeding. De focus lijkt nu te liggen op Driesse en zijn ontslagvergoeding maar die zou eerst op de beide andere zittende bestuurders en de raad van toezicht moeten liggen. Die nu hun straatje schoonvegen. En iets anders zeggen dan in december.


ingezonden reactie van medewerker

 

13 juni 2017

Column - Opvallend is dat Kool als voorzitter van de Raad van Toezicht, Koos Moerland buiten schot tracht te houden. Kool schrijft over de landelijke berichtgeving omtrent de beloning van zorgbestuurders. Met name noemt hij de ontslagvergoeding van Wim Driesse. Kool vergeet echter te melden dat Driesse door hem is ontslagen. Driesse immers wilde helemaal niet weg bij CuraMare. Driesse had een meningsverschil met Moerland. En Moerland verzocht Kool om Driesse te ontslaan.
 
Volgens insiders heeft Moerland zich op geen enkele wijze aan bestuursafspraken gehouden en ging hij volledig zijn eigen gang. Van de gekke dat Driesse - die organisatorisch de gehele ouderenzorg op poten heeft gezet - het veld moest ruimen omdat Moerland hem niet langer zag zitten. Het is dan ook wel erg gemakkelijk om zo, met gebruik van gemeenschapsgelden, een collega te ontslaan.
 
Verder schrijft Kool in zijn mail dat de overeenkomst met Driesse een onderhandelingsresultaat was tussen Driesse en de Raad van Toezicht. Daarbij ging het om een afweging van belangen, van Driesse en van CuraMare. Alternatieve oplossingen bleken niet haalbaar of waren ook maatschappelijk gezien ongewenst.
 
Alternatieve oplossing bleken niet haalbaar?! Sinds wanneer kan een dialoog tussen twee academisch gevormde bestuurders een probleem niet oplossen? Is er hier mogelijk sprake van een ordinaire vorm van machtstrijd? En alternatieve oplossingen waren maatschappelijk gezien ongewenst?! Het ontslag van Driesse zorgde ervoor dat CuraMare en heel Goeree-Overflakkee landelijk over de hekel werd gehaald. In het Algemeen Dagblad, in de Telegraaf en op de televisie werd schande gesproken over de exorbitante ontslagvergoeding. Hoe ongewenst voor de beeldvorming kun je het bedenken?
 
Als klap op de vuurpijl schrijft Kool dat hij en Moerland begrijpen dat er vragen leven bij het managementteam en de stafleden. “…Vooral omdat met name de thuis- en ouderenzorg onder druk staat en u ervaart dat dagelijks in uw werk. U mag er verzekerd van zijn dat de Raad van Toezicht zich dit terdege bewust is…”  
 
Welk een schande. Een voorzitter van de Raad van Bestuur die willens en wetens een collega laat ontslaan omdat die collega een bedreiging voor hem zou zijn. Met als gevolg dat de media massaal op de ruim 400.000 euro dook die Driesse als vergoeding in de pocket mocht steken. Maar blijft intussen staan dat Moerland zelf als voorzitter van de Raad van Bestuur al jaren meer dan 200.000 euro opstrijkt. Om precies te zijn, Moerland staat met 227.758 euro op de 27ste plaats in de top 50 grootverdieners in de zorg!
 
Tenslotte schrijft Kool: “Naar onze overtuiging hebben we, ook gegeven bestaande regelgeving, met de overeenkomst voorkomen dat de schade voor CuraMare, ook maatschappelijk gezien, groter zou worden… Heer Kool, leeft u onder een steen? De hoeveelheid bagger uitgeworpen op uw organisatie is u kennelijk ontgaan?
 
De maatschappelijke onrust rond de beloningen van uw leden van de Raad van Bestuur is groter dan ooit. Mensen die met hun ziel en zaligheid voor een hongerloon in de zorg werken, worden in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met bestuurders die terecht in de media als graaiers in de zorg worden weggezet. Meneer Kool en meneer Moerland, u kunt niet langer met goed fatsoen deze roofbouw in de zorg goed praten.
 
Over christelijke identiteit en christelijke normen en waarden die hier met voeten worden getreden, zullen we het verder maar even niet hebben…
 

Frans Evers

 


12 juni 2017

FNV woedend op graaiers in de zorg
 
uit ACTIZ50 FNV Zorg & Welzijn

 
Voorwoord
 

Deze zevende editie van de Actiz 50 laat helaas zien dat er nog steeds te veel teveelverdieners zijn in de zorg. De afgelopen jaren hebben de zorgmedewerkers te maken gehad met een enorme kaalslag van hun arbeidsomstandigheden. Terwijl de zorgbestuurders roepen dat deze kaalslag noodzakelijk is om ‘financieel gezond’ te blijven, werd de rekening in zijn geheel neergelegd bij de zorgverleners. In de thuiszorg is nog steeds een ware race naar de bodem gaande waar thuiszorgmedewerkers bij elke nieuwe aanbesteding in onzekerheid verkeren. Behouden zij hun baan nog of moeten ze 30 procent van hun loon inleveren? Door de bezuinigingen hebben tienduizenden zorgmedewerkers hun baan verloren zonder riante ontslagvergoeding, terwijl de top er met riante ontslagvergoedingen naar huis gaat. Deze ranglijst is een knipoog naar de Quote500 en laat zien hoe er wordt om gegaan met uw geld voor de ouderenzorg.
 
Zorgmedewerkers aangesloten bij de FNV voeren al een jarenlange strijd tegen wantoestanden in de ouderenzorg. De absurde beloningen van topfunctionarissen is één van deze wantoestanden. Na 7 jaar de
top 50 teveelverdieners te publiceren zijn we dan ook verheugd om te zien dat het aantal teveelverdieners die meer verdienen dan de in Wet Normering Topinkomens aan het dalen is. Dit is een bewijs dat actievoeren werkt.
 
2016: Een cao zonder draagvlak
In 2016 hebben de werkgevers met de vakbonden CNV, NU ’91 en FBZ een cao afgesloten zonder draagvlak en vol met verslechteringen voor de zorgmedewerkers. De aanleiding hiervoor was dat de zorgmedewerkers volgens een uitspraak van de rechter recht hebben op uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over hun vakantiedagen. Niet alleen over toekomstige vakantiedagen, maar met terugwerkende kracht van 5 jaar.
 
Sigaar uit eigen doos
In plaats van dat zorgmedewerkers kregen waar ze recht op hebben, moesten de zorgmedewerkers dit zelf betalen. Werkgevers en de andere vakbonden, die slechts 4 procent van de werknemers vertegenwoordigden, hebben in de cao afspraken gemaakt voor de terugbetaling van de gemiste ORT. Tegenover een aanbod ter compensatie van de gemiste ORT stonden tal van verslechteringen in de cao: 3 vakantiedagen inleveren, een minimale loonsverhoging en meer flex. Hierdoor werd de uitbetaling van de achterstallige onregelmatigheidstoeslag de bekende ‘sigaar uit eigen doos.’ De FNV die als grootste vakbond 13% van de zorgmedewerkers vertegenwoordigd heeft deze cao niet getekend.
 
De werkgevers die moord en brand schreeuwden dat het anders een kostenpost zou worden van een half miljard euro, leden na jarenlange winst bij elkaar een eenmalig verlies van 22 miljoen euro. Dit bedrag kon makkelijk vanuit de eigen reserves worden bekostigd.
 
Deze zevende editie van de Actiz50 laat zien dat de strijd voor meer collega’s, tijd en waardering nog niet gestreden is.
 
Topinkomens in de ouderenzorg

Al jaren zijn de hoge salarissen van de top in de (semi-) publieke sector een doorn in het oog van de FNV. Mede dankzij de publicatie van de Actiz 50 met teveelverdieners in de ouderenzorg over de afgelopen 7 jaar is er veel discussie gekomen over de topsalarissen. Dit zorgde voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). De eerste WNT ging op 1 januari 2013 in. Voor nieuwe contracten na 1 januari 2013 geldt dat het salarissen niet meer dan 130% van het salaris van een minister mogen zijn, gelijk aan € 230.474. In 2014 is de WNT aangenomen die het maximumsalaris verder begrensd tot 100% van een ministersalaris van € 178.000, de zogenaamde Balkenendenorm. Voor een ontslagvergoeding staat een maximaal bedrag van € 75.000.

 
Soepele overgangsregeling voor topsalarissen
Terwijl duizenden thuiszorgmedewerkers de afgelopen jaren van de ene op de andere dag tot wel 30% van hun salaris moesten inleveren, krijgen zorgbestuurders die meer dan de Balkenendenorm verdienen 4 jaar de tijd om hun riante salaris terug te brengen tot € 178.000. Vanaf dit jaar zullen de salarissen van de top in de ouderenzorg worden teruggebracht. Daar is in deze editie van de Actiz 50 nog geen sprake. De cijfers zijn gaan over 2016 en ten opzichte van 2015 verdient de top 50 een schamele 0,29% minder.
 
Desalniettemin werd er van uw geld voor de zorg in 2016 voor het astronomische bedrag van ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen van topfunctionarissen van zorginstellingen die actief zijn in de ouderenzorg. Dit bedrag zal nog hoger uitvallen aangezien een groot aantal grote zorginstellingen ten tijde van de publicatie niet
hun jaarcijfers heeft ingeleverd. Van de 68 miljoen die de top binnen harkt kunnen meer dan 1700 zorgmedewerkers extra worden ingezet in de ouderenzorg. Zorgmedewerkers die hard nodig zijn om de werkdruk in de ouderenzorg aan te pakken.

Totale beloning per instelling
Het is niet alleen van belang om te kijken hoeveel een individuele topfunctionaris verdient, maar ook hoeveel zorginstellingen in totaal aan bezoldiging besteden. Uit dit onderzoek kwam het
schrikbarende resultaat dat de top 4 instellingen per instelling meer dan een miljoen euro aan beloningen verdeelden. Met stip staat daarbij Espria op nummer 1 met meer dan 2,6 miljoen euro aan totale
bezoldiging van de topfunctionarissen (op de derde plaats staat CuraMare).
 
Ontslagvergoedingen
In 2016 zijn ongeveer 70 duizend zorgmedewerkers op straat gezet. Vaak zonder een behoorlijke vergoeding of kans op doorstroom naar een nieuwe baan. Het is daarom extra wrang om te zien dat de topfunctionarissen die vertrokken bij elkaar een ontslagvergoeding meekregen van meer dan 2,5 miljoen euro.
 
Geld voor zorg moet naar zorg
Waar we vorig jaar extra nadruk legden op de extreme vermogens van de zorginstellingen willen we dit jaar laten zien dat de zorginstellingen met de meeste winst het minst besteden aan de inzet van personeel.
 
Het gemiddelde percentage van de omzet dat wordt besteed aan de inzet van zorgmedewerkers bedraagt 71,2%. De gehele top 10 van de grootste winsten zit onder dit gemiddelde.
 
In  de top 50 lijst van grootverdieners staan dit jaar twee medewerkers van de Stichting CuraMare
 
Wim Driesse Stichting CuraMare, was lid van de raad van bestuur van Stichting CuraMare. Hij trad in dienst in 2008 en verliet CuraMare in 2016. Reden van zijn vertrek was “een diepgaand verschil van inzicht tussen hem en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven”, aldus CuraMare. Ontslagvergoeding: € 186.851 Totaal-inkomen: € 406.732
 
J.C . Moerland van CuraMare op de 27e plaats  met € 227.758
 
In  de Top 10 Totale bezoldiging topfunctionarissen staat CuraMare met € 1.106.672 op de derde plaats.12 juni 2017

Waarom de SGP Goeree-Overflakkee wel zaken wil doen met graaiers in de zorg en de PvdA niet


Hieronder de reactie van de SGP

De normering van topinkomens is, na uitgebreide en langdurige discussie, door de landelijke wetgever gereguleerd in de Wet normering topinkomens. De wetgever heeft de gemeente(raad) in de Wet geen instrumenten gegeven voor de normering van topinkomens. Diverse gemeenten die geprobeerd hebben om via subsidievoorwaarden de inkomens van medewerkers van gesubsidieerde instellingen te normeren, hebben bij de rechter bakzeil gehaald. De SGP-fractie is daarom van mening dat de gemeentelijke overheid geen taak én geen reële instrumenten heeft als het gaat om de normering van topinkomens.

Met vriendelijke groet,
Kees van Dam
Fractievoorzitter SGP GO


Reactie Jaap Willem Eijkenduin, fractievoorzitter PvdA 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om het salaris van managers in de publieke en semipublieke sector aan banden te leggen. De aanleiding is duidelijk; jarenlange extreem hoge salarissen, bonussen en vertrekpremies voor bestuursters, terwijl er gelijktijdig gesnoeid werd in de budgetten voor bijvoorbeeld de zorg.
 
Werken bij de overheid en in de publieke sector vraagt naast kennis en vaardigheden ook idealisme om de samenleving te dienen. Daarin passen geen exorbitante vergoedingen en een bonuscultuur. Salarissen die hoger zijn dan dat van een minister en hoge vertrekregelingen zijn dan ook volgens de PvdA uit den boze. Geld dat we samen verdienen moeten we uitgeven aan doelen die we samen belangrijk vinden, zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Daarom vinden wij dat iedereen die betaald wordt van belastinggeld, direct of indirect, onder de Wet Normering Topinkomens moet vallen.
 
Als gemeenteraadsfractie van de PvdA Goeree-Overflakkee vinden wij dat de gemeente geen zaken moet doen met organisaties waar men zich niet houdt aan de WNT. Wij gebruiken belastinggeld om bijvoorbeeld thuiszorg te laten verzorgen. Wij besteden dat uit aan allerlei organisaties. Geheel in de geest van de WNT vinden wij dat deze organisaties geen bestuurders en managers in dienst mogen hebben die meer verdienen dan de WNT. Wij  willen niet dat er belastinggeld wegvloeit naar hoge salarissen, bonussen en vertrekpremies. Het is onze keuze met wie wij als gemeente zaken doen en activiteiten aan uitbesteden. Het is de keuze van de Partij van de Arbeid dat we dit alleen doen met organisaties die zich aan de WNT houden.
 
 
P.s. De Vereniging van Bestuurders in de Zorg spanden een kort geding tegen de staat aan omdat zij zelf een beloning wilden kunnen afspreken. Die zou dan eventueel hoger kunnen zijn dan de balkenendenorm. De rechtbank gaf de bestuurders geen gelijk.
2013: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/ljn=BY8165&so=Relevance


Met vriendelijke groet,
Jaap Willem Eijkenduijn
10 juni 2017

Goeiemorgen!

Wim Driessen van Cura Mare met stip op de eerste plaats


L.S.
 
De raad van toezicht is trots op de prestaties van CuraMare en haar raad van bestuur die in de nazomer wordt aangevuld met een derde lid met de portefeuille ‘thuis en ouderenzorg’. De raad van toezicht is overtuigd van de integriteit van de  leden van de raad van bestuur ook in relatie tot de Governancecode.

De honorering van de leden van de raad van bestuur geschiedt uiteraard binnen de normen van wet- en regelgeving waaronder de WNT inclusief het overgangsrecht. Het onderhandelingsresultaat met de heer Driesse is getoetst aan wet- en regelgeving waaronder de WNT. CuraMare kan daar eenzijdig geen verdere mededeling over doen anders dan vermeld in de jaarstukken.

 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter raad van toezicht 


Reactie CuraMare

“Dank voor uw bericht. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële verslaglegging over 2016. Zodra die beschikbaar, en dus publiek is, kunt u daar vanzelfsprekend kennis van nemen. Bovendien zullen we een persbericht publiceren ter begeleiding van het jaarverslag. Beide documenten kunt u tegemoet zien na 1 juni aanstaande. Wij gaan ervan uit dat wij u daarmee van dienst zullen zijn. Verder zouden wij in antwoord op uw vragen willen benadrukken dat CuraMare zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving die op onze bedrijfsvoering van toepassing is.” 7 juni 2017


Topinkomens zorg geen probleem op Goeree-Overflakkee
 
Over veelverdieners in publieke dienst
 

Column - De NPO maakte gisteren bekend definitief een einde te maken aan topsalarissen. Het aantal grootverdieners bij de publieke omroep dat boven de 181.000 euro per jaar verdient gaat terug naar nul. “Bij de besteding van publieke middelen hoort een sober beloningsbeleid,” lichtte NPO-baas Shula Rijxman gisteren haar besluit toe.
 


Met de nieuwe maatregelen loopt de NPO vooruit op het wetsvoorstel dat minister Plasterk vorig jaar indiende voor een salarisplafond van 181.000 euro voor iedereen die in de (semi)publieke sector werkt. Geheel in lijn met dat wetsvoorstel was de motie die de Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee vorige week indiende over de Wet Normering Topinkomens.
 
Dat er op Goeree-Overflakkee in de zorg, leden van de Raad van Bestuur van zorginstelling CuraMare hun zakken lopen te vullen, dat  vindt de meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee kennelijk geen enkel probleem. Bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Raad van Bestuur dik twee ton toucheert. Dat er onlangs een lid is opgestapt met een ontslagvergoeding van dik twee ton. En dat een niet praktiserend medisch specialist een vergoeding krijgt die ook hoger is dan de toepasselijke norm… Dat mag en dat kan hier allemaal van onze belastingcenten op Goeree-Overflakkee.
 
De PvdA denkt daar anders over. In een motie stelde de partij  dat er in de zorg op Goeree-Overflakkee veel topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan een minister en dat besteding van publiek geld een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De PvdA was verder van mening dat met de bezuinigingen zoveel mogelijk zorggelden besteed moeten worden aan de zorg en dat hier niet is uit te leggen dat aan de ene kant mensen hun baan verliezen - terwijl er werk genoeg is - en tegelijkertijd nog steeds topinkomens verdiend worden in de zorg.
 
Zou je zeggen dat iedere zichzelf respecterende partij vierkant achter deze motie van de PvdA zou gaan staan. Maar niets was minder waar. SGP, VVD, CDA en VKGO stemden tegen de motie van de PvdA. Motie verworpen! Daaruit mag de conclusie getrokken worden dat de meerderheid van de raad kennelijk geen enkel probleem heeft met de topsalarissen van zorgbestuurders op Goeree-Overflakkee.
 
In een artikel in de Volkskrant zei bestuurvoorzitter Koos Moerland van zorginstelling CuraMare het wrang te vinden om te worden neergezet als graaier: “Als ik mijn energie in het bedrijfsleven had gestopt, had ik vijf keer zo veel verdiend.” De voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare kan in deze een voorbeeld nemen aan Jan Slagter van Omroep MAX. Slagter leverde in 2013 al vrijwillig een deel van zijn salaris in: “Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik roep al jaren dat als je elders meer kan verdienen, daar het gat van de deur is!”  


Frans Evers


4 juni 2017

Hallo Heer van Dam! Uw leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God!
 
Column - “God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.” (1 Johannes 1:6)

 Bovenstaande Bijbeltekst  kan de SGP Goeree-Overflakkee in zijn zak steken. Met name fractievoorzitter Kees van Dam. Immers hij was het die in de landelijke media met uitgestreken gezicht onlangs kond deed van de N59 als plaatsingslocatie voor windmolens.
 
Voor de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge was na die publicaties Van Dam de reddende engel. Van Dam zou er in hoogsteigen persoon voor zorgen dat de N59 als plaatsingsoptie zal gaan worden onderzocht. Zodoende zouden de inwoners van beide kernen - als het aan hem lag - niet nog meer lastig gevallen worden met windmolens.
 
De brutaliteit! De stuitende leugenachtigheid van een christelijke politieke partij! Immers samen met de coalitiegenoten was de N59 door de SGP en andere christelijke partijen al lang en breed als ‘no-go’-area bestempeld. Zelfs de VVD, die als enige coalitiepartij een onderzoek wilde, werd door de SGP hardhandig in de hoek gezet. Rein Osinga van de VVD moest zijn mond houden en gewoon met de coalitie meestemmen.
 
Maar toen onlangs duidelijk werd dat de bevolking van Oude- en Nieuwe-Tonge massaal tegen de komst van nog meer molens in opstand kwam, zag SGP’er Van Dam zijn kans schoon. In het AD vertelde hij dat de SGP een partij is die naar zijn achterban luistert. En omdat de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge voorstelden om de N59 als plaatsingsoptie te onderzoeken, zag Van Dam zijn kans schoon.
 
Immers volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uit electorale overwegingen besloot Van Dam te vergeten dat vooral hij degene was die jaren geleden al de N59 had afgeblazen als plaatsingsoptie! Wat Van Dam nu uithaalde bestempelde coalitiegenoot Rein Osinga van de VVD op de afgelopen raadsvergadering als geen eerlijk spel. Geen eerlijk spel? Kiezersbedrog! Klinkklare leugens! De inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge zijn op een godsgruwelijke wijze door Van Dam en de zijnen in de maling genomen.

 
Frans Evers


1 juni 2017


De reactie van de Raad van Toezicht op onze onderstaande vragen


L.S.
 
De raad van toezicht is trots op de prestaties van CuraMare en haar raad van bestuur die in de nazomer wordt aangevuld met een derde lid met de portefeuille ‘thuis en ouderenzorg’. De raad van toezicht is overtuigd van de integriteit van de  leden van de raad van bestuur ook in relatie tot de Governancecode.

De honorering van de leden van de raad van bestuur geschiedt uiteraard binnen de normen van wet- en regelgeving waaronder de WNT inclusief het overgangsrecht. Het onderhandelingsresultaat met de heer Driesse is getoetst aan wet- en regelgeving waaronder de WNT. CuraMare kan daar eenzijdig geen verdere mededeling over doen anders dan vermeld in de jaarstukken.

 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter raad van toezicht 


30 mei 2017

Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Maar geldt dat ook op Goeree-Overflakkee?

Vandaag hebben we de Raad van Toezicht om een reactie gevraag op onze vragen aan CuraMare over bezoldigingen (inkomens) die hoger zijn dan de toepasselijke norm, over deskundigheid en integriteit.
Hieronder de vragen en de reactie van CuraMare.


Deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen

De heer Koos Moerland is voorzitter Raad van Bestuur van CuraMare. Een hele grote zorginstelling op Goeree-Overflakkee. Een instelling die de christelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. En daarnaast de kernwaarden voert: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Moerland krijgt voor zijn werk jaarlijks ruim twee ton. (Wet Normering Topinkomens 2015: 227.733 euro)

Vraag 1:  Wat is de huidige bezoldiging van de heer Moerland?
Vraag 2:  Op grond waarvan ontvangt de heer Moerland, zo’n exorbitante inkomen, buiten de Balkenendenorm?

De Raad van Bestuur bestaat volgens de eigen beschrijving uit drie personen. Een voorzitter, een lid en een praktiserend medisch lid. Nu is enige tijd geleden het lid Wim Driesse opgestapt. Volgens het persbericht dat in de media verscheen, stapte Driesse uit eigener beweging op. Dat doe je toch niet snel bij een baantje dat per jaar ruim 2 ton (WNT 2015 209.388 euro) opbrengt. In het verleden hebben meerdere directeuren/hoofden van dienst onder het voorzitterschap van de heer Moerland het veld moeten ruimen. Om redenen die de buitenwereld niet te horen krijgt.

Vraag 3: Wat is de reden van het plotselinge vertrek van de heer Wim Driesse?
Vraag 4: Heeft de heer Driesse een afvloeiingsregeling/wachtgeld? En zo ‘ja’ wat is daarvan de hoogte?

Deskundigheid

Volgens velen is de heer Driesse een specialist in en boegbeeld op ons eiland van de ouderenzorg. Maar de heer Driesse is er niet meer.

Vraag 5: Hoe gaat CuraMare dit verlies van deskundigheid ouderenzorg weer invullen?

De medische deskundigheid is ook verdwenen uit de Raad van Bestuur. Zoals we in het profiel van de Raad van Bestuur kunnen zien, moet het derde lid een praktiserend arts zijn. En zoals we in de media hebben kunnen lezen, heeft dokter Paul van de Velden afscheid genomen van zijn werk als arts in het ziekenhuis van Dirksland.

Vraag 6: Hoe gaat CuraMare het medisch praktiserend lid van de Raad van Bestuur invullen?

Nevenfuncties

De heer Moerland wordt genoemd als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos. ‘Eleos is een identiteitsgebonden instelling die het christelijk geloof integreert in haar hulpverlening. Voor christelijke hulpvragers vormt hun geloofsovertuiging de basis van hun leven. Hulpverlening die aansluit bij deze overtuiging biedt hen een veilige omgeving in hun psychische kwetsbaarheid.

Vraag 7: Wat is de vergoeding voor de heer Moerland voor het werk als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos?

In de profielen van de Raad van Bestuur staat:  ‘De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met de functie van voorzitter van een toezichthoudend orgaan van een andere grote rechtspersoon’.  Is het omgekeerde dan ook niet het geval?

Vraag 8: Kan de bestuursvoorzitter van CuraMare wel lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon?

Houdbaarheid

In de literatuur wordt het wenselijke aantal van zeven jaren gehanteerd als zittingsperiode voor een Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vraag 9: Hoelang is de heer Moerland al voorzitter van de Raad van Bestuur?

Belangenverstrengeling

Volgens onze informatie verhuurt de heer Dijkgraaf een deel van zijn pand aan CuraMare.

Vraag 10: Kunt u bevestigen dat de heer Dijkgraaf, voorzitter van de identiteitsraad van het ziekenhuis, een zakelijke deal met CuraMare heeft gesloten?

Vraag 11: Hoe onafhankelijk kan deze persoon zich nog opstellen ten opzichte van de heer Moerland en vice versa?

Dochter Sophia Mol-Moerland staat bij de Kamer van Koophandel inschreven als eenmanszaak ‘By Soof’. Een bedrijf in communicatie en grafisch ontwerp. Dit bureau is ingeschakeld om de  website Paulina.nu te ontwerpen. CuraMare is een van de initiatiefnemers, zoals te zien is in het filmpje op internet waarin zowel Moerland, Driesse als Van der Velden spreken als initiatiefnemer van Paulina.nu. (https://www.youtube.com/watch?v=BXTcUev6J94 )

Vraag 12: Is hier sprake van belangenverstrengeling of althans de schijn er van?

De Raad van Toezicht bestaat uit onbekende, eminente grijzende heren, uit andere delen van het land, met weinig of geen banden met de samenleving op Goeree-Overflakkee. De heer dr. G.A. Kool uit Amsterdam was interim bestuurder bij de coöperatie van Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en ons eigen ziekenhuis Dirksland. Het ziekenhuis Dirksland waar Moerland directeur is omdat het onder CuraMare valt. Later blijkt Kool voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare. 

Vraag 13: Hoe onafhankelijk is deze Raad van Toezicht?
Vraag 14: Houdt CuraMare zich wel aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenst bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen?

Transparant
Op de website van CuraMare zegt de heer Moerland: “We hebben een hoog ambitieniveau voor wat betreft de realisatie en invulling van onze kernwaarden. Tegelijkertijd wordt er veel van de zorgorganisatie verwacht, onder andere op het gebied van transparantie, kwaliteit en veiligheid.”

Reactie CuraMare
“Dank voor uw bericht. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële verslaglegging over 2016. Zodra die beschikbaar, en dus publiek is, kunt u daar vanzelfsprekend kennis van nemen. Bovendien zullen we een persbericht publiceren ter begeleiding van het jaarverslag. Beide documenten kunt u tegemoet zien na 1 juni aanstaande. Wij gaan ervan uit dat wij u daarmee van dienst zullen zijn. Verder zouden wij in antwoord op uw vragen willen benadrukken dat CuraMare zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving die op onze bedrijfsvoering van toepassing is.” 
 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart


18 mei 2017

Topsalarissen in de zorg op Goeree-Overflakkee
 
Kwart zorgbestuurders verdient meer dan Balkenendenorm
 

Volgens ANP/NU.nl verdient zeker een kwart van de zorgbestuurders nog altijd meer dan de Balkenendenorm (130% van een ministerssalaris). Dit blijkt uit de zesde editie van de ActiZ50, een overzicht van hoe de top van de ouderenzorg omgaat met het beschikbare geld in de sector.
 

Duurbetaalde compassie in de zorg

Volgens een analyse van bijna driehonderd jaarverslagen van vakbond FNV en het AD blijkt verder dat er in het afgelopen jaar rond de 17.000 banen verloren gegaan in de thuiszorg en de ouderenzorg. Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn daarover: “We zien dat bestuurders nog steeds een topinkomen hebben. Tegelijkertijd hebben duizenden mensen in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen hun baan verloren. Ook verloren kwetsbare ouderen hun zorg en veel zorgmedewerkers die wel hun baan behielden, hebben wederom fors op hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.”
 
De topsalarissen en gouden handdrukken worden volgens FNV van zorggeld betaald. “Het kan niet zo zijn dat er nog steeds topsalarissen worden verdiend, terwijl de zorg in verpleeghuizen en thuiszorg zo enorm onder druk staat. Het is heel simpel: geld voor de zorg moet naar de zorg,” aldus Dobbe.
 
Column / Juist ja, geld voor de zorg moet naar de zorg! Bij CuraMare echter denkt de Raad van Bestuur daar heel anders over. In feite bestaat de Raad van Bestuur bij CuraMare uit drie leden, een voorzitter, een lid en een medisch lid. Zo verdient de voorzitter de heer Moerland 220.627,00 euro per jaar. Voormalig lid van de Raad van Bestuur de heer Driesse moest het doen met 209.388,00 euro per jaar. En tenslotte medisch specialist de heer Van de Velde toucheerde 143.231,00 per jaar.
 
Omdat het Medisch lid van de Raad van Bestuur met pensioen is - en dus geen praktiserend medisch specialist meer is - moest hij zich terugtrekken uit de Raad van Bestuur. Intussen kregen Moerland en Driesse verschil van mening met elkaar en moest de heer Driesse het veld ruimen, lees ontslag nemen. Vraag is nu hoe groot de gouden handdruk voor de heer Driesse is geweest. Een terechte vraag want geld voor de zorg moet naar de zorg en liever niet naar bestuurders die met elkaar bonje hebben. De heer Driesse zegt niets, mag ook niets zeggen omdat hij gebonden is aan de geheimhoudingsplicht.
 
Saillant detail is dat tenminste één van de leden van de Raad van Bestuur (in dit geval voorzitter de heer Moerland) in het kader van het identiteitsbeleid van het ziekenhuis meelevend lid van één van de protestantse kerken is. U leest het goed. Het geloof als verlengstuk van zelfzucht…
 

Frans Evers

16 mei 2017

Swaffelaar gespot op Goeree-Overflakkee
 

Column - Na eerst te zijn gesignaleerd in de omgeving van Barendrecht, hebben vogelspotters mogelijk de Barendrechtse swaffelaar gespot. De heer Koolmees van de Vereniging Vogelspotten op Goeree-Overflakkee weet het zeker: “Ik zag een man met alleen een wit T-shirt aan tegen een boom - een jonge iep -  ritmische bewegingen maken."


In mijn tijd was swaffelen de gebruikelijke ussance

"Mijn collega mevrouw Vink spotte hem ook. We hebben meteen de politie gebeld want in de boom waar deze man tegen aan het swaffelen was, huisde een nest van een slechtvalk. Een beschermde vogel. We waren als de dood dat deze onverlaat het nest zou verstoren."
 
Onder de bevolking van Goeree-Overflakkee is wat onrust ontstaan over de mogelijke aanwezigheid van een swaffelaar op het eiland. Geheel onnodig volgens raadslid Jaap Willem Eijkenduijn die in zijn jonge jaren voorzitter was van de Stichting Zeg Nee Tegen Swaffelen op Goeree-Overflakkee. Dat was in een periode dat swaffelaars uit den lande massaal naar ons eiland kwamen om hier te swaffelen.  
 
Eijkenduijn over de swaffelaar in het algemeen en die op Goeree-Overflakkee in het bijzonder: “In tegenstelling tot de potloodventer en de ruitentikker blijft de swaffelaar altijd op grote afstand van de mens. Dat de Barendrechtse swaffelaar is ontdekt door vogelspotters in een unicum. Normaal houdt hij dezelfde afstand tot de mens als windmolens. Dat is ook zijn ijkpunt,” aldus het raadslid.
 
Behalve tegen swaffelaars had Eijkenduin ook van doen met ruitentikkers waarvan er enkelen in de jaren zestig actief in Middelharnis op d’n diek. “Ieder weekend sneuvelde er wel een winkelruit. We hadden toen te doen met een groep socialistische ruitentikkers uit de randstad die voor veel schade bij de lokale middenstand zorgden.”
 
Inmiddels is het een en ander bekend van het signalement van de Barendrechtse swaffelaar. Zijn lengte wordt geschat op circa 2.20 meter maar verder is het een onopvallend type. Een blanke man met een donker uiterlijk. Draagt een wit T-shirt en is verder volledig ongekleed. 5 mei 2017

Over christelijke zakkenvullers in de zorg gesproken
 
Column - Enige tijd terug stond er een schokkend artikel in de Volkskrant. Het ging over topverdieners. Toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken publiceerde een staalkaart van veelverdieners in publieke dienst. Het was Plasterks missie een einde te maken aan de superinkomens die steeds opnieuw voor onrust en onmin zorgden. “Veel verdienen is de cultuur geworden.”
 
Er volgde een misselijkmakende lijst van ordinaire zakkenvullers, in met name de wereld van de zorg en woningcorporaties. Op het eerste gezicht typisch iets voor de randstad. Een dergelijke scheefgroei zou op ons eiland ondenkbaar zijn. Dat had u gedacht. In het artikel van de Volkskrant werd bestuursvoorzitter Koos Moerland van zorginstelling CuraMare in Dirksland opgevoerd.
 
Ten tijde van het interview verdiende Moerland 216.186 euro. De reactie die hij gaf aan de Volkskrant gelooft u niet. “Het is wrang om te worden neergezet als graaier. Ik doe mijn stinkende best om dit ziekenhuis te besturen en overeind te houden. Als ik mijn energie in het bedrijfsleven had gestopt, had ik vijf keer zo veel verdiend. Dat is ook een manier om ernaar te kijken,” aldus Moerland. Vijf keer zoveel in het bedrijfsleven verdienen? Doen zou ik zeggen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat er een capabel persoon op ons eiland is te vinden die voor een ministerssalaris van  144.000 euro een betrokken bestuursvoorzitter wil zijn van zorginstelling CuraMare
 
Ooit sprak Moerland in het Reformatorisch Dagblad zich uit over christelijke normen en waarden. Moerland vond het een sterk punt dat de protestantchristelijke identiteit was geïntegreerd in de gehele organisatie. “De christelijke overtuiging is geen papieren kwestie, maar krijgt concreet handen en voeten.” In een persbericht liet de voorzitter Raad van Bestuur CuraMare nog weten: “We zijn een aantal projecten gestart om onze zorg doelmatiger te leveren. In andere woorden: meer met minder geld.”
 
Plasterk zei bij de presentatie van de cijfers dat te veel mensen in de semi-publieke sector te veel verdienen. Plasterk had hun inkomen ‘het liefst van de ene op de andere dag’ naar beneden bijgesteld, maar dat mag niet van de wet. “Ik zou het een mooi gebaar vinden als topbestuurders vrijwillig sneller zouden teruggaan in salaris. Daarmee zouden ze een voorbeeld voor anderen zijn.”
 
In het Reformatorisch Dagblad staat dat Moerland lid is van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk waar de christelijke normen en waarden hoog in het vaandel staan, waar abortus provocatus en euthanasie worden afgewezen. Wat de Heere Jezus vindt van veelverdieners stond niet in de krant. Maar dat staat wel elders vermeld. In Matteüs 6 om precies te zijn.
 
“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

 
Frans Evers
 
 1 mei 2017


Na Trouwborst, Maliepaard en Osinga verlaat nu ook Van Gurp de politiek
 
Column – Het Schrijfbedrijf wordt dikwijls ten onrechte verdacht van het brengen van zogenaamd nepnieuws. Niets is echter minder waar. Dat wethouder Marnix Trouwborst na de NK Wielrennen de pijp aan Maarten zou geven, werd meer dan eens op onze website aangegeven. Feit is dat  Trouwborst inderdaad is verdwenen van het politieke toneel. Dat Rob Maliepaard volgend jaar gaat vertrekken, wisten wij als eerste. Maanden later stond Robs vertrek pas in Groot Goeree-Overflakkee.

 

Ontgoocheld verlaat Van Gurp de eilandelijke politiek.
Een gemis.


Afgelopen weekend vernamen wij dat Rein Osinga na deze regeerperiode de politiek voorgoed de rug toekeert. Logisch als je door een collega wordt vernederd en tot in het diepste van je ziel wordt gekrenkt. Immers collega-fractievoorzitter Kees van Dam pikte Osinga’s windmolenplan en maakte daar in de media goede sier mee. Van Dams handelen zorgde voor een ernstige verdeeldheid in de VVD-fractie. Over vuile handen maken gesproken…
 
Na het aftreden van Osinga vernamen wij dat Adrie van Gurp van de SGP volgend jaar niet meer herkiesbaar is. Van Gurp is hiermee de vierde politicus die voorgoed afscheid van de politiek neemt. Het vertrek van Van Gurp is opmerkelijk. Een SGP’er doet zoiets normaal gesproken niet. Met name Van Gurp niet die bekend staat als een eerlijk en integer politicus.
 
Hieronder de beweegredenen van Van Gurp: “Al jaren probeer ik B&W te vertellen dat er in de voormalige gemeente Oostflakkee ambtenaren valse verklaringen hebben afgelegd tegenover de rechter. Met als gevolg dat de rechter oordeel heeft gesproken op basis van valse verklaringen. Ik vind dat B&W moet ingrijpen. Maar dat gebeurt maar niet. Iedere keer als ik over deze valse verklaringen begin, word ik teruggeroepen door mijn fractievoorzitter Kees van Dam. Met als gevolg dat ook de voltallige coalitie in de raad zijn lippen stijf op elkaar houdt. Er is hier in de gemeente sprake van een schrikbewind. Niemand durft zijn mond meer open te doen. Ik ben het zat. Ik kap ermee.”


Frans Evers29 april 2017

SGP Goeree-Overflakkee verwelkomt eerste vrouw
 

Column - Vier jaar geleden alweer stemde de kiesvereniging Wees getrouw van de SGP in Vlissingen in een besloten vergadering in de Marnixkerk van de Gereformeerde Gemeenten in met het lijsttrekkerschap van mevrouw Lilian Janse voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Het was voor het eerst in de 95 jaar van het bestaan van de orthodox-protestantse partij dat een vrouw werd voorgedragen voor een openbare politieke functie, nadat in maart van dat jaar een partijbesluit dat mogelijk had gemaakt.
 

De beoogde eerste vrouw op de kieslijst van de SGP Goeree-Overflakkee

Na Vlissingen volgt de SGP van de gemeente Goeree-Overflakkee met openstelling van het politieke ambt voor een vrouw. Rien van der Boom zorgde tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in Stellendam voor breaking news: “Natuurlijk nemen wij de kritiek van het Schrijfbedrijf serieus. Nu zijn we eindelijk zover dat ook wij op Goeree-Overflakkee een vrouw gaan voordragen voor een politieke functie.”
 
Van der Boom vond onze kritiek wat betreft vrouwen in het politieke ambt onterecht: Jullie kijken eenzijdig naar de SGP. Maar vertel mij nu hoeveel vrouwen er op dit moment in onze gemeenteraad zitten. Van de 29 zetels worden er slechts drie bezet door vrouwen. En geloof mij, alle politieke partijen op ons eiland doen hun best om vrouwen op hun kieslijst te krijgen. Ook wij als SGP doen al jaren ons best. Hoe graag we dat ook wilden, het lukte ons gewoonweg niet om een vrouw bereid te vinden. Daarom ben ik blij dat we een vrouw gevonden hebben die op een verkiesbare plaats wenst te staan.”
 
Een verkiesbare plaats is bij de eerste tien? “Voor minder doet onze vrouw het niet (om privacyredenen mogen waar haar naam nog niet noemen). Het team in Stellendam was zo trots als een pauw toen de beoogde vrouw polshoogte kwam nemen. Nu we er toch waren, wilden wij weten hoeveel zetels de SGP volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met een vrouw in de gelederen zou halen. Van der Boom: “Voor minder dan vijftien zetels doen we het niet!”
 

 Frans Evers  


28 april 2017

Rein Osinga stapt op
 

Column - “Deze termijn maak ik nog af, maar volgend jaar ben ik niet meer herkiesbaar,” sprak een woedende Rein Osinga van de VVD. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik Eilanden Nieuws van afgelopen disdag onder ogen kreeg. Zie ik Kees van Dam als reddende engel van Oude- en Nieuwe-Tonge staan. Notabene met mijn plan om langs de N59 windmolens te plaatsen.”
 

Rein is ten diepste teleurgesteld in collega Kees van Dam

De VVD-fractievoorzitter is nog steeds in alle staten wanneer wij hem spreken. Met name in zijn SGP-collega Van Dam is hij ten diepste teleurgesteld: “Mijn plaatsingsplan werd door Van Dam en zijn partij in een vroeg stadium afgeschoten. Hij ging zelfs zover dat hij mij onder druk zette, dat ik mijn plan moest intrekken. Deed ik dat niet, dan zou Van Dam de coalitie laten klappen. Je gelooft je oren niet, maar dat is echt waar.”
 
Achteraf heeft Osinga spijt als haren op zijn hoofd dat hij in een coalitie met de SGP is gestapt. “Ja, als je alles van tevoren weet… Nu begin ik het steeds meer eens te worden met mijn collega Rob Maliepaard, dat we als gemeente op een ordinair kalifaat afstevenen…”
 
Maar heer Osinga, u wist toch wat voor vlees u in de kuip had? De ellende begon met dat circusverbod in Oude-Tonge. “Inderdaad. Ik had beter kunnen weten.” Schandalig toch hoe Van Dam onze burgemeester met het circusverbod op zondag op het verkeerde been zette. “Mee eens! Zo lang ik hier woon, was er op zondag in Oude-Tonge altijd circus. Voorbij die tijd. Nu realiseer ik mij dat het kalifaat van mannenbroeders aanstaande is."
 
Even terug naar uw plan. Het feit dat Van Dam met uw plaatsingsplan aan de haal gaat, heeft gezorgd voor een ernstige verdeeldheid in uw partij. Toen u tot inkeer kwam, zette uw partijgenoot Addy Rijerkerk haar hakken in het zand. Zij koos voor Kees en niet voor u. “Verschrikkelijk om te moeten zeggen, maar het is wel waar. Typisch de SGP. Verdeel en heers. Wat dat betreft is Van Dam een volksmenner eerste klas. Onderschat die man niet.”
 
Wat nu? “Wat nu? Ik kap er volgend jaar mee. Ik geef het stokje over aan Henk. Daarna huur ik bij mezelf een paar fietsen en ga lekker met mijn vrouw toeren over ons mooie eiland. In tegenstelling tot het NK wielrennen kost dat de bewoners van ons mooie eiland helemaal niets.” Maar u laat wel een partij in grote verdeeldheid achter. “Het zij zo. Maar ik laat mijn VVD niet vallen. Op mijn gehuurde fiets trek ik de kernen in om het liberale gedachtegoed te verspreiden en om te waarschuwen tegen het SGP-gevaar.”
 

 Frans Evers    


27 april 2017


Koning Kees 50 jaar

Column - Is dit alles? Is dit alles wat er is? Plotseling is er die onzekerheid. De twijfel slaat toe als een opvlieger op een koude winterdag. Stel je niet aan, denkt hij. Kom op zeg, je bent toch zeker geen wandelend cliché? Maar het kussen is nat van het zweet, het dekbed net een knellende dwangbuis. Hij knipt het nachtlampje aan. Wie ben ik eigenlijk? Ben ik wel gelukkig? Zal ik mijn baard laten staan? Zijn brein tolt.


Is dit alles, wat er is?

Is dit nou alles? Bij die laatste gedachte kijkt hij beschaamd opzij. Kijk toch eens. Zijn vrouw, zijn prachtige vrouw, zijn steun en toeverlaat, die hem vijf prachtige kinderen schonk. Zal hij haar wakker maken? Als geen ander weet zij hem gerust te stellen. Nee joh, laat het. Morgen wordt een drukke dag. Stel je toch niet zo aan, denkt hij en draait zich om. Maar zijn geweten knaagt. Zijn twijfel is de leider van een kudde op hol geslagen paarden, zijn gedachten zijn de hoefslagen die dreunen door zijn hoofd.

Negenenveertig, dat lachte hij nog weg. Maar morgenochtend staat toch echt die grote jongen voor de deur. Abraham zelf. Met z’n wallen en z’n buikje. The Big-Five-O, waarmee zijn SGP-fractiegenoten hem de laatste weken al plaagden. Hij denkt terug aan de tijd dat de coalitie nog een eenheid vormde, en alle collegeleden meededen aan de estafette van leugens en bedrog. Tot zo’n drie maanden geleden, toen wethouder Trouwborst bewust het estafettestokje liet vallen en er voor zorgde dat de coalitie werd gediskwalificeerd.

Hij neemt een slok water. Onder het glas ligt een briefje. Aan de jarige Abraham. ‘Aan de jarige Abraham: voordat je weet dat het er zit, heb je straks een kunstgebit.’ Hij grimlacht. Een grapje van de bijna tachtig jarige wethouder Tollenaar, die lieverd. Hoe laat is het? Half vier. En nog steeds klaarwakker. Dit heeft geen zin. Hij zwiept de benen uit bed. Het kniegewricht kraakt. Kruipt achter z’n bureau en ziet op z’n laptop een lijst met leugens die hij de komende weken de wereld in gaat slingeren om zijn positie als fractievoorzitter voor de verkiezingen van 2018 te versterken. Hij is doodmoe.

Toch maar even googelen dan? Hij typt het woord waarin hij absoluut niet gelooft. Dat een cliché is. Een excuus voor slappe happen. ‘Midlife.’ Hij leest: “veel voorkomende klacht tijdens penopauze zijn: verminderde vitaliteit.’ Met mijn agenda? Dat kan ik me niet permitteren, denkt hij. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. “Vermindering van spierkracht.” Nee hoor! “Meer buikvet.” Ehm…… Nou goed. Een beetje. “Afname van het libido”. Die slaan we even over, denkt hij. “Slaapstoornissen.” Bingo. Dat wel. “Botontkalking.” Hij strekt de knie. Dit keer hoort hij niets. Mooi zo. “Stemmingswisselingen.” Alleen in het holst van de nacht en tijdens fractievergaderingen waarbij de Ouddorpse SGP-ers altijd dwarsliggen. “Opvliegers.” Opvliegers? Haha, bij mannen? Drie uit acht. Dat valt hartstikke mee!

Een paar uur later neemt Kees een flinke hap van z’n eigen verjaardagstaart en kijkt goedkeurend naar de dinsdag editie van het Eilanden Nieuws waarin hij zich profileert als “de redder van Nieuwe Tonge en Oude Tonge.” Door net te doen of het zijn idee was dat de locatie langs rijksweg N59 een alternatieve plaatsingsmogelijkheid voor windmolens zou kunnen zijn zet hij zijn christelijke achterban zoals gebruikelijk weer op het verkeerde been.
Abraham wil nóg wel vier jaar regeren, ondanks zijn midlife-crisis.


van onze politiek verslaggever


26 april 2017

Koning Stiekem: Kees van Dam
 

Column - Nabij de Hoek van Sint Jacob is een windmolenpark gepland. Het heet Battenoert. Naast de al bestaande vier molens komen er nog zes. De gemeente wil dat zo.
 Grote delen van Oude- en Nieuwe-Tonge protesteren tegen de plannen. Niet alleen vanwege die tien molens maar vooral vanwege de samenklontering met de 35 molens die nabij de Krammersluizen worden gebouwd. Met een moeilijk woord het dat interferentie.
 
Raadsleden als Rein Osinga en Aat van Alphen hebben al op dat probleem gewezen. Maar burgemeester en wethouders en het merendeel van de raad houden voet bij stuk. Kees van Dam van de SGP dreigde zelfs met een coalitiebreuk richting coaliepartner VVD, indien deze partij tegen zou stemmen.
 
Maar ziedaar. De bevolking heeft de bezwaren op papier gezet (zienswijzen) en kennelijk is men bij de gemeente geschrokken van de kwaliteit van de bezwaren. Een alternatieve locatie die voorheen onbespreekbaar was - langs traject N59 - is van stal gehaald en wordt op haalbaarheid onderzocht. Een idee van de dorpsgroepen Oude- en Nieuwe-Tonge.
 
Er stond een foto in de krant. En wie stond daar levensgroot in het midden als ware hij uitvinder van het plan en de reddende engel? Juist. Kees van Dam. De SGP ten voeten uit. Stiekem en gluiperig. Al vier jaar lang.
 
Mattheus 26:23 - En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.

 
 
 
24 april 2017

Na Trexit nu ook Rexit

Na Trouwborst verlaat nu ook De Rover het zinkend schip

Column - In navolging op het plotselinge opstappen van voormalig wethouder Trouwborst heeft nu ook fractievoorzitter van de Christen Unie, Ron de Rover, bekend gemaakt dat hij het hazenpad kiest.
In een brief aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft De Rover afgelopen week aangegeven dat hij zijn raadszetel ter beschikking stelt vanwege een verhuizing naar Hardinxveld-Giessendam.

Naar Hardingsveld-Giessendam! Dat is hooguit een uur rijden vanaf Middelharnis. Is de afstand tussen zijn oude en nieuwe woonplaats dus wel de echte reden? De gemeente Goeree-Overflakkee heeft toch ook een wethouder in dienst die diep in Zeeland woont? De Rover had toch dat laatste half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 wel heen en weer kunnen reizen? Nee, de afstand is niet de werkelijke reden. de echte reden ligt dieper. Veel dieper.

De Rover is al vanaf 2002 politiek actief als gemeenteraadslid voor de CU. Eerst in de voormalige gemeente Middelharnis en vanaf 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij is de afgelopen vijftien jaar getuige geweest van, en vaak zelf ook actief betrokken geweest bij zoveel zaken die het daglicht niet konden verdragen dat hij er nu, net als Trouwborst drie maanden geleden, van tussen piept voor het kaartenhuis in elkaar stort. Onderstaand twee voorbeelden van pijndossiers waarin De Rover een dubieuze rol heeft gespeeld. Eén uit het begin van zijn politieke loopbaan en één recent dossier.

Direct al bij zijn aantreden als gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Middelharnis in 2002 viel De Rover met zijn neus in de boter toen het zwendelschandaal van Stichting Olympia aan het licht kwam. Jarenlang zijn er tijdens raadsvergaderingen felle discussies gevoerd. Jarenlang is door oppositiepartijen geprobeerd de waarheid boven tafel te krijgen. Maar steeds weer werd een christenbroeder van het CDA de handen boven het hoofd gehouden. Uiteindelijk hebben de christelijke partijen, ook toen al samen met de VVD, besloten een groot deksel op de Olympia-beerput te gooien en er gewoon niet langer over te spreken.

Tot 2013. Toen kwam voormalig wethouder Trouwborst op het idee om Stichting Olympia XXL op te richten. Een Stichting die in de toekomst alle sportaccommodaties op Goeree-Overflakkee zou gaan beheren. Het traject om tot deze stichting te komen is zo langzamerhand wel bekend met als trieste dieptepunten de verschillende uiterst dubieuze Synarchis-rapporten, het bewust voorliegen van de gemeenteraad en de ontslaggolf onder beheerders van een aantal eilandelijke accommodaties. Dit alles met medeweten van De Rover.

In september 2017 zal Stichting Olympia XXL haar eerste halfjaarcijfers presenteren. Hieruit gaat blijken dat het financiële tranendal nog veel dieper is geworden dan het in de Staver al die jaren al was. De directie en het bestuur van Olympia XXL zijn immers totaal niet capabel voor de taken die ze zich zelf hebben toegeëigend. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.

Bij het onderzoek naar misstanden in de voormalige gemeente Oostflakkee had De Rover zitting in de begeleidingscommissie van bureau Berenschot. Het hele onderzoek bleek een farce omdat in een achterkamertje werd besloten een andere periode te onderzoeken dan de periode waarin de grootste misstanden plaatsvonden. Daarnaast was ook nog eens verzuimd hoor en wederhoor toe te passen. De Rover deed er met zijn kompanen alles aan om zijn CU-partijgenoot en oud-wethouder Van der Valk van Oostflakkee ‘uit de wind te houden’.

En dat leek lange tijd te lukken. De situatie werd onverwacht toch lastig toen De Rover, notabene op eigen verzoek, de bewijsstukken in de zaak Swaneveld in handen kreeg. Met hulp van burgemeester Grootenboer, die onterecht stelt dat de zaak Swaneveld onder de rechter is, werd uiteindelijk toch weer wat tijd gewonnen. Voor de waarheid boven tafel komt, pakt De Rover nu zijn biezen en laat hij zijn erfenis achter op Goeree-Overflakkee.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces neemt De Rover afscheid. Als dank voor zijn rol in de verschillende gemeentebesturen zal burgemeester Grootenboer hem een koninklijke onderscheiding opspelden.

 

Van onze politiek verslaggever

 
 
 
 


22 april 2017

The Passion
 
Haal The Passion in 2018 naar Goeree-Overflakkee

 
Column – GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester Ada Grootenboer ziet het al voor zich: opvoering van het tv-spektakel The Passion op Goeree-Overflakkee. Het zou volgens de raadsleden Kees van Dam van de SGP en Ron de Rover van de Christen Unie een ‘enorme boost’ zijn voor de uitstraling en naamsbekendheid van het eiland.
 


Aanleiding voor de twee religieuze politieke partijen om het college van B&W te vragen om te onderzoeken of Goeree-Overflakkee kan voldoen aan de voorwaarden om voor toewijzing van  The Passion in aanmerking te komen. Opvoering in 2018, het jaar dat de gemeente Goeree-Overflakkee het 5-jarig bestaan viert, zou het eilandjubileum ‘extra cachet’ geven, vinden de SGP en Christen Unie.
 
The Passion is een live tv-vertolking die sinds 2011 op de donderdag voor Pasen wordt opgevoerd in een stad in Nederland. Het gaat om een eigentijdse vertelling door vaak bekende artiesten van het lijden en sterven van Jezus. Tijdens de opvoering trekt een processie met een groot kruis door de stad. De opvoering afgelopen donderdag in Amersfoort was goed voor ruim drie miljoen tv-kijkers.
 
De vraag van de SGP en ChristenUnie komt bovenop het verzoek dat de PvdA begin 2014 al richtte aan het college om, ook in 2018, het Glazen Huis van 3FM naar Goeree-Overflakkee te halen. “Met de organisatie van het NK Wielrennen hebben wij bewezen dat we dergelijke evenementen makkelijk aankunnen,” aldus fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduin


Frans Evers12 april 2017


Wethouder Daan Markwat heeft de brug gelegd…
 

Column - Ergens op een plek op Goeree-Overflakkee ligt al jaren een brug. Deze brug ligt niet over water maar ligt op land. Heeft de Heere daar een bedoeling mee? Wethouder Daan Markwat is brugwachter en hij weet wat God voor ons over had met deze brug.
 

"Spreek ik met het gemeentehuis?
Mag ik Daan de brugwachter?


Breng je me weg tot aan de brug?
 
“Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.
 
Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee, hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver;
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.
 
De angst voor de dood
is als de angst voor het leven.
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van het verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven.
Zoals een vlinder weet van vliegen
in haar donkere cocon.
 
Breng jij me weg tot aan de brug.
en ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij me na als ik erover ga.
Een heel klein duwtje in de rug
is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht.”
 
Een gedicht van Toine Lacet
R.K. Parochie Amstelland
Augustinuskerk11 april 2017

De gevolgen van 4 jaar wanbeleid en -bestuur

Column - Door elk gemeentebestuur in Nederland worden fouten gemaakt. Soms gaan zaken niet helemaal goed. Zo ook op Goeree-Overflakkee. Met het verschil dat op Goeree-Overflakkee wel heel veel fouten worden gemaakt en heel veel zaken onder de pet worden gehouden.Tot eind januari van dit jaar regeerde toenmalig wethouder Trouwborst (VVD) met harde hand over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en bepaalde hij eigenhandig het overgrote deel van het beleid van deze gemeente. Toen tijdens zijn vakantie de werkelijke inhoud van een aantal pijndossiers aan het licht kwam, kneep hij er tijdens de eerste de beste B&W-vergadering als een dief in de nacht van tussen. Goeree-Overflakkee achterlatend met een flink aantal hoofdpijn-dossiers.

De raadsvergaderingen in februari stonden vervolgens in het teken van het debacle genaamd NK wielrennen 2016; totale kosten 1,4 miljoen euro! In maart werd wereldkundig gemaakt hoe groot de bende was die Trouwborst heeft nagelaten op het punt van kunstgrasvelden. Tienduizenden euro’s verspild aan onderzoek, vergaderingen en ingehuurd personeel en als resultaat geen kunstgras en al helemaal geen harmonisatie.

Binnenkort gaat het college met het schaamrood rond de kaken toegeven dat ook de oprichting van Stichting Olympia XXL totaal is geflopt. Drie jaar lang is er achter de schermen door Trouwborst en zijn volgelingen gewerkt aan het realiseren van een nieuwe organisatie en een nieuwe beheervorm voor in totaal zeven gemeentelijke accommodaties; Dorpstienden, Oostdam, het Haegse Huus, Zuiderdiep, de Gooye, de Staver en de Grutterswei.
Om de oprichting van de nieuwe stichting Olympia XXL rond te krijgen, werd zelfs de gemeenteraad bewust voorgelogen toen het ging over de keuze van een nieuwe beheervorm.

Daarnaast werden ook nog eens tienduizenden euro’s over de balk gegooid voor het laten opstellen van vier nep-rapporten door de firma Synarchis en werden drie ervaren en loyale beheerders ontslagen. Nu blijkt dat de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro per jaar met ingang van 2016 helemaal niet gehaald is. Sterker nog er is vorig jaar zo’n 600.000 euro meer uitgegeven dan gepland was.

Dat Olympia XXL geen enkele kans van slagen zou hebben, was te voorspellen. Het bestuur van stichting Olympia XXL bestaat namelijk uit de penningmeesters van Olympia en de Gooye plus de voorzitters van Olympia en de Gooye. Laten die twee organisaties nu net de twee zwakste jongetjes uit de klas zijn. Onderzoeken bevestigen dat. Juist Olympia en de Gooye waren en zijn de locaties waar het qua bezoekersaantallen en exploitatie in werkelijkheid de laatste jaren helemaal fout ging en gaat.

De Staver kost de gemeenschap structureel 600.000 euro per jaar en de Gooye heeft de laatste jaren zo slecht gepresteerd dat het zwembad en de onderliggende grond verkocht moesten worden om een faillissement te voorkomen en de exploitatie nog enkele jaren rond te krijgen.

Het allerergste van alles is dat alle leden van het college van B&W, stuk voor stuk, de voormalig wethouder zijn gang lieten gaan en zo de gemeente Goeree-Overflakkee hebben opgezadeld met enorme problemen. De enige reactie van het college op het opstappen van Trouwborst is, dat hij zijn beslissing genomen zou hebben om persoonlijke redenen. Die redenen worden steeds duidelijker!

 
van onze politiek verslaggever


21 maart 2017


Breaking News

'Geheim document' doorgespeeld aan het Schrijfbedrijf

Onderstaande brief zou wel eens de brief/verklaring kunnen zijn, waar Arie Swaneveld het over had bij zijn laatste inspreken bij de raadsvergadering van donderdag 16 maart.


 18 maart 2017


Einde aan patriottische lente?
 

Column - De VVD was de grote winnaar. Weliswaar met acht zetels verlies. En PVV was de grote verliezer. Weliswaar met vijf zetels winst. Met twintig zetels is de PVV de tweede partij achter de VVD. Wat bedoelen de media en de linkse partijen met een einde aan het populisme? En wat bedoelen zij met een einde aan de patriottische lente?! Als dat waar is wat ze zeggen, hoe komt het dan dat het PVV-gedachtegoed landelijk is gegroeid van vijftien naar twintig zetels?
 


Op Goeree-Overflakkee was de VVD ook de grote winnaar met 19,2% gevolgd door de SGP met 17,6%. Maar ook hier leverden zowel de VVD als de SGP fors in, vergeleken met 2012. De PVV echter won en maakte op ons mooie eiland een sprong van 10.9 naar 15,4%. Met het CDA op vier met 12,8% en de CU op vijf met 7,3% zijn we op ons eiland gezegend met een ultrarechts protestantschristelijk fundamentalistisch blok.
 
Zowel VVD als PVV hebben net als de christelijke partijen de joods/christelijke traditie hoog in het vaandel. Conclusie, we leven op een streng gelovig eiland waar mannen vrouwen zien als een bedreigende diersoort. Een eiland waarop orthodoxe protestanten homoseksualiteit als een ernstige ziekte zien. Een eiland waar Kees van Dam van de SGP met trots zegt het NK wielrennen op zondag te hebben geblokkeerd. Kortom een eiland waar Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, zich als een vis in het water zou voelen…    
15 maart 2017

 

De leugens rond het opstappen van Trouwborst
 

Column - Tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 januari heeft wethouder Trouwborst zijn functie per direct neergelegd. In de eerstvolgende raadsvergadering op 26 januari wilde burgemeester Grootenboer niet ingaan op de reden van de beslissing van de wethouder, ook niet na vragen van raadslid Maliepaard. Het zou gaan om persoonlijke redenen.


VVD fractievoorzitter Osinga liet in de raadsvergadering van 9 februari weten erg verrast te zijn over het opstappen van zijn wethouder. Trouwborst zou volgens Osinga de beslissing op te stappen hebben genomen tijdens een vakantie in de week voor 24 januari. Dit blijkt echter een keiharde leugen.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de werkelijke reden van opstappen alles te maken heeft met de beoogde samenstelling van de nieuwe directie van de ambtelijke organisatie. Al geruime tijd was Trouwborst druk bezig om de top van de organisatie naar zijn hand te zetten en z’n eigen erdocratie te vormen. Binnen deze erdocratie is geen ruimte voor oppositie, laat staan voor inspraak. ‘De  Sultan van Zuidland’ dwong persoonlijk een aantal top ambtenaren, waar onder een sectorhoofd, afscheid te nemen van de organisatie. Ook voormalig gemeentesecretaris Marinussen moest het veld ruimen. Trouwborst eiste dat de organisatie geleid zou gaan worden door één directeur.

De nieuwe gemeentesecretaris, Van Esch, wilde echter twee directeuren. Tijdens de vakantie van Trouwborst is door een aantal topambtenaren overleg gevoerd over hoe deze dictator kon worden gestopt. Ook in het college brokkelde de steun aan Trouwborst verder af toen de werkelijke schade van vier jaar wanbeleid steeds duidelijker werd.

Tijdens de bewuste B&W vergadering van 24 januari werd Trouwborst voor het eerst in vier jaar geconfronteerd met collegeleden die voor hun eigen mening op kwamen en zich niet langer klakkeloos neerlegden bij de ideeën en eisen van ‘De Sultan’. Zelfs de burgemeester koos niet langer partij voor de dictatoriale wethouder. De enige optie voor Trouwborst op dat moment was vluchten als een dief in de nacht.

Blijft over een aantal vragen waarover het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zich de komende maanden moeten gaan buigen.

-Waarom wordt er gelogen over de werkelijke reden van het vertrek van Trouwborst?
-Waarom is de rest van het college niet opgestapt? (zij weten stuk voor stuk welke ‘spelletjes’ er gespeeld werden)
-Waarom is er nooit eerder ingegrepen, zelfs niet na het bewust onjuist informeren van de gemeenteraad tijdens    het zwembadfusie traject?
-Waarom heeft de VVD fractie in 2012 gekozen voor Trouwborst terwijl algemeen bekend is dat Peter Feller toen ook beschikbaar was voor de functie van wethouder?
-Gaat de gemeente de voormalig wethouder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade als gevolg van zijn gevoerde beleid?

van onze politiek verslaggever

 

 

 

 

Achter het nieuws, interviews, video's en columns


14 maart 2017

Het NK wielrennen 2016, de afrekening

College toon ballen en stap op!

Column - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 maart aanstaande moet het college van burgemeester en wethouders verantwoording afleggen voor het financiële debacle van het NK wielrennen 2016. En de gevolgen hiervan.Onderwerp van gesprek zal niet zo zeer de bijna 1,5 miljoen euro zijn die het NK heeft gekost, nee, het zal hoofdzakelijk gaan over de manier waarop het zover heeft kunnen komen. Het voltallige college was namelijk al in een vroeg stadium op de hoogte van de steeds verder uit de hand lopende kosten van dit prestige project. Donderdag mogen zij de onderstaande vragen beantwoorden.

- Uit welke potjes zijn de mega-kosten betaald?
- Waar zijn de bonnetjes?
- Wie waren hiervan op de hoogte?
- Waarom is er niet tijdig ingegrepen?
- Waarom moest de bevolking van Goeree-Overflakkee maar liefst 9 maanden wachten op de financiële  verantwoording?
- Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke begroting?
- Wat zijn de gevolgen voor de subsidies aan (sport)verenigingen?

Uiteraard zal het college weer in koor roepen “we hebben het niet geweten” en “we konden er niets aan doen want we stonden met de rug tegen de muur”. Allemaal flauwe kul; SGP-fractievoorzitter Van Dam heeft al ruim voor de start van het NK tijdens een raadsvergadering tegen toenmalig wethouder Trouwborst gezegd: “eens maar nooit weer”. Maar vervolgens kreeg Trouwborst toch weer alle ruimte om door te gaan met zijn geldverslindende project, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wethouder De Jong gaf tijdens de raadsvergadering van 23 februari alvast een voorproefje van ‘de oplossing’. Het bestuur van de Stichting NK wielrennen 2016 krijgt de schuld in de schoenen geschoven. Dit bestuur mag de lastige vragen beantwoorden.

We spreken hier over goedwillende mensen uit het lokale bedrijfsleven die hun nek hebben uitgestoken en als vrijwilliger talloze uren in dit project hebben gestopt. Ze hebben ervoor gezorgd dat de organisatie van het NK op zich prima is verlopen. Het stichtingsbestuur zou niet voldoende expertise in huis hebben gehad en dus (mede) verantwoordelijk zijn voor het financiële debacle. Wat een laffe streek.
College, toon ballen en stap op!
 

van onze politiek verslaggever


10 maart 2017


Berooide ondernemer smeekt SGP om waarheid

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een Open brief aan Kees van Dam, voorzitter SGP Goeree-Overflakkee, vraagt voormalig ondernemer Arie Swaneveld hem te helpen om de zaak Labee/Swaneveld versus de gemeente Goeree-Overflakkee op te lossen. 
Arie Swaneveld stelt in de brief dat burgemeester Ada Grootenboer bij de rechtbank verklaarde dat het bedrijfsgebouw aan de Boezemweg in Oude-Tonge op bevel van de gemeente jaren gesloten is geweest, vanwege het ontbreken van brandveiligheidvoorzieningen. Maar Swaneveld heeft bewijzen dat zijn bedrijf aan alle brandvoorschriften voldeed. Hij heeft op verzoek van de raad alle certificaten overlegt. Swaneveld: "Samen met stukken die aantonen dat de burgemeester al jaren in het bezit is van de vereiste brandveiligheid certificaten."

Het bevel tot sluiting van het gebouw van Swaneveld aan de Boezemweg werd op 10 mei 2007 ondertekend door wethouder G. van der Valk (CU) omdat volgens hem het pand een bouwval was. Echter, Swaneveld heeft onlangs een brief van het ISGO in handen gekregen, waarin staat dat op het pand enkele dagen voor de sluiting, namelijk op 4 mei, door functionarissen van Bouw en Woningtoezicht en het ISGO samen, een bouw- en milieucontrole is verricht. Uit de stukken blijkt dat geen gebreken aan het pand zijn geconstateerd.

Wethouder Van der Valk schrijft in augustus 2011 na een vraag van een journalist, dat er nooit een controle is verricht en niemand wist of het pand nu wel of niet was afgebouwd. Volgens Swaneveld is onlangs Van der Valk formeel verzocht tekst en uitleg te geven. Maar de oud-wethouder wenst dit niet te doen. “Betrokkenen en een aantal raadsleden vragen zich af wat de motivatie van Van der Valk kan zijn om niet mee te werken.”

Swaneveld stelt dat onder gezag en opdracht van de onlangs overleden wethouder Koningswoud eind 2013 bouwcontrole is verricht overeenkomstig de bouwvergunning 24 mei 2006 waarbij geen gebreken zijn geconstateerd. "Op het punt van brandveiligheid is tijdens deze controle door ir. Tom Mans, hoofd brandveiligheidregio Rotterdam, geconstateerd dat alle vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig waren."


Swaneveld gaat verder: "Nadat deze voorzieningen de tweejaarlijkse keurig goed hadden doorstaan, heeft Koningswoud het pand weer voor gebruik vrijgegeven en op 13 december 2013 feestelijk geopend. Hiermee is  onomstotelijk aangetoond dat onze burgemeester vanuit haar machtspositie de rechter doelbewust met valse informatie laat tobben om een verkeerd vonnis uit te lokken ten nadele van ons, gedupeerde burgers. Ik spreek dan nog niet eens over het feit dat de burgemeester nog steeds pertinent weigert nieuwe belangrijke verklaringen die zij in bezit heeft, naar de rechtbank te sturen. Waarschijnlijk omdat die haar en haar kompanen niet welgevallig zijn.”

Swaneveld vervolgt zijn smeekbede: “Kees, ik weet dat je daarvan op de hoogte bent. Waarom worden deze feiten niet gedeeld met de raad? Laat jij als voorman van de SGP toe dat de ambtenaren A. de J. en F t. B plus onze burgemeester tegen de rechter blijven liegen en bedriegen, om een schadeclaim te voorkomen?"

Verantwoordelijkheid pakken
"Wij blijven herhalen: een rechtvaardige oplossing hangt in belangrijke mate van jou en jouw fractie af. Wij verwachten van de SGP dat de achtergehouden documenten worden gedeeld met de hele raad om daar vervolgens met elkaar over te kunnen beraadslagen. Neem je verantwoordelijkheid.  Doe waar de SGP voor staat!” Met deze oproep sluit Swaneveld zijn open brief af.  

Reactie gemeente
Gemeentewoordvoer Bert Brand antwoordt namens de burgemeester: "De vragen gaan over een zaak die bij het gerechtshof in behandeling is. Mede in het belang van de betrokken partijen hanteert de gemeente het beleid om niet te reageren op persvragen over zaken die onder de rechter zijn."
9 maart 2017

Hoe Religie Alles Vergiftigt 
(quote Christopher Hitchens)


3 maart 2017


U was van plan D66 te stemmen, kijk dan eerst naar de documentaire


http://www.human.nl/politicologica/afleveringen/d66.html