A C H T E R    H E T    N I E U W S 

20 oktober 2019


Kieskompas

Wilt u uw mening geven? U vindt de Kieskompas op onze website www.kieskompas.nl, of op onze sociale mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram. De resultaten van dit onderzoek en vele andere onderzoeken, worden op deze kanalen gepubliceerd.


Graag stellen we u een aantal vragen over de politieke en maatschappelijke situatie in Nederland. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Vanzelfsprekend worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd.

https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2gwxYdLYANwrUsB20 oktober 2019


Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Wanne Roetemeijer
10 oktober om 08:39


Ik zou jullie graag iets willen vertellen over stikstof, of beter gezegd: stikstofverbindingen. Het is heel veel in het nieuws en ik merk dat de problematiek voor veel mensen nieuw is. In mijn werk heb ik er veel mee te maken. En nee, ik heb niets tegen boeren, die zijn ook 'slachtoffer' van het grootschalige, intensieve denken. Maar het roer moet wel drastisch om en daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Is het erg?
Ja, de situatie is echt dramatisch voor de natuur. De grootste problemen ondervindt de natuur op de droge zandgronden, duinen en hoogvenen. Die is gewoon ziek. Ongeveer half Nederland dus. Ook de Utrechtse Heuvelrug. Soorten die afhankelijk zijn van deze gebieden nemen enorm af. Door de overmaat aan stikstof verdwijnen bloemen, waardoor veel insecten verdwijnen en daardoor de vogels. Kale grond raakt begroeid onder een dikke grasmat, waardoor veel insectensoorten (graafbijen, loopkevers etc.) verdwijnen. Daardoor is de tapuit (vogel) en duinpieper al verdwenen in het binnenland. Door kalkgebrek worden koolmezen met kromme pootjes geboren en sterven in het nest, als het al lukt om goede eieren te produceren. Op steeds meer plekken sterven eiken door de verzuring. En eiken zijn een enorme bron van biodiversiteit. Het wordt stil in de natuur.
Lees meer in de presentatie van Prof. Siepel (Radboud Universiteit) over de relatie insectensterfte en de stikstofproblematiek: https://www.veldwerkplaatsen.nl/…/bevorderen-diversiteit-en…

Anders dan veel mensen denken is voor de Nederlandse natuur het stikstofoverschot een veel groter en acuter probleem dan klimaatverandering. Ook verdroging is een groot probleem dat de stikstofproblematiek versterkt.

Wat is het probleem?
Stikstof is in de basis een essentieel onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder. Bijna 80% van de lucht bestaat eruit. Maar het kan als verbinding met andere stoffen reageren, waardoor o.a. stikstofoxide en ammoniak ontstaat. Het gaat om de stikstofverbindingen die schadelijk zijn. Maar makkelijker om gewoon stikstof te zeggen.
Stikstof zorgt in de eerste plaats voor vermesting. De natuur op de zandgronden is namelijk juist 'gewend' aan heel weinig stikstof, veel bloeiende planten floreren dan (ook tussen de heide), met veel insecten en vogels tot gevolg. Overal zijn kale zanderige plekjes, waar loopkevers en graafbijen leven. In vennen en beken is het water helder en voedselarm. Door de overmaat van stikstof winnen enkele soorten zoals bramen en pijpestrootje het van de rest, waardoor heides en duinen dichtgroeien, vennen veralgen met enorm verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Ook de verhoging van het stikstofgehalte IN planten zorgt voor problemen.
Het is eigenlijk net als met vet en suiker: je hebt het nodig, maar teveel is teveel.

Een minimaal zo groot probleem is de verzuring. Door constante toevoer van stikstof gaat de pH steeds verder naar beneden, het wordt dus zuurder. De natuurlijke buffering die de zure neerslag als het ware wegvangt raakt op. Gevolg is dat belangrijke mineralen oplossen (calcium, kalium etc.) die voor planten en dieren essentieel zijn en de grond in verdwijnen door uitspoeling. Schimmels sterven ook; schimmels die essentieel zijn voor veel planten en bomen voor de toevoer van mineralen. Veel planten en dieren krijgen daardoor grote mineralentekorten (voedselkwaliteit), maar ook de kwantiteit neemt af. Maar enkele soorten kunnen deze verzuring aan. De heide bijvoorbeeld lukt het nog vaak een tijd, maar je krijgt 'VVV-heide', geen andere soort meer te zien, een paarse monocultuur. Mooi in augustus, maar verder ecologisch weinig waardevol.
Let op: de verzuring is cumulatief, oftewel de verzuring uit het verleden telt ook mee. Als we nu stoppen met stikstof uitstoten is het nog steeds even zuur, zelfs dan is het probleem nog niet opgelost, je zult dan nog steeds iets moeten doen om de huidige verzuring terug te draaien. Of honderden, zo niet duizenden jaren wachten.

Natuurbeheerders moeten steeds meer doen om de gevolgen van de vermesting/verzuring tegen te gaan. Maar dat betekent vaak ingrijpen: plaggen, afgraven of zelfs bomen kappen om meer leefgebied te maken voor de getroffen soorten die steeds zeldzamer worden. Maatregelen waar mensen dan weer boos over worden. En plaggen is in droge gebieden ook niet goed zo blijkt steeds meer. Beste is om de bodem met rust te laten. Er valt gewoon niet tegenop te beheren....het probleem moet bij de bron worden aangepakt.
Voor wie wil: bijgaand artikel is interessant om te lezen en geeft meer wetenschappelijke achtergrondinformatie: https://www.b-ware.eu/…/fil…/publicaties/Bergsmaetal2018.pdf

Waar komt de stikstof vandaan?
Ca 31% komt uit het nabije buitenland (zoals België en Duitsland), huishoudens ruim 6%, wegverkeer ruim 6%, industrie/scheepvaart/luchtvaart 11% en landbouw 45%. (landelijke en openbare cijfers van het RIVM, zie de taartdiagram die het AD maakte). De cijfers geven een landelijk beeld, per locatie kan dit flink verschillen. Er is ook kritiek op de berekeningen. Ook TNO geeft aan dat het verfijnder en preciezer kan. Neemt niet weg dat de grote lijn wel duidelijk aangeeft uit welke bronnen de stikstof komt en in welke richting we de oplossingen moeten zoeken. Bovenal: de doorgaande verzuring en vermesting en de achteruitgang van vegetatie en insecten en vogels is duidelijk te zien en te meten op de zandgronden. De natuur liegt niet.
Lees hier meer in de interessante factsheet van TNO: https://www.tno.nl/…/nie…/2019/10/factsheet-stikstofemissie/

Er is door de rijksoverheid ook gekeken naar de herkomst van stikstof in onze meest bijzondere natuurgebieden: Natura 2000. Daaruit blijkt dat landbouw de grootste bron van stikstof (ammoniak) is, zie de staafdiagram. Landbouw, of beter gezegd intensieve veeteelt is dus de grootste post en let op: onze stikstofexport is veel groter dan onze import. Mopperen op de buren mag pas als we onze eigen uitstoot flink hebben teruggebracht. Kijken we alleen naar onze eigen uitstoot, dan is 65% van onze uitstoot afkomstig uit de landbouw/veeteelt, daarom is de meeste winst daar te halen. Maar ook andere bedrijfstakken zullen aan de bak moeten.
Stikstofoxide komt vooral van het wegverkeer (uitstoot), industrie en huishoudens (o.a. gasverwarming en houtrook) en klein beetje uit de luchtvaart. Ammoniak komt voornamelijke van de veeteelt. Vooral de menging van poep en plas (drijfmest) is funest, dan ontstaat ammoniak. Dat gebeurt vooral in stallen, koeien die buiten lopen veroorzaken dit niet of nauwelijks.

We hebben zoveel ammoniak doordat we een intensieve veehouderij hebben die veel veevoer uit het buitenland haalt (stikstofimport),door kunstmest en het houden van dieren in stallen. Ook een fors deel van Nederland wordt benut voor verbouwing van veevoedergewassen, die geconcentreerd in een paar gebieden terechtkomen. 3/4 wordt vervolgens geëxporteerd en wij blijven letterlijk met de 'shit' achter.
Bio-landbouw en zeker ook de biodynamische variant hebben een beter sluitende kringloop, waardoor zij niet de veroorzakers zijn van deze problematiek.

Maar de stikstofuitstoot is toch enorm gedaald?
Dat klopt! Maar het probleem is: het is nog steeds teveel, waardoor de vermesting en verzuring doorgaat. Als je van 200 km/uur 160 gaat rijden, rij je nog steeds te hard.

Maar de zure regen dan? Die kwam toch ook niet?
Klopt gedeeltelijk. Door de introductie van de katalysator en aanpassingen in de industrie is verzuring door zwavel enorm afgenomen, dat was de grootste klap. Maar de verzuring door stikstof is stilletjes doorgegaan, waardoor het op veel plekken nu zuurder is dan in de jaren '80. In Oost-Europa heeft het wel degelijk toegeslagen.

Zijn er ook oplossingen?
Gelukkig wel, maar dit vergt een enorme omslag in de landbouw en veranderingen in de industrie en wegverkeer. De grootste vervuilers vlakbij natuurgebieden zouden op korte termijn uitgekocht moeten worden, conform voorstel Remkes We moeten vervolgens toe naar een natuurinclusieve landbouw waarin kringlopen sluitend zijn en de natuur gebruikt wordt als hulpbron. Gevolg is: minder of geen kunstmest en import van veevoer, veel minder dieren, minder export van vlees, meer koeien in de wei, een mooier en levendig landschap, zowel op het platteland als in de natuurgebieden. Biologisch en biodynamisch zijn hier het meest ver in.
Industrie en verkeer zullen ook moeten bewegen door te investeren in schonere fabrieken. Uitstoot van huishoudens kan dalen door meer te isoleren, over te gaan op elektriciteit en minder vaak de open haard te stoken. Auto's moeten schoner worden. Diesels stoten relatief veel stikstof uit en kan je dus beter vervangen door schonere benzineauto's of elektrische auto's zijn qua stikstofuitstoot ook beter (de accudiscussie is daarbij een apart thema, daar heb ik te weinig kennis van). Waterstof is ook een wenkend perspectief. In die zin is aanpak CO2 ook goed voor de stikstofproblematiek.

De natuur zal ook opgeknapt moeten worden. Waar mogelijk door hogere grondwaterstanden waardoor de pH weer omhoog gaat, maar ook bemesting met bijvoorbeeld steenmeel waarmee nu druk wordt geëxperimenteerd. Dit brengt de hoognodige mineralen terug in het systeem en zorgt voor een hoger ph. Maar: de veiligheid moet eerst nog worden bewezen voordat het grootschalig ingezet kan worden.

Waarom is dit verhaal zo weinig bekend?
Ik denk dat de natuurorganisaties tegen beter weten in hoopten dat het wel beter zou gaan, het zijn ook niet van die protesttypes. Milieu-organisaties gingen vooral op klimaatverandering zitten en 'vergaten' dit thema een beetje. Groen werd synoniem met klimaatbeleid. Ook binnen een partij als GroenLinks valt mij op, tot mijn verdriet. LTO/VVD/CDA deden er veel aan om het probleem te bagetalliseren en doen dat nog steeds, enkele partijleden uitgezonderd. Nu komt alles als een complete verrassing.

Kan jij en ik wat doen?
Allerbelangrijkste: steun boeren die op de goede weg zijn, koop zoveel mogelijk biologisch, betaal fatsoenlijke prijzen voor je eten zodat boeren niet zo intensief hoeven te werken en eet minder vlees.
Maar ook: rij max 100 op de snelweg, verkoop je oude diesel of oude benzineauto, isoleer je huis en ga van het gas af als je dit kunt betalen, stook niet teveel houtvuurtjes en denk na of je wilt stemmen op partijen die dit systeem mogelijk gemaakt hebben en maar blijven verdedigen tegen beter weten in.

Banken en supermarkten zouden ook moeten bewegen om de transitie richting natuurinclusieve landbouw te ondersteunen.

De politiek moet zorgen voor een stabiel en sociaal beleid waardoor boeren, industrie, wegverkeer etc. weten waar ze aan toe zijn en gericht kunnen werken richting natuurinclusieve landbouw en een schoon milieu.

Voor alle duidelijkheid: ik wil niet minder boeren, ik zou graag een andere wijze van produceren zien, want boeren hebben we keihard nodig voor de productie van gezond voedsel en het beheer van een mooi landschap.

Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te lezen.

Over mijzelf: ik ben in 2004 afgestudeerd Bos- en Natuurbeheerder (Wageningen Universiteit) en heb de afgelopen jaren talloze kennisbijeenkomsten bijgewoond over dit thema.
N.a.v. diverse opmerkingen - het kan altijd beter- heb ik dit stuk iets aangepast, de strekking is hetzelfde gebleven.


19 oktober 2019

Wat verdient de directeur?


Af en toe moet je ze toch maar weer eens checken. Natuurmonumenten en het Pr. Berhard Cultuurfonds kunnen er wat van!

https://www.deondernemer.nl/actueel/dit-zijn-de-salarissen-van-directeurs-bij-goede-doelen-1~1104826
18 oktober 2019


Het leger ingezet tegen onze boeren


Beste boeren,

Allemaal hopen ze dat jullie vandaag in de fout gaan. De politici. Die willen jullie graag wegzetten als criminelen, zodat ze jullie verhaal kunnen negeren. De soldaten. Die worden vandaag voor het eerst door het kabinet ingezet tegen de eigen bevolking en kunnen na voornamelijk uitwedstrijden in Afrika en het Midden-Oosten eindelijk eens hier laten zien dat die jongens en meisjes van de M.E. maar pussies zijn.


Lees verder op  https://www.briefjevanjan.nl/aan-de-boeren/…
16 oktober 2019

Meten met twee maten: het botst met alle principes van rechtsstatelijkheid

Volgens de Algemene Rekenkamer is de bio-industrie een subsidieslurpende sector en verdienen boeren bovengemiddeld goed. Bovendien zijn sommige boeren schatrijk. Volgens het CBS is een op de vijf van de 112.000 miljonairs die Nederland kent boer. En dat zijn ook precies de boeren die in de top vijftien van stikstofuitstoters staan
 die De Groene vorige week publiceerde.

https://www.groene.nl/artikel/boerenterreur?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=0cc3fa464e-Dagelijks-2019-10-16&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-0cc3fa464e-7410897713 oktober 2019

“Het is een oneerlijke wereld met veel verdriet”

Fazila vraagt begrip voor het oorlogsleed van kinderen

tekst en foto: Maria Evers

MIDDELHARNIS - Verdrietig, maar ook echt lichamelijk ziek wordt Fazila Shorsh (61) bij het zien van de beelden. “Het zijn foto’s van Koerdische kinderen na luchtaanvallen van het Turkse leger”, vertelt ze aangeslagen. “Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het lijden van de kinderen, overal ter wereld, die slachtoffer worden van geweld.”


Fazila tijdens een presentatie over haar volk in CSG Prins Maurits

Fazila woont al een tiental jaren met man en zoons in Middelharnis, waar vanuit ze zich bezig houdt met hulpverlening met geld en goederen aan vluchtelingen in de kampen rond Erbil. De Koerdische, geboren in Erbil, waar ze directeur was van een school, is in 1993 op wonderbaarlijke wijze met haar gezin uit Erbil ontsnapt aan een bloedbad in haar stad, dat plaatsvond onder het regiem van Sadam Hoessein. “Hij wilde ons land en gaf de soldaten opdracht alle Koerden uit te roeien. Onze buren en andere dorpsgenoten zijn vermoord. Zelf was ik hoogzwanger van Abdullah en door de stress kreeg ik weeën.”

Bergmensen
Fazila weet waar ze over praat, wanneer het gaat over geweld tegen de Koerden. “We worden neergezet als minderwaardig. Velen zijn stateloos. De Turken noemen ons:  de mensen uit de bergen.” De Koerden zijn een volk van bijna 40 miljoen mensen die verspreid over meerder landen leven in het Midden Oosten. Sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 is het relatief rustig in deze regio in tegenstelling tot de rest van Irak. In de regio Zuid-Koerdistan met de hoofdstad Erbil zijn het parlement van Koerdistan en de Koerdische regering gehuisvest.

Kinderrechten
Via haar positie als voorzitter van de Koerdische vrouwen in Europa (KWU) zet Fazila zich in voor haar volk. Op 3 oktober, Internationale Kinderdag, bracht deze organisatie nog naar buiten: Kinderen overal ter wereld hebben het recht op een gelukkig en vreedzaam leven, ook de kinderen in Koerdistan hebben dit recht om zonder oorlog en discriminatie te leven. (Children around the world have the right to live happy and peaceful life, as well as Children in Kurdistan, they have the right to live a life away from war and discrimination for their ethnic background.)

Sinds de aanvallen van de Turkse luchtmacht na de terugtrekking van de Ameriaanse strijdkrachten plaatste/deelde Fazila enkele foto’s uit het oorlogsgebied op haar Facebook. “Van de aanval van Turkije op de Koerden. Het gezicht en de angst van het meisje zegt heel veel en op de achtergrond zie je de mannen kijken hoe zij de lijken onder de gebombardeerde huizen uit moeten gaan halen. Erdogan wil de trotse Koerden laten weten dat ze niets voorstellen en onder het mom van aanvallen op de PKK worden nu bommen gegooid op onze mensen.”

En over een andere geplaatste foto: “Het plaatje vertelt mij een gruwelijk verhaal. In principe maakt het voor mij niet uit waar het is. Het is belangrijk dat we allemaal ons best doen om te zorgen dat kinderen niet de dupe worden van geweld. Hoe we dat moeten doen, is best lastig. We kunnen aandringen bij onze regering. Misschien kunnen economische sancties helpen en in ieder geval moeten we geen wapens meer leveren aan mensen die met hun macht dit soort oorlogsleed veroorzaken aan gewone mensen en opgroeiende kinderen.”

12 oktober 2019

Burgerlijke ongehoorzaamheid als lakmoesproef voor de rechtstaat

Cabaretier-Filosoof Tim Fransen voegde zich afgelopen maandag bij de actie van Extinction Rebellion. Daarmee overtrad hij de wet, maar zijn burgerlijke ongehoorzaamheid, betoogt hij, is gelegitimeerd omdat het gebeurt uit naam van het publieke belang.https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/burgerlijke-ongehoorzaamheid-als-lakmoesproef-voor-de-rechtstaat~b3af74d6/?fbclid=IwAR0xbs2OQv6ZLchEhbqbw1FU-C-n0mPW-0EklLshCY77RSZ-5P7yrw6vkrI


12 oktober 2019

Pas als er doden vallen, wordt het bedrijf stilgelegd

Opnieuw voedselbesmetting met ernstige gevolgen: drie mensen overleden en één vrouw kreeg een miskraam door listeriabacterie. Frank Wassenberg vraagt de minister om maatregelen.


https://www.youtube.com/watch?v=oAzkTvBFBYA&feature=push-sd&attr_tag=3gzpCULA5s9K2l3E%3A6


4 oktober 2019

Greta is nieuw. Dit is confronterend. Dit beangstigt
 

Dat verklaart ook meteen de lading modder die over haar heen wordt gekieperd. Door velen wordt ze afgeschilderd als een mental sick freak. Maar wie is hier de ware freak? De vastberaden activiste die in haar eentje met een kartonnen bordje een wereldwijde beweging op gang brengt of die oude, vadsige mannen die een asperger-kind beschimpen achter de veiligheid van hun Twitteraccount?
 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/greta-thunberg-heeft-niet-alleen-de-wetenschap-maar-ook-de-deugd-en-het-geweten-aan-haar-zijde~ba3f3efb/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter


3 oktober 2019


Nederlandse natuurplassen sterk verontreinigd met wetenschap waterschap
 

"Uit gegevens die Follow the Money en Spit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opvroegen, blijkt dat in zeker zestig voormalige Nederlandse natuurplassen de afgelopen tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger is gestort.

Eerder is in deze natuurplassen zand gewonnen, een lucratieve handel. Om de plassen minder diep te maken, is er verontreinigde bagger teruggestort. Uit het gezamenlijke onderzoek blijkt dat regelgeving over het verondiepen van deze zandwinplassen  met voeten wordt getreden. Handhaving en controle op het storten schieten ernstig tekort. "

Via: https://www.ftm.nl/artikelen/vuile-spelletjes-rondom-een-meer-met-arseen?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=236abe17bd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_27_07_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-236abe17bd-241201161"
3 oktober 2019
 

Boer spreekt:

De Nederlandse landbouw- en veeteelt sector exporteert jaarlijks voor € 85 miljard en is een niet te onderschatten motor voor de Nederlandse economie.


Linkse flapdrollen willen de veestapel halveren, let wel: de minst vervuilende en meest efficiënte ter wereld! Als de Groene Khmer zo nodig wil halveren, halveer: 1.Schiphol 2.de doorvoer van uit China afkomstige containers 3.het aantal migranten 4.de Rotterdamse haven 5.het aantal ambtenaren 6.luxe cruise schepen 7.subsidie voor windmolens 8.moskeeën


2 oktober 2019

ingezonden door Stekelpaardje
 

Feestjes op het fort……… misselijke schijnvertoningen

 

Fort Prins Frederik in de Plaat is veel in het nieuws. Wethouder Markwat verzint de een na de andere flauwekulreden om er een feestje te vieren met perspublicaties en foto’s. Als je die goed bekijkt zie je wat raadsleden en een pluk ambtenaren en wat andere belanghebbende kontlikkers. Altijd ’t zelfde clubje. Nooit bewoners, niet van het fort, niet van de Plaat. Die hebben ook niks te vieren. Maar Markwat wil de publicitaire vaart er graag inhouden, zodat hij om de 4, 5 weken een (steeds weer hetzelfde) verhaaltje kan doen: hoe goed hij bezig is, hoe mooi ’t voor ons allemaal wordt en hoe goed er met de bewoners wordt omgegaan.


En het klapvee applaudisseert, de raadsleden het hardst. Die redeneren simpel: als de wethouder het zegt dan zal het toch wel waar wezen. En aan de bewoners vragen of het ook klopt, dat komt bij geen enkel raadslid op. Waarom zouden ze zich ook druk maken over die bewoners.

 

De wethouder maakt zich ook niet druk over die bewoners. Hij heeft twee externe bloedhonden aangetrokken, die met de bewoners “gesprekken”  voeren. Steeds individueel, zodat ze geen gezamenlijke vuist kunnen maken. En die gesprekken zijn hard en komen in de kern neer op: U woont hier illegaal en u krijgt 6 maanden om te vertrekken op straffe van een dwangsom van € 15.000,--. En daar zit je dan. Je kunt geen kant op, je huisje is in één klap niks meer waard, je hypotheek is een rotsblok om  je nek en zie maar hoe je ’t redt. En dat terwijl je er al 10, 20 of nog meer jaren woont en elders in Oostflakkee heel veel mensen toestemming hebben gekregen hun huis permanent te gaan bewonen en jij ervan uit bent gegaan, dat dat ook voor jou zou (gaan) gelden.


Voor wie ’t  nog niet weet: de gemeente heeft het fort gekocht en gaat ’t restaureren. En ondanks eerdere beloften mogen de bewoners er niet blijven wonen,  want ze wonen er “illegaal”, hoewel de meesten er al meer dan 10 jaar en nog veel langer wonen. Markwat is vastberaden: leeg, dat hele fort, bij voorkeur kwaadschiks. De twee ambtenaren, Schietekatte en De Boer lijken te zijn aangetrokken om als beul op te treden en ze doen dat met grote verve. En Markwat maar schijnheilig blijven roepen in de gemeenteraad, dat er goed, constructief en prettig gecommuniceerd wordt met de bewoners, die na zo’n gesprek jankend in de spreekkamer van de huisarts zitten.

 

De bewoners van het bovenvlak en zij die “in de schootslijn” woonden zijn afgekocht: € 50.000,-- voor hun huisje plus € 93,-- de m2 van de grond. Sommigen hebben juichend de polonaise gelopen: € 50.000,-- voor een 7e hands caravannetje, ze zaten er echt bij.  Markwat noemde deze bedragen een vergoeding “voor het leed, dat deze mensen moeten lijden”. De mensen die er nu af moeten krijgen niets, want ze wonen er “illegaal”(die anderen niet dan ?)  en al die permanente bewoners van huisjes in Ouddorp ?  Heb je je daar wel eens druk over gemaakt, raadslid Bijl en anderen ??


Om ze weg te pesten werden “illegaal wonen” en  “handhaven”de sleutelbegrippen en oh, oh wat was de raad het met Markwat eens. Geen raadslid die wees naar de geschiedenis en naar uitspraken en toezeggingen van wijlen wethouder Piet Koningswoud. Een lijst met pgb’s (persoonsgebonden beschikkingen) bestond volgens de gemeente niet en toen die bleek te bestaan werd die “niet geldig” verklaard, omdat het geen “officieel stuk” was. 

“Illegaal”??  Iedereen die zich ook maar een klein beetje verdiept in de geschiedenis van de bewoners van het fort weet dat dit onzin is. Bewoners wonen vaak al 10, 20  jaar met medeweten, gedoogsteun en soms zelfs met medewerking van de (vroegere) gemeente. En Markwat voert met behulp van zijn twee hellehonden een keihard gevecht. Zonder aanzien des persoons, zonder enig mededogen, zonder wat voor gevoel dan ook worden de “overgebleven” bewoners stuk voor stuk kapot gemaakt. Na gesprekken met de twee beulen zijn bewoners rijp voor een bezoek aan de huisarts. Het eind van elk “gesprek” is een datum (binnen  6 maanden) en een dwangsom van € 15.000,--. Een schriftelijke bevestiging, bewoners kunnen in beroep en ’t resultaat is steeds: beroep afgewezen.


Markwat vertelt de raad steeds, dat er goede gesprekken worden gevoerd en de raad applaudisseert. Geen raadslid neemt de moeite bij de bewoners te gaan informeren.


En Markwat viert zijn feestjes. Een boom planten:  de raad applaudisseert, een steen metselen: de raad applaudisseert….  en nu weer een ex-beheerder in ’t zonnetje zetten vanwege “50 jaar”(ex) beheerder zijn. Markwat wil elke keer de pers halen met zijn “goed nieuws-show” en de raad wil applaudisseren. Desnoods over de lijken van de bewoners heen. En wie helpt deze bewoners ?   Stel je gewoon eens voor dat iemand je nu komt vertellen dat je binnen 6 maanden je huis moet verlaten, je kunt ’t niet verkopen (want: aan wie ?) en je heb nog hypotheekschuld. En die “iemand” (lees Markwat) zegt: eigen schuld want je woont hier illegaal.
Maar hoe illegaal is zo’n bewoner als hij er 10, 20 jaar woont met medeweten/medewerking van de gemeente Oostflakkee (en nu ook al weer 7 jaar !) met gedogen door de gemeente GO ?


En handhaven?  Zou je dan niet eens moeten beginnen in Ouddorp en omgeving?  Want daar zit het probleem, heer Dirk Bijl van de gemeenteraad. En andere dames en heren van de raad.


 
28 september 2019

Maxim Februari: ‘Vroeger las je de krant, nu word je door de krant gelezen’

Het debat wordt verkeerd voorgesteld, zegt hij. Alsof je je privacy opoffert in ruil voor veiligheid. ‘Zeg je dat je niet alleen privacy, maar vooral ook rechtsbescherming opoffert, dan klinkt dat alweer veel vervelender. Ik denk dat het probleem daarom bewust als simpel privacyvraagstuk wordt geframed.’


https://www.vn.nl/maxim-februari?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=ABON&utm_campaign=NB2019092828 september 2019

Shame on you!

Jaren voor Greta, ging Christoffer Hitchens publiekelijk te keer over besnijdenis.'Shame on you!' Hitchens kreeg nog niet een fractie van de ellende over zich heen, die Greta nu krijgt.

(even reclame overslaan)
https://www.youtube.com/watch?v=Xx_ov2NiNo4&feature=youtu.be&t=285&fbclid=IwAR3-HqAXUjC6UlfBMzfDN9pVy1iPor2oDh3YnMcHFWZZ-0ytWCrh5Txem1o28 september 2019

Boze witte mannen, richt je machteloze woede niet op een kind

Volkomen mesjogge. Boze klimaatkabouter. Vrouwelijke Hitler. Boos, lelijk, eng, hysterisch, gehersenspoeld, geïndoctrineerd, jankerd, zeurkous, zeikerd, walgelijk, overdreven, grote bek, pleuriskind, demonchild, duivelsgebroed, misselijkmakend, schreeuwlelijk, zielige dramaqueen. 

Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster vraagt zich af wat er precies zo eng en bedreigend is aan de boodschap van Greta Thunberg.

https://www.ad.nl/buitenland/boze-witte-mannen-richt-je-machteloze-woede-niet-op-een-kind~af5ad5a5/?fbclid=IwAR3KYyiAMhPWfhFbCvOaWaw9Fca5QKdUqXuBOMFRQakJw-wFrS3y1qq4nuk


28 september 2019


Schiphol kom met een klimaatplan!

Honderden slimme meedenkers hebben meer dan duizend ideeën bedacht voor dé ultieme actie die Schiphol zal doen schudden op haar grondvesten. Deze ideeën hebben we samengevoegd, doorgedacht en uitgewerkt. Nu kies jij welke actie we gaan uitvoeren.

https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodlandingvoorhetklimaat/?utm_source=23843872920390662&utm_medium=Facebook_Desktop_Feed&utm_campaign=Noodlanding+Stemperiode+-+Leads+-+FB%2FIG&utm_content=Vid.+11+-+Copy&fbclid=IwAR2qFQ1UOfBlOOM3BKkRKEK3vcRHAHRg5Po6KdcspwTCmoU--uLe_jtGrFU#28 september 2019

Doorbreek de stilte

Het is bijna onvoorstelbaar. Vrijheden die als vanzelfsprekend werden gezien staan weer onder druk. Zoals het recht om over je eigen buik te beslissen. Ook in Nederland neemt het taboe op abortus toe. Het aantal anti-abortusdemonstraties stijgt, valse informatie wordt verstrekt, en vrouwen worden als achteloos weggezet. https://humanistisch-verbond.magzmaker.com/vrij_om_abortus


https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/stop-intimidatie-bij-abortusklinieken/
26 september 2019

Ivan Wolffers

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg
 

Bang voor een meisje van 16

 

'Greta Thunberg is geen troetelkind, maar een prijsvechter van 16, de leeftijd waarop kinderen beginnen in te zien dat de belofte van ouders en hun generatiegenoten dat alles wat bedreigend is vanzelf weer goed komt niet altijd klopt'
 


https://joop.bnnvara.nl/opinies/bang-voor-een-meisje-van-16-greta-thunberg26 september 2019

Iemand moet de waarheid vertellen

 

Ja, Greta Thunberg, de zestienjarige klimaatactiviste, roept irritatie op. Maar juist omdat ze zo stellig is, vervult ze een onmisbare rol in het klimaatdebat.

https://blendle.com/i/trouw/iemand-moet-de-waarheid-vertellen-liefst-een-jongere/bnl-trn-20190926-11335906?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXRybi0yMDE5MDkyNi0xMTMzNTkwNiJ9
24 september 2019

Gericht stilleggen kan duizenden dieren redden
 

Windmolens doen vleermuis en vogel de das om

 

https://www.hln.be/de-krant/windmolens-doen-vleermuis-en-vogel-de-das-om~af41d9eb/?fbclid=IwAR3rpIcOdJConKxsOXDk-zyqvrGfMqT-GhZl0cc8S5ugj71RJHPsKSS_RRU

23 september 2019

Het verlaten van de islam is op veel plekken ter wereld illegaal – in dertien landen staat daar zelfs de doodstraf op.

https://www.vrij-links.nl/artikelen/waarom-links-solidair-moet-zijn-met-ex-moslims/?fbclid=IwAR2q8FbiKaA97N7RrBuoJ9SqdrC58fCyXqxjgN23jYUw7XEY3CC9hOdCUQQ

22 september 2019

INTERVIEW GLENN GREENWALD

 

Greenwald omarmt juist het activisme dat anderen hem aanwrijven: ‘Alle goede journalistiek is activisme. Goede journalistiek wil iets aan de kaak stellen.’
 

Glenn Greenwald, journalist en activist die links en rechts tegen de haren instrijkt

 

Op drie continenten veroorzaakte Greenwald inmiddels schokgolven in de hoogste regionen van de macht. Het maakt hem een van de invloedrijkste journalisten van het afgelopen decennium.


https://www.volkskrant.nl/mensen/glenn-greenwald-journalist-en-activist-die-links-en-rechts-tegen-de-haren-instrijkt~b179b980/22 september 2019

Bron: MONIQUE VAN DER VLOED   MEUKVRIJ MET MONIQUE!
 

Minder plastic gebruiken in de keuken?

 

Wil je 100% plastic vrije zakken, maar ook graag een beetje prettig geprijsd? Dan heeft AH de gulden middenweg. Zij verkopen sinds kort ook ecologische zakken. Het zijn er ( nog? ) niet veel, maar de eerste pedaalemmer-zakken zijn verkrijgbaar.


Voor 10 zakken betaal je € 1,49. De zakken zijn 100% plasticvrij, ze zijn gemaakt op basis van aardappelzetmeel. Ook deze zakken bevatten het keurmerk EN 13452. Ietsje duurder dus dan de Dumil zakken, maar wel 100% plasticvrij.

EINDOORDEEL:
Heb je minder te besteden, dan zijn de Dumil bio-zakken bij de Action een goed alternatief. Wil je, net als ik, liever gaan voor 100% plasticvrij dan kun je gaan voor Maistric ( verkrijgbaar on line en in de biowinkel ) Een goedkopere variant op 100% plasticvrij is AH , maar deze zijn tot nu toe ( September 2019 ) nog niet erg goed verkrijgbaar.

20 september 2019

Ingezonden lied:  


Slaap zacht wethouder Markwat:   https://www.youtube.com/watch?v=CysxaudqzHc&feature=youtu.beNaam en adres bij de redactie bekend
19 september 2019


reacties op Facebook op plaatsing van de gedenksteen op het fort

Corry de Waal: Waarom moet de heer Markwat op de gedenksteen????

Corry de Waal: Voor mij betekent dit bordje opnieuw een gevecht maar dan door mensen die ongelijk worden behandeld als hun medebewoners. Zij zijn gedupeerd  Het bedrag wat ter vergoeding aangeboden is had over iedereen verdeeld moeten worden! Daar zal ik mijn leven lang verder aan herinnerd worden als ik dit bordje zie.

Andre van Beek: Ja dat is ook mijn vraag, Markwat op deze steen ? Wie en wat is het belang hier van, hij is er net 2 jaar mee bezig, heeft jaren lang geen moer om het fort gegeven, gaat over lijken en heeft veel mensen hun leven moeilijk gemaakt en nog steeds, dan moeten we hem ook een lintje geven, eigen dunk stinkt hier.

Maja van der Valk:  Markwat is alleen maar bezig met (zijn)fort. De laatste bewoners mogen in tegenstelling tot de andere helft van de bewoners die een (fatsoenlijke)vergoeding gehad hebben, gewoon letterlijk en figuurlijk naar de sodemieter gaan! Waarom niet eerst de bewoners netjes helpen zoals een gemeente hoort te doen. Daarna pas het fort herstellen. Hoop dat de wethouder nog lekker slaapt in de wetenschap dat er door hem gezinnen helemaal kapot zijn. Is dat het waard een mooi fort? Ze hebben het zelf al die jaren toegelaten dat hier mensen woonden.

Agda Eeren Van Tjonge, jonge, dat die man het fort nog op durft, denk toch echt dat er iets niet goed ontwikkeld is met zijn geweten, kan gewoon niet anders. Elk weldenkend mens doet dit toch niet zo.
Ingezonden:

Noodkreet laatste bewoners het Fort

 

Als bewoner van het Fort wil ik graag even reageren op het stukje van de plaatsing van de gedenksteen op het fort. (Om de start van het herstellen van de geschutstoren te markeren, zie onze nieuwspagina)

Het is heel jammer en verdrietig dat de laatste bewoners nog steeds in de stress en onzekerheid zitten. We horen helemaal niets van de gemeente. We snappen ook niet goed waarom de naam van wethouder Markwat op die steen moet? De naam van Klaas Baas kan ik goed begrijpen. Die heeft het fort opgebouwd en 50 jaar lang beheerd. Maar Markwat gooit alleen de laatste bewoners in de slotgracht. De bewoners waren niet eens uitgenodigd voor de onthulling. We wisten ook nergens van.  Eigenlijk horen alle burgers van Flakkee er ook op. Want die betalen er allemaal aan mee. 

Het wordt hoog tijd dat ze de bewoners eens gewoon benaderen en een normaal gesprek aangaan. Al driemaal heb ik een raadslid een mail gestuurd. Daar hoor je ook gewoon niets van terug terwijl ze zelf haar visitekaartje aan me gegeven had, omdat ze meer wilde weten. Bewoners lopen hier als zombies rond. Zwaar overspannen door de stress, onzekerheid en die donkere wolk die boven ons hangt.

 

Naam en adres bij de reactie bekend
18 september 2019


Lesbisch in de middeleeuwen? Tamelijk veilig behalve hier

Nergens in laatmiddeleeuws Europa werden lesbische vrouwen zo vaak bestraft als in Vlaanderen. Dat komt paradoxaal genoeg omdat Vlaamse vrouwen meer vrijheid genoten dan gebruikelijk in de middeleeuwen. 


https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/lesbisch-de-middeleeuwen-tamelijk-veilig-behalve-hier17 september 2019

Week tegen eenzaamheid
 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.

Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

 

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen. Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.
 

Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen.
 

Stichting ZIJN biedt tal van activiteiten om mensen met elkaar in contact te laten komen en een netwerk op te bouwen en ondersteunt mensen met eenzaamheidsgevoelens op diverse andere manieren. Tijdens de week tegen eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober, organiseert Stichting ZIJN onder andere dialoogtafels waarbij mensen aan de hand van stellingen over eenzaamheid met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp. Wilt u meedoen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 of mail naar c.vermeulen@zijngo.nl.

15 september 2019

Volkskrant 14-09-2019

Voor Jonathan Safran Foer begint een beter klimaat al bij het ontbijt

Het klimaat zijn wij

https://www.volkskrant.nl/mensen/voor-jonathan-safran-foer-begint-een-beter-klimaat-al-bij-het-ontbijt~b1224eba/


13 september 2019

Wereld moet boskap halveren, maar hakt steeds sneller

Charlotte Streck, directrice van Climate Focus dat het rapport coördineerde, wordt er stilaan cynisch van. ‘We hebben geen behoefte aan belangrijke mannen die plechtige beloftes doen. De beloftes die gemaakt zijn, moeten gewoon uitgevoerd worden.’


https://www.standaard.be/cnt/dmf20190912_04605371
12 september 2019

36 verschillende pesticiden in dode mezen

Een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van de massale mezensterfte door Velt en Vogelbescherming Vlaanderen levert een schokkend resultaat op: maar liefst 36 verschillende pesticiden werden teruggevonden in de dode meesjes. Erger nog, vooral DDT werd gevonden, nochtans verboden sinds 1974 in België.

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. "In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden in 95 mezennesten aan’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens 2 weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest."
11 september  2019

Salafistische moskeescholen: Ongelovigen verdienen doodstraf

Kinderen op radicaalislamitische moskeescholen wordt geleerd zich af te zetten tegen de Nederlandse samenleving. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen. https://www.ad.nl/binnenland/salafistische-moskeescholen-ongelovigen-verdienen-doodstraf~af09dfda/

Weer een hele goede reden om onderwijs neutraal te laten zijn. 
10 september 2019

Bij het Calvijn College in Goes mag je jezelf zijn. Hoe dan?

https://www.youtube.com/watch?v=zA1DCSTlgD4
9 september 2019

Telegraaf:https://www.telegraaf.nl/nieuws/1754676013/bij-sgp-rommelt-het-door-leugens-zorgen-voor-wroeging-bij-leden8 september 2019Veel ophef over boerka, maar orthodoxe christenen kunnen er ook wat van

Korte broek taboe

Op het Calvijn College in Goes, gelden strikte kledingvoorschriften. En die kun je maar beter accepteren. En al helemaal niet aan de kaak stellen, zoals een 17-jarige leerling deed. Hij haalde er het programma #BOOS (BNN/VARA) bij van Tim Hofman. Toen waren de rapen helemaal gaar. Niet meer welkom op school en mocht hij terug willen komen dan is een excuus op zijn plaats, vindt de schoolleiding. 

Het is niet voor het eerst dat deze school in de publiciteit komt wegens de rigide kledingvoorschriften. Tijdens strenge winters komen de meisjes op de fiets soms met een broek aan naar school. Daar moeten ze die dan wel snel wisselen voor een rok. 

Uiterlijk

Bij een christelijke levensstijl hoort eerbare kleding en een verzorgd uiterlijk, zowel voor jongens als voor meisjes. Concreet betekent dit onder andere het volgende:

 • aanstootgevende kleding (bijvoorbeeld door middel van een ontoelaatbare opdruk) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor diverse opzichtige toevoegingen aan het uiterlijk, zoals opvallende make-up.
 • Meisjes mogen op school geen lange broek dragen; zij dragen een rok of jurk die tot op de knie komt. Als meisjes met een lange broek aan naar school komen, moeten zij zich omkleden zodra ze op school komen.
 • We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrijetijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen

Volgens mij is dit discriminatie. Want op basis van sekse wordt bepaald of je wel of niet een lange broek aan mag/moet. Het is heel vreemd dat de vrijheid van godsdienst boven het verbod op discriminatie gaat.


Maria Evers

6 september 2019


SIMON ROZENDAAL in Elsevier Weekblad

Eén ouwe reus komt overeen met 2.700 jonkies
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2019/09/een-ouwe-reus-komt-overeen-met-2-700-jonkies-180208w/

6 september 2019

Gisteren weer mooi achtergrondverhaal over de Menheerse werf in het Algemeen Dagblad Voorne Putten
4 september 2019

Officiele reactie op massale bomenkap bij Oude-Tonge

Beste Maria Evers

 

Ik heb uw melding aan het WSHD ontvangen.

Hierbij wil ik uw vragen beantwoorden.

Het beantwoorden van de vragen doe ik op basis van de informatie die mij is verstrekt van een directe betrokkene.

 

REDEN VAN KAP

Tijdens een windhoos zijn afgelopen zomer meer dan de helft van de inmiddels gekapte bomen op de Zuiderlandse Zeedijk beschadigd geraakt, d.w.z. getordeerd, lengtescheuren in stam, gebroken takken etc.

De nacht opvolgend is men lang bezig geweest om de schade op te ruimen.

Aangezien bij deze bomen structureel problemen ontstaan bij harde wind is er overleg geweest met heemraad en uiteindelijk ook met de dorpsraad waarbij foto’s zijn laten zien van de terugkerende schades hier.

Er is voorgesteld om alle bomen te kappen, aangezien er telkens weer andere bomen beschadigen.

Hierbij speelt het ook een rol dat als bomen gekapt worden dat buurbomen dan vanwege de veranderde windbelasting vaak weer stormschade oplopen.

Al met al hebben veel mensen hier hun zegje over gedaan en is uiteindelijk besloten alle bomen te verwijderen.

 

HERPLANT

Ja er is besloten dat er herplant volgt.

Hoeveel bomen er herplant gaan worden is nog onduidelijk en wordt besproken.

Ik kan u vertellen dat herplant op de waterkering niet uitgevoerd wordt vanwege de eisen die hiervoor gelden.

Waar de locatie van de herplant dan wel zal plaatsvinden is nog niet kortgesloten.

Men is ermee bezig.

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hierbij handel ik uw melding af.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Koen ‘t Hart

Adviseur bomen

 

Bomenwacht Nederland

Van Rietlaan 33

3461 HW Linschoten

T 085 822 80 10

M 06 5140 4150

I www.bomenwacht.nl

 

 3 september 2019

Weg met de bureaucratie en op naar de menselijke maat!

Zo had het al veel langer moeten gebeuren. De overheid heeft mensen gek gemaakt, dakloos gemaakt, willens en wetens op kosten gejaagd die ze niet konden betalen. Eindelijk iemand die het licht ziet. De overheid is er voor de mensen. De overheid heeft een zorgplicht. Denk mee met de mensen, en het is nog goedkoper ook! 

https://www.pzc.nl/binnenland/autootje-voor-probleemgeval-arie-bespaarde-tonnen-aan-zorgkosten~ace5ef12/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR10230kPxHW8qsZtcpIJ-kY_q1Um00Wlhxr_iVeHy4SdI0u0RLn7VUCYq0


3 september 2019

uit: TROUW

Destructieve economie kan leren van de ecologie

Duurzame Troonrede - Een economie die gezond is én de natuur heel laat, dat zou nog eens een mooi exportproduct voor Nederland zijn, betoogt de huidige nummer 1 van de Duurzame 100: Louise Vet


Soortgenoten, U behoort tot Homo sapiens: een van de meest innovatieve maar ook invasieve soorten die deze planeet ooit heeft gekend. Het is tijd voor stevige zelfreflectie.

https://blendle.com/shared/eyJuIjoiZi5ldmVyczExIiwiYSI6ImJubC10cm4tMjAxOTA5MDMtMTEyNTc5NjEiLCJ1IjoiZmY4Yzc5ZjAtYTMwNS00YWI3LWE1ZDAtMDRhY2M0ZjcxOWQxIn0.n6N-ntsQELN5NahoVPz4I3kiG31iYKXGPzXdkl8Bazg


1 september 2019

Waar kunnen we aangifte doen?30 augustus 2019

De zon schijnt alleen gratis voor grote bedrijven

 

Grote buitenlandse projectontwikkelaars kapen Nederlandse subsidies voor duurzame energieprojecten. Lokale, écht duurzame projecten maken nauwelijks kans en omwonenden van nieuwe zonneparken worden niet gehoord.
 


Vooral de aanleg van zonneparken in Nederland wordt op deze manier een lucratieve business, en een voornamelijk buitenlandse aangelegenheid.

https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/de-zon-schijnt-alleen-gratis-voor-de-grote-bedrijven/?utm_source=OneWorld+nieuwsbrieven&utm_campaign=b2758c266f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_WK08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_30126d7d06-b2758c266f-8859917&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2019_WK08_COPY_01)&mc_cid=b2758c266f&mc_eid=d240c2372c
29 augustus 2019


Hebben pensioenbazen geen normbesef? 

28 augustus 2019

EOS wetenschap: 

Is het 5G-netwerk een gevaar voor de volksgezondheid?

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid27 augustus 2019

Parijs bouwt de grootste ‘urban farm’ van de wereld. Op een dak

 

Posted by  | 24 augustus 2019 | 
 

Parijs bouwt de grootste urban farm ter wereld. Niet zo maar midden in de stad, maar op het dak van een gebouw van 6 verdiepingen. In de lente van 2020 zal de boerderij in bedrijf gaan.
 

https://www.hetkanwel.nl/2019/08/24/de-grootste-urban-farm/?utm_source=hetkanWel+Nieuwsbrief&utm_campaign=6fe702710f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5707cd7d98-6fe702710f-28575640522 augustus 2019


"Maak er vooral geen informatie-avond van"


Aha!  Bekende taktiek, die 'inloopavonden'

GOEREE-OVERFLAKKEE -  Bewoners van Goeree-Overflakkee keken er niet van op, toen het AD meldde dat ambtenare geinstrueerd worden hoe om te gaan met bezorgde bewoners. Een taktiek die zij eerder meemaakten bij bijeenkomsten onder de noemer 'inloopavonden' zoals in 't Centrum in Ooltgensplaat en in de Grutterswei in Oude-Tonge.22 augustus 2019
 

Trump doet bod op Goeree-Overflakkee

COLUMN - Nu de premier van Denemarken zo schamper reageert op het idee van de president van de VS, Donald Trump over de aankoop van Groenland - ze noemt het idee absurd-, stort Trump zich op het verwerven van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.“Wie er ook president van de Verenigde Staten is, wij hebben er veel belang bij een eventuele aankoop met de Amerikanen te bespreken”, aldus wethouder Markwat (SGP). “Trump werd met name getriggerd doordat Goeree-Overflakkee een energieneutraal eiland is en in het bezit van een origineel Fort.” Een ander voordeel noemde Trump in een vraaggesprek de volgzame houding van de lokale bevolking. 

Trump toonde al eerder interesse in de getijdencentrale in de Grevelingen, waar al jaren over gepraat wordt. “Daarnaast heeft hij geconstateerd dat er hier nog genoeg ruimte is om een militaire basis te vestigen. Wij zullen proberen hem zo veel mogelijk ter wille te zijn,” reageert een enthousiaste Markwat.

De voorzitter van de eilandmarketing voor buitenlandse zaken, vindt dat we daarin niet te ver moeten doorslaan, al noemde hij Trump ‘een ietwat gestoorde president die op dit moment een hoop rare dingen doet’.


Maria Evers

 21 augustus 2019

VOLKSKRANT COLUMN PETER GIESEN

 

Wit zelfmedelijden is een gevaarlijke kracht geworden


De Duits-Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk stelt een vorm van ‘inclusief patriottisme’ voor. Iemand kan burger worden van een land, ongeacht zijn huidskleur, religie of afkomst, mits hij de fundamentele waarden van dat land onderschrijft. Waarden als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, democratie, gelijkheid van man en vrouw, homorechten.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wit-zelfmedelijden-is-een-gevaarlijke-kracht-geworden~b76e7e39/


18 augustus 2019

17.000 Franse vrouwen tekenen petitie ik-ben-niet-jouw-trofeevrouwtje

Het ergste vindt ze congressen met ‘hooggeplaatsten’ zoals politici, artsen en advocaten die de ‘juffrouwtjes’ als prooi zien en daarbij ook nog eens uitblinken in ‘sociale minachting’ voor de ‘decoratieve objectvrouw’

https://www.ad.nl/buitenland/17-000-franse-vrouwen-tekenen-petitie-ik-ben-niet-jouw-trofeevrouwtje~a9da65b1/18 augustus 2019


Door Johan Vollenbroek moet Nederland stikstofuitstoot drastisch aanpakken

Nee, Johan Vollenbroek heeft geen hekel aan boeren. Integendeel. Hij mag dan vaak juridisch te keer gaan tegen die 'schandelijke’ intensieve veehouderij, dat is niet tegen de boer gericht, maar tegen het beleid, legt hij uit. Hij is zelf zoon van een boer, uit de Achterhoek.

https://www.ad.nl/binnenland/door-johan-vollenbroek-moet-nederland-stikstofuitstoot-drastisch-aanpakken~a3837d14/

"Je ziet het nu ook weer bij de biomassacentrales, gaat hij verder. ,,Al die miljarden die daar in gestopt worden terwijl het ten koste gaat van het klimaat. En het parlement stemt er mee in. We hebben een premier die zich erop beroept geen visie te hebben, dan krijg je dit soort toestanden. En GroenLinks gaat er gewoon in mee.’’ 


17 augustus 2019

9 augustus 2019

Open brief aan het gemeentebestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee

Hoe veilig is de Staver in werkelijkheid?

 

Geachte gemeentebestuur,

Uit de externe analyse van Sportfondsen Nederland blijkt o.a. dat zwembad de Staver op 16 punten niet volledig voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op basis van het keurmerk Veilig en Schoon. Het betreft hier afwijkingen in de volgende onderwerpen:

Minor afwijkingen
-Besluit milieubeheer: Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig en het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd.
-Legionella: Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd en meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig.
-Beheer elektra (NEN50110, 3140): Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet aantoonbaar aanwezig en NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld.
-Risico-inventarisatie en evaluatie: RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig, er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente) en er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten.
-Biocidenverordening: Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb, en er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij leverancier.

Major afwijkingen
-Legionella: Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend.
-Attractie- en speeltoestellen: Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet afgegeven, plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring.
-Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn): Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet worden uitgevoerd.
-Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen: Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.
"Gezien het aantal minor- en major afwijkingen wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Op basis van dit resultaat kan worden vastgesteld dat met veiligheid en hygiëne stringenter moet worden omgegaan" aldus het rapport.


Lucht- en waterkwaliteit
"De luchtbehandelingsinstallatie en de waterbehandelingsinstallatie voldoen voor wat betreft de capaciteit aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat betreft het functioneren zijn verbeteringen noodzakelijk", aldus het rapport. Het niet goed functioneren van deze installaties is één van de oorzaken van de slechte klimatologische omstandigheden in de Staver in de afgelopen jaren. Deze tekortkomingen aan de technische installaties zijn reeds vanaf oktober 2015 bekend bij het management van de Staver. In 2017 zijn deze gebreken door 3 verschillende gespecialiseerde bedrijven nogmaals geconstateerd (van Dorp, Omegam en Labo Derva).


Calamiteit 31 oktober 2018
In tegenstelling tot de tekst in de reconstructie van SRGO is Sportfondsen wél van mening dat de ernstige calamiteit van 31 oktober 2018 had kunnen worden voorkomen als er voldoende monitoring en goede werkoverdracht waren geweest. Ook op het gebied van communicatie na de calamiteit en op het gebied van verwerken en afhandeling van de klachten schiet SRGO te kort, aldus het Sportfondsen rapport.


Belgisch adviesbureau
In 2018 heeft SRGO € 60.000 uitgegeven aan extra metingen, onderzoek en advies door het Belgische laboratorium Labo Derva. Om de gezondheidsproblemen door de slechte klimaatomstandigheden definitief op te lossen is op advies van Dhr. Feyen, directeur van Labo Derva, ook nog eens € 40.000 uitgegeven aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van de technische installaties. Het betreft hier een extra subsidie van de gemeente bovenop de reguliere jaarlijkse subsidie van SRGO. Uit het rapport van Sportfondsen blijkt nu dat ook na de investeringen in 2018 voor wat betreft het functioneren van de technische installaties nog steeds verbeteringen noodzakelijk zijn.

Communicatie
Op het punt communicatie schieten zowel het college van Burgemeester & Wethouders als SRGO tekort. Sportfondsen: "Daarbij adviseren wij tevens om betrokkenen zoveel mogelijk te informeren omdat wij uit stukken opmaken dat pas zaken worden gedeeld wanneer partijen in de raad erom vragen." Naar aanleiding van dit advies wil ik het college bij deze verzoeken mij binnen 4 weken de resultaten van de volgende onderzoeksrapporten in de Staver in een digitaal bestand te doen toekomen: 
-de maandelijkse water analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de maandelijkse lucht analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de complete analyses van de legionella onderzoeken van het speelelement in het peuterbad, de hot whirlpool, de speelelementen in het recreatiebad, de douches en de watertappunten van januari 2018, juli 2018, januari 2019 en juli 2019.

Doel 
Het doel van de analyse was om op een objectieve wijze, door een onafhankelijke partij, onderzoek te laten doen naar de huidige technische en klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering in zwembad de Staver. De achterliggende vraag van het college was of er vertrouwen mag zijn dat de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) voorziet in een veilige zwemomgeving.

De raadsbrief die samen met het rapport van Sportfondsen naar alle gemeenteraadsleden is gestuurd bevat een onvolledige samenvatting van het rapport en vermeldt als conclusie van het college dat er geen enkele aanleiding is te veronderstellen dat zwemmen in de Staver ongezond of onveilig is. In werkelijkheid is het rapport op diverse onderwerpen zeer kritisch en beschrijft het dat verbeteringen noodzakelijk zijn en dat op diverse punten niet aan de wetgeving wordt voldaan. 

De zinsnede in het persbericht van 26 juli: "Sportfondsen concludeert dat zwembad de Staver, ten aanzien van veiligheid, hygiëne, technische bedrijfsvoering en klimatologische omstandigheden, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving." is onjuist. Het betreft hier namelijk de conclusie van het college van B&W en niet de conclusie van Sportfondsen. Ook de opmerking dat het college mede op basis van de grondige analyse van Sportfondsen het vertrouwen heeft dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden, is niet gebaseerd op de bevindingen van Sportfondsen. 


Hoe veilig is de Staver nu?
Gelet op het grote aantal afwijkingen op het gebied van wet- en regelgeving, de voortdurende gebrekkige bedrijfsvoering door SRGO en het uitblijven van de oplossing van de technische problemen na 2 jaar samenwerking met het Belgische adviesbureau is de conclusie: zwembad de Staver is nog steeds niet veilig en er zijn nog steeds diverse technische aanpassingen noodzakelijk.

Hoe durft het college te beweren dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden in de wetenschap dat dit zwembad in januari van dit jaar te kampen had met een ernstige legionella uitbraak en dat er nu nog steeds geen legionella logboeken worden bijgehouden? (het betrof legionella type 1, het zelfde type als tijdens de legionella uitbraak op de bloemenflora in Bovenkarspel in 1999 waardoor 32 mensen om het leven kwamen)

Is zwembad de Staver nog levensvatbaar?
Door de teruglopende bezoekersaantallen (in de beginjaren 150.000 betalende bezoekers per jaar, en in 2018 nog ongeveer 50.000 betalende bezoekers) zijn de exploitatietekorten enorm opgelopen. Door de voortdurende technische problemen in de Staver zijn de bezoekersaantallen in 2019 nog verder gedaald; in het afgelopen half jaar is het aantal kinderen dat particuliere zwemlessen volgt in de Staver met ongeveer 20 % afgenomen, en heeft zwemvereniging de Schotejil te kampen met een teruglopend ledenaantal en dus minder zwembadbezoekers. Als klap op de vuurpijl heeft de grootste vaste huurder, de RGO, besloten met ingang van het schooljaar 2019/2020 geen gebruik meer te willen maken van zwembad de Staver.

De conclusie is dat zwembad de Staver niet levensvatbaar is op de manier zoals het nu geëxploiteerd wordt. Het college stelt dat SRGO met inachtneming van benodigde verbetering en aanbevelingen "in control" is en dat zij haar bedrijfsvoering in zwembad de Staver op orde heeft. Ieder weldenkend mens snapt dat dit niet reëel is. De beheerder belooft immers al vanaf de start van de klachtenstroom in 2013 dat de problemen snel opgelost zullen worden. Nog steeds zonder resultaat, zo blijkt uit het rapport van Sportfondsen.

Het is hoog tijd dat u als subsidieverlener en eigenaar van de Staver ingrijpt. Deze beheersorganisatie kan de problemen niet oplossen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. De inwoners van Goeree-Overflakkee hebben recht op een veilig en betaalbaar zwembad. Help ons alstublieft!John Albrechts

 


9 augustus 2019


uit: Volkskrant


Vier manieren waarop we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan

Het invloedrijk VN-klimaatpanel IPCC heeft in een groot rapport op een rij gezet hoe landbouw, veeteelt en andere vormen van landgebruik schadelijk zijn voor het klimaat. Dit is wat we er zelf aan kunnen doen:

https://www.topics.nl/vier-manieren-waarop-we-de-opwarming-van-de-aarde-kunnen-tegengaan-a13200829vk/?context=playlist/a-klimaatverandering-9be27b/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20190809&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=7334b119f927b4caee35c80be2264a9e
9 augustus 2019


uit: NRC

‘Nederlander in India belaagd vanwege regenboogkleurige bankpas’

Een 29-jarige Nederlander is donderdag in India belaagd omdat een groep mannen dacht dat hij homoseksueel was.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/08/nederlander-in-india-belaagd-vanwege-regenboogkleurige-bankpas-a3969504
8 augustus 2019

Tientallen zoutgaten met kans op kraters in Twente: ze vullen duurt meer dan honderd jaar

https://www.ftm.nl/artikelen/zout-bodem-twente-akzonobel?share=18 augustus 2019

Blinde vlek

Ewald Engelen

– verschenen in nr. 32

Later deze week publiceert het Intergovernmental Panel on Climate Change een rapport waarin gewezen wordt op de desastreuze klimatologische effecten van ons landgebruik. Landbouw en veeteelt beslaan op dit moment 72 procent van de beschikbare grond, zijn verantwoordelijk voor pakweg een kwart van alle mensgerelateerde CO2-emissies en zijn de hoofdverantwoordelijken voor het snel toenemende verlies aan biodiversiteit, de decimering van onze bossen en de achteruitgang van onze bodemkwaliteit.

Lees verder: https://www.groene.nl/artikel/blinde-vlek-2019-08-07

7 augustus 2019
 

Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen

Kritiek op christenen is geaccepteerd, maar de islam is een taboe waar men de vingers liever niet aan brandt, schrijft Mathieu Peulen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/05/progressief-nederland-moet-het-boerkaverbod-steunen-a3969172

PRAAT MEE MET NRC

Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl .

Vrouwen niet op een kieslijst willen zetten is je reinste seksisme. Maar vrouwen die zich van top tot teen bedekken is emancipatie? 

Wat zit er achter deze – volstrekt irrationele – dubbele moraal? Het antwoord: de islam is een taboe waar men de vingers liever niet aan brandt. Want voor je het weet word je als ‘fatsoenlijke progressieve stemmer’ in de Wilders-hoek gedrukt: een schrikbeeld. Ouderwets christenen bashen voelt vertrouwd, want dat deden pap en mam in de jaren zeventig ook al. 

Wat progressief Nederland vergeet is dat de Woodstockgeneratie van weleer streed voor seksuele vrijheid, homorechten, het recht om te scheiden en de gelijkheid tussen man en vrouw. Met de opkomst van de orthodoxe islam, en de bijbehorende nikab, staan deze waarden onder druk. Zo worden Nederlandse vrouwen die hun haren los dragen, inclusief zij die op de bres springen voor de nikab, door sommige salafisten gezien als ‘oneerbare’ vrouwen. Ook praktiserende homo’s worden gezien als zondige wezens. Vrouwen in nikabs, van top tot teen bedekt in de naam van de eeuwige kuisheid en de patriarchale samenleving waar de man de scepter zwaait; hebben we daar in de jaren zestig nu voor op de barricaden gestaan?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 augustus 2019


4 augustus 2019

Uitvinder Cees van Nimwegen bouwde een ‘zonne-accu’ van basalt. De groene batterij van de toekomst?

https://images2.persgroep.net/rcs/bh8qQdPELl72_QYmGg0Qt_83cfk/diocontent/152953577/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Cees van Nimwegen (rechts) voor de proefopstelling om zonnestroom op te slaan in basalt. Links Eric van den Hurk van het streekbelevingscentrum. Beeld Roos Pierson
 

De energiesector zoekt zich suf naar manieren om groene stroom op te kunnen slaan. Een Brabantse uitvinder hoopt dé oplossing te hebben. Hij bouwde zelf een ‘zonne-accu’ van basalt.

Frank Straver  31 juli 2019, 11:48

Kippen scharrelen naast de stal van het hangbuikzwijn. Binnen in een loods, naast het terras, staan replica’s van gebouwen uit het dorp. Er is een mediterrane binnentuin en je kunt lokale Brabantse producten kopen. Eigenaar Eric van den Hurk van het gehele terrein, de Gasthuishoeve, laat zijn nieuwste project zien: een enorme houten kar. “Een rijdend café”, zegt hij. Dit is, kortom, ‘het belevingscentrum’ van Sint-Oedenrode.

Vier jaar terug liet uitvinder Cees van Nimwegen uit Best hier ‘tijdens een praatje’ vallen dat hij zelf een opslagsysteem voor duurzame energie wilde gaan bouwen. “Je kunt hier morgen beginnen”, zei Van den Hurk. Van Nimwegen nam de uitnodiging aan. De aanvraag voor een test op een industrieterrein bij Budel zat in het slop. “Gedoe met vergunningen”, zegt Van Nimwegen. Trage procedures, meent hij, daar lopen pioniers al snel tegenaan bij het ontwikkelen van iets wat een doorbraak kan betekenen voor de energietransitie. 

Van Nimwegen (75) loopt naar het voorlopige resultaat van zijn poging tot die doorbraak. Naast de loods heeft hij drie emmertjes op de grond klaargezet. Er zitten donkere stukjes steen in, van grof tot ragfijn. “Basalt”, zegt de voormalige medewerker van Philips, die daar altijd werkte aan technische hoogstandjes. Hij laat wat korrels over zijn handpalm rollen. “Geweldig spul.”

https://images0.persgroep.net/rcs/Yld8EC3XRapw2XrhfZlXo5kUnKQ/diocontent/152953668/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Cees van Nimwegen bedacht de Cesar proefopstelling zoals je ziet op het spandoek. Beeld Roos Pierson

Vol met kleine stukjes basalt

Achter hem staat een langgerekte schuur: de energiebatterij die de uitvinder de laatste jaren bouwde. Het is de proefopstelling waar alles om draait: ‘Hét opslagsysteem voor duurzame energie’, staat op een spandoek. “Die zit vol met kleine stukjes basalt”, zegt Van Nimwegen.

De schuur kan hij niet van binnen laten zien, want die is bijna een bunker. Het bouwwerk zit potdicht, omringd met 120 kubieke meter isolatiemateriaal en afgewerkt met staal en beton.

Maar behalve een boek vol foto’s van alle bouwwerkzaamheden heeft Van Nimwegen nog een manier om te bewijzen dat er energie opgeslagen zit in deze zogenoemde ‘groene accu’. Hij geeft een druk op een knop. Een ventilatiesysteem begint te loeien, met het kabaal van een stofzuiger. “Moet je hier je hand eens voorhouden”, zegt hij, wijzend op een pijp die uit de voorkant van de schuur steekt. Een gloeiende hitte, als van een verfbrander, straalt eruit.

“De hitte die je voelt is feitelijk duurzame energie”, zegt Van Nimwegen. Zonne-energie om precies te zijn. Op het dak van de Gasthuishoeve liggen zonnepanelen, net als in de graskant naast het parkeerterrein. De elektriciteit van die zonnepanelen zet Van Nimwegen om in warmte. Door buizen gaat die hitte de container met basalt in. De stenen slurpen de hitte op en leggen die vast. “Het kan daarin tot wel 500 graden Celsius worden”, glundert Van Nimwegen trots.

De bewaarde hitte kan later, in een koude winter bijvoorbeeld, weer uit de basaltkiezels worden teruggewonnen. Hetzelfde zou je met stroom uit windturbines kunnen doen, zegt hij.

Cees van Nimwegen wekt zonne-energie op en daarmee verhit hij water tot zeer hoge temepratuur, die hitte slaat hij op in Basaltblokken. Beeld Roos Pierson

Goud in handen

Daarom denkt Van Nimwegen goud in handen te hebben voor de opslag van duurzame energie. De hele energiesector is daarnaar op zoek, want zonne- en windenergie zijn niet altijd beschikbaar. Grootschalige opslag van energie wordt onmisbaar, omdat het landelijke energiesysteem steeds meer gaat draaien op deze flexibele schone energiebronnen. Met zijn basaltopslag wil hij eerst de vloerverwarming van de Gasthuishoeve aanleggen. Daarna wil hij het systeem demonstreren bij vijftig huizen.

In andere ideeën voor energieopslag, zoals cavernes onder zeer hoge druk, ondergrondse pompsystemen of kinetische energie met grote draaischuiven heeft hij geen fiducie. Te duur, zegt hij. En: “Is het veilig?” Zijn idee voor energie-opslag in basalt heeft de meeste voordelen, al zegt Van Nimwegen het zelf. Basalt is ruim voorradig, goedkoop en het kost geen schaarse mineralen. “Het is steen en het blijft steen.”

Anders dan bij accu’s met lithium levert dat geen problemen op voor recycling. De beschikbaarheid van basalt is dik in orde, zegt Van Nimwegen. “Nou, in Nederland toevallig niet. Maar ga naar Duitsland en je kunt het zo afgraven.”  

In brand

Dat zijn uitvinding nog kinderziektes heeft, werd duidelijk op 4 april. Terreineigenaar Van den Hurk hing ’s ochtends vroeg aan de telefoon. Hij zag rook uit de ‘groene accu’ komen. Kort daarop stond het opslagsysteem in brand. “Het basaltblok was 300 graden. Door een piepklein gaatje in de isolatie konden houten spanten ontbranden”, zegt Van Nimwegen op vlakke toon. Hij verving het hout door staal. Door de brand en herstelwerkzaamheden liep de opening van het opslagsysteem een paar maanden vertraging op. “Zoiets kan gebeuren bij een proefproject”, zegt hij. 

Gonnie van der Vorst, pr-medewerkster van de proef,  gaat zelfs zover dat ze de brand uitroept tot succesmoment. “Kijk toch eens hoe heet basalt kan worden”, zegt zij. “Dit is de batterij van de toekomst.” Zij heeft het tot haar missie gemaakt om mede namens Van Nimwegen e-mails rond te sturen om iedereen te overtuigen dat er in Sint-Oedenrode een heuse doorbraak voor de energietransitie gaande is. Het is een kwestie van tijd tot minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat hier op de stoep staat, denkt zij.

Van het aardgas af

Van Nimwegen is verbaasd dat haast niemand zo opgewonden is over zijn uitvinding als hijzelf. Maar het succes lonkt, zegt hij. “Helemaal nu Nederland van het aardgas af gaat”, zegt hij. Voor een belangrijk deel zullen huishoudens overstappen op collectieve warmtenetten, staat in het Klimaatakkoord. Dat zijn pijpen met warm water. Bunkers vol basalt kunnen daar een ideale lokale warmtebron worden, denkt de uitvinder. Ook geothermie kan warmtenetwerken voeden, met hitte uit de diepe bodem. Maar dat is nog pionierswerk. Restwarmte van fabrieken is ook een optie, maar niet handig, omdat vervuilende industrie op termijn verdwijnt. 

Om aardgasvrije huizen het hele jaar door van warmte te voorzien moet er per woonwijk een opslagsysteem met basalt komen, betoogt Van Nimwegen. De hitte in zo’n buurtbatterij zou geleverd kunnen worden door zonnepanelen op alle daken. Je zou het systeem ook ondergronds kunnen aanleggen, zegt hij. Maar om isolatie en apparatuur te beschermen tegen vocht en kou uit de ondiepe bodem is een betonnen bak nodig. “Ondergronds bouwen is mooier, maar veel duurder.”

Patent aangevraagd

Van Nimwegen heeft alvast een Europees patent aangevraagd. “Dat heb ik gelijk gedaan. Want ik ken die grote bedrijven…” Wanneer een uitvinder niet oppast, gaat de industrie met diens ideeën aan de haal.

“Maar potverdrie”, grinnikt hij. Onlangs verschenen berichten uit Duitsland, waar technologiereus Siemens in Hamburg óók een opslag met basalt bouwt, voor het bufferen van wind- en zonneenergie. De kans is minimaal dat ze het idee uit Sint-Oedenrode hebben overgenomen. Daar is Siemens te snel voor. Ook steekt het technisch net wat anders in elkaar.

Het blijft sowieso lastig om in een dekkend octrooi het opslaan van hitte in stenen vast te leggen. Dat is uiteraard een heel natuurlijk principe, beseft Van Nimwegen. Ga maar na: op een tropische zomerdag loop je kans om je voetzool te branden op een tuintegel. Van Nimwegen: “Dat is de natuurkundige basis.” Maar het energiesysteem dat hij er zelf mee bouwde? “Daar zit veertig jaar technische kennis in.”


4 augustus 2019
 

Naaktfoto van Fotomuseum geeft nog steeds problemen op Facebook: ‘Belachelijk’

De foto met de titel Bij de Inland Sea, Japan, 1960 die het Nederlands Fotomuseum ter promotie van de tentoonstelling Lust for Life van fotograaf Ed van der Elsken plaatste zorgt nog steeds voor problemen op Facebook. Facebookberichten van gebruikers die de foto plaatsen, worden verwijderd.

https://www.ad.nl/rotterdam/naaktfoto-van-fotomuseum-geeft-nog-steeds-problemen-op-facebook-belachelijk~a238d686/


 


4 augustus 2019
 

Orthodoxe criminelen in verzet tegen verbod op gezichtsbedekking

https://speld.nl/2019/07/31/orthodoxe-criminelen-in-verzet-tegen-verbod-op-gezichtsbedekking/4 augustus 2019

2 augustus 2019

Brouwerseiland wordt bewoners door de strot geduwd
30 juli 2019


Rapport Externe analyse zwembad De Staver Middelharnis

Uit het rapport van Sportfondsen bleek een aantal ernstige tekortkomingen, dat tijdens deze analyse is vastgesteld.

 

Minor afwijkingen:

A2 Besluit milieubeheer:

- A2.1; Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig.

- A2.4; Het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd.

 

A4 Legionella:

- A4.1.1;Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd.

- A4.4.1; Meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig.

 

A5 Beheer elektra (NEN50110, 3140):

- A5.1; Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet aantoonbaar aanwezig.

- A5.2; NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld.

 

A8 Risico-inventarisatie en evaluatie:

- A8.1.01; RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig.

- A8.3.3; Er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente).

- A8.5.1; Er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten.

 

A19 Biocidenverordening:

- A19.1; Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb.

- A19.2; Er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij leverancier.

 

Major afwijkingen:

A4 Legionella:

- A4.3.3; Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend.

 

A6 Attractie- en speeltoestellen:

- A6.1; Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet afgegeven.

- A6.2;Plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring.

 

B4 Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn):

- B4.1 ;Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet worden uitgevoerd.

 

B11 Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen:

- B11.1; Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.

 

Gezien het aantal minor- en major afwijkingen wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Er zijn relatief veel minor afwijkingen, echter meerdere minor afwijkingen maakt een major afwijking.

Met name de major afwijkingen zijn serieuze afwijkingen.


Conclusies sportfondsen geven klokkenluider gelijk

Reactie ouder: huiduitslag en bloedend tandvlees na bezoek zwembad Staver

Martin Admiraal John Albrechts weet van de hoed en de rand. En heeft informatie waarvan ze liever hadden dat hij dit niet had. Aan alle vaders en moeders met kinderen, mijn kinderen zijn ook in de Staver geweest om te zwemmen. De oudste voor zijn diploma,s. Hij kreeg uitslag op zijn huid van rode plekjes. Dit leek op kleine schaafwondjes. (Wij als ouders wisten toen nog niks van de problemen rondom het zwembad in de staver). Wij smeerden zijn lijf uiteindelijk van te voren in met creme zodat hij een beschermlaag zou hebben tegen het chloor, omdat soms de chloor lucht duidelijker aanwezig was op momenten. Toen onze tweede zoon ook naar de staver ging kreeg hij ook van die plekjes op zijn huid maar minder dan zijn broer.

Daarna zijn er twee kinderen van ons op zwemclub gegaan in de Staver. Op een avond op zwemclub werd er verteld door de kinderen : “ het water smaakt raar”. Even later lopen mensen heen en weer en zijn er blijkbaar meetresultaten bekend dat de ph waarde niet goed is van het water en dit wordt later pas bij ons bekend en wij wisten op dat moment nog niet van de water en lucht problematiek binnen de staver. De kinderen worden verzocht het water te verlaten naar aanleiding van de meetresultaten.

2 dagen na dit incident krijgt onze oudste zoon tandvlees ontsteking( wij relateren dit nog steeds niet aan het zwembadwater). Zijn gehele tandvlees bloed rondom zijn tanden en kan alleen nog vla weg krijgen omdat een boterham eten pijn doet. Binnen een anderhalve week later krijgt onze andere zoon het zelfde!
De goedmaker van de staver was twee A4 tjes uitgeprint die we kregen na 3 weken toen we de kinderen weer terug op zwemclub brachten samen. Het bleek dat ze eerder op deze dag al wisten dat het systeem niet goed was en de zwemclub toch door hebben laten gaan. En als ouders zijn wij nooit ingelicht zodat we keuze hadden om onze kinderen te laten gaan!

Toen ben ik in contact gekomen met John Albrechts. Deze man heeft in ons uitvoerig telefoongesprek verteld wat er gaande is. En de conclusie voor ons nadat we nog een voorval hadden aangaande de gevonden legionella in het peuterbad( waarbij het peuterbad was afgezet met lint en het bubbelbad niet terwijl dit op het zelfde filtersysteem aangesloten zit ), wij besloten om onze kinderen hier niet meer naar het zwembad te laten gaan. Deze klachten gaan niet op voor iedereen , zelf ben ik ook altijd wezen zwemen met de kinderen in het weekend en ik had geen last van huiduitslag. De chloorlucht was wel soms aanzienlijk sterker waarneembaar dan de andere keer.

Niet elk kind heeft er last van maar door achterhouden van informatie door de gemeente en zwemclub naar de leden en het openhartige gesprek met Dhr Albrechts en de gesprekken welke zijn gevoerd op een ledenvergadering van de zwemclub moet ik helaas concluderen dat het niet op orde is. En nogmaals, niet elk kind en/of ouder ondervind klachten van uit het zwembadwater uit de staver. Maar het gaat juist om die gene die wel klachten hebben of hebben gehad.

Ouders die hun kinderen wel laten zwemmen moeten hun huid en gestel altijd blijven controleren waar dat je ook gaat zwemmen. Maar dat er iets niet klopt met de water en lucht kwaliteit is over duidelijk. Maar om te blijven doen alsof er niks aan de hand is vind ik niet kunnen. Men moet het vertrouwen terug winnen van de (oud)bezoekers door alles open kaart te geven, en daar ziet het er voorlopig niet naar uit.
27 juli 2019
 

‘Waarom is brug niet uit voorzorg gekoeld?’

 

COLUMN – Het bruggetje aan de Bosweg in Ouddorp had preventief moeten worden gekoeld zodat de kans op storingen kleiner was. Dat vindt fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA.

 


Deze Duitser kon niet wachten tot de brug weer openging


Hij heeft het college van Goeree-Overflakkee om opheldering gevraagd waarom Rijkswaterstaat het nathouden van het staal tijdens de hitte heeft nagelaten. Nu gebeurde het pas donderdagavond.  De door wethouder Tea Bot met overheidsgeld gefinancierde brug stond toen al sinds kwart over twee  s ’middags in storing. De brug bleef tot middernacht gestremd. Ook woensdag was er een storing. Rijkswaterstaat wilde er toen nog niet aan, dat dit door de hitte kwam.

 

Eijkenduijn wil weten welke afspraken en toezeggingen de gemeente bij Rijkswaterstaat gaat afdwingen om herhaling van de problemen te vermijden. Hij wil ook een antwoord op de vraag wat de economische schade is van de storing van donderdag. Tientallen Chinezen en Sudeten Duitsers waren voor de brug gestrand en konden zodoende de oversteek niet maken. Welke noodplannen wilde Eijkenduijn weten, liggen klaar voor het geval de brug aan de Bosweg langdurig in storing is.

 

Ook omwonenden zitten met de storing in hun maag. Chinees en Duits zijn niet bepaald talen die een Ouddorper zich gemakkelijk eigen kan maken. De brug mocht gisteren vanwege de kans op nieuwe storingen niet meer worden geheven.Frans Evers


27 juli 2019


Folow the money: 


PLATFORM AUTHENTIEKE JOURNALISTIEK

 

Er is weinig bekend over ABDUP, een van Nederlands oudste lobbyclubs. ABDUP bestaat uit AkzoNobel, Shell, DSM, Unilever en Philips en is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Documenten uit recente Wob-verzoeken laten zien dat ABDUP nog steeds actief is en wetten door het parlement probeert te loodsen, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.

 

 • Nederland kent tal van formele en informele netwerken en lobbyclubs. In hun vooronderzoek ten behoeve van de Shell Papers stuitte PAJ op een lobby van de vijf Nederlandse multinationals, waarover maar weinig bekend is.

 • Ook de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) was op ABDUP gestuit, en deed al eerder een Wob-verzoek bij drie ministeries om documenten over hen op te vragen.

 • Bestudering van de – schaarse – publiek geworden documenten laat zien dat ABDUP al sinds kort na de oorlog innige banden heeft met kabinetslieden, en regelmatig met hen overlegt. Soms maakt ABDUP dan plannen hoe maatregelen en voorstellen snel door het parlement kunnen worden geloodst. Dat lukt soms, maar niet altijd.

 • Dit verhaal over ABDUP past in de serie artikelen van PAJ over de onzichtbare macht van lobbyclubs. Met hun publicaties over DTIB, de Shell Papers en nu ABDUP, laat PAJ zien hoe de lobby georganiseerd is en hoe onderwerpen op de politieke agenda belanden.

Lees het hele verhaal op: https://www.ftm.nl/artikelen/abdup-lobby-nederlandse-multinationals?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=57277e88b7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_19_10_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-57277e88b7-241201161


26 juli 2019

25 juli 2019

Overal in Amsterdam hangt ‘pandjesprins’ Bernhard jr.

Thijs Niemantsverdriet


Wildplakken Kunstenaar Yuri Veerman ontwierp een satirische poster van de prins, die in de hoofdstad veel in vastgoed investeert. Hij kreeg diens pr-adviseur achter zich aan.

 

Pling! Een sms’je van Jack de Vries.

„Yuri, namens Prins Bernhard zoek ik contact met je.”

Het is 27 april van dit jaar en kunstenaar en ontwerper Yuri Veerman weet meteen wat er aan de hand is. Hij is de maker van een opvallende, rode poster die sinds een paar weken óveral in Amsterdam te zien is. ‘Nu in Amsterdam: de Prins met 349 huizen’, staat erop. ‘Geen sprookje.’ Daarboven: een portret van prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, neef van koning Willem-Alexander, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, succesvol ondernemer, Formule 1-fan, en een grote speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt.

Met zijn poster verwijst Veerman naar nieuws dat in de hoofdstad veel verontwaardiging heeft veroorzaakt. Eind 2017 onthulde het Het Parool dat Bernhard Jr. (mede)eigenaar is van 349 panden in Amsterdam, zowel privé als via bv’s. Daarmee is de prins een van de grootste investeerders op de hoofdstedelijke woningmarkt. En dat deugt niet, vindt Veerman: „Iemand van koninklijke bloede die de sociale infrastructuur gebruikt om geld te verdienen. Ik vind dat niet kunnen.”
 

Opvallend brilmontuur

Zo ontstond het idee voor de satirische poster, die volgens Veerman „een goede mate van helderheid én verwarring” schept. „Als je de poster ziet, denk je eerst: is dit een toneelstuk dat ergens in de stad speelt?” Hij had als ontwerper ook geluk met het opvallende brilmontuur van de prins, zegt Veerman. „Je ziet meteen dat het Bernhard is.”24 juli 2019
 

Toch zwembad open op zondag deze zomer
 

COLUMN -  De afgelopen maanden is er in de gemeenteraad veel gesproken over de zondag-openstelling van zwembaden op Goeree-Overflakkee. De fractie van de PvdA wil al vanaf 2014 dat zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam, in ieder geval in de zomerperiode, op zondagen geopend zal zijn. De coalitiepartijen SGP, VKGO, CDA en VVD denken daar echter heel anders over, zij willen koste wat kost ’t Zuiderdiep ook deze zomer op zondagen gesloten houden.


Zwemmen op zondag

Ondanks de onbegrijpelijke houding van de coalitie kan er deze zomer toch ‘gewoon’ gezwommen worden op zondagen in een zwembad op Goeree-Overflakkee. Enkele dagen geleden verscheen op de website van SRGO het zomer-openingsrooster, hierin staat dat zwembad de Staver in de zomervakantie geopend is op zondagen, de rest van de week zal het zwembad gesloten blijven.


Bezoekersaantallen

SRGO probeert door de openstelling op zondagen de bezoekersaantallen van zwembad de Staver een positieve boost te geven omdat het afgelopen jaar de bezoekersaantallen sterk zijn teruggelopen. Met name leszwemmers en een groot deel van de leden van zwemvereniging de Schotejil hebben de Staver, door de steeds voortdurende technische problemen en gezondheidsrisico’s, de rug toegekeerd. Daar komt nog bij dat de RGO heeft besloten met ingang van het nieuwe schooljaar geen gebruik meer te willen maken van zwembad de Staver voor het schoolzwemmen.


Levensvatbaar

Door de discussies over de zondag-openstelling van zwembad Zuiderdiep is de aandacht voor de technische problemen in zwembad de Staver de laatste maanden afgeleid. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost. Doordat zwembad de Staver tijdens de zomerperiode alle zondagen geopend zal zijn kunnen de noodzakelijke technische aanpassingen om de problemen definitief op te lossen niet worden uitgevoerd. Om de werkzaamheden uit te voeren moet het zwembad eerst leeggepompt worden en na de aanpassingen weer gevuld worden met drinkwater. Het zwembad zou daarom enkele weken gesloten moeten blijven.

Tekortkomingen

 

Achter de schermen wordt koortachtig overleg gevoerd of de hoognodige aanpassingen so wie so nog wel uitgevoerd moeten worden. Ten eerste heeft SRGO hier geen budget voor gereserveerd en ten tweede is een zwembad waar zo weinig gebruik van gemaakt wordt niet levensvatbaar. Uit de onderzoeksrapporten van Sportfondsen die na de zomervakantie openbaar worden gemaakt zal blijken dat er naast de tekortkomingen aan de technische installaties nog veel meer niet in orde is in de Staver. Onder andere op onderdelen als bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, keuringen van apparatuur, risicoanalyses, protocollen, veiligheid en logboeken is nog steeds van alles mis. Zelfs nu nog, na zoveel ernstige calamiteiten. Het zal dus niet druk worden in de Staver op de zondagen in de zomervakantie.

 

Onze trendwatcher
 

23 juli 2019
 

Wachtgeld wethouders gemeente Goeree-Overflakkee

Uitkomst landelijk onderzoek: Gemeente Goeree-Overflakkee, bedrag wachtgeld in vijf jaar: 300.831 euro, 

verdeeld over: 11 oud-wethouders   https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-betaalden-in-vijf-jaar-126-miljoen-euro-wachtgeld-aan-oud-wethouders/

Op onze vraag aan de gemeente om dit te specificeren kwam het onderstaande antwoord. Onderstaande tabel geeft overzichtelijk antwoord op uw vraag over wachtgeld. Het gaat inderdaad ook
om hoeveel wethouders het gaat, en of deze van de voormalige gemeentes zijn of van de huidige gemeente afkomstig zijn.Het gaat inderdaad ook om wethouders die werkzaam waren bij een van de voormalige gemeenten. In de tabel ziet u overzichtelijk antwoord op uw vraag over wachtgeld. Onderstaande tabel geeft

 

 

 

De wethouders die staan vermeld in 2015 en 2016 zitten qua aantallen ook opgenomen in 2014. Dit betekent dat het hier gaat om acht wethouders van de voormalige gemeentes. De wethouder die wordt meegeteld in 2017 is ook meegenomen in het totaal van 2018. Dit betekent dat het hier gaat om drie wethouders van huidige gemeente. Opgeteld komen we dan uit op elf wethouders.

 

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

wachtgeld 300.831 verdeeld in vijf jaar over 11 wethouders: 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

2014

2015

2016

2017

2018

 

aantal wethouders voor de herindeling

8

7

2

 

 

 

aantal wethouders huidige gemeente

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

11

 


19 juli 2019

Deze vogel heeft het niet gered


De dood van een Adelaar

 

Ze zouden toch stilstaan als ik langs zou komen

 

Maar die wond in mijn verenpak

 

Waar kwam die dan zo plots vandaan?

 

Was het dan toch de tiphoogte die mij was ontgaan?

 

Gedicht u aangeboden door de werkgroep de Wiekende Dood
19 juli 2019
 

Beste gemeenteraad,

 

Uiteraard met belangstelling de gemeenteraadsvergadering donderdagavond 18 juli gevolgd, met name punt Fort.

Het was prettig dat er tenminste één raadslid een vraag stelde over de mensen die er nog zitten.

Wat de wethouder antwoordde, vat ik samen als: als de gemeenteraad wil dat deze mensen ook ruimhartig worden gecompenseerd, dat de gemeenteraad dat dan moet aangeven en dat dit wel financiële consequenties heeft.

 

En toen werd het stil!!!

 

Waarom wil de gemeenteraad deze mensen, die door de gemeente zijn ingeschreven, die hun laatste centjes in een chaletje hebben gestoken niet compenseren, maar bedreigen met dwangsommen?
 

De gemeenteraad is er toch voor de bewoners. Wel een prestigieus project voor miljoenen laten plaatsvinden, maar de bewoners kunnen blijkbaar verrekken!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Maria Evers

Nieuwe-Tonge
19 juli 2019


Russische Face-app, leuk of gevaarlijk?https://blendle.com/shared/eyJuIjoiZi5ldmVyczExIiwiYSI6ImJubC1kZXN0YW5kYWFyZC0yMDE5MDcxOS1kZjQ2Nzg1NF9hOTY0XzExZTlfYjJhZl8yYThjM2VkZjBjZTIiLCJ1IjoiZmY4Yzc5ZjAtYTMwNS00YWI3LWE1ZDAtMDRhY2M0ZjcxOWQxIn0.yaVvzzMOQ-19t2d7Z2mRO4YpDKQMZUYRjPnaULIRnYc


18 juli 2019
 

Oproep omwonenden om bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente

Onrust bewoners aanpak Havenkom

MIDDELHARNIS – Onder de bewoners van het centrum van Middelharnis is grote onrust ontstaan over de plannen van de gemeente Goeree-Overflakkee om de Kaai permanent af te sluiten en de Spuistraat als eenrichtingsweg in te stellen. In een pamflet roepen zij op tot het aanschrijven van gemeenteraadsleden.


Langs de haven rechts zal geen verkeer meer mogelijk zijn (foto: Maria Evers)

Tijdens een inloopavond op 9 juli in het Diekhuus heeft de gemeente geïnteresseerden geïnformeerd over het definitieve pan ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’.  Met dit project wordt behalve aanpak van de historische kademuur ook de verkeerssituatie aangepakt. En dat verontrust enkele bewoners nogal. “De gevolgen treffen veel bewoners die voldoende geïnformeerd zouden moeten zijn middels de gehouden inloopavond. Daarbij gaat de gemeente er gemakshalve aan voorbij dat veel bewoners geen idee hebben dat dit project zo’n enorme invloed gaat hebben.”

“Bij de afsluiting van de Kaai zal men vanuit het noorden ‘een andere route moeten kiezen’ staat er letterlijk in de Reactienota bewonersavond aanpak havenkom Middelharnis van 15 april. Daarnaast wordt de Spuistraat eenrichtingsverkeer richting het oosten. Dat betekent dat men vanuit het oosten alleen nog via de Zuidelijke Randweg en/of Molenweg-Rottenburgseweg naar het westen kan”, aldus het pamflet dat bewoners oproept om over dit als definitief bestempelde projectplan, dat binnen kort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, contact op de nemen met de gemeente.

“Bent u het er niet mee eens dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij de gemeente aan te geven om te laten zien dat niet iedereen zit te wachten een prestigeproject ten koste van het verkeer en daarmee de veiligheid van ons en onze kinderen.” U kunt dit doen via info@goeree-overflakkee.nl , via uw favoriete gemeenteraadslid (zie gemeentelijke website), onder vermelding van ‘Project Aanpak Havenkom Middelharnis’ of via tel: 0187 475555.16 juli 2019


Foutje!  Bedankt!

15 juli 2019
 

Kees van Dam volgende slachtoffer van SRGO soap

COLUMN -  Net als bij de voormalige wethouders Trouwborst (VVD) en de Jong (CU) maken de misstanden binnen SRGO nu ook een einde aan het politieke leven van SGP fractievoorzitter Kees van Dam.


Kees van Dam krijgt Koninklijke onderscheiding voor de doofpotten van de eeuw


In een persbericht vorige maand wilde Van Dam de buitenwereld doen geloven dat zijn plotselinge vertrek uit de gemeentelijke politiek te maken zou hebben met zijn nieuwe functie binnen een woningcorporatie. Niets blijkt echter minder waar, zijn vertrek heeft alles te maken met de aanhoudende ellende binnen de stichting SRGO.


Afscheid
De datum van het aangekondigde vertrek heeft te maken met de datum waarop de eindrapportage van het onderzoek naar de calamiteiten in de Staver en andere misstanden binnen SRGO zal worden gepresenteerd. Dit rapport zal op 15 september aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het afscheid van Van Dam als gemeenteraadslid, staat gepland op 12 september.


Hotspotlijst
Van Dam, die in 2015 samen met Trouwborst initiatiefnemer was van de oprichting van SRGO, hoopte met de komst van een nieuwe grote eilandelijke stichting de dubieuze praktijken van Olympia, de stichting die vanaf 1987 de Staver beheerde, definitief onder het spreekwoordelijke tapijt te kunnen vegen. Stichting Olympia was net als SRGO één groot fiasco, sterker nog; door een onderzoekscommissie is er destijds een dusdanige fraudecultuur aan het licht gebracht, dat het ‘dossier Olympia’ in de hotspotlijst (gepubliceerd in het Eilanden Nieuws van 7 mei 2019) van de gemeente Goeree-Overflakkee staat onder de titel; Fraude in de Staver 2003-2010.

Staver-beerput
Als raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis was en is Van Dam tot in detail op de hoogte van deze fraude. Anno 2019 is Van Dam het laatst overgebleven raadslid dat destijds gehoord is door een onderzoekscommissie over de fraude in de Staver. Samen met CU, CDA en VVD heeft de SGP-leider in 2010 afgesproken een deksel op de Staver-beerput te plaatsen en daarna niet meer over de fraude te spreken. Omdat het huidige onderzoek wordt verricht door Sportfondsen (de organisatie waarbij stichting Olympia destijds was aangesloten) zouden de frauduleuze praktijken uit de periode 2003-2010 alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

Eind goed, al goed
Tijdens de raadsvergadering van 12 september zal burgemeester Grootenboer de heer van Dam ‘verrassen’ met een Koninklijke onderscheiding. Kees, bedankt voor de 21 prachtige jaren. We gaan je missen!


onze politieke verslaggever


15 juli 2019

15 juli 2019

Column Tommy Wieringa: Oliedom

Historicus David Wallace-Wells voorspelt dat de ontkenningen van oliebedrijven over één generatie zullen worden gerekend tot de meest perfide samenzweringen tegen de gezondheid en het welzijn die de wereld ooit gekend heeft.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/13/oliedom-a3967029
14 juli 2019

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Motie van treurnis

De PvdA diende een motie van treurnis in (noemde het ‘teleurstelling’) tegen het college omdat het wel erg lang duurt voordat zwembad ‘t Zuiderdiep, in Stellendam, op zondag beschikbaar is voor de recreant en voor inwoners die dan graag een baantje trekken.

Vreemde reactie
Beetje vreemde reactie omdat twee weken eerder het college aangaf dat in 2020 zwembad ‘t Zuiderdiep open wordt gesteld. Natuurlijk heeft dit te lang geduurd. Er loopt al een verzoek voor openstelling vanaf 2013. Echter er was in de vorige raadsperiode een christelijke meerderheid in de gemeenteraad. Vanaf maart 2018 niet meer.

Ons eiland is er niet mee gediend om nu iedere keer de tegenstellingen tussen partijen zo op te roepen. We hebben nu eenmaal acht verschillende fracties binnen onze gemeente en moeten elkaar met respect behandelen, inclusief het behoud van eigen standpunten en identiteit.
Rob Maliepaard Ik kan me helemaal vinden in de opstelling vd PvdA...en ik vind het beschamend van VKGO nu net te doen alsof anderen “ geen respect hebben” of “ geen geduld”...fractievoorzitter Johan de Vos zei op ditzelfde medium een aantal weken geleden tegen mij : het gaat voor de zomer open, Rob...en hij had het over de zomer van 2019

Johan De Vos Vitale Kernen Beste Rob. Jammer dat je zo over mij denkt en schrijft. Ik weet alleen dat wij ons als VK inzetten en blijven inzetten tot het zwembad Stellendam op zondag opengaat. 1 ding weet ik zeker dat het volgende jaar echt opengaat. Natuurlijk had het voor ons sneller gemogen. Maar zoals het er nu voorstaat kunnen wij mee leven. Ik zou graag wel het stukje van jou ontvangen waarin ik gezegd zou hebben dat het zwembad deze zomer open zou gaan.


Bert Spits Er is gewoon niets veranderd de SGP heeft het nog alleen voor het zeggen..
 


Janine Wegman beetje vreemde reactie inderdaad, van een partij met raadsleden die hun eigen wethouder eerst grillen over het zwembad tijdens een agendapunt dat daar eigenlijk helemaal niet over gaat en als het er op aankomt koudwatervrees krijgen. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen12 juli 2019

Ingezonden brief voormalig eigenaar kavel Fort Prins Frederik:

 

Gemeente koopt kat in de zak

Als je heel graag een bepaalde auto wilt hebben en die staat te koop op de hoek van de straat, ben je in je begerigheid geneigd die te kopen zonder deze te laten keuren en zonder enige garantie. Als vervolgens blijkt dat de auto tot op de draad is versleten en vrijwel alles vernieuwd moet worden en je dat eigenlijk niet kan betalen dan noemen ze dat een kat in de zak.
 

Zo ook het Fort Prins Frederik. Toen dat fort te koop kwam doordat de kersverse eigenaar het financieel niet kon bolwerken, wist dit college niet hoe vlug ze wel niet tot aankoop moesten overgaan. Geen onderzoek, geen plan, niets. De verkoper had wel een restauratieplan opgesteld dat door de gemeente werd overgenomen maar dat bleek van geen kanten te kloppen.

Onlangs verscheen de tussentijdse rapportage over de stand van zaken inzake de restauratie van het fort. En daaraan voorafgaand een paginagroot artikel in de regionale bijlage van het AD met als redactionele kop dat het fort toch echt een pareltje wordt. De avond tevoren hadden vele raadsleden een adembenemende rondleiding gekregen. Een tactische zet van de wethouder die in de komende raadsvergadering alvast de volgende bedelacties zal aankondigen.
 

Hypermodern chalet op historisch monument

En toegegeven, de vergezichten zijn fenomenaal. Het zicht op het enig vergunde hypermoderne chalet wordt steeds dominanter. Ook varend op het Volkerak is dit eigentijdse bouwwerk als eerste zichtbaar op het monument. Dat hadden de Fransen in 1813 toch niet kunnen dromen. En ook vanaf het fietspad dat gaat leiden naar de toegang via het nog te bouwen retro-bruggetje is de uitstraling van dit bouwwerk, of moet men zeggen bouwwerken, niet weg te poetsen. De gemeente spreekt van één chalet maar dat is toch echt te bescheiden want het bestaat uit drie hedendaagse vormgegeven gebouwen.

 

De tussentijdse rapportage is toch vooral een klop op eigen borst. Alles gaat voortvarend en eilandbreed zijn de bewoners erg trots op hun fort, zo zegt de wethouder in het krantenartikel. Dit alles ten koste van bewoners en eigenaren op de vestingwal en oostelijke vestingvoet die gedwongen plaats hebben moeten maken voor deze cultuurhistorische parel. De overgebleven bewoners op de vestingvoet hebben inmiddels allemaal bericht gekregen dat zij onder last van een dwangsom van  15.000 euro binnenkort elders onderdak dienen te zoeken.
 

Gemeenteraad knikt instemmend

Deze gemeenteraad heeft al meermalen zijn grote blijk van waardering gegeven over de handelswijze van dit college. De oppositie gromt soms wat maar bijt niet om volgens met alle plannen van het college in te stemmen.

 

Het kost wat maar dan heb je ook wat is het gezegde. Alles bij elkaar gaat de opknapbeurt de gemeente 2,2 miljoen kosten aldus de wethouder in het krantenartikel. De tussentijdse rapportage laat zien dat er al ruim 2,5 miljoen is onttrokken uit de algemene reserve, ruim 1 miljoen is geactiveerd of afgeschreven en voor 147.000 euro is geen dekking aangegeven. Dat is al 182 euro per Goeree-Flakkees huishouden. En misschien dat er later nog meer geld bij moet zo laat de wethouder in de krant weten.

 

In de rapportage is te lezen dat behalve de geschutstoren ook de voormalige kazerne en de overdekte/bomvrije munitieopslagplaatsen en remises moeten worden gerestaureerd. De kosten hiervan worden globaal geschat op minimaal 750.000 euro waarbij alvast het voorbehoud is gemaakt dat bij historische gebouwen er vaak eerder sprake van tegenvallers dan van meevallers. Dan weet de raad alvast dat het college nog wel eens langs zal komen. Het college zal zich oriënteren op (Europese) subsidies of andere financieringsmogelijkheden maar over de kans van slagen is op voorhand niets te zeggen.

 

Andere bijkomende kosten:

Andere posten die nu al in de rapportage worden aangekondigd: historisch herstel van de munitieopslagplaatsen minimaal 30.000 euro, een groenplan ad minimaal 25.000 euro, opknappen van de entree aan de Havendijk minimaal 90.000 euro (na aftrek subsidie), riolering minimaal 50.000 euro, nutsvoorzieningen in de historische gebouwen tussen 50.000 en 100.000 euro. Bedragen voor de op te knappen wegen worden niet genoemd maar als klap op de vuurpijl zal het afvoeren van het slib uit de slotgracht tussen de 750.000 euro 1.500.000 euro (anderhalf miljoen!) gaan kosten.

Die 182 euro per huishouden op Goeree-Overflakkee, daar gaat de gemeente het in ieder geval bij lange na niet mee redden. Maar zoals de uitvoerder in het krantenartikel zei: “Als het werk dadelijk klaar is kunnen de inwoners van Goeree-Overflakkee er nog heel lang van genieten.

 

Een hele geruststelling.

 

Een voormalig kaveleigenaar

Naam en adres bij de redactie bekend.
12 juli 2019
 

“Fort wordt een pareltje, maar wel ten koste van de bewoners”

Reactie bewoners Fort op artikel in Algemeen Dagblad

OOLTGENSPLAAT - “Natuurlijk wordt het mooi op het Fort na restauratie. Maar het gaat wel ten koste van de bewoners.” Naar aanleiding van een ‘juichverhaal’ over de toekomst van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, kreeg de redactie een aantal reacties van (voormalig) bewoners. Deze spraken over intimidatie en chantage.


Boompje planten bij het Fort

In het krantenartikel in het Algemeen Dagblad van woensdag 16 juli komt alleen de gemeente aan het woord over de toekomst van het Fort dat weer in oude luister wordt hersteld, onder leiding van wethouder Markwat en projectleider Schiettekatte. Een bewoner: “In het artikel doet de gemeente voorkomen alsof alle eigenaren 50.000 euro hebben gehad. Dat is niet waar! Dat geldt alleen voor de bovenwal en een gedeelte beneden.”

Dwangsom van 15.000 euro
“De overige bewoners kregen een dwangsom van 15.000 euro aan hun broek, als ze niet voor een bepaalde datum waren verdwenen”, vertelt een van de huidige bewoners.  “De gemeente heeft het meer dan twintig jaar goed gevonden dat men er permanent woonde, maar toont nu totaal geen mededogen en medemenselijkheid. We worden alleen maar tegen gewerkt. We krijgen te maken met intimidatie en chantage.”

Afbetaling hypotheek onmogelijk
“De meeste van ons kunnen niet weg omdat ze met een woning hebben met een hypotheek erop. Verkopen kunnen we niet vanwege het voorkeursrecht van de gemeente op koop. Maar ze willen alleen de grond kopen voor een laag bedrag, waardoor het voor ons niet mogelijk is de hypotheek af te betalen. Als we weggaan, krijgen we daardoor te maken met dubbele lasten. En dat kunnen we niet betalen!”

Nog steeds geen bestemmingsplan
Al jarenlang belooft de gemeente een bestemmingsplan vast te stellen. “Dat komt er steeds maar niet terwijl het ook vorig jaar weer beloofd is. Laatst stond in de krant een lijst van alle parken op Flakkee met het bestemmingsdoel, maar het Fort staat er niet eens bij!” De bewoners zijn behoorlijk radeloos, mede door het uitblijven van het bestemmingsplan. “We weten nog niet eens of onze chalets überhaupt mogen blijven staan!”

Ziek van de stress
“We worden in onwetendheid en onzekerheid gehouden door de gemeente. Waarschijnlijk in de hoop dat men uit zichzelf vertrekt. Dat is al bij meerdere bewoners gebeurd, die de stress niet meer aan konden. De meeste bewoners lopen bij de huisarts en of ziekenhuis van al de stress, die dit geeft.”

Beloftes blijken leugens
“Het is dan ook wrang een paar keer per week te zien hoe Schiettekatte en Markwat drukdoend en wijzend, hun grootse plannen uitleggen aan de geldschieters van de provincie. Boompje planten, kanonnetje overdragen, start werkzaamheden aannemer met het geld van de gemeenschap. En dan zo’n verhaal in de krant, na alle leugens en beloftes van de door de gemeente ingehuurde Schiettekatte en De Boer voor het ‘vuile werk’, tijdens de gesprekken met alle bewoners.”
11 juli 2019

 

Projectleider Arnold Schiettekatte medogenloos onderhandelaar of man om van te houden?

 

COLUMN - Wie is toch die Arnold Schiettekatte met wie wethouder Markwat hand in hand loopt. Samen op naar fort Prins Frederik in Ooltgensplaet, ja gezellig! Schiettekatte is behalve extern adviseur, ook interim-projectleider en procesmanager bij complexe ruimtelijke dossiers, veelal bij achtergebleven gemeenten, zoals Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

 


Het beoogde standbeeld voor de aimabele Schiettekatte

Schiettekatte heeft een fijn ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Hij staat in de managementwereld bekend als een man die bij calamiteiten een verband kan leggen. Hij verbindt van alles en nog wat aan mekaar: de buitenwereld met de ambtelijke organisatie, de politiek met het plebs.

 

Bewoners van Fort Prins Frederik hebben Schiettekatte leren kennen als een aimabel mens, resultaatgericht, gedreven en mens-georiënteerd. Hij staat bij de bewoners van Fort Prins Frederik bekend als een echt mensenmens, “Hij heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om ons als bewoner voor het Fort te behouden. Dit in tegenstelling tot wethouder Markwat. Dat sujet wilde ons weghebben,” aldus een bewoner van het Fort.

 

De overgebleven bewoners zijn inmiddels bezig om geld in te zamelen voor een standbeeld van Schiettekatte voor bij de ingang van Fort Prins Frederik.

 

Frans Evers

10 juli 2019

Hoe is de situatie in Bergen na Opstandelingen?


https://home.bnnvara.nl/artikel/hoe-is-het-met-bergen-na-opstandelingen?fbclid=IwAR3CtwREMv_ERZ8g0rd6hyq0uzwJxROBCVKOOEJdXZ4Sa7BAil7AEAUNI7s

5 juli 2019

Dat geloof je niet. SGP maakt ruzie over snoepreisjes

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1273315609/sgp-ruziet-over-snoepreisjes5 juli 2019

Zolang de SGP regeert blijft zwembad het Zuiderdiep op zondag dicht

 

COLUMN - SGP-fractievoorzitter Kees van Dam verlaat binnenkort gelukkig de politiek. Gelukkig omdat hij een rotte appel in de mand is. Dat bleek afgelopen raadsvergadering weer overduidelijk. Ook werd duidelijk dat coalitiepartijen VKGO, CDA en VVD geen ruggengraat hebben. Zij kruipen structureel in een niet nader te noemen lichaamsholte van ayatollah Van Dam.

 


Eijkenduin dient slecht één motie van treurnis in

Meer eerst alle respect voor de fractievoorzitter van de PvdA Jaap Willem Eijkenduijn. Ondanks de beledigingen van Van Dam, bleef Eijkenduijn  rustig en respectvol. Bewonderenswaardig als je bedenkt dat de goede man sinds 2014 vraagt waarom zwembad het Zuiderdiep op zondag dicht is en tot op heden geen antwoorden krijgt.

 

Maar het antwoord is eenvoudig. Zolang de SGP op ons mooie eiland aan de macht is, dan blijft het Zuiderdiep op zondag dicht. Dat is een waarheid waarmee de gehele bevolking zal moeten leven. Echter het hierboven genoemde vertrek van Kees van Dam uit de politiek roept vragen op. Vragen die vooral te maken hebben met integriteit.

 

Als reden wordt opgegeven dat Van Dam bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een functie gaat uitoefenen, die volgens eigen zeggen niet goed verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Lees ik goed wat Van Dam hier zegt?! De goede man is al sinds jaar en dag manager vastgoed bij Woongoed GO. En hij gaat dezelfde functie – dus als manager vastgoed – uitoefenen bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie. Hoe verklaar je dat zijn werkzaamheden bij Woongoed GO wel verenigbaar waren met het raadslidmaatschap en die zelfde werkzaamheden bij een wat grotere organisatie niet? Hier stinkt iets. En niet zo’n beetje ook!


Frans Evers5 juli 2019

PvdA dient Motie van Treurnis in over gang van zaken rond opening zwembad Zuiderdiep op zondag. Botsing met SGP-er Van Dam

https://youtu.be/Ff6kTr0h2Ug5 juli 2019

Inspreker M.L. Willemsen op 4 juli tijdens de gemeenteraad, over het Bijstandsbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee

Geachte leden,

Ik kreeg op 6 juni een brief van u, waarin u mij er fijntjes aan herinnert, dat u in november in de krant gepubliceerd heeft dat u de mogelijkheden voor bijzondere bijstand heeft ingeperkt. Mag ik u er aan herinneren dat u in mei, huis aan huis bij rijk en arm, een geldkrant bezorgd heeft, waarin u op bladzijde 3 de tip geeft dat, als het even niet uitkomt, er ook bijzondere bijstand bestaat? Dit is heel verwarrend allemaal.

Neem nou mijn situatie; mijn kind moet op de fiets naar school en via het kindpakket wilt u haar wel van een fiets voorzien. Ze is echter te jong om de reis alleen te maken. Voor mij geen fiets via de bijzondere bijstand. Moet ik er nu achter aan gaan rennen?

U schrijft dat de uitval van een wasmachine of koelkast is te voorzien en dat je er ook voor kan sparen. Dat had ik ook gedaan. Maar ik had niet voorzien dat een zomerstorm de schutting plat zou leggen en dat de buurman mij voor de helft van de kosten zou aanspreken.

Ik sta nog niet bij bureau kredietregistratie bekend maar als ik bij de Otto op de pof een wasmachine bestel, zal het met een rentepercentage van 14 procent, niet meevallen uit de schuldsanering te blijven.

U verwijst naar de langdurigheidstoeslag. Die staat bij mij in de planning voor november, zodat ik in de feestmaand ook mee kan doen. En dan is het op en klinkt er uit mijn portemonnee weer een holle echo.
Mijn ogen zijn verslechterd dus heb ik een nieuwe bril nodig. Mijn zorgverzekeraar (zilveren kruis) vergoedt dat niet. Aan uw loket zeggen ze dan ‘had u maar onze eigen (dure) verzekering moeten nemen’. Ik mag aannemen dat het verhaal van mijn lotgenoot die een klikgebit nodig had, u bekend is.

Erg verwarrend allemaal. Als uw credo is dat u mensen die aan de grond zitten wil activeren en laten participeren moet u ze niet zo kort houden!
4 juli 2019

Bothstock Fest gaan niet door

 

COLUMN – Het Bothstock Fest - dat stond gepland op zaterdag 6 juli aan de Bosweg in Ouddorp - gaat niet door. Reden is dat er met de ruiming van het bruggetje ter plekke een levensgevaarlijke situatie is ontstaan. De plaatselijke bevolking spreekt inmiddels over het Grote Gapende Gat van Ouddorp.

 


De wielrenner die bijna zijn nek brak, 'omdat ut mot'. 

Afgelopen dinsdag viel er het eerste slachtoffer. Een bejaarde bijziende man, die al veertig jaar gebruik maakte van het bruggetje, viel dwars door de afzetting die de gemeente had neergezet. Na een anderhalf uur durend gevecht voor zijn leven, hielp een fotograaf van Eilanden-Nieuws de bejaarde man uit zijn benarde positie.

 

“Welk een stommiteit!” Aan het woord actievoerder Hans Kleine. “Ouddorpers weten dat de Bosweg sinds jaar en dag wordt gebruikt door slechtziende medemensen. De Bosweg staat niet voor niets bij ons bekend als het Pad der Blinden. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat een aantal wandelende slechtzienden in ons dorp sinds de ruiming van ons bruggetje, volledig is gedesoriënteerd. Het zou me niets verbazen dat er een oorzakelijk verband is met de ruiming van de brug.”

 

Rappers zoals JeBroer - die overigens hele goede herinneringen heeft aan het Bothstock Fest - vinden het diep treurig dat dit muziekfestival op het laatste moment is afgelast. Het was in hun beleving de Flakkeese pendant van Woodstock. “Eerst waren het vijf dominees die ons boycotten en nu laat een wethouder een bruggetje opblazen om ons optreden te voorkomen,” klaagt een rapper.

 

Frans Evers 

 

PS Afgelopen woensdag raakte een wielrenner ernstig gewond op de Bosweg. Hij sloeg met zijn racefiets over de hindernis die de gemeente had geplaatst na ruiming van het bruggetje. De wielrenner brak zijn beide sleutelbeenderen en liep een zware hersenschudding op. Het medisch spoedeisend personeel van ziekenhuis Dirkland heeft wethouder Both in een schrijven beleefd doch dringend verzocht per onmiddellijk het bruggetje te herplaatsen. Dit ter voorkoming van nog meer ongelukken.

 

 


4 juli 2019
 

Tea Both omdat ut mot!

 

COLUMN - ‘Tea Both omdat ut mot” is een van de bekendste slagzinnen van de 20ste eeuw. De slogan van wethouder Tea Both verscheen in 2019 voor het eerst in de gemeenteraad en wordt vandaag nog altijd gebruikt.

 


Het eerste slachtoffer van het 'Gat van Ouddorp'. Brug weg aan de Bosweg

“Omdat ut mot” waren de laatste woorden die wethouder Both sprak bij de ruiming van het bruggetje aan de Bosweg in Ouddorp. Volgens de wethouder zou een boktor de reden voor de ontruiming zijn. Regelmatige gebruikers van het bruggetje aan de Bosweg betwijfelen dat ten zeerste. Omwoners klaagden over de grote groepen Duitse wandelaars die ’s avonds gebruik maakten van het bruggetje. 

 

De slogan “Omdat ut mot” lijkt verdacht veel op de slogan “Wir machen es” van Angela Merkel. Vooral de tekst daarvan schoot de wethouder in het verkeerde keelgat: “Wij bepalen zelf wel of we het bruggetje aan de Bosweg repareren. Daar hebben we geen Duitsers voor nodig,” liet wethouder Both weten.

Frans Evers
2 juli 2019
 

Mindervalide man valt in sloot waar eens het bruggetje stond

 

COLUMN – Een mindervalide bijziende man, dacht via het bruggetje aan de Bosweg naar huis te kunnen keren. Niet wetende dat het bruggetje gisteren is verwijderd. Hij liep dwars door de hindernis die de gemeente na ruiming van de brug had aangelegd.

 


Met de moed der wanhoop wist de bejaarde zich anderhalf uur vast te klampen

Ruim anderhalf uur lag de mindervalide ernstig gewond aan de rand van de sloot. Een fotograaf van Eilanden-Nieuws, die was gestuurd om de gevaarlijke situatie vast te leggen, hielp hem uit zijn benarde situatie. Met de ambulance is de gehavende man naar ziekenhuis Dirksland vervoerd.

 

Dat de brug niet meteen vervangen is, dat is de gemeente te verwijten. De PvdA heeft de wethouder op de vorige raadsvergadering immers gewaarschuwd “Dit is een levensgevaarlijke situatie. Oudere bewoners die vroeger op de automatische piloot over hun bruggetje liepen, worden nu geconfronteerd met een levensgevaarlijke diepe valkuil. Precies boven de knie klappen ouderen tegen de hindernis. Het wachten is op de eerste dode,’ liet fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn weten.

Frans Evers2 juli 2019
 

Roomse boktor verbrijzelt brug in Ouddorp

 

COLUMN – Gisteren werd de loop-/fietsbrug aan de Bosweg in Ouddorp verwijderd door aannemingsbedrijf Schietgroep. Uit de keuring bleek dat de technische staat van de brug slecht was door de aanwezigheid van een Roomse boktor. Daarom werd besloten de brug ter plekke op te blazen.

 


Nieuwe soort ontdekt: de Tea de Boktor

De Roomse boktor is zeldzaam in Nederland. Mogelijk is de Roomse boktor door een nuntius uit het Vaticaan meegenomen naar Ouddorp. In tegenstelling tot de vaderlandse boktor, is de Roomse variant agressief en bijtgevaarlijk. Onlangs werd een argeloze Ouddorper die met zijn fiets liep op de brug aan de Bosweg in zijn achillespees gebeten. “Ik voelde een stekende pijn in wat ik dacht mijn enkel. Toen ik omkeek zag ik dat er een Roomse boktor aan mijn hiel hing.”

 

Naar aanleiding van dit incident besloot wethouder Tea Bok persoonlijk aan de Bosweg poolhoogte te komen nemen. Helaas was op het moment dat de wethouder langskwam de brug al opgeblazen. “Voorlopig doen we even niets. Jammer voor de mensen de dagelijks gebruikmaken van de brug. Die zullen moeten omlopen.  Maar we nemen geen enkel risico. Mogelijk dat de boktor in de oever eitjes heeft gelegd. Voor we het weten zitten we hier met een plaag. Bij mijn collega in Berghem zijn onlangs Aziatische boktorren opgedoken.”  (Zie voor meer informatie over de boktor https://www.youtube.com/watch?v=nVLV1KbH1V0 )

Frans Evers
 


30 juni 2019

Stralingsbewust Verzamelpunt Nieuwsbrief Juni 2019


Met onder andere: 5G Appeal al 100.091 keer ondertekend; Bezorgdheid over kennistekort 5G bij Ministeries; Internationale dag van elektrosensitiviteit en meer.

https://stralingsbewust.info/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwLDAsMTIyLCJhMzBjNDEwNTg2YmFkNTRiMTE0MmNhMWViMTAwY2QwOCIsOSwwXQ
26 juni 2019

Gemeente start onderzoek naar toekomst zwembaden op Goeree-Overflakkee
 

 

De Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) exploiteert drie openbare overdekte zwembaden op Goeree-Overflakkee. Het gemeentebestuur wil graag inzicht in wat er nodig is om optimaal te kunnen voldoen aan de (lokale) behoefte aan (overdekt) zwemwater, nu en in de toekomst.
 

 

Het Mulier instituut uit Utrecht is door de gemeente benaderd om het onderzoek uit te voeren. Zij hebben ervaring op dit gebied, door een onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in de gemeente Apeldoorn. Het onderzoek dat op Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd bestaat uit het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte in 2019, 2030 en 2040 aan (overdekt) openbaar zwemwater op het eiland. Het resultaat is een schets van twee scenario’s die meer inzicht geven in de toekomst van de drie zwembaden; De Staver in Sommelsdijk, De Gooye in Dirksland en ’t Zuiderdiep in Stellendam.
 

 

Vraag en aanbod

Wethouders Peter Feller (vastgoed, recreatie en toerisme) en Berend Jan Bruggeman (welzijn, sport, accommodaties) benadrukken de noodzaak van dit onderzoek. “De gemeentelijke zwembaden dateren uit de jaren ’80 of daarvoor, dit betekent dat er vraagstukken liggen op het gebied van vervanging en renovatie. Dit heeft ook een relatie met nieuwe wetgeving die gericht is op verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is de gemeente Goeree-Overflakkee ontstaan uit een gemeentelijke herindeling. Voor die tijd beschikte iedere gemeente over een eigen openbaar overdekt zwembad. Het is onduidelijk of vraag en aanbod in dit opzicht nog goed op elkaar aansluiten”.
 

 

De aanpak van het onderzoek

Er zijn verschillende doelgroepen die gebruikmaken van een (overdekt) zwembad. Dit kan gaan om jonge kinderen die zwemles volgen of ouderen of reumapatiënten die door te bewegen in het (warme) water vitaler zijn en blijven. Daarnaast wordt het zwemwater gebruikt voor sportieve doeleinden (bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen, aquajogging, duiken) en door gezinnen voor ontspanning en vermaak.

Het Mulier instituut start in juli 2019 met het onderzoek en kijkt daarbij naar de huidige capaciteit aan openbaar zwemwater in de gemeente en het concurrerende aanbod aan zwemwater in de omgeving. Ook wordt een beeld gevormd van de bezoekers; komen deze van het eiland, in welke leeftijdscategorie vallen ze, met welk doel komen ze naar het zwembad en wat is de maximaal aanvaardbare reisafstand? Ook zal aan een aantal bezoekers worden gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het huidige aanbod van openbaar zwemwater op Goeree-Overflakkee. Het onderzoek wordt naar verwachting in november 2019 afgerond.24 juni 2019
 

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Het Schrijfbedrijf

 

COLUMN - Donderdag 20 juni ontving Fort Prins Frederik als cadeau van Het Schrijfbedrijf een kanon. Met een convoi exceptionelle bestuurd door leden van Het Schrijfbedrijf en ambtenaren van de gemeente Goeree-Overflakkee werd het kanon op het Fort getakeld. En dat allemaal onder emotionele begeleiding van een fanfare. De publieke belangstelling was overweldigend.

 Het Schrijfbedrijf schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen gemeente en middenstand te symboliseren. “Bovendien heeft Fort Prins Frederik nu een, met scherp schietend kanon waarmee de laatste squaters op humane wijze van het terrein kunnen worden verwijderd,” aldus wethouder Markwat.

 

Tien voormalige wethouders hebben een deel van hun wachtgeld geschonken om het kanon mogelijk te maken. Ook heeft een plaatselijke boer enkele tonnen staalslakken ter beschikking gesteld ten behoeve van het project ‘Een Kanon voor Prins Frederik’.


Frans Evers24 juni 2019

Mannelijkheid en vrouwelijkheid staan niet tegenover elkaar

https://www.mamacash.org/en/fluidity-is-not-chaos-it-s-creativity?videoAutoPlay=true


20 juni 2019Hoe de gemeente een ondernemer naar de afgrond drijft

De gemeente Bergen is ernstig, maar de gemeente Goeree-Overflakkee kan er ook wat van. Kijk en huiver. Het verhaal van ondernemer Swaneveld.

https://youtu.be/HZtvMVbZV6g?t=1575


19 juni 2019

Samen Bergen Verzetten

Hoe zat dat bij onze gemeente Goeree-Oveflakkee ook al weer met de zaak Swaneveld? En hoe zat dat met een rapport dat alle ellende in de gemeente toeschreef aan een overleden wethouder? En hoe zat dat met een raadslid die stukken wilde inzien en werd gearresteerd? En hoe zat het met die wethouder die ineens verdwenen was?


https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/479210/Opstandelingen.html19 juni 2019

Oude-Tonge: uw plekkie voor windmolens, staalslakken en andere rotzooi
 

Oude-Tonge is al heel wat jaren DE plaats waar de overheid, provincie en/of gemeente, graag haar problemen dumpt. Heel wat jaren geleden kwam de provincie op de proppen met een volwaardige auto- en motorcrossbaan, aan te leggen in een mooi gebied, omdat deze baan op dat moment op “dure industriegrond in Europoort”lag. De provincie was graag bereid bestuursdwang toe te passen indien de gemeente niet zou willen meewerken. Omdat het toenmalige college van Oostflakkee desondanks nee zei, is het uiteindelijk niet doorgegaan. Lef wordt ook nog wel eens beloond…een tip voor het college en de raad.
 

Daarna waren er plannen voor een luchthaven ( om de problemen voor Rotterdam Airport op te lossen. In 2010 is nog een keer geprobeerd een vliegveld aan te leggen, maar dan voor ULV’s en MLA’s. Niet doorgegaan vanwege fel verzet vanuit de bevolking Vervolgens werd Oude-Tonge gezien als DE ideale stortplaats voor vele honderden hectaren kassen ( om het Westland te kunnen saneren).Ook dit ging vanwege massaal verzet niet door. Daarna kwamen er vele tientallen windmolens, waarvan 38 heel hoge met kerstverlichting. In de mooie natuur van het Krammer. (Geen Natura 2000, want dan was het niet doorgegaan, want dat is volgens bureau-natuurdeskundigen ECHTE natuur.) Dat windmolenpark is een door de strot gedwongen cadeau van de provincie Zeeland, de buurgemeente Schouwen-Duiveland (die waarschijnlijk ook dachten “in Oude-Tonge kun je je rotzooi wel kwijt). Daarbij enthousiast bijgestaan door het Oude-Tongense Deltawind, door sommigen in het dorp ook wel “Judaswind”genoemd. Datzelfde Deltawind had al molens staan naast de N59 vlakbij Oude-Tonge en gaat er nu nog een aantal bijbouwen met de zegen van college en raad. En aan de andere kant van het dorp komen er nog heel wat bij langs de Heerendijk.
 

Tussendoor kwam er en passant nog de waterstofopslag bij, op het bedrijvenpark Oostflakkee, ook zo maar “ineens geregeld”, maar voor vrienden moet je als gemeentebestuur wat over hebben, niet waar?? En dan nu 63000 ton staalslakken met een hoog risico voor de gezondheid en bij Rockanje verwijderd omdat daar mensen en dieren ziek zijn geworden. Niet echt ziek volgens wethouder Markwatt, maar een beetje…
 

In de raadsvergadering van 6 juni j.l. maakte Ben Musters, voorzitter van de dorpsraad van Oude-Tonge gebruik van het spreekrecht. Zichtbaar geïrriteerd somde hij het rijtje op, dat ik hierboven heb beschreven, bracht hij de bezorgdheid  over van de bevolking en vroeg hij wanhopig wat er nog meer voor Oude-Tonge in het verschiet lag. Normaal is Musters als voorzitter van de dorpsraad nooit politiek bezig en houdt hij zich aan de opgelegde regel van de gemeente, dat een dorpsraad zich niet met politiek mag bezig houden, behalve om te applaudisseren.. Musters is wat dat betreft altijd zeer correct bezig, tot groot genoegen van het college. Maar de emmer was vol voor hem:  Oude-Tonge was al weer het afvoerputje, de gemeentelijke informatie aan dorpsraad en bevolking schoot mijlenver te kort en de feitelijke gang van zaken bij het storten was aantoonbaar hartstikke fout.
 

Met behulp van door hemzelf gemaakte foto,s liet hij zien, dat allerlei zogenaamde eisen”met betrekking tot het storten en het afdekken met voeten getreden waren. Zo was er bij het weer op 4 mei ( door het KNMI aangemerkt met code Oranje) geen sprake van afdekking van de staalslakken…de stofwolken vlogen over het terrein. Volgens Markwatt niet erg, want dat beetje stof dat veroorzaakte geen gezondheidsproblemen. Ook de zijkant van de bergen slakken was niet afgedekt, ondanks dat deze bergen naast een sloot lagen en door de slagregens het stof zo de sloot inliep. Markwatt negeerde die opmerking en deelde mee, dat de grond onder de bergen wel was afgedekt, maar daar had Musters het niet over. Een ingezonden brief in een lokale krant en vele tientallen verontruste en verontwaardigde reacties op het internet waren aan de spreekbeurt van Musters vooraf gegaan.
 

Pas na de onrust op internet kwam er een heel korte reactie, die inhield: niets aan de hand, alles onder controle. Deze gemeente gaat heel bewust elke vorm van ECHTE informatie uit de weg en vindt dat ook heel normaal. Dat was eigenlijk ook het belangrijkste aspect van de reactie van wethouder Markwatt. Afstandelijk en arrogant overkomend liet hij weten, dat “de gemeente niet iedere keer om een wissewasje (mijn woorden) de bevolking vooraf kon gaan informeren”Al bij al een verbijsterende ervaring: Musters werd ondanks zijn heldere en goed onderbouwde betoog volstrekt niet serieus genomen. De wethouder verschool zich achter de DCMR ( die haar werk in Rockanje overigens ook niet goed had gedaan "maar daar kon de wethouder verder niets over zeggen”. Behalve, dat “daar sprake was van een volstrekt andere situatie, daar was niet goed afgedekt”. Maar de DCMR, in de vergadering veel geroemd door het college, had daar nergens een stokje voor gestoken , maar was pas gaan optreden nadat mensen en dieren ziek waren geworden.
 

Minister Wiebes maakte Groningen en heel Nederland kwaad met zijn opmerking over “een bevinkje”. Als hij aftreedt hoop ik, dat Markwatt hem mag opvolgen. Die had het in de vergadering over “wat stofvorming in het weekend”(bij windkracht 10) en hij herhaalde later nog eens, dat er “wellicht wel een wolkje stof”was geweest. Wiebes weg, Markwatt er in…iedereen blij Maar niet alleen de wethouder liet Musters – en via hem heel Oude-Tonge- als een wolkje stof voorbijgaan. Ook de gemeenteraad  stelde geen enkele vraag aan Musters en bevestigde een aantal ideeën, die bij de bevolking van Oude-Tonge leven: Van je “eigen”raadsleden moet je het niet hebben, evenmin als van de zogenaamde “lokale”partijen. Er waren wat vragen van VKGO ( die partij van de “vitale”kernen, aan de wethouder, puur technisch en het CDA had schriftelijke vragen gesteld, maar het antwoord daarop laat zich raden, als je je realiseert wat voor soort vragen dat waren: Wat is het beleid van de gemeente inzake staalslakken, bijvoorbeeld…hoe kom je er op..???

Met zo,n raad kan de bevolking van Oude-Tonge met een gerust hart gaan slapen, er wordt over hen gewaakt en er wordt voor hen gezorgd. De mensen weten precies waar ze staan: Tussen  al die windmolens met voldoende ruimte voor opslag van elders ongewenste stoffen..


Stekelpaardje 19 juni 2019

Bloedgeld

De Vlees- en eierproducten uit de Quote 500 boeren goed. Alleen is het met het welzijn van hun koopwaar een stuk minder gesteld. 

Dat geldt voor alle Quote 500-leden die in dieren grossieren, blijkt uit een inventarisatie die we maakten. Ze scoren minimaal op diervriendelijkheid, terwijl deze handelaren toch vorstelijk verdienen aan deze levende wezens, en ze vermijden vrijwel allemaal subiet vragen over welzijn. Dus speurden we op de sites, in jaarverslagen en archieven.https://blendle.com/i/quote/bloedgeld/bnl-quote-20190618-f78543112f0?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXF1b3RlLTIwMTkwNjE4LWY3ODU0MzExMmYwIn0%3D


18 juni 2019

126 miljoen aan wachtgeld oud-wethouders in vijf jaar

Gemeenten waren de afgelopen 5 jaar 126 miljoen euro kwijt aan wachtgeld voor oud-wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 297 gemeenten. 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-betaalden-in-vijf-jaar-126-miljoen-euro-wachtgeld-aan-oud-wethouders/

 

In totaal kregen ruim 1500 wethouders een wachtgelduitkering. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo betaalde gemeente Oude IJsselstreek met 1,7 miljoen euro het meeste wachtgeld, maar waren er ook tien gemeenten die in de onderzochte periode aan geen enkele bestuurder wachtgeld verschuldigd waren.

Op Goeree-Overflakkee betrof het bedrag wachtgeld in vijf jaar: 300.831 euro, verdeeld over: 11 oud-wethouders.


 17 juni 2019
 

Politieke leven van wethouder Bruggeman met twee weken verlengd
 

COLUMN-Tijdens de raadsvergadering van 6 juni  kwam wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO) voor de zoveelste keer onder vuur te liggen. Net als zijn illustere voorgangers Trouwborst (VVD) en de Jong (CU) gaat het dossier SRGO ook Bruggeman het politieke leven kosten, dat werd duidelijk tijdens de behandeling van agendapunt 12; de prestatiesubsidie 2019 voor SRGO.Bruggeman legt de eed af


SRGO is een organisatie die zich kenmerkt door ondere andere hoge ziekteverzuimcijfers, een groot personeelsverloop, het niet nakomen van gemaakte prestatie-afspraken, ernstige calamiteiten, financiële problemen en last but not least; ontevreden gebruikers.


Prestatie-afspraken
Vreugde (VKGO) vroeg zich daarom hardop af wat SRGO eigenlijk gepresteerd heeft in het eerste half jaar van 2019. Wethouder Bruggeman kon dit niet duidelijk maken evenals de prestaties van 2018, dit omdat de resultaten van 2018 nog steeds achtergehouden worden door SRGO. Ondanks alles, vraagt SRGO ‘gewoon’ om een verhoging van 160.000 euro bovenop de subsidie van zo’n tweeëneenhalf miljoen euro per jaar. Door de besluitvorming over de verhoging van de subsidie uit te stellen tot de raadsvergadering van 20 juni heeft Vreugde het politieke leven van wethouder Bruggeman met twee weken verlengd.


Niet alleen VKGO is het falende beleid van SRGO meer dan zat, ook andere fracties staken hun kritiek op SRGO niet onder stoelen of banken. Huising (CDA) adviseerde SRGO de afspraken vooral klein te houden en gaf het volgende advies mee: zorg dat je je accommodaties eindelijk eens op orde krijgt, dat je klanten tevreden zijn en dat je accommodaties vol zijn. Zet nevenactiviteiten zoals verenigingsondersteuning in de ijskast. Voor 2020 eist Huising van SRGO dat er een flinke slag is gemaakt in het op orde krijgen van de exploitatie van de zeven accommodaties.
 

’t Hoen (PvdA) was het helemaal met Huising eens en voegde nog toe dat ze het niet kon begrijpen dat een stichting die financieel in de problemen zit, zonder te blozen een volleybalvereniging sponsort. Dat is rondpompen van potjes geld, daar is een stichting niet voor opgericht. Daarnaast vroeg ’t Hoen zich af of de wethouder in de toekomst nog meer accommodaties onder SRGO wil laten vallen. SRGO kan nu al niet leveren wat afgesproken is, de hoeveelheid activiteiten en de diversiteit van de activiteiten, verhuur en professionaliteit van de organisatie zijn niet op orde. Bezettingsgraden lopen terug en financiële tekorten lopen op. “Misschien moet SRGO eens gaan kijken in de Melishof, dat wordt voor een groot deel beheerd door vrijwilligers die samen met de dorpsraad en verenigingen prima werk leveren. Daar zijn de gebruikers van de accommodatie wél tevreden en is er geen sprake van financiële problemen”.
 

Zondagopenstelling zwembad Zuiderdiep
Van Alphen (EVV) was, net als zijn partijgenoot Van der Meer al eerder aangaf, uiterst ontevreden over de prestaties van SRGO en vroeg zich af wie er beslist over de openingstijden van zwembad Zuiderdiep in Stellendam. Uit de beantwoording door de wethouder bleek dat SRGO bepaalt of Zuiderdiep op zondag open gaat. Wethouder Bruggeman heeft toegezegd dat hij tijdens de raadsvergadering van 20 juni aan de gemeenteraad gaat uitleggen waarom Zuiderdiep voortaan wél of niet open zal zijn op zondagen.

 

Simon van der Tang (SGP) wil een evaluatie over hoe SRGO tot stand is gekomen en een terugblik op tweeëneenhalf jaar SRGO. Zijn de doelen die we toen hebben afgesproken behaald en waar staan we nu en hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
 

Nijssen (VVD) vroeg zich geïrriteerd af; hoe durf je als SRGO om extra subsidie te vragen als de gemeenteraad de resultaten van 2018 nog niet eens ontvangen heeft en hoe gaan we verder als er geen verbetering optreedt?
 

Wat wethouder Bruggeman nog verzweeg, is dat de basis waarop de extra subsidie gevraagd wordt ontbreekt. Een deel van het extra subsidiegeld zou nodig zijn omdat de energiebelasting is verhoogd. Een wel heel bijzonder argument omdat ook al in 2017 extra subsidie (80.000 euro) is verleend aan SRGO voor energiemaatregelen. Daarnaast is het argument over de uitbreiding van het bedrijfsbureau grote onzin. Het is namelijk een publiek geheim dat SRGO op korte termijn af wil van het beheer van de Grutterswei in Oude-Tonge en Dorpstienden in Ouddorp. Door de falende bedrijfsvoering van SRGO de afgelopen tweeëneenhalf jaar is de bezettingsgraad van beide accommodaties zover teruggelopen dat sluiting van deze accommodaties op termijn voor de hand ligt. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de bouw van een nieuw zwembad als vervanging van twee of drie huidige zwembaden. Ook hier zal dus het aantal te beheren gebouwen afnemen. Waarom dan nu uitbreiding van het bedrijfsbureau overwegen?
 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag heeft wethouder Bruggeman dus nog al wat uit te leggen over het functioneren van SRGO en ook over de noodzaak van de gevraagde extra subsidie. En om over het sprookje over de zondagopenstelling van zwemcomplex ’t Zuiderdiep nog maar te zwijgen….

 

De politiek verslaggever
16 juni 2019

Kees van Dam komt terug op zijn besluit

 

COLUMN – Vorige week verscheen in Eilanden-Nieuws het bericht dat Kees van Dam de politiek zou verlaten? Dat bericht zorgde voor enorme beroering op Goeree-Overflakkee. Zowel katholieken als protestanten spraken er schande van dat Kees van Dam ging werken  als manager vastgoed bij de nieuwe fusiecorporatie op het eiland.

 


Normaal gesproken gaan juist VVD-ers voor het zingen de kerk uit.

De gelovige mensen die massaal op Kees van Dam hadden gestemd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen voelden zich bedrogen en hardhandig in het kruis getast. Zij gingen er vanuit dat hun fractievoorzitter gewoon de rit in de gemeenteraad voor de SGP zou uitzitten. Kortom een man een man, een woord een woord.

 

In een mail aan het Schrijfbedrijf komt Van Dam terug op zijn eerder genomen besluit. “Na ampel overleg met mijn fractie heb ik besloten met mijn raadswerk door te gaan tot en met 12 september 2029.” Dat betekent dat de beoogde nieuwe fractievoorzitter Herdrik Herweijer nog tien jaar in de wachtkamer zal moeten plaatsnemen.

 

Van Dam zegt geschrokken te zijn van de commotie die hij heeft veroorzaakt. Hij biedt zijn kiezers en zijn collega’s daarvoor in de raad zijn welgemeende excuses aan. Inmiddels hebben Kasper Nipius, bestuursvoorzitter van de gemeentelijke afdeling van de SGP, en Kees van der Staaij, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verheugd gereageerd op  de terugkomst van Van Dam.

 

Van der Staaij: “Ik ben blij dat Kees op zijn besluit is teruggekomen. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen afzienbare tijd Lid van de Tweede Kamer kan gaan worden. Kees heeft daarvoor de klasse en kwaliteit in huis.”

 

Frans Evers15 juni 2019

Reactie Manager Vastgoed Kees van Dam

Geachte heer Evers,

 

Ondanks het feit dat ik helemaal niet van plan was om te reageren bij deze toch een korte reactie met het verzoek deze ook op uw website / facebook te plaatsen.
 

U overtreft u in het uiten van onwaarheden en onwaarheden. Ik ben voornemens met mijn raadswerk te stoppen per 12 september 2029. Per 1 juli 2019 ben ik aangesteld als manager vastgoed bij de nieuwe fusiecorporatie op het eiland, en dat is duidelijk wat anders dan de rol van directeur - bestuurder.

Ik kan u verklappen dat ook de door u eerder aangegeven vergoeding nog niet in de buurt komt van de werkelijke vergoeding die hoort bij de functie die ik zal gaan vervullen. Overigens zullen alle functies van hoog tot laag keurig ingevuld worden door middel van een zuivere en zorgvuldige en procedure.

 

Hartelijke groet,

Kees van Dam
 

Reactie op brief van Manager Vastgoed Kees van Dam

 

Geachte Van Dam/Beste Kees,

 

Dank voor uw snelle reactie. Excuses voor het feit dat ik meende dat u per 12 september 2019 de politiek zou verlaten. Dat het 12 september 2029 is, dat doet mij deugd. Immers de bevolking heeft massaal niet voor niets op u gestemd tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Behalve ondergetekende zou ook collega Kees van der Staaij het een regelrechte ramp vinden als u op zulk een korte termijn ons zou verlaten.

 

Het is ook helemaal niets voor u om een zinkend schip te verlaten. Ook doet het mij deugd dat u als manager vastgoed aan de slag gaat en niet als directeur zoals ik abusievelijk schreef. Dat u zich in uw nieuwe functie gaat inzetten tegen vastgoedcriminelen heeft onze onvoorwaardelijke steun. Goeree-Overflakkee heeft als geen ander een supervastgoedmanager nodig om criminaliteit in woontorens en fraude met vastgoed tegen te gaan.

 

Dat u voor deze functie rijkelijk beloond wordt, dat spreekt vanzelf. Behalve een goed salaris is een riante onkostenvergoeding en  gevarengeld hier eveneens op zijn plaats. En niet te vergeten een dertiende maand. Ook is de Heere wat betreft aardse rijkdom aan uw zijde: “…Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God…”


Met vriendelijke groet,

Frans Evers
15 juni 2019


Naar aanleiding van de publicaties van de aanstelling van de heer Van Dam als nieuwe directeur Woningbouwcooperatie, ontvingen we de onderstaande ingezonden brief.


Ingezonden:

Wij lezen in de kranten en op internet dat de beslissing voor de nieuwe directeur van de grote nieuwe woningbouwvereniging is genomen. Wij kunnen dit niet terugdraaien. Maar het roept wel meerdere vragen bij mij op.

Wanneer is de vacature gepubliceerd of niet? Hoe is de selectieprocedure verlopen en uit hoeveel kandidaten moest worden geselecteerd? Ik kan zo nog even doorgaan. Vragen en nog eens vragen.

Een persoon die een woningcorporatie gaat leiden van zo'n omvang verwacht ik behalve ervaring (en dat heeft deze man) ook een gedegen opleiding. Is dit weer beslist, volgens een verkeerd Flakkees gebruik: we kenne mekare toch?

 

Naam en adres bij de redactie bekend
 


13 juni 2019

Reactie op de aangifte van de burgemeester op de vermeende bomdreiging
13 juni 2019

Kees van Dam gaat voor het grote geld

 

COLUMN- Gisteren het ontluisterende nieuws dat SGP-fractievoorzitter Kees van Dam op 12 september afscheid neemt van de politiek op Goeree-Overflakkee. Ik meen me toch te herinneren dat Van Dam met zijn hoofd op de posters voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018  stond. De SGP won deze verkiezingen dankzij lijsttrekker Van Dam. Op hem hebben de kiezers toch massaal gestemd. Om dan vervolgens de race niet uit te lopen is een staaltje kiezersbedrag dat je normaal gesproken alleen maar tegenkomt bij de VVD.

 Van Dam gaat dus voor het grote geld, door directeur te worden van een nieuwe mega-grote eilandelijke woningcorporatie. Wat betreft salaris en bonussen gaat Van Dam dus een slordige twee ton per jaar verdienen. Hij sluit zich, wat betreft inkomen aan bij de elite van de Raad van Bestuur van Cura Mare. Als grootverdiener blijkt hij al een voorschot op zijn nieuwe aardse rijkdom te hebben genomen. Met een hele dikke Duitse wagen. Autospotters beweren namelijk Van Dam hebben zien rondrijden in een BMW X3.

 

Om u een indruk te geven in welke wereld van grootverdieners op Goeree-Overflakkee Van Dam zich gaat mengen, nog even het volgende bericht van enige tijd terug: “…Oud-bestuurder Wim Driesse van Stichting CuraMare in Dirksland ontving in 2017 ruim 4 ton. Daarmee was hij de meest verdienende bestuurder in de ouderen- en thuiszorg in Nederland. Driesse had een regulier salaris van bijna 220.000 euro en ontving daarboven een ontslagvergoeding van 165.851 euro…”

 

Kasper Nipius, bestuursvoorzitter van de gemeentelijke afdeling van de SGP, kijkt ondanks bovenstaande terug op een prettige samenwerking en een zeer betrokken inzet voor de minder bedeelden op ons eiland. Volgens de bestuursvoorzitter is er dankzij Kees van Dam op zondag een algemeen circusverbod, een NK wielerverbod, een oliebollenbakkersverbod - onder het motto Heel Holland Bakt, maar niet op zondag op Goeree-Overflakkee - en een verbod op zwemmen op zondag in zwembad het Zuiderdiep.

En niet te vergeten zijn niet aflatende inzet voor een verbod op de homoseksuele praxis en het spreekverbod in het openbaar voor vrouwen. Feit is dat deze Van Dam steeds harder een Oud Testamentisch geluid liet klinken op Goeree-Overflakkee. Maar hij is nu met zijn Duitse bolide op weg naar de Heere. Weliswaar een totaal ontredderde fractie achter zich latend…

 

Tenslotte, Geachte heer Van Dam, Beste Kees: “…Vereer de Heere met wat je bezit en geef Hem Zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip…”

 

Frans Evers

 

13 juni 2019
12 juni 2019

Ingezonden door Groep Jan Zwerus 

Afgelopen raadsvergadering van 6 juni 2019 stond de startnotitie Energie transitie warmte op de agenda.
Groep Jan Zwerus stemde tegen,

Klimaat maoïsten in Den Haag en de energietransitie.

Afgelopen donderdag, 6 juni, is in de gemeenteraad van onze gemeente Goeree-Overflakkee de startnotitie Energietransitie Warmte behandeld. 
 

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af en moet overstappen op duurzame energie. Dit heet de energietransitie met als doel de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen of het liefst Nederland CO2 vrij te maken.

Het kabinet Rutte en de meeste leden van de Tweede Kamer zijn klimaat maoïsten en hebben de volgende ideologie: de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Dit is de absolute waarheid en wie hier aan twijfelt, is een dissident, een ketter of is gewoon niet goed snik.

Dit is wel  de absolute waarheid volgens de linkse subsidie slurpende groene kabouter bewegingen (milieuorganisaties) en sommige wetenschappers. Deze groene kabouters  hebben veel invloed bij de klimaat maoïsten in Den Haag. Naar hen wordt serieus geluisterd.

Maar er wordt niet naar wetenschappers geluisterd die beweren dat  de oorzaak van de opwarming niet de uitstoot van CO2 is maar dat de opwarming wordt veroorzaakt door de oceaanstromingen, de eclips van de aarde ten opzichte van de zon en door andere natuurkundige verschijnselen. Een groep van 24 Nederlandse bèta wetenschappers hebben zich verenigd in het Nieuw Klimaat Alarm en zij beweren dat het niet wetenschappelijk vast staat dat de CO2-uistoot de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Naar hen wordt niet geluisterd in Den Haag.

Een van hen, Ir. Oosterling stelt dat het een strijd is tussen de alfa’s en de bèta’s en tussen emoties en feiten. Als voorbeeld het volgende. In 2006 kwam Al Gore met zijn documentaire, “ An  Inconvenient Truth.” Volgens Gore zou over tien jaar geen ijs meer op de noordpool zijn en als gevolg hier van zou de ijsbeer uitsterven. De linkse groene kabouter organisaties kwamen met een foto (poster) van een klein ijsbeertje dat tevergeefs om zijn moeder riep. De  kinderen op school zagen deze foto en begonnen massaal te huilen omdat dit ijsbeertje niet lang meer te leven had. CO2 was de  moordenaar van al die lieve, kleine ijsbeertjes. Pure emotie en niet volgens de feiten. Feit is dat volgens zoöloog Susan Crockford en professor Taylor het heel goed gaat met de ijsbeertjes in het poolgebied van Canada. Volgens hen waren er 50 jaar geleden tussen de 8000 en 10.000 ijsberen en in 2018 tussen de 21.000 en 28.000.

In de USA werd wel geluisterd naar de bèta wetenschappers. In 2017 hebben 300 bèta wetenschappers een brief  geschreven aan de regering van president Trump. Onder hen een  bekende naam als Lindzen, een gepensioneerde professor in de astronomische natuurkunde aan de MIT. (Massachusetts Institute of Technology, de beste technische universiteit in de wereld) In deze brief stellen deze wetenschappers dat de uitstoot van CO2 niet de oorzaak is van de opwarming van de aarde  en dat wind- en zonne-energie de meest inefficiënte en dure manier van energie opwekken is. Omdat het niet altijd waait en omdat de zon niet altijd schijnt,  heb je altijd een back up nodig.

Het gevolg was dat Amerikaanse regering zich terug trok uit de Parijse akkoorden. In 2015 hebben 174 van de  196 landen deze akkoorden ondertekend tijdens de klimaatconferentie van Parijs. Deze akkoorden houden o.a. in om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en dat er snel een einde moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een mooie klimaatconferentie op papier maar in werkelijkheid houden  veel landen  zich niet aan deze akkoorden. Rusland, Turkije en de USA hebben deze akkoorden niet ondertekend. China en India houden zich niet aan deze akkoorden en bouwen volop fossiele energiecentrales om hun snelgroeiende industrieën te voorzien van energie omdat wind- en zonne-energie  niet voldoende energie kunnen  leveren. Deze landen richten zich nu op thorium energie.

Triest voor de klimaat maoïsten in Den Haag  want een feit is dat veel meer dan de helft van alle uitstoot van CO2 op onze aarde gewoon door blijft gaan,

De energie transitie op ons eiland wordt een zinloze en dure onderneming, Het doel van deze transitie is dat Goeree-Overflakkee (ook heel NL) voor 2040  CO2 vrij  moet zijn. Waarom zinloos? Omdat de landen met de grootste economieën niet mee doen aan het verminderen van de CO2 uitstoot op moeder aarde.  Het verminderen van het kleine beetje uitstoot van CO2  van NL en van GO  helpt helemaal niks. Het symbool van deze zinloze strijd tegen CO2 is de windturbine. En daar hebben wij op ons prachtig eiland genoeg van.  Met dank aan de klimaat maoïsten in Den Haag.

Ook wordt deze transitie heel erg duur. Trek je knip maar open. Om alle huishoudens in NL en op GO aardgasvrij te maken, kost honderden miljarden euro’s. Per huis wordt een investering van om en nabij 30,000 tot 40,000 euro verwacht om over te stappen van aardgas naar aardwarmte. En de mensen met geld draaien op voor de sociaal en financieel zwakkere huishoudens. Gevolg is dat het u als huisbezitter veel geld gaat kosten en dat de energiebelasting omhoog gaat. Tel uit je winst.

Conclusie de strijd tegen de uitstoot tegen CO2 heeft geen enkele zin en  wordt een hele dure zaak.

Daarom heeft Groep Jan Zwerus tijdens de afgelopen  raadsvergadering van 6 juni tegen de startnotitie Energietransitie Warmte gestemd.

 

 

 

 

 
7 juni 2019


Ziekmakende slakken in Rockanje zijn dat in Oude-Tonge niet volgens wethouder Markwat

Voorzitter Dorpsraad Oude-Tonge met kluitje in het riet gestuurd

MIDDELHARNIS - Ben Musters maakte gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering donderdagavond 6 juni. Als voorzitter van de Dorpsraad van Oude-Tonge bracht hij de bezorgdheid van de bevolking over, omtrent de stort van staalslakken, die elders voor klachten zorgden. Ook vraagt hij om de dorpsraden niet als buffer te laten fungeren.Mutsers schetst van Oude-Tonge een geschiedenis als afvoerputje voor het eiland. “Plannen
voor een vliegveld, in 2010 is er opnieuw een vergunning aangevraagd voor een luchthaven voor ULV en MLA, daar was grote weerstand tegen vanuit de bevolking en is ook niet door gegaan.  Later werd Oude-Tonge geconfronteerd met een grote hoeveelheid windmolens in de omgeving, daarna uitbreiding kassencomplex, de waterstofopslag en nu met staalslakken.”

In een artikel in het Algemeen Dagblad op 7 mei, over de ziekmakende staalslakken, bleek dat er in Rockanje 24 bewoners last kregen van benauwdheid en astma en 84 paarden ziek door opstuivende stof. Via hetzelfde medium werd bekend dat de staalslakken naar Oude-Tonge zouden komen. Mutsers vraagt zich af of dit of dit soort klachten dan in Oude-Tonge uitgesloten zijn. Hij denkt van niet.


Mutsers constateert dat ondanks de controles van DCMR, op 4 mei, met code oranje, de staalslakken nog steeds niet zijn afgedekt. “Er is behoorlijk wat water uit de lucht gekomen en flink veel wind over het perceel, de stof waaide dan ook over de naast gelegen akkers. Ik heb een aantal foto’s meegenomen om te laten zien dat het echt uit de hand loopt.”

Buffer
Waar Mutsers ook echt van baalt is dat hij en zijn medebestuursleden van de dorpsraad, vaak als buffer fungeren tussen bewoners en gemeente. Vaak moeten ze berichtgeving over hun woonomgeving uit de krant vernemen.


Reactie wethouder

De reactie vanuit de gemeente is dat ze erop vertrouwen dat DCMR haar werk goed doet. Dat de regelgeving omtrent behandeling staalslakken wordt gecontroleerd en dat het niet werkbaar is om bijvoorbeeld nieuws over aangeleverde bouwmaterialen, die wettelijk zijn toegestaan, Naar de Dorpsraad te sturen.


Een ter zake kundige inwoner die een monster wilde nemen, werd geweigerd op grond van het feit dat het materiaal gevaarlijke stoffen zou bevatten. Een bouwer uit Oude-Tonge “Fijnstof is per definitie gevaarlijk. Wethouder Markwat verschuilt zich achter de DCMR, de bevoegde instantie. Maar hij blijft uiteindelijk verantwoordelijk.” 

 

 

 

 
6 juni 2019

’PVV had enorm succes kunnen zijn’

René Dercksen en Lucas Hartong zagen de PVV met pijn in het hart onderuitgaan tijdens de laatste verkiezingen: „De pit is eruit.”


https://www.telegraaf.nl/nieuws/2017824290/pvv-had-enorm-succes-kunnen-zijn?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_content=/MJzp4sKoJY


6 juni 2019

D-Day 2019, blijft wethouder Bruggeman zitten?

 

COLUMN - Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 gaat Vitale Kernen Goeree-Overflakkee kleur bekennen. Op de raadsagenda staan namelijk onder andere de onderwerpen: nota accommodatiebeleid G-O 2019-2023, nota vastgoedbeleid G-O 2019-2023 en last but not least de prestatiesubsidie 2019 SRGO.

 

Toen VKGO tijdens de vorige coalitie periode in de oppositie zat, heeft deze partij maar liefst 17 keer het wanbeleid van SRGO in raadsvergaderingen aan de orde gesteld. Vanaf mei vorig jaar maakt VKGO zelf deel uit van de coalitie en is VKGO-wethouder Bruggeman als portefeuillehouder verantwoordelijk voor onder andere accommodaties, accommodatiebeleid en SRGO.

 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 zal duidelijk worden of de fractie van VKGO uit gaat voeren wat ze haar kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar heeft beloofd; het oplossen van het SRGO-probleem. Of gaat VKGO net zoals de afgelopen twaalf maanden steevast het geval was, de oren weer laat hangen naar de SGP. En laten ze ook de komende jaren SRGO haar gang gaan.

 

Kortweg, hecht VKGO veel waarde aan het pluche van de coalitie of komt VKGO voor het eerst van onder het SGP-juk vandaan en kiest het voor de enige geloofwaardige oplossing; de eigen wethouder naar huis sturen en inzetten op een professioneel geleid sport- en accommodatiebeleid.

 

Donderdag 6 juni 2019: D-Day op Goeree-Overflakkee. Worden we bevrijd?

 

De politiek verslaggever
6 juni 2019


5 juni 20193 juni 2019
 

“Bedreiger burgemeester verward maar geen crimineel”

Vermeende bedreiger burgemeester reageert op artikel in AD

MIDDELHARNIS – Burgemeester Grootenboer deed aangifte tegen Florian v.d. W. wegens bedreiging. Woensdag staat hij voor de rechter, voor de vermeende bedreiging en voor het hebben van twee achtereenvolgende wietkwekerijen in zijn huis. Mensen die hem kennen vinden dat hij in tekst en woord heel verward overkomt.

Florian is geen onbekende voor de burgemeester en de gemeenteraad. Hij is al een tijd bezig om met gemeenteraadsleden te praten over zijn ideeën en over zijn jongerenpartij. Hij sprak al diverse malen in, bij de gemeenteraadsvergadering. Florian praat over liefde en medemenselijkheid. Maar ook over de noodzaak hier op het eiland, net zoals in vele andere gemeenten in Nederland, een coffeeshop te vestigen.

“Sorry ik moet jullie teleurstellen maar ik ben geen gevaarlijke meneer. Ze proberen me onschadelijk te maken. Waarschijnlijk omdat mijn verfrissende ideeën niet passen in hun originele vaarwateren.”

Florian begrijpt de harde opstelling van de burgemeester niet. Hij was zaterdag ook zeer ontdaan door de berichtgeving in het Algemeen Dagblad. “Ik heb mezelf nog nooit zo verloren gevoeld met wat ik vandaag meemaak.” Hij is eenzaam en voelt zich onbegrepen: “Waarom word je slecht behandeld door mensen, terwijl je goed voor ze probeert te doen?”

Er staat in de krant:  ‘Man dreigt burgemeester met bom raadszaal in te lopen’. “Maar er is nooit gedreigd of iets in de ik-vorm geschreven. Ik heb geen ouders meer en gebruik Facebook als een soort dagboek.” Florian zegt op Facebook letterlijk te hebben gezegd: “Dat het erop lijkt dat ze in hun raadszaal enkel luisteren als iemand met een bom binnen komt lopen.” Niet handig en zeker niet slim, in een tijd dat regelmatig bestuurders worden bedreigd door criminelen. Hoewel het hebben van een wietkwekerij volgens de Nederlandse wetgeving een criminele activiteit is, vinden de mensen die Florian kennen hem geen crimineel, maar meer een verwarde man, die hulp nodig heeft.
2 juni 2019
 

Sprookjeseiland deel 2: Wensdenken

COLUMN - In 2013 bedacht de toenmalig wethouder dat zeven gemeentelijke accommodaties ‘heringedeeld’ zouden moeten worden. Zijn wens was dat er een beheerorganisatie gevormd zou worden die door bestuurskracht, daadkracht, vakkennis en verbondenheid met de eilandelijke bevolking op een professionele wijze deze accommodaties zou gaan exploiteren.
 

Helaas beschikt SRGO, de organisatie die de wens van de wethouder in vervulling had moeten laten gaan, niet over de gehoopte bestuurskracht, daadkracht, vakkennis en is er geen enkele verbondenheid met de eilandelijke bevolking. Een serie calamiteiten, absurd hoge ziekteverzuim cijfers, tegenvallende exploitatieresultaten en teruglopende bezoekersaantallen geven aan dat zowel de directie als het bestuur van SRGO niet in staat zijn om de verwachtingen die je van een professionele organisatie mag hebben waarmaken.
 

In het jaarverslag van 2017 geeft SRGO toe dat er sprake is van een exploitatie tekort en dat de prestatieafspraken met de gemeente niet gehaald zijn. Of de gemeente het exploitatietekort maar even bij wilde betalen en de subsidie voor de jaren na 2017 structureel wilde verhogen. Nu, in 2019, blijkt SRGO wederom in financieel zwaar weer beland te zijn. Na het ontvangen van een extra subsidie voor aanpassingen aan de technische installatie van zwembad de Staver (40.000 euro boven op de reguliere subsidie) ruim een jaar geleden vraagt SRGO het gemeentebestuur nu om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie van 160.000 euro per jaar! Let wel, een organisatie die zijn afspraken structureel niet nakomt, vraagt nu om extra geld. Hoe gek zou het gemeentebestuur zijn? Zou het gemeentebestuur écht denken dat SRGO in de toekomst de verwachtingen gaat waarmaken, of blijft het bij een wens?

En dan nu ook nog het gedoe over de zondag openstelling van zwembad Zuiderdiep. Houdt het dan nooit op!?


Het gemeentebestuur zal toch wel ééns wakker schrikken en stoppen met wensdenken? Er is hier namelijk sprake van een sprookje; Rupsje nooit genoeg. Helaas zal het rupsje zich echter nooit ontpoppen tot een prachtige vlinder.

 

De politiek verslaggever31 mei 2019

Man dreigt burgemeester met bom raadszaal in te lopen

Een 26-jarige Sommelsdijker heeft burgemeester Ada Grootenboer gedreigd met een bom de raadszaal van de gemeente Goeree-Overflakkee in te lopen. Hij was waarschijnlijk boos omdat de gemeenteraad geen coffeeshop wil toestaan. De man staat voor zijn dreigement woensdag voor de rechter.


https://www.ad.nl/voorne-putten/man-dreigt-burgemeester-met-bom-raadszaal-in-te-lopen~aa2d8a27/


31 mei 2019

Zo gooi je als onafhankelijk wetenschapper je reputatie te grabbel

Als commissaris van pesticiden-producent Syngenta schaadt Louise Fresco haar reputatie als onafhankelijk wetenschapper, schrijft Thijs Broer. Dat krijg je ervan, als je de grens tussen de universiteit en het bedrijfsleven vervaagt.


http://https://blendle.com/i/vrij-nederland/macht-op-vrijdag-zo-gooi-je-als-onafhankelijk-wetenschapper-je-reputatie-te-grabbel/bnl-vn-20190531-2b411b66?utm_medium=facebook&utm_campaign=social-share&utm_source=blendle&fbclid=IwAR3uqERpya7Z5T2v6nb_AFFdKkGxw6qUlHmL6xTEDz5DBV4IaNzNboJ9yOs&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZuLTIwMTkwNTMxLTJiNDExYjY2In0%3D


30 mei 2019

We hebben de landelijke media weer gehaald

Vitale Kernen laat zich mangelen door SGP
28 mei 2019

22 mei 2019

Wethouder Bruggeman kopje onder
 

COLUMN - VVD Staatssecretaris Harbers is gisteren afgetreden na het verdoezelen van cijfers uit rapporten over asielzoekerscentra. De gehele Tweede Kamer vindt het juist dat Harbers hiervoor opstapt omdat er op vertrouwd moet kunnen worden dat bestuurders eerlijk zijn, ook als de boodschap niet prettig is.
 Wethouder Bruggeman lijkt hetzelfde lot te ondergaan. Ook hij heeft cijfers verdoezeld en heeft hierdoor de gemeenteraad niet volledig en onjuist voorgelicht. Hij is dus niet betrouwbaar en moet zijn conclusie trekken, net als staatssecretaris Harbers.

 

Toen klokkenluider John Albrechts na een aantal ernstige calamiteiten een aantal maanden geleden, vijf achtergehouden onderzoeksrapporten van zwembad de Staver openbaar maakte, deed Bruggeman net of zijn neus bloedde en maakte de gemeenteraad wijs dat het allemaal wel meeviel met de gevaren voor de volksgezondheid in de Staver. De wethouder had de raad toen eerlijk moeten informeren en direct op moeten treden tegen het wanbeleid van directie en bestuur van SRGO.
 

SRGO was in januari 2017 de reden van het opstappen van toenmalig VVD wethouder Trouwborst. Het voortdurende wanbeleid van SRGO zorgde er in 2018 voor dat ook voormalig CU wethouder de Jong van het politieke toneel moest verdwijnen en in 2019 gaat wethouder Bruggeman van Vitale Kernen kopje onder door het SRGO dossier. Wie wordt het volgende slachtoffer?
 

 

De politiek verslaggever
21 mei 2019
 

Opsporing verzocht

 

Posters Partij voor de Dieren wederom verwijderd

 

COLUMN - De Partij voor de Dieren is voor de tweede achtereenvolgende maal geconfronteerd met de manische verwijderaar van haar verkiezingsposters. Eerst bij de Provinciale Staten verkiezingen en nu dan bij de Europese Parlementsverkiezingen.

 Volgens een woordvoerder van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat het om een blanke man tussen de 20 en 60 jaar. De man is zeer waarschijnlijk woonachtig in Menheerse. “De man, geplaagd door een ernstig tekortschietend reproductieapparaat  compenseert dat tekort, door het dwangmatig verwijderen van posters van de Partij voor de Dieren.”

 

Een raadslid, dat anoniem wenst te blijven, is er van overtuigd dat het hier gaat om een godsdienstwaanzinnige die zich ten onrechte beroept op de Bijbel. Met name op het Oude Testament dat vaak wordt gezien als een extreem dieronvriendelijk boek. Voornamelijk vanwege de dieroffers die joden moesten brengen.  

 

“De dader weet kennelijk niet dat de Bijbel uitermate diervriendelijk is. Immers de Bijbel biedt in de persoon van David een voorbeeld van iemand die van zijn schapen hield. Er is hier sprake van dierenrechten waaruit blijkt dat God zelf zich bekommert om alle dieren,” aldus het christelijke raadslid dat anoniem wenst te blijven. “We hebben een donkerbruin vermoeden dat de dader onder ons is en we gaan binnenkort met hem persoonlijk het gesprek aan.” 

 

Frans Evers
20 mei 2019

Sprookjeseiland (aflevering 1; SRGO)

COLUMN - Goeree-Overflakkee is een eiland waar sprookjes en werkelijkheid door elkaar lopen. Inwoners en raadsleden die lastige vragen stellen, worden op dit sprookjeseiland ‘vakkundig’ de mond gesnoerd.
 

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 16 mei werd, zoals de afgelopen twee jaar wel vaker gebeurde, weer langdurig gesproken over het wanbeleid en de bizar slechte bedrijfsvoering van SRGO. Onduidelijke prestatieafspraken en steeds verder oplopende financiële tekorten, blijven het gemeentebestuur bezighouden. Om nog maar te zwijgen over de nog steeds voortdurende kwaliteitsproblemen in zwembad de Staver…Verhoging subsidie
Raadslid Henk van der Meer (Eiland van Vrijheid) wilde tijdens de behandeling van het verzoek van SRGO om de jaarlijkse subsidie voor de zoveelste keer te verhogen, een vraag stellen  aan verantwoordelijk wethouder Bruggeman. Hij wilde weten wat de stand van zaken was wat betreft de voortgang van het traject naar een veilig zwemklimaat in zwembad de Staver. Maar hij werd, zoals wel vaker in dit dossier is gebeurd, op een strenge manier de mond gesnoerd door de burgemeester. De werkelijkheid mag namelijk absoluut niet aan het licht komen en de gemeenteraad moet vooral in de sprookjes van SRGO blijven geloven.


Hetze
En dat de gemeenteraad nog steeds in sprookjes gelooft, bleek enkele maanden geleden, toen de lange reeks van ernstige calamiteiten in zwembad de Staver besproken werd tijdens een raadsvergadering. Een VVD raadslid sprak toen over een hetze tegen de Staver. Want er was volgens haar niets aan de hand. De dochter van het raadslid had recent nog gezwommen in de Staver en zij had nergens last van gehad. En dus zou het veilig zijn om te zwemmen in de Staver, volgens het VVD-raadslid.


Het betreft hier echter een Trumpiaanse uitspraak, die vergelijkbaar is met de uitspraak: “Ik reis al twintig jaar dagelijks over de N59 en ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Deze weg is dus veilig.” Het zoveelste sprookje dus.


Griepgolf
Een SGP-raadslid toonde via sociale media aan, ook nog steeds in sprookjes te geloven. Hij meldde dat de kwaliteitsproblemen in de Staver wel eens te maken zouden kunnen hebben met de een heersende griepgolf. In werkelijkheid duurt een griepgolf ongeveer tien weken, de kwaliteitsproblemen in de Staver duren echter al zo’n acht jaar.


Nattigheid
Toch zijn er raadsleden die enigszins ‘nattigheid’ voelen bij het sprookje over de Staver. Zo liet een CDA-raadslid uit Oostflakkee één van haar kinderen het afgelopen jaar zwemlessen volgen in de Gooye in Dirksland (en reed dus voor elke les de Staver voorbij). De fractievoorzitter van VKGO uit Sommelsdijk heeft zijn dochter vriendelijk maar dringend verzocht niet met haar kinderen in de Staver te gaan zwemmen. En de voormalig fractievoorzitter van het CDA, eveneens uit Sommelsdijk, liet zijn kind wekelijks zwemlessen volgen in het zwembad in Numansdorp.


Conclusie
Door geen enkele actie te ondernemen tegen de falende bedrijfsvoering van SRGO, lieten en laten deze politici in werkelijkheid de kinderen van andere ouders dus wél gewoon zwemmen in de Staver en doen ze hélemaal niets om de levensgevaarlijke situatie op te lossen. Wat een gruwelsprookje!

 

De politiek verslaggever

 
19 mei 2019


Blijven ze nou aan de gang?

De maandelijkse verhuizing van mens en materieel tussen Brussel en Straatsburg kost maar liefst 10 miljoen euro per keer. Daar krijg je toch het heen-en-weer van? Wij willen dat deze geldverslindende en milieuvervuilende praktijken stoppen! Stem 23 mei Partij voor de Dieren.

https://www.facebook.com/PartijvoordeDieren/videos/341430000065456/
19 mei 2019


Anti-homoseksualiteitbehandeling? Echt!

https://www.youtube.com/watch?v=5L_iU1W1RNU18 mei 2019


Zwembad Zuiderdiep voolopig nog niet open op zondag

Water heeft ook rust nodig

Hoe kan je de zaak traineren en het al je bewoners onmogelijk maken om te genieten op zondag van een prachtig buitenbad? Komen met een verhaal over water dat ook behoefte heeft aan een rustdag.

https://youtu.be/weN_OwkRuxA17 mei 2019


Het is nog steeds niet veilig jongens!

Voorzitter KNVB: Clubs raden spelers af om uit de kast te komen


https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/voorzitter-knvb-clubs-raden-spelers-af-om-uit-de-kast-te-komen~a85aca2e/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190517&utm_userid=&ctm_ctid=7334b119f927b4caee35c80be2264a9e17 mei 2019

Homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet herdenkingswaardig in Ouddorp

 

COLUMN -  Enkele dagen voor de Dodenherdenking kreeg het bestuur van de belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee van de oranjevereniging van Ouddorp te horen dat er uit hun naam geen bloemstuk gelegd mocht worden bij de Dodenherdenking. “We mochten wel een bloemstuk leggen als individu, maar niet als stichting omdat niet genoeg mensen in Ouddorp dat deel van de geschiedenis kennen,” liet bestuurslid Lennart van Dam van Gay op Flakkee weten.
 


 

Dit is echt gebeurd! Dit is geen nepnieuws. Voor alle mensen op Goeree-Overflakkee die het nog niet wisten: Behalve de zes miljoen Joden, waren zigeuners als de Roma, de Sinti en de Lalleri, de communisten, de vrijmetselaars, de Jehova’s Getuigen, de mindervaliden en de homoseksuelen doel van de vernietigingsdrift van de nazi's.

 

In tegenstelling tot Ouddorp kent Amsterdam wat betreft de homoseksuele slachtoffers wel zijn geschiedenis: Rond het Amsterdamse homo-monument wordt iedere vierde mei weer het homoleed van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Onderdrukking en vervolging sloegen toen diepe wonden in de homogemeenschap.  Honderden mensen komen jaarlijks op 4 mei naar het Homo-monument bij de Westerkerk in Amsterdam om daar de homoseksuelen te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord.

 

In 1995 hield schrijfster Karin Spaink aldaar een toespraak: ‘Het heeft lang geduurd’, aldus Spaink, ‘voordat het besef doorbrak dat de vervolging van homoseksuelen een bloedserieuze zaak is geweest en grote schade heeft aangericht, en nog langer voordat men begreep dat het wegmoffelen van juist deze vervolging verband hield met de nog altijd voortdurende discriminatie.’

 

Er is in Ouddorp dus kennelijk nog steeds sprake van een voortdurende, diepgewortelde discriminatie van homo’s. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stelde de partijvoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos,  de volgende drie vragen: 1) Wat vindt het college van deze gang van zaken? 2) Welke acties gaat het college ondernemen om te voorkomen dat volgend jaar mensen of groeperingen worden uitgesloten om tijdens de plechtigheid hun medeleven te betuigen? 3) Krijgen Oranjeverenigingen van de gemeente subsidie om de dodenherdenking te organiseren?

 

Op die laatste vraag liet burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman weten dat een aantal jaren geleden is besloten om over te gaan op een faciliterende rol in plaats van een organiserende. “Vanuit de gemeente krijgen de organisaties € 500,- per herdenkingsdienst om de organisatie te kunnen bekostigen,” vertelde ze. “Ook wil ik laten weten dat ik samen met wethouder Bruggeman en beide partijen, zowel de oranjevereniging als Gay op Flakkee, in gesprek ga om te kijken hoe dit nu werkelijk is gegaan en dat we gaan proberen hier uit te komen. Maar laat duidelijk zijn dat het college vindt dat geen enkele groep uitgesloten mag worden bij een herdenking.”

 

Dat laatste is dus niet duidelijk. De oranjevereniging van Ouddorp - die voor Dodenherdenking gefinancierd wordt met overheidsgeld - bestaat het om Stichting Gay op Flakkee te weigeren een bloemstuk neer te leggen tijdens de Dodenherdenking. Hoe homofoob kun je zijn? Nog niet zo lang geleden vroeg Petra ’t Hoen van de PVDA om de status Regenbooggemeente aan te vragen (Nederland heeft 53 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen).

 

Een grote meerderheid van de raadsleden vond dat toentertijd niet nodig. ‘Hier op Goeree-Overflakkee maken wij geen onderscheid!’ Oranjevereniging Ouddorp laat zien dat er op het eiland wel onderscheid wordt gemaakt. Precies daarom is het hijsen van de Regenboogvlag - met de daaraan verbonden normen en waarden - op heel Goeree-Overflakkee heel hard nodig. Maar ja, krijg zo’n cultuuromslag maar eens voor mekaar met een gemeente waar de SGP de homofobe scepter zwaait!

 

Frans Evers
16 mei 2019
 

Kippenbedrijf van duizelingwekkende proportie, gestimuleerd door de EU

Oekraïne Europa wil werken aan duurzame landbouw. Waarom stimuleert de Europese Unie dan de mega-kippenstallen van het Oekraïense MHP?


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/11/bio-industrie-aan-de-buitengrens-a395988115 mei 2019

Een feest……. voor wie dan  ?

 

Deltawind uit Oude-Tonge (!!) is samen met Zeeuwind de bouwer van het gigantische windmolenpark De Krammer, heel dicht tegen Oude-Tonge aan. Trots en stoer verkondigen deze organisaties al heel lang in perspublicaties en op internet, dat dit park het “grootste burgerinitiatief” is van Nederland. De 34 turbines hebben een “ashoogte” van circa 120 meter en een “tiphoogte” van ca. 180 m. Het totaal vermogen bedraagt 102 MW.
 De ontwikkelaars hebben het in vooral de perspublicaties heel graag over het feit, dat de opbrengst groot genoeg is om ca. 100.000 huishoudens te voorzien van windenergie. Hiermee wordt toch vooral de suggestie gewekt, dat wij met z’n allen trots en blij moeten zijn met de bouw van dit park als bewoners van, vooral, Goeree-Overflakkee, want stel je eens voor: 100.000 huishoudens !!  Dat is me nogal wat.

 

Waar meestal expres weinig aandacht aan wordt besteed (bewust verzwegen misschien ??)  is het feit dat de energie niet naar 100.000 huishoudens gaat, maar naar vier hele grote bedrijven. Deze bedrijven zijn AKZO Nobel, Google, DSM en Philips.
 

Nou kun je natuurlijk als enthousiaste windenergie-fan redeneren, dat dat niet belangrijk is, want groene stroom voor bedrijven is “ook best” heel belangrijk en is “ook best” een grote bijdrage aan een beter milieu enz. enz.  Maar wat mij in deze absoluut niet lekker zit, zelfs tegen staat, is het feit dat duizenden bewoners van Oude-  en Nieuwe-Tonge worden opgezadeld met vele tientallen heel hoge windmolens, met horizonvervuiling, met geluidsoverlast en slagschaduwen, met een verpeste Krammer en ga zo maar door, terwijl door Deltawind continu de suggestie wordt gewekt dat de opgewekte energie naar huishoudens gaat.  Maar nee, het gaat naar giga bedrijven, naar bedrijven met omzetten en winsten van honderden miljoenen. En die bedrijven gaan mooi weer spelen met deze ingekochte energie. Maar ze doen er verder geen sode….. voor .
 

Als deze energie voor de bedrijven eventueel meer kost dan fossiele energie, dan doen ze gewoon de prijzen omhoog en klaar is kees. En in hun (sociale) jaarverslagen rammen ze zichzelf op de borst, omdat ze “zo groen” zijn. Kijk ons eens !
 

Op hun eigen bedrijfsterreinen zou plaats zijn voor bij elkaar 34 windmolens, of anders zouden ze goed kunnen zorgen voor terreinen met minder overlast voor de omgeving. Of ze zouden kunnen zorgen voor een hogere prijs voor die energie en dus een veel grotere compensatie voor mensen, die dagelijks (heel veel) last hebben van die enorme masten. Maar die bedrijven zijn niet sociaal. En ze hebben geen van de vier iets te maken met G-O, laat staan met Oude- of Nieuwe-Tonge. En er wordt heus wel “gecompenseerd”. Vraag het maar aan de actievoerders van de “Mallemolens”. Per jaar gaat er € 100.000,-- via een stichting naar 3 gemeentes: Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Aanvragen uit die gemeentes, specifiek uit omliggende dorpen, worden beoordeeld door die stichting. Die krijgen allemaal € 25.000,-- per jaar. Dat lijkt veel, maar dat stelt niks voor. Het is een schijntje van wat eigenaren van de gronden, waarop de molens worden gebouwd, ontvangen. En dan krijgen de twee dorpen, die echt alle last van de molens hebben geen voorrang en krijgen niet “meer”. Niet echt eerlijk, want Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben gezorgd voor plaatsing tegen G-O aan, zo ver mogelijk weg van hun eigen dorpen. In Bruinisse moet je bij wijze van spreken een verrekijker gebruiken om ze te kunnen zien. Maar de inwoners van dat dorp ontvangen net zo veel als die van Oude- en Nieuwe Tonge.

 

Over de plaats van de molens valt trouwens nog wel (veel) meer te zeggen. De actievoerders van Mallemolens hebben gevraagd plaatsing langs de N59 als alternatief te onderzoeken. De gemeente G-O heeft een bureautje gevraagd dat te onderzoeken. Waarschijnlijk stond al in de onderzoeks-opdracht dat de uitkomst negatief moest zijn. In een vloek en een zucht kwam er een flutrapportje met als conclusie, dat het echt niet kon. Goh,  hoe kan dat nou ?


Belangrijkste afwijzingsgronden kort door de bocht: natuur en te dicht bij de weg. Plaatsing in de Krammer: natuur (eilandjes met natuurlijke begroeiing , daar ooit gemaakt voor natuurontwikkeling en voor de vogels. Maar geen Natura 2000, want als je Natura 2000 bent, dan ben je “elite-natuur” en anders maar gewoon “volks-natuur”  en dicht bij de weg (als je van Bru naar Oude-Tonge rijdt kun je de windmolen vanuit je auto bijna aanraken).

 

En dan nu dus een feestje vanwege de “feestelijke opening” van het Krammer windpark. In goed Nederlands, het Krammer Fest geheten. In de uitnodiging staat dat Zeeuwind en Deltawind alle omwonenden graag uitnodigt om deze feestelijke opening samen te vieren. Natuurlijk is de uitnodiging gedrukt op een groep papiertje. Groen, u weet wel : Van je groen en geel ergeren.


Er vinden “diverse activiteiten” plaats, bijv. Zeeuwse foodtrucks, een Zeeuwse DJ, Zeeuwse bands, allemaal speciaal gecontracteerd om de blijde gasten op het festival uit Oude- en Nieuwe Tonge te vermaken. Of zouden de organisatoren wellicht stiekem rekenen op minder enthousiasme bij de bewoners van Oud- en Nieuwe Tonge, maar wel meer uit Bruinisse, Oosterland enz. ?

 

Ik vind ’t eigenlijk een ultieme vorm van mensen pesten. Je vraagt Willem Alexander de officiële opening te verrichten. Die doet dat omdat het gaat om “het grootste burgerinitiatief” van Nederland, samenwerking van twee coöperaties en een echt hollands project. Niemand zal hem hebben verteld over de bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge. En waar hij woont heeft hij nooit last van windmolens. Eigenlijk zouden de bewoners met grote spandoeken hun mening kenbaar moeten maken, maar dat gaat met het gedweeë en godvruchtige volk van G-O natuurlijk niet gebeuren.


En je geeft een “gratis feestje” (dat gaat toch gewoon af van de centen die ook aan compensatie besteed hadden kunnen worden), je krijgt een paar honderd koningsgezinden, resp. jeugdige discogangers, je maakt foto’s, je plaatst leuke persberichtjes met die foto’s en je hebt het weer voor elkaar. Einde protesten (de PvdA vindt het feestje nu al leuk), einde ruimhartige compensatie en voor minimaal 20 jaar de leefbaarheid en de schoonheid van de omgeving van de twee dorpen naar de knoppen.


Hoe maak ik “mijn idealen” waar over de ruggen van anderen en hoe strooi ik daarna nog volop zout in hun open wonden.


Voor het antwoord op die vragen: neem contact op met Deltawind, Zeeuwind.

 

Stekelpaardje

 14 mei 2019
13 mei 2019
 

Karbaat zaad van de bovenste plank

 

Dokter Jan Karbaat had een Bijbelse missie

 

COLUMN - Jan Karbaat was een Nederlandse arts die gespecialiseerd was in kunstmatige inseminatie met eigen donorzaad. Hij is vooral bekend geworden doordat hij regelmatig - tegen de regels in - zijn eigen sperma doneerde, waardoor hij de biologische vader is van mogelijk honderden kinderen.  

 

Grote handen met brede nagels en een zichtbare overbeet kenmerken de afstammelingen van dokter Karbaat. Hoewel veel inwoners van Goeree-Overflakee gezegend zijn met grote handen en in sommige gevallen een overbeet, is niet bekend of Karbaat ooit zijn zaad heeft geloosd op Goeree-Overflakkee.

 

In feite handelde Karbaat als eigenzaaddonor volgens de Bijbelse normen. Hij kon niet anders. Immers geen kinderen willen verwekken was een zware zonde in het oude Israël omdat het afdeed aan de kracht van de stam. In orthodox christelijke kringen wordt veelal het accent op de verspilling van het eigen zaad gelegd als aanleiding voor Gods toorn.

 

Leviticus hoofdstuk vijftien gaat over de seksuele vloeiingen in diverse situaties. Zo legt Leviticus 15:16 uit hoe de mannelijke masturbant na een zaadlozing moet handelen: het gehele lichaam met een desinfecterend middel baden en alles waarop de zaaduitstorting terecht is gekomen grondig met een harde borstel reinigen.

 

In de wandelgangen liet Leviticus weten dat men met deze zelfbevlekking ernstig gezondheidsrisico’s liep. Zo zou deze eenzame ontucht onder meer acne, haaruitval, onvruchtbaarheid, blindheid en lage rugklachten veroorzaken. Om deze risico’s te voorkomen is het niet alleen nuttig maar vaak raadzaam de hulp in te roepen van een christelijke ouderling en bij hem bemoediging te zoeken. Timotheüs 2:2-4.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Evers

12 mei 2019
 

Dominee bezwangert getrouwde vrouw

 

Wie heeft zaad aan de handen?!

 

COLUMN - De gemoederen in Veenendaal zijn flink opgeschud. Een dominee van de gereformeerde kerk in de zogenoemde ‘Bible Belt’ is behoorlijk over de schreef gegaan. In een biecht aan de kerkraad onthulde de voorganger dat hij zeer wel mogelijk een getrouwde vrouw zwanger heeft gemaakt.

 In de gelovige plaats is de pastorale zaadlozing inmiddels het gesprek van de dag. “Ik vind wel dat hij op non-actief moet worden gesteld”, aldus een inwoner tegen Hart van Nederland. “Dat ligt lastig hier in Veenendaal.” Een andere bewonder vindt de ophef een tikkeltje overdreven. “We storten allemaal wel eens wat zaad buiten de pot. Moet je dan iemands eikel eraf gaan hakken? Ik vind van niet.”

 

Er heerst in protestantse kringen grote verdeeldheid. De zoveelste splijtzwam in het protestantisme. De ene partij zegt dat alle zaad van boven komt en de andere partij zegt dat alle zaad van onderen komt. Ze vechten en beschuldigen elkaar van zaad aan de handen te hebben.

 

De kerkcommissie laat momenteel een diepgaand onderzoek doen door het landelijk bestuur. Nico Belo, secretaris van de kerkraad hoopt binnen twee weken de resultaten te ontvangen. “Er wordt precies gekeken naar wat er met het zaad is gebeurd en hoe dat is gegaan.”

 

De dominee zelf zegt dat het in deze om een donatie gaat. Secretaris Nico Belo wacht het onderzoek af. “Was hier sprake van een voor- of nazanger? Of werd er helemaal niet gezongen en ging de dominee voor het zingen de kerk uit? Een onbevlekte ontvangenis, dat  zou ook nog kunnen. Zeker is dat we in deze van doen hebben met kwaad zaad.”

 

Navraag bij de bezwangerde vrouw leert dat er geen sprake was van een volledige penetratie: “De knuppel kwam maar voor de helft uit de zak. Net als het geval bij Winnetoe, gleed bij mij het zaad ook maar voor de helft naar binnen toe.”

 

Frans Evers


12 mei 2019

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk

Deze week: Borstvoedingsbank

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/toch-heb-ik-wat-twijfels-bij-die-babyroze-borstvoedingsbank~b8bac28f/

12 mei 2019

Europa werkt fraude in de hand

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei verenigden 63 journalisten van 35 media uit alle 28 EU-landen (plus Zwitserland en Noorwegen) zich onder de noemer #GrandTheftEurope om een grote doorlopende roof in kaart te brengen en aan de kaak te stellen: de btw-fraude. Op jaarbasis is daarmee nu zo’n 50 miljard gemoeid;


https://www.ftm.nl/artikelen/grand-theft-europe-de-gestolen-btw-miljarden?share=1

https://www.youtube.com/watch?v=syVERYn8JIY&fbclid=IwAR0duDa6ZruXfoPJoUau6osFJdUiba_t93ljtKxHxsL-kjJF0-livH9fYyY
12 mei 2019
 

Verkeerd beeld van verkrachters

"Daarom zeg ik altijd: je kunt beter ’s nachts door het park fietsen dan de deur open te doen voor je ex-vriendje. Meer vrouwen worden verkracht door hun ex-lief dan door een onbekende."

"De meeste slachtoffers werken wel mee – wat een perfect normale reflex is – want je wil overleven. Precies door die oerangst denk je: ‘Ik kan er maar beter voor zorgen dat het zo snel mogelijk voorbij is, met de minste verwondingen’.”

"Mijn laatste onderzoek, naar mijn meetinstrument, toonde aan dat 80 procent van de echte aangiftes was geseponeerd. Dat is geweldig veel.”

https://www.topics.nl/-we-zitten-als-samenleving-met-een-onrealistisch-beeld-van-verkrachting-a12634640demorgen/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/12 mei 2019
 

Onschuldige bomen
 

Bert Wagendorp in de column: We moeten anders gaan denken, en niet blijven steken in de voordehandliggende oplossingen van dertig jaar geleden, willen we dit kwetsbare land niet naar de ratsmodee helpen en omvormen tot een keurig verkeersparadijs.

Die bomen staan er prima en doen geen vlieg kwaad. Laat ze staan, verdomme.


https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bomen-kunnen-we-in-alle-objectiviteit-vaststellen-lopen-niet-tegen-auto-s-aan-auto-s-rijden-wel-tegen-bomen~be6c9089/
12 mei 2019


Schrappen uit Kieswet van het woord 'mannelijke' reden voor feestje

"Ik maakte uit liefde voor de politieke geschiedenis van Nederland een theatervoorstelling over Suze Groeneweg, de eerste vrouw die al in 1918 in de Tweede Kamer werd gekozen, een onderwijzeres uit Rotterdam. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen, maar wel gekozen worden."

https://www.topics.nl/schrappen-uit-kieswet-van-het-woord-mannelijke-weer-reden-voor-feestje-a12561505trouw/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/

10 mei 2019

Partij tegen de burger

https://www.youtube.com/watch?v=jdoU8A7OKfg&fbclid=IwAR0dB9ldbtN_U8EeAWqg-F_XbsYaNjuHyUW131A4ILkDqLsy4W_bvUtj7ME


10 mei 2019

Landelijke ophef over satirisch filmpje van de SP

Socialist Frans Timmermans krijgt ruim 1000 euro per dag!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lBkOKd1MbGY&feature=youtu.be


8 mei 2019


'Gij zult niet begeren uws naasten vrouw'


Biecht: dominee bezwangert getrouwde vrouw


https://www.telegraaf.nl/nieuws/3552748/biecht-dominee-bezwangert-getrouwde-vrouw?utm_source=telegraaf&utm_medium=newsletter&utm_campaign=telegraaf_update_b&utm_content=Vandaaginhetnieuws+artikel+1+rechts_Biecht+dominee+bezwangert+getrouwde+vrouw&utm_term=20190508120007_update_b&EMAIL_SK=SK58181318 mei 2019

Het is een beginnetje

https://www.haarlem.nl/nieuws-centrum/rijker-insectenleven-door-maand-niet-maaien/


8 mei 2019

Het is tijd voor een wereldwijde CO2 belasting

De reden dat VN-klimaatconferenties blijven mislukken is eenvoudig: hun agenda's – die zich concentreren op vrijwillige, kwantitatieve doelen – zijn fundamenteel ondermaats.


https://www.duurzaamnieuws.nl/het-is-tijd-voor-een-wereldwijde-co2-belasting/


6 mei 2019
 

Bevrijdingsfeest
 

 

Wat vieren we op 5 mei?

 

COLUMN - Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië. Dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog vol geweld en onderdrukking. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

 

Op de Bevrijdingsfestivals staan we samen stil bij dit gegeven, tijdens verschillende momenten en activiteiten. Om te vieren dat we vrij zijn, en om steun te betuigen aan hen die dat niet zijn. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft vorm aan herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Alle 14 officiële bevrijdingsfestivals worden in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.

 

Door heel Nederland werd de bevrijding gevierd. Dus ook Goeree-Overflakkee stond gisteren bol van de activiteiten. Ondanks dat 5 mei dit jaar op een zondag viel. Ondanks de oproep van de landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen. Via onderstaand gedicht (In het Spoor, mei 2019) trachtten de gereformeerden het Bevrijdingsfeest op 5 mei op Goeree-Overflakkee te boycotten:

 

Bevrijding herdenken, maar Gods Dag ontheiligen?

Wij gedenken nog wel nationaal degenen die hun leven in de vijfjarige oorlog  met Duitsland hebben gegeven;

 

Maar wat werkte het uit? Wat hebben we geleerd?

Hebben we verstaan wat Hij ermee heeft bedoeld?

Of moet het gelden: geslagen en geen pijn gevoeld?

Wat is de dank voor de herwonnen vrijheid geweest?

Grote brooddronkenheid, festivals, ja, feest op feest.

Zeker nu 5 mei op Gods dag valt, moeten we vrezen,

dat de ontheiliging van de heilige dat ernstig

zal vrezen.

 

 

Ondanks de refo-boycot was het Bevrijdingsfeestfeest op het Diekhuusplein in Middelharnis een enorm succes. Dit Bevrijdingsfeest waar de inwoners van Goeree-Overflakkee massaal aan deelnamen bewees maar weer eens waar een kleine gemeente groot in kan zijn! Bedankt Burgemeester en Wethouders voor dit onvergetelijke Feest van de Vrijheid!

 

Frans Evers

 3 mei 2019

Je weet niet wat je leest. Is dit echt?
 

Verzet u tegen de diversiteitstraining

02 mei 2019 06:23

 

Beste medewerkers van de gemeente Utrecht,

U heeft in de pers kunnen lezen, dat u binnenkort wordt geholpen aan uw vooroordelen. Het gaat om de vooroordelen die u heeft ten opzichte van mensen met een andere huidskleur, een andere religie, een andere geaardheid, mensen met een handicap of mensen die er gewoon anders uitzien. Wethouder Linda Voortman (GroenLinks) heeft daartoe een plan de campagne  ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het actieplan staat dat u de komende maanden op cursus gaat om van uw vooringenomenheid af te komen. Uw gedrag en denken zullen worden aangepast aan de normen die divers en inclusief samenleven nou eenmaal van ons vraagt.

Misschien denkt u dat u geen vooroordelen heeft of dat u een opvoeding genoten heeft en omgangsnormen bezit, die u weghouden van discriminatoir gedrag, maar ook dan is deze cursus zeer aan u besteed. 

Sterker, de training is juist toegesneden op de vooroordelen waarvan u niet eens weet dat u ze heeft. Wethouder Voortman weet wel beter en u zult eens zien wat u gedachtenloos allemaal heeft opgeslagen als u bewust wordt gemaakt van uw onbewuste vooroordelen. 

U bent niet de eerste – en ook zeker niet de laatste – die op diversiteitstraining gaat. Sinds het fenomeen enkele jaren geleden is komen overwaaien uit Amerika zijn duizenden werknemers in ons land u al voorgegaan.

Diversiteit en inclusie zijn inmiddels een miljarden business in Amerika en ook de bureautjes in ons land, die zich gespecialiseerd achten in deze materie, boeren goed. Zij profiteren van de tijdgeest en verkopen het bedrijfsleven en de overheid dag in dag uit de 'noodzaak' van deze trainingen.

Bedrijfsadvocaten in Amerika kopen met diversiteitstrainingen rechtszaken af waar werknemers mee dreigen als zij zich ongelijk behandeld voelen. En de cursussen doen het goed in de publiciteit.

Zo wist koffieketen Starbucks vorig jaar een viraal schandaal van (mogelijk) discriminatie ten goede te keren door 175 duizend werknemers tegelijk op een 'racismebewustzijnscursus' te sturen. Op die dag gingen 8000 filialen een halve dag dicht.

Een gebaar van goede wil. Cursuskosten worden geraamd op 21 miljoen dollar. Gederfde inkomsten door gesloten filialen: 12 miljoen dollar. Totaalbedrag dus: 33 miljoen dollar. Maar dan heb je ook wat, hoor ik u denken.

Ik ga u telleurstellen. Alle studies die in de Verenigde Staten zijn gedaan naar de effectiviteit van trainingen om vooroordelen aan te pakken tonen een grote deceptie. De trainingen verminderen de vooringenomenheid niet, het gedrag van mensen verandert niet en de werkplek verandert niet.

De Harvard-antropoloog Frank Dobbin geeft er hier een aantal verklaringen voor. Ten eerste verandert een korte cursus mensen niet in wat ze gedurende een heel leven van media-exposure en praktijkervaring hebben opgedaan

Ten tweede activeert een training ter bestrijding van vooroordelen juist de stereotypen. Probeert u nu maar niet aan een rooie olifant te denken.

Ten derde voelen blanke werknemers zich tijdens de cursus buitengesloten. De boodschap van het multiculturalisme is met name aan hen gericht. Zij dienen te veranderen, ook al zijn zij zich van geen kwaad bewust. Dat zorgt voor weerstand.

En ten vierde benoemt Dobbin een groot aantal organisatorische onderzoeken waaruit blijkt dat mensen negatief reageren op externe controles op hun gedachten en gedrag en slecht presteren op hun werk als ze geen autonomie ervaren.

Met andere woorden: de kans is groot dat u niet met minder, maar juist met méér vooroordelen de cursus uitkomt.

Maar als de resultaten zo slecht zijn en zelfs contraproductief, waarom moeten wij die trainingen dan volgen?, vraagt u zich af.

Dat is omdat wethouder Linda Voortman het wil. Zij en haar partij GroenLinks geloven dat de wereld beter en overzichtelijker wordt als mensen niet als uniek individu worden beschouwd, maar kunnen worden ingedeeld in groepen op basis van huiskleur, religie, gender, enzovoorts.

Mensen indelen in groepen van identiteiten is een vorm van controle. Zo kan ik u vooroordelen in de schoenen schuiven op basis van uw huidskleur. Zowel de vooroordelen als het feit dat u ze niet ervaart liggen aan het gegeven dat u blank (of wit) bent. Een privilege bovendien. En zo kan ik u tijdens een diversiteitscursus vragen uw gedachten, gedrag en taalgebruik aan te passen.

Ik zou u het liefst oproepen om in verzet te komen tegen deze manier van hersenspoelen en niet te verschijnen op de diversiteitscursus van Linda Voortman. Maar dat zou iets te gemakkelijk zijn. Omdat ik de consequenties niet ken en ze niet draag, als u niet komt opdagen. Uw vakbond weet daar meer van. Belt u hen gerust.

Dat de trainingen niet werken is een troost en weggegooid geld. Maar dat gemeenten, universiteiten en bedrijven ze blijven aanbieden is het kwaadaardig doordrukken van een politieke ideologie met morele dwang.

Dat vind ik huiveringwekkend. Maar ja, ik kom nog uit een tijd dat de enige kleur die er bij Gullit, Rijkaard, Seedorf, Koeman en Van Basten toe deed oranje was. En die tijd ligt al heel lang achter ons.

 

•             Linda Voortman
•             Vakbonden
•             Starbucks
•             Z link in bio
•             Gemeente Utrecht3 mei 2019
3 mei 2019

Waarom Jeroen Pauw niet spreekt over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk

https://www.youtube.com/watch?v=8MOzgdE-h6w
3 mei 2019

Er zijn in dit land nog echte socialisten

https://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-PvdA-raadslid-zegt-lidmaatschap-BNNVARA-op-om-salaris-Matthijs-van-Nieuwkerk-24418667.html

2 mei 2019
 

Waarom het niet gepast is dat een SGP-er een toespraak houdt op Dodenherdenking

 

COLUMN - Voor degenen die de geschiedenis niet kennen: Homoseksualiteit was binnen het gedachtegoed van de nazi’s een misdrijf: seks tussen mensen van hetzelfde geslacht droeg niet bij aan de verspreiding van het Arische ras. Tussen 1939 en 1945 werden er in Duitsland zeker vijftigduizend homoseksuelen veroordeeld voor hun geaardheid.

 

Hitlers gedachtegoed betreffende homoseksualiteit

 

De nazi’s waren van mening dat homoseksualiteit een ziekte was en zagen deze geaardheid als bedreiging van de samenleving. Omdat Hitler het Arische ras zo snel mogelijk wilden verspreiden, verbood hij alle seksuele handelingen die niet gericht waren op voortplanting.

 

Het SGP gedachtegoed betreffende homoseksualiteit

 

In het onlangs verschenen Nashville-homohaatmanifest, dat werd ondertekend door onder meer SGP-voorman Kees van der Staaij, staat letterlijk:

 

“…WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie…”

 

Er zijn mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  Met name die vrijheidstrijders worden herdacht. Dat zo’n 75 jaar na dato het gedachtegoed van Hitler nog springlevend is bij een Nederlandse politieke partij als de SGP geeft ernstig te denken… Een partij die bovendien aantoonbaar fout was in de Tweede Wereldoorlog. Dat een SGP-er de gelegenheid krijgt te spreken tijdens de Dodenherdenking is daarom een gotspe.

 

Frans Evers 
2 mei 2019


Earthbag huizen

We schreven eerder al over earthships: huizen die gemaakt zijn van afval. Een fenomeen dat is komen overwaaien uit Amerika, net als het fenomeen earthbag huizen

https://www.hetkanwel.nl/2019/05/01/earthbag-huizen/?fbclid=IwAR16BYtkgx32APM6RdjflMdVWrtH9SpIMtIWqOw57mWf7JirCpe1hf3mkvA1 mei 2019

Zolang de luchtvaart niet verandert is ons klimaatbeleid een luchtkasteel

Heel Nederland gaat op de schop om de klimaatdoelen van Parijs te halen, behalve de luchtvaart. Terwijl weinig sectoren zoveel bijdragen aan klimaatverandering. De luchtvaart is de olifant in de kamer van het klimaatbeleid.

Meer dan de helft van alleCO2 die de afgelopen eeuwen is vrijgekomen door het gebruik van fossiele brandstoffen, is uitgestoten ná het tekenen van het eerste klimaatverdrag van de Verenigde Naties in 1992.

Maar in de twintig jaar daarna heeft de mensheid meer CO2 uitgestoten dan de twintig jaar daarvoor. Met andere woorden: na Kyoto werd het erger, niet beter. 
Vrij Nederland, Evert Nieuwenhuis: https://www.vn.nl/luchtvaart-klimaatbeleid-luchtkasteel/

30 april 2019
 

Vandaag de dag wordt Kersten in SGP-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden
 

SGP-oprichter heulde met de moffen

Auteur: Harry Westerink
SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.
 

Een voorbeeld: In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.

Lees het hele artikel op:   https://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm


30 april 2019

Het regende lintjes voor hervormden en gereformeerden

https://www.ad.nl/rotterdam/wat-me-verbaasde-was-de-grote-groep-christenen-onder-alle-gelukkigen~a5220e48/


30 april 2019

Leef als een Tukker, dan wordt alles mooier

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-mens-is-de-nieuwe-plofkip~ba090910/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

25 april 2019

Onderwijs moet neutraal zijn?

https://nos.nl/artikel/2281866-eenvandaag-opiniepanel-meerderheid-voor-afschaffen-bijzonder-onderwijs.html?fbclid=IwAR2kolAMeMXTMyB2yC26t6Nv91GUcx3oliPQXsQioHtXoxFLibVoQZwo2OQ

23 april 2019

Positivoos treden op in recreatiecentrum de Staver

Chrislam verovert Goeree-Overflakkee

https://www.youtube.com/watch?v=R3_zAOQk0LM


23 april 2019

Willy Heintjes van Vitale Kernen is tegen aanleg vliegveld op industrieterrein Oude-Tonge

Lees waarom Rudy Schokker niet meer huilt

https://www.youtube.com/watch?v=AiGWLtV_q8M

21 april 2019

Hoeveel Chinezen kan Goeree-Overflakkee eigenlijk aan?

 

COLUMN - Goeree-Overflakkee bezwijkt onder Chinese toeristen: Na de oproep van wethouder Tea Both is de schatting 1 miljoen Chinezen per jaar, tegen de duizend op een dag. Volgende week komen daar 40.000 Shanghai-Chinezen bij, een uitstapje van hun baas wegens goede prestaties. Hoeveel Chinezen wil je hebben?

 


Chinesen tussen de Tulpen van Tea

Chinezen zijn er na de oproep van mevrouw Both elke dag op Goeree-Overflakkee. Zomer, winter? Kou of regen? Ze zijn er elke dag en er komen er steeds meer. China heeft 1,4 miljard inwoners, als die allemaal nog naar Goeree-Overflakkee komen, wordt het er druk. “Daar zijn we niet blij mee” zegt Kees van Dam. Zijn boerderijtje biedt zicht op het Kerkenpad met een eindeloze reeks Chinezen. “Het aantal is enigszins gestabiliseerd. Die 40.000 erbij komen weliswaar in tien groepen langs, maar het zijn er in één klap meteen fors meer. En waar eindigt dat als er opeens van dit soort georganiseerde bedrijfsreisjes bijkomen?”

 

Het is een logisch punt om nog eens kritisch na te denken over de toestroom van Aziaten, vindt Van Dam: “Het zijn niet eens zozeer de aantallen, daaraan zijn we op Goeree-Overflakkee wel gewend. Het is meer de houding.  Chinezen denken dat ze in een museum zijn, met de inwoners als personeel. Ze fotograferen door het raam als de mensen zitten te eten, ze laven zichzelf aan de zon op hun bankjes in de achtertuin.

 

“Ze zijn beleefd, hoor, zeggen solly solly en gaan meteen weg, maar vervelend is het wel. We hebben er op aangedrongen: maak nou eens een folder waarin vooraf wordt uitgelegd dat dit een echte dorpsgemeenschap is.” En bootjes met Chinezen botsen op drukke dagen om de tien minuten tegen de dam voor zijn huis. Plonk hoor je elke keer, dankzij het slappe veen in de voorkamer. Van Dam: “Ik ben in een negeerfase, heb de gordijnen dicht. Ik wil het niet zien.” Het Diekhuus is door een Chinese investeerder opgekocht en is nu een Airbnb voor Chinezen. '

 

Tijd voor een rem op Chinezen? “Hoeft niet”, zegt Johan de Vos van Vitale Kernen, uitbater van het Diekhuus en als ondernemer en toeristische leidsman een ‘Chinezenlokker’ van de eerste orde.  “Dit reguleert zich vanzelf. Het aantal bootjes op Flakkee is aan vergunningen gebonden. Er is maar een beperkt aantal accommodaties, dat zijn van oudsher familiebedrijven, die hun charme willen houden.” Vol is vol, wil hij maar zeggen. “Georganiseerde reisgezelschappen komen echt niet vaker naar Goeree-Overflakkee als er geen logies is.”  Dat reguleert automatisch de toestroom.  In de regio springen ze er op in. Een hotel in Ouddorp heet in Chinese folders  inmiddels al ‘Hotel aan Zee’. Niet eens zo gek in een land waar Zandvoort voor de toeristen tot ‘Amsterdam Beach’ is omgedoopt.

 

Dat er iets moet gebeuren? Zonneklaar -  zegt Jan Zwerus van de partij Zwerus Belang Eerst: “We moeten zorgen dat het niet uit de hand loopt.” Gaandeweg groeit ook het besef bij de ondernemers dat er maatregelen nodig zijn. “Niet remmen vooralsnog, maar reguleren.” Parkeren met de Chinezen was een janboel. “Maar er is elders parkeerruimte genoeg. Spreiden, dat lost het al op.”' De uitdaging is groter dan de parkeervakken. Zwerus: “We moeten ervoor zorgen dat 's avonds iedereen ons eiland tevreden verlaat en dat ook de inwoners content zijn. Dat is in ieders belang.” Hardop wordt nagedacht om ook anderen de stroom Chinezen te gunnen, al is dat niet onmiddellijk ons belang: Voorne-Putten is ook mooi en als de Chinezen daar lucht van krijgen vallen die 40.000 extra Chinezen weer niet op.

 

Bij de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gebroed op een nieuw plan, verantwoordelijk wethouder Tea Both die moet haar eigen ei gaan pellen. Rijkelijk laat, de ondernemers schreven vorig jaar al een brandbrief. “Het is zo gemakkelijk niet”, zegt Tea Both vol begrip: “Ieders belang is anders.”

Frans Evers
21 april 2019


De Speld
Hartverwarmend: duizenden mensen geven geld voor rijkste religieuze organisatie op aarde voor wederopbouw kathedraal

https://speld.nl/2019/04/17/hartverwarmend-duizenden-mensen-geven-geld-aan-rijkste-religieuze-organisatie-op-aarde-voor-wederopbouw-kathedraal/


17 april 2019

Lezing “5G, wat moeten we ermee?”
 

De voorbereidingen voor grootschalige plaatsing van 5G-zendmasten en antennes in Nederland zijn in volle gang. Deze zijn nodig voor het werken met nieuwe frequenties, die zorgen voor een snellere internetverbinding. De bedoeling is dat Nederland in 2020 overgaat op de 5G-verbinding. Maar terwijl de infrastructuur gereed wordt gemaakt op talloze plekken in ons land, groeit de bezorgdheid bij burgers en ook bij de politiek over de effecten van de hierbij vrijkomende straling op de volksgezondheid.

 


Het bovenstaande was reden voor de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee om een voorlichtingsavond te organiseren over dit onderwerp. Op maandag 1 april sprak de heer Rob Verboog in de grote schuur bij de familie Van der Velde in Sommelsdijk voor een publiek van ongeveer 40 belangstellenden over de gevaren van straling en elektromagnetische velden (EMV). Die straling is de laatste jaren enorm toegenomen o.a. door een grote toename van het aantal zendmasten en de uitbreiding van WiFi-netwerken en ‘last but not least’ de toename van draadloos communicerende apparaten, zoals bijvoorbeeld babyfoons, dect-telefoons, i-pads, tablets, slimme meters etc.


Ervaringsdeskundige
 

De heer Verboog is ervaringsdeskundige, in die zin dat zijn vrouw Wally stralingsgevoelig is. Dat betekent voor haar dat zij als een kluizenaar leeft in haar huis en dat zij alleen naar buiten gaat gekleed in beschermende kleding. En zij is lang niet de enige, zo vertelt de heer Verboog. Er zijn op dit moment rond de 3500 mensen in Nederland van wie duidelijk is dat zij gevoelig voor straling zijn en dan is 5G nog niet eens in gebruik. Reden voor de heer Verboog om zich de laatste jaren in de materie te verdiepen en op pad te gaan om voorlichting te geven over dit onderwerp.


Wat zijn de gezondheidsklachten bij personen die stralingsgevoelig zijn?
 

Veel voorkomende klachten bij (een overdosis) straling zijn vermoeidheid, slecht slapen, oorsuizen (Tinnitus), concentratieproblemen, een slecht geheugen, hoofdpijn, huidproblemen, spier- en gewrichtspijn, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. Deze klachten verdwijnen vaak weer als de stralingsbron weg is. Stralingsgevoeligen ervaren in hun dagelijks leven een heel aantal beperkingen vanwege deze gevoeligheid; zij kunnen bijvoorbeeld niet zo maar naar winkels, restaurants, de bioscoop, met de trein, de metro of het vliegtuig. Al met al heeft dit een behoorlijke impact op hun leven.
 

Wat doet de politiek?
 

Probleem is volgens de heer Verboog dat de politiek te weinig aandacht heeft voor de gezondheidsrisico’s van straling en deze zelfs vaak ontkent. Dat zou volgens hem helemaal anders moeten, zeker nu de plannen voor de invoering van 5G al vergevorderd zijn. Zijn advies aan de politiek is dan ook: hanteer het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe is op de milieuconferenties van 1992 en 2000 in Rio de Janeiro internationaal overeengekomen: ”Bij een concrete verdenking van schadelijkheid voor de gezondheid door nieuwe technieken dient direct gereageerd te worden en niet afgewacht te worden tot de, vaak moeilijk te bewijzen, oorzaken naadloos vastgesteld zijn”.

Advies aan de politiek is ook: doe degelijk en dus onafhankelijk onderzoek naar deze materie en informeer actief alle burgers van ons land, dus ook de huisartsen, die niet allemaal bekend zijn met stralingsklachten. Neem verantwoordelijkheid en stop het ontkennen van de risico’s van straling. Ook gemeentes kunnen volgens de heer Verboog meer doen, zoals blijkt uit de acties van een aantal gemeentes zoals Bunnik en Nijkerk, die een eigen beleid op het gebied van het plaatsen van hoogspanningslijnen en antennes hanteren, met als effect minder straling. De politiek zou ook begrip moeten hebben voor elektrostress, stralingsgevoeligheid en EHS (Electro Hyper Sensitive) en ervoor moeten zorgen dat stralingsgevoeligen nog (enigszins) kunnen leven en dat hun klachten worden erkend. Creëer zogenoemde “white spots”, plekken waar de straling zeer beperkt is en stralingsgevoeligen de kans krijgen om even bij te komen.

 

Informatie

Het was een informatieve avond, maar er is veel meer te lezen en te zien over dit onderwerp. Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s van straling en de invoering van 5G? Dan kunt u informatie vinden o.a. op de site www.stralingsbewust.info, www.sosstraling.nu of www.stopumts.nl. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee via het mailadres: info@akkerlust.nl of telefoonnummer 0187-485058. Een interview met Wally Verboog is te zien op 25 april in het programma De Outsiders van de VPRO op NPO 3.

 

 
16 april 2019

ingezonden: 

Jan Mastenbroek zet de feiten over waterstof op een rij

(rectificatie waterstof inspiratieavond in GGO)

 

Op verzoek van Ivo Teuwen heb ik een aantal gegevens verzameld om een presentatie te houden over waterstof, in het kader van een door hem georganiseerde avond over energie. Ik wil jullie iets vertellen over waterstof. Wat ik ga vertellen is geen mening maar een opsomming van feiten. Dit wil ik doen in een aantal stappen

 

1 Wat is waterstof

2 Hoe wordt het gemaakt

3 Waar wordt het voor gebruikt

4 Klimaattop Parijs

5 Waterstof is inmiddels ‘heilig’ verklaard.

 

1

Waterstof is het kleinste element dat we kennen, het staat op plaats 1 in het periodiek systeem. Dit is een systematische rangschikking van alle elementen die we  kennen.


2

Waterstof wordt op twee manieren gemaakt.

Door elektrolyse. Een elektrische stroom wordt door water gevoerd waardoor het molecuul uiteen valt in de elementen zuurstof en waterstof. Deze methode kost heel erg veel energie en is daardoor erg duur. Als voorbeeld noem ik de productie van waterstof bij een tankstation. Hier wordt per etmaal net zoveel elektriciteit verbruikt als vijf huisgezinnen in een heel jaar verbruiken.

 

Een tweede methode is het mengen van aardgas en stoom en dit vervolgens onder invloed van een katalysator door een reactor sturen. Deze methode kost veel geld, katalysator is duur, aardgas kost veel en het maken van stoom kost veel energie.


3

Het wordt gebruikt in: de voedselindustrie, petrochemische industrie en ruimtevaart

 

4

In 2015 wordt in Parijs het klimaatakkoord gesloten. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat in de ban. De cijfers die hier worden bepaald om de uitstoot van CO2 te verlagen zijn gebaseerd op gegevens van het klimaatbureau van de Verenigde Naties(IPCC). Dit bureau baseert zijn cijfers op gegevens van een rapport uit 2013, in het jaar 2015 komt het IPCC met bijgestelde cijfers waardoor de uitstoot verminderring minder streng hoeft te zijn. 30% minder CO2 uitstoot in plaats van 49% voor Nederland. Experts van het Planbureau voor de leefomgeving baseren hun cijfers 49% en 95% doodleuk op de gegevens van 2013 en kijken niet naar het bijgestelde rapport van 2015, dit wordt door het IPCC als doldriest gezien.

 

5

Fossiel is vloeken in de kerk. We moeten massaal van het gas af en over op elektriciteit en waterstof.

Het gebruik/plaatsen van de warmtepomp wordt gestimuleerd, ook weer een energie slurpend apparaat, verbruik van 6000 tot 8000 kWh per jaar. Dit apparaat is alleen geschikt voor vloerverwarming, niet bij het gebruik van radiatoren, de levensduur is 8 tot 10 jaar, de aanschafkosten liggen tussen de 12 en 15 duizend euro.

 

Koken op waterstof vergt een totaal ander verbrandingstoestel. De verbrandingswarmte van waterstof is immers 2100 gr C. Dit lukt niet met een aluminium pan. Aluminium smelt bij 700 gr C.

Het transport van waterstof door bestaande aardgasleidingen kan niet zonder dit gasnet hiervoor aan te passen.

 

Het mengen van 16 tot 20% waterstof bij gewoon aardgas is geprobeerd op Ameland bij een aantal proefwoningen. De gemeente Ameland ziet van definitieve toepassing af terwijl ze daar ook energie neutraal willen worden. Er wordt nog wel een proef gedaan bij de gemeente Rozenburg bij een aantal woningen, hier worden elektrolyse units geplaatst om waterstof te maken.

 

Ik sluit af met iets te vertellen over het aspect veiligheid.

 

Waterstof is een zeer brandbare stof. Waterstof in contact met vochtige omgevingslucht ontbrandt spontaan. Zeer speciaal gecertificeerd personeel is nodig om aan bovengenoemde installaties te kunnen werken. Het vervoer van waterstof geschiedt onder hoge druk en lage temperatuur, denk aan een druk van 700 tot 900 atmosfeer.

 

Dorps- en stadskernen ook tunnels moeten worden gemeden. Rijksdienst voor het wegverkeer maakt een uitzondering als de geladen waterstof voor eigen gebruik is in bv de toekomstige auto rijdend op waterstof.

 

Aanwezigen, dit was wat ik jullie wilde vertellen over het element waterstof.

 

Jan Mastenbroek

Sommelsdijk

 
14 april 2019


Van der Veer over voorgangers die elkaar te lijf gaan

Kerkschisma op Goeree-Overflakkee nakendVoorgangers slaan elkaar met Bijbelcitaten om de oren
13 april 2019

https://igo.nl/nieuws/overig/column/artikel/24971/Column-Lucas-Hartong-Demasqu-in-de-Delta

10 april 2019

De Heere Jezus distantieert zich van de posterplakkers op Goeree-Overflakkee
 

Europese verkiezingen Nederland 23 mei 2019

 

COLUMN - In Nederland worden op donderdag 23 mei Europese verkiezingen gehouden. Dan kunnen de kiesgerechtigden de Nederlandse kandidaten voor het nieuwe Europees Parlement kiezen. Waarschijnlijk krijgt Nederland dan 29 in plaats van de huidige 26 zetels.

 


De Heere Jezus distantieert zich van de posterplakkers op Goeree-Overflakkee

De EU-ministers voor Europese Zaken hebben besloten dat de lidstaten zelf kunnen bepalen op welke dag tussen donderdag 23 en zondag 26 mei hun burgers voor het EU-parlement naar de stembus gaan. De meeste landen stemmen op zondag. Uit oogpunt van eerbiediging van de zondagsrust is dat in Nederland dankzij Kees van Dam van de SGP niet het geval.

 

De Europese verkiezingen worden eens in de vijf jaar gehouden. Nog niet helemaal zeker is hoe groot het volgende parlement wordt. Het telt nu 751 zetels maar door het Britse vertrek uit de EU vervallen er 73. Het parlement heeft voorgesteld ze niet allemaal te schrappen maar er 27 te verdelen over landen die daar vanwege hun bevolkingsaantal recht op hebben. De overige 46 worden ‘bewaard’ voor toekomstige EU-lidstaten. Gekozen bij de verkiezingen van 2014 waren CDA 5 zetels, D66 4 zetels, VVD 3 zetels, PvdA 3 zetels, SP 2 zetels, CU/SGP 2 zetels, GroenLinks 2 zetels en Partij voor de Dieren 1 zetel.

 


Zelfs de achterkant is niet veilig voor de fundamentalistische plakkers

Inmiddels is op Goeree-Overflakkee verkiezingsstrijd losgebarsten. Op de verkiezingsboorden is de groep Jezus op groot formaat van start gegaan. De Bijbel verwerpt deze hoogmoed ten zeerste: “… Hoogmoed heeft vele mensen ervan weerhouden om Jezus Christus als Redder aan te nemen. Het toegeven van onze zonden en erkennen dat wij op eigen kracht niets kunnen doen om het eeuwige leven te erven is een onophoudelijk struikelblok voor trotse mensen. We horen ons niet met megaposters op onszelf te beroemen; als we ons ergens op willen beroemen, laat het dan de heerlijkheid van God zijn. Wat we over onszelf te zeggen hebben betekent helemaal niets in Gods werk. Het verschil wordt uitgemaakt door wat God over ons te zeggen heeft (2 Korintiërs 10:13).

 

Frans Evers
10 april 2019

ingezonden:

Het doek valt over Ouddorp…….

Donderdag 28 maart viel het doek over Ouddorp. Zo’n gezegde als “het doek valt over….” kun je op meerdere manieren uitleggen, tenminste als je een flexibele geest hebt. Nou hebben (de meeste) politici een heel flexibele geest, dus die zullen er geen moeite mee hebben een uitleg te kiezen die hen goed uitkomt.

In die raadsvergadering van 28 maart vielen dan (eindelijk) de besluiten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie, plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp, het bestemmingsplan Oude-Nieuwlandseweg Westerweg Ouddorp en bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Er was al vele weken over gesteggeld, gediscussieerd, geoordeeld, vooruitgeschoven, teruggehaald, ter discussie gesteld, van de agenda afgehaald om onbekende redenen, weer over gediscussieerd… Kortom: het waren hete aardappels in de keel. Het werd ook de raadsleden, zelfs die van de coalitie, steeds duidelijker, dat deze punten voor veel Ouddorpers eigenlijk compleet onacceptabel waren.

 

Raadslid Jan Zwerus zal het met deze opmerking niet eens zijn, want die “wil eerst onderzocht hebben” hoeveel mensen het met deze opmerking  eens zijn. Hij geloofde niks van “verhalen van mensen, die zeggen dat ze een achterban hebben”.  Nooit gehoord van een menselijke keten, een enquête, een petitie ?   Nooit gehoord van een bomvolle Dorpstienden ? Misschien zou je als raadslid zelf ook eens onder de mensen moeten gaan in plaats van twee (2 !!) keer met je auto een tochtje door Ouddorp en omgeving te maken.


Hij diende een motie in waarmee hij beoogde eerst !! een officieel onderzoek te doen en daarna over de agendapunten te gaan besluiten. De motie werd binnen 5 minuten weer ingetrokken omdat de wethouder beloofde zo’n onderzoek later te laten verrichten en de resultaten mee te nemen bij de evaluatie. Voor wat betreft de meest heikele punten (Bad Oost, minicampings en verplaatsings-gebied) heeft dat natuurlijk geen enkele zin.

 

In de hele besluitvormingsprocedure werd steeds duidelijker, dat deze agendapunten voor veel reuring zorgden bij de coalitiepartijen en dan met name bij CDA, VKGO en SGP. Het CDA gooide roet in ’t “coalitie-eten”. De partij kondigde aan tegen te gaan stemmen bij ’t punt Oude-Nieuwlandseweg. En in dat geval voelde VKGO zich “vrij” om ook tegen te gaan stemmen bij Bad Oost. Wat mij betreft tot zo ver  nog wel te begrijpen. Maar om dan na allerlei overleg te besluiten om voor het ene (weliswaar een ietsepietsie gewijzigde) plan (Bad Oost) te stemmen en met zijn allen tegen het andere, wat het CDA dus als “onbetrouwbare coalitiepartner” al van plan was..... Ik begrijp de politieke codes niet.
 

Dus weg plan Oude-Nieuwlandseweg (ondanks “gewekte verwachtingen”) en ja tegen Bad Oost. Er waren wel wijzigingen: in de nieuwe opzet komen er maximaal 50 hotelkamers en 40 (recreatie) woningen. In de oude opzet waren dat 45 hotelkamers en 55 woningen. Tien minder dus, al bij al. En een paardenweitje gespaard.

 

De situatie met betrekking tot het verplaatsingsgebied is “technisch veranderd”. Er kan vanaf nu niet meer door het college worden ingestemd met verstening maar dat moet door de raad gebeuren. Dat klinkt als een soort “veiligheidsslot” maar dat is het natuurlijk niet. De bestaande twee minicampings mogen van 25 naar 45 staanplaatsen en een derde aanvrager mag er dan dus ook 45 plaatsen.

 

Met name bij dit punt (“dichtgetimmerd” volgens de voorstellers van de wijziging) is heel veel op te merken. Het waren minicampings als nevenactiviteit bij een boerenbedrijf.

Nu de grens is gesteld op 45 is er geen sprake meer van een minicamping, verbonden aan een boerenbedrijf. Het worden recreatiebedrijven en dat heeft niets meer te maken met het boerenbedrijf. Dus ook de geformuleerde voorwaarde over beëindigen maximaal 5 jaar na het stopzetten van het boerenbedrijf, hoort volgens mij in hetzelfde grote boek als Doornroosje en Roodkapje.

 

Al bij al: Is het doek nou gevallen of niet ?  Het beantwoorden van die vraag is moeilijk.

Wat mij betreft is het doek gevallen. Bad Oost gaat gewoon door,  hoe je het ook wendt of keert. Er komt een einde aan de open ruimte en wat er gebouwd wordt is voor de mens met de goed gevulde portemonnee, want dat worden dure huizen. Er komt gewoon een soort 2e Punt West en dat is geen reden om te juichen.  Verder, men mag me Sombermans noemen, maar ik meen wat verstand te  hebben van projectontwikkelaars (de rupsjes-nooit-genoeg) en van politici (flexibel, buigzaam en tot meedenken bereid) maar er komt heus een verzoek om in het verplaatsingsgebied te mogen gaan bouwen. En dat zal heus gesteund gaan worden. En verder: De recreatiebedrijven die de raad hardnekkig boerencampings blijft noemen, zullen over niet al te lange tijd verzoeken gaan indienen tot uitbreiding, en die zullen op termijn gehonoreerd gaan worden.

 

Minder pessimistische mensen zullen zeggen, dat er geen doek is gevallen. Die zullen zelfs zeggen: De politiek zegt “Genoeg is genoeg”, dus einde uitbreidingsverhaal. Dan zeg ik alleen maar: “Gelooft u nog steeds alles wat Rutten zegt en belooft ?”
 

En wat ik nog steeds bij (bijna) alle raadsleden heel hard mis is echte betrokkenheid bij de Ouddorpers en bij wat hen raakt. Ik geef één simpel voorbeeld om mee te eindigen. Je kunt zeggen en schrijven, dat je de zondagsrust wenst te handhaven (voor mij mag dat, maar hoeft dat niet), maar als je het dorp en omgeving vol bouwt met huizen voor rijke mensen die “van buiten” komen, dan maak je van de oorspronkelijke bevolking van Ouddorp een ondergeschikte en ondergesneeuwde minderheid, die niets meer voor het zeggen heeft (en dat is nu al  het geval, beste dames en heren raadsleden, maar u draait het om. U zegt: Ze laten niks van zich horen….)

En zo valt het doek…. desnoods langzaam…. maar zeker.

 

Stekelpaardje.

 


9 april 2019

Goeree-Overflakkee is hard toe aan een mannenpraatgroep

https://www.youtube.com/watch?v=2f_7NqbJjtg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rPiPRY5-c4LSUITxxWUjozJ8-X2Jd9oBsQUYFxMAqFN8XfesCC-jz_AI

9 april 2019


Adrie van de Geest zet vraagtekens bij de Terp Turbine

 

Geacht heer Tollenaar,

 

Een turbine met een tiphoogte van 400 meter met een wieklengte van 220 meter betekent dat een gat van minimaal 40 meter diep gegraven moet worden om rond te kunnen gaan. Volgens mij is dit nepnieuws!

met vriendelijke groet,
Adrie van de Geest

 


Hieronder de reactie van Frans Tollenaar

 

Geachte heer Van de Geest,

 

Dank voor uw reactie. De Terp Turbine is geen nepnieuws. U hebt volkomen gelijk dat er in de terp een gleuf gegraven moet worden om de wieken de kans te geven rond te draaien. Dit is echter een functionele gleuf waar een elektrisch aangedreven aerodynamische windtunnel is geïnstalleerd. Deze windtunnel treedt automatisch in werking als het windstil is. Ingeval de wind ’s nachts gaat liggen, gaat bij mijn bedrif in Tholen het zogenaamd windstiltealarm af. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

Frans Tollenaar

Directeur Windbedrijf TipTopTollenaar8 april 2019
 

Pilot Terp Turbine op Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - In 2020 moet Nederland 14% van haar energie duurzaam opwekken, zo is afgesproken in het Energieakkoord. Zowel op land als op zee wordt daarom flink geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Het Schrijfbedrijf onderzoekt de kansen voor een natuurinclusieve inbedding van een Terp Turbine tegenover het strandje van het Havenhoofd van Middelharnis.

 


Werkzaamheden ten behoeve van de terp turbine in volle gang

Breaking news is dat het Havenhoofd van Middelharnis ’s werelds hoogste windmolen op land krijgt. De Terp Turbine heeft een tiphoogte van 400 meter met 220 meter lange wieken. Voormalig SGP-wethouder Frans Tollenaar, directeur van het Windbedrijf TipTopTollenaar, zegt dat als testlocatie Goeree-Overflakkee de meest geschikte plek van Nederland is.

 

Wonen op terpen rond de Turbine is inmiddels mogelijk dankzij het Tholense Windbedrijf en de Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree. In het oostelijke deel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree wordt een combinatie van wonen en natuurontwikkeling gerealiseerd door een samenwerkingsverband tussen Windbedrijf TipTopTollenaar, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Voor meer inlichtingen zie Wonen op de Terpen van Flakkee.

 

https://www.goeree-overflakkee.nl/over-goeree-overflakkee/project-eerste-bekading_45740/item/de-eerste-bekading-veel-nieuwe-toegankelijke-natuur-met-kleinschalige-woonvorm_153850.html

 

Frans Evers7 april 2019


Peter Visser (voormalig CDA-wethouder) leest dominee Visscher de les

(Eilanden Nieuws 6 april 2019)

5 april 2019

Varia aan nieuws uit De Socialist april 20195 april 2019

Our Planet

Een splinternieuwe Netflix Originals-serie over onze prachtige, maar kwetsbare natuur

https://www.wnf.nl/protectourplanet.htm?utm_medium=email&utm_campaign=natuurnieuws&utm_content=&utm_source=nieuwsbrief-20190405

5 april 2019

Niks zo ongepast als baarmoederbemoeienis

Ze intimideren vrouwen op het kwetsbaarste moment in hun leven, en ze voelen dat ze dat recht hebben, enkel en alleen omdat ze denken dat hun god abortus afkeurt. Hoe kan het toch dat er mensen zijn die denken dat hún geloof ook van toepassing is op andermans baarmoeder?


https://www.ad.nl/binnenland/niks-zo-ongepast-als-baarmoederbemoeienis~a9633967/


31 maart 2019

Zwagerman wist het toen al
https://www.youtube.com/watch?v=pNovOoMWMZM&fbclid=IwAR3-CvXVc6_KKwtlAMtYbMUVP2lq-xghqLWwbKOe1nGXKJHJPMSCBTrupi0

29 maart 2019

Moeten we wel of niet bij Europa blijven?

Kieswijzer van Lucas Hartong voor de komende Europese verkiezingen.


ISBN 9 789402  130430 beschikbaar via Bol.com

29 maart 2019

AD 29-03-2019
28 maart 2019

Christelijk gehalte eiland brokkelt af

 

COLUMN - Uit nadere analyse van de afgelopen verkiezingen voor provincie en waterschap blijkt het christelijk gehalte van de gemeente Goeree-Overflakkee langzaam maar zeker aan het afbrokkelen is. Van de drie christelijke partijen boekte alleen oppositiepartij de ChristenUnie winst. Coalitiepartij SGP - hoewel dit jaar wederom de  populairste partij - kreeg een flinke klap te incasseren. De partij van Kees van Dam liep terug van 26.3 naar 19.9%. Hiermee lijkt het einde van het christelijke gedachtegoed nakend.

 

Grote vraag is echter hoe het kan dat bijna een op de vijf eilandelijke kiezers zo massaal voor Forum voor Democratie stemde? De partij van Thierry Baudet maakte op Goeree-Overflakkee zijn debuut als tweede partij met 18.7% van de stemmen. Vertaald  zijn dat 4584 stemmen. Met uitzondering van de ChristenUnie, leden de VVD, het CDA en de PvdA op het eiland verlies. Het is niet echt moeilijk de grote overwinning van Forum op Goeree-Overflakkee te duiden. Hieronder een drietal open wonden van kiezers die zeggen het helemaal te hebben gehad met de zittende politieke partijen.

 

Weet u nog dat er op ons eiland vier gemeentes actief waren? Dat waren de gemeente Middelharnis,  Oostflakkee, Dirksland en  Goedereede. Alleen in de laatstgenoemde gemeente werd een referendum gehouden. Een overweldigende meerderheid was voor zelfstandigheid en dus tegen fusie met de drie andere gemeentes. Ondanks dat kwam het toch tot een fusie. Wat zegt Forum daarover? ‘Forum is tegen gemeentelijke fusies als de bewoners daar niet voor zijn.’ De bewoners van Goedereede waren tegen een fusie, dus als Forum het toentertijd voor het zeggen had, was deze vermaledijde  fusie niet doorgegaan.   

 

Hadden de gemeentes Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee net als Goedereede een referendum gehouden zou de uitslag daarvan niet veel anders zijn geweest dan die van Goedereede. Wat zou er zijn gebeurd als Forum er toentertijd was geweest? Dan zou er geen fusie zijn geweest want Forum is voor het bindend referendum,

 

Met Forum aan de macht was de Windmolenopstand van de bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge ook niet nodig geweest. ‘Stoppen met de aanleg van windmolenparken op het land en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken.’ Dat staat vetgeschreven in het partijprogramma. Maar Forum is  nog niet aan de macht op Goeree-Overflakkee, dus de bouw van windmolens en de aanleg van zonneweiden gaat voorlopig gestaag verder.

 

Frans Evers24 maart 2019


Ingezonden: 

Vrijgespeeld

Mijn persoonlijke wensen voor ons land en eigenlijk de hele wereld.

Ik bevind me in een uiterst comfortabele positie. Vooraf had ik niet kunnen dromen dat het zo fijn zou aanvoelen om een niet-stemmer te worden. Ik hoor bij geen enkel politiek kamp meer. Er bestaat geen enkele politieke partij met een programma dat al mijn zienswijzen voldoende benadert. In feite ben ik rechts noch links. Affijn.. de redenen om niet te stemmen heb ik al verwoord in een eerdere post.
 

Nu kan ik het slagveld overzien zonder meegezogen te worden in de strijd. Ik kan reageren op zaken, zonder dat het mijzelf betreft. Dat vind ik uiterst grappig. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik nog een stap verder kan gaan. De politiek gerelateerde zaken volledig uit mijn leven skippen. Maar ik ben nieuwsgierig van aard.. betrokken ook. Dus ik lees, grinnik, verwonder en verbaas nog ff verder.
 

Was het maar niet zo'n triest zaakje .. onze politiek. Wat zou het mooi zijn als de politiek volledig zuiver zou verlopen. Zonder inmenging van banken en bedrijven. Zonder verdeel en heers spelletjes. Als wijze, krachtige en bewuste mensen een verlengstuk van het volk zouden zijn. In contact met het grote geheel. Respect tonend voor de natuur, het dierenrijk en de mensheid.
 

Mijn persoonlijke wensen voor ons land en eigenlijk de hele wereld:
Vissersvloten minimaliseren/stilleggen. Plastic meukfabrieken afbreken, of ombouwen naar hennep-plastic fabrieken. Bio-industrie per direct volledig verbieden. Camera's met live video uitzendingen en grote ramen in slachthuizen. Landbouwgif uitbannen. Vrije productie en handel in hennep/wiet/cannabis. Vrijheid in kweek en toepassingen van alle plant-medicijnen/psychedelische middelen. Handen af van bomen. Voedselbossen aanleggen. Alle bermen en slootkanten vol zaaien met bloemen.

Alle religieuze teksten, leringen en uitdossingen verbieden op scholen, in ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Neutraal onderwijs. Sanering van het onderwijs, geen indoctrinatie meer op scholen. Lesstof en puntensysteem aanpassen aan de behoefte van de jeugd. Geen subsidie meer naar religieuze instanties, van welke aard dan ook. Ongecensureerd internet. Een eind aan de vaccinlobby en de machtspositie van farmaceutische bedrijven.

Uitgeprocedeerde gelukszoekers meteen uitzetten naar het land van herkomst. Geen uitkeringen in het buitenland. Kinderbijslag voor max 2 kinderen. Nederlanders krijgen altijd voorrang voor huurwoningen. Grote gebieden beschikbaar stellen voor tiny houses, waar ALLEEN de minima voor weinig geld kunnen wonen in de natuur en hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Jeugdzorg en kinderbescherming hun macht ontnemen. Honden/katten/dieren toestaan in gevangenissen, instellingen en ouderzorg. Woonvormen mengen met alle leeftijden. Geen ouderen meer ophokken in zorgcomplexen. Chemotherapie niet/nauwelijks meer toepassen.

Corrupte bankiers berechten en opsluiten. Een basisinkomen voor iedereen. Kindermisbruikers castreren. De mediabedrijven dwingen om eerlijk nieuws te brengen. Alleen nog maar onverpakte groente en fruit in de supermarkten, voorgesneden bestaat niet meer. Duidelijke taal op verpakkingen. Zepen en shampoos alleen nog maar in tabletvorm verkrijgbaar. Stoppen met windmolens. Alleen nog maar energieneutrale woningen bouwen. Buitensporige rijkdom zwaar belasten. Mileu, welzijn en redelijkheid wegen zwaarder dan economische belangen. Fluoride-gebruik volledig stoppen, ook bij de tandarts. Het 5G netwerk nooit aanleggen. Stralingsarme gebieden creëren voor gevoelige mensen. Het eigen risico afschaffen. Mensen zelf hun verzekeringspakket voor gezondheidszorg laten kiezen. enz

 

Mijn lijst is nog veel langer... over Europa, de Euro, de handel... maar het moge duidelijk zijn: Mijn partij bestaat niet ;-)
24 maart 2019

Links Nederland is volledig de weg kwijt

https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/01/top-psychiater-links-denkenden-hebben-psychologische-stoornis/?fbclid=IwAR1ZkuSLt_uXkkjrNHw_XozJYR8RcYk4Nrnrj2slH70z4hY5LvZY3Tigxtk


22 maart 2019
 

Thierry Baudet roept op tot een landelijk masturbatieverbod

 

 

COLUMN - Wat heeft rechts tegen masturbatie? Neem Thierry Baudet van het Forum voor Democratie, hij roept op tot een algemeen masturbatieverbod in Nederland. Het plengen van zaad op rotsachtige gronden - en alle andere grondsoorten - is uit den boze. Maar voor alle soorten ondergrond geldt, dat het boreale zaad slechts dient te worden gestort in baarmoederlijke milieus.

 

In een interview met Story zegt de leider van het Forum voor Democratie dat hij definitief is gestopt met het bemasturberen van zijn eigen lid.  Die uitspraak is geheel in lijn met het beeld dat in rechtse kringen leeft. Algehele onthouding is goed voor de man. Door masturbatie stroomt mannelijke energie weg en dat is doodzonde.

 

Baudets oproep is inmiddels gehoord in Zweden en de Verenigde Staten. Zo beweert het rechtse kopstuk Marcus Follin uit Zweden dat hij net als Baudet tegen zelfbevrediging is omdat het zaad van de man gebruikt moet worden voor nuttiger doelen zoals het in stand houden van het ras. “Al die zaadjes die zo door de wc worden gespoeld zijn potentiële mensen, zonde om die met anderhalve liter pleewater door te trekken.” De Amerikaanse rechtse politieke beweging Proud Boys, heeft op zijn beurt onthouding als basisprincipe ingesteld.

 

Op rechts in Nederland hebben kopstukken als Rutte en Baudet elkaar gevonden: Wie masturbeert geeft toe aan basale driften en heeft dus geen controle over lichaam en geest. Bovendien stijgt door onthouding de testosteronspiegel waardoor mannen sterker worden. Komt bij dat het masturberen - net als het roken van een joint -  ontspannend werkt en  zo de focus afleidt van wat in de strijd belangrijk is.

 

Belangrijk volgens Baudet is bijvoorbeeld dat een echte man moet stinken. Zich weinig moet wassen. Dat laatste geldt met name voor het mannelijk lid. Sappen en secreten dienen zich aldaar ongestoord op te kunnen bouwen. Ook de boreale winden en de smegmaticus* moeten terug op het politieke speelveld. Een smegmaticus pur sang is lijstrekker Henk ‘De Tank’ Otten, het boegbeeld van de partij, een stormram. Boze tongen beweren dat hij de Grieks/Romeinse beginselen is aangedaan en dat hij de geurvlaggen van de partij uitzet.

 

*Een smegmaticus is een vijfde type in de humoraalpathologie, zit dicht tegen de flegmaticus aan, met maar sterk cholerische trekken.

 

Frans Evers        22 maart 2019                                         

Thierry Baudet  - Zondag met Lubach
https://www.youtube.com/watch?v=IvuWORVD0jQ&fbclid=IwAR39RDJA97GWyW_DucM8BN_LZ_XcSuyZap-y1DP5h76Lf9amO5eKphmC2Pg


19 maart 2019
 

Goeree-Overflakkee maakt enorme ruk naar rechts

 

COLUMN - De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten hebben voor een aardverschuiving gezorgd op ons eiland. De SGP is met 19.9% van de uitgebrachte stemmen de grootste partij. Dat op zich is niet heel verrassend. Wel verrassend is de nummer twee. Vlak achter de SGP zit het Forum voor Democratie met 18.7%.

 

Na deze twee rechtse partijen volgen op rechts de VVD met 13.0%, de ChristenUnie met 10%, het CDA met 8.6%, de PVV met7%. Pas op de zevende plaats de eerste linkse partij, de PvdA met 6.6%. Partijen als 50Plus, Socialistische Partij, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 hebben  op Goeree-Overflakkee het nakijken. Ze worden weliswaar genoemd, maar staan wel aan de zijlijn.

 

Maar vertaald naar het aantal zetels voor Zuid-Holland krijgen we een heel ander beeld. Het Forum voor Democratie is hier de grote winnaar met 11 zetels, gevolgd door de VVD met 9 zetels, PvdA 5 zetels, GroenLinks met 5 zetels, D66 met 5 zetels, CDA met 4 zetels, PVV 4 zetels, ChristenUnie met 3 zetels 50Plus met 2 zetels, Partij voor de Dieren 2 zetels, de SP 2 zetels, de SGP 2 zetels en onder voorbehoud Denk met 1 zetel.

 

Het Schrijfbedrijf wenst de gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland veel sterkte en wijsheid toe. Let op! Als het aan het Forum ligt, stappen we per direct uit de Europese Unie (zie wat daar van komt in Engeland) en hoeven we ons over het klimaat geen zorgen meer te maken…

 

Frans Evers

 

COLUMN ALEID TRUIJENS

God heeft op school niets te zoeken

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/god-heeft-op-school-niets-te-zoeken~b8c352ac/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email


18 maart 2019
 

Zwembad de Staver nog steeds niet veilig

COLUMN - Zwemmen in zwembad de Staver in Sommelsdijk is nog steeds niet veilig. Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog altijd problemen zijn met het klimaat in het zwembad en bezoekers klagen nog immer over gezondheidsproblemen tijdens en na een bezoek aan het zwembad.

 Ondanks de hoge investeringen in advies en aanpassingen aan de technische installaties de afgelopen jaren lukt het SRGO maar niet om een aanvaardbaar klimaat te bieden. Ook de nu lopende proef met een lagere watertemperatuur biedt zoals te verwachten was, geen oplossing voor de kwaliteitsproblemen.

 

Oplossing nog niet in zicht

Helaas toont, naast SRGO, ook een overgroot deel van het gemeentebestuur nog steeds geen interesse in een snelle oplossing van de voortdurende gevaren voor de volksgezondheid in de Staver. Verantwoordelijk wethouder Bruggeman blijft de oplossing van de problemen en de gevaren voor de volksgezondheid maar voor zich uit schuiven.

 

Deskundig of niet?

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag wist de wethouder te melden dat een extern bedrijf een eerste schouw heeft uitgevoerd (3 weken geleden, red.) om inzicht te krijgen in de problemen. De wethouder gaf aan dat dit bedrijf zich nog wel afvraagt of het voldoende deskundig is om een oordeel te geven. Let wel; de wethouder overweegt dus opdracht voor een onderzoek te geven aan een bedrijf dat zelf niet zeker weet of het kundig genoeg is om een gedegen onderzoek uit te voeren!


Het lijkt er op dat dit bedrijf prima gaat passen in het rijtje adviseurs dat al 2 jaar lang, zonder enig resultaat dik betaalde adviezen uitbrengt aan SRGO op het gebied van de technische problemen onder het motto ‘het maakt niet uit of je over een bepaald kennisniveau beschikt en/of problemen oplost, als het naar buiten maar lijkt, dat er aan de problemen gewerkt wordt’. En het gaat maar door…

 

De politiek verslaggever
17 maart 2019
 

Kees van Dam roept Hendrik Herweijer tot de orde

 

COLUMN - Onlangs werd de gemeente Goeree-Overflakkee opgeschrikt door een tsunami van wildplakkers. Posters van de PvdA werden massaal overplakt door posters van Thierry Baudet. Maar de SGP spande de kroon. Op het ene moment prijkte een bescheiden poster van de Partij voor de Dieren op de posterplaats bij het Rondeel en een moment later was die poster verdwenen en hing er een levensgrote poster van de SGP op de plek waar de poster van de Partij voor de Dieren aanvankelijk hing.

 

Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, was hierover niet te spreken: “Zo ga je niet met je collega’s om. Duidelijk is dat de plakploeg van de SGP buiten zijn Bijbelboek is gegaan. Ik ben het volledig met mevrouw Evers van het Schrijfbedrijf eens dat deze wildplakkerij geheel en al ons als partij is toe te rekenen. Dit had absoluut niet mogen gebeuren.”

 

Fractiegenoot Herman Herweijer denkt daar heel anders over. Hij neemt het in een ingezonden brief op voor de voorzitter van de SGP-afdeling Middelharnis die beweert dat niet is aangetoond dat de posters van de Partij voor de Dieren zijn weggehaald door de personen die de SGP-posters hebben geplakt. Van Dam hierover: “Herweijer hebben wij ooit binnengehaald omdat hij een bekwaam jongerenbewerker is. Maar op het sociaal domein zakt hij als wildplakker door het ijs. Ik zal een serieuze poging ondernemen om hem op het droge getrokken te krijgen.

 

Van Dam tenslotte: “Namens Herweijer en de rest van onze fractie bied ik mevrouw Evers mijn excuses aan voor deze wildplakkerij die - ik zeg het eerlijk -  volledig is toe te schrijven aan mijn partij. Zoals bekend heb ik als gelovig mens veel aan de familie Evers te danken. En ik neem als boetedoening het de kiezer niet kwalijk dat hij of zij komende woensdag in plaats van op de SGP op de Partij voor de Dieren stemt.”

 

Frans Evers
16 maart 2019


Gezocht: Een raad met karakter en lef

 

In Ouddorp wordt de stemming onder de mensen steeds sikkeneuriger als het gaat om ontwikkelingen in de recreatieve sector. Er is ongerustheid onder de mensen die het gevoel hebben, dat het dorp en de omgeving door de gemeente gezien worden als melkkoe. Al jaren hebben projectontwikkelaars en recreatieondernemers vrij spel. De gemeente legt ze geen strobreed in de weg. In ’t kort een paar ontwikkelingen 

 1. Ouddorp Bad Oost
 2. Ontwikkelkader verblijfsrecreatie.
 3. Plan van aanpak Recreatie-initiatieven Ouddorp

 

Ouddorp Bad Oost. Het betreft het open gebied tussen het Fletcherhotel en de Vrijheidsweg. Het gebied zorgt voor een open kijk naar de duinen. Ouddorp Bad Oost moet volgebouwd worden: een hotel met minimaal 45 kamers en huizen waarvan er 40 bestemd zijn voor permanente bewoning. Een “gewone” woonwijk dus, niks recreatie, en bestemd voor de beter gevulde beurs.

 

In de oordeelsvormende fase spraken vijf partijen zich direct al uit als voorstander.


PvdA, met woordvoerder Grinwis, werkzaam in de recreatiesector: vóór. Juist bij de PvdA zou je verwachten dat aan het hart liggende zaken als natuur, klimaat, verstening, leefgebied, vogels, insecten enz. zwaar zouden wegen, maar nee hoor.


VVD, Rijerkerk, bekend voorvechtster van vrijheid voor: de (recreatie)ondernemer: vóór.


EVV, Van Alphen heeft hoe je ’t ook bekijkt een indirecte band met de projectontwikkelaar en Van der Meer een directe band met ondoordachte beslissingen uit de vroegere gemeente Goedereede: dus vóór. 


Groep Zwerus: Jan Zwerus debatteert bijna nooit mee: gewoon vóór. Ouddorp ?  Waar ligt dat ?  


En tenslotte de partij waarop menigeen zijn hoop bij de verkiezingen had gevestigd, de VKGO: vóór. Deze partij zegt “eigenlijk” tegen te zijn, maar heeft het coalitieakkoord getekend bij het kruisje van Van Dam. In dat akkoord staat ondermeer, dat “onomkeerbare initiatieven” altijd doorgaan (omdat men een betrouwbare partner wil zijn voor inwoners, organisaties en projectontwikkelaars ….. echt waar: voor inwoners ook, het staat er echt).

 

Een initiatief is per definitie niet onomkeerbaar. Alleen een besluit is onomkeerbaar. Alle andere prietpraat over verwachtingen en hele of halve toezeggingen is flauwekul. Een partij die zo’n opvatting serieus neemt kan beter meteen opstappen, want die zet zelf de raad als hoogste orgaan buitenspel.

Dreigingen met claims, schadevergoeding, voorwerk-betalingen, uren-in-rekening-brengen ?? Allemaal flauwekul. Want de raad besluit. En een college en/of ambtenaren kunnen noch mogen iets “toezeggen” of “verwachtingen wekken”. Alles wat overlegd wordt dient altijd te geschieden onder “voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad”.
 

Blijven over de drie christelijke partijen: Vaag, zo vaag mogelijk in hun reacties, alhoewel de woordvoerders hun best deden te “doen alsof de strijd nog niet gestreden is”.  Een beproefde tactiek: eerst zogenaamd aarzelen en straks bij de besluitvorming toch akkoord gaan. Ik heb altijd al gedacht dat ik het begrip rentmeesterschap niet goed interpreteerde, nu weet ik het zeker…. Het kan ook zijn dat deze christelijke partijen er een eigen definitie aan geven.
 

Wel een treurigmakend overzicht.

 

Het Ontwikkelkader lijkt “beperkend” te zijn: er is alleen nog ruimte voor ontwikkelingen onder voorwaarden. Je moet om iets te mogen ontwikkelen voldoen aan criteria en dan zal de gemeente je verzoek positief benaderen. Er worden drie soorten recreatiebebouwing genoemd: Innovatieve recreatiewoningen, groepsaccommodaties en hotels.
 

Je kunt dan denken aan “varianten” op stacaravans, ecolodges, trekkershutten enz. Een beetje “inpassen” in de natuur (heuveltje, struikje, miniboompje) plus voldoende parkeerruimte en de gemeente moet (vanwege haar eigen beleidsdocumenten) wel akkoord gaan. De agrariërs zijn graag bereid grond te verkopen dan wel zelf aan de slag te gaan. Een positieve benadering betekent gewoon een bestemmingsplanwijziging, dus nog meer landbouwgrond wordt recreatiegrond. En de raad zal ja zeggen in verband met  “onomkeerbare initiatieven”.

 

Wat dan wel ?  Niets meer buiten de bestaande recreatiegrond en voor wat betreft (groeps) accommodaties: alleen bestaande gebouwen zonder externe uitbreiding. Alleen zo voorkom je verdere verstening, verdere aantasting van het natuurlijk landschap.

 

Het Plan van aanpak ?  Twee punten om echt kwaad over te worden. Het verplaatsingsgebied zou vooral natuur moeten worden, maar het wordt mogelijk gemaakt om er “beperkte verblijfsrecreatie” toe te passen en wel 100 woningen. Hoezo beperkt ?


En de minicampings Brouwersdam en Zonnewende worden beloond voor hun continue overschrijden van de vergunningsregels en mogen zoveel plaatsen als binnen het bestaande oppervlak mogelijk is (100 plaatsen ?); de bestemming van de grond wordt recreatie in plaats van landbouw. Continue  overtreding wordt dik beloond.

Maar natuur is natuur en minicamping is minicamping…. Of worden de burgers en ik helemaal tot nietsvermoedende domoren bestempeld ?

 

Wat Ouddorp wil, beste gemeenteraadsleden, is een gemeenteraad met karakter, met lef, een raad, die waar maakt dat hij het hoogste orgaan is in de gemeente.  En dan ook alleen hij. Niet het college, niet ambtenaren en al helemaal niet de projectontwikkelaars en recreatieondernemers.
 

De raad is het hoogste orgaan. In het project Veerse Meer heeft de gemeenteraad dat bewezen door een (al lang lopend) initiatief af te wijzen. De ontwikkelaar ging natuurlijk naar de rechter, tot aan de Hoge Raad toe. Maar die gaf gewoon de gemeenteraad als hoogste orgaan (natuurlijk) gelijk. Een raad met lef, met karakter.

 

Nu is het woord aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De bevolking van Ouddorp vraagt u: toon nu eindelijk eens karakter, toon lef. Zeg NEE. Genoeg is genoeg !

 

Stekelpaardje

 

 

 

 

 

15 maart 2019
 

Jezus leeft en reageert op de vrouwendiscriminatie

 

COLUMN – Dominee Herweijer uit Dirksland werd op de sociale media ten onrechte beschuldigd van het verwijderen van posters van de Partij voor de Dieren op de verkiezingsborden van de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor de goede orde, de Here Jezus van Jezus Leeft blijkt eveneens onschuldig. Het feit dat de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren een vrouw is, speelt ongetwijfeld een rol bij de christelijke hetze tegen de Partij voor de Dieren.

 Onlangs hield dominee Herweijer uit Dirksland in een fundamentalistische protestantschristelijke kerk een antivrouwpreek die er niet om loog: “…Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken…”

 

Dominee Servaas Stoop uit Dirksland is het volledig eens met zijn collega. Tijdens een preek in een Dirkslands gebedshuis sprak hij de volgende zalvende woorden: “…De vrouw hoort niet in raden, Staten en Kamer noch aan de stembus, want de man is het hoofd van de vrouw. Dit is een scheppingsordinantie en daarom een regel die geldt voor het openbare leven in kerk, politiek en maatschappij…”

 

We vroegen Jezus om commentaar; “… Het is al jaren mij een doorn in het oog dat mijn moeder door de protestantschristelijke gemeenschap wordt gediscrimineerd. Neem de rooms-katholieken, die zetten mijn moeder tenminste op een voetstuk. Jammer echter dat die club een verontrustend hoog aantal pedofielen kent. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 20 maart blijk ik wel erg veel volgelingen te hebben: het CDA, de ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde Partij en Jezus Leeft. Dat de Partij voor de Dieren met zoveel christengeweld moet wijken, dat begrijp ik. Maar wat minder christelijk powerplay, wat meer bescheidenheid, wat meer ruimte voor de kleinere partijen lijkt mij op zijn plaats…”

 

Frans Evers

   
14 maart 2019Onjuiste beweringen SGP-brief in Groot Goeree-Overflakee

Geachte heer A. Westerhuis,

Dit zijn de feiten. Op 22 februari (!) werden op alle verkiezingspanelen in Oude- en Nieuwe-Tonge, Middelharnis en op twee in Sommelsdijk, posters geplakt van de Partij van de Dieren. Er waren door de andere partijen nog geen posters geplakt. Wat schetst onze verbazing. Enkele dagen later bleken al verschillende posters te zijn verwijderd. En zoals ik al in mijn ingezonden brief zei: hingen daar, op die plek, ineens de posters van VVD en SGP. Wie de schoen past trekke hem aan!

Momenteel hangen er van alle geplakte poster nog slechts twee van de Partij van de Dieren. Op het Zandpad en bij de ingang van Nieuwe-Tonge. Blijkbaar springen deze locaties teveel in het oog om hier ook de posters weg te halen. 


22 februari 2019                                                                  1 maart 2019
 

met vriendelijke groet,

Maria Evers13 maart 2019

EFSA teruggefloten: onderzoek glyfosaat moet openbaar


Van:  van Duurzaam Nieuws op 12 maart 2019

pesticide glyfosaat
 

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ten onrechte de toegang tot onderzoeksresultaten met betrekking tot glyfosaat, een controversieel pesticide, heeft geweigerd.

De vertrouwelijke studies vormden de kern van de toelating door EFSA van glyfosaat. Dit gebeurde ondanks een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie die het middel in verband bracht met kanker.
 

Greenpeace EU food policy director Franziska Achterberg zei: "Het oordeel is een grote stap in de richting van transparantie en verantwoording in de besluitvorming van de EU. Mensen hebben het recht om de verwachte gezondheids- en milieueffecten te kennen van EU-besluiten over producten zoals pesticiden, en de rechtbank heeft dit recht bevestigd. Het is schokkend dat de EFSA voor de rechter moet worden herinnerd dat het haar missie is om de volksgezondheid te verdedigen, niet om de commerciële belangen van de fabrikanten van glyfosaat te beschermen. "
 

De EFSA had de toegang geweigerd tot studies en informatie waarom was gevraagd door leden van het Europees Parlement.
 

EFSA motiveerde haar weigering met het argument dat “openbaarmaking van de gevraagde informatie de commerciële en financiële belangen van de bedrijven die de studies hadden ingediend, had kunnen schaden en dat er geen hoger belang was dat de openbaarmaking ondersteunde.”

Het Hof constateerde dat het besluit van de EFSA in strijd was met de EU-regels inzake transparantie.
 

De uitspraak van het Hof

In de eerste plaats heeft het Hof verklaard dat het belang van toegang van het publiek tot informatie die betrekking heeft op de uitstoot van chemicaliën in het milieu, prevaleert boven de bescherming van commerciële belangen.


Ten tweede erkende het Hof dat glyfosaat vanwege het gebruik ervan bestemd is om in het milieu te worden geloosd. Daarom, aldus het Hof, "de voorzienbare emissies kunnen daarom niet als louter hypothetisch worden beschouwd. In elk geval kunnen glyfosaatemissies niet worden aangemerkt als slechts te verwachten emissies." Volgens het Hof zijn glyfosaatemissies in het milieu een feit, omdat de werkzame stof vooral aanwezig is als residuen in planten, water en voedsel.
 

Uiteindelijk besliste het Hof dat "het publiek niet alleen toegang moet hebben tot informatie over emissies als zodanig, maar ook tot informatie over de gevolgen op middellange en lange termijn van die emissies voor de toestand van het milieu, zoals de effecten van die emissies op niet-gerichte organismen. Het publieke belang van toegang tot informatie over emissies in het milieu is specifiek om niet alleen te weten wat is of voorlopig zal worden vrijgegeven in het milieu, maar ook om te begrijpen hoe het milieu kan worden beïnvloed door de emissies in kwestie. "
7 maart 2019


Weet waarop je stemt!

Esther Ouwehand: Een verbod op #glyfosaat was nabij, ware het niet dat D66 samen met Forum voor Democratie vond dat je maar beter de Europese Commissie kan steunen. Interessant hè. Volop steun van Baudet voor Brussel hoor. En voor multinationals #Monsanto en #Bayer En zó wordt ons land dus verziekt.

 

5 maart 2019

Uit: De vogeldagboeken van Adri de Groot

Vorige week op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden geweest. Getroffen met het weer!
Met dagtripjes zoek je de interessantste natuurgebieden op, deze keer hebben we
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland wat dieper bekeken.


Uitgestrekte akkers, helaas weinig keverbanken, kruidenrijke akkerranden, wintervoedselvelden en patrijzenhagen. Ook hier valt nog veel werk te verzetten om de planten- en dierenwereld te helpen.4 maart 2019

Ingezonden brief:
 

Is het wel veilig hier?
 

Een aantal weken geleden ging ik met mijn vriendin, haar zoon van 11 jaar en onze zoon van 15 maanden, zwemmen in het zwembad van recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Wij gingen naar de Staver omdat het op zondag open is en in het eigen dorp is.
 

Het was een regenachtige dag en ik zag dat er water door het plafond naar beneden kwam. Volgens een aanwezige badjuffrouw kwam dat omdat het dak lek was. Ik schrok daarvan want er lopen immers ook stroomkabels over het plafond en vroeg me af: is dit wel een veilige omgeving?
 

Ik heb er toen verder geen aandacht aan gegeven en ben met mijn zoontje in het kinderbadje gaan spelen, immers mamma Dyonne zit hoofdzakelijk in een rolstoel en kan dus zelf niet zo veel.
 

Door het spelen van de zwembadbezoekers gingen er waterdruppels de lucht in. Er was nog een gezin met een klein kind en een kind van rond de 10 jaar. Vanwege het spetteren kwam de badjuffrouw naar ons toe en zei dat we moesten oppassen want achter het muurtje zaten stopcontacten. Wederom een momentje waar van ik denk: is het wel veilig hier?
 

Ik zelf ben hartpatiënt en heb last van hartfalen. Ik slik daar een flinke hoeveelheid medicatie voor en daardoor voel mij normaal gesproken eigenlijk altijd wel oké in een zwembad. Maar deze middag was ik al gelijk kortademig en zijn we daardoor al vroeg vertrokken. Toen ik onze jongste zoon ging aankleden en mamma Dyonne assisteerde met aankleden, moest ik plotseling overgeven, iets wat ik toen nog niet kon thuisbrengen. Zoon Levi had na het bezoek aan de Staver ook een misselijk gevoel maar ik dacht: misschien iets verkeerd gegeten of zoiets.
 

Ravi, onze zoon van 15 maanden, is de twee weken na het zwembadbezoek een beetje ziek geweest en kwakkelig, wij dachten kou gevat maar hij werd ‘s nachts steeds benauwd wakker en als we hem rechtop zetten werd het minder. Toen ik in de media las wat er in zwembad de Staver allemaal mis is en hoe die calamiteiten worden afgedaan....
 

Dit kan anno 2019 toch niet meer voorkomen dat er mensenlevens in gevaar komen door het wanbeleid van de directeur van de Staver?
 

Een legionella bacterie had voor mij als hartpatiënt hele nare gevolgen kunnen hebben. Waarom is niet het gehele zwembad gesloten geweest tot onderzoek uitwees dat de legionellabesmetting voorbij was?
 

Gemeente; ga zelf onderzoek doen of laat onderzoek doen door deskundigen en kom met eerlijke rapporten naar buiten over het functioneren van directie en bestuur van SRGO en draai niet om de waarheid heen. Kan het bestuur en directie van SRGO wel blijven zitten? Want zij blijven alle feiten verdraaien en zelfs mensen privé lastig vallen op Facebook met nep-accounts (ja echt zo erg is het)
 

Dhr. de Bruin
Middelharnis

 
1 maart 2019
 

Politieke partijen plakken onsportief


Links de plakker voor de PvdD en rechts enkele dagen later

In een open democratie, waarin wij zo gelukkig zijn te leven, mogen politieke partijen voor de verkiezingen posters plakken op de daarvoor bestemde panelen. Als het goed is krijgen de plakkers instructies mee van hun politiek partij om op de daarvoor bestemde panelen te plakken, niet over een andere poster  heen te plakken en geen gekke dingen te doen, zoals bv het tekenen van een snorretje bij Rutte of zo.

Dinsdag 26 februari zijn op de borden in Oude- en Nieuwe-Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk de posters van de partij voor de Dieren geplakt. De panelen waren toen nog praktisch leeg. Wat schetst onze verbazing: op vrijdag zijn de posters van de PvdD gewoon verwijderd van de meeste panelen. Immens grote posters hangen daar nu van o.a. SGP en VVD. Wat zou Jezus daar nou van vinden? En liberaal is dit gedrag helemaal niet te noemen. Wat een onsportiviteit!
 

Maria Evers
26 februari 2019
 

“Ik had elke keer een hele vervelende jeuk na het zwemmen”
 

Ook recreanten vertrekken na klachten
 

REGIO – Niet alleen meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil vertrokken bij de Staver wegens de gezondheidsproblemen die het zwemmen daar opleverden, ook recreanten hielden het voor gezien na huidirritatie.
 

Meneer D. (41) startte met zwemmen in september/oktober 2018. “Ik ging trimzwemmen. Eerst 2 a 3 keer per week en op een gegeven moment ging ik bijna elke avond baantjes trekken.” Maar elke keer had hij na het zwemmen last van huidirritatie.

“Na het zwemmen had ik telkens een vervelende jeuk. Dat verdween pas als ik ’s avonds thuis had afgedoucht.” Na de berichten in de media en gesprekken met andere mensen stopte hij met zijn sport. “Ik ga daar niet meer zwemmen. Ik neem het zekere voor het onzekere.”
 

(naam van meneer D. en zijn gegevens bij de redactie bekend)24 februari 2019

Stekelpaardje is weer bezig!

https://www.ggof.nl/nieuws/actueel/93156/wie-redt-doodziek-ouddorp-?redir&fbclid=IwAR1asvQjYf-mjbHP6Lz_PNjpLBh6DvJPnlt4xV0CBjieouE5g2hp-WPKzpI22 februari 2019

“Ik kreeg het zelf ook steeds benauwder”
 

Verontruste ouders vertrekken uit de Staver (3)
 

Door: Maria Evers
REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil, hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleverden. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de zwemclub hield het voor gezien.
 

Familie Nobels/Schettini is een van de families die vertrok. “Onze dochter heeft ruim drie  ½ jaar gezwommen bij zwemclub de Schotejil. Ze zwemt wel vijfmaal per week." Vader Nobels was er steeds bij. “Ik was altijd zelf aanwezig en hielp overal mee. Als official zette ik me in voor de club.” De dochter kreeg bij zware inspanning steeds meer last van benauwdheid en pijn op de borst. “Zelf kreeg ik het ook heel benauwd, zo zittend aan het zwembad. Dat werd steeds erger.”
 

Breekpunt voor de familie Nobels was de calamiteit op 31 oktober.  “We waren aanwezig, toen het zwembad ineens ontruimd moest worden. Toen dacht ik: nu is het genoeg geweest!” Hij stelt nooit eerder, behalve de laatste maanden, door het bestuur van de club op de hoogte te zijn gesteld van (andere) klachten over de lucht- en waterkwaliteit en noemt dat zelf nalatig. (in een persbericht op de site van de Schotejil van woensdag 14 november benoemt de club zelf ‘het langlopende probleem rondom de water- en luchtkwaliteit.’)  Dochter heeft momenteel minder klachten. “Maar helemaal goed is het nog niet. Mogelijk dat we binnenkort naar een arts gaan.”
 

De familie Nobels/Schettini  was een van de eerste families, die vertrok. “Wij hebben gekozen voor een club in Rotterdam.” Er wordt nu heel wat afgereden door de ouders van kinderen die vijf keer per week trainen en regelmatig een wedstrijd zwemmen in het weekend. “Ik heb een mailtje naar de club gestuurd dat we er mee stoppen. Het antwoord van de penningmeester was dat ze het spijtig vond, dat we deze beslissing hebben moeten nemen.”
19 februari 2019

Naar aanleiding van punt 11 van de laatste raadsvergadering over de problemen bij het zwembad van de Staver, nam het Schrijfbedrijf contact op met een van de ouders, die vertrokken is, vanwege gezondheidsproblemen van zijn kinderen. Aan het woord Linda Oversluizen.
 

“Ze spelen met de gezondheid van mijn kind”

Verontruste ouders vertrekken (2)

Door: Maria Evers

REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil, hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleverden. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de zwemclub hield het voor gezien. 

Linda Oversluizen is een van die ouders. Haar dochter (12) is Nederlands Kampioen 800 mtr. vrije slag junioren 1. Een half jaar voor haar ouders verhuisden naar Goeree-Overflakkee, in september 2017, werd ze lid van de Schotejil. “De klachten begonnen begin 2018. Last van haar longen, heel  benauwd. De huisarts testte op astma, maar dat was het niet. Ze kreeg wel een pufje.”

“We hoorden van een andere ouder dat er trichlooramine hing boven het water. We zijn gaan zoeken op internet. (De slechte oplosbaarheid van trichlooramine in water zorgt ervoor dat het als gas in de bovenstaande lucht aanwezig is. https://esites.vito.be/sites/reflabos/2015/Online%20documenten/LUC_VII_002.pdf )

“Ik had een gesprek hierover met de voorzitter van de zwemclub. Zij antwoordde dat ze dit al drie jaar wist, maar dat ze niet goed kon communiceren hierover met meneer Wolters, de directeur van het zwembad. Ze had al meerdere aanvaringen met hem gehad.”

Vanuit haar werk bij een chemieconcern heeft Oversluizen een collega gevraagd eens polshoogte te nemen. “Hij constateerde dat er meerdere zaken niet op orde waren, zoals onder andere een verouderd zoutektrolysesysteem. En dat het water maar tweemaal per week wordt gespoeld. De koolstof spoelen ze elke keer weg, terwijl dat juist niet goed is. Ik vroeg aan de heer Wolters of hij open stond voor deze kritische punten."

Volgens Oversluizen vertelde directeur Wolters haar dat hij de adviezen van Labo Derva (wateranalyse en advies) volgde en dat hij met haar bevindingen niets gingen doen. “Hoe kan ik Labo Derva nog serieus nemen? Eerst komen ze met een test naar buiten met veel te hoge waarden. Later beweren ze dat ze een fout hebben gemaakt en trekken ze dit rapport in. Vreemd, want je komt pas met een test naar buiten als het gecontroleerd is.”  Oversluizen: “Wolters gaf wel aan dat de luchtbehandelingsinstallatie moet worden aangepast en dat de stroming in het zwembad niet optimaal is, waardoor er op sommige plekken geen goede doorstroming is. Hij stelde ook dat de Staver eigenlijk niet geschikt is voor wedstrijdzwemmen.”

Na deze perikelen nam ze de beslissing om haar dochter niet meer in de Staver te laten zwemmen.  “De leiding van de zwemclub gaf me nog gelijk ook!” Eind december beëindigde de familie Oversluizen het lidmaatschap. “Inmiddels was hoofdtrainer Theo Jan Tanis opgestapt. Iets later zijn een aantal ouders ook opgestapt.” Oversluizen neemt het de leiding van de zwemclub en het bestuur van het zwembad heel kwalijk dat ze nooit op de hoogte is gesteld van de slechte water- en luchtkwaliteit. “Ze spelen met de gezondheid van mijn kind.”

Ingezonden brief Eilanden Nieuws 15-2-2019
“Dat er mensen zijn die nu beweren dat één man het zwembad kapot maakt met zijn verhalen is een absolute onwaarheid. Ik had voor onze beslissing om weg te gaan bij de Staver, nog nooit met meneer John Albrechts gesproken.”

Inmiddels gaat het stukken beter met haar dochter. “Ik merk dat ze conditioneel aan het verbeteren is,  en ze gebruikt haar puf steeds minder.” Dat Oversluizen nu toch haar verhaal wil doen is omdat ze meent dat andere kinderen nog gezondheidsrisico’s lopen met zwemmen in de Staver.

 


17 februari 2019

Naar aanleiding van punt 11 van de laatste raadsvergadering over de problemen bij het zwembad van de Staver, nam het Schrijfbedrijf contact op met een van de ouders, die vertrokken is, vanwege gezondheidsproblemen van zijn kinderen. Aan het woord Theo Meijer.

“Ik zou me kapot schamen als ik directeur van de Staver was”

Verontruste ouders vertrekken

door: Maria Evers

REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleveren. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de Schotejil hield het voor gezien. Hij vertrok en ouder van zes talentvolle zwemmers gingen hem achterna.

Theo Meijer is één van die ouders. Hij had er twee kinderen zwemmen, die je gerust ‘toptalentjes’ kunt noemen. Zijn kinderen zwommen eerst in zwembad ’t Zuiderdiep bij de Stelle en daar waren nooit problemen met de gezondheid van de kinderen. Aan het begin van het zwemseizoen 2017/2018 stapten de talentjes over naar de Schotejil en direct begonnen de problemen. Hoesten, soms nachtenlang. In eerste instantie werd een verkoudheid vermoed. "Later bleek het een effect van de slechte water- en luchtkwaliteit in de Staver te zijn."

Longspecialist
“Wij hoorden van een andere zwemmer die van de longarts moest stoppen met zwemmen in de Staver. Niemand heeft ons ooit gewaarschuwd dat de klachten van onze kinderen van het zwembad kon komen. Niet de zwemclub en ook niemand van de Staver”, vertelt de betrokken ouder. “Ik ben dolblij dat we de beslissing hebben genomen om daar weg te gaan.”

Geen hetze
Volgens Meyer is er absoluut geen sprake van een hetze, zoals door raadslid Ellen Nijssen (VVD) werd opgemerkt tijdens de laatste raadsvergadering. De dochter van mevrouw Nijsse heeft nergens last van als ze gezwommen heeft in de Staver. Papa Meijer: “Dat kan, en ik ben blij voor haar, maar het gaat niet alleen om haar en haar dochter. Recreanten die één keer in de week zwemmen, hebben er mogelijk geen last van. Mijn vrouw was zo verbolgen over deze opmerking van mevrouw Nijssen dat ze haar een mail heeft gestuurd.”

Gezondheid kinderen boven alles
Meijer: “ons verhaal gaat puur om de feiten. Ik heb zelf een geijkte thermometer aangeschaft om de temperatuur van het water te meten.” Dit werd niet op prijs gesteld door SRGO bestuurslid Andries Middelbos. “Hij kwam boos naar me toe, en zei dat ik het niet in mijn hoofd moest halen om zelf te gaan meten. Maar ik laat me echt niet intimideren, als het om de gezondheid van mijn kinderen gaat. De watertemperatuur was 31.7 graden Celsius. Veel warmer dan de afgesproken 29,2 C.” (https://www.ad.nl/utrecht/hoogleraar-over-zwembad-bilthoven-sporten-in-water-boven-de-28-graden-is-onverantwoord~a18546e7/ )”

Dordrecht
Sinds vijf weken trainen de kinderen van Meijer in Dordrecht. “We rijden nu gemiddeld 850 km per week. Dat doe je niet zomaar. Maar ik doe het graag. Ik ben zo blij dat we die beslissing hebben genomen. De kinderen hebben nergens last meer van. Geen hoest, geen benauwdheid, geen huidirritaties meer. De directie van het zwembad de Staver moet zich schamen. Het is in en in triest. Wat een onprofessionele organisatie!”


14 februari 2019
 

Jan Zwerus en Johan de Vos in topvorm

Boodschapper John Albrechts krijgt zwartepiet

 

COLUMN - Agendapunt 11 ging gisteren over de geloofwaardigheid van de politiek. Met andere woorden bij het hoofdpijndossier De Staver ging menige bil bloot. Johan de Vos, fractieleider van Vitale Kernen en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus speelden een hoofdrol. Bedenkelijke bijrollen waren er voor de SGP, CDA, ChristenUnie en VVD. Genoemde partijen zakten door het ijs onder aanvoering van de gelegenheidsvoorzitter Kees van Dam.

 


John Albrechts sprak tot drie keer toe in, bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vanwege zijn zorgen voor gezondheidsrisico's voor met name de jeugd

Een wel bijzondere voorzitter overigens. Hij adviseerde als technisch voorzitter zowel de raad als B&W. Alle vragen die Johan de Vos had, moesten van hem schriftelijk worden beantwoord. Bovendien vond hij met zijn eigen partij dat De Vos eindelijk eens moest ophouden met het stellen van kritische vragen over De Staver. En waarom stelde De Vos zijn kritische vragen vorige week woensdag niet tijdens het besloten overleg tussen gemeente en de SRGO wilden SGP, CDA, CU en VVD weten in koor.

 

‘Omdat wij het debat over de Staver openbaar willen houden’, was het antwoord van De Vos. Wethouder Berend Jan Bruggeman zei vervolgens dat hij alle vragen van De Vos schriftelijk zou beantwoorden. Bovendien liet hij weten dat een onafhankelijk onderzoeksbureau een opdrachtformulering ging formuleren. En daarmee zou de wethouder terugkomen naar de raad. ‘Maar dat hoeft u helemaal niet,’ liet voorzitter Van Dam weten. Dat is een zaak van B&W en daar heeft de raad niets mee te maken,’ aldus Van Dam. Geeft de wethouder opening van zaken, wordt hij teruggeroepen door voorzitter Van Dam!

 

Waarom Vitale Kernen tijdens het besloten overleg geen vragen stelde, werd snel duidelijk. Er blijken een aantal onderzoeksrapporten spoorloos verdwenen. Rapporten waarin de water- en luchtkwaliteit en vloeren er niet best uitkwamen. De Vos wilde dat deze fraude met onderzoeksrapporten in de openbaarheid kwam. SGP, CDA, CU en VVD willen niets liever dan deze fraude onder het tapijt vegen. Toegeven dat deze fraude had plaatsgevonden zou ernstige gevolgen hebben voor de stichting SRGO. En dat willen bepaalde partijen absoluut niet. Vandaar de christelijk/liberale hetze tegen De Vos.

 

Jan Zwerus verzocht de wethouder om alle partijen bij het onderzoek te betrekken. Dus niet alleen de gemeente en de stichting SRGO, maar ook John Albrechts en de ouders van kinderen die gezondheidsschade hadden opgelopen. Mijn inschatting is dat de gemeente alles zal doen om te voorkomen dat zwembaddeskundige John Albrechts en de onderzoekers met elkaar in gesprek gaan. Immers afgelopen disdag tijdens het besloten overleg met stichting SRGO, werd de doopceel van klokkenluider Albrechts gelicht zonder dat hij er zelf bij mocht zijn. Alsof hij de veroorzaker is van de calamiteiten in de Staver. Een eeuwenoud mechanisme: de boodschapper heeft het weer gedaan.  

 

 

Frans Evers

 

 

 

 

 

 

 


13 februari 2019

Van een collega nieuwsdienst, ingezonden stuk door 'stekelpaardje'

"Een gedwongen huwelijk is bij voorbaat gedoemd om te mislukken"

https://www.ggof.nl/nieuws/actueel/92652/een-gedwongen-huwelijk-is-bij-voorbaat-tot-mislukken-gedoemd-?redir&fbclid=IwAR3pq1Ou07j_ToFLiZIEmwWNyp9Gxy1gT4IZcMvvYNfLhV0FASO-9wILenM


13 februari 2019

Flakkeese pulsvissers accepteren geen onrechtvaardig besluit
https://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/24542/video-Flakkeese-pulsvissers-accepteren-geen-onrechtvaardig-besluit

mini documentaire over pulsvissen

https://www.youtube.com/watch?v=d8YwZk3oMeY


9 februari 2019

V I T A L E   K E R N E N   G O E R E E - O V E R F L A K K E E : 

Weer windfonds

Tijdens de raadsvergadering van 13 januari is het windfonds beeldvormend behandeld. Aanvullende vragen ter verduidelijking zijn door Vitale Kernen aan andere politieke partijen gesteld zoals;

 • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden die 500 mtr of 1000 mtr. van een windmolen woont, het zelfde bedrag ontvangt als compensatie?
 • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden met meerdere windmolens binnen de 1000 mtr. van een windmolen woont hetzelfde bedrag ontvangt als een huishouden met 1 windmolen?
 • vindt u het rechtvaardig dat inwoners buiten de 3.5 km. grens ook een compensatie uit het windfonds ontvangen?

Motie

Deze vragen zijn afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende behandeling door Vitale Kernen in een motie verwerkt door te stellen dat er voor Vitale Kernen betreft er wel degelijk een onderscheid is tussen het wonen binnen een afstand van bv 500 mtr. of 1000 mtr. van een windmolen en er ook een wezenlijk verschil van overlast of je 1 of meerdere windmolens in de directe omgeving staan van een woning.

Ook is Vitale Keren de mening toegedaan dat inwoners op een grotere afstand dan 3.5 km geen recht hebben op compensatie. De bescheiden beschikbare middelen moeten naar de mening van Vitale Kernen beschikbaar zijn voor inwoners die daadwerkelijk hinder hebben van windmolens. Een inwoner van Ouddorp zal de windmolens vast zien, maar dan heb je “de overlast” wel mee benoemd.

Geen steun

Het enige waar Vitale Kernen een krappe meerderheid voor kreeg is een onderscheid van compensatie bij de afstand en hoeveelheid windmolens binnen de 1000 mtr. grens van een woning. Met uitzondering van de PvdA en EVV kreeg de motie geen steun van de SGP, VVD, CDA, CU en Jan Zwerus.

5 februari 2019

Waarom zijn er zoveel stalbranden?

https://www.youtube.com/watch?v=5oasch9huj0


2 februari 2019


Interview met John Albrechts over zijn mishandeling in de Staver en over de problemen met het zwembad


https://www.youtube.com/watch?v=SuQmCC8_Tjs&feature=share


18 januari 2019


ingezonden brief:

Splinters kunnen last geven

 

Dat een splinter verrekte zeer kan doen werd donderdag weer eens pijnlijk duidelijk. Laten we eerlijk zijn, de SGP mag dan op dit eiland de rol van tamboer-maitre vervullen bij het grote orkest in Den Haag bespelen ze de triangel.
 

Met zorgvuldig gekozen woorden, gevat in zinsconstructies waar de liefde van God voor zijn onderdanen, gelijk het water van een waterval op ons neerklettert, ontraadt de fractievoorzitter van de SGP het idee van de PvdA om regenbooggemeente te worden. Het bracht mij ertoe om Google te raadplegen met als zoekargument ‘god en de regenboog’. Wat Google mij voorschotelt vergelijk ik met hoe onze verre voorvaderen dachten over onweer. De toorn van een Opperwezen waarvan er nogal wat waren in die tijd. Veel goden is niet handig, veel politieke partijen ook niet. Een lerares op de lagere school leerde mij dat het natuurverschijnsel regenboog van doen heeft met het breken van zonlicht op waterdruppels. Die lerares woonde samen met haar vriendin.


Sinds die vijftigerjaren is er veel veranderd, maar niet overal. In de flow van opwinding over de Nashville-verklaring stuurt de Volkskrant een journalist richting de zuidelijke eilanden. Daar waar de Bijbelgordel ontspruit. Hij treft een 25 jarige theologiestudent die gevoelens koestert voor pappenheimers van zijn eigen geslacht. Vanwege zijn christelijke overtuiging leeft hij echter celibatair. Hij onderkent dat dat niet altijd eenvoudig is, maar och, de een is blind en van een ander wordt een been geamputeerd. Dat is ook niet makkelijk. Het zijn zijn eigen woorden. De jongeman voelt zich dus gehandicapt. Dit soort opgedrongen denkbeelden vormen mijns inziens een bron voor psychologische narigheid.
 

Het was overigens niet alleen de SGP die roet in het gedachtegoed van de PvdA strooide. De voltallige gemeenteraad omzeilde dit heikele agendapunt met zorgvuldig gekozen woorden. Zelfs de fractievoorzitter van de PvdA leidde zijn betoog in met een formulering die vooruitliep op een mislukt slottafereel. De motie, zo vertelde hij, was eigenlijk geen motie. Het college moet ook op dit punt beleid ontwikkelen. Op welk punt niet, kun je je afvragen. De burgemeester zegde toe een en ander te vatten in een discussiestuk. Niet bepaald een cliffhanger van formaat.

 

Ik ben bang dat veel eilandbewoners voorlopig in de kast blijven zitten.

Lieve mensen, geef ze de ruimte een kast voelt heel benauwd.

 

Fred Schuite

Ooltgensplaat
18 januari 2019

SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 

Na de Tweede Wereldoorlog, is er wat homoseksualiteit betreft nog weinig veranderd bij de SGP

 

COLUMN - In het kort iets over de donkerbruine geschiedenis van deze politieke partij: SGP-leider dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheden” zo als die er zijn met bijvoorbeeld homoseksualiteit.

 

Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk. Tot zover de donkerbruine geschiedenis

 

Dat het verwerpelijk gedachtegoed wat betreft homoseksualiteit nog immer bij de SGP actueel is, bleek uit de onlangs gepubliceerde Nashville-verklaring. Uit journalistiek onderzoek bleken maar liefst 35 dominees dit verwerpelijke homofobe gedachtegoed regelmatig op ons eiland te verspreiden. Reden voor de homoseksuele medemens om als inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee toch maar liever in de kast te blijven…

 

En dat laatste was weer reden voor Jaap Willem Eijkenduijn om een motie in te dienen om regenbooggemeente te worden. Om met z’n allen aan te geven dat het onacceptabel is dat LHBTI-personen bijvoorbeeld op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet meer durven uitkomen voor hun identiteit. Eijkenduijn vroeg zijn collega’s om zich als regenbooggemeente de komende periode samen met de minister van OCW in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI inwoners verder te bevorderen.

 

Let nu op! Niet een fractie wenste deze intentieverklaring te tekenen. Alle politieke partijen liepen als schoothondjes achter Kees van Dam van de SGP aan.  Laten we er geen doekjes om winden: de SGP staat wel zeker achter de homofobe Nashville-verklaring. En de overige partijen schijten stuk voor stuk in hun broek voor Van Dam en zijn mannenbroeders van de SGP. Zijn Woord is Wet. Punt uit.

 

Frans Evers  

 

 
16 januari 2019
 

Mooi initiatief door kerkenraad om zeep geholpen

De Nashville-verklaring heeft ook op ons eiland voor opschudding gezorgd. Veel instanties en particulieren besloten de regenboogvlag te hijsen. Maar niet de gemeente Goeree-Overflakkee. Die wilde geen statement maken om de zaak niet verder te polariseren. Het team van de Exodus dat de vlag wilde hijsen tijdens kerkdiensten om aan te geven dat werkelijk iedereen welkom is, werd teruggefloten door de kerkenraad. Er valt dus nog een wereld aan liefde te winnen.16 januari 2019
 

Regenbooggemeente op Biblebelt?

PROGNOSE - Komende donderdag 17 januari is er gemeenteraadsvergadering. De PvdA dient dan een motie in om van Goeree-Overflakkee een Regenbooggemeente te maken. Zou het mogelijk zijn, een Regenbooggemeente op de Biblebelt? Zijn we daarvoor afhankelijk van de christelijke partijen en hoe liefdevol staan die in het leven?


In het huidige ‘speelveld’ van de gemeenteraad, met grote invloed van de SGP met 7 raadsleden, is de motie onhaalbaar zonder steun van (enkele leden) van de christelijke partijen. We hebben een gemeenteraad met 29 leden. De niet-christelijke partijen: PvdA met 3 zetels, de VKGO met 6 zetels, de VVD met 3 zetels en EVV met 2 zetels komen met 14 stemmen niet aan een meerderheid. Wat doet Jan Zwerus? Stemt hij voor dan is er geen steun nodig van de christelijke partijen en kan de motie worden aangenomen. Alle steun verder vanuit christelijke hoek is mooi meegenomen. Deze christenen brengen dan de liefde voor de medemens echt in de praktijk.


Maria Evers14 januari 2019

Let op de kleine lettertjes
13 januari 2019

Foute dominees aangeklaagd


Inwoners van Goeree-Overflakkee voelen zich gediscrimineerd door dominees die de Nashville-verklaring hebben ondertekend/onderschreven.  Hieronder volgt een klacht die is ingediend via het meldpunt: 

https://www.goeree-overflakkee.nl/form/0003-discriminatie-melden/anoniem-melden-0

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee,

De Nederlandse grondwet is de basis waarop onze natie is gegrondvest. Alle wetten en verordeningen die in dit land gelden zijn getoetst op dit fundament. Het allereerste artikel is het gelijkheids/cq anti-discriminatie beginsel. In gelijke omstandigheden wordt je gelijk behandeld. Discriminatie wegens levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond is niet toegestaan.

Ik spreek u aan op uw plicht deze wet na te leven en richt mijn grief tot:

Ds. C. Westerink, Emeritus-predikant en het bestuur van Christelijke Gereformeerde Kerken Stellendam

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Stellendam

Ds. A. van Wijk, Predikant en hnet bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Herkingen/Ooltgensplaat

Ir. B. Visser, Diaken en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Oude-Tonge

Ds. M. Blok, Predikant en het bestuur Gereformeerde Gemeenten Ooltgensplaat

Ds. G.J. Blankers, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk, Herkingen

Ds. K. den Boer, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk, Melissant

Ds. J.C. Breugem, Predikant en het bestuur van Protestantse Kerk in Nederland, Den Bommel Hervormde gemeente

Ds. G.R. Procee, en het bestuur van chr. Gereformeerde kerk Middelharnis

Ds. C. Gielen, en het bestuur van Hersteld |Hervomde Gemeente Sommelsdijk

Ds. O.M. van der Tang, Predikant en het bestuur van Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Melissant

Ds. B.L.P. Tramper, Predikant en het bestuur van Protestantse Kerk in Nederland, Stellendam

Deze personen en organisaties trof ik aan bij de ondertekenaars van de zgn. Nashville-verklaring die publiekelijk is gemaakt. Zij verklaren daarin hoe zij tegenover mensen staan die homoseksueel en transgender zijn. In hun terminologie noemen zij de deze mensen zondig en ontzeggen hen het recht om hun liefde te uiten en zich te voelen zoals zij zich voelen. Deze uitingen zijn strijdig met bovengenoemd artikel 1 van de grondwet. De Nederlandse overheid is duidelijk dat dit wetsartikel van toepassing is op bovengenoemde groepen door bijv. openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht en de mogelijkheid tot wijzigen van sekse in het paspoort. In Nederland gaat wet boven geloof.

Ik voel mij gekwetst door de vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties omdat zij dit wereldbeeld uitdragen onder de leden van kerk en daardoor aanzetten tot gedachtengoed bij anderen dat strijdig is met de grondwet.

Seksualiteit en genderidentiteit maken belangrijk onderdeel uit van iemands persoon en zijn, volgens algemeen erkende wetenschappelijke kennis, al meegegeven bij de geboorte. De opvattingen dat geslachtsbepaling of seksuele geaardheid een ideologie zouden vormen of te veranderen zijn is een ontkenning van een persoon. Wanneer iemand onderdeel uit maakt van een minderheidsgroepering is het voor die persoon moeilijker zijn eigen positie te bepalen en verdient daarom bescherming. De uitspraken van bovengenoemden zijn voor leden van die kerken met een dergelijke geaardheid een vorm van uitsluiting, waarbij jonge mensen in geestelijke nood kunnen raken omdat ontluikende seksuele gevoelens in strijd lijken met hun geloof. Hiervoor dragen bovengenoemde predikanten en kerkbesturen verantwoordelijkheid.

Het christendom pretendeert meer te zijn dan een bijeenkomst op bijv. zondagochtend in een gebouw maar een overtuiging waarmee gelovigen in het leven staan. Daarom neem ik het de predikanten en kerkbesturen kwalijk dat zij een levenshouding propageren hoe er naar homoseksuelen en transgenders gekeken moet worden. Dit brengt schade aan binnen gemeenschappen door sociale omgang en bejegening die uitsluit en discrimineert.

Ik verzoek u, vanuit uw plicht om de wet na te laten leven, te verifiëren of bovengenoemde personen en kerkbesturen de Nashville verklaring onderschrijven. Ik vraag u hen er op te wijzen dat de inhoud strijdig is met het Nederlands anti-discriminatie beginsel en hen te manen hun handtekening terug te trekken en verspreiding van dergelijk gedachtengoed in het vervolg na te laten. Voorts verzoek ik u hen te laten verklaren dat zij de Nederlandse wet en specifiek artikel 1, het antidiscriminatie-artikel, zullen naleven.

Tevens verzoek ik mij te laten weten welke stappen u onderneemt om mijn klacht te verhelpen. Ik dien deze klacht één week na het uitkomen van de Nashville-verklaring, een inhoudelijke reactie twee weken na ontvangst acht ik hierbij een redelijke termijn,

Hoogachtend,

Frans/Janine
Ooltgensplaat12 januari 2019


Premier Rutte spreekt dominees toe

                                                                               van de 35 op Goeree-Overflakkee prekende dominees


11 januari 2019

Hoeveel homoseksuele SGP-ers is ons eiland rijk?

 

COLUMN - De groep predikanten die de Nederlandse Nashville-verklaring verspreidde, blijkt zonder expliciete toestemming ondertekenaars te hebben toegevoegd. “Dat had niet mogen gebeuren’’, melden de dominees vanochtend in een persverklaring.

 

Het zwaar omstreden pamflet waarin homoseksuelen en transgenders worden afgewezen, was ondertekend  door ruim tweehonderd orthodoxe protestanten. Maar nu blijkt dat de initiatiefnemers ook supporters hebben toegevoegd zonder duidelijke instemming: “De lijst met ondertekenaars is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen’’, meldt dominee Rinie van Reenen namens de Nederlandse Nashville-groep. “Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.”

 

Zo’n 250 Nederlandse dominees zouden de homofobe Nashville-verklaring hebben ondertekend. Voor zover wij konden nagaan daaronder zo’n 35 dominees die op ons eiland het Woord van God prediken. Voor eventuele kerkgangers op Goeree-Overflakkee die worstelen met homoseksuele gevoelens goed om te weten wie die dominees precies zijn. Helaas is dat niet meer mogelijk omdat de Nashville-dominees nu eerst een ‘studiedag’ houden. “Totdat daar iets uitkomt, verdwijnt de Nashville-verklaring weer in de lade.”

 

Wat bezielt deze dominees? Wat bezielt SGP-voorman Kees van der Staaij die nog steeds achter dit homofobe pamflet zegt te staan. Treffend in het AD: Met de Nederlandse Nashville-verklaring gooien strenggelovigen geen steen, maar een compleet rotsblok in de vijver. De ophef over hun homo- en transgenderkritiek is groot. Wat drijft deze orthodoxe protestanten? Wat bereiken ze? ‘Het is de angst dat  jongeren te tolerant worden.’

 

Zou best eens kunnen. Immers op de kiesmannenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden maar liefst 47 mannenbroeders. Geen enkele andere politiek partij kon zoveel volgelingen ophoesten. Mijn vraag is hoeveel homoseksuelen zitten er bij de SGP nog in de kast? Als het aan Kees van der Staaij en de ondertekenaars die op ons eiland prediken ligt, dan blijven die voor de komende honderd jaar in de kast van het gemeentehuis zitten.

 

Frans Evers11 januari 2019

Berouw komt na de zonde11 januari 2019
10 januari 2019

Persverklaring

Oldebroek, 10-1-2019

Verklaring: Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring

De Nederlandse vertaling van Nashvilleverklaring die vorige week door ons naar
buiten werd gebracht heeft veel stof doen opwaaien. Deze verklaring verwoordt
de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de
Bijbel is beleden. Die visie willen wij blijvend uitdragen.

 

De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren
we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een
homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente
een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer
schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat
is geweest.

 

De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de
verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat
trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de
juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het
erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en
is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij
aanvaarden onze homoseksuele medemens.

 

Ook is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en
gepubliceerd. Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar
niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af
van het publiceren van ondertekenaars.

 

Ons voornemen is, ons eerst te richten op een studiedag waarop we met
predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader bespreken. Als er meer
te melden is, laten wij van ons horen.

 

Werkgroep Nashvilleverklaring
Woordvoerder: ds. M. (Rinie) van Reenen10 januari 2019

N.B. Gezien de beweringen in onderstaand artikel, hebben wij besloten de namen van de zogenaamde ondertekenaars te verwijderen van onze media


Fraude gepleegd door dominees met ondertekeningen 

Algemeen Dagblad 10-01-2019

Geknoei met handtekeningen Nashville-pamflet: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

 

De groep predikanten die de Nederlandse Nashville-verklaring verspreidde, heeft zonder expliciete toestemming ondertekenaars toegevoegd. ,,Dat had niet mogen gebeuren’’, melden de dominees vanochtend in een persverklaring. Zij organiseren nu eerst een ‘studiedag’. Totdat daar iets uitkomt, verdwijnt de Nashville-verklaring weer in de lade. 
 

Niels Klaassen  Laatste update: 14:46 
 

Het zwaar omstreden pamflet waarin homoseksuelen en transgenders worden afgewezen, was ondertekend  door ruim tweehonderd orthodoxe protestanten. Maar nu blijkt dat de initiatiefnemers ook supporters hebben toegevoegd zonder duidelijke instemming: ,,De lijst met ondertekenaars is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen’’, meldt dominee Rinie van Reenen namens de Nederlandse Nashville-groep. ,,Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.’’

10 januari 2019 

8 januari 2019
 

 

N.B. Gezien de beweringen in een later artikel in het AD, hebben wij besloten de column en de namen van de zogenaamde ondertekenaars te verwijderen van onze media
 6 januari 2019
 

Toekomst zwembad de Staver onzeker
 

COLUMN – Vitale Kernen-fractievoorzitter Johan de Vos heeft op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee een aantal onderzoeksrapporten gepubliceerd, die eerder door SRGO waren achtergehouden, zelfs nadat wethouder Bruggeman expliciet gevraagd had deze rapporten aan hem te overhandigen.


De toekomst van het zwembad de Staver in Sommelsdijk is onzeker. De afgelopen maanden is namelijk op een pijnlijke manier duidelijk geworden dat er serieuze vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de bedrijfsvoering van het zwembad. Uit de achtergehouden rapporten blijkt dat de bedrijfsvoering heeft geleid tot een aantal levensbedreigende calamiteiten waarbij een groot aantal bezoekers gezondheidsschade heeft opgelopen. Bovendien blijkt er geknoeid te zijn met één van deze achtergehouden rapporten.


Poepbacterie aangetroffen in doucheruimte
De door SRGO achtergehouden rapporten laten onder andere zien dat naast de aanwezigheid van de poepbacterie in de doucheruimte van het zwembad tevens de luchtkwaliteit in de Staver bizar slecht is. Voor een onderzoek door de GGD blijken bovendien niet alle rapporten ter beschikking te zijn gesteld, waardoor de conclusie is gebaseerd op onvolledige data.

 

PH waarde onder wettelijke norm
Naast deze ‘rapporten-affaire’ is nu duidelijk geworden dat de technische dienst van het zwembad gedurende de dag geen enkele controle uitvoert waardoor de waterkwaliteit zeer slecht kan worden zoals tijdens een calamiteit op 31 oktober 2018 waarbij tientallen bezoekers gezondheidsschade opliepen.

 

Legionella
In december werd bij een halfjaarlijkse controle tot overmaat van ramp een uitbraak van de legionellabacterie vastgesteld. Door de gevaren voor de volksgezondheid zijn de bezoekersaantallen in 2018 teruggelopen. Met name recreatieve zwemmers, banenzwemmers en kinderen die de particuliere zwemlessen volgden in de Staver, hebben het zwembad de rug toegekeerd.

 

Toptalenten Schotejil vertrokken
Ook zwemvereniging de Schotejil is de dupe geworden van het  beleid van SRGO. Vanwege de slechte klimaatomstandigheden heeft de afgelopen maanden zo’n 20% van de leden het lidmaatschap van de vereniging beëindigd en is de hoofdtrainer opgestapt en samen met zeven toptalenten vertrokken naar een zwemvereniging in Dordrecht.


Subsidie
Al in 2015 bleek uit de veelbesproken onderzoeksrapporten van Synarchis dat zwembad de Staver in Sommelsdijk destijds tot de duurste zwembaden van Nederland behoorde. In 2015 moest de gemeente Goeree-Overflakkee ruim 11 euro per betalende bezoeker bijbetalen om de kosten te dekken. In 2018 is dit bedrag gestegen tot bijna 15 euro per betalende bezoeker.


Conclusie
Uit bovenstaande feitenrelaas, blijkt dat het misschien wel duurste zwembad van Nederland een gevaar is voor de gezondheid van zowel bezoekers als personeelsleden.

 

Van onze politiek verslaggever
31 december 2018


Ingezonden brief: 

Plaatsing betekent niet dat de redactie het eens is met de briefschrijver
 

Geachte redactie,

 

In het Reformatorisch Dagblad las ik een opmerkelijke reactie van Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP. Hij zegt in dat interview met die krant dat niemand is gecharmeerd van de schrijfsels van het echtpaar Evers van het Schrijfbedrijf. Tegelijkertijd zegt hij dat diezelfde schrijfsels hem bij de Heere Zelf hebben gebracht en dat hij eigenlijk het echtpaar Evers moet bedanken. En dat meende hij echt…

 

Een wel heel vreemde en tegenstrijdige reactie. Zijn opmerking dat niemand is gecharmeerd van de schrijfsels van het echtpaar, die moet ik nadrukkelijk nuanceren. Op maandagochtend is het eerste wat wij op het gemeentehuis doen, kijken wat het echtpaar nu weer heeft te melden. Dat de heer Van Dam in die schrijfsels dikwijls kritisch wordt gevolgd, vindt het merendeel van de ambtenarij een goede zaak. En steun in de rug vooral.

 

Zonder het Schrijfbedrijf zouden wij een speelbal zijn van de fractievoorzitter van de SGP. Niet voor niets wordt hij door een deel van de ambtenarij de almachtige Ayatollah genoemd. In de wandelgangen spreekt hij met gelijkgestemden openlijk over de vorming op Goeree-Overflakkee van orthodox protestants kalifaat.

 

Zijn invloed op de politiek hier op Goeree-Overflakkee is veel groter dan men denkt. De burgemeester neemt geen enkele beslissing zonder eerst Van Dam te raadplegen. Denk hierbij aan het oliebollenarrest en het circusverbod op zondag. Terugkijkend zijn er nog een aantal dossiers, waaronder het dossier Labee/Swaneveld en het rapport Berenschot, waarvoor ik mij - ik zeg het eerlijk - voor zijn kar heb laten spannen.

 

Bij deze mijn welgemeende excuses aan de inwoners die de dupe zijn geworden van mijn - weliswaar onder dwang genomen - beslissingen. Ik hoop van harte dat u mijn brief wilt plaatsen. Anoniem vanzelfsprekend omdat mijn prepensioen nakende is.

 

Naam en adres bij de redactie bekend  29 december 2018
 

Fractievoorzitter SGP dankt het echtpaar Evers

 

COLUMN - In het Reformatorisch Dagblad van 28 december dankt Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP van de gemeente Goeree-Overflakkee, uit de grond van zijn hart het Schrijfbedrijf Evers van der Waart. Van Dam, ouderling-kerkvoogd bij de hersteld hervormde gemeente, vindt het een eer dat het schrijversduo hem maandelijks adviseert. "Dit samenzijn heeft ervoor gezorgd dat ik me heb afgevraagd: waarom doe ik dit en wie ben ik? Dat heeft me bij de Heere Zelf gebracht. Ik mag het van Hem verwachten en hoef dit werk niet in eigen kracht te doen. Eigenlijk moet ik het echtpaar Evers bedanken. En dat meen ik oprecht.”

 

Evers, sponsor van de landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen, over het laatste koffiemoment met de partijleider van de SGP: “Onlangs spraken wij over de erosie in eigen kring. Een voorbeeld is dat men onlangs heeft ingestemd dat winkels op recreatieterreinen wel op zondag open mogen zijn. Een zorgelijke ontwikkeling. Ik vroeg partijleider Van Dam om zijn mening over de toekomst van de SGP. Hij zegt behartigenswaardige dingen. Ik begrijp dat een antwoord geven op de vraag in hoeverre de ‘erosie in eigen kring’ tegen te gaan is, niet zo eenvoudig is. Deze erosie ontkent Van Dam niet. Noemt die zelfs aangrijpend.”

 

Over erosie binnen de partij moet u denken aan de nieuwe winkeltijden verordening, de verkoop van oliebollen op zondag, het circus op zondag en dodenherdenking op zondag. Daar moeten wij als SGP voor geen millimeter in meegaan: “Standvastigheid en vastberadenheid hebben we nodig om pal te staan voor de beginselen gegrond op Gods Woord. Godsvreze is daarvoor nodig, want anders krijgt mensenvrees de overhand.”

 

Zowel Evers als Van Dam zijn het eens dat we het verleden niet moeten idealiseren: “We zullen het heden reëel onder ogen moeten zien.” Van Dam: “Maar dan zullen we ons wel eerst moeten verdiepen in de standpunten die in het verleden op grond van Gods Woord ingenomen zijn.”

 

Van Dam vreest dat de app- en twittercultuur van deze tijd het denken van menig partijgenoot vervult. Ja, dat de vluchtigheid en oppervlakkigheid van deze tijd ook bezit van ons heeft genomen. Evers adviseert Van Dam de oproep te doen om de bakens weer helder te laten schijnen. Immers de kroonjuwelen van de SGP liggen in Gods woord verankerd.  

 

Frans Evers

(winnaar Calvijn Cup 2017)28 december 2018
 

Reformatorisch Dagblad 28 december 2018

Karakter rustig en christelijk Middelharnis-Sommelsdijk verandert langzaam

Door: Gijsbert Wolvers

Ze worden vaak in één adem genoemd: Middelharnis-Sommelsdijk. Toch woekert de verschillende afkomst van het tweelingdorp nog wat door. Intussen loopt er een belangrijker scheidslijn door de dorpen zelf: tussen die van christelijke ”eilander” en van de minder behoudende ”overkanter”.


Vrienden voor het leven 

Een argeloze bezoeker rijdt vanaf Rotterdam over een grensweg het Zuid-Hollandse tweelingdorp binnen: links ligt Sommelsdijk, rechts Middelharnis. In Sommelsdijk, tot 1805 een enclave van Zeeland, woonden de landbouwarbeiders, in Middelharnis de vissers. „Die hadden wat meer te verteren dan de landbouwarbeiders”, vertelt SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. „Middelharnis heeft iets meer status dan Sommelsdijk. Die tegenstelling speelt nog best. Een echte Sommerdieker zal nooit in Menheerse gaan wonen, zoals we dat in dialect zeggen.”

Kees van der Boom (73), met zijn vrouw Jo oprichter van de gelijknamige boekhandel in Sommelsdijk, beaamt de verschillen. „Middelharnis is wat stadser, deftiger. Je krijgt er niet zo snel contact.” Bij de geboren en getogen Sommelsdijker speelt het onderscheid nog steeds. „De weekmarkt, elke woensdag hier voor de boekhandel in de Voorstraat, hoef je niet te verplaatsen. Dan komt er niemand meer. Die hoort in Sommelsdijk.”

Han van den Nieuwendijk, de 71-jarige eigenaar van de Flakkeesche Bazar op de Westdijk, dé winkelstraat in Middelharnis, denkt daar anders over. „Ik zou de markt graag hier hebben, op het Zandpad.” Toch merkt hij dat diverse klanten van de woensdagse weekmarkt in Sommelsdijk ook zijn kookwinkel in oude stijl opzoeken.

Kerkelijk

Middelharnis en Sommelsdijk zijn behoorlijk kerkelijk. Van de 14.500 inwoners zijn 2700 mensen lid van een hervormde gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur, 1100 van de protestantse gemeente, 1000 van de hersteld hervormde gemeente, 900 van de gereformeerde kerk, 750 van de gereformeerde gemeente en 480 van de christelijke gereformeerde kerk.

Van den Nieuwendijk is lid van de Gereformeerde Gemeenten. De ondernemer moest zich tegen zijn zin aansluiten bij de winkeliersvereniging. Die organiseert dingen waarmee hij het niet eens is. „Zoals de wereldse muziek in de winkelstraat. Er spelen bandjes op koopavonden en in deze tijd staat er een kerstboom.”

Zowel hij als oud-boekhandelaar Van der Boom is bang dat de winkels in Middelharnis en Sommelsdijk op den duur ’s zondags open zullen zijn. Van der Boom: „Op zondag is het hier nog rustdag. Dan gaan de stammen nog op. Maar onlangs heeft een benzinepomp er een winkeltje bij gekregen. Dat floreert op zondag. Helaas gaat deze ontwikkeling ook hier door.”

Zondagsopenstelling is een heikel onderwerp in de politiek van Goeree-Overflakkee. Deze gemeente ontstond in 2012 na een fusie van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Bij de herindelingsverkiezingen in 2011 werd de SGP met 9 van de 29 zetels veruit de grootste. Daarnaast haalde de ChristenUnie 4 en het CDA 3 zetels. Met deze twee partijen en de VVD vormde de SGP het college en kreeg twee van de vijf wethouders.

Om erger te voorkomen, zagen de christelijke partijen zich genoodzaakt in 2016 de Nota Zondagsrust goed te keuren. Daarin werd de openstelling van supermarkten op zondag en tweede feestdagen in het toeristische buitengebied van Ouddorp toegestaan, evenals evenementen in het oosten van het eiland, vanouds wat minder kerks.

Spanningsveld
Ondanks de nota blijft de zondagsopenstelling een spanningsveld. Recent deed een raadsmeerderheid pogingen om het zwembad in Stellendam ’s zondags open te krijgen. Ging eind vorig jaar de oliebollenkraam in Middelharnis op oudejaarsdag dicht, omdat die op zondag viel, nu mag die open als oudejaarsdag op zondag valt.

Deze zomer was er ophef over de sluiting door burgemeester Ada Grootenboer (CDA) van een circus in Middelharnis. Dat stond te dicht bij de gereformeerde gemeente, de Sionkerk, waardoor de kerkgang zou worden gehinderd. „Zeer discutabel”, stelt fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn (57) van oppositiepartij PvdA op zijn woonboot in Middelharnis. Volgens hem zaten er voldoende meters en enkele bedrijfspanden tussen het circus en de Sionkerk.

Principiëler vindt Eijkenduijn echter de vraag of anderen mogen bepalen hoe hij de zondag invult. „Het kan niet zo zijn dat mensen hier zeggen hoe ik moet leven. Ik ben óók voorstander van één rustige dag in de week, en vind het dus heerlijk om op maandag te gaan zeilen.”

Op dit punt scheiden de wegen van Eijkenduijn en zijn SGP-evenknie Van Dam, die elkaar „vrienden” noemen. „De Heere God heeft ons de opdracht gegeven de zondag te heiligen”, aldus Van Dam. „Dat geldt niet alleen SGP’ers, maar de hele bevolking. Deze opvatting botst. Het is juist een zegen dat er een rustdag mag zijn.”

Conservatief
De dreigende teloorgang van de zondagsrust heeft te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Het eiland was eerst gesloten; de meeste inwoners waren conservatief christelijk. „De mensen die hier zijn opgegroeid, ook de niet-kerkelijke eilanders, respecteren de waarden en normen van de Biblebelt. Ze weten dat het voor kerkelijke mensen gevoelig ligt om op zondag iets te doen”, vertelt hoofdredacteur Martijn de Bonte van het Eilanden-Nieuws.

Met de ontsluiting van het eiland, sinds de opening van de Haringvlietbrug in 1964, veranderden de bevolking en de wensen rond de zondag. Inwoners uit de regio Rotterdam kiezen voor de rust en ruimte van het eiland, én voor de relatief lage huisprijzen. De bevolking van Goeree-Overflakkee groeit, met dank aan de nieuwkomers. De Bonte: „De meesten vinden het prima dat het hier rustig is, ook op zondag. Maar is er een kleine groep die ervoor strijdt dat op zondag alles moet kunnen.”

PvdA-voorman Eijkenduijn is zo’n ”overkanter”, zoals de eilanders ‘import’ noemen. „Mijn vrouw en ik wonen al 25 jaar op het eiland, Maar we blijven overkanters, al vind ik dat een geuzennaam.”

De PvdA viel bij de raadsverkiezingen afgelopen voorjaar terug van vier naar drie zetels. De meeste seculiere eilandbewoners kozen toen voor de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. De VKGO, die als leus voert: ”Tégen de zondagsrust, maar vóór een rustige zondag”, verdubbelde, van drie naar zes zetels. Koud was de douche voor de christelijke partijen. Die raakten hun meerderheid kwijt. De SGP verloor twee van de negen zetels, de CU een van de vier. Daarop smeedde de SGP, nog altijd de grootste, een coalitie met VKGO, CDA en VVD. Zij verloor daarbij een van twee wethouders en de ChristenUnie haar enige.

De coalitie is volgens SGP-voorman Van Dam een voorbeeld van hoe christen en niet-christenen van oudsher met elkaar leven. „Dat gaat uitstekend en met respect. Ze leven gemoedelijk naast elkaar.” Wel merkt de SGP’er, al twintig jaar raadslid, dat de mensen mondiger worden.

Een duidelijk voorbeeld daarvan vormt het journalistenechtpaar Frans en Maria Evers. Vanuit hun rijtjeshuis in Nieuwe Tonge volgen ze Van Dam en zijn fractie met argusogen. Op hun raam prijkt een poster van de Partij voor de Dieren. „Wij rammelen stevig aan de poorten van de macht”, zegt Maria Evers (64). Daarbij moet vooral de SGP en haar achterban het ontgelden. Maria, die zegt ietsist te zijn: „Je hoeft niet met je geloof in een eventuele Schepper te koop te lopen door ’s zondags met een hoed op naar de kerk te gaan.” En: „De SGP vormt nog altijd een machtsblok.”

Toen het echtpaar zich in de jaren 80 vanuit Den Haag op het eiland vestigde, vielen ze om van verbazing over de dominantie van het behoudende protestantse christendom. Frans Evers (72), atheïst, verontwaardigd: „De gemeenteraad ging stáán tijdens nota bene een ambtsgebed.”

Op het eiland bestaan twee verschillende werelden, vindt Frans. Die tegenstelling stipt hij aan in zijn columns op de site die zijn vrouw beheert: „Vanuit eigen frustratie en voor bewustwording van de lezers over de macht van de SGP. Maria is erg fel, gelukkig. Ik schrijf mijn columns vanuit de optiek ”hoe krijg ik de humor terug?”.”

Het aanbod van SGP’er Van Dam om eens samen koffie te drinken, wijst het echtpaar tot nu toe af. Maria: „Wij bewaren liever afstand: we zijn professioneel en willen geen ouwejongenskrentenbrood. In deze gemeenteraad gaan ze te vriendschappelijk met elkaar om.”

Niet gecharmeerd
Van Dam, ouderling-kerkvoogd bij de hersteld hervormde gemeente, vindt het jammer dat het schrijversduo zijn uitnodiging afwijst. „Niemand is gecharmeerd van hun schrijfsels. De SGP en ik als persoon worden aangevallen, op een sensationele manier. Ik heb er wel een les uit geleerd. De vijandschap heeft ervoor gezorgd dat ik me heb afgevraagd: waarom doe ik dit en wie ben ik? Dat heeft me bij de Heere Zelf gebracht. Ik mag het van Hem verwachten en hoef dit werk niet in eigen kracht te doen. Eigenlijk moet ik het echtpaar Evers bedanken. En dat meen ik oprecht.”

Tweeling, maar toch verschil tussen de dorpen
Middelharnis en Sommelsdijk vormen een twee-eenheid. De dorpen zien er hetzelfde uit. „Ze hebben elk een dorpskerk met een ring eromheen”, vertelt Martijn de Bonte (32), hoofdredacteur van Eilanden-Nieuws, de grootste én christelijke lokale krant. In beide dorpen loopt vanaf de kerk de Voorstaat naar de haven.

Maar dan komen de verschillen. De haven van Sommelsdijk werd vroeger gebruikt om aardappels af te voeren, in Middelharnis meerden de vissers aan.

Sommelsdijk was een boerendorp; Middelharnis een vissersplaats. En de vissers waren rijker dan de arbeiders. „Van Sommelsdijkers wordt gezegd dat ze met een tasje achterop hun fiets rijden”, weet De Bonte.

 

„Voor als ze iets op straat vinden. Er zijn oudere Sommelsdijkers die voor geen goud in Middelharnis willen wonen, en andersom.”

Zijn blad constateerde begin dit jaar dat Middelharnis het buurdorp qua inwonersaantal passeerde door een groei met 105 mensen, terwijl Sommelsdijk met 3 burgers kromp.

„Een Sommelsdijker stelde in een ingezonden brief dat de groei van Middelharnis komt doordat het nieuwbouwproject DOCK 187 bewust op door Middelharnis „geannexeerd” grondgebied is gebouwd. Dat zou volgens de projectontwikkelaar beter verkopen.”

Middelharnis heeft veel meer winkels dan Sommelsdijk en de meeste middelbare scholen van het eiland. Bovendien is het gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee er gevestigd.

Toch is er veel grensverkeer tussen de dorpen. „Veel inwoners uit Middelharnis bezoeken de weekmarkt in Sommelsdijk. Jonge kinderen gaan over en weer naar de basisscholen in beide dorpen.” Langzaam ebt de tegenstelling weg, denkt de hoofdredacteur. „De brandweerkorpsen zijn eind vorig jaar gefuseerd. Het nieuwe gebouw staat in Sommelsdijk. De tegenstelling is vooral nostalgie.”

 

19 december 2018

Kennelijk zijn mensen niet volmaakt genoeg en moet er een stukje weggesneden worden

15 december 2018

Legionellabacterie in zwembad de Staver

COLUMN - Dat zwemmen in de Staver gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn, was de afgelopen maanden al pijnlijk duidelijk geworden door een reeks calamiteiten met alle gevolgen van dien. Dat de directie van SRGO niet terugdeinst voor het achterhouden van meetrapporten met zeer slechte uitslagen is na de publicatie van vijf geheimgehouden rapporten door Vitale Kernen, geen geheim meer. Maar dat het allemaal nog erger kan, bleek eerder deze week: in een speelelement in het babybad van zwembad de Staver is een zéér hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen.


In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen tijd via dit speelelement grote hoeveelheden legionellabacteriën in de lucht rondom het babybad en in het water van het babybad en de whirlpool terecht zijn gekomen. Hoelang deze zeer gevaarlijke situatie heeft geduurd is door SRGO (nog) niet bekend gemaakt. Bekend is wel dat een zwembadbeheerder wettelijk verplicht is twee keer per jaar een legionellacontrole uit te laten voeren. Uit een dergelijke controle bleek afgelopen woensdag de legionellabesmetting. De komende weken zal duidelijk worden hoeveel bezoekers van zwembad de Staver een legionellabesmetting hebben opgelopen.

Zembla
Toevalligerwijs werd afgelopen woensdag in het televisie programma Zembla de documentaire “De jacht op legionella” uitgezonden. In deze documentaire was te zien hoe gevaarlijk legionellabesmetting is en waar de kans op besmetting het grootst is. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/458506/Zembla.html

 

Westfriese Flora
Dat legionellabesmetting levensgevaarlijk is, bleek in 1999 toen 32 mensen om het leven kwamen door een legionellabesmetting na een bezoek aan de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Met ingang van 2004 zijn extra strenge regels op het gebied van voorkoming van legionellabesmetting ingevoerd. Ondanks deze aangescherpte wetgeving, is er nu dus toch de legionellacalamiteit in de Staver.

Na het bekend worden van de legionellacalamiteit in de Staver is op last van de Omgevingsdienst (de inspectie) het speelelement buiten werking gesteld. De directie van SRGO schrijft in een persbericht dat zij geen risico neemt en het babybad uit voorzorg gesloten heeft. Onbegrijpelijk dat de whirlpool nog wel “gewoon” open is voor publiek, omdat zowel het babybad als de whirlpool op hetzelfde filtersysteem draaien.


Aanpassen rapporten
Pas als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de waarden weer normaal zijn, gaat het babybad weer open, aldus SRGO. Het is te hopen dat dit onafhankelijke onderzoek niet wordt uitgevoerd door het Belgische laboratorium dat ook de maandelijkse wateronderzoeken in de Staver verricht. Dit laboratorium kwam namelijk onlangs negatief in het nieuws toen bleek dat één van de werknemers verantwoordelijk was voor het “aanpassen” van officiële meetrapporten die door SRGO waren achtergehouden na vragen van wethouder Bruggeman.


onze politiek verslaggever12 december 2018

"De gemeente moet dit rechtzetten"

SGP-er Van Gurp brengt waarheid zaak Swaneveld naar buiten

6 december 2018
 

Vitale Kernen ontdekt achtergehouden rapporten Staver
 

Fractievoorzitter Johan de Vos  van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft, met het openbaar maken van achtergehouden, belastende onderzoeksrapporten van zwembad de Staver, de werkwijze van SRGO op een pijnlijke manier blootgelegd (zie de rapporten op https://tinyurl.com/yaxgzqc9

 

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 6 september vraagt Johan de Vos aan wethouder Bruggeman om alle onderzoeksrapporten vanaf april 2018, die te maken hebben met de water- en luchtproblematiek in de Staver. In de raadsvergadering op 22 november, blijkt dat niet alle onderzoeksrapporten beschikbaar zijn gesteld door SRGO, want VKGO heeft via derden ontbrekende rapporten ontvangen. Het gaat onder andere om een rapportage over de algemene hygiënische toestand van de vloer van de doucheruimte van 16 mei 2018. Uit dit rapport blijkt dat de hygiënische toestand van de vloer slecht was.
 

Uit de schriftelijke vragen van Vitale Kernen GO van 27 november blijkt dat er ook een rapport ontbreekt van de luchtkwaliteitsmeting van 16 mei 2018 met een bijzonder hoge meetwaarde van 3.000 ug/m3 trichlooramine (streefwaarde is 200 ug/m3). Opmerkelijk is dat er van dit rapport ook nog een door het Belgische laboratorium aangepaste tweede versie bestaat met een aanmaakdatum van 16 juni 2018 maar een verzenddatum van 13 juni 2018!
 

Het adviesrapport dat de GGD opstelde in februari 2018 blijkt berekend op onvolledig gegevens en is dus onbruikbaar. Twee ongunstige meetrapporten van 1.090 ug/m3 en 1.340 ug/m3 van 1 en 8 november 2017 zijn door SRGO buiten het GGD adviesrapport gehouden.
 

Om de werkelijke omvang van de problemen vast te stellen, zal het GGD-onderzoek dus opnieuw moeten gebeuren en moet er dan gebruik gemaakt worden van alle beschikbare informatie, ook de twee ontbrekende rapportages die nu nog buiten het onderzoek zijn gehouden. 
 

Tijdens de raadsvergadering van 22 november vroeg Johan de Vos wanneer het college een onafhankelijk bureau opdracht geeft om de kwaliteit van het beheer van zwembad de Staver te borgen. Volgens insiders heeft SRGO tot op heden echter  elke vorm van onderzoek door een onafhankelijk bureau afgewezen. Blijkbaar was de calamiteit van 31 oktober jl. nog niet ernstig genoeg en moeten er eerst dodelijke slachtoffers vallen voor er echt ingegrepen wordt.
 

Het lijkt een patroon: het niet doorsturen van rapporten die ongunstige cijfers geven. Je gaat je afvragen wat er nog meer aan gevoelige informatie wordt achtergehouden. Let wel! Het gaat om de gezondheid van volwassenen en kinderen in en rond het zwembad.
4 december 2018

Transparant bestuur nog ver te zoeken op Goeree-Overflakkee

 

Wat vooraf ging. In een interview met de wethouder Van der Vlugt van het CDA d.d. 9 oktober 2018 sprak deze wethouder over een tweede BING-rapportage (naar nevenfuncties van wethouders en mogelijke belangenverstrengeling, in deze zaak tussen Agro Van der Vlugt en NKTC over pachtcontact Essenbos). Het eerste BING-rapport verscheen al veel eerder op de website van het Schrijfbedrijf Evers van der Waart. De wethouder maakte daar terecht bezwaar tegen omdat er na dat eerste BING-rapport inmiddels een tweede was gevolgd. Dat rapport moesten wij dus hebben, om de wethouder gelegenheid tot wederwoord te kunnen geven.

 

Dus op 11 oktober dit recente BING-rapport opgevraagd via de griffier. Voor het eind van de maand zouden we een reactie ontvangen, werd ons beloofd. De reactie die inderdaad eind van de maand binnenkwam, was dat om dit document te verkrijgen er een Wob-verzoek moest worden ingediend. Fluitje van een cent toch, zou je denken bij een gemeente die zich voorstaat op transparantie en met het lichaam naar de kiezer gekeerd. Op 1 december werd de aangetekende brief bezorgd: Verzoek afgewezen. Notabene op grond van Artikel 10 waar de laatste tijd veel provincies en gemeentes naar grijpen, als ze met hun beleid liever onder de radar wensen te blijven….

 


Open brief aan de burgemeester en haar juridisch adviseur

 

Geachte heer Naberman en mevrouw Grootenboer-Dubbelman,

 

Bedankt voor uw reactie d.d.29 november 2018 waarin u te kennen geeft ons verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af te wijzen.

 

Wij weten dat we als burger bij voorbaat een ongelijke strijd aan gaan  tegen het ijzersterke juridisch duo Naberman/Grootenboer. Maar strijdend ten onder gaan heeft zijn charme. Ons is bekend dat niet elk Wob-verzoek om informatie automatisch wordt ingewilligd ondanks dat als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is.  

 

We erkennen dat in een aantal specifieke gevallen ons Wob-verzoek om informatie wordt geweigerd. Dit is het geval als het verstrekken van de informatie betrekking heeft op contacten tussen de Koning en de ministers. In vaktaal zou uw heer Naberman zeggen dat ons verzoek om informatie ‘de eenheid van de Koning en Ministers in gevaar zou kunnen brengen’. Volgens onze bescheiden mening is dit in ons verzoek niet het geval. Ook is het geenszins onze bedoeling om de veiligheid van de Staat te schaden. Kortom hier geldt de absolute uitzonderingsgrond.

 

Dus moeten wij uw weigering zoeken in de relatieve uitzonderingsgronden. Bij de zogenaamde relatieve uitzonderingsgronden moet u als overheidsinstantie een afweging maken tussen het algemene belang van de openbaarheid van gegevens en anderzijds een van de hieronder genoemde bijzondere belangen:

U beroept zich op Artikel 10. Art. 10 tweede lid, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 1) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 2) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.

 

Welnu wat punt 1 betreft, gewoon alles wat met de persoonlijke levenssfeer te maken heeft, even met een viltstift zwart maken (is meer gebeurd in deze gemeente) en wat 2) betreft: Deze weigeringsgrond wordt het meest algemeen gebruikt. Deze weigeringsgrond mag er volgens de wetsgeschiedenis echter niet toe leiden dat overheidsorganen gegevens mogen achterhouden, omdat publicatie daarvan mogelijk een ongunstig licht zou werpen op het door hen gevoerde beleid, of de kansen op aanvaarding van het door hen voorgenomen beleid zou verkleinen.

 

Mevrouw de burgemeester, wat is hier toch aan de hand?

 

Met vriendelijke groet,

 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart
3 december 2018


Kan iemand die man vertellen dat hij zelf al lang uit de mode is

2 december 2018

Kerstgedachte: elk jaar wat geven voor mensen die het minder hebben
 

Eerste Kerstverhaal 2018….Stille wanhoop in het voetlicht…
 

Minder armoede dit jaar hoorde ik bij het NOS journaal… in ons consuminderhuis weten we dat minder mensen aan de bel trekken… De stille armoede blijft gewoon wat langer en beter verborgen… Een voorbeeld daarvan is Rietje…Haar verhaal is vooral leerzaam.  Het verhaal van Jos is diep schrijnend… De namen zijn gewijzigd…

Rietje….
In elke consuminderkring die ik start zijn van de tien mensen wel drie die door bewindvoerders werden of worden “genaaid.” Sorry voor het woord. Een kring start met budgetteren leren en blijkt dat mensen met bewind voering meestal geen inzage krijgen van wat er van hun geld in en uitgaat. Bewind voering wordt in moeilijke tijden aangevraagd door een maatschappelijk werker of je aangepraat om een huurwoning te krijgen als je geen spaarpot hebt. Bewind voering wordt door de rechter opgelegd en je kan er zo weer uit maar dat gebeurd niet als de bewindvoerder als advies bij de rechtbank aangeeft dat toezicht nog nodig is…

Als je geen schulden hebt kost bewind voering 111,00 euro per maand en met schulden 155,00 met uitschieters naar 175,00 euro. Een cliënt is een mooie melkkoe die je vooral dom moet houden… maar nu komt het duiveltje bij me boven. Ik ken ook zeer goede bewindvoerders al kan ik ze op een hand tellen. Voor enkelen is bewind voering beslist noodzakelijk…

Mijn ervaring is dat je door bewind voering nog een probleem erbij krijgt omdat je die mevrouw/meneer moet controleren. De eigen verantwoording blijft immers altijd bij jezelf liggen als het mis gaat…. Dat zijn de kleine lettertjes en de bewindvoerder gaat altijd vrijuit. Bij Rietje ging het ook goed mis…
 

Gelukkig heb ik korte lijnen naar sociale dienst en maatschappelijk werk, de gemeentelijke afdelingen schuld hulp en bel ook soms gewoon een bewindvoerder op… Bij Rietje bleek een jaar lang geen bijzondere bijstand aangevraagd te zijn voor bewindvoerderkosten waar ze recht op heeft. Dat kon niet meer omdat het jaar voorbij was en bijstand nooit met terugwerkende kracht kan aangevraagd. Dat betekende een schuld van tegen de 2000 euro voor Rietje die van haar WAOotje op minimum niveau min 10% beslaglegging de schuld moest aflossen. De kwijtschelding BSGW (gemeentelijke belasting en  waterschap) was ook niet aangevraagd en kwam daar 380,00  euro bovenop. Rietje was een fijne cliënt vertelde de bewindvoerder nog want ze zeurde nooit aan de telefoon om geld voor kleding of verjaardagen van de kinderen… Nee Rietje schaamde zich, begreep het allemaal niet, zweeg en crepeerde.  Ze gaf het beste aan de kinderen en leed in stilte. Gelukkig maar kwam ze in het consuminderhuis terecht en kreeg een warm vloerkleed, een bed voor een van de kinderen, kleding en een wasmachine die het heel goed schijnt te doen al maakt hij wat lawaai. Wie maalt erom in de achterkeuken… zolang hij draait en anders  staat er bij ons nog een tweedehandsje… Bij de bewindvoerder was geen geld voor een nieuwe wasmachine, vertelde hij en dat was niet vreemd als door wanbeleid schulden ontstaan…

Rietje krijgt tijdelijke  voedselondersteuning bij ons… om even de druk eraf te halen. Ze huilt wel eens de spanning eraf van louter vreugde omdat ze er niet meer alleen voorstaat. Wat Rietje naast de spullen kreeg is iemand die met haar meekijkt en de bewind voerder weet dat inmiddels ook.. Rietje leert budgetteren en wordt wijzer. Ze kan over een klein jaar bij de rechter (door haar mooie maandafrekeningen mapje) bewijzen dat ze het zelf kan en verlost worden van de bewind voerder….Ze leert niet alleen budgetteren maar ook meer doen met minder door gezond te leren koken van bijna niets en de truuks om geld over te houden omdat ze de juiste wegen leert bewandelen.…We gaan het wederom meemaken dat iemand als Rietje trots rechtop zal gaan lopen en zelfbewuster worden. Ze zal zich niet meer een oor laten aannaaien door wie dan ook… daar werkt ze aan. Zelf doen maar niet alleen!
 

Jos…                                             

Alleenstaand en al wat ouder. Hij heeft een Wajong uitkering en werkt parttime in een klein fabriekje aan de rand van het dorp. Op de fiets kan hij daarnaar toe. Een vrolijk goed simpel mens en als alles gewoon zijn gangetje gaat is er niets aan de hand met Jos. Een ongeluk zit in een klein hoekje, komt altijd onverwacht en zelden alleen…
 

Jos was in de problemen geraakt en een maandvoorschot achter bij Essent. Dat werden er drie binnen een half jaar, door samenloop van omstandigheden nadat hij een heup had gebroken na een val met zijn fiets. Er moesten wat trainingsbroeken komen en nieuw ondergoed omdat het oude tot op de draad was versleten. Zijn zus zou daar wel voor zorgen en moest Jos eerst onder het mes om een pin in zijn heup te zetten voor hij naar huis mocht, heb ik begrepen. Toen dacht Jos nog niet aan de 385 euro eigen bijdrage zorgverzekering die moest betaald. Hij kwam nooit bij de dokter. Zijn al snel zichtbare tweede financiële strop werd zijn eigen zus die hem hielp met boodschappen doen. Jos was blij geweest met de hulp en zweeg over de wel erg ruime hand waarmee door zus werd ingekocht. Het moest maar even, ze hoefde niet te weten hoe karig zijn huishoudbudget was. Jos gaf hoog op over de hulp van zus en iedereen was gerust…

De stille manipulatie moet toen zijn begonnen en eigenlijk had Jos het wel gevoeld maar kon geen kant uit. Het ongeluk had hem heel onzeker gemaakt en hij liet alles maar over zich heen komen. Hij kon niet goed tegen veranderingen. Opeens stond zijn hele leven  op z’n kop. Het waren niet alleen de te dure boodschappen maar ook de nodige eurootjes die hij betaalde voor de schoonmaak uurtjes van zijn zus en de was die opeens met dure spullen werd gedaan. Ze was gewoon verkwistend… De vele keren dat zijn zwager hem voor controle naar het ziekenhuis bracht werd verrekent want je wil niet over de tong gaan.. Al die drukte in zijn huis en de oude hond die nu door zijn neefje uitgelaten werd. Daar gaf hij ook weer geld voor want die neef was erop uit. Dat zal hij wel van zijn ouders hebben geleerd. De vele keren dat er friet werd gehaald omdat er geen tijd voor koken was geweest.  De zwager van Jos die steeds weer vertelde dat hij meer mensen naar het ziekenhuis bracht en ze altijd een tientje in de auto achterlieten. Een taxi kost meer nietwaar. En zijn zus die van de hoge toren blies hoeveel ze deed voor Jos werd geprezen door de buurt.…. Hij mocht wel dankbaar zijn voor zo’n goeie zus…

Zus en zwager woonden zo ongeveer bij Jos in… met koekjes bij de koffie die opeens van D.E. bleek te zijn en niet van OKE merk en mee eten bleek vaak gemakkelijker. Ze konden de kosten immers delen maar de grootste post betaalde jawel….  
                                                             

Jos… die altijd sober had geleefd maar overhouden was nooit gelukt door zijn oude hond die speciaal voer moest hebben (nierproblemen) en het beestje was zijn “kind” geworden toen hij na zijn scheiding alleen kwam te staan… Van zijn vakantiegeld moest hij meestal hoognodige uitgestelde aankopen doen of de minstand op zijn bankrekening aanvullen… Herstellen van een gebroken heup duurt lang als je niet meer zo jong bent en de tijd boven draagkracht moeten leven werd hem fataal. Een betalingsregeling voor die 380 euro schuld bij de zorgverzekering had hem misschien kunnen redden maar tegen de familie manipulatie was hij niet bestand. Jos zweeg uit onmacht en schaamte…Toen hij weer mobiel was heeft hij ze zo ongeveer uit huis gezet. “Stank voor dank,” zei zus. Toen was door Essent al beslag op Jos zijn uitkering gelegd, tot de beslagvrije voet en dat is 10% onder minimum… en Jos zweeg.

Jos zweeg nog steeds toen na drie maanden de ongeopende post een flinke stapel was geworden. Deurwaarders vonden hem nooit thuis en werd de energie afgesloten. Niemand mocht het weten… Hij was weer redelijk mobiel en kon op de hand wassen. In de zomer was dat geen probleem geweest. Er was ook nog een wasserette in de buurt. De dag begon als het licht was en hij ging met de kippen op stok als het donker werd na de nodige kaarsjes te hebben gestookt.  Nou ja… hij sliep op de bank met de hond in de mand ernaast, want in zware tijden wil je dichtbij het liefste zijn dat je hebt. Dieren bedriegen je niet want hun liefde is onvoorwaardelijk. Alle deuren waren steeds afgesloten en de rolluiken dicht als de schemering was gevallen. Hij was zogenaamd niet thuis en sloop door zijn huis. Soms trillend in een hoek gedrukt als de bel maar bleef gaan. De onzekerheid, het opgejaagde gevoel van direct na het ongeluk had hem niet meer verlaten… integendeel het werd alleen maar groter…
 

Jos weerde alle bezoek en een oud butagasstel met een gasfles werd zijn redding. Zogenaamd om frites op te bakken in de schuur om stank in huis te voorkomen. In werkelijkheid stond het gasstel in de keuken voor warm water voor koffie en een wasbeurt van zijn lijf en om wat eten op te warmen. Jos was vindingrijk en laadde zijn telefoon op zijn werk op, zonder dat iemand maar iets door had…

“Kom je vanavond ook langs Jos?” “Mag ik me dan bij jou even douchen, ik kom dan net van een zware klus iets verderop” Lekker door en door opwarmen in het weekend doe je bij de supermarkt of IKEA en bij moeder in de verpleegkliniek laadde hij op zondag de telefoon op… Zo heeft hij het hele verhaal aan me vertelt en we hebben er samen om gelachen hoe vindingrijk hij was… om de verdrietige lading te maskeren…
                                                                 

Hij heeft het bijna twee jaar volgehouden en er moest iets gebeuren want Jos vervreemde van de samenleving en was een kluizenaar geworden. Hij kon er niet meer tegen en raakte overspannen van alle geheimzinnigheid…. De tranen zaten constant hoog omdat hij nog een winter niet meer aankon en uiteindelijk brak hij… op zijn werk Zijn leidinggevende belde naar maatschappelijk werk waar hij dezelfde maand nog een afspraak kon maken. De leidinggevende wist gelukkig ook van ons consuminderhuis waar hij direct werd geholpen…

Er kwamen dekbedden en wollen dekentjes voor hem en zijn beestje en extra kleding want er was zoveel versleten en vooral te vies geworden om nog ooit schoon te krijgen. Jos kreeg voedsel in blikken en potten en vers spul voor diezelfde dag. Dat kon bewaard in een koelbox (die wij nog hadden staan) buiten in de kou naast zijn keukendeur.
 

Om weer aangesloten te worden plus maand voorschot plus eerste aflosbedrag van de schuld bleek 800 euro nodig te zijn waaraan we ook een deel bijdroegen en de grootste moot via maatschappelijk werk uit het noodfonds kon worden betaald. Jos werkt naast zijn werk enkele uren in de week in ons consuminderhuis en kreeg nog wat meubeltjes die aan vervanging toe waren. Als Jos kwam werken bracht hij de vuile was mee die ondertussen werd gedraaid en kon schoon weer mee naar huis…. Jos deelt nog een tijd mee met onze voedsellijn als aanvulling omdat hij zich het eten uit de mond spaart voor het dure hondenvoer en dat is hem aan te zien…Daarbij de aflossing schuld bij Essent niet te vergeten. We helpen tot de beslaglegging van zijn uitkering afgaat en nog ietsje verder als het eraan zit. We zien Jos rustiger worden en blij en zijn hond heeft hij al eens meegebracht die we uitgebreid hebben bewonderd en geknuffeld. Het beestje dat hem liefde gaf toen eigen volk hem uitbuitte… We blijven Jos helpen ook later nog, met kleding en linnengoed waar hij veel mee bespaart en blijft hij af en toe in onze nabijheid en blijven we meekijken met dit zeer goed lief mens…

Jos had vroeger tientallen jaren lang iemand van Meander die wekelijks een uurtje meekeek… Door bezuiniging was die hulp weggevallen….We zien het meer… met als gevolg de stille armoede…
                                                            


We willen velen in crisis o.a. Rietje en Jos verwennen met de Kerst. Een flinke bigshopper vol goede boodschappen mee waar ze wel tien dagen mee uit kunnen komen. Natuurlijk ook iets lekkers en een envelopje voor de zaken die nog gekocht moeten worden voor de feestdagen om even geen zorgen te hebben… Help jij ons mee? Ik open met 50 euro de Kerstactie… Graag een bijdrage op bankrekening:
 

IBAN NL14RABO0173658903 van Consuminderhuis Parkstad te Landgraaf. Zet er maar Kerstactie bij….

 

Annemiek.

23 november 2018

Ernstige bacteriegroei vloeren zwembad de Staver

SOMMELSDIJK - VKGO (Vitale Kernen) legt nieuw gezondheidsprobleem bloot. Na water- en luchtkwaliteit nu bacteriegroei vloeren zwembad de Staver buiten alle proporties. Raadsvragen hierover tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 november 2018.


 

15 november 2018

Hoe serieus neemt de gemeente de gezondheidsproblemathiek bij zwembad de Staver?

Problemen in de Staver al van veel langer. Eind 2017 sloeg het Schrijfbedrijf al alarm. Lees hieronder onze column van 21 november 2017
 

Veiligheidsproblemen in de Staver
 

Column - Tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad afgelopen donderdag, moest SRGO voorzitter de heer Vogel met het schaamrood op de kaken toegeven dat er nog steeds grote technische problemen zijn in zwembad de Staver.
 

Sinds een flink aantal jaren regent het klachten over de Staver vanwege de bizar slechte lucht- en waterkwaliteit. Eerder dit jaar leidde dit zelfs tot vragen tijdens een gemeenteraadsvergadering. Willy Heintjes (VKGO) vroeg wethouder De Jong of hij op de hoogte was van de problemen. Tevens wilde Heintjes per direct beschikken over de meest recente meetgegevens op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.


Na veel vijven en zessen kwamen de desastreus slechte meetresultaten uiteindelijk boven water en sloeg de paniek toe bij de wethouder en bij de directie en het bestuur van SRGO. Nog voor het zomerreces werden nieuwe metingen geregeld en werd de gemeenteraad gerustgesteld. Er zouden vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de problemen met lucht- en waterkwaliteit en per direct zou de Staver voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


Afgelopen donderdag bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn; het is nog steeds niet veilig in de Staver en de problemen zijn, ondanks de forse investeringen en recente aanpassingen aan de technische installaties, nog steeds niet onder controle. Stotterend moest SRGO voorzitter Vogel toegeven dat er nog steeds ‘hoog gemeten wordt’.Wat betekent dat in de praktijk? Voldoet de Staver eigenlijk wel aan de geldende wet- en regelgeving? Zijn de bezoekers en personeelsleden van zwembad de Staver in gevaar?  


Een echt ‘ja’ of ‘nee’ wilde Vogel niet geven, feit is wel dat deze man die al 10 jaar voorzitter is van de stichting die de Staver beheert nog steeds geen garanties kan geven over de veiligheid van zijn gasten en zijn personeel. Best gevaarlijk zo’n beheervorm.


Onze politiek verslaggever
13 november 2018

Wethouder mogelijk onvolledig geinformeerd over calamiteiten zwembad de Staver

Waar is het rapport van 16 mei?

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november bleek dat wethouder Bruggeman niet beschikt over alle rapporten met metingen van lucht- en waterkwaliteit van zwembad de Staver. Johan de Vos van Vitale Kernen vroeg nu expliciet om het rapport van 16 mei. 

Navraag bij de wethouder bleek dat hij niet beschikt over genoemd rapport. Dit roept de vraag op of dit rapport bewust is achtergehouden door de beherende stichting SRGO. En ook waarom? Waren de cijfers zo alarmerend? 9 november 2018


John Albrechts spreekt in op 8 november over de slechte lucht- en waterkwaliteit bij zwembad de Staver, tijdens gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee
Hieronder de tekst van het inspreken door John Albrechts
 

Geachte college, geachte raad,

 

Mijn naam is John Albrechts. Vanavond spreek ik in over de aanhoudende kwaliteitsproblemen en calamiteiten in zwembad de Staver. Op de kop af 11 maanden geleden stond ik hier ook al en heb ik u op de hoogte gebracht van de technische problemen in de Staver en de gevaren voor de gezondheid van de badgasten en het personeel.
 

Direct na mijn inspreken heeft de toenmalig wethouder toegezegd budget beschikbaar te stellen aan SRGO om de technische problemen aan te pakken, met als doel een optimaal zwemklimaat. Helaas is het SRGO nog steeds niet gelukt om een veilig en gezond zwemklimaat te realiseren. De directeur van SRGO, zei gisteren tijdens een overleg dat de lucht- en waterkwaliteit de afgelopen weken nog slechter zijn dan een jaar geleden.

 

Dat is opmerkelijk. De afgelopen 15 maanden is er namelijk naar schatting zo’n 200.000 euro gemeenschapsgeld geïnvesteerd in onderzoek, advies en aanpassingen aan de technische installaties en de kwaliteit van water en lucht gaat verder achteruit.

 

Dhr de Vos (Vitale Kernen) heeft een aantal weken geleden bij wethouder Bruggeman alle onderzoeksrapporten opgevraagd die te maken hebben met de water- en luchtkwaliteit vanaf april 2018. Ik heb vernomen dat het college deze rapporten in het bezit heeft, ik betwijfel echter of álle rapporten zijn verstrekt door de directeur van SRGO. Zo ben ik benieuwd of ook de meetresultaten van de luchtmetingen van 16 mei 2018 (verzenddatum 13 juni 2018) zijn verstrekt door SRGO. Het achterhouden van rapporten met slechte meetresultaten is namelijk reeds eerder gebeurd bij het opstellen van een GGD advies rapport over de gezondheidsgevaren in de Staver.
 

Ik durf dit zo stellig te beweren omdat ik over een dossier beschik waar uit dit blijkt. Ik kan u melden dat uit de metingen van 16 mei jl. blijkt dat de luchtkwaliteit die dag zeer slecht was. Een trichlooramine waarde die 15 keer hoger was dan de streefwaarde. Trichlooramine is een zeer giftig gas wat je beter niet in kunt ademen.
 

Dan nu de calamiteiten van vorige week.
Vorige week zondag bleek na sluitingstijd dat er tijdens het vrijzwemmen zwavelzuur in het zwembad gelekt was. Hierdoor was de zuurgraad van het zwemwater te laag geworden. De lekkage is tijdelijk verholpen door de zuurpomp uit te schakelen en de toevoerkraan af te sluiten. De volgende dag bleek dat de waterkwaliteit nog niet helemaal in orde was. In het klachtenboek zijn die dag niet alleen klachten gemeld van zwemmers maar ook van begeleiders, zij klaagden over prikkende ogen en keel- en luchtweg problemen.


 

Op dinsdag was er sprake van een lekkage waarbij grote hoeveelheden vervuild regenwater via het plafond en wanden het zwembad in stroomden. Een gevaarlijke situatie met kans op kortsluiting, gladde tegels op de perrons en de zwemwaterkwaliteit werd door het vieze water negatief beïnvloed. Die dag waren er klachten van zwemmers over o.a. huiduitslag.

 

Op woensdagmorgen heeft de technische dienst de zuurpomp die sinds zondag was uitgeschakeld weer aan gezet en de toevoerkraan geopend. Vanaf dat moment heeft niemand meer controles uitgevoerd of metingen verricht. De storing van zondag was er nog steeds zo bleek later, daar was niets aan gerepareerd. Tijdens het recreatiefzwemmen van 12.00 uur tot 16.00 uur kregen zwemmers last van huiduitslag en blaasjes op de huid. Ook hing er een vreemde geur boven het zwemwater. Toen even over 18.00 uur de zwemvereniging met de training startte meldden de zwemmers bij hun trainer dat het water een rare smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid.
 

Er werd alarm geslagen door de trainer en de directeur van SRGO heeft vervolgens de meetwaardes nagekeken. De zuurgraad bleek zo laag dat het zwembad direct ontruimd moest worden.


Later beek dat de directeur van SRGO heeft verzuimd direct de alarmdiensten, de inspectie, de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid en de wethouder te bellen en ook de rest van het van het gebouw te ontruimen. De badgasten hadden gezien de storing allemaal z.s.m gezien moeten worden door medici en de brandweer had direct luchtmetingen moeten verrichten om vast te kunnen stellen hoe erg de evt verwondingen zouden zijn. Bij een zuurgraad onder de 4 wordt namelijk het uiterst giftige chloorgas gevormd. Volgens de zwemwaterwet hoort de zuurgraad tussen 6,8 en 7,8 te zijn. In de Staver was de zuurgraad de hele middag 3,2. In de dagen na woensdag bleek dat tientallen kinderen gezondheidsschade hebben opgelopen door hun zwembad bezoek.


 

Geachte politici, namens alle ouders, kinderen en zwembadpersoneelsleden wil ik u vragen om alstublieft iets te doen aan deze onveilige situatie. Zij hebben recht op een veilige zwem- en werkomgeving. Alstublieft doe er snel iets aan. We rekenen op u. 

4 oktober 2018

Gezondheidsklachten na zwemmen in de Staver

Bron: RTV Rijnmond
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zwembad de Staver in Sommelsdijk heeft afgelopen woensdag het bad moeten ontruimen. Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Vorig jaar kwam De Staver ook al in opspraak doordat leden van de zwemvereniging bij het zwemmen last kregen van ademhalingsproblemen.
 

Uit onderzoek bleek woensdag dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. “Veel te laag”, geeft beheerder Lesly Wolters van de Stichting Sport&Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) toe.
 

Eerder die week was de zuurgraad in het zwembad ook al niet goed en werd er geklaagd over prikkende ogen en huiduitslag. Ook zou er een lekkage zijn geweest waardoor regenwater langs de wanden en plafonds liep. Een aantal ouders heeft een officiële klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouder van zwembaden. 


De beheerder van het bad laat weten dat er sprake was van een defecte zuurpomp van de zwembadinstallatie en dat deze gerepareerd is. Het zwembad is hiervoor een dag gesloten geweest. Volgens Wolters staat dit incident los van de klachten van vorig jaar.  3 november 2018

Ingezonden

Ontruiming zwembad de Staver

Op woensdagavond 31 oktober om 18.10 uur is zwembad de Staver vanwege een technische storing ontruimd. Zwemmers van zc de Schotejil merkten de storing op doordat het water een vreemde smaak had en omdat de vrijkomende dampen benauwdheid en irritatie aan de ogen veroorzaakten. De aanwezige trainers van de Schotejil hebben de klachten onmiddellijk gemeld bij de directeur van SRGO en het zwembad ontruimd.
 Onderzoek wees uit dat de zuurgraad (PH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6 terwijl deze waarde volgens de Nederlandse wetgeving tussen 6,8 en 7,8 hoort te zijn. Een woordvoerder van SRGO liet desgevraagd weten dat de PH-waarde in de middag nog prima was en het probleem pas in de avond is opgetreden. In de loop van de dag bleek echter dat een aantal zwembadbezoekers dat de Staver op deze woensdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur had bezocht, lichamelijk letsel heeft opgelopen.

In tegenstelling tot het persbericht van SRGO is het zwembad dus niet gesloten vanwege onderhoud maar vanwege een ernstige calamiteit. Een calamiteit waarover door SRGO ook nog eens niet de waarheid wordt gesproken. Wanneer maakt de politiek eindelijk eens een einde aan de martelgang die SRGO heet? Mijn kinderen willen weer veilig kunnen zwemmen!

 

Een verontruste ouder
(naam en adres bij de redactie bekend)2 november 2018
31 oktober 2018
30 oktober 2018

Jury van De toekomstbouwers kiezen voor zonne-auto

Auto wint van natuur

COLUMN - Wat een prachtig programma van de VPRO: de toekomstbouwers. Wat heb ik er van genoten en wat ben ik geraakt door sommigen van die jonge ontdekkers. De uiteindelijke winnaar was voor mij, een te verwachten?, teleurstelling.

Niets ten nadele van Lex Hoefsmid die geweldig bezig is voor de mensheid met het oplossen van ons mobiliteitsprobleem. Maar een auto laten winnen over de natuur? Mick Geerits kwam met diepdoorvoelde ideeën hoe de mens met zijn soortgenoten de dieren, om zou moeten gaan. Pro-actief! Zijn woorden: “Elke vijf minuten verdwijnt er een diersoort”, raakten mij diep. Is zijn insteek niet veel belangrijker voor de toekomst van de wereld dan het ontwikkelen van een zonne-auto? De jury vond blijkbaar van niet. Zij stelt zich duidelijk boven het dierenrijk. De mens belangrijker en er bovenstaand. Dat is nu juist ons probleem.


Maria Evers28 oktober 2018

Analyse 5G

5G is meer dan 4G + 1

Van zelfrijdende auto’s tot batterijloze sensoren: het 5G-netwerk kan heel wat meer teweegbrengen dan sneller filmpjes downloaden.

Niels Waarlo 26 oktober 2018

 

5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken, komt eraan. Leuk hoor, dan laden de internetpagina’s op onze smartphones nóg sneller. Wie dat denkt, mist enkele bijzondere eigenschappen van deze nieuwe generatie netwerken. De eerste versie van 5G in Nederland werkt naar verwachting in 2020. In de jaren die volgen zal het een breed scala aan toepassingen mogelijk maken. Vier voorbeelden ter illustratie.

Écht goede droombrillen

Het is zo’n beetje de ultieme versmelting van realiteit en digitaal: brillen die digitale voorwerpen in de werkelijkheid projecteren. Met deze augmented reality (verrijkte realiteit) laat je productinformatie zweven naast een supermarktschap of projecteer je een gesprekspartner uit Australië in de stoel voor je neus. Zulke brillen zijn nog exclusieve speeltjes met prijzen van duizenden euro’s, maar worden steeds handzamer en goedkoper.

Maar wil augmented reality écht van de grond komen, dan is 5G nodig, zegt Pim den Uyl, vicepresident businessontwikkeling van telecomfabrikant Ericsson. Dat zit hem in de zogeheten latency (vertraging). Wat de grootte van het bestandje dat je verstuurt ook is, er is altijd een standaardvertraging. Bij 4G is dit enkele tientallen milliseconden, bij 5G slechts één.

Dat maakt bij zo’n bril uit wanneer er een directe verbinding is met een ander, al helemaal als er interactie bij komt kijken. Voor prettig gebruik moet de bril acties van jezelf of een ander direct verwerken, zonder storende vertragingen.

Als ultieme demonstratie van de lage vertraging van 5G liet Ericsson een Zuid-Koreaanse rockband een nummer spelen terwijl de leden honderden kilometers van elkaar waren verwijderd. Eén stapje verder en je projecteert ontbrekende bandleden met augmented reality op een podium, terwijl de band samenspeelt alsof ze pal naast elkaar staan.

Zelfrijdende auto’s

Van automatisch fileparkeren tot zelfstandig afstand houden op de snelweg, auto’s nemen steeds meer taken van hun bestuurders over. Wil dit op een dag zelfs leiden tot volledig autonoom rijdende voertuigen, dan wordt het 5G-netwerk ‘allesbepalend’, volgens Bart Smolders, hoogleraar telecommunicatie aan de TU Eindhoven.

‘Auto’s kunnen al om zich heen kijken. Maar dat is lang niet veilig genoeg. Met 5G is het de bedoeling dat ook informatie van andere auto’s in de omgeving en van sensoren langs de weg altijd beschikbaar is.’ En moet de auto remmen omdat de voorganger plots tot stilstand komt of er een hert oversteekt, dan kan de zeer korte vertraging van 5G van levensbelang zijn.

Bovendien is dataverkeer via 5G beter te versleutelen dan bij 4G, legt Smolders uit. Fijn, want stel je de chaos voor als iemand het netwerk hackt waarmee auto’s bepalen waar obstakels zich bevinden. ‘Het probleem met versleutelen is dat het capaciteit kost. Je effectieve datasnelheid gaat erdoor omlaag. Omdat 5G zoveel sneller is dan 4G, kun je het je veroorloven om veel meer capaciteit te gebruiken om data te versleutelen.’

Superboerderijen

Een bedrijf dat zich al met de praktische toepassingen van 5G bezighoudt, is telecombedrijf KPN. ‘Mijn vraag is: als die technologie er is, welke bedrijfsprocessen van klanten kan het werkelijk verbeteren?’, zegt Jacob Groote,  verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 5G-diensten bij KPN. Om die reden test het bedrijf een aantal toepassingen in verschillende ‘veldlaboratoria’.

Een van die testlocaties is een aardappelakker op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond, Drenthe. Begin oktober werkte het bedrijf hier mee aan een test met drones die samenwerken met landbouwmachinerie.

Een voertuig met 36 meter lange armen vol spuitmondjes was verbonden met een drone die vanuit de lucht detailfoto’s van de akker maakte. De machine spoot chemicaliën die het loof van aardappelplanten laat afsterven, zodat er meer energie naar de aardappelen gaat en deze beter en groter worden. De drone gaf door waar loof stond, de spuitmachine paste hierop onmiddellijk zijn sproeigedrag aan. Het bespaarde sproeimiddelen en tijd. ‘We brachten het sproeiproces terug van twee dagen naar twee uur’, aldus Groote.

De rol van 5G? Die zit hem vooral in het uploaden en verwerken van de beelden van de drone, zegt hij. ‘Dat lukt alleen zo snel met de hoge datasnelheden van 5G.’

Het project toont volgens hem de verknoping van verschillende sectoren die 5G teweeg zal brengen. ‘KPN is geen boerenbedrijf. Voorheen leverden we alleen diensten: hier is uw internet, succes ermee. Nu werken we samen met de Universiteit Wageningen en een tractorleverancier om diensten te verbeteren.’

Sensoren zonder batterij

Inmiddels zijn echt niet alleen telefoons en computers meer online. Ook broodroosters en wasmachines staan tegenwoordig in verbinding met internet. Het idee is dat dit uitmondt in een ‘internet der dingen’, waarin apparaten met elkaar communiceren. Ooit kan de diepvries misschien zelfstandig stroom kopen van de zonnepanelen van de buurvrouw. Maar er wordt ook meer meetbaar. Er zijn al proeven geweest met chips in koeienmagen, zodat de boer precies weet hoe het met de gezondheid van zijn vee is gesteld.

In zo’n systeem moeten er heel veel computerchips online kunnen. En iedereen die weleens op een druk festival heeft gestaan weet: heel veel apparaten op één netwerk, dat is niet bevorderlijk voor de internetsnelheid. 5G kan probleemloos tien tot honderd keer meer aangesloten apparaten aan dan 4G, legt hoogleraar Bart Smolders uit. Dat zullen we zelf merken tijdens de eerdergenoemde festivals, maar maakt ook het internet der dingen een aannemelijker scenario.

Maar een veel grotere uitdaging van al die chips en sensoren, denkt hij, is hoe je data uitleest met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit is vooral een probleem bij chips die niet in een elektrisch apparaat zitten en dus leeg raken. Denk aan fietsen, huissleutels of de eerder genoemde koeien. Ook hier helpt 5G: het netwerk is zo ingericht dat het minder vaak updates van chips vraagt. ‘Daarnaast wordt informatie veel sneller verzonden. Daardoor hoeft de chip maar heel kort aan, dat bespaart energie’, aldus Smolders.

‘Uiteindelijk wil je zelfs sensoren zonder batterijen. Dat is nog een beetje een ideaalbeeld, maar onderzoekers op onze faculteit werken daaraan. Als ze extreem weinig energie nodig hebben, zouden ze voldoende energie kunnen halen uit beweging of omgevingswarmte.’

De werkelijke toepassingen van 5G zullen we over tien jaar pas kennen, zegt hij. ‘Misschien zijn er tegen die tijd toepassingen die we helemaal niet voorzien. Tien jaar geleden hadden we geen idee dat streamen via Spotify of Netflix via 4G zo groot zou worden als het is.’

Meer lezen over 5G

Waarom de vrijwel niet-bestaande risico’s van hoogspanningslijnen en mobiele netwerken als 5G toch tot onrust leiden

De Pluim: duizend keer sneller internet dankzij ‘Nederlandse’ technologie.

Vorig jaar opende in Groningen een proeftuin voor 5G-netwerken op het platteland. ‘Je wilt zeker weten dat technieken werken voor je dure nieuwe masten neerzet.’

PR-man  of - vrouw gezocht

Vrienden van Zuidwester zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de Vrienden vergadert gemiddeld zes maal per jaar, overdag, en je kunt een eigen taak kiezen. Voor een eerste kennismaking kun je mailen/bellen naar vriendenvan@zuidwester.nl en 06-396 28 987.

Welke beginnende (freelance) journalist, of net gepensioneerde journalist/communicatieadviseur heeft nog wat tijd over om ervaring op te doen of juist ervaring te delen? Mogelijk ben jij de man of vrouw naar wie het bestuur van de stichting Vrienden van Zuidwester op zoek is.

Vrienden van Zuidwester zetten zich in als vrijwilligers om voor de meer dan duizend cliënten van zorginstelling Zuidwester de leuke dingen te blijven doen die door de vele bezuinigingen in Nederland doorgaans moeten sneuvelen. Die leuke dingen organiseren zij zelf, in overleg met de cliënten en hun begeleiders. Vrienden van Zuidwester is dus echt een DOE-stichting. Om deze activiteiten te bekostigen worden jaarlijks sponsoren gezocht.

De stichting doet wekelijks verslag op Facebook stichting vrienden van zuidwester en www.vriendenvanzuidwester.nl   met tekst, foto’s en filmpjes. Wie in Zuidwest Nederland wil dit vanaf volgend jaar op zich nemen? Je blijft hierdoor in elk geval voeling houden met de maatschappij en je doet ervaring op met de sociale media.18 oktober 2018

'ABN AMRO EN RABOBANK BETROKKEN BIJ MILJARDENROOF VAN EUROPESE BELASTINGDIENSTEN'

Keurige meneren maar wat een boeven!

https://www.bnr.nl/player/audio/10096719/1035757716 oktober 2018

Persbericht CDA

 

Rudie Heintjes de nieuwe fractievoorzitter van het CDA

 

COLUMN - Met vreugde laat het CDA weten dat de nummer 5 van de kandidatenlijst Rudie Heintjes unaniem gekozen is tot fractievoorzitter van het CDA. Deze functie kwam vacant omdat fractievoorzitter Tea Both, wethouder Arend-Jan van der Vlugt opvolgt.  

 


Links de Heintjes van de VKGO en rechts de nieuwe fractievoorzitter CDA
(andersom kan ook)


Heintjes heeft een bewogen loopbaan binnen de lokale overheid. Als 17-jarige begon hij als leerlingambtenaar bij de gemeente Oostflakkee waar hij werkzaam was op de salarisadministratie. Heintjes groeide in de loop der jaren door naar een organisatieadviseur van uitzonderlijk hoog niveau en hij werkte vanuit een adviesbureau voor vele gemeenten in het hele land. Zo werd hij gemeentesecretaris in de gemeente Goedereede. Deze functie vervulde hij ook in Steenbergen om daarna manager te worden bij een grote zorginstelling.

 

Toen daar de uitdaging verdween, kreeg hij een tip over de functie van interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Veere. Als zzp-er stapte hij in dat nieuwe avontuur en trad hij later alsnog in dienst bij deze gemeente. Eind 2014 werd een nieuwe gemeentesecretaris gezocht voor de gemeente Oud-Beijerland. Een gemeente die voorstander was van de herindeling van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Begin 2015 startte Heintjes bij zijn huidige werkgever, de gemeente Oud-Beijerland.

 

Heintjes kwam landelijk in het nieuws na samen met zijn socialistische partijgenoten Noordzij en Van Puffelen een vernietigend onderzoeksrapport te publiceren over vermeende corruptie in de gemeente Oostflakkee. In dat rapport werd ondernemer Arie Swaneveld gezuiverd van alle blaam.

 

Het CDA is blij en verheugd dat Rudie Heintjes – die tussen haakjes de eeneiige tweelingbroer van Willy Heintjes is – bereid is gevonden om Tea Both als fractievoorzitter van het CDA op te volgen. Saillant detail is dat Heintjes gezien zijn socialistische verleden door een administratieve fout op de kandidatenlijst van het CDA is komen te staan. PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn betreurt het zeer, dat door een administratieve fout, een van ‘zijn’ Heintjes per ongeluk op de lijst van het CDA is geland. Desondanks wenst Eijkenduijn alle Heintjes veel succes.

 

Frans Evers 

15 oktober 2018

ingezonden:

Zwemmen is gezond, maar niet in de Staver!

“Veilig zwemmen voor iedereen in drie SRGO zwembaden”, “Zwemmen bij SRGO de Staver, een sportief feest voor iedereen!” en “Zwemmen, leuk en gezond voor alle leeftijden” zo luidden de koppen van drie paginagrote advertenties van SRGO in de edities van huis-aan-huisblad Groot Goeree-Overflakkee de afgelopen weken.Niets is echter minder waar; de veiligheid in zwembad de Staver is helemaal niet gewaarborgd, zo blijkt uit laboratoriumonderzoeken. De hygiëne wordt in onderzoeksrapporten van enkele maanden geleden beoordeeld als ‘slecht’ en uit de resultaten van recente luchtkwaliteitsonderzoeken blijkt dat de hoeveelheid aanwezige trichlooramine in zwembad de Staver extreem hoog is. Nog hoger dan een jaar eerder toen zwembad de Staver ook al in opspraak was. Zo ongezond hoog zelfs dat meerdere bezoekers er ziek van zijn geworden. Ook personeelsleden klagen over de aanhoudende slechte kwaliteit. Ondanks alle toegezegde verbeteringen aan de technische installaties lukt het SRGO, de beheerder van de Staver, nog steeds niet om een fatsoenlijke en veilige kwaliteit te leveren.

Een sportief feest is het ook al niet in zwembad de Staver. Vanwege de bizar slechte klimaatomstandigheden is het aantal en de ernst van de gezondheidsklachten van leden van zwemvereniging de Schotejil vergeleken met vorig jaar zelfs gestegen.

Waar haalt SRGO het lef vandaan om dan dit soort teksten in huis-aan-huisbladen te publiceren terwijl de directie en het bestuur van SRGO op de hoogte zijn van de huidige ongezonde situatie? Zwemmen hoort gezond te zijn!
 

naam en adres van de briefschrijver zijn bij de redactie bekend
15 oktober 2018
 

Nieuwe wethouder Tea Both mikt op gedragsverandering

 

“We gaan niet heel ons eiland volgooien met molens"

 

COLUMN -  De overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie wordt de komende jaren één van de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee, meent de nieuwe wethouder Tea Both van het CDA. Maar het eiland volgooien met windmolens en zonneparken gaat wat haar betreft niet gebeuren. “Wij zijn toch meer een groen en blauw eiland.”

 


Tea Both met haar wandelpartner naar Santiago de Compostella

Dat betekent volgens de wethouder niet dat Goeree-Overflakkee haar verantwoordelijkheid niet neemt. Zo komen er bijvoorbeeld na een lange discussie met omwonenden en ondernemers vier enorme windturbines voor de poorten van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

 

Feit is dat Goeree-Overflakkee het de komende jaren vooral moet hebben van toerisme en recreatie. En dan helpt het niet als het landschap vol wordt gepropt met windmolens en zonneparken, denkt Both. “Wij fungeren een beetje als de beerput van Rotterdam.” Veel bezoekers komen in het weekend juist naar dit gebied vanwege de kerken, rust, polders en mooie stranden.

 

Maar dat er op het gebied van energie snel wat moet veranderen is onvermijdelijk, meent de wethouder. “We zullen klimaatneutraal moeten worden. Dat is wel iets wat we met elkaar zullen moeten doen.” Zo zal er bijvoorbeeld een alternatief moeten worden gevonden voor aardgas. “Het merendeel van onze woningen is aangesloten op aardgas. Wij willen daar zorgvuldig beleid in ontwikkelen. Anders betalen onze burgers dadelijk de rekening.”

 

Maar het gaat niet alleen om duurzame energiewinning, benadrukt zij. “Als je het goed wilt doen, kom je toch uit op het gedrag van mensen. Het begint al bij het scheiden van tafel en bed. Wat we nu te weinig doen. Maar ook het gebruik van de auto. Hebben we nou echt meer asfalt nodig of kunnen we vaker op de fiets stappen of gaan wandelen?” Vooral op kortere afstanden kunnen mensen de auto best wat vaker laten staan, vindt Both. “Hoe erg is het nou om een halfuurtje van Dirksland naar Menheerse te lopen?”

Frans Evers11 oktober 2018

Het zijn zenuwgassen maar men noemt ze gewasbeschermingsmiddelen

"Als je ziet dat er intussen zoveel van de rijkdom aan insecten is verdwenen, dan heb je de plicht om je stem te verheffen." Jeroen van der Sluijs. Frankrijk is tot dusver het enige land ter wereld dat, per 1 september 2018, een totaalverbod op neonics uitvaardigde.
https://www.trouw.nl/groen/-de-agro-chemische-industrie-gebruikt-dezelfde-tactieken-als-de-tabaksindustrie-~ab4e5dc0/

5 oktober 2018

Jan van Doorn: “Politici krijgen het imago dat je ze niet kunt vertrouwen”

Comeback Jan van Doorn als wethouder van het CDA

 

 

 

COLUMN - Jan van Doorn (62) was van 2006 tot december 2012 wethouder voor het CDA. Eerst in Bernisse, daarna in Middelharnis. Hij verloor zijn baan toen Middelharnis werd opgenomen in een grote gemeente Goeree-Overflakkee. “Het wethouderschap is niet bepaald een aanbeveling op je cv,” liet van Doorn de Volkskrant d.d. 26 maart 2014 weten na de eenwording.

 


Van Doorn in hetzelfde artikel: “Je leest vaak dat lokale politici aftreden vanwege integriteitsproblemen. Daardoor krijgen politici het imago dat ze niet te vertrouwen zijn; hun ja is geen ja, hun nee is geen nee. Je hebt aanzien zolang je wethouder bent en mensen je nodig hebben. Daarna richt je professionele netwerk zich op degene die nu op jouw plaats zit.

 

Van Doorn was voor het CDA in de voormalige gemeente Middelharnis een boegbeeld, een cultuurwethouder van uitzonderlijke klasse. Het voortbestaan van het Diekhuus is vooral te danken aan deze kundige wethouder.

 

Volgens insiders bestaat de kans dat Van Doorn aftredend wethouder Arend-Jan van der Vlugt gaat opvolgen.  Behalve de naam Van Doorn vallen ook de namen van Tea Both en Dirk Pijl. Ingeval Both of Pijl de nieuwe wethouder gaat worden, komt er een plaats vrij op in de raad. Dat betekent dat de bekeerde socialist Rudie Heintjes voor het CDA in de raad komt.


Volgens Peilbureau Frans de Hondt is Van Doorn voor het ambt van wethouder niet kansloos. “Hij heeft in ieder geval de looks om als wethouder terug te keren in de gemeente Goeree-Overflakkee,” aldus De Hondt.

 

Frans Evers
4 oktober 2018

Hieronder het Bingrapport dat 15 januari 2013 is aangeboden aan de gemeenteraad. Oordeel zelf of er in geval van wethouder Van der Vlugt wel of geen sprake is van (de schijn van) mogelijke belangenverstrengelingHieronder het artikel van Jaap Ruizeveld in Eilanden Nieuws
over verdachtmakingen van belangenverstrengeling


4 oktober 2018


De brief die wel aan de gemeente werd gestuurd maar niet in de media verscheen

5 september 2018

Geachte heer Mimpen,

Wij sturen u deze email omdat u een raadsvergadering heeft op 6 september, en we van mening zijn dat u hiervan op de hoogte gesteld moet worden: belangenverstrengeling. De toekomst van het natuurkampeerterrein het Essenbos in Oudorp staat op het spel. Een groep verontruste leden is een actie gestart.

Het terrein dat reeds 60 jaar wordt gepacht door het NTKC dreigt nu te worden gepacht door de vrouw van de wethouder Van der Vlugt. Het NTKC is een natuurkampeerterrein dat door vrijwilligers wordt gerund. In deze 60 jaar is het terrein van waardeloos stukje landbouwgrond omgevormd tot en in lijn gebracht met het cultuurlandschap de kop van Goeree Overflakkee.

Het kampeerterrein is zeer vriendelijk en toegankelijk voor natuurliefhebbers en passanten. Kamperen met respect voor de natuur is ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk. Ook voor passanten. Mensen uit Rotterdam, Zeeland, Utrecht, Gelderland komen hier al generaties lang. Families hebben hier dierbare herinneringen.

Het Essenbos is geliefd. Daarom zijn we een actie gestart. De petitie die we binnenkort hopen aan te bieden heeft binnen een paar dagen tot nu toe tot ruim 1000 reacties (red: inmiddels 2500) geleid. Ook bij Ouddorpers. (www.kampeerclub.nl/nieuwsbericht/petitie-red-het-essenbos ) Onze actie heeft geleid tot publiciteit. Veel organisaties, ondernemers, politici, zzp'er steunen ons, weten we.

Advies van bureau Bing niet opgevolgd
We zijn het een en ander op het spoor. Onder meer dat een advies van bureau Bing niet is opgevolgd. Hierin staat dat wethouder van der Vlugt verschillende portefeuilles zou moeten afstoten omdat het tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden. Dit advies is niet opgevolgd.

De vrouw van de wethouder Van der Vlugt wil nu het terrein van het NTKC pachten. Zij beschikken reeds over 3 kampeerterreinen...Waarom deze ook nog?

Met vriendelijke groet,

Mirjam Drost namens een groep verontruste leden3 oktober 2018
 

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt slachtoffer van framing

 

COLUMN – Herinnert u deze nog? Tea Both van het CDA zette op het allerlaatste moment tijdens de raadsvergadering van 20 september een ingezonden brief op de agenda van actiegroep van verontruste leden van het Essenbos. Daarin werd gesproken over belangenverstrengeling in een brief gericht aan de gemeente. Een brief die niet in media is gekomen. Wat wel in de media kwam, was een brief van Annet Les, een van de kampeerders. Deze brief verscheen in Eilanden Nieuws.

 Raadslid Tea Both schoot in een stress en vertaalde alle commotie als zijnde beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van wethouder Van der Vlugt. Bovendien zou volgens mevrouw Both ’s mans integriteit ter discussie staan…

 

Nadat wethouder Van der Vlugt gisteren zijn aftreden wereldkundig maakte, viel bij mij het kwartje. Als reden gaf hij aan, dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was en dat reacties over zijn integriteit en mogelijke belangenverstrengeling op de sociale media hem en zijn gezin te veel waren geworden.

 

Terugkijkend is hier sprake van een vies politiek spel. Ga maar na. Nergens in de media worden de woorden ‘belangenverstrengeling’ en ‘integriteit’ gebezigd. Helemaal nergens. Mevrouw Both was degene die deze termen – slinks in de ontkenning weliswaar - verbond aan de goede naam van haar eigen wethouder. Bovendien vonden op dringend verzoek van mevrouw Both, ook alle raadsleden dat de integriteit van de wethouder boven alle twijfel verheven was.

 

Een staaltje van succesvol framing. Anders gezegd een kwestie van hard roeren in de stront om het goed te laten stinken. Insiders lieten ons weten dat mevrouw Both al veel langer het ambt van wethouder ambieert. Om die wens in vervulling te laten gaan, hoefde zij alleen maar achterover te gaan zitten en wachten. Feit is dat de sociale media pas los gingen nadat mevrouw Both de termen belangenverstrengeling en integriteit in het openbaar aan de wethouder had verbonden.

 

Frans Evers
28 september 2018

COLUMN  Lucas Hartong
Bron: IGO"Tijd voor een onderzoekje.... Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? ...Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland." 


Brakke zaterdag
 

"Gaat u óók naar de Brakke Zaterdag? ‘De wátte?’ Brakke Zaterdag! De eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik het programma aangekondigd zag in de kranten was: wie noemt zijn activiteit nu ‘brak’? Dat roept bij mij direct de associatie op van dronkenschap, waarna je een heel slechte nacht hebt gehad en brak uit bed stapt. Op zaterdagochtend. Dat zal de organisatie er vast niet mee bedoeld hebben, maar toch. Niet slim.
 


De lepelaarkolonie langs de noordrand van het eiland Goeree-Overflakkee


Het WWF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Postcodeloterij en Ark Natuurontwikkeling nodigen u uit en betalen –naar ik aanneem- gezamenlijk de rekening. De eerste vier hebben een duidelijke link met natuur, dus daarvan kan ik mij voorstellen dat die een leuke natuurdag organiseren. Van de Postcodeloterij is dat al veel minder duidelijk en wat is eigenlijk Ark Natuurontwikkeling voor organisatie? Volgens informatie een organisatie die ‘robuuste natuur’ voorstaat en allerlei natuurgebieden met elkaar wil verbinden.

Tijd voor een onderzoekje. Wat al deze organisaties samenbindt is het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ van de Postcodeloterij. Die verschafte 13,5 miljoen euro voor allerlei ontwikkelingen aan de noordrand van ons eiland en het Haringvliet. Waarom in vredesnaam? Was dit gebied nog niet ‘robuust’ of ‘natuurlijk’ genoeg? Wel, er komt 70 hectare nieuwe ‘getijdennatuur’. Broeinest van allerlei muggen en vliegen, dat dan weer wel. En natuurmonumenten schrijft “voor een bedrag van ruim € 6 miljoen te investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree…”. Toe maar.

 

Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? Wel, Brakke Zaterdag komt niet op een Blauwe Maandag. Daarover is al lang nagedacht. Het heeft namelijk alles te maken met de windmolenplannen aan de Noordrand, genaamd ‘Plaatsingsgebied Noordrand’ ofwel windpark Kroningswind. Het is absoluut geen toeval dat die twee met elkaar van doen hebben en de gemeente Goeree-Overflakkee doet daar zelf niet geheimzinnig over. Je moet alleen even de moeite nemen om de website goed te bestuderen: “De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet.

Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw.” Op 17 maart 2016 tekende wethouder Markwat namens de gemeente met de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee’.


Afgelopen week stond bovendien de aankondiging in de krant dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Er komen 19 (!) windmolens van 149,99 meter hoog, plus alle voorzieningen die daarbij behoren. Zeer opmerkelijk is dat de gemeente in een brief aan de gemeenteraad van 15 juni (‘vaststellingsbesluit’) reeds aangeeft dat “voor dit plaatsingsgebied tussen de partijen een afgesproken doelstelling geldt van 78 MW. Deze doelstelling zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal woningen in het gebied.” Zo zout heb ik het nog nooit gezien: dat bij voorbaat al wordt gemeld dat de doelstelling van een windpark niet gehaald gaat worden. Toch wordt er gebouwd. Getekend: B&W Goeree-Overflakkee. Bizar.


Maar het verhaal wordt nog opmerkelijker. In de Akkerwijzer/Agraaf van 17 juni 2017 viel te lezen dat de aandeelhouders van windpark Kroningswind gevormd worden door “tien akkerbouwers en melk­veehouders tussen Stellendam en Melissant. Zij sloten eind vorig jaar een deal met overheden dat ze 85 hectare natuur in hun polder accepteren. In ruil daarvoor kochten ze 165 hectare grond van de provincie Zuid-Holland. Ze hebben de ambitie om de windopgave van Goeree-Overflakkee in te vullen. (…) In totaal gaat het om twintig molens met een gezamenlijke capaciteit van 78 megawatt. Die investering bedraagt 120 miljoen euro.” Vandaar dat zij geen bezwaar hebben tegen het windpark!


Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland. De boeren ‘accepteren de natuur in hun polder’ en investeren in windmolens. Die worden goedgekeurd door de gemeente, ondanks dat het hele park ‘de doelstelling niet gaat halen’. En pal grenzend aan dat windmolenpark wordt er een natuurgebied aangelegd dat vol bijzondere trekvogels moet komen. Heeft iemand de natuurorganisaties al ingelicht dat windmolens gehakt maken van vogels? Ik ga die titel 'brakke zaterdag’ steeds beter begrijpen. Helaas niet in positieve zin. Het is allemaal een zoethoudertje voor een zeer ordinair en schimmig spel, me dunkt. En dan heb ik het nog niet eens over het volstrekt naïeve natuur-maakbaarheidsideaal."


Lucas Hartong

23 augustus 2019

Het valt niet mee, onze energietransitie
"Elk voordeel heb z'n nadeel."


Ingezonden in Eilanden Nieuws vrijdag 21 september21 september 2018


Petra 't Hoen (PvdA):  Waarom toch geen circus op zondag burgemeester

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Kerkgangers kunnen het circus niet zien, horen of ruiken." Toch geeft de gemeente geen vergunning voor een voorstelling op zondag af. Petra 't Hoen vraagt zich namens haar partij af, waarom en welke regels dan worden gehanteerd. De burgemeester geeft antwoord. Zie het fragment op video.

https://youtu.be/4D4jisE3ebg


19 september 2018

Partij voor de Dieren, fel tegen Duinpolderweg

 

19 september 2018 - Met het besluit door te gaan met de Duinpolderweg hebben de Provinciale Staten besloten het open landschap tussen Hillegom en Lisse met nieuw asfalt te doorsnijden. Een meerderheid van VVD, D66, CDA, SGP/CU en PvdA steunden aanleg van de zogenaamde "middenvariant".

Nadat een grote meerderheid zich achter een amendement schaarde om vooralsnog geen ruimte te reserveren om de Duinpolderweg door te trekken van de N208 naar de N206, werd dit amendement overgenomen door Gedeputeerde Staten. De doortrekking wordt in de toekomst waarschijnlijk nog onderwerp van onderzoek. Een amendement om voorlopig de randwegen bij Lisse en Zwaanshoek te schrappen uit de plannen haalde geen meerderheid.

De Partij voor de Dieren blijft in het geheel tegen de aanleg van de Duinpolderweg. "Open groene polders worden opgeofferd om kilometers extra asfalt aan te leggen en nader onderzoek verandert niets aan dat feit," aldus Bart Canton, statenlid Partij voor de Dieren Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren betreurt het feit dat het leefgebied van vele dieren waaronder grutto’s, tureluurs, kieviten, eekhoorns en watervleermuizen wordt vernietigd. Met het besluit van de Provinciale Staten blijven bewoners in het gebied van de doortrekking van de N208 naar de N206 in onzekerheid.
13 september 2018

 ingezonden:

Gelezen in het AD deze week: 'Rustdag' verdeelt Goeree

In mijn eerste redactionele schrijven, schreef ik over het extremisme in alle geloven, maar daar moet denk ik nog een woord bij, namelijk DICTATORIAAL.

Bij de laatste raadsvergadering op donderdagavond 6 september kwam een dame van de PvdA met de opmerking over de zondagssluiting van buitenzwembad te Stellendam, en het niet mogen optreden van diverse circussen op zondag, omdat deze te dicht of in de nabijheid van de kerken zouden zijn, (net of dat dat geen circus is).

Dat diverse groeperingen zoals SGP, CDA en CU op zondag in de kerk willen zitten moeten ze zelf weten, als niet kerkelijk lid heb ik daar geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat deze groeperingen eisen dat niet kerkelijke mensen zich moeten aanpassen aan de kerkelijke mensen, oftewel dictatoriaal gedrag naar niet kerkelijke mensen toe.

LAAT IEDEREEN IN ZIJN WAARDE (heren en dames van de kerkelijke gezindten), dat doen de niet kerkelijke mensen ook naar jullie toe. Of dachten jullie dat het fijn is als je rustig in de tuin zit met hoge zomerse temperaturen, en naar de hele noten moet luisteren die vanuit de kerk tot je toe komen aanwaaien, en/of de kerkklokken die luiden wanneer jullie dat willen.

Erg prettig voor de mensen die nachtdienst hebben gehad in de zorg etc.

Nu is het zo dat de gemeente een katern heeft in Groot Goeree-Overflakkee van ongeveer 4 pagina’s, waarvoor ze pagina's aanleveren. Wat opvalt is dat als er in de raadsvergadering zaken naar voren komen (zoals de zondagsrust, sluiting van zwembad en dergelijke) het wel in de krant komt, maar mondjesmaat en geënt op de christelijke partijen. Laten we transparant en eerlijk blijven, ook al doet dat pijn.

In het AD stond Rustdag verdeelt Goeree-Overflakkee, HOEZO verdeelt, een derde is aanhankelijk aan één of ander geloof en tweederde van de bevolking is misschien christelijk grootgebracht of doet er helemaal niets mee, maar deze tweederde van de bevolking moet luisteren naar éénderde van de bevolking.

Het wordt tijd dat er een versoepeling komt op zondag, zodat de mensen die niet kerks zijn toch hun vrije tijd kunnen benutten zoals ze dat zelf willen, en niet zoals de kerkmensen dat willen en bepalen hoe de niet kerkelijke mensen hun tijd indelen.


Een verontrust burger deel twee
(naam en adres bij de redactie bekend)

 12 september 2018
 

Plantenliefde van Martine Verweij

door: Maria Evers

GOEDEREEDE – Op uitnodiging van Groei & Bloei kwam Martine Verweij op dinsdagavond 11 september naar de gemeenschapsgebouw Oostdam. Zij kwam vertellen over geneeskrachtige kruiden. Martine vertelde over en  demonsteerde haar systeem om verschillende plantenfamilie te leren onderscheiden en daarmede de werking van de stoffen die zich in die familie bevinden. http://plantenliefde.nl/


Martine laat enkel voorbeelden van een plantenfamlie zien

Wanneer je haar website bezoekt zie je de uitdagende tekst: “Ik help zelfbewuste vrouwen met het leren gebruiken van planten voor een natuurlijk en gezond leven.”

Wie wil dat niet? Denkt Martine gedreven en somt voor het aandachtig luisterende publiek ‘en passent’ nog enkele inhoudsstoffen op en hun werking.

Nee, het zijn geen kant-en-klare recepten waarmee Martine komt. Het is een uitdaging om iets te gaan leren. En dat is kennis over planten en hun mogelijke bijdrage aan een betere gezondheid voor ons. Het is een ‘systeem’ maar het is praktisch gemaakt door vele prachtige mandala’s. “Wanneer je de tekening inkleurt”, vertelt Martine, “onthoud je het beter. Het gaat leven voor je.”

“Door het (her) kennen van de plantenfamilie, weet je meteen veel over de inhoudsstoffen van die planten. Planten uit de lipbloemfamilie bevatten etherische olien. "Het zijn 'smaakmakers', zoals bijvoorbeeld rozemarijn." De familie van bijvoorbeeld vlinderbloemigen  brengen stikstof in de grond.” De relevantie is dat Martine ook staat voor een verantwoordelijke mens die goed functioneert in evenwicht met de natuur.


De mandala van citroenmelisse (bron: de Plantwijzer)

Kant-en-klaar
Dus helemaal geen kant-en-klare recepten voor een beter leven? Vraagt een van de aanwezigen zich af. Jawel, af en toe strooit Martine met een bruikbaar recept dat je kunt proberen, maar uiteraard zijn er voor dit soort informatie vele site's én boeken te vinden (zelf ooit, in 1976, begonnen met een Kruidenboek van Theo Braem)


Stap voor stap, met regelmatige herhalingen, legt Martine zeer geduldig haar systeem en haar mandala’s uit voor het al wat grijzige publiek. Hoewel ook een aantal jongere dames, duidelijk vriendinnen, gezellig en geïnteresseerd met elkaar naar het verhaal van Martine kwam luisteren.

Voor veel tuinliefhebbers moet het verhaal van Martine een openbaring zijn geweest. Mits ze ervoor openstonden. Voor mij was het avond voor verbinding en herkenning. Het jeugdig enthousiasme van Martine was mooi om mee te maken en mogelijk zijn er ook wat statements van haar ‘gedaald’.

Martine, het was me een zeer prettige avond.

Maria Evers


11 september 2018
8 september 2018
 

Natuurkampeerders Essenbos beoogde verliezers?

COLUMN

Wat bezielt de  nieuwe ‘rentmeester’ van de stichting Fonds DBL om van twee totaal verschillende terreinen, waarvan één met bestemming agrarisch en de andere met bestemming recreatie één pachtcontract te willen maken, met één pachter voor de komende 30 jaar?


De kampeerders zoeken steun bij elkaar in deze voor hen zo onzekere tijden

Zo’n zestig jaar geleden, is het Essenbos in Ouddorp als kampeerterrein in gebruik genomen. Mogelijk zelfs nog  op initiatief van de gebroeders Boomsma. De club die het terrein pacht van st. DBL is de landelijke club: NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club), die een aantal natuurkampeerlocaties in Nederland beheert.

De leden van deze club houden van ‘primitief’ kamperen. Zij hebben geen behoefte aan allerlei moderne voorzieningen en genieten volop van de rust en van de ruimte op de terreinen. “Zomers staan hier heel veel gezinnen, waarvan de kinderen heerlijk op het speelveld met elkaar spelen”, vertelt Peter de Lange uit Woubrugge, die al bijna zestig jaar op het Essenbos komt. Eerst, als jongeman met zijn ouders en later met zijn vrouw Edith. “Samen komen wij hier al 42 jaar. Onze kinderen hebben hier leren lopen.”

Kampbeheerder Ad Wouters en zijn vrouw Willie uit Purmerend maken zich ook zorgen. Ook zij komen al veertig jaar in Ouddorp en roemen de locatie. “Je kunt hier alle kanten op fietsen en lopen. Aan de ene kant is het Noordzeestrand en de andere kant de Grevelingen. En iedereen is welkom. Vroeger kwam ook Joop den Uyl bij ons kamperen.”

In het begin waren alleen tenten toegestaan, maar met het grote aantal ouderen kwam ook de wens om met caravan of camper op het terrein te staan. “Maar nooit langer dan 4 dagen op dezelfde plaats om geen kale plekken te krijgen in het gras.” De leden van de club hebben het terrein zelf ingericht en doen ook samen het onderhoud. Daarvoor worden weekenden georganiseerd. “Maar in Ouddorp werken we nooit op zondag omdat we rekening houden met de plaatselijke bevolking.”

Naast dit terrein ligt een stukje agrarisch van Agro van der Vlugt, van de familie Van der Vlugt. Deze familie heeft naast haar agrarische tak ook een recreatietak als eigenaar van drie recreatieterreinen. Arend-Jan van der Vlugt (CDA) is behalve boer en recreatie-ondernemer ook  wethouder op het eiland Goeree-Overflakkee.

Logisch dat beide partijen hun stukje grond graag willen houden. In de nieuwe constructie zou dat betekenen voor de familie Van der Vlugt dat ze er een groot kampeerterrein bij krijgt. Geen probleem, aangezien ze al thuis zijn in deze tak van sport. Marlies Van der Vlugt geeft in een artikel in Eilanden Nieuws al aan, wel interesse te hebben en een kwaliteitsslag te willen maken op het kampeerterrein.

Voor de kampeerclub is het wat minder logisch een stuk agrarisch erbij te krijgen om te beheren. Maar zowel leden als bestuur doen hun uiterste best om in gesprek te gaan met de beherende stichting DBL. Eerdaags zal de beslissing vallen. Zal het recreatiegebied van de familie Van der Vlugt met nog een paar hectare uitgebreid gaan worden? Of krijgen de natuurliefhebbers er een stuk landbouwgrond bij?

Maar wat bezielt het DBL om niet meer met twee pachters te willen werken inzake twee totaal verschillende terreinen? Zo moeilijk kan het toch niet zijn om twee facturen te sturen in plaats van een? Een oud-politicus, die weet hoe de hazen in de gemeente lopen, spreekt van een eentweetje. “Die zaak is al helemaal beslist. Die kampeerders zijn kansloos."

Waarom moest het zover komen DBL? Triest!

Maria Evers7 september 2018


De raad reageert als door een adder gebeten

7 september 2018
 

Gemeenteraad schiet in een stuip

 

COLUMN – Tea Both van het CDA zette op het allerlaatste moment  een ingezonden brief op de agenda. Een ingezonden brief van mevrouw Annet Les die ongerust was over het voortbestaan van kampeerterrein Essenbos. Raadslid Tea Both schoot in een stress en vertaalde de ingezonden brief als zijnde een beschuldiging van  belangenverstrengeling aan het adres van wethouder Van der Vlugt. Bovendien zou volgens mevrouw Both ’s mans integriteit in de brief ter discussie staan…

 

Wat vooraf ging. In Eilanden Nieuws van vrijdag 31 augustus stond een paginagroot artikel van verslaggever Jaap Ruizeveld met als kop ‘Ongerustheid over voortbestaan van natuurkampeerterrein Essenbos.’ In zijn intro liet de verslaggever weten dat er sinds enige tijd onder bezoekers van het natuurkampeerterrein Essenbos aan de Klinkerweg in Ouddorp onrust heerste over het voorbestaan van deze recreatieve voorziening. De camping zou zelfs kunnen verdwijnen. Het perceel zou met een nieuwe pachter mogelijk een andere functie krijgen. Allerlei geruchten doen de ronde. Betrokkenheid van een bestuurder wordt genoemd.

 

Wie deze bestuurder is, wordt in het artikel snel duidelijk.  Immers in het verhaal komt Marlies van der Vlugt van het agrarisch bedrijf Agro uitgebreid aan het woord: Zij wil op het natuurkampeerterrein een kwaliteitsslag plegen.

 

Precies om dat laatste maakte Annet Les bezwaar in haar ingezonden brief: “Merkwaardig dat juist wethouder Van der Vlugt en zijn vrouw ook dit unieke stukje grond nodig denken te hebben.” Dit is de enige kritische noot in de ingezonden brief. Nergens in de brief werd de integriteit van de wethouder ter discussie gesteld. Nergens in de brief valt het woord belangenverstrengeling.

 

Ondanks dat alles werd de integriteitskaart gespeeld en liep de gehele gemeenteraad weg van het eigenlijke probleem. Terecht was de briefschrijfster ongerust. Want genoemde Marloes van der Vlugt is samen met wethouder Van der Vlugt mede-eigenaar van Van der Vlugt Agro, Kijken we verder naar de nevenfuncties van de wethouder, dan zien we dat hij ook mede-eigenaar is van Landschapscamping de Vlugtheuvel. Ook mede-eigenaar is van Camping de Vrijheid. En ook mede-eigenaar is van Park Zeedijk.

 

Bij dit woud aan nevenfuncties zet mevrouw Annet Les vraagtekens. Niet meer en ook niet minder. In geen geval het circus dat mevrouw Both ervan maakte. Mogelijk dat de raadsleden het artikel van Jaap Ruizeveld en de ingezonden brief van mevrouw Annet Les eens moeten lezen voor mee te gaan in de hetze van collega Both.

 

Frans Evers


 

 

6 september 2018

Over machomannen in de politiek

 

COLUMN - Las onlangs twee berichten over bekende politici die hun geslachtsdeel achterna liepen: 1) Tweede Kamerlid Han ten Broeke (49) stapte op als Kamerlid. Dat liet hij weten in een verklaring. De reden was een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’ met een destijds 25-jarige medewerker van de fractie: 2) Ex voelt zich besmeurd door Pechtold. De betrokken vrouw is moeder van vijf kinderen en geeft les op een christelijke school in Friesland.

 


Het gaat in dit soort vunzige zaken dikwijls om politici die ons burgers de maat nemen over normen en waarden. Immers deze Ten Broeke van de VVD is een belijdend rooms-katholiek. U weet wel die partij van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Je moet er als vrouw niet aan denken dat zo’n eng machomannetje bovenop je ligt en hijgend ‘heen-en-weer’-gaande bewegingen maakt…

 

En dan Alexander Pechtold, het linkse boegbeeld dat regelmatig Wilders en zijn achterban de maat neemt. De arrogantie van het linkse gelijk, loopt inmiddels zijn oren uit. Zo’n man in de missionarisstand bovenop je in een penthouse. Je moet er toch niet aan denken als vrouw… Na lezing van de aantijgingen en beschuldigingen van zijn ‘vriendin’ doet de vraag zich voor of in dit geval – net als bij Ten Broeke - ook niet sprake was van een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’.   

 

Hopelijk blijft ons mooie eiland verschoond van mannen in leidinggevende functies die zich te buiten gaan aan ‘intieme en ongelijkwaardige relaties’. De kans daarop met een diepgelovig B&W is bijzonder klein.

 

Frans Evers
5 september 2018

Het Essenbos moet blijven

Vindt u het ook belangrijk dat het natuurkampeerterrein 'het Essenbos' blijft bestaan in zijn huidige vorm? Teken dan de petitie. 
https://petities.nl/petitions/red-het-ntkc-natuurkampeerterrein-het-essenbos-in-ouddorp?locale=nl


4 september 2018

Over de activiteiten van wethouder Van der Vlugt3 september 2018


"Het gaat de hele dag woef, woef, woef"2 september 2018

Sir Edmund Kort& Goed 1 september 201830 augustus 2018

  ingezonden brief van de omwonenden van Windpark Piet de Wit

Windturbines en de gezondheid van onze kinderen

 

OOLTGENSPLAAT - Op ons mooie eiland Goeree- Overflakkee staan inmiddels al heel wat windturbines en de bouw gaat gestaag verder. Maar kennis van de gevolgen neemt inmiddels ook toe.

Internationaal wordt er steeds meer gepleit om een minimum afstand aan te houden tot de woonbebouwing, zoals bijvoorbeeld in Beieren (Duitsland) en in Polen waar bepaald is dat de afstand tot de woonbebouwing minimaal 10 maal de hoogte van de windturbine moet zijn. Dit betekent dat bij een windturbine van 200 meter, een afstand van 2 kilometer dient te worden aangehouden tot woningen.

 

In Ooltgensplaat worden op korte termijn de windmolens van windpark Piet de Wit vervangen. Er is een vergunning aangevraagd voor windturbines die zeker 1,5 keer zo hoog zullen zijn en 50 meter dichterbij de woningen komen te staan. Dit resulteert in plaatsing op slechts 535 meter afstand van een woning.  Als in andere Europese landen eisen worden gesteld aan een minimale afstand tot woningen, dan is dat niet voor niets, waarom volgt  Nederland dit beleid niet en neemt onze gemeente of de overheid niet dezelfde maatregel?

 

De windturbines maken geluid en wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen hiervan op de gezondheid van onze kinderen.

Waarom? Het geluid dat de windturbines maken, kan leiden tot slaapverstoring en gezondheidsklachten. Het is niet alleen het hoorbare geluid boven de 20 Hz, maar ook het infrasoon geluid. Dit is het geluid dat niet direct hoorbaar is, maar wel het lichaam binnenkomt en gevolgen heeft. Een herkenbaar voorbeeld is het maken van een röntgenfoto, je voelt het niet, je hoort het niet, maar heeft wel invloed op een ongeboren baby.

 

Het geluid van een grote windturbine kan tot op 2 kilometer hoorbaar zijn, waarbij het pulserende karakter (met name ’s avonds en ‘s-nachts) zeer storend is. De laatste tijd is er ook veel aandacht voor laagfrequent geluid (pakweg 20-125 Hz) en het zogenaamde infrasoon geluid, geluid onder de 20 Hz. Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat deze geluiden invloed op de gezondheid hebben. 

In Nederland is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gevolgen van laagfrequent en infrasoon geluid op korte-of lange termijn! Het verbaast ons dat de Nederlandse regering geen opdracht aan een technische universiteit geeft.

Bij het inrichten van windturbineparken wordt benadrukt, dat de in Nederland vastgestelde normen voor geluid strikt gehandhaafd zullen worden. Geluidsoverlast zou dan tot een minimum beperkt blijven. De vraag is dan of dit zo is!

 

Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat:

In Denemarken de nertsen (op een nertsenfokkerij) begonnen te schreeuwen en elkaar begonnen te bijten toen de wieken van nieuwe windturbines in beweging kwamen ten tijde van de ingebruikname van het windpark. Honderden dieren moesten worden afgemaakt en bijna 12% van de nertsenwijfjes kregen miskramen en doodgeboorten!

In Frankrijk signaleert een melkveehouder problemen bij zijn koeien: koeien die ‘s’-nachts blijven staan en daardoor slecht slapen. Het gebrek aan rust zorgt voor een flinke verlaging in de melkopbrengst. Een kalfje werd geboren met kreupele voorpootjes, dat was niet voorgekomen vóórdat de windturbines gingen draaien…

Ooltgensplaat zou zomaar de volgende in de rij kunnen zijn met bedrijven die paarden, koeien en geiten houden.

Maar nu de kinderen……

De dichtstbijzijnde windturbine van Windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat komt op een afstand van 1100 m van één van onze basisscholen te staan.

 

 

Huisarts Sylvia van Manen uit ’s-Hertogenbosch hoort in 2017 over de bouw van een windturbinepark nabij een basisschool in de buurt van haar praktijk. Ze vindt dit zorgwekkend en vraagt zich af: „Moet je daar maar over zwijgen om allerlei, wellicht onnodige, onrust te vermijden, of moet je oproepen tot beter onderzoek naar eventuele gezondheidseffecten?” Ze leest o.a. het onderzoek van prof. Mariana Alves-Pereira naar het effect van infrasoon en laag frequent geluid op de schoolprestaties van een kind. „Zij toonde aan dat onder invloed van infrasoongeluid het slaaptekort van leerlingen toenam en de ontwikkeling van hun hersenen werd geremd. ”Ook vond de Portugese wetenschapper duidelijk ongunstige weefselveranderingen door langdurige blootstelling aan deze grotendeels onhoorbare trillingen. De huisarts besluit daarom haar bevindingen in het blad Medisch Contact te publiceren onder de titel ”Windmolens maken wel degelijk ziek.” „Daarin pleit ik voor toepassing van het voorzorgprincipe en beter onderzoek, omdat het om belangrijke gezondheidseffecten gaat waarop zelfs het RIVM in zijn rapport uit 2013 geen duidelijk antwoord geeft.”

 

Prof. Alves-Pereira deed dertig jaar lang onderzoek, naar laagfrequent geluid (ultrasoon geluid). O.a. een langdurig onderzoek bij onderhoudstechnici op een Portugese luchtmachtbasis toonde aan dat de effecten van chronisch laagfrequent geluid (welke windturbines, veroorzaken) hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, neurologische problemen en andere zogenaamde ”vibro-akoestische ziekten” – in vaktaal Vibro Acoustic Diseases veroorzaakten. Met name toenemende hart- en vaatziekten waren verontrustend.

Een korte opsomming van de onderzoeksresultaten bij blootstelling aan infrasoon geluid:1 tot 4 jaar blootgesteld

Bronchitis, keelinfecties, stemmingswisselingen

4 – 10 jaar blootgesteld

Pijn in de borst, rugpijn, allergieën, vermoeidheid, bloed in urine, huidinfecties

Meer dan 10 jaar blootgesteld

Hoofdpijn, psychiatrische stoornissen, neusbloedingen, darmzweren, spastische darm, ernstige gewrichtspijn, spataderen, aambeien, ernstige pijn aan spieren, neurologische aandoeningen (vb epilepsie, duizeligheid)

 

Dit is wat ons en onze kinderen te wachten staat met al die windturbines op ons eiland!!!

 

De huidige onderzoeken worden met computermodellen uitgevoerd, zij berekenen hoeveel decibel (dB) de windturbines produceren. Met het infrasoon geluid wordt nog geen rekening gehouden!!! Ook hebben wij onze twijfels over de juistheid van de berekening van het aantal dB. In het MER rapport van een gebied waar windturbines komen wordt rekening gehouden met de norm Lden 47 dB voor overdag en Lnight 41 dB. Het is opvallend dat in  MER rapport van windpark Piet de Wit deze normen niet worden overschreden. En 53 dB is de uiterste afwijkingsgrens voor omwonenden. Dus meer dan 53 dB mag niet volgens de overheid.

Wij vragen ons af of de berekeningen van de computermodellen overeenkomen met de werkelijkheid!

Zo bleek dat het aantal dB dat door computermodellen voor Schiphol werd berekend een stuk lager was dan het aantal dB dat gemeten werd door een onderzoek met geluidsapparatuur. Dus hoe betrouwbaar zijn deze berekeningen van computermodellen?

Wij, als inwoners van Ooltgensplaat en omgeving willen zekerheid of de dB gemeten met de computer overeenkomt met de werkelijkheid en dat de windturbines geen gevolgen hebben voor de gezondheid van onze kinderen!

Groep Jan Zwerus wil een motie indienen. In deze motie vraagt GJZ de raadsleden te stemmen voor een onderzoek met geluidsapparatuur om het aantal dB te meten bij de huizen die dicht bij het windmolen park Piet de Wit staan.

 

 
15 augustus 2018

De angst voor clowns oorzaak verbod circus op zondag

 

COLUMN - Volgens Eilandmarketing is Goeree-Overflakkee écht heel bijzonder. Dat zie en voel je als je op dit eiland een stap zet. Ruimte en zondagsrust kenmerken Goeree-Overflakkee. Het eiland herbergt prachtige elementen: een rustig en een landelijk karakter, een brede kuststrook met schone stranden, mooie dorpen, een vijftigtal kerken en verschillende natuurgebieden. Op Goeree-Overflakkee kun je heerlijk wonen, geloven én recreëren.

 

Klinkt allemaal heel mooi, maar er is op dit eiland een probleem. Het bestuur lijdt namelijk aan een ziekelijke angst voor clowns. B&W en eveneens de leider van de SGP, lijden aan een ernstige vorm van coulrofobie op zondag. 

 

Coulrofobie op zich is angst voor clowns. Coulrofobie op zondag is een kwaadaardige variant daarvan. Op Goeree-Overflakkee blijkt deze angst sinds de eenwording deel uit te maken van het DNA van het gemeentelijk bestuur.

 

Deze verlammende angst voor clowns manifesteert zich niet alleen bij B&W. Zoals hierboven gezegd manifesteert deze zondagse variant zich met name en vooral bij de SGP. Fractievoorzitter Kees van Dam blijkt onder een aangeboren angst gebukt te gaan voor clowns op zondag. Bij het zien, zijn zeven kleuren ontlasting het gevolg.

 

Deze angst voor clowns op zondag was voor B&W de reden dat het circus Belly Wien in 2004 op zondag een speelverbod kreeg. Op bevel van SGP-voorman Kees van Dam werd door de burgemeester toentertijd geheel ten onrechte een vergunning geweigerd.

 

In juli van dit jaar was het weer raak. Circus Freiwald kreeg geen toestemming een voorstelling te geven op zondag. En het houdt maar niet op. In augustus van dit jaar was het voor de derde keer raak. Het Magic circus wilde op zondag een voorstelling geven op het parkeerterrein van de Staver. Maar kreeg wederom geen toestemming. De angst voor clowns blijkt diep geworteld. Kortom Eilandmarketing heeft werk aan de winkel!

 

Frans Evers

 

 
11 augustus 2018

  ingezonden:

Is Goeree-Overflakkee bezet door extremisten?

Laten we beginnen met een stuk van de koptekst, EXTREMISTEN. Zoals algemeen bekend hebben speciale groeperingen, onder andere de christelijke partijen de neiging om te zeggen: “wat wij zeggen is waar, al het andere is verkeerd”, en dat is heel gevaarlijk, want daardoor krijg je onderlinge wrijving, wat extreem kan uitlopen.

Niet voor niets is wereldwijd 85% van alle oorlogen zo begonnen vanuit het geloof, islam, katholiek, gereformeerd of joods, en zo zijn er nog vele andere geloven. Soms noemen we groeperingen die door fanatieke geloofsovertuigingen andere mensen met een ander geloof te na komen “extremisten”

Kijk maar naar IS. Elk geloof heeft extremisten onder zich, en beslissen over het lot van anderen die hun geloof niet erkennen. Daarom mag de minderheid die op deze aardbol rondloopt zonder geloof, zichzelf als vredelievend bestempelen.

Laten we beginnen met de extreme partijen op dit mooie eiland Goeree-Overflakkee. SGP, CU, CDA en Vitale kernen, de eerste drie partijen zijn de partijen die menen het recht erop te hebben dat hun geloof het enige juiste is, dus extreem met eigen wetten en verplichtingen naar een ieder die hun geloof niet draagt, zodat ook de niet gelovigen, wat een meerderheid van de mensen op dit eiland zijn, verplicht worden samen met de toeristen, op zondag hier op het eiland niet te winkelen, zwemmen, naar het circus etc., zelfs naar een musicus  luisteren die teksten zingt waar de extreme Partijen het niet mee eens zijn, worden verboden.

Ondertussen praten over hoe goed ze zijn, mooie woorden gebruiken en wat ze allemaal voor ogen hebben als ze maar gekozen worden.

Dat ze windmolens plaatsen bij de dorpen, is niet hun zorg, want de meerderheid heeft dat beslist, SGP, CU, CDA en VVD. Ook komt men nog steeds met doelen die ze al jaren bij hun verkiezingen gebruiken, maar nog nooit waar hebben gemaakt. De VVD is ook een partij die een voorzitter heeft, waarvan als ik luister naar de radio of kijk naar de raadsvergadering op mijn laptop ik denk, zou ze nu weten wat ze zegt en weet ze waar ze het over heeft?

Dan zijn we aangekomen bij de VKGO, of te wel zoals ze regelmatig in de microfoon roepen wij van Vitale kernen, die tegen de partijen SGP, CDA en VVD aanschurken en daardoor hun woord spreken. Dus tegen de windmolens zijn, en het nu eens, dat ze er komen.

Wederom wordt er beslist, door deze coalitie van SGP, CDA, VVD en Vitale Kernen dat ook het circus dat onlangs in Middelharnis stond, op zondag niet bezocht mag worden door niet kerkelijke mensen. Het is een grote schande dat groeperingen ervoor zorgen dat op zondag activiteiten niet gehouden mogen/kunnen worden.

 

Een verontrust burger
(naam en adres bij de redactie bekend)
23 juli 2018

Reyntjes leest voor de tweede keer burgemeester de lesDe ongekuiste versie in Groot Goeree-Overflakkee23 juli 2018
 

Met de SGP en Vitale Kernen terug naar de middeleeuwen!

 

COLUMN - Circus Freewald dat het eiland Goeree-Overflakkee aan deed voor meerdere voorstellingen, kreeg geen toestemming van de gemeente om voorstellingen te geven op zondag in Middelharnis.

 We zitten hier op dit eiland kennelijk nog steeds in de middeleeuwen. We zijn een eiland met een nota zondagsrust die door B&W zelf met voeten wordt getreden met als gevolg dat alle activiteiten domweg worden verboden. Of dat nu een NK wielrennen of een circus op zondag is.

 

De PvdA betreurt het dat een aanvraag afgewezen werd zonder goede argumentatie. Reden voor Petra ’t Hoen om schriftelijke vragen aan de collegeleden te stellen. “Dit is niet goed voor de eilandmarketing en voor burgers die juist prijs stellen op evenementen op zondag. Het kan negatieve PR opleveren en daarnaast worden economische belangen van de ondernemer geschaad.”

 

Lees hieronder de schriftelijke vragen van de PvdA en constateer zelf hoe achterlijk onze christelijke coalitie inclusief Vitale Kernen inzake de zondag opereert.

 

Frans Evers   
 

18 juli 2018

Of we een stel senielen zijn?


11 juli 2018


Frans Tollenaar kan aan de slag 


7 juli 2018

Waar komen de extra windmolens op Goeree-Overflakkee?!

 

Frans Tollenaar krijgt de regie over nieuwe energieregio Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus energiedoel: Energieneutraal in 2020. Dit doel is verbonden met de opdracht die de gemeente van het rijk en de provincie heeft gekregen om 225 Megawatt windenergie op het eiland te realiseren en de kansen voor duurzame energie op Goeree-Overflakkee.

 

“Op Goeree-Overflakkee wekken we met name duurzame elektriciteit op. Om energieneutraal te worden compenseren we ons gas- en brandstofgebruik met duurzaam opgewekte elektriciteit. Regelmatig wordt de balans opgemaakt. De huidige productie is goed voor ongeveer 35% van ons energiegebruik. Wanneer we de windopgave, de geplande zonneparken en de getijdencentrale realiseren, zullen we in 2020 naar verwachting meer energie opwekken dan dat we gebruiken,” aldus de gemeente

 

Maar als u nu mocht denken dat daarmee de windturbinisering voor Goeree-Overflakkee af is, dan hebt u het mis. Er dreigen nog veel meer windmolens op ons eiland uit de grond te worden gestampt. Lees het artikel van Annemiek van Dongen en Peter Winterman daarover in het Algemeen Dagblad van zaterdag onder de kop: ‘Dit gaan we merken van de CO2-jacht’. Daaruit blijkt dat we nog maar net zijn begonnen met de windturbinisering van ons eiland.

 

“Waar komen de windmolens? Omdat de kolencentrales sluiten en de gaskraan steeds  verder dicht gaat, moet meer elektriciteit worden opgewekt. Op zee komen nog meer windmolens dan het kabinet al had gepland. Dit is echter niet genoeg: ook op land moet fors meer hernieuwbare energie worden opgewekt.

 

De grote vraag is natuurlijk in wiens achtertuin de daarvoor benodigde windmolens en zonneparken komen. Daar wil het kabinet zijn vingers niet aan branden. Nederland wordt daarom opgedeeld in dertig energieregio’s die dat zelf uit mogen vechten,” aldus het AD.

 

Omdat het gaat om enkele honderden windmolens extra, moest B&W op zoek naar een ervaringsdeskundige - een manager ook -  die bewezen heeft mogelijke volksopstanden in de kiem te kunnen smoren. Unaniem kwam B&W tot de conclusie dat voormalig wethouder Frans Tollenaar van de SGP de geschikte persoon is voor de regie voor energieregio Goeree-Overflakkee. Het gaat om een voltijds arbeidsverbintenis van minimaal twee jaar tegen de gebruikelijke wethoudersbeloning.

 

Frans Evers

 


5 juli 2018
 

Dierproef rammelt aan alle kanten

Bron: Algemeen Dagblad 5-7-2018

De meeste medische experimenten met dieren hebben geen nut: ze leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Ook wordt een groot deel van de proeven niet goed uitgevoerd, waardoor veel dieren – zoals muizen, konijnen en apen – onnodig

Die conclusies trekken onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute. Tot 85 procent van alle testen van nieuwe medicijnen en behandelingen levert géén effect op bij mensen, terwijl eerder bij dieren wel resultaat werd geboekt.

Een groot probleem is dat nauwelijks gegevens over mislukte dierproeven openbaar worden gemaakt. Daardoor weten andere onderzoekers niet dat bepaalde behandelingen of medicijnen niet aanslaan bij muizen, ratten of apen. ,,Onderzoek wordt dan onnodig herhaald, waardoor nog meer dieren lijden en sterven”, zegt Mira van der Naald van UMC Utrecht. ,,Het is een vicieuze cirkel.”

In 2016 werden in Nederland zo'n 450.000 dierproeven uitgevoerd. Bijna 90 procent van de proefdieren overleeft het niet: deze dieren sterven door de testen of ze worden afgemaakt. Het merendeel van de proeven gebeurt met muizen en ratten. Ook kippen, vogels, varkens en konijnen zijn veelgebruikte proefdieren.

Prestatiedruk

Dat over mislukte dierproeven nauwelijks iets naar buiten komt, heeft volgens de Nederlandse wetenschappers onder meer te maken met prestatiedruk in de wetenschap. ,,Voor wetenschappers is het heel belangrijk om te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften”, zegt Kim Wever van Radboudumc. ,,Daar worden zij op beoordeeld en afgerekend. Die tijdschriften plaatsen het liefst nieuwe, spannende onderzoeken, met medische doorbraken. Als een proef niets oplevert – wat vaak zo is – zijn die gegevens dus niet interessant.”

Volgens de wetenschappers worden te vaak fouten gemaakt bij dierproeven. Zo wordt niet altijd ‘geblindeerd’ en ‘gerandomiseerd’: dat betekent dat onderzoekers het nalaten om alle dieren onder precies dezelfde omstandigheden te testen, waarbij de ene groep dieren het te testen medicijn krijgt en de andere groep een nepmiddel, ter controle.

,,We zien regelmatig dat een vertekening van de onderzoeksresultaten optreedt”, zegt onderzoeker Van der Naald. ,,Bij studies met mensen zijn wetenschappers het gewend om strikte regels te volgen. Maar bij medische experimenten met dieren gaat het vaak mis.”

"We zien regelmatig dat een vertekening van de onderzoeksresultaten optreedt”, zegt onderzoeker Van der Naald. ,,Bij studies met mensen zijn wetenschappers het gewend om strikte regels te volgen. Maar bij medische experimenten met dieren gaat het vaak mis.”

Daarbij speelt mogelijk ook mee dat wetenschappers terughoudend zijn om bekend te maken dat tientallen of honderden dieren hebben geleden en zijn gestorven, zonder dat dit direct iets heeft opgeleverd. ,,Het zou kunnen dat men in zo’n situatie bang is voor boze reacties uit de maatschappij”, zegt Wever.

Register

Om de problemen aan te pakken, hebben Radboudumc, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute een register geopend waarin wetenschappers uit de hele wereld informatie over hun dierproeven – anoniem – kunnen vastleggen. Het Netherlands Heart Institute is een samenwerkingsverband van cardiologen van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Het register – met de naam Preclinicaltrials.eu – is sinds april dit jaar in de lucht. ,,De database is uniek in de wereld”, zegt Van der Naald van UMC Utrecht. ,,Als ik een dierproefstudie wil gaan doen, kan ik in deze database kijken of iemand anders al zo’n studie heeft gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Ook kan ik contact opnemen met de onderzoekers –waar ook ter wereld – om vragen te stellen en te overleggen.”

De Tweede Kamer is enthousiast over de database. Deze week werd een motie van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie aangenomen om alle dierproeven openbaar te maken. ,,Te veel resultaten van dierproeven belanden in een lade en worden nooit gepubliceerd", aldus D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. De motie werd gesteund door alle partijen in de Kamer.

Dierproeven zijn al lange tijd omstreden. Begin deze maand eiste het kabinet dat het aantal proeven met apen in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk met 40 procent daalt. Deze krant onthulde eerder dit jaar dat het aantal apenproeven vorig jaar fors was gestegen, tegen de wens van de politiek in.

 

4 juli 2018


40 duizend vogelslachtoffers per jaar in Nederland door windturbines?

Onderstaande artikel is uit 2013 en dus gedateerd. En dus is het aantal vogelslachtoffers van 40.000 ook gedateerd. Ongeacht het aantal vogelslachtoffers van verkeer, katten ed. vinden wij 40.000 vogelslachtoffers door windturbines 40.000 teveel. 

Hoe bedoel je bloedserieus onderzoek met een slager die zijn eigen vlees keurt?


 

Hoeveel vogels sterven er in de wieken van windmolens? Lang niet zoveel als in de klauwen van katten en tegen de ramen van huizen, toont een onderzoek.
 

31-10-2013 11:57 | DOOR: REDACTIE DUURZAAMBEDRIJFSLEVEN.NL
 

Tegenstanders schilderen windmolens regelmatig af als grote vogelverslinders. Dat blijkt niet waar. Een (bloedserieus) onderzoek naar vogelsterfte in Canada toont dat van de 270 miljoen vogels die jaarlijks in Canada sterven door mens-gerelateerde activiteiten windmolens verantwoordelijk zijn voor 0,007 procent.
 

De studie van Environment Canada werd begin deze maand gepubliceerd. Richard Elliot van Environment Canada zei in een interview met CBC dat de geschatte 270 miljoen voortvloeit uit een totaal van 10 miljard vogels. “We hebben heel veel vogels en dat is waarschijnlijk maar goed ook want we vermoorden er ook een hoop.”


Top 5


Huiskatten en wilde katten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n 200 miljoen slachtoffers. Hoogspanningsleidingen en gebouwen (huizen) zorgen jaarlijks beide voor ongeveer 25 miljoen slachtoffers. Verkeer is verantwoordelijke voor zo’n 14 miljoen dode vogels.

Deze oorzaken zijn verantwoordelijk voor 95 procent van het totale aantal.


Windmolens


Andere grote veroorzakers van vogelsterfte zijn jacht (5 miljoen), pesticiden gebruikt in de landbouw (2,7 miljoen), oogsten (2,2 miljoen), commerciële bosbouw (1,4 miljoen), zendmasten (220.000). De top 10 wordt gecompleteerd met 150.000 slachtoffers door waterreservoirs die gebruikt worden om hydro-elektriciteit op te wekken.


Windmolens komen pas terug op de dertiende plaats met ongeveer 20.000 slachtoffers. Wel wordt verwacht dat windenergie in Canada de komende 10 jaar zal vertienvoudigen.


Energiebedrijf Eneco, dat vandaag bekend maakte een vergunning te hebben voor een nieuw windmolen park op de Noordzee, schat dat huidige en toekomstige windmolens in Nederland gezamenlijk jaarlijks ongeveer 40.000 vogelslachtoffers zullen maken.

 2 juli 2018

Het moet nu eens afgelopen zijn met dierenmishandeling
(stem bij de provinciale verkiezingen op de Partij van de Dieren)


In Duitsland veroordeelde varkensbaron Straathof wil zijn vorig jaar uitgebrande megastal Knorhof opnieuw gaan bouwen. Maar dan wel twee keer zo groot. Echt schandalig. Maar de VVD, de baas in Buren, werkt graag mee.

Wij vechten zo hard als we kunnen om deze en al die andere gruwelstallen tegen te houden. Maar zolang VVD, CDA, D66 en PVV de dienst blijven uitmaken in provincies (die gaan over de vergunningen voor de veehouderij) regeren de hebzucht en het dierenleed. Dus alsjeblieft, help mee. Vertel nú alvast in je omgeving dat er volgend jaar heel belangrijke verkiezingen aankomen. 20 maart 2019, Provinciale Staten. Daar gaan nooit zoveel mensen voor naar de stembus, maar dáár wordt dus besloten over het toestaan van nieuwe stallen of uitbreidingen. Ook over de jacht trouwens. Zet in je agenda en spreek met jezelf en met de dieren af dat je in actie komt om zoveel mogelijk mensen te overtuigen naar de stembus te gaan en de kant van de dieren te kiezen. Alvast bedankt, medestrijders.

Esther Ouwehand
 29 juni 2018
 

Buienradar voor trekvogels moet dood in windturbine voorkomen

 

Als vogel ben je op Goeree-Overflakkee de lul!

 

Column – In een bericht van het ANP las ik dat een ‘buienradar’ voor trekvogels de massale dood in windturbines van deze vogels moet voorkomen. De provincie Groningen is bezig met een proef  dat de vogeltrek voorspelt. Doel is om de vogelsterfte door de draaiende wieken van turbines met 75 procent terug te dringen, aldus de provincie.

 


Dit zogenoemde trekvogelvoorspellingsmodel wordt in het najaar getest bij de windmolenparken in en om de Eemshaven in Groningen. Hoe hard de leden van Deltawind op Goeree-Overflakkee ook schreeuwen, vaststaand feit is kennelijk dat bij de windturbines in Nederland - en dus ook op Goeree-Overflakkee - jaarlijks enkele duizenden vogelslachtoffers vallen. Daarvan is circa 45 procent een trekvogel. Vraag is of ik als voorstander van groene energie deze massale slachtpartij erg mag vinden? Het antwoord is ja, ik mag dat erg vinden.

 

Volgens Kees van W. van Deltawind: “…Inmiddels zit op elk windpark - als er een bewijs is van de mogelijke aanwezigheid van zeldzame dieren, vliegend, zwemmend of fladderend - een uitgebreid detectiesysteen. Deze systemen zetten een turbine stil als één van deze dieren in de buurt komen…” Lees ik dat goed? Ja, dat lees ik goed.

 

Ongelofelijk waar de techniek tegenwoordig voor staat. Een voorbeeld van dit detectiesysteem: Er komt een slechtvalk aangevlogen richting het windmolenpark van de Krammer en de turbines stoppen en masse met draaien… Immers de slechtvalk is een beschermde vogel. En u gelooft dat er zo’n detectiesysteem bestaat?

 

Bovendien is het plotseling uitzetten van grote windmolenparken  geen oplossing om vogels te sparen. Zo'n ingreep heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge kosten met zich mee, zegt de provincie.

 

Dat er in het verkeer jaarlijks ook vele duizenden vogels de dood vinden, is wat mij betreft geen argument om dan maar vrede te hebben met de slachtoffers van windturbines. Overigens onbegrijpelijk dat de voorstanders van groene energie op zo’n moorddadige wijze kunnen omgaan met onze vogelgemeenschap. Ben je een vogel op Goeree-Overflakkee dan ben je dus de lul!

 

Frans Evers
28 juni 2018


Raadslid Jan Zwerus over de vogelslachtoffers door windturbines
 

Windturbines zijn killingmachines voor trek- en roofvogels op Goeree-Overflakkee

 

Veel vogelaars bezoeken ons prachtig eiland om vol bewondering naar allerlei soorten vogels te kijken. En soms wordt er een zeer zeldzame vogel op GO gespot zoals jaren geleden een pestvogel. Het gevolg hiervan was een ware invasie van vogelaars uit alle uithoeken van Nederland.

Maar wat gebeurt er nu met onze vogels? De groene, linkse kabouters van het politbureau in Den Haag hebben beslist dat ons eiland vol gebouwd moet worden met windturbines. En de vraag is of vogels en windturbines goed samen gaan?

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld een windturbine elk jaar 33 vogels uit de lucht mept. Wij krijgen op ons prachtig eiland 54 van deze vogelmeppers. Dus elk jaar vliegen 1700 tot 1800 vogels tegen de wieken en worden zodoende genadeloos afgemaakt.

Het gemiddelde van 33 vogels gaat omhoog bij windturbines die langs de kust staan, omdat veel zeevogels op hun trekroute langs de kust vliegen. De windturbines bij de Waddenzee in de Eemshaven maken gemiddeld 100 vogelslachtoffers per jaar.

Opvallend is verder dat veel vogels de windturbines mijden. Er zijn wetenschappers die zeggen dat dit door het infrasoon geluid komt dat geproduceerd wordt door de turbines. Infrasoon geluid is geluid met een zo lage frequentie dat het voor de mens niet hoorbaar is. Maar dit trillend geluid is wel hoorbaar voor sommige dieren. Maar deze trillingen worden  wel door het lichaam gevoeld door zowel mens en dier. En wat voor gevolgen dit heeft op de lange termijn voor mens en dier is nog niet helemaal duidelijk.

Naast talloze andere redenen waarom windturbines een belastinggeldverslindende plaag zijn,  zijn deze lelijke gedrochten killingmachines voor vooral trek- en roofvogels en verstoren zij de voedsel-, rust- en broedgebieden van vele soorten vogels.

Dus waar kiest u voor? Kiest u voor onze mooie vogels of kiest u voor de lelijke windturbines?

 

Jan Zwerus
Afschuwelijk voorval op filmpje

Roofvogel aangeslagen door windturbine

Op onze Facebookpagina te zien. Waarschuwing: dit zijn zeer schokkende beelden27 juni 2018

  ingezonden:

Verbazing krantenartikel in Groot Goeree-Overflakkee over
het over de balk gooien van € 73,000

In een artikel in de krant van Groot Goeree-Overflakkee over Bijstand Werkt Samen, was ik erg verbaast, omdat er zonder enige goede opmerkingen en juiste gang van zaken van het college de gemeenteraad er € 73.000 euro over de balk gegooid werd, geld van de gemeenschap.

Om na te gaan wat er echt aan de hand is, zijn wij enkele mensen gaan benaderen die met naam en toenaam in het krantenartikel worden genoemd. Tenslotte als namen in de krant staan, zijn ze ook benaderd door de krant, en hebben ze toestemming gegeven, anders mogen ze volgens de nieuwe privacywet geen namen van mensen publiceren.

Het project Bijstand Werkt Samen is een burgerinitiatief en door de raad via een motie met algemene stemmen aangenomen, en als pilot begonnen voor de duur van 18 maanden. De twee heren die heel hun ziel en zaligheid erin stopten, kwamen samen in mondeling conflict over hoe verder.

De gemeente had beloofd om de eerste 25 personen die geïnteresseerd waren, naar Bijstand Werkt Samen te sturen, wat niet is gebeurd!! En dat is één van de kanten die niet is toegelicht. Dat speelde al voor april.

Het typische is dat de begeleiding van een externe adviseur nu zegt, geconstateerd te hebben dat het niet ging werken. (was hij niet juist de persoon die moest zorgen als extern adviseur die veel geld kostte dat het wel ging lukken?)

Ondertussen is er in mei een commissie van twee personen samengesteld om te kijken waarom men niet verder wilde, en of men eruit kon komen. Deze commissie kreeg van de wethouder twee weken de tijd om tot een conclusie te komen.

De eindconclusie van deze commissie die is overhandigd aan de wethouder die vanwege de verkiezingen vervangen zou worden, is in goede orde ontvangen. De commissie had een vijftal oplossingen naar voren gebracht, die helaas niet door het college zijn overgenomen, wat op zichzelf vreemd was.

Het college bleef erbij dat de stekker eruit getrokken moest worden. Men zou bijna denken dat ze de opmerkingen van de commissie naast zich neerlegden, omdat ze hun besluit al genomen hadden.

Naam en adres bij de redactie bekend19 juni 2018

Ach, ach varkentjes. O, o mensen

Ik fiets vanmiddag heel relaxed op het fietspad naast de provinciale Langeweg (N215) terug naar Nieuwe-Tonge. Zoals meestal zingend, want er zit altijd wel een liedje in mijn kop. Ineens zie ik de enorme veevrachtwagen bij de varkensboer vandaan draaien. Mijn kant op. Ik wil van mijn fiets springen en stilstaan met de pet in de hand, het hoofd gebogen. Zoals bij een uitvaart die passeert.Ik krijg een blik in de halfopen auto. Vol met varkens die hun koppen naar buiten draaien en hun nieuwsgierige neuzen in de lucht steken. Vol verwachting, vol vertrouwen. Misschien de tweede keer dat ze buiten komen, de buitenlucht ruiken, de blauwe hemel zien, de warmte van de zon voelen.  Varkentjes die zoveel op ons lijken maar niet buiten mogen spelen. Ze zijn er alleen maar voor ons gerief, onze vleeszucht.

Ik fiets verder, was niet afgestapt. In mijn hoofd zie ik de varkentjes naar het slachthuis gaan en toen moest ik daar, midden op het fietspad, onderweg naar Nieuwe-Tonge, enorm huilen. Niet normaal.

Maria Evers


Ook het gemengd zwemmen moet verboden worden
 

Volgens de SGP kan voetbal geen sport genoemd worden

 

COLUMN - Fractievoorzitter van de SGP Kees van Dam verkondigt in de christelijke versie van het coalitieakkoord duidelijke standpunten wat betreft reformatie, sport, seks drugs en rock-’n-roll. ‘Wij zijn te weinig gereformeerd geweest. Er is bij velen een verstijving tot farizeïsche orthodoxie, dat wil zeggen: uitwendige rechtzinnigheid, die niet door het geestelijk leven wordt gedekt.’

 


Vitale Kernen is groot voorstander van op zondag zwemmen en voetballen

Van Dam benoemt in zijn christelijke versie van het coalitieakkoord het kwaad dat sport is: ‘Onder het kwaad onzer dagen valt ook de sport te rekenen. De sport, speciaal de voetbalsport, zoals wij die nu kennen, is geen sport. Dat tweeëntwintig menschen daar als gekken achter een bal lopen, terwijl er van de zijde der duizenden en tienduizenden toeschouwers letterlijk een gebrul opgaat, als er een ‘punt’ wordt gemaakt. Belieft men dat sport te noemen?’

 

Behalve tegen voetballen en de Olympische Spelen is gemengd zwemmen in de ogen van Van Dam spelen met vuur. In zijn coalitieakkoord hekelt hij met name het gemengd zwemmen: ‘Zijn jullie dan vergeten hoe het jonge bloed bruist en hoe de hartstocht, eens opgewekt, een haast onoverwinnelijke vijand is?

 

Laten we op seksueel gebied nu maar niet met het gedachtegoed van Vitale Kernen en de Liberalen komen aandragen, en liever God danken, dat we onze kinders nog in een tamelijk reine Hollandsche atmosfeer kunnen opvoeden. Gemengd zwemmen in Staver en  Zuiderdiep moet per direct verboden worden. Het is spelen met vuur, een onverantwoordelijke luchthartigheid, een niet willen onderkennen van gevaren.’

 

Frans Evers


17 juni 2018

Zijn er lezers op Goeree-Overflakkee die dit bericht kunnen duiden?

14 juni 2018

Progressief Goeree-Overflakkee komt eraan!

 

COLUMN - Er is helaas geen nieuw coalitieakkoord. Wat er wel is dat is een zwak aftreksel van het vorige coalitieakkoord. Het enige verschil is dat de SGP de ChristenUnie heeft geruild voor Vitale Kernen. Dat betekent dus vier jaar van dezelfde ellende als de afgelopen vijf jaar…

 


Met behulp van de AED wordt de progressieve politiek nieuw leven ingeblazen

Hoewel de PvdA serieus heeft geprobeerd om samen met Vitale Kernen het roer om te gooien, is dat niet gelukt. Vitale Kernen blijkt rechtser te zijn dan gedacht. Dus dichter tegen de SGP te schuren dan de kiezer voor mogelijk had gehouden.

 

Dat betekent wederom vier jaar dictatoriaal orthodox christelijke overheersing op ons mooie eiland. Met steun van Vitale Kernen die bijvoorbeeld in plaats van zondag rustdag spreekt over een rustige zondag. In plaats van eerlijk te zeggen dat toerisme en zondag rustdag niet samen gaan. Kortom de ontmaskering van Vitale Rechtse Kernen was na enkele weken al een feit.

 

Maar er is redding op komst. Een nieuwe politieke partij is aanstaande. Het linkse progressieve gedachtegoed van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Socialistische Partij, D66 en de Partij voor de Dieren gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen een samenwerkingsverband met elkaar aan onder de naam Progressief Goeree-Overflakkee.    

 

Met deze nieuwe partij is de kans levensgroot dat de rede in plaats van het geloof, de politiek op Goeree-Overflakkee gaat bepalen. Kortom sensationeel nieuws voor een ieder met een sociaal kloppend hart. U hoort nader van ons

 

Frans Evers12 juni 2018
23 mei 2018
 

Havendag nog net geen speeltje van witte bemiddelde mannen

 

COLUMN – Op 14 mei postten wij het bericht dat de Havendag van Menheerse gewoon door zou gaan. Op 18 mei bevestigde Eilanden-Nieuws wat het Schrijfbedrijf dus allang wist: Havendag 2018 gaat toch door…

 


Ada bedankt namens de bevolking van Goeree-Overflakkee

Bij de organisatie van Havendag zijn verschillende partijen betrokken. De Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, de Stichting City Center Goeree-Overflakkee, de horecaondernemers en de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee.

 

Bepaalde niet nader te noemen partijen konden en kunnen nog steeds elkaars bloed wel drinken. Maar dankzij ingrijpen van burgemeester Ada Grootenboer hebben alle genoemde partijen besloten samen de schouders te zetten onder de organisatie van de Havendag.

 

Het te elfder uur ingrijpen van de burgemeester was hard nodig want de  Menheerse Havendagen dreigden het speeltje te worden van de witte bemiddelde man. Er dreigde zelfs een klassenstrijd tussen de ene kant van de haven en de andere kant van de haven. Anders gezegd, een strijd tussen degenen die alles bezitten en degenen die weinig of niets bezitten.

 

Dankzij het historisch besef van burgemeester Grootenboer kon op het laatste moment een clash tussen de haves en have nots op Goeree-Overflakkee worden voorkomen. De bevolking van Goeree-Overflakkee is trots op haar doortastende burgemeester. Immers dankzij haar ingrijpen zijn de Havendagen weer van de bevolking van Goeree-Overflakkee!

 

Frans Evers

 

Zie voor het volledige programma:

https://menheersewerf.nl/evenementen/menheerse-havendag-1-2-juni-2018/

https://hartvangoereeoverflakkee.nl/havendagen-2018/

18 mei 2018
 

Zondagsrust op Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!

 

COLUMN - Er is eindelijk een coalitieakkoord. SGP, VKGO, CDA en VVD gaan vier jaar lang energie putten uit ons mooie eiland. Immers hun slogan luidt Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt! In ruim twintig A-viertjes ligt er een coalitieakkoord inclusief een paragraaf over de zondagsrust…

 


V.l.n.r. Tea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD), Kees van Dam (SGP), Johan de Vos (VKGO)

Buiten Goeree-Overflakkee zijn koopzondagen in Nederland niet meer weg te denken. Het hele jaar door shoppen op zondag is de normaalste zaak van de wereld. Met uitzondering van de gemeente Goeree-Overflakkee. Op dit eiland zijn er gelovigen die hier veel moeite mee hebben. Zij geloven namelijk in de zondagsrust. Maar waar in godsnaam komt die zondagsrust vandaan?

 

Eén van de belangrijkste teksten die vaak gebruik wordt als argument voor de zondagsrust, staat in het begin van de Bijbel. Daar staat dat God in zes dagen de aarde heeft geschapen en dat Hij op de zevende dag daarvan uitrustte. Hij zegende deze dag en verklaarde die heilig.

 

In het coalitieakkoord  2018-2022  staat dat de huidige nota zondagsrust gehandhaafd blijft. ‘Uitgangspunt is dat winkels op zondag gesloten blijven. Het doel is dat onze inwoners, recreanten en toeristen kunnen blijven genieten van de zondagsrust en een rustige zondag.’ Dit staat er echt letterlijk.

 

Maar als de christenen zich kunnen beroepen op een nota zondagsrust, hoe zit dat dan met onze joodse medemens die de zaterdagsrust hoog in het vaandel heeft? En hoe zit het dan met de één miljoen moslims in ons land die de vrijdagsrust als speerpunt van hun geloof promoten? Moet daarmee dan geen rekening gehouden worden?

 

De nota zondagsrust hoort in een politiek manifest zoals een coalitieakkoord niet thuis. Immers we kennen in Nederland de scheiding van kerk en staat. Nog een voorbeeld hoe de huidige gemeente - inclusief Vitale Kernen - lak heeft aan de scheiding van kerk en staat. Voor de opening van de raadsvergaderingen volgt op Goeree-Overflakkee een ambtsgebed waarvoor de komende vier jaar het merendeel van de raadsleden uit eerbied gaan staan. Het wachten is op een moslimmeerderheid. Vanzelfsprekend eerbiedigen we dan  de gebruiken van onze moslimmedemensen en buigen we op een matje met z’n allen naar het oosten. Het moet toch niet veel gekker worden op ons mooie eiland!
 

Frans Evers16 mei 2018
 

Sigmund Freud Memorial voor Evers

 

COLUMN - Frans Evers, columnist van het Schrijfbedrijf, heeft de Sigmund Freud Memorial gekregen. Volgens de jury hanteert Evers de vrijheid van meningsuiting op inspirerende, prikkelende en humorvolle wijze. Evers ontving de prijs uit handen van burgemeester Ada Grootenboer tijdens een besloten bijeenkomst in het Rondeel.

 

“Ik kom in een rijtje terecht van heel wat grote namen. Ik noem Tamar, Stoker, John Jansen van Galen, Piet Grijs, Jan Eter, Lex Dura, Emma Brunt… Het is een mooi eerbetoon aan het edele ambacht van de inspirerende column. Het op ludieke wijze haarkloven wordt op ons mooie eiland kennelijk zeer gehonoreerd. En daar ben ik best trots op”, zegt een vrolijke Frans Evers aan de telefoon vanuit Middelharnis, het bruisende middelpunt van ons mooie eiland.

 

“Na de Tzum-prijs voor Daigo Long is dit de tweede prestigieuze cultuurprijs voor een inwoner van Goeree-Overflakkee,” aldus een trotse Grootenboer.

 

De redactie van het Schrijfbedrijf feliciteert zijn medewerker van harte met het behalen van de Sigmund Freud Memorial.
15 mei 2018

Daigo Long genomineerd voor de Tzum-prijs

 

COLUMN - De mooiste zin uit de Nederlandse literatuur van het afgelopen jaar is geschreven door Jeroen Olyslaegers. De zin komt uit de roman ‘Wil’, telt 46 woorden en luidt:

 

“…Mijn ouders zijn nooit pilaarbijters geweest, vooral mijn vader had enkel minachting voor al die lijkbidders in een kerk die devoot met hun handen boven de lakens sliepen en die de soutanedrager achter het altaar beschouwden als hun genadeloze gids in de zoölogie van de lusten...”

 

Genomineerd voor 2018 is de bekende Vingerlinger Daigo Long  met de zin die hij schreef in een ingezonden brief over subsidies aan een niet nader te noemen ondernemer in het kader van de Menheerse Havendagen. De zin telt 21 woorden en luidt:

 

“…Als geen ander heeft hij bewezen dat hij gemeenschapsgeld verbrandt als een nucleaire centrale en nog steeds chronisch geld tekort komt…”

 

Dit maakte de redactie van de literaire website Tzum vandaag bekend. De genomineerde laat weten ‘zeer vereerd’ te zijn: “Ik kom in een rijtje terecht van heel wat grote namen. Het is een mooi eerbetoon aan het edele ambacht van de mooie zin. Het millimeterwerk wordt gehonoreerd”, zegt een vrolijke Daigo Long aan de telefoon vanuit het Vingerling.

 

De redactie van het Schrijfbedrijf feliciteert Daigo Long van harte met zijn nominatie.

 

Frans Evers
14 mei 2018

Reacties op de column 'Volle kracht achteruit naar de vijfde Menheerse Havendag'

Mirjam van der Hart: Dit stukje tekst maakt het er voor mij niet duidelijker op. Volgens mij speelt er nog veel meer tussen de gemeente en organisatoren. Ben benieuwd of het echte verhaal nog op tafel komt

Kris Van Rijswijk:
 De Menheerse Werf kreeg minder subsidie, dus ging t zelf op eigen terrein organiseren. Horeca haven kwam daardoor buitenspel te staan. Dus gingen ook organiseren en aanvragen bij de gemeente... en Menheerse Werf zei daarop.. de groeten ik doe niet meer mee. Dus t draait allemaal om geld.


Patrick van der Snoek: Havendag zoals het was: braderietje, kermis, biertje aan de haven. Waar is die subsidie voor nodig als het "zoals het was" wordt gehouden......het vuurwerk om 23:00? Is het evenement niet té groot geworden misschien?

Ab van der Valk: 
Toen ik nog een luier omhad maakte ik op een aanhanger al muziek met plaatjes draaien samen met een band op Havendag. Later ook nog karaoke was best gezellig was niets mis mee maar volgens mij zijn we dat allemaal vergeten. Toen waren er ook veel vrijwilligers met de STEM die het organiseerden. Dus inderdaad niet doen alsof Havendag nooit leuk is geweest daar doe je de vorige organisatie af als niet goed. Dat is niet o.k.


Leon Jordaan: Dit stuk lezende twijfel ik ernstig aan het verstandelijke vermogen van de auteur! Heeft hij zich in de kwestie verdiept? Navraag gedaan bij alle betrokkenen? Het stuk is Bijzonder grievend en van enig fatsoen is niets te merken. Beschamend gewoon. En dat noemt zich een mediabedrijf? Een rectificatie en excuses aan de genoemde bedrijven zijn op zijn plaats.Ingezonden door Daigo Long: 

Goede avond heer Evers,

 

Met veel plezier heb ik uw stukje comedy gelezen. Nu lees ik vaker met plezier uw artikelen, omdat ze redelijk vaak scherp zijn, maar dit is toch wel enorm eenzijdig en bovenal onzinnig geschreven. Bent u misschien een beetje grieperig? Ik heb gehoord dat het heerst, in dat geval beterschap! Ik hoop dat u snel weer de oude bent en zich weer kunt focussen op uw betere werk.

 

Als u enigszins onderzoek had gedaan, óf in elk geval de moeite had genomen om het verhaal van op zijn minst twee kanten aan te horen, was het een eerlijker artikel geworden, of houdt u wellicht niet zo van eerlijkheid? Hmmm….da’s toch wel een beetje lastig voor u lijkt mij zeg. Ik denk dat u dat vast het beste kunt beantwoorden, dus ik vertrouw op uw onbegrensde integriteit in deze.

 

Graag maak ik net als u dan maar gebruik van deze fenomenale digitale snelweg om u een klein beetje op weg te helpen bij uw ‘nieuwe’, of ‘gerectificeerde’ artikel, want u voelt zich immers niet helemaal lekker en als goede Samaritaan kan ik het niet over mijn hart krijgen om u zo hulpeloos te laten tobben.

 

Allereerst is er geen sprake van: “…plotseling, uit het niets….” De stichting Menheerse Werf heeft zelf besloten om de ondernemers van het Vingerling niet mee te nemen in haar programma, terwijl dat de afgelopen jaren wél het geval is geweest. Hierdoor werden de horeca eigenaren ‘gedwongen’ om halsoverkop zelf een vergunning aan te vragen. Bijkomstig nadeel voor de Menheerse Werf daarbij was dat ook de subsidie daardoor uiteraard niet meer beschikbaar werd gesteld voor 1 partij, dat zou immers ‘voorkeur’ zijn en dát kan niet. Oepsiefloepsie….waarschijnlijk niet goed over nagedacht door de stichting, wellicht hadden ook zij last van de griep. Ik hoop trouwens niet dat zij u hebben ‘aangestoken’?

 

En de wethouder erbij halen? Wowwwww…..heeft u ooit een keer tegen hem getennist en verloren en bent u daar nog steeds boos over? Of was het een knikker partijtje? Ik heb begrepen dat hij extreem goed kan knikkeren namelijk. Waarmee we komen op: “….omdat hij als geen ander heeft bewezen van de Menheerse Havendag een evenement te kunnen maken.”. Echt joh? Als geen ander heeft hij bewezen dat hij gemeenschapsgeld verbrand als een nucleaire centrale en nog steeds chronisch geld tekort komt. Logisch toch? Geld krijgen van sponsoren én de gemeente en dan bij moeten leggen?

 

Inderdaad meneer Evers, u heeft helemaal gelijk, dit is écht getuigenis én een waardig voorbeeld van een groot strateeg en planologisch genie. Heeft u hem les gegeven? Zo ja, was hij dan een hele slechte leerling? O nee wacht, wat stom van mij, juist een hele goede natuurlijk! Wat was het ultieme doel van die cursus, het verkrijgen van het inzicht van een postzegel en de diepgang van een roeiboot? Dan denk ik dat jullie beide geslaagd zijn, proficiat! Bij een volgende cursus schrijf ik mij graag in. Waar kan ik mij aanmelden?
13 mei 2018
 

Ordinaire machtstrijd rond Havendag
 

 

Volle kracht achteruit naar de vijfde Menheerse Havendag

 

COLUMN - Het eerste lustrum voor de Havendag leek in zicht. Dankzij organisator Coerd de Heer zouden de havens, het havenkanaal en de historische kern van Middelharnis vanaf donderdag 31 mei weer bruisen van de activiteiten…

 

Dankzij de inzet van vrijwilligers en de innige samenwerking tussen de Menheerse Werf, Goed Voor Goed, Brouwerij Solaes en de beweging Trots Op Flakkee had er binnenkort een tot de waterlijn volgeladen programma kunnen worden gepresenteerd. Een programma waarin Middelharnis en het eiland Goeree-Overflakkee op hun best naar voren zouden komen. Maar  plotseling, uit het niets, is er een partij die zegt, wat De Heer kan dat kan ik ook…

 

Een elitaire partij, die bekend staat onder de naam de Brasserie Boys, denkt De Heer buiten spel te kunnen zetten. De leider van deze groep staat bij de andere eetgelegenheden op het Vingerling bekend als de Erdogan van het Vingerling. Een heer van stand waar een ieder voor knikt. Tijdens de Menheerse Havendagen wordt er in de Brasserie  feodaal voor duizend euro gedineerd. Dit tot ongenoegen van de andere eetgelegenheden.

 

Deze Erdogan denkt nu even tussen neus en lippen door de Havendagen te kunnen kapen. Maar wie van de Brasserie Boys heeft de kennis en kunde van een Coerd de Heer in huis?! Natuurlijk heeft deze elitegroep de wethouder in de zak. In plaats van dat de wethouder zegt: “Wij als gemeente subsidiëren De Heer van de Menheerse Werf omdat hij als geen ander heeft bewezen van de Menheerse Havendag een evenement te kunnen maken.”

 

Maar nee hoor. De gemeente toont weer eens koudwatervrees en laat de oren hangen naar de Erdogan van het Vingerling die samen met de Brasserie Boys hun eigen vreetzame invulling aan de Menheerse Havendag menen te kunnen geven. De botjes die overblijven van hun copieuze maaltijdsdrang zijn zoals gebruikelijk voer voor het gepeupel.

 

Frans Evers4 mei 2018
 

Vertrekkende raadsleden treft geen blaam

 

COLUMN – In mijn vorige column wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de tien vertrekkende raadsleden schuldig zouden zijn aan het onrechtmatig opstrijken van 110 euro.

 

Voor de goede orde, de  vertrekkende raadsleden treft geen enkele blaam. Wat zijn de feiten? Alle raadsleden van wie afscheid is genomen hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin zij werden verzocht 110 euro terug te betalen aan de gemeente.

 

Met verwijzing naar de salarisstrook van maart. “U heeft op 28 maart afscheid genomen als raadslid en dus heeft u over 29, 30 en 31 maart ten onrechte ‘salaris’ ontvangen.”

 

Een aantal raadsleden dat anoniem wil blijven, meent dat zij nu zelf financieel moeten opdraaien voor de reusachtige ruiker en het gesigneerde boek dat zij zogenaamd door de gemeente aangeboden hebben gekregen.

 

Dit zijn voor zo ver ik nu weet de feiten. De financiële afdeling van de gemeente is dus verantwoordelijk voor deze ernstige miskleun waardoor de vertrekkers in diskrediet werden gebracht. De tien vertrekkers gaan dus vrijuit en zijn in geen enkel opzicht schuldig aan enige vorm van fraude. Bij deze biedt de gemeente namens het Schrijfbedrijf de tien vertrekkers haar welgemeende excuses aan.

 

Frans Evers 
1 mei 2018

Vertrekkende raadsleden ontvangen ten onrechte teveel salaris

 

COLUMN - Op woensdag 28 maart was er een bijzondere raadsvergadering. Op plechtige wijze nam burgemeester Ada Grootenboer op die datum afscheid van de raadsleden Peter Keuker, Robert van Papenveld, Adrie van Gurp, Maas Koese, Martin Wilstra, Eric van Noordt Wierenga, Rob Maliepaard, Joop Kievit, Gert Slootweg en Rein Osinga.

 


De burgemeester met haar tien mannen in bonus. 

Wat de burgemeester op dat moment niet wist was dat deze tien mannen in bonus waren. En niet zo’n klein beetje ook. De Bende van Tien - zo worden de tien voormalige raadsleden op het gemeentehuis inmiddels genoemd - hadden zonder een kik te geven een exorbitant hoog bedrag op hun rekening bijgeschreven gekregen. 

 

Reden voor de financiële afdeling van de Gemeente Goeree-Overflakkee om bureau Berenschot in te schakelen. Berenschot kende zijn pappenheimers en nam onmiddellijk actie via de mail: “Geachte opstappers, u heeft op 28 maart afscheid genomen als raadslid en dus heeft u over 29, 30 en 31 maart ten onrechte slaris ontvangen. Wij sommeren u per omgaande het te veel uitgekeerde bedrag van 110 euro terug te storten in de gemeentekas. Zo niet dan plegen wij per omgaande karaktermoord.”

 

Dit bericht sloeg in als een bom. Een aantal christelijke vertrekkers had volkomen te goeder trouw een reis naar Jeruzalem geboekt. Weer anderen - met name de progressieven - hadden hele dure wijn gekocht. Kortom het geld was op. Dit tot groot ongenoegen van de burgemeester. “Als gemeente hadden wij ten behoeve van ieder opstappend raadslid een reusachtige ruiker aangeschaft en niet te vergeten een gesigneerd boekwerk. Die beide cadeaus kostten de gemeente echt handen vol met geld. Het was de bedoeling van B&W dat de vertrekkende raadsleden zelf hun cadeaus zouden betalen via deze driedaagse salarisheffing.”   

 

Op dit moment heeft slechts één vertrekkend raadslid het teveel betaalde geld teruggestort. Hij wil zijn naam liever niet in de krant (Rein Osinga). De burgemeester doet een dringend beroep op de overige negen vertrekkers om het teveel betaalde salaris terug te storten om de jaarbegroting sluitend te krijgen.

Frans Evers30 april 2018

SGP staat voor 100 jaar onderdrukking

 

COLUMN - Tijdens de afgelopen raadsvergadering trakteerde de SGP op gebak. Immers de partij bestaat dit jaar honderd jaar. De zeven raadsleden hadden om het te vieren een oranje stropdas omgedaan. Vraag is echter of deze partij met haar donkerbruin verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog wel iets te vieren heeft.

 

SGP-oprichter dominee Gerrit Hendrik Kersten sprak en handelde antisemitisch. God strafte volgens Kersten, de joden met de Tweede Wereldoorlog. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere zondigheid. Ondanks dat gruwelijke alles, is zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.

 

Omdat de SGP de overheid ziet als door God gegeven, liet de partij tijdens de Tweede Wereldoorlog haar ware donkerbruine gezicht zien. Ook aan de Duitse bezettingsmacht moest worden gehoorzaamd. Waar nog bijkwam dat leden van het Koninklijk Huis op een zondag naar Engeland waren gevlucht. Dat was pas echt schandalig! In de huidige beginselverklaring van de SGP worden de Oranjes zo geprezen dat er wel sprake moet zijn van schuldgevoel.

 

In elk geval besloot de Zuiveringscommissie na de Tweede Wereldoorlog dominee Kersten niet meer toe te laten tot de Tweede Kamer. Ook kreeg hij een schrijfverbod van tien jaar. Er zijn nog excuusjoden opgetrommeld, maar de SGP bleef een weinig heldhaftige partij. Ideologisch misschien niet, maar praktisch bezien wel heeft de SGP dichter bij de NSB gestaan, dan dat zulks ooit bij de PVV zal gebeuren.

 

Beseffen de raadsleden wel dat dat gebakje voor honderd jaar vrouwenonderdrukking staat? Dat dat gebakje voor honderd jaar onderdrukking van minderheden staat? Let wel dat de SGP tot op de dag van vandaag geen afstand heeft genomen van zijn donkerbruin verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Dus zolang de SGP het gedachtegoed van Kersten niet als verwerpelijk bestempelt, is dat wat mij betreft reden om leden van de SGP geen spreekrecht te geven tijdens Dodenherdenking op 4 mei.

 

Frans Evers
28 april 2018
 

De herinnering vergeten

 

B&W Goeree-Overflakkee zegt zich niets te herinneren

 

COLUMN - De herinnering staat niet altijd vast. Neem Koningin Wilhelmina. Zij stond in onze herinnering altijd bekend als een heldhaftige, stoere vrouw, die haar volk onverschrokken door de Tweede Wereldoorlog sleepte. Maar historicus Gerard Aalders schetst in zijn boek ‘Wilhelmina, Werkelijkheid en Fictie’ een heel ander beeld. “Op grond van haar karakter en persoonlijkheid was Wilhelmina totaal ongeschikt als staatshoofd.”

 

In het kader van de afschaffing van de dividendbelasting verklaarde premier Rutte, op vragen van de oppositie, dat hij geen herinnering had aan ambtelijke memo’s die een onderbouwing boden voor de afschaffing van de dividendbelasting. Net als in de landelijke politiek worden herinneringen op Goeree-Overflakkee wat betreft de lokale politiek steeds vaker ervaren als een blok aan het been.

 

Steeds meer leden van B&W en hun coalitiepartners op Goeree-Overflakkee besluiten daarom geen herinneringen meer te hebben. Het betreft daarbij vooral herinneringen die de betreffende bestuurders een vervelend gevoel geven of in de problemen kunnen brengen. Steeds meer spindoctoren adviseren genoemde bestuurders daarom herinneringen uit hun geheugen te wissen.

 

In de zogenaamde Rutte-therapie, genoemd naar de premier die als eerste inzag dat herinneringen een blok aan het been zijn, wordt B&W en coalitie geleerd hoegenaamd geen herinneringen ergens aan te hebben. De kunst van het vergeten is essentieel voor elke bestuurder werkzaam op Goeree-Overflakkee. Zo is het voor een burgemeester en  voor een wethouder heel goed wanneer hij of zij elke blunder, iedere misstap, onmiddellijk vergeet.

 

 “Ik heb hoe dan ook geen herinnering aan een skatevoorziening op het Rubensplein,” aldus een wethouder die anoniem wil blijven (G. de Jong). “Ik wist echt niet dat er echte mensen woonden op ’t Fort,” aldus een wethouder die eveneens anoniem wil blijven (D. Markwat). “Mijn lijst van mislukt beleid is lang en indrukwekkend,” aldus een VVD-wethouder die niet met naam en toenaam in de krant wil (M. Trouwborst). “Tenminste dat is wat mensen mij zeggen. Zelf heb ik hoegenaamd geen herinneringen aan mislukt beleid. U zegt dat ik daarom ben opgestapt? Maar daar is mij niets van bekend!”

 

“Dat er op Goeree-Overflakkee windmolens staan, dat hoor ik nu voor het eerst,” aldus een wethouder die in verband met zijn adviesbureau wind en water niet wil worden genoemd (F. Tollenaar). “Waarom vertelt niemand mij ooit wat?” Ook de burgemeester heeft nergens herinneringen aan. “Maar dat heb ik al jaren. Waar ging dit gesprek over? Hoe heet ik eigenlijk?” (A. Grootenboer).

 

Frans Evers

Bron: HNS 28 april 2018
24 april 2018

Jan Zwerus zit in de startblokken voor de coalitie

 

COLUMN - De coalitiebesprekingen zitten op dit moment muur- en muurvast. Meer dan eens kwam de fractievoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos hoofdschuddend uit de kamer van de SGP. “Het is slecht kersen eten met de orthodox protestante medemens,” verzuchtte De Vos tegen dienstdoende bodes in de wandelgangen van het Rondeel.

 


Addy Reijerkerk (VVD) of Jan Zwerus?

In tegenstelling tot vroeger begon de fractievoorzitter van de SGP, Kees van Dam met de lastigste onderwerpen op de agenda te zetten. Zondagsrust bijvoorbeeld is zo’n heikel agendapunt. Een stop op nog meer horeca met drankvergunning op het eiland, is ook zo’n heikel agendapunt. Net als Vitale Kernen is de SGP voor stimulatie van toerisme. “Maar dan moet je niet op zondag het eiland op slot doen,” is de mening van De Vos.

 

De achterban van de SGP is niet blij met Vitale Kernen zo moge duidelijk zijn. Hetzelfde geldt voor coalitiepartner de VVD. De nummer twee van de lijst, Ellen Nijssen is een liberaal van het zuiverste water en zij steekt haar mening over de middeleeuwse standpunten van de SGP niet onder stoelen of banken. De druk op Van Dam vanuit de achterban om VitaleKernen en de VVD buitenspel te zetten wordt met de dag groter. Van Dam zegt er hoofdpijn van te krijgen en heeft daarom de coalitiegesprekken tot 1 mei stopgezet. 

 

Intussen hebben de verkenners Hendrik Herweijer en Rien van der Boom in de achterkamers de ChristenUnie gepolst als mogelijke coalitiepartner. Fractievoorzitter van de CU Bert Tuk staat open voor gesprekken, laten insiders weten. Maar een coalitie tussen SGP, CDA, GhristenUnie is met 14 zetels net geen meerderheid. Daarom heeft verkenner Van der Boom gesprekken gevoerd met Jan Zwerus. Met Zwerus aan boord is er met 15 zetels sprake van een kleinst mogelijke meerderheid. Maar wel een, waar christenen met gedoogsteun van de Groep Jan Zwerus de absolute meerderheid vormen.

 

Zoals bekend is Zwerus een politicus die niemand uitsluit. Dus ook de SGP niet. Moet gezegd dat de partijprogramma’s van de SGP en de Groep Jan Zwerus naadloos op elkaar aansluiten. De joods/christelijke traditie staat bij beide partijen hoog in het vaandel. Gezien ook de orthodox religieuze achtergrond van Zwerus, lijkt daarom een coalitie met Zwerus tot de mogelijkheden te behoren.

 

Frans Evers

 


24 april 2018

Waterschap zoekt jeugdbestuurder

Ridderkerk, 24 april 2018 – Waterschap Hollandse Delta zoekt een jongere in de leeftijd van 14 tot 17 jaar die het waterschap 2 jaar wil vertegenwoordigen als jeugdbestuurder. Een jeugdbestuurder bedenkt en organiseert activiteiten om jongeren meer na te laten denken over water, waterveiligheid en waterbeheer. Daarnaast adviseert deze jongen of meisje het waterschap en maakt deel uit van een landelijk jeugdwaterschapsbestuur. Tot en met donderdag 31 mei kunnen jongeren reageren op deze vacature.

De waterschappen willen jongeren meer en beter betrekken bij water en waterbeheer. Zij richtten daarom in 2010 een landelijk jeugdwaterschapsbestuur op. Dit jeugdbestuur bestaat uit een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij willen jongeren laten zien dat het niet vanzelfsprekend is dat je in Nederland veilig, met droge voeten en schoon water kunt leven.

Taken jeugdbestuurder Zuid-Hollandse eilanden
Een jeugdbestuurder bedenkt leuke activiteiten voor jongeren en geeft waterschap Hollandse Delta advies over hoe je deze groep kunt bereiken. Daarnaast geeft een jeugdbestuurder gastlessen en vertegenwoordigt hij of zij het waterschap op open dagen en evenementen. Verder ontmoet een jeugdbestuurder samen met het jeugdwaterschap verschillende politici (o.a. uit de Tweede Kamer) en discussieert met hen over water.

Bereik jongeren met jouw passie
Gijs ’t Hart (18 jaar) is de huidige jeugdbestuurder. Hij startte begin 2017 en stopt eind juni 2018 omdat hij dan naar de universiteit gaat. Gijs: “Als jeugdbestuurder heb ik ongelofelijk veel geleerd en plekken bezocht waar je niet snel komt, zoals een ondergrondse zuivering en de controlekamer in Zuid-Holland. Het leukst vond ik de kans om een jongerendebat over water te organiseren. 60 jongeren deden er aan mee. Hierbij kon ik mijn passie voor debatteren goed inzetten. Ik raad mijn opvolger daarom aan om vooral zijn of haar passie in te zetten om jongeren te bereiken.”

Aanmelden
Meer informatie over de functie van jeugdbestuurder kunnen jongeren lezen via:www.wshd.nl/jeugdbestuurder-gezocht
23 april 2018

SRGO maakt meer kapot dan je lief is
 

COLUMN - Dat SRGO de waarheid niet altijd even serieus neemt is algemeen bekend. Het persbericht in Groot Goeree-Overflakkee van vorige week dinsdag met als titel ‘SRGO bestuur: samen op weg naar maatschappelijke meerwaarde’ slaat echter alles!
 

In het genoemde persbericht wordt onder andere gemeld dat voormalig voorzitter de heer Vogel ‘het stokje’ heeft overgedragen. “De afgelopen jaren, maar zeker 2017 stond in het teken van maatschappelijke meerwaarde. Hierbij zegt de heer Vogel te bedoelen hij de drive had om de accommodaties dichter bij de samenleving (mensen) te brengen. Om de locaties zoveel mogelijk in te zetten om een gezond en sportief eiland te worden, zijn en blijven.”
 

In werkelijkheid is Vogel half december 2017 uit het bestuur van SRGO gezet, toen de ware toedracht en de omvang van het gifschandaal in zwembad de Staver duidelijk werd. Om ‘tactische redenen’ is door de directie, de overgebleven bestuursleden en de wethouder accommodatiebeleid het ontslag van de voorzitter geheim gehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Zelfs de personeelsleden van de zeven SRGO locaties wisten van niets. Zij moesten vorige week in de krant lezen dat hun werkgever, SRGO, al vier maanden zonder voorzitter ‘functioneert’.Na de oprichting van SRGO zijn de meeste accommodaties verder weg dan ooit van de maatschappij komen te staan. Niet alleen de teruglopende bezoekersaantallen maar ook de enorm slechte exploitatiecijfers en de nog steeds toenemende klachtenstroom bevestigen dat.
 

Dat de locaties zoveel mogelijk ingezet worden om ‘een gezond en sportief eiland te worden, zijn en blijven’ blijkt ook niet helemaal waar te zijn. Afgelopen vrijdag werd een triest dieptepunt bereikt in de lange reeks van technische problemen in zwembad de Staver; het zwemwater was zo groen als gras en na afloop van de zwemlessen merkte de moeder van één van de kinderen op, dat het zwembad verdacht veel leek op een slecht onderhouden vijver vol alg en wier. Niet echt goed voor de gezondheid van personeel en gebruikers van het zwembad.


Onze HR medewerker


18 april 2018

"Als er een windje staat, word je gratis gezandstraald"
 

Hoe ver ga je voor een pizza van Pinocchio?

MIDDELHARNIS - Lekker pizzaatje eten aan de haven in dat leuke intieme restaurantje Pinocchio, aan het einde van de Vissersdijk? Nou… daar moet je dan wel wat voor doen. Het parkeerterrein voor de deur is er niet meer. Je moet nu het hele Vingerling aflopen naar het einde van de haven. Dan om de hekken heen van de nieuw te bouwen ‘Parel aan de Delta’, of via de Vissersdijk door het zand sjouwen.Hopen dat je mazzel hebt. Dat het droog is. Want anders kun je beter je laarzen aantrekken in plaats van je mooie uitgaansschoenen. Zeg nou zelf, daar kan je toch niet doorheen baggeren met die mooie, bruine Italiaanse design! Zo gek zijn mensen toch niet om uit eten te gaan.

Gelukkig nog wel een enkele fanatieke en trouwe klant. Maar het houdt een keer op. Hoe vaak en hoeveel mag je een ondernemer ‘pesten’?  Want de straat heeft al vaker langdurig open gelegen. En toen moesten de klanten via de achterkant van het Spuiplein naar de achterkant van Pinocchio. En nu dit.

Maar het verhaal begint pas. Voor de neus van Pinocchio verschijnt straks een kolos van vijf verdiepingen hoog. Niet gelogen. Weg licht, weg lucht, weg blik op de haven. Als je bezwaar maakt, blijkt dat je als huurder van het bewuste pand, geen belanghebbende ben! Hoe zout kan je het eten? Zeventien jaar lang werken Mahmud en Eline al aan het restaurant en ze bouwden een leuke klantenkring op.Vijf verdiepingen hoog

Het restaurant is mooi gelegen, naast de Wilhelminabrug.  Zo’n heerlijk plekje waar je op de zomeravonden met vrienden na het eten nog een wijntje blijft drinken. Tussen het groen en met uitzicht aan alle kanten. Dat is dus binnenkort afgelopen. Ingebouwd wordt Pinocchio, door een gigant. Een gigant voor mensjes met centjes, die mooi willen wonen. Er komen een 17-tal prachtige luxueuze appartementen en 3 vorstelijke penthouses. Ik denk dat er prachtig uit komt te zien.

Dus op zich, niets mis mee. Het wordt een mooi aanzicht aan de haven. Maar…het gaat wel ten koste van hardwerkende mensen, die Middelharnis en de haven een stukje plezierig maken. En dat gebeurt gewoon. Een beetje rekening houden met elkaar is er niet bij. Blijkbaar niets van ‘wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Moet ik dit nou zeggen!

Raadsleden van de gemeente die onlangs in Pinoccio kwamen eten, schrokken zich dood. Werd een beetje lastig eten door het schuldgevoel dat zwaar op de maag lag.  Zij hebben hieraan meegewerkt. “Ik wist niet dat het zo groot zou worden.”

Weloverwogen
Tja… Misschien een tip voor raadsleden om ter plekke polshoogte te nemen bij grote projecten waarover de raad moet beslissen. Kost wat tijd, maar je maakt dan een weloverwogen beslissing en behoudt misschien wel waardevolle projecten/objecten,  etablissementen en ideeën voor de gemeenschap. Ja het is gemeenschap en geen gemeenteschap. Raadsleden, burgemeester en wethouders en ook de ambtenaren zijn er voor de burger. Om ze te faciliteren, dat betekent ‘mogelijk maken’. Dus dat betekent: denk mee met de je burgers en ondernemers.  

Ik zou willen zeggen tegen iedereen. Neem het beslist niet van me aan. Ga zelf eens kijken. Je kunt er heerlijk eten. Een uitgebreide kaart, goede keuken, gezellige bediening. Alleen dat uitzicht he! Tja, dat dient straks een hoger doel.

Moeder Maria

ingezonden:

Hoezo zienswijze en bezwaar? Overtredingen bestuurswet door gemeente structureel

 

Na de ernstige procedurefout inzake de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb), die de vorige raadsvergadering op de agenda stond, blijkt het onthouden van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen structureel collegebeleid te zijn. Ook bij recente publicaties van gemeentebesluiten zijn, in strijd met de Algemene bestuurswet, geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar geboden.

 

Op 13 februari heeft het college een besluit genomen om het zogenaamde voorkeursrecht te vestigen op alle gronden van private eigenaren op het Fort Prins Frederik. Op 8 maart is dit besluit bekrachtigd door de gemeenteraad. In de Wet voorkeursrecht staat dat B&W de direct betrokkenen moet informeren over deze inperkingen van hun eigendomsrechten. Ruim 2 maanden na het collegebesluit en 1,5 maand na het raadsbesluit hebben de grondeigenaren op het fort nog helemaal niets gehoord. Ze zijn totaal niet door de gemeente op de hoogte gebracht en weten officieel van niets.

 

In het kader van de zorgvuldige voorbereiding van een raadsbesluit dienen belanghebbenden in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen. Ook dit is, in strijd met de wet, door de gemeente volkomen genegeerd. 

 

Daarnaast is bij de publicatie van het raadsbesluit (van 8 maart!) in de Staatscourant van gisteren ook geen enkele mogelijkheid geboden tot het maken van bezwaar. Ook dit is volgens de wet verplicht. Alleen in de summiere publicatie van het raadsbesluit in het huis-aan-huisblad GGOF is één regel opgenomen over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar zonder echter de procedure daarbij te vermelden.

 

De slechte start van de nieuwe raadsperiode lijkt te worden verlengd.

 

Ferry Simonis

Belanghebbende17 april 2018

Marc van Oostendorp @fonolog
Ik ben hoogleraar Academische Communicatie. Mensen vragen me weleens wat dat nu eigenlijk inhoudt. Nu, dit.16 april 2018

College vindt dat raadslid Aat van Alphen niet zo moeilijk moet doen
 

B&W vraagt raad in te stemmen met een document dat er niet is!

 

COLUMN - De pas geïnstalleerde raad van de gemeente Goeree-Overflakkee nam in zijn eerste vergadering een mysterieus besluit. Er werd namelijk besloten in te stemmen met een document dat er niet was. Ook de negen nieuwe raadsleden besloten in hun prille wijsheid aan het democratische feest mee te doen. Nog bonter maakte mevrouw Nijsse van de VVD het. Zij constateert dat er geen bedenkingen zijn ingediend. Maar hoe zou dat moeten op een niet bestaand document?. En zo telt de raad van de gemeente geen 29 leden, maar 28 plus een orakel.

 


Aat van Alphen verbijsterd

Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid wees zijn collega raadsleden en het college van burgemeester en wethouders op het ontbreken van het document: een zogenoemde Verklaring van geen Bedenkingen. Zo’n document is een absolute voorwaarde om een vergunning te kunnen verlenen voor bijvoorbeeld een bouwwerk dat niet voorzien is in het bestemmingsplan.

 

Ook wees Van Alphen op mogelijk nadelige gevolgen. De ontwerpverklaring moet namelijk ook ter inzage worden gelegd, zodat de bevolking erop kan reageren. Ook dat was nagelaten. En dat vinden rechters niet echt leuk. Het was niet de eerste keer dat Van Alphen het ontbreken van de verklaring had aangeroerd. Ook rond de aanleg van een zonneveld nabij Ooltgensplaat had hij het ontbreken daarvan aan de orde gesteld. Maar ook toen mocht dat niet baten. B&W vond toen dat van Alphen niet zo moeilijk moest doen…

 

Wethouder Daan Markwat van de SGP vond dat het ontbreken van het noodzakelijke document niet de schoonheidsprijs verdiende en ging over tot de orde van de dag des heren. De nieuwe raadsleden krijgen van burgemeester en wethouders een inwerkprogramma aangeboden. Het heeft er veel van weg dat hier de lamme de blinde gaat leiden. Daar gaan we dus weer. Het aantal raadsleden is gelijk gebleven. Maar of dat geldt voor het intelligentieniveau is maar zeer de vraag.

 

Van onze politieke redactie

 

 


10 april 2018
 

Exclusief interview met Kees van Dam van de SGP

 

COLUMN – Het Schrijfbedrijf spreekt de fractievoorzitter van de SGP de heer Kees van Dam na de gemeenteraadsverkiezingen waar hij met zijn partij terugviel van 9 naar - met wat geluk van een restzetel - 7 zetels. Van Dam werd op de voet gevolgd door Johan de Vos van Vitale Kernen met 6 zetels. Een verdubbeling. Daarmee was Vitale Kernen de grote winnaar van de raadsverkiezingen.


Samen op weg naar een coalitie

Het afgelopen weekend leek er sprake van een algemene boycot van de SGP. Een regeerperiode zonder SGP zou een doorbraak betekenen voor Goeree-Overflakkee. Johan de Vos wist het zeker. Een coalitie met het CDA, de ChristenUnie, de VVD en de PvdA zou met 19 zetels stevig in het zadel zitten.

 

Maar heer Van Dam, De Vos sprak voor zijn beurt. Want op zondag greep u meedogenloos in. De Vos moest hoe dan ook terug in zijn hok. “Dat hebt u goed geformuleerd. De Vos zegt met zijn Vitale Kernen klaar te zijn voor het dagelijks bestuur. Maar iedereen op Goeree-Overflakkee weet dat een VKGO zonder SGP helemaal niets voorstelt. De enige drie bekende namen zijn De Vos, Heintjes en Vreugde. U weet nogal veel van de lokale politiek. Weet u wie de VKGO als wethouder naar voren schuift? Juist ja! Berend Jan Bruggeman! Ik denk dat u de enige bent die dat weet.”

 

U was geschokt. “Wat dacht u? “Toen ik dat hoorde, zakte mijn broek af. Wij zaten de afgelopen vijf jaar in de gemeente met politieke hoogvliegers als Piet Koningswoud, Daan Markwat en Frans Tollenaar. Namen die zelfs in Den Haag grote bekendheid genieten. Bestuurlijk is er geen betere partij dan de SGP. Honderd jaar een traditie van bestuurskracht, meneer. Welke partij kan dat zeggen? En dan dacht u dat ik me de les zou laten lezen door ene De Vos? De brutaliteit van de man om te denken zonder ons een coalitie te vormen.”

 

U mailde, geheel tegen uw gewoonte, op zondag naar uw achterban. “Dat klopt. Normaal zou ik dit nooit doen. Maar nu stond ik met de rug tegen de muur. De Vos dacht zijn coalitie zonder de SGP van zaterdag op zondag rond te krijgen, wetende dat wij op zondag vrijwel niet bewegen. Ik heb toen voor het weekend contact opgenomen met Van der Staaij. Van hem kreeg ik bij wijze van uitzonderring toestemming om op zondag mails rond te sturen.”

 

En maandag zat De Vos weer in zijn hok? “Jazeker. Hij had met zijn Vitale Kernen dan wel winst geboekt, maar voor een coalitie heb ik hem echt niet nodig. Met het CDA, ChristenUnie en VVD hebben we 17 zetels. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Dat kwartje viel, waarna hij zij excuses voor het ongemak aanbood. Hoewel achter mijn rug een coalitie vormen eigenlijk een doodzonde is, heb ik zijn excuses wel aanvaard.”

 

Over zijn eigen partij is Van Dam zeer te spreken. “De SGP is een christelijke partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel. De Statenbijbel van 1637 om precies te zijn. Onze partij erkent dat het christelijk geloof waardevol is en een moreel fundament biedt voor het leven van mensen en dieren. Voor de SGP is zondag de rustdag waarop sport en evenementen niet plaatsvinden en de winkels gesloten zijn.” 

 

Mag ik aan de hand van zondag de rustdag, u vijf dromen van vijf eilanders voorleggen? “Dat mag u.”


Ik droom van een eiland waar opa’s met hun kleinkinderen op zondag naar het circus kunnen. Van Dam: “Die opa’s hebben op zondag niets te willen. Mijn advies, ga tweemaal naar de kerk. Naar het circus ga je maar op een andere dag.”  


Ik droom van een eiland waar ik op zondag een verse oliebol kan kopen. Van Dam: “De grootste flauwekul om daar een punt van te maken. Gewoon bakken op zaterdag. Mee naar huis nemen en op een warme plek bewaren.”


Ik droom van een eiland waar ik op zondag met korting kan tanken. Van Dam: “Ik verwijs naar Hans Klijn en Hendrik Herweijer, die gaan voor onze partij over het tanken met korting op zondag.”


Ik droom van een eiland waar Jebroer en Jan Rot op zondag moeten kunnen optreden. Van Dam: “Ik verwijs naar alweer Hendrik Herweijer en de kopse dominees die vooraf alle teksten van rappers en taalkunstenaars screenen. Zij doen zulks rechtvaardig en eerlijk.”


Ik droom van een eiland waar het NK wielrennen voor mannen op zondag plaatsvindt. Van Dam: “Zolang ik op dit eiland wat te zeggen heb, wordt er op zondag helemaal niet gefietst!”
 

U bent duidelijk. Nu heel iets anders. Geruchten willen dat uw achterban liever de ChristenUnie dan de VKGO aan boord van de coalitie haalt. Dit omdat Gerrit de Jong niet kiest voor het raadslidmaatschap. Als portefeuillehouder, zegt De Jong, dat hij in het college een dusdanige voorsprong in kennis en ervaring heeft dat je daardoor  een eventuele opvolger voor de voeten kunt lopen. Dat moet je volgens De Jong niet willen. Graag uw reactie op de uitspraken van De Jong. “Een beetje vreemd je te positioneren als fractievoorzitter en dan na voorkeursstemmen tegen je kiezers zeggen: jullie kunnen het bekijken maar ik kies niet voor het raadslidmaatschap. Dat was de reden voor ons om de ChristenUnie met die onderlinge verdeeldheid voorlopig in de ijskast te zetten.”

 Die opmerking van De Jong sprak daar geen ijdelheid uit? “Wat dacht u zelf? Job 7:16 - Ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven; houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Job 15:31 - 
Hij betrouwe niet op ijdelheid, waardoor hij verleid wordt; want ijdelheid zal zijn vergelding wezen. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen…” Bedankt voor de fraaie Bijbelteksten en voor de tijd die u voor ons hebt willen nemen. “Tot uw dienst.”

 

Frans Evers

 

    

10 april 2018

SGP gooit coalitie in de uitverkoop. Wie wil?
9 april 2018

Laatste nieuws! Vitale Kernen teruggeroepen door SGP

 

COLUMN – Even leek het erop dat de SGP door Vitale Kernen buiten spel werd gezet. Een coalitie van Vitale Kernen, CDA, ChristenUnie en VVD leek serieus in de maak. Echter Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Keren, werd op zondag per mail - niet voor de eerste keer overigens - door Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, duidelijk gemaakt dat hij terug moest in zijn hok.

 


Het aftreden van De Jong opent perspectieven voor
de ChristenUnie voor de nieuwe coalitie zonder Vitale Kernen


Zo niet dan zou de SGP teruggrijpen op de coalitie die vijf jaar met succes op Goeree-Overflakkee had geregeerd: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD. Na de afgelopen verkiezingen dus goed voor 17 zetels. Volgens Van Dam een optie waar de meerderheid van zijn raadsleden meer vrede mee heeft dan een coalitie met Vitale Kernen.

 

Wat onderhuids ook een rol speelt, is dat de kwaliteit van de zes raadsleden van Vitale Kernen onderdoet voor die van de SGP met haviken van het kaliber Kees van Dam, Peter Grinwis, Hendrik Herweijer, Rien van der Boom en dergelijke. Stuk voor stuk goed getraind kader waar Vitale Kernen vooralsnog geen antwoord op heeft.

 

“Via de mail heeft de meerderheid van mijn fractieleden aangegeven liever met de ChristenUnie dan met Vitale Kernen een coalitie te vormen. Het gedachtegoed van de ChristenUnie ligt dichter bij dat van ons liet een meerderheid weten. Daar zal ik dus rekening mee moeten houden,” aldus Van Dam.

 

Het lijkt erop dat Vitale Kernen zijn hand heeft overspeeld. De Vos rekende buiten de sluwheid van Van Dam, die vijf jaar lang met ijzeren vuist over Goeree-Overflakkee heeft geregeerd. De Vos had deze reactie kunnen verwachten. De conclusie uit het onderzoeksrapport van Berenschot had de ogen van De Vos moeten openen. Immers met een partij die bereid is zijn eigen overleden SGP- wethouder een dolk in de rug te steken, is coalitievorming op zijn minst een lastige zaak.

 

Vooralsnog ziet het er nu naar uit, dat Vitale Kernen genoegen zal moeten nemen als slippendrager van de SGP. Dat hebben zij dan mede te danken aan die motie van treurnis die Willy Heintjes richting SGP ooit uitsprak. De rekening voor die motie krijgt Vitale Kernen nu gepresenteerd.

 

Frans Evers

 

 

Opbouw van coalitievorming
(Bron: F.J. Kist – Overheidsexperts.nl)

Een coalitievorming duurt tussen de vier en zes weken. En daarbij geldt een aantal gangbare manieren van werken:
1. Beslotenheid/openheid
2. De grootste partij neemt het voortouw
3. Verkenning van coalities
4. Afspraken voor de komende vier jaar

“Coalitievorming vindt veelal achter gesloten deuren plaats.”

Beslotenheid/openheid
De meeste politieke partijen willen open en transparant werken. Daarom kunnen zij ervoor kiezen delen van de coalitiebesprekingen in het openbaar te doen. Een eerste ronde over wat de politieke partijen vinden van de verkiezingsuitslag is een veelvoorkomende openbare ronde. Daarna wordt het echter steeds lastiger om de coalitiebesprekingen in het openbaar te doen. Het gaat om lastige en gevoelige onderhandelingen en afwegingen. Het is goed denkbaar dat er wekelijks een openbare vergadering wordt gehouden waar de stand van zaken van de coalitiebesprekingen wordt aangegeven. Het is vaker procesinformatie dan politieke inhoud. Gaat u er maar vanuit dat het grootste deel van de coalitiebesprekingen niet in het openbaar gebeurt.

Grootste partij neemt voortouw
Gangbaar (maar daar kan dus van worden afgeweken, zie Rotterdam en Barendrecht) is dat de grootste partij het voortouw neemt in de coalitiebesprekingen. De fractievoorzitter raadpleegt andere fractievoorzitters over de verkiezingsuitslag, over voorkeuren voor coalities en beleidsthema’s. Bij de overwegingen welke partijen samen een coalitie vormen speelt ook mee of een partij heeft gewonnen of verloren. Wint een partij flink dan wordt dat ook door andere partijen beschouwd als een duidelijk signaal van de kiezers.

Het komt toch nog regelmatig voor dat vlak na de verkiezingen een coalitie al gevormd is. Soms wordt de grootste partij hiermee zelfs verrast. In veel gevallen stelt de gemeenteraad een ‘informateur’ aan die de rol van technisch voorzitter op zich neemt. Dat stelt de politieke fracties in staat zich te concentreren op de besprekingen in plaats van het proces. De informateur is vaak een (oud-)gemeentebestuurder. Het is de bedoeling dat hij op een onafhankelijke manier de coalitievorming vooruit helpt. De informateur krijgt na de coalitievorming ook geen rol in het nieuwe gemeentebestuur.

Afspraken voor komende periode Als eenmaal een coalitie mogelijk lijkt, maken de deelnemende partijen afspraken over financiën en beleid voor de nieuwe raadsperiode van vier jaar. Die afspraken leggen ze vervolgens in een akkoord vast. Als de afspraken vast staan, dan stellen politieke partijen ook hun kandidaat-wethouders voor. En als dat allemaal goed gaat, dan leggen ze het akkoord en de kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. 

Ze weten zich in ieder geval door een meerderheid gesteund. Het komt ook nog regelmatig voor dat in deze fase iets misgaat. De partijen blijken toch meer onenigheid te hebben over beleidsuitgangspunten, financiën, de keuze van wethouders of portefeuilles. Dan volgt een nieuwe verkenning en een nieuwe set afspraken. Maar als alles goed gaat, start het nieuwe college van burgemeester en wethouders voortvarend aan de nieuwe raadsperiode. Zij werken dan de beleids- en financiële afspraken nader uit in een collegeprogramma. En dat programma lopen ze de komende vier jaar door.
6 april 2018

Verrassende wending in coalitievorming Goeree-Overflakkee

 

SGP aan de zijlijn, Vitale Kernen nu aan zet

 

COLUMN - Vitale Kernen krijgt de kans om samen met het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de VVD een nieuw bestuur op het eiland te vormen. De SGP, met zeven zetels de  grootste partij, staat vooralsnog aan de zijlijn.

 


Een eiland zonder SGP is het paradijs

Dat is de uitslag van de eerste ronde van het verkenningscomité Kees van Dam, Hendrik Herweijer en Rien van der Boom. Dit drietal heeft eerst met alle partijen afzonderlijk gesproken. Daaruit kwam naar voren dat geen enkele partij een coalitie zag zitten met de SGP. Het middeleeuwse partijprogramma van de SGP was het grote struikelblok.

 

Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Kernen, was duidelijk. “De afgelopen vijf jaar hing er een grauwsluier boven ons eiland. Wij willen af van een partij die vrouwen en homoseksuelen discrimineert, wij willen af van de partij die bepaalt wie er wel en wie er niet oliebollen mag verkopen op nieuwjaarsdag, we willen af van de partij die een circus op zondag in Oude-Tonge verbiedt, we willen af van de partij die bepaalt welke zanger en wel en niet mag komen zingen in de Dorpstienden, we willen af van de partij die oproept een pompstation te boycotten vanwege een korting op zondag…”

 

Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter van de PvdA, is het eens met zijn collega van Vitale Kernen. “Er hing de afgelopen vijf jaar een dikke inktzwarte deken boven ons prachtige eiland. En voor die deken was de SGP verantwoordelijk.  Iedere keer weer komt ons eiland negatief in de landelijke media. Neem de NK wielrennen. De SGP zorgde ervoor dat er niet op zondag maar op zaterdag gefietst moest worden. Gevolg, desastreuze kijkcijfers. Wat een eilandpromotie had moeten worden, werd een regelrechte antireclame voor ons eiland.”

 

De nieuwe coalitie van Vitale Kernen samen met het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de VVD is goed voor negentien zetels. Een ruime meerderheid. Een coalitie waar ook de twee christelijke partijen, het CDA en de ChristenUnie, zich helemaal in kunnen vinden. Tea Both, fractievoorzitter van het CDA is enthousiast. “Het kon echt niet langer met de SGP. Wij, het CDA en de ChristenUnie hebben meerdere vrouwen in de raad. Die discriminerende en seksistische zwarte colonne werd mij steeds meer een doorn in het oog. Wat ben ik blij dat we van dat mannenbroedersgebroed af zijn!”

 

De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Bert Tuk haalt ook opgelucht adem. “Vijf jaar lang zijn wij de slippendrager van de SGP geweest. Als beloning sloot de SGP ons uit, in de eerste coalitievorming. Dat voelde als een dolk in de rug. Nee, ik heb het helemaal gehad met de SGP. Het is de hoogste tijd voor een nieuw elan. Een eiland zonder SGP. Een eiland waar een ieder welkom is. Ongeacht geloof, ras, sekse of seksuele voorkeur.”

 

Addy Rijerkerk, fractievoorzitter van de VVD, kan haar vreugde niet op. “Eindelijk! Wie had durven dromen dat we ooit nog eens verlost zouden worden van het leger van zwarte mannenbroeders. Wat hebben wij vijf jaar lang niet moeten slikken. Al onze liberale normen en waarden werden paarlen voor de zwijnen. Als ik ’s ochtends in de spiegel keek, herkende ik mezelf niet! Nu zie ik langzaam maar zeker de oude Addy uit de mist van de spiegel naar boven stijgen!”

 

Droom ik of zou dit echt waar kunnen zijn?

 

Frans Evers

 


4 april 2018
 

Mysterieuze krachten in de politiek

 

COLUMN - Mysterieuze krachten in de sport van Joris van den Bergh is een legendarisch boek over de mentale drijfveren van sporters. Min of meer hetzelfde kan worden gezegd over politiek en politici na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

 


Duitse leger staat achter Vitale Kernen

Wie weet bijvoorbeeld waarom de coalitiepartijen SGP twee zetels, de ChristenUnie één zetel en de VVD één zetel verliezen en waarom coalitiepartij CDA één zetel wint? Dat de coalitie door de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge zou worden afgerekend door de affaire ‘Windmolens op Battenoord’, dat zat er dik in. Dat geintje kostte de SGP, ChristenUnie en VVD in totaal vier zetels. 

 

De klapper die Vitale Kernen maakte, kwam voor een ieder als een donderslag bij heldere hemel. Vitale Kernen werd achter de SGP de tweede partij met zes zetels. Dat was een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal zetels. Hoe kan dat? Immers lijsttrekker Johan de Vos is toch vooral bekend in en rond Middelharnis. Die 3.018 voorkeursstemmen kwamen vanuit alle hoeken en gaten van Goeree-Overflakkee. Hoe in ’s hemelsnaam is zo’n hoge score mogelijk?

 

Zou het sandwich-syndroom een rol hebben gespeeld? Immers de fractievoorzitters van het CDA en van Vitale Kernen waren de eerste twee politieke kopstukken  die eilandbreed met hun voor kiezers ‘aantrekkelijke’ hoofden  gigantisch groot op de sandwichborden prijkten. CDA won één zetel en Vitale Kernen maar liefst drie zetels. De overige acht partijen hadden wat betreft de sandwichborden het nakijken. Een andere verklaring voor de mysterieuze winst van het CDA en Vitale Kernen lijkt er eenvoudigweg niet te zijn.

 

Wat averechts werkte - en mogelijk in het voordeel van Vitale Kernen - was de paginagrote advertentie van het GOS in Groot Goeree-Overflakkee van 13 maart waar het CDA, de VVD, Vitale Kernen en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus flink belachelijk werden gemaakt. Een golf van negatieve publiciteit volgde met als gevolg het tegenovergestelde resultaat dat GOS voor ogen had. Dit soort ‘acties’ werken dus kennelijk niet. De kiezer kijkt daar - zo blijkt - dwars door heen.

 

Wat te denken van het hakenkruis dat enkele dagen voor de verkiezingen op het sandwichbord van GOS verscheen. Hoe terecht was het om de Groep Jan Zwerus als dader aan te wijzen? Het hakenkruis kostte Zwerus namelijk veel stemmen. Gehaaid politicus als Zwerus is, zou hij een dergelijke actie in verkiezingstijd nooit en te nimmer overwegen. Als geen ander weet Zwerus als ex-PVVér dat het spelen van de fascismekaart dodelijk is. Mogelijk dat het hakenkruis als politiek drukmiddel door een onverlaat is ingezet. De tijd zal het leren. Voorlopig zit Zwerus met één zetel in de gemeenteraad.

 

Complimenten gaan naar de PvdA. Vlak voor de verkiezingen gaf partijleider Jaap Willem Eikenduijn een emotionele reactie op een column van Wessel Penning in het AD:

 

“…De Partij van de Arbeid is ooit opgericht om de bestaanszekerheid van de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Zeker zijn van een baan, zeker zijn van een woning, zeker zijn van goede zorg, zeker zijn van een duurzame leefomgeving. Dit zijn onze kernwaarden en dit is tot de dag van vandaag nog steeds actueel. Het is ons sociaaldemocratische erfgoed. We moeten ons niet laten verleiden tot het sluiten van te ver gaande compromissen. We moeten niet gaan schreeuwen, maar altijd de nuance en de dialoog blijven zoeken, want met schreeuwen bouw je geen huizen, met schreeuwen creëer je geen banen en met schreeuwen haal je geen gezin uit de armoede. We moeten trouw blijven aan onze principes en blijven strijden voor mensen die het minder hebben en die zich niet kunnen verweren. Hier zijn wij lang geleden voor opgericht en hier blijven we voor strijden…”

 

Ik meen dat deze hartenkreet mede heeft bijgedragen dat het verlies van de PvdA tot één zetel beperkt is gebleven. De PvdA behaalde deze keer zelfs meer stemmen dan vijf jaar geleden. De hoge opkomst van 68%  zorgde voor dat ‘mysterieuze’ verlies. Complimenten ook voor Aat van Alphen die met behulp van liberaal Henk van der Meer met zijn Eiland van Vrijheid goed was voor twee zetels.

 

Frans Evers
1 april 2018
 

Een hele, hele diepe buiging voor Rein Osinga

 

Waarom Rein Osinga een lintje weigerde

 

COLUMN - Bij het afzwaaien van raadsleden hoort een koninklijke onderscheiding. Zo werden afgelopen woensdag 28 maart in het Rondeel de heren Peter Keuker van de PvdA, Robert van Papenveld van het CDA en Adrie van Gurp van de SGP benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte!

 


Rein Osinga met minister Edith Schippers

Opmerkelijk was dat Rob Maliepaard en Rein Osinga in dit rijtje ontbraken. Leverden Maliepaard en Osinga als raadsleden mindere prestaties dan hun drie collega’s? Dacht het niet. Insiders echter lieten weten dat Maliepaard een ‘strafblad’ had. Immers hij had op aangeven van wethouder Trouwborst een dag in de cel gezeten. Maliepaard kwam om die reden niet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

 

Rein Osinga, de fractievoorzitter van de VVD, weigerde het lintje. En wel om een reden die heel veel respect afdwong. Osinga vertelde over een leven lang in dienst van de samenleving. 24/7 oproepbaar om de medemens te dienen in diverse overheidfuncties. “Zonder mijn vrouw was dat allemaal niet mogelijk geweest. Dus als iemand een lintje verdient, dan is het mijn vrouw die op de achtergrond ons gezin draaiend hield…”

 

Hoewel de VVD niet de kleur is van deze columnist, is mijn achting voor de persoon Rein Osinga enorm gestegen. Een politicus die afziet van een koninklijke onderscheiding omdat hij vindt dat zijn vrouw dat lintje meer verdient. Hier is een hele, hele diepe buiging op zijn plaats. Respect!

 

Frans Evers
31 maart 2018
 

1april-grap van Hans Klijn slaat in als een bom

 

COLUMN - Eilandmarketing wilde samen met Hans Klijn ons eiland tijdens Pasen positief onder de aandacht van een groter publiek brengen. Klijn, die bekend staat als burgemeester van Ouddorp, weet als geen ander hoe publiciteit te genereren voor zijn Goeree-Overflakkee. Hij postte op zijn facebookpagina over een kortingsactie op zondag bij een plaatselijke pomp. De pomphouder hoopte zogenaamd hiermee toeristen te lokken die op weg naar huis nog even hun auto wensen vol te tanken.

 

Dat deze kortingsactie zou leiden tot ruzie in het strenggelovige Ouddorp, dat wist Klijn uit eigen ervaring. In Ouddorp raakten de gemoederen vorig jaar ook al verhit. Kerkelijke leden gingen met collectebussen langs de deuren om de show van de populaire rapper Jebroer af te kopen. De gelovigen wilden niet dat hun jeugd in het dorp zouden worden geconfronteerd met diens verderfelijke teksten.

 

Klijn kreeg volledig gelijk. Binnen de kortste keren stond er een verslaggever van het Algemeen Dagblad op de stoep voor een reportage. Kort daarop een column van het Schrijfbedrijf die binnen enkele uren duizenden bezoekers trok. De publiciteitsgolf ging maar door. Edwin Evers van Radio 538 stuurde voetbaltrainer Dick Advocaat langs bij het pompstation in Ouddorp.

 

Als klap op de vuurpijl vandaag een paginagroot artikel in de Volkskrant met als kop ‘Kortingsactie leidt tot ruzie bij de pomp in strenggelovig Ouddorp’. Voor actievoerder Klein is nu het moment om wereldkundig te maken dat de clash tussen pomphouder en gelovigen een onvervalste 1april-grap is. Een ieder had dit volgens Klijn kunnen weten. Immers morgen is het niet alleen Eerste Paasdag, maar ook zondag 1 april!


Frans Evers


31 maart 2018

Machtstrijd binnen ChristenUnie kost wethouder De Jong de kop 

COLUMN – Donderdag 29 maart, tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad, maakte SGP-fractievoorzitter Kees van Dam bekend dat SGP, VKGO, CDA en VVD overeenstemming hebben bereikt om verder te praten over de vorming van een coalitie.
 Vanwege de hoog opgelopen spanningen in de CU-fractie tussen Gerrit de Jong en Bert Tuk over een eventueel wethouderschap en omdat wethouder Gerrit de Jong er de afgelopen coalitieperiode een enorme puinhoop van heeft gemaakt op onder andere de dossiers bibliotheek, Rubensplein, Jeugd Ondersteunings Team, muziekscholen en recent de nog steeds niet opgeloste klimaatproblemen in de Staver, is CU niet welkom in de nieuw te vormen coalitie.

De machtsstrijd binnen CU lijkt in het voordeel van Bert Tuk te zijn uitgevallen. Eerder deze week is Gerrit de Jong uit de fractie gezet en is Bert Tuk benoemd tot fractievoorzitter. Een dolksteek in de rug voor een politicus die al zo lang meeloopt. Om deze afgang te maskeren roept De Jong nu de laatste dagen tegen iedereen die het horen wil dat hij nog wel beschikbaar is voor de functie van wethouder…

Beste Gerrit; je bent afgerekend op je presteren tijdens de afgelopen coalitieperiode. Je komt niet meer terug in de politieke arena. Gelukkig word je op een chique manier naar de uitgang geleid: vanwege “je geweldige verdienste voor alles en iedereen op Goeree-Overflakkee” krijg je van burgemeester Ada Grootenboer voorafgaand aan de raadsvergadering van 12 april een Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Eind goed, al goed.


Van onze politiek medewerker

 
30 maart 2018

Vitale Kernen begint nu al te draaien richting SGP29 maart 2018
 

Gelovigen Ouddorp zetten pomphouder onder zware druk

 

COLUMN – Een groep orthodoxe christenen zette onder leiding van de SGP-ers Hans Klijn en Hendrik Herweijer de plaatselijk pomphouder van Ouddorp onder zware druk. De gelovigen waren ziedend over zondagskorting bij zijn pomp. De diverse dominees van Ouddorp - Goeree-Overflakkee telt maar liefst 48 verschillende kerkgenootschappen -  hebben vanaf de kansel een fatwa over de pomphouder  uitgesproken.

 

Op zondag tanken in Ouddorp is sinds het SGP-bewind ten strengste verboden. De SGP-ers Klijn en Herweijer willen met deze boycot van de pomphouder terug naar de basis. Dat wil zeggen op zondag lopend op twee benen naar de kerk. Ook heeft het diepgelovige tweetal aangekondigd te gaan posten bij de pomp. Ouddorpers die het lef hebben aldaar te gaan tanken zullen met behulp van een Statenbijbel tot de orde geroepen worden.

 

Klijn en Herweijer hebben een olietanker gehuurd om de eigen achterban op vertoon van een grefopas gratis te voorzien van brandstof. Na afloop van de kerkdiensten zullen jerrycans worden uitgereikt aan alle mannelijke christenen die in het bezit zijn van een auto.

 

Een woordvoerder van het tankstation liet weten dat de kortingsactie in het leven was geroepen met het oog op de vele toeristen die in de weekends in Ouddorp verblijven. “…De actie is juist bedoeld om toeristen naar ons dorp te trekken. Ik had van onze gemeente begrepen dat toeristen naar ons eiland trekken hoog op de agenda stond. Klaarblijkelijk heb ik dat niet goed begrepen. Bij deze bied ik de gelovige inwoners van Ouddorp mijn welgemeende excuses aan.”


Frans Evers


29 maart 2018


foto: Maria Evers


22 maart 2018

Vitale Kernen glorieus winnaar maar toch buitenspel

 

COLUMN - Vitale Kernen is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van Johan de Vos verdubbelde zich. Van 3 naar maar liefst 6 zetels. De SGP werd de winnaar met één zetel verschil dankzij het ingewikkelde systeem van het grootste gemiddelde. Daardoor kreeg de SGP geen 6 maar naar boven afgerond 7 zetels. Opmerkelijk als je bedenkt dat het verschil tussen de SGP en de Vitale Kernen slechts 119 stemmen is.

 


De grote winnaar wordt tactisch buitenspel gezet

Een coalitie tussen SGP en Vitale Kernen ligt voor de hand, zou je op het eerste gezicht zeggen. Immers de drie christelijke partijen SGP, CDA en Christen Unie zijn goed voor 14 zetels. Tel daarbij de 6 zetels van Vitale Kernen op en er is met 20 zetels sprake van een zeer comfortabele meerderheid.

 

Maar dat gaat niet gebeuren. De reden is Peter Feller, de wethouder van de VVD. Een ijzersterke dossiervaste wethouder die het CDA en ook de SGP beslist niet laten vallen. Dus in plaats van Vitale Kernen, komt voor een meerderheid de VVD van Addy Rijerkerk weer om de hoek kijken. Immers de 14 zetels van de drie christelijke partijen plus de 3 van de VVD is samen goed voor 17 zetels, dus ook een meerderheid.

 

Van de huidige wethouders zal Frans Tollenaar van de SGP geruisloos het veld ruimen. Daan Markwat van de SGP en Arend-Jan van der Vlugt van het CDA hebben in de wandelgangen hun partijbesturen al laten weten Peter Feller absoluut erbij te willen houden. Met de wethouderskandidaat van Vitale Kernen Berend Jan Bruggeman, wensen de genoemde twee huidige wethouders niet te willen samenwerken.

 

Maar er zit voor de baas van de coalitiebesprekingen, Kees van Dam van de SGP nog een addertje onder het gras. Dat is het interne wethoudersgevecht bij de ChristenUnie tussen Gerrit de Jong en Bert Tuk. Onder leiding van een zwak opererende De Jong verloor de ChristenUnie één zetel. Van Dam zal geen onderling verdeelde partij in zijn coalitie dulden.

 

Daar komt uit de hoge hoed de PvdA die onder leiding van Jaap Willem Eijkenduijn het verlies binnen de perken wist te houden. De socialisten gingen van 4 naar 3 zetels. Genoeg om een meerderheid te vormen voor een coalitie met de SGP, het CDA en de VVD die bij elkaar al op 14 zetels komen. Met de 3 zetels van de PvdA erbij wordt dat 17 zetels, goed voor een meerderheid en als bonus kan Jaap Willem Eijkenduijn  naar voren worden geschoven als wethouder social domein. Slim of beter gezegd sluw als Van Dam is, zie ik hem in staat om ook de EVV in te lijven voor een zo breed mogelijke coalitie van vijf partijen.

 

Wat er ook moge gebeuren, Vitale Kernen heeft hoe dan ook het nakijken. En coalitiemaker Van Dam kan zijn handen in onschuld wassen. ‘Mensen van Vitale Kernen ik heb het echt geprobeerd. Ik wil wel, maar al die andere partijen lusten jullie niet.’ Wat Van Dam er niet bij zegt is dat die motie van treurnis van Willy Heintjes onderhuids  bij de SGP nog steeds meespeelt…

 

Frans Evers20 maart 2018

Reactie Eiland van Vrijheid op ingezonden brief van de heer Van Buren

Geachte redactie,
In zijn brief over de windmolens rond Oude- en Nieuwe-Tonge slaat de heer Van Buren diverse spijkers op diverse koppen. Eiland van Vrijheid heeft hetzelfde kort geleden omschreven, in een folder die in deze dorpen is verspreid. Wellicht goed dat nog een na te lezen.

 

In het Algemeen Dagblad van vorige week werden ook alternatieve plaatsen gezocht voor windmolens. Het is zo dat de Noordzee zelf geen advertenties kan plaatsen. Maar volgens ingewijden is daar ruimte genoeg. Meer dan genoeg zelfs.

Vriendelijke groet,

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid20 maart 2018

Beste kiezer, hoe sterk maakt u de oppositie?!

 

COLUMN - De komende gemeenteraadsverkiezingen geven een somber beeld. Net als de afgelopen vijf jaar zullen de drie christelijke partijen samen met de VVD op Goeree-Overflakkee een meerderheid gaan vormen. Reken maar mee: SGP met 7 zetels, ChristenUnie met 3 zetels, CDA met 3 zetels. Is bij elkaar opgeteld 13 zetels. Dus net geen christelijke meerderheid. De VVD kan met 3 of zelfs 2 zetels aanschuiven voor een meerderheidskabinet. Bij elkaar opgeteld 15 of 16 van de mogelijke 29 zetels. Hoe rechts wilt u het hebben?

 


Lieve Addy, je helpt me toch wel aan een meerderheid?
sprak Kees van Dam


Dus zijn er nog 13 of 14 zetels te verdelen. Nieuwkomer Jan Zwerus lijkt goed voor een aantal zetels. Zwerus onderschrijft het gedachtegoed van zowel PVV als Forum voor Democratie. Kijken we naar de meest recente peilingen in Rotterdam dan zien we de PVV zakken naar één zetel maar tegelijkertijd zien wij Forum voor Democratie stijgen naar 16 zetels. De tweede partij na Leefbaar Rotterdam.

 

Tactisch slim zette Zwerus in een interview met Eilanden-Nieuws van 6 februari het item islam-aspect van de PVV niet op de agenda van zijn Lijst 10 voor de komende raadsverkiezingen. Immers op Goeree-Overflakkee is in tegenstelling tot de grote steden geen sprake van een islamprobleem. Op Goeree-Overflakkee staat nog niet één moskee. We moeten het hier doen met zo’n 50 kerken. Met de joods/christelijke traditie als een van zijn speerpunten van zijn verkiezingsprogramma zou Zwerus best wel eens 4 zetels kunnen gaan scoren.

 

De VKGO behoort met de Groep Zwerus en Eiland van Vrijheid tot de winnaars van de verkiezingen. VKGO gaat dankzij de scherpe en goed onderbouwde kritiek van met name Willy Heintjes van 3 naar 4 zetels. Met name Heintjes’ jarenlange zorg voor de kwaliteit van het zwemwater van De Staver heeft zijn partij positief op de kaart van de bezorgde kiezer gezet. En niet te vergeten fractievoorzitter Johan de Vos die als politieman voor onze veiligheid borg staat.

 

Eiland van Vrijheid gaat van één naar twee zetels dankzij het politiek verbond dat Aat van Alphen sloot met stemmentrekker Henk van der Meer die sinds enige tijd los is gebroken uit het alles verstikkende VVD-coalitieharnas. Naast kwaliteit en ervaring heeft de EVV nog een troef met de 18-jarige studente Cheyenne van Alphen - jazeker de kleindochter van -  op de derde plaats op de kieslijst. Kortom een ijzersterk politiek trio dat op basis van kwaliteit en kritisch jeugdig elan als luis in de pels de coalitie op het democratisch pad belooft te houden.

 

Verliezer is de PvdA die van 4 zetels terugvalt naar 3 zetels. Oorzaak de vervelende diverse Haagse perikelen die de PvdA-kiezer per definitie afstraft. Dankzij fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn is het verlies voor zijn partij nog enigszins binnen de perken gebleven. Met 3 zetels zijn de socialisten nog wel een mogelijke coalitiepartner voor het christelijk blok indien de VVD onder leiding van Addy Rijerkerk bijvoorbeeld de zondagsrust ter discussie stelt. Of achter het optreden van Jebroer gaat staan. Mevrouw Rijerkerk zou het zomaar kunnen…

 

Frans Evers

  

20 maart 2018

Kiezersbedrog door lijsttrekker VVD

 

Tijdens het verkiezingsdebat dat onlangs is gehouden door radio Rijnmond, wist de lijsttrekker van de VVD mevrouw Reijerkerk met droge ogen te beweren, dat de VVD geen voorstander is van windmolens. Graag zou ik dan weten hoe mevrouw Reijerkerk dit gaat uitleggen aan de inwoners van Oude- en Nieuwe Tonge?

 

Zij was het namelijk die als raadslid namens de VVD volmondig ‘ja’ zei, toen er gestemd moest gaan worden over de 6 windturbines die er extra bij komen tussen Oude- en Nieuwe-Tonge. Ondanks het grote aantal molens dat er samen met Windpark Krammer komt, 52 stuks maar liefst, en het grote protest van de inwoners met 2200 handtekeningen en 370 zienswijzen, vond mevrouw Reijerkerk toch dat ze ‘ja’ moest stemmen.

 

En nu beweert mevrouw Reijerkerk ineens, dat de VVD geen voorstander is van windmolens. Ja nu eenmaal de locatie vast staat en ze niet meer bang hoeft te zijn dat ze misschien op een andere/betere locatie zouden komen, nu is de VVD ineens geen voorstander meer. Zelf woont mevrouw Reijerkerk in Goedereede, dus ver bij de windmolens vandaan.

 

En wat vindt u van het promotiestukje van mevrouw Both de lijsttrekker van het CDA

“Ik ben Tea Both-Verhoeven en woon met mijn man in de polder tussen Dirksland, Herkingen en Melissant. (naast polder Diederik) Ons huis staat aan de rand van de Slikken van Flakkee. Daar wandel ik graag en geniet ik van de natuur, de rust en ruimte. De zorg voor natuur en cultuur en het principe van rentmeesterschap liggen mij na aan het hart.En wij als inwoners van Oude- en Nieuwe Tonge mogen van haar in de herrie wonen en wandelen, want de rust en ruimte is hier straks totaal verdwenen.

 

En dan nog de twee  overige  partijen SGP en CU van de coalitie die ook voor stemden. Waar denkt u dat de meeste van deze raadsleden wonen? Bijna allemaal in een omgeving waar geen windmolens komen te staan, raar is dat toch!!!!!!!


Na het stemmen op  21 maart 2018 zal blijken of Oude- en Nieuwe-Tonge de politieke spelletjes en het negeren van 2200 handtekeningen, van de coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD zijn vergeten! Dus inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge de huidige coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD  hebben u volledig in de steek gelaten. Dus stem op een andere partij als uw wilt dat uw stem voortaan wel gehoord gaat worden.

 

Ad van Buren

Oude-Tonge


 

Reactie Eiland van Vrijheid op bovenstaande artikel

De discussie gaat over niets anders dan de hoeveelheid molens,  de locaties waar de turbines komen en de openheid van beleid.

 
v.l.n.r. Henk van der Meer, Cheyenne van Alphen en Aat van Alphen

In de eerste plaats over de hoeveelheid: Goeree-Overflakkee is vrijwel de enige gemeente de zich zonder slag of stoot overgaf aan de wensen van de provincie Zuid-Holland. In andere gemeenten is veel meer verzet. Ook in positieve zin bijvoorbeeld over alternatieve locaties.

Bij de locaties spitst de discussie zich voornamelijk toe op het gebied Battenoord. Het overgrote gedeelte van de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge vrezen terecht voor de aantasting van hun leefomgeving.  Maar liefst 32 reuzen van 185 meter worden in rap tempo gebouwd. Met die aanblik zullen de circa 7000 inwoners het tenminste de eerste twintig 20 jaar moeten doen.


De  discussie gaat ook over openheid . De raad moest de vraag beantwoorden of er na plaatsing nog sprake was van een aanvaardbaar woonmilieu. Men (de meerderheid) verschool zich achter een gespeeld dreigement van de provincie. Het argument deugt niet. Dat is boven alle twijfel verheven. Maar het zit bij velen nog dieper. Tijdens de vele bijeenkomsten werd gevraagd met ideeën te komen over alternatieve locaties. En die kwamen er, maar bleken ineens niet geschikt.

En dan wordt er in het artikel in het Algemeen Dagblad ineens geschakeld naar leefbaarheid. De leefbaarheid (vooral wonen, werken, leefomgeving) wordt sterk bepaald door de economische kracht van de gemeente. En die is niet om over naar huis te schrijven. Aantoonbaar. In een mum van tijd op te zoeken.  Kennelijk heeft men er moeite mee dat onder ogen te zien. En als die economie niet vitaal genoeg is, valt er weinig te investeren: niet in grote en niet in kleine kernen.

Goeree-Overflakkee is mijn eiland. Ik ben er geboren. Ben aan mijn geboortegrond gehecht. Aan het landschap van toen en nu. Maar het kan zoveel beter en mooier. En dat kan alleen maar door problemen bij de naam te noemen en er een oplossing voor te vinden. Met z’n allen. Ook lastige dingen. Transparant. Kom op ermee.De oplossing is er.

Met vriendelijke groet,

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid19 maart 2018


 

Reactie PvdA op column Wessel Penning in Algemeen Dagblad,

 

Het is ontegenzeggelijk waar dat de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren veel kiezers is kwijtgeraakt. Dit werd pijnlijk duidelijk bij de laatste landelijke verkiezingen in maart vorige jaar. Kort daarna kwamen de opmerkingen als "jullie zijn wel erg afgestraft". Maar daar kopen we niets voor. De kiezer heeft altijd gelijk.

 

De maanden na maart vorig jaar zijn wij binnen de partij met flink wat mensen gaan nadenken over wat er nu fout ging en of we met een nieuwe koers en een nieuwe boodschap moeten komen. De conclusie was net zo eenvoudig als helder. NEE, we moeten niet naar een nieuwe koers of naar een nieuwe boodschap. De Partij van de Arbeid is ooit opgericht om de bestaanszekerheid van de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Zeker zijn van een baan, zeker zijn van een woning, zeker zijn van goede zorg, zeker zijn van een duurzame leefomgeving. Dit zijn onze kernwaarden en dit is tot de dag van vandaag nog steeds actueel. Het is ons sociaaldemocratische erfgoed.

 

We moeten ons niet laten verleiden tot het sluiten van te ver gaande compromissen. We moeten niet gaan schreeuwen, maar altijd de nuance en de dialoog blijven zoeken, want met schreeuwen bouw je geen huizen, met schreeuwen creëer je geen banen en met schreeuwen haal je geen gezin uit de armoede. We moeten trouw blijven aan onze principes en blijven strijden voor mensen die het minder hebben en die zich niet kunnen verweren. Hier zijn wij lang geleden voor opgericht en hier blijven we voor strijden. 

 

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Willem Eijkenduijn18 maart 2018

Samen voor ons eigen, laat de rest de rambam krijgen!

COLUMN - Zaterdagochtend 17 maart 2018, vanuit mijn slaapkamerraam zie ik dat Goeree-Overflakkee wordt geteisterd door een heuse sneeuwstorm. Het eerste dat door mijn hoofd schiet is; heeft Jan Zwerus dan toch gelijk met zijn uitspraken over de opwarming van het klimaat? Dat het allemaal wel meevalt?


Een paar uur later wordt er aangebeld. Twee meisjes, goed ingepakt tegen de Siberische kou, vragen me of ik een krentenbrood wil kopen voor Woord en Daad. Dat is een organisatie die zich inzet voor armoedebestrijding vanuit bijbels perspectief. Uiteraard ondersteun ik dit prachtige doel. Woord en Daad, wat een mooie combinatie van woorden. Je zou het uit kunnen leggen als; zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.

Uiteraard dacht ik hierbij direct aan Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP en tevens coalitieleider. Hij beweert bij hoog en bij laag te zeggen wat hij doet, en te doen wat hij zegt. Laten we aan de hand van de vier hoofdthema’s in het coalitieakkoord van 2013-2018 kijken of dit de werkelijkheid is.

 1. Leefbaarheid; een fijne woon- en leefomgeving met mogelijkheden om te sporten.
  Hoe fijn en veilig is het op Goeree-Overflakkee? Gelet op onder andere de inbraakcijfers en burenruzies is er weinig bereikt. En wat betreft de mogelijkheden om veilig te sporten zijn ook niet echt doelen bereikt. Denk hierbij bij voorbeeld aan het kunstgrasdossier en het gifschandaal in zwembad de Staver, waar ook na de noodroep van zwemvereniging de Schotejil in december 2017 nog helemaal niets is gedaan aan de klimaatproblemen. Dit in tegenstelling tot wat wethouder De Jong met de hand op het hart heeft beloofd. Nog steeds verlaten dagelijks bezoekers van de Staver hoestend en proestend het zwembad.
 2. Aandacht voor jong en oud. De doorgeschoten bezuinigingen in de zorg hebben er toe geleid dat vooral veel ouderen in de problemen zijn gekomen. Velen van hen zijn afhankelijk geworden van mantelzorg. Deze mantelzorg is vaak lastig te vinden omdat de jeugd in grote getale het eiland heeft verlaten door het wanbeleid van de afgelopen jaren. Jongeren worden door de huidige coalitie in het dagelijks leven enorm beperkt. Denk hierbij onder andere aan het verbieden afgelopen zomer  van een optreden van een artiest in Ouddorp, het horecabeleid en de opgelegde zondagsrust.
 3. Versterken van de economie. Aat van Alphen, fractieleider van EVV, heeft de afgelopen jaren meerdere malen aan de hand van betrouwbare cijfers (meten = weten) aangetoond dat het met de economie op Goeree-Overflakkee helemaal niet zo goed gaat als beweerd wordt door de coalitie.
  Wat de coalitiepartijen wél hebben bereikt, is het verstrekken van vergunningen aan commerciële partijen voor het bouwen van grote aantallen enorm hoge windturbines. Helaas op locaties waar een groot deel van de bevolking van Goeree-Overflakkee niet blij van wordt.
 4. Burger, bestuur en financiën. Van de samengevoegde ambtelijke organisatie zou een geoliede machine gemaakt worden die naar de burger luistert en de financiën zouden op orde gebracht worden. Wat is hier in werkelijkheid van terecht gekomen? Door het ontbreken van slagkracht en specifieke vakkennis op diverse afdelingen is er nog steeds abnormaal veel personeel-inhuur noodzakelijk. Tel daarbij op het extreem hoge ziekteverzuim (dit komt ergens door…) en een leek ziet dat er geen sprake is van een geoliede machine. De financiën zijn, in tegenstelling tot wat de coalitie van de daken schreeuwt, nog lang niet op orde. Jaarlijks moet er nog steeds een graai uit de algemene reserves worden gedaan om de begroting rond te krijgen.

‘Samen voor een sterk eiland’ luidde de titel van het coalitie-akkoord 2013 -2018. ‘Wij willen samen met u de komende jaren werken aan een sterk eiland’ zo beloofden de fractievoorzitters van SGP, VVD, CU en CDA op 20 december 2012.

In werkelijkheid hebben deze partijen onder leiding van Kees van Dam zich schuldig gemaakt aan het bedrijven van politiek op de manier van Koot en Bie in hun personages van de Tegenpartij: Samen voor ons eigen, laat de rest de rambam krijgen! Dit is niet echt de doelstelling van Woord en Daad, heer Van Dam! Wordt het voor u niet eens tijd dat u de daad bij het woord voegt en gaat doen wat u zegt?

Onze politiek verslaggever
 

17 maart 2018

Reactie Eiland van Vrijheid op verkiezingsdebat in 't Prieel
 

Zondagsrust en toerisme gaan slecht samen

De kracht of de zwakte  van de economie is erg  bepalend voor de vitaliteit van een gemeente. Vaak wijs ik in een raadsvergadering op de zwakke positie van de gemeente. Ook tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen donderdag.

Ik denk dat een kind begrijpt dat ik daarmee een signaal wil afgeven. Een positief signaal. Ook donderdag tijdens een verkiezingsdebat. Het is toch altijd weer een vreemde gewaarwording als dan  de rest van de partijen  volledig  over je heen valt. Zonder opgaaf van reden. Vreemd want wat ik beweer, valt gewoon op te zoeken. Maar dat gebeurt dus niet. En dat is riskant, want als je de tekortkomingen niet kent, kan je ook niet aan de oplossing werken.

En waarom eigenlijk niet? Ik denk dat een deel van de raad geen interesse heeft of misschien wel geen flauw benul van het belang van de economische positie en een ander deel wil het gewoon niet weten. Want als je op zoek gaat, loop je al gauw tegen de feiten aan. En dat is onder andere de zondag. Die zit bij ons op slot. De deken die onze ontwikkelingsmogelijkheden zorgvuldig afdekt. Maar dat debat mag dus niet gevoerd worden. Niet echt iets om trots op te zijn. Om niet te zeggen ontluisterend.


Aat van Alphen 
16 maart 2018

Reactie Partij van de Arbeid op Groep Jan Zwerus
 

De PvdA sluit niemand uit; zeker niet de kiezer. Dat zou totaal geen respect voor de democratie inhouden. Wat wij duidelijk afwijzen is het gedachtengoed dat Nederland gede-islamiseerd moet worden, de grenzen dicht moeten voor moslims, alle moslims preventief moeten worden opgesloten, alle moskeeën en islamitische scholen gesloten moeten worden, etc. etc. Niet zomaar punten die wij uit onze duim zuigen, maar een gedeelte uit het verkiezingsprogramma van de PVV.

Punten die de PvdA afwijst. De PvdA staat voor diversiteit en niet voor uitsluiting van bevolkingsgroepen.

Toen de heer Zwerus eind vorig jaar opeens actief werd op Goeree-Overflakkee, nadat hij jaren voor de PVV gewerkt had, heeft hij als eerste gemeld, dat hij dit gedachtengoed onderschrijft. Ik heb hem persoonlijk meerdere malen gevraagd hier afstand van de nemen. Dit heeft hij tot nu toe niet gedaan. U kunt dan ook niet verwachten, dat wij kunnen samenwerken met iemand die er zulke ideeën op na houdt. De deur is niet dicht. Hij staat op een kier. Maar eerst afstand nemen van dit soort verderfelijke standpunten, voordat we verder praten.

 

Met vriendelijke groet,
 

Jaap Willem Eijkenduijn16 maart 2018
 

Prieel vol venijn en zalvende taal

 

COLUMN - Religie is mij een gruwel. Zowel de joods-christelijke als de islamitische. Ook hun heilige boeken de Bijbel, de Koran en de Tora zijn mij een gruwel. Ik verdiep mij eerlijk gezegd liever in de Tractatus van Wittgenstein. Vanuit dit referentiekader volgde ik het gemeentelijk verkiezingsdebat in het Prieel. Er waren vijf debatrondes. Over duurzaamheid, economie, vluchtelingen, participatie en leefbaarheid.

 


Uit de cijfers blijkt dat het beter kan met Goeree-Overflakkee

Bij economie vielen mij twee zaken op. Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid kwam met cijfers van onderzoeken waaruit bleek dat Goeree-Overflakkee op diverse punten slecht presteert. En dat had hij dus van zijn collega’s niet mogen zeggen. Het gaat juist goed met ons eiland toeterden een aantal fractievoorzitters. Werkelijk onvoorstelbaar. Dat is hetzelfde als zeggen dat we hier op ons eiland geen drugsprobleem kennen terwijl uit onderzoek blijkt dat het drugsgebruik bij jongeren op Goeree-Overflakkee ruim boven het landelijk gemiddelde zit. Zodra je dat weet, pas dan kan je er wat aan doen. Nu werd Van Alphen met al zijn dossierkennis geheel onterecht weggezet als een azijnzeiker.

 

De tweede debatronde over economie sloeg - los van de feiten die Van Alphen aandroeg - verder helemaal nergens op. Immers de donkere deken die luistert naar de naam zondagsrust, bleef geheel buiten de discussie. Lieve mensen op zondag gaat ons eiland op slot. Een kopje thee op zondag ergens drinken? Vergeet het! Hoe in ’s hemelsnaam heeft de gemeenteraad ingestemd met een nota zondagsrust? Hebben we hier dan geen scheiding van kerk en staat? Mag ik alstublieft zelf bepalen wanneer ik een rustdag neem?

 


Arrogantie van de macht in beeld gebracht

Dankzij deze belachelijke nota was er bijvoorbeeld op zondag geen NK wielrennen in 2016. Die werd dankzij ingrijpen van Kees van Dam van de SGP op zaterdag verreden. Met als gevolg een kijkcijferfiasco van heb ik jou daar! Dat is precies die donkere deken waar Van Alphen de vinger op legt. Over Van Dam van de SGP gesproken. Waarom draaien partijen als de PvdA, Vitale Kernen en VVD als drollen in een pot om in de gunst van Van Dam te komen?Draaien als drollen in een pot rond ome Kees
 

Zij gaan er kennelijk vanuit dat de SGP weer de grootste partij wordt. Maar samen met het CDA en ChristenUnie halen zij net geen meerderheid. Daarvoor moet Van Dam aankloppen bij hetzij de VVD,  de PvdA of Vitale Kernen. Zij beseffen in hun streven naar macht kennelijk niet dat zij zich zodoende overleveren aan een seksistische, homofobe partij met denkbeelden uit de middeleeuwen.

 


Zalvende woorden werden gesproken

Dan de zaak Jan Zwerus. In de derde debatronde was de stelling dat Goeree-Overflakkee ruimhartig vluchtelingen moet ontvangen en ondersteunen. Zulks werd onderschreven door zowel Gerrit de Jong van de ChristenUnie en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus. De Jong sprak zalvende woorden. Zwerus maakte daarbij twee cruciale aantekeningen. Hij zag het liefst dat de stroom vluchtelingen werd opgevangen in de eigen regio. Een erkend liberaal standpunt overigens. Verder gaf hij aan om statushouders over het gehele eiland te spreiden en niet op een plek te clusteren. Een oud standpunt van de SP die om dat standpunt ooit door de PvdA werd verketterd.

 


Jan Zwerus wil statushouders niet clusteren

Hoewel Zwerus zegt zich te kunnen vinden in het gedachtegoed van de PVV en Forum voor Democratie heb ik hem nog nooit op uitspraken betrapt zoals die van zijn Rotterdamse collega Maurice Meeuwissen die onlangs liet weten dat de Islam even gevaarlijk is als het nazisme en het communisme. In het Rotterdamse hebben Forum voor Democratie en de PVV samen 28 zetels en is Leefbaar Rotterdam de grootste partij. Alle drie de partijen claimen op te komen voor de boze blanke man. Zo’n groep kiezers zonder meer uitsluiten, zoals de PvdA hier op Goeree-Overflakkee doet, is dus onverstandig.
 


Jaap Willem Eijkenduijn is het enig overgebleven
socialistische geluid

 

Tegen ayatollah Van Dam zou ik nog het volgend willen zeggen: “Ik dank God dat ik atheïst ben!” 

 

Frans Evers
14 maart 2018

Wij zijn ook benieuwd
(voor u gelezen in Groot Goeree-Overflakkee)14 maart 2018

De gevestigde orde en de angst voor het populisme
 

Stel je woont in Oude- of Nieuwe -Tonge. Je hoort dat er windmolens komen. Locatie Battenoord. Akelig dichtbij. En je  vreest voor aantasting van het woonklimaat en je besluit een bijeenkomst te bezoeken om te proberen het onheil te voorkomen. En daar legt een arrogante ambtenaar uit hoe de vork in de steel zit. Nogal stevig blijkbaar. Maar gelukkig is daar de wethouder die hoop biedt.  


Aat van Alphen: Wij blijven er alles aan doen

De wethouder zegt op serieuze wijze naar alternatieven te zoeken en vraagt de talrijke aanwezigen met hem mee te denken. Kom met suggesties. En je bezoekt nog een tweede en derde bijeenkomst. En weer doet de wethouder een klemmend beroep op de aanwezigen om met ideeën te komen voor andere locaties. En die komen er. Maar die blijken dan ineens op onverklaarbare wijze niet te deugen. En je wordt overvallen door een zeker gevoel van onbehagen.  En je doet vervolgens mee met een handtekeningenactie. 2100 stuks. Massaal protest.

En de wethouder voelt nattigheid. Hij roept de hulp in van de provincie. Er volgt een dreigement. “Als jullie (de gemeente) het niet doen, doen wij (de provincie) het. En diep van binnen hoor je een  stem fluisteren dat er een spel wordt gespeeld. Maar het dreigement, dat trouwens niet correct blijkt te zijn, mist zijn uitwerking niet. De meerderheid van de raad zwicht en wast de handen in onschuld.

En dan naderen de verkiezingen. Folders op de mat. “Wij luisteren naar de bevolking” is de boodschap. En je wordt overvallen door een gevoel van ongeloof en volstrekte machteloosheid. En woede. En daarna komt het stembiljet. In een eerste reactie kijk je naar de prullenbak. Maar dan krijgt de boosheid de overhand. Het hokje op het stembiljet ingevuld. Ze zullen er van lusten. Vreemd? Nee toch?

Eiland van Vrijheid was erbij. Deed wat in het vermogen lag om het tij te keren. En blijft dat doen.

Vriendelijke groet,
Aat van Alphen

Nb  Vergeet niet te stemmen

 14 maart 2018


Jan Zwerus trekt zich niets aan van de kritiek in Groot Goeree-Overflakkee
 

Is er een Allesweter actief op Goeree-Overflakkee?

 

COLUMN - Wie is de Allesweter achter het artikel ‘Wat levert uw stem na de verkiezingen op?’ Een lap tekst van zo’n duizend woorden geschreven door iemand die goed op de hoogte is van het politieke wel en wee op Goeree-Overflakkee. Plaatsing op onze website leverde een golf aan felle reacties op. Raadslid Rob Maliepaard verwoordde zijn reactie op het artikel als volgt:

 


Lieve Kees, ben jij de Allesweter?!

“…Het Schrijfbedrijf Evers plaatst zonder commentaar een paginagroot verhaal uit Groot Goeree-Overflakkee over de politieke situatie. Een stuk zonder ondertekenaar. Een advertentie zogenaamd geschreven door een ‘deskundige’. Vervolgens noemt Maliepaard de naam van de vermeende auteur.

 

Daarna volgt de reactie van Maliepaard op de kritiek op de persoon Jan Zwerus: “…En wat je van Groep Jan Zwerus ook denkt, wat deze ‘deskundige’ er van maakt is gewoon smerige roddel en leugens. Die man zocht voor de oprichting van een nieuwe politieke partij zelf contact met Zwerus. Maar hij wilde van hem af toen bleek dat Zwerus een maatje te groot voor hem was. En dus gooit hij nu met stront. Ik denk maar zo: Wie met stront gooit krijgt stinkende handen…”

 

Bij plaatsing van het artikel spraken wij op onze website van een ‘schokkend opiniestuk’. Een stuk met een mening dus. Een mening die - zoals Maliepaard terecht opmerkt - zonder ondertekenaar was geplaatst in Groot Goeree-Overflakkee. Veel volgers van het Schrijfbedrijf meenden dat ondergetekende de schrijver van het stuk was. Nee dus. Ik schrijf columns en onderteken die met mijn naam. Los daarvan plaatsen wij als Schrijfbedrijf wel vaker artikelen waar wij het inhoudelijk niet mee eens zijn.

 

Correcter was geweest als de redactie van Groot Goeree-Overflakkee boven het artikel ‘advertentie’ had gezet. Maar zulks is niet aan ons om te bepalen. Na de reactie van Maliepaard vroeg het Schrijfbedrijf  ook Jan Zwerus van Lijst 10 om een reactie: “Ik heb het artikel gelezen. Maar ik ga er niet op in. Ik verwijs naar de reactie van Rob Maliepaard (zie volledige reactie bij nieuws). Kritiek kan ik goed hebben. Anders moet je niet in de politiek gaan. Reuring in de politiek is niet verkeerd. Integendeel. Het zorgt ervoor dat de mensen gaan stemmen.”

 

Navraag leert dat er net als in Amsterdam bij de zaak Holleder hier op Goeree-Overflakkee mogelijk ook een Allesweter actief is. Een mol in het Gemeentehuis. In ieder geval iemand om bepaalde politieke partijen in een kwaad daglicht te stellen. Volgens een deskundige zou de Allesweter moeten worden gezocht in SGP-kringen. Weer anderen menen dat de Tiende SGP-er de Allesweter is. Maar dat er een Allesweter onder ons is, zoveel is wel zeker…

 

Frans Evers14 maart 2018

De kracht van de herhaling?
13 maart 2018

 ingzonden:

Windmolens(turbines)

 

De windmolens(turbines) op Goeree-Overflakkee zijn op zichzelf een mooi product voor schonere energie, maar ze moeten wel op de goede plaats neergezet worden.

 

Laatst reed ik van Middelharnis naar Nieuwe-Tonge en ben ik heel erg geschrokken van het landelijke aangezicht van Nieuwe-Tonge. Dit prachtige dorp rijst op in het mooie landschap van Goeree-Overflakkee. Nu zie je in het verlengde van de bestaande windmolens, een windturbinepark op de achtergrond er bovenuit rijzen. Overigens moet de naam ‘windmolen’ wel beschermd worden tegen de windturbines. Het zou wel zo eerlijk zijn om deze ‘windturbines’ te noemen, anders is het discriminatie jegens de bestaande ‘windmolens’.

 

Iedereen is het wel met mij eens denk ik, dat het mooie aangezicht van het dorp Nieuwe-Tonge (en overigens meerdere dorpen op Goeree-Overflakkee) nu wel echt verziekt is. Ik kan echt niet begrijpen waarom Goeree-Overflakkee de energiemotor moet worden van het Rijnmondgebied, tenminste dat heb ik ergens een keer gelezen. En dan moeten meer mensen op Goeree-Overflakkee komen wonen tussen de windturbines? De toekomst zal het uitwijzen maar ik zie het somber in. Leegstand staat voor de deur.

 

De inwoner van Goeree-Overflakkee hoor je wel eens zeggen „laet mar droaien” nou u ziet het, de turbines draaien volop!

 

Beste stemmers wilt u op deze partijen stemmen die zo handelen? Nee toch? Laat alstublieft uw stem horen. U leest uit het bovenstaande dat de stem van de burger harder nodig is dan ooit!

 

Een bezorgde burger

(naw bij de redactie bekend)

 


12 maart 2018

Aat van Alphen over molens in het landschap van zijn jeugd

Een Franse schrijver noemde het de lastigste van alle zintuigen. De herinnering. Op zoek naar de schijnbaar verloren momenten, naar de oorden van de onbezorgde jeugd. Toen alles anders was. Ook het landschap.
Hans Warren, auteur uit Zeeland, schreef er treffend over. Zijn geboortehuis stond op de Zeedijk in Borsele. Op de zuidwestpunt van Zuid-Beveland. Door de vensters aan de voorkant keek je uit over het estuarium van de Westerschelde, en, langs Vlissingen heen, de Noordzee op. Door de ramen aan de achterzijde zag je zover het oog reikte het polderlandschap met bomen, dorpen, molens. De Westerschelde wemelde van de vogels, zeehonden en bruinvissen. Het was een dorado.

En nu? Het huis is weg. Zelfs de plaats waar het gestaan heeft. Er is geen zeehond en bruinvis meer, en de vogels zijn grotendeels verdwenen. Het hele estuarium van de Westerschelde is geflankeerd door torenhoog opreizende aluminiumkleurige bouwsels en stinkende rookwolken. Zelfs met de meest nostalgische bril op zie je daar niets dan een vergiftigde realiteit, waarin geen herder met schapen past.

Het landschap van mijn jeugd was misschien minder verheffend, maar van een grote schoonheid. Zwemmen in de kreken in de Grevelingen aan het eind van de Battenoordseweg. En later op Battenoord. En aan het eind van de vaargeulen in Battenoord en Herkingen kreeften voor het oprapen. Met een puntige  stok platvis vangen. Kruukels rapen, zeekraal snijden. De buitendijken waren met gras begroeid. Via smalle weggetjes naar het ruige natuurgebied rond de Hoek van Sint Jacob. Op de fiets naar Herkingen. De dijken waren bezaaid met arbeidershuisjes met tuintjes en bomen. Een palet aan kleuren. En op de akkers tientallen arbeiders.

En overal de horizon,  slechts onderbroken door een enkele toren en molen. En weer verder weg Zeeland. Waarvan in de oorlog enkele vluchtende joden dachten dat daar Engeland lag. En op tweede Paasdag achterop de fiets bij mijn vader of moeder naar Sluishaven vanwaar de pont naar Dinteloord ging. Want op deze feestdag moest er gefietst worden.

En vlakbij Sluishaven lag Achthuizen waarvan men zei dat daar katholieke mensen woonden. Toen ik er als jongetje voor de eerste maal moest voetballen, was dat best spannend. Maar het bleken gewone jongens te zijn. Aardige jongens zelfs. En op de weg een enkele auto waarvan ik niet begreep waarom de een een auto en de ander een fiets bezat.

Dat landschap is veranderd en nog even, dan is ook de horizon verdwenen. Onzichtbaar door meer dan honderd windmolens, die van Zeeland en Brabant meegerekend. Het landschap van Flakkee is dan een windmolenlandschap  geworden dat zich op geen enkele manier onderscheid van andere nabij industriegebieden gelegen oorden.

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid11 maart 2018
 

Chaos rond sandwichborden compleet

 

COLUMN - Op vragen van een raadslid antwoordde griffier Jeroen Mimpen op 27 februari als volgt: “…Naar aanleiding van uw vraag heb ik bij diverse mensen op het gemeentehuis navraag gedaan en er blijken voor wat betreft het aanbrengen van zogenaamde sandwichborden om lantaarnpalen geen belemmeringen te zijn, voor zover de (verkeers)veiligheid hierdoor niet belemmerd wordt. 


Tea Both met verkeerslachtoffer uit Nieuwe-Tonge

Voor wat betreft het plaatsen van borden op landbouwgronden en dergelijke ligt het iets anders, want deze zijn in principe vergunningplichtig. Op dit moment wordt daarop echter niet gehandhaafd, tenzij ook hier weer de veiligheid in het geding is. Er wordt momenteel echter wel gewerkt aan beleid op dit punt, maar op dit moment is dit de stand van zaken…”

 

Op 15 februari schreef Kees Kuijper van Burgerzaken de volgende mail: “…Via dit e-mailbericht willen wij u nadrukkelijk wijzen op de ‘spelregels’ voor het plakken van verkiezingsposters, zoals die zijn opgenomen op de gemeentelijk website. Met name vragen wij uw aandacht voor het formaat : dit mag niet groter zijn dan A2. Inmiddels is geconstateerd dat toch posters van het formaat A1 zijn aangebracht. Deze zullen op korte termijn worden verwijderd. Wij hechten er sterk aan om iedere partij gelijke kansen te bieden en zien dan ook geen andere mogelijkheid dan tot deze maatregel over te gaan…”

 

Dezelfde Kees Kuijper werd op 10 maart door een politieke partij om opheldering gevraagd omtrent het volgende: Sinds enkele dagen is er een toevoeging gedaan op de gemeentelijke website inzake publicatieborden. Het gaat hier om de volgende toevoeging: ‘Wel is het toegestaan om zogenaamde sandwichborden te plaatsen met inachtneming van de daarvoor geldende regels’. Wanneer is deze regel  op uw website toegevoegd? Per mail op 5 maart heeft Kuijper kennelijk toestemming gegeven voor het plaatsen van sandwichborden. Vraag is waarom zijn de andere partijen hier niet van op de hoogte gesteld? Op deze manier worden de andere politieke partijen benadeeld…” Vragen waarop nog geen antwoord op is gekomen.
 

Op een gegeven moment plaatst het CDA geheel te goeder trouw sandwichborden op het eiland. Naar aanleiding daarvan reageert VKGO op 7 maart als volgt: “Toen vorige week het CDA sandwichborden aanbracht rondom lichtmasten binnen onze dorpskernen heeft Vitale Kernen ook snel nog promotieborden laten maken. Waarom Vitale Kernen hier niet eerder mee is begonnen heeft als reden dat dit in het begin verboden werd door het Centraal Stembureau van de gemeente. Zij schreef nadrukkelijk voor dat er alleen posters mochten worden geplakt op de daarvoor neergezette verkiezingsborden…”

 

De overige acht politieke partijen dachten dat ook en hielden zich netjes aan de regels zoals aangegeven in de mail van Kuijper d.d. 15 februari. Los van de hierboven geschetste gang van zaken is de situatie nu als volgt: Het CDA en de VKGO staan al weken met sandwichborden op ons eiland. De overige acht politieke partijen dachten zich aan de regels te houden en hebben het nakijken. Gelijke kansen bieden, is op dit moment geen sprake. De gezagsgetrouwe acht politieke partijen zijn op een afstand gezet die niet meer is in te halen.

 

Frans Evers

 


10 maart 2018


Duitse militair zwaar gewond afgevoerd naar ziekenhuis Dirksland

Jan Zwerus vindt dat de burgemeester moet ingrijpen

 

COLUMN - Een Duitse militair uit Dresden kwam in het weekend in botsing met een sandwichbord van de VKGO. De botsing vond plaats in Herkingen vlak bij de molen op een wegversmalling. Overigens niet de enige plek waar een botsing plaatsvond. In Oude-Tonge en in Middelharnis staan ook levensgrote posters op kruispunten en rotondes. Met bijna-botsingen tot gevolg. Verontruste burgers protesteerden reeds bij de burgemeester. 

 Duitse militair inmiddels buiten levensgevaar

VKGO staat bekend als een partij die zegt zich te houden aan de wet. Waarom dan deze illegale acties? “Toen vorige week het CDA sandwichborden aanbracht rondom lichtmasten binnen de dorpkernen, konden wij als VKGO niet achterblijven en hebben wij snel nog promotieborden laten maken.”

 

Dit terwijl alleen posters van A2-formaat op de daarvoor neergezette verkiezingsborden mogen worden geplakt. Jan Zwerus over de illegale acties van CDA en VKGO: “Schandalig toch? We hebben van tevoren  afgesproken ons aan de regels te houden. Dit is duidelijk een vorm van concurrentievervalsing. In tegenstelling tot de VKGO en het CDA  ben een politicus die zich netjes aan de regels houdt. Ik ben een voorstander van op gelijke basis met elkaar eerlijk de strijd aan te gaan.” Fractievoorzitter en posterboy van de VKGO, Johan de Vos, is in het dagelijks leven nota bene politieagent. Een wel heel erg vreemd signaal wordt door deze partij richting burgers afgegeven.

 

De reactie van de burgemeester op deze illegale acties geeft eveneens te denken: “Wij stellen de spelregels op die duidelijk naar alle partijen zijn gecommuniceerd. We moeten helaas vaststellen dat er partijen zijn die zich niet aan deze regels houden. Maar we gaan hier verder geen actie op ondernemen.” Zwerus begrijpt helemaal niets van de reactie van de burgemeester: “Als ik burgemeester was, liet ik al mijn BOA’s meteen alle borden verwijderen. Laat je als overheid zien en spreek de overtreders van de wet op hun gedrag aan.”    

Frans Evers
9 maart 2018

SGP:  “Na verkrachting is abortus niet toegestaan”

 

Lees waarom de SGP verboden zou moeten worden

 

COLUMN - Behalve het feit dat onder strakke regie van de  SGP ons mooie eiland wordt vol gebouwd met mega windmolens zijn er nog wat zaken die de kiezer over deze seksistische en homofobe politieke partij zou moeten weten. Zo is de SGP bijvoorbeeld fel tegenstander van abortus. Ook na een verkrachting is abortus niet toegestaan wat de SGP betreft.

 


Ayatolla Van Dam samen met Jezus Leeft

De landelijke partijleider Van der Staaij heeft hierover een opmerkelijke redenering paraat: Een verkrachte vrouw wordt gelukkig bijna nooit zwanger. Dit komt omdat zij volgens wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten zou beschikken over een intern afweermechanisme in haar buik dat ervoor zorgt dat zij van een verkrachting niet zwanger raakt.

 

Een verspreider van dit soort vruchtbaarheidstheorieën is de Amerikaanse Republikein Todd Akin. Er ontstond veel commotie over zijn woorden, maar Van der Staaij biedt geen excuses aan voor dit standpunt en herhaalde het nog eens in de media.

 

Tenslotte hoort seks in de ogen van de SGP alleen thuis in het huwelijk. Abortus en euthanasie mogen onder geen omstandigheid worden toegestaan. De SGP is voor herinvoering van de doodstraf, afschaffing van de Staatsloterij en het bevorderen van ‘de openbare zedelijkheid’.

 

Frans Evers: ‘Dit kan toch anno 2018 allemaal niet waar zijn?!’7 maart 2018

Ode aan de vrijwilligers, verpleegsters en alle handen aan het bed
 

Er was eens een verpleegster die geroemd werd voor haar “handen aan bed”.  Ze was zelfs zo kundig dat ze lid werd van het management. Het resultaat? Dat management werd er niet echt beter van en de handen aan bed waren verdwenen. Dit voorbeeld lijkt model te staan voor de ouderenzorg. Samen met de verhalen over graaiende bestuurders.Ook de plaatselijke politiek wordt geacht een mening te hebben over de ouderenzorg en mantelzorg. Niet echt moeilijk als je zelf jaren mantelzorger was. Toen mijn moeder al in de negentig  was, bleek zelfstandig wonen niet langer verantwoord. Per dag vijfmaal bezoek van verpleegsters van CuraMare voor  medicijnen en ga zo maar door. En zo nu en dan de huishoudelijke hulp. Die na een onzinnig verlopen “keukentafelgesprek” uren moest inleveren.

Maar vooral de nachten werden bezwaarlijk. En zo verhuisde zij naar Zorgcentrum Geldershof. Naar een kleine maar gezellige kamer. Zij voelde zich er thuis. Haar buurvrouw bleek een oude schoolvriendin te zijn. Uit Herkingen zo’n 80 jaar geleden. Vaak waren wij (de familie) daar, in Geldershof. Voor de dingen die zij zelf niet meer kon en gewoon omdat het je moeder was.

En dus zagen wij met eigen ogen hoe zij werd verzorgd. Uit bed en wassen. En eten en verzorgen. Met een minimale bezetting. En dan kwamen de vrijwilligers. Voor de opvang in de recreatiezaal. Bijna elke morgen. Trots was ze als de een prijs won. Met Bingo of met een kwis. Haar gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit.  Ze kon niet meer lopen. En haar geheugen werd minder. Het kostte   de verpleegsters en  vrijwilligers steeds meer inspanning om haar te verzorgen. Maar geen onvertogen woord.

In de laatste periode van haar leven rustte de schoonheid van het bestaan op de aanwezigheid van kinderen-, klein- en achterkleinkinderen. En van de verzorgsters en vrijwilligers die haar met liefde omringden. Eind vorig jaar is ze overleden. Bijna 95 jaar oud.

Hoe het precies moet met de zorg als het aantal ouderen toeneemt, en dat doet het, weet ik niet. Het ziet er zorgelijk uit, want ook de vrijwillige inzet kent zijn grenzen.

Maar als straks het nieuwe Geldershof officieel wordt geopend, dan mag er van mij gelijktijdig een standbeeld worden onthuld. Voor al die verpleegsters en vrijwilligers. Voor al die handen aan bed.

Aat van Alphen
Eiland van Vrijheid

 6 maart 2018

Is vier jaar christelijke dictatuur op Goeree-Overflakkee te voorkomen?


Niet dus. Spil in het web van de komende christelijke dictatuur is de SGP onder leiding van Kees van Dam. Zonder enige twijfel zal de SGP - net als vijf jaar terug - wederom als grootste partij uit de bus komen met minimaal 6 tot maximaal 7 zetels. Wat betreft coalitievorming klopt de SGP eerst aan bij de ChristenUnie en het CDA. Mocht Jezus Leeft ook een zetel halen, dan sluit deze partij zich naadloos aan bij de drie grote christelijke landelijke partijen.

 


Voor een frisse, kritische kijk op de toekomst met v.l.n.r. 
Henk van der Meer, Cheyenne van Alphen en Aat van Alphen


Naar boven afgerond pakt zoals gezegd de SGP 7 zetels, de ChristenUnie 3 zetels, het CDA 3 zetels en Jezus Leeft 1 zetel. Bij elkaar zijn dat 14 zetels. Net niet genoeg voor een christelijke meerderheid. Daarvoor zijn 15 zetels noodzakelijk. Let op deze prognose is naar boven afgerond. Niet uitgesloten is dat de ChristenUnie en het CDA ieder maar 2 zetels binnen haalt. En Jezus Leeft helemaal geen zetel. Naar beneden afgerond komen we dan op in totaal 11 christelijke zetels…

 

Dan zit Van Dam met een probleem. Aankloppen bij de VVD lijkt geen optie. Immers na het vertrek van stemmentrekker Henk van der Meer, zit de VVD in zwaar weer. Eén, hooguit 2 zetels. Meer zit er voor de VVD van Addy Rijerkerk niet in.

 

De VKGO doet het op de stemwijzer van het AD opvallend goed. Dus 4 zetels zijn er door Vitale Kernen te halen. Maar wil de SGP een coalitie aangaan met een partij die het vertrouwen in de SGP heeft opgezegd? Met name raadslid Willy Heintjes ligt heel slecht bij de SGP. Dus Vitale Kernen kunnen we genoegzaam schrappen als coalitiegenoot van het christelijk blok.

 

Zijn er nog meer partijen in de aanbieding met 4 zetels? Jazeker. Zeer wel mogelijk met oud-PVV’er Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus. Gezien de enorme populariteit van deze partij op de sociale media, zitten 4 zetels er zonder meer in. Een coalitie van de SGP met de Groep Jan Zwerus is ideologisch goed mogelijk. Immers de SGP en de Groep Jan Zwerus delen één en dezelfde angst: Islamisering van Nederland. Zij zijn beiden ook als de dood voor een grote stroom islamitische vluchtelingen. Sluit daarom de Groep Jan Zwerus niet bij voorbaat uit als coalitiegenoot van het christelijk blok.

 

En de PvdA dan? Dat de partij van Jan Willem Eijkenduijn 4 zetels haalt is twijfelachtig, gezien de landelijke neergang. Minimaal 2 maximaal 3 zetels. Meer zetels zitten er voor de socialisten niet in. Alleen als het christelijk blok 13 tot 14 zetels haalt, komt de PvdA als coalitiepartner serieus in beeld en kan Eijkenduijn zijn wethoudersdroom realiseren.

 

Nieuwkomer GOS is een verhaal apart. Eigenlijk had deze partij met pitbull Arie Swaneveld als lijstrekker kans gemaakt op één tot mogelijk 2 zetels. Beroepsinspreker Piet van Zielst vroeg zich terecht af waarom Swaneveld op de derde plek stond. Maar los daarvan, een partij die op de knop EENS drukt bij de stelling van de Kieswijzer van het AD: ‘Beter gif spuiten en nette straten en groen, dan slecht onderhouden wegen en plantsoenen,’ mag geen anno 2018 geen zetel verwachten.

 

De dans rond de coalitievorming is gebaat bij een serieuze oppositie. Dus een partij die van tevoren kleur bekent en belooft net als de afgelopen vijf jaar B&W kritisch te volgen en waar nodig op de vingers te tikken. Dus die de controlerende functie uit naam van de kiezer vier jaar lang ook werkelijk waarmaakt. Op grond van politieke en bestuurlijke ervaring kan dat maar één partij zijn: Eiland van Vrijheid. Met minimaal 2 zetels gaan Aat van Alphen en Henk van der Meer die controlerende kar daadwerkelijk trekken. Beide door de wol geverfde heren zijn wel zo verstandig geweest om ervaring te koppelen aan jeugdig elan. Immers op plaats 3 van de kieslijst van de EVV staat de kleindochter van Aat van Alphen, de 18-jarige studente Cheyenne van Alphen.

 

Frans Evers
serie:
PORTRETTEN VAN LIJSTTREKKERS


Wethouder De Jong slachtoffert voorzitter SRGO

COLUMN- Wethouder Gerrit de Jong van de ChristenUnie heeft voor de zoveelste keer ter nauwer nood zijn hachje weten te redden. Deze keer is de voorzitter van SRGO het slachtoffer.


Svp geen moeilijke vragen tijdens verkiezingsdebatten

De door voormalig VVD wethouder Trouwborst de hemel in geprezen voorzitter van Stichting Olympia, en later van SRGO, is op een schandalige manier ontslagen nadat wethouder De Jong eind vorig jaar zwaar onder vuur kwam te liggen.

Door de aanhoudende technische problemen en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s in zwembad de Staver en de bizar slechte prestaties van SRGO in het afgelopen jaar, werd de situatie voor wethouder De Jong onhoudbaar. De voorzitter van SRGO moest het veld ruimen. Enkele dagen later vertrok ook nog de secretaris van SRGO waardoor er wéér een bestuurscrisis te melden valt binnen de veel besproken stichting.

Het is nog maar de vraag of het overgebleven stichtingsbestuur wel levensvatbaar is. Voormalig wethouder Trouwborst heeft de gemeenteraad in 2016 namelijk toegezegd dat het bestuur van de stichting moet bestaan uit 7 leden. Uit elke kern waar een gemeentelijke accommodatie staat, minimaal een bestuurslid.
 

De huidige samenstelling van het bestuur van SRGO ziet er als volgt uit:
- de penningmeester uit Sommelsdijk; dit is de voormalig penningmeester van stichting Olympia, verdere uitleg is    dus niet nodig
- een bestuurslid uit Oude Tonge die in het dagelijks leven werkzaam is bij Delta Wind; verdere uitleg is niet nodig.
- een bestuurslid uit Nieuwe Tonge die in het dagelijks leven werkzaam is bij Heijmans. Jazeker, deze firma          kennen we nog van het NK wielrennen 2016 en van het kunstgrasdebacle. Verdere uitleg is niet nodig.
Dat was het dan! Het bestuur bestaat nog uit drie leden.

Navraag leert dat er alles aan gedaan wordt deze bestuurscrises binnenskamers te houden. Zelfs het personeel van SRGO is na ruim twee maanden nog niet op de hoogte gebracht van deze bestuursperikelen. Logisch, wethouder De Jong wil als CU lijsttrekker tijdens de verkiezingscampagne niet steeds geconfronteerd worden met zijn wanprestaties de afgelopen 5 jaar als wethouder.

van onze politiek verslaggever3 maart 2018

serie:
PORTRETTEN VAN LIJSTTREKKERS


Addy, Addy toch…

COLUMN - Natuurlijk weten we allemaal dat VVD-mevrouw Addy Reijerkerk een aanbidder was en is van (voormalig)wethouder Trouwborst. Natuurlijk weten we allemaal dat mevrouw Reijerkerk denkt, en tegen iedereen die het horen wil roept, dat deze VVD-coryfee ook dingen goed heeft gedaan in de tijd dat hij wethouder was van Goeree-Overflakkee.

 


Niet het EK voetballen maar Kees van Dam (SGP)
stond in de weg van het NK Wielrennen op zondag


In werkelijkheid heeft Trouwborst helemaal niets goed gedaan! Zelfs de gemeentelijke financiën wist hij in vier jaar tijd niet op orde te krijgen. Elk jaar moest en moet de gemeentelijke begroting sluitend gemaakt worden, door een greep te doen uit de ‘algemene reserve’. Natuurlijk weten we allemaal dat de voormalig wethouder het eigenlijk veel te druk had met zijn eigen bedrijf naast het wethouderschap en daardoor een flinterdunne dossierkennis had.

 

Uit het artikel in het AD van 2 maart blijkt dat ook mevrouw Reijerkerk een flinterdunne dossierkennis heeft. Ze stelt namelijk dat het verschuiven van het NK wielrennen 2016 van zondag naar zaterdag te maken had met het EK voetballen.

 

Wat een onzin! In werkelijkheid kon de KNWU geen enkele andere gemeente in Nederland vinden die het NK wielrennen 2016 wilde organiseren.  Omdat zowel op zaterdag- als op zondagmiddag vanaf 15.00 uur een EK voetbalwedstrijd uitgezonden zou worden en de finish van het NK wielrennen 2016 dus moest plaatsvinden voor 14.30 uur.


Wielerliefhebbers kijken niet naar wielerkoersen in de ochtenduren. Dat is dan ook de reden waarom het NK wielrennen 2016 het slechtst bekeken NK van de afgelopen 40 jaar is.

 

Het was SGP-leider Kees van Dam die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat het NK wielrennen 2016 op een zaterdag georganiseerd werd. En nu gaat mevrouw Reijerkerk roepen dat dit met de EK voetbal te maken had? Addy toch!


Van onze politiek verslaggever
 2 maart 2018

Jan Zweres brengt populisme in de raad

 

COLUMN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet het vrolijk rechts van de Groep Jan Zwerus zijn opmars door. De PvdA heeft als enige linkse partij op Goeree-Overflakkee een grote verantwoordelijkheid om het verzet tegen de Groep Jan Zwerus op te bouwen. Denk hierbij aan de confrontaties op landelijk niveau tussen  Geert Wilders van de PVV en Alexander Pechtold van D’66. Beide partijen trekken kiezers dankzij deze tweestrijd.

 

Maar we moeten niet vergeten dat de opkomst van het populisme op Goeree-Overflakkee een stevige maatschappelijke basis heeft. Tientallen jaren van populistisch gedachtegoed dankzij politici als Bolkenstein, Fortuyn, Wilders en sinds kort Baudet. Het zou daarom een fout zijn te denken dat het populisme van de Groep Jan Zwerus wel vanzelf uit elkaar valt op Goeree-Overflakkee.

 

Na het vorige verkiezingsdebat in het Rondeel kwam Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA dankzij een keiharde confrontatie met Jan Zwerus sterk terug. Volgens de laatste peilingen van Frans de Hondt gaat de SGP na schadeloosstelling aan duizenden windmolenslachtoffers nu aan kop met 7 zetels, op de voet gevolgd door de Groep Jan Zwerus met 6 zetels. VKGO blijft onder leiding van Johan de Vos sinds de start van de campagne op 5 zetels staan. De PvdA herstelt zich na het debat sterk en staat nu op 4 zetels.

 

Met nog twee debatten te gaan, zal de confrontatie tussen de socialisten en de populisten van doorslaggevende aard zijn voor de coalitievorming die net als vijf jaar geleden zal worden geleid door Kees van Dam van de SGP. Een moeilijke coalitievorming want CDA en ChristenUnie hebben zetels verloren. CDA staat op twee zetels en ChristenUnie op nog maar een zetel. De prijs van de doodzonde om Gerrit de Jong als lijsttrekker van de Christen Unie aan te stellen.

 

In de laatste peiling is een christelijke meerderheid niet mogelijk. De christelijke partijen staan op 11 zetels, dus Van Dam zal moeten gaan shoppen. Let op! De PvdA komt nu met 4 zetels in beeld. Met 15 zetels heeft Van Dam een kleine meerderheid voor een tweede termijn. Dat de heren Engels en Marx zich in hun graven omdraaien is de prijs die Eijkenduijn ideologisch zal moeten betalen als hij wethouder in het kalifaat van ayatollah Van Dam wenst te worden.

 

Laatste stand van zaken volgens Peilbureau Frans de Hondt: SGP 7 zetels; Groep Jan Zwerus 6 zetels; VKGO 5 zetels: PvdA 4 zetels; EVV 3 zetels; CDA 2 zetels; ChristenUnie 1 zetel en na een geslaagde advertentiecampagne GOS met 1 zetel.

 

Frans Evers28 februari 2018
 

Schande! LTO Noord maakt vijf partijen monddood

 

COLUMN - LTO Noord is kort gezegd de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de negen provincies boven de Maas. Is tevens een belangrijke speler voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Immers LTO Noord houdt op maandag 5 maart aanstaande een verkiezingsdebat in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 


Hallo LTO, het kan dus wel.

LTO Noord blijkt een wel heel bijzondere club agrariërs. Een club die meent van de tien politieke partijen op Goeree-Overflakkee er rücksichtslos vijf te kunnen uitsluiten. Elkaar uitsluiten lijkt intussen als een rode draad door deze verkiezingen te gaan lopen. Eerder al had de PvdA de Groep Jan Zwerus van Lijst 10 uitgesloten. 

 

LTO Noord zegt in een persbericht dat het organisatorisch niet mogelijk is om met meer dan vijf partijen aan het debat mee te doen. Dus besloten de agrariërs van LTO Noord Vitale Kernen, de Groep Jan Zwerus, Eiland van Vrijheid, GOS en Jezus Leeft domweg niet uit te nodigen om mee te debatteren. Dit lijkt verdacht veel op een land- en tuinbouw organisatie met ernstige dictatoriale trekken.

 

Een toch wel heel vreemde zaak, dit willens en wetens uitsluiten. Met ook een onwelriekend geurtje! Immers Vitale Kernen zit net als het CDA en de VVD met drie zetels in de raad. Waarom dan kiezen voor het CDA en de VVD en niet voor de Vitale Kernen?!

 

Het antwoord op die vraag is onthullend en onthutsend tegelijk. De voorzitter van LTO Goeree-Overflakkee staat bij de VVD prominent op de kieslijst! En zijn partner is voorzitter van de eilandelijke afdeling van het CDA! Als dat geen cliëntelisme is, dan weet ik het niet meer!

 

Frans Evers
28 februari 2018

GOS dringt bij LTO aan op herziening

Bij deze de reactie van het GOS wat betreft het LTO debat. Je begrijpt dat wij ons op deze manier buitengesloten voelen, hetgeen afbreuk doet aan onze democratische rechtstaat. Bij de andere debatten was er geen organisatorisch probleem.

Wij kunnen niet inzien waarom juist een organisatie als de LTO dit niet organisatorisch op de rails zegt te krijgen. Wij zien dit als een zwakte van de LTO en het draagt niet bij aan een volledige informatiestroom die de kiezer nodig heeft om zijn keuze te kunnen bepalen. We dringen er bij de LTO op aan hun keuze te herzien om een eerlijke verkiezing mogelijk te maken, zonder uitsluiting van partijen die zich verkiesbaar stellen.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/27654713_2058095381142449_2351390642741032526_n.jpg?oh=bd2e77b9ac01ff15e80c50c7c41a37e7&oe=5B430A39 

Het GOS

 

28 februari 2018

Huizenbezitters niet meer veilig bij VVD

https://www.telegraaf.nl/financieel/1723763/huizenbezitter-niet-meer-veilig-bij-vvd?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

28 februari 2018

Ook Vitale Kernen monddood gemaakt

Vitale Kernen met smoes afgescheept

"De politieke partij Vitale Kernen is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet welkom bij het verkiezingsdebat van de Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO). 'Het is organisatorisch niet mogelijk om met meer dan vijf partijen aan het debat mee te doen', laat LTO weten. Vitale Kernen voelt zich met een slechte smoes afgescheept.

Vitale Kernen had zich graag gemengd in de discussie over de landbouwitems. De agrarische sector is nu eenmaal een belangrijke economische factor op het eiland. Vernieuwing in de landbouw wil Vitale Kernen daarom graag stimuleren en ondersteunen.

Waarom Vitale Kernen niet welkom is bij het debat op 5 maart a.s. zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Wel is het erg toevallig dat de voorzitter van LTO Goeree-Overflakkee een lokaal prominent VVD'er is, en zijn partner voorzitter van de eilandelijke afdeling van het CDA."27 februari 2018

Eiland van Vrijheid en de gevestigde orde

Agrarisch Goeree-Overflakkee houdt 5 maart een verkiezingsdebat. Niks mis mee zult u denken want het is een belangrijke sector. Het gaat hier immers om de hoeders van ons landschap. Voldoende stof tot overdenking en discussie. Maar het vreemde is dat alleen de gevestigde orde er aan mee mag doen. De nieuwere, doorgaans kleinere partijen zijn om organisatorische redenen niet voor het debat uitgenodigd.


Jammer dat men ons niet de kans geeft

Ook Eiland van Vrijheid niet. Is dat erg? In zekere zin niet. Het zal de aardappelen, uien en spruiten een zorg zijn. Is het vreemd? Zeker. Het lijkt wel een beetje op een onderwijsdebat maar dan alleen met D’66. Is het jammer? Misschien ook wel. Er wordt nu gedebateerd met de partijen die ook op regeringsniveau jaar in jaar uit de landbouwsector hebben aangestuurd. En dat beleid komt niet geheel ongeschonden uit de strijd.

En daarom had het wellicht zinvol geweest eens een ander geluid te horen. Of de sector inderdaad wel zo innovatief is als gezegd wordt. En dan bedoel ik niet de prachtige machines die computergestuurd hun arbeid verrichten en de drones die van bovenaf toekijken en ga zo maar door. Of over de Europese subsidie van € 1 miljard.

Ik bedoel eigelijk meer het door de gevestigde orde zo mooi bezongen  ‘rentmeesterschap op onze aarde’. Over de uitgeputte bodem, over de meststoffen, over de gewassenbescherming (vroeger noemde men dat vergif). Over het feit dat onze prachtige producten (want dat zijn het) niet de armen der aarde voeden, maar dat 90% omgezet wordt in luxe producten of veevoeder.

Of het allemaal waar is weet ik niet. Ik heb het gelezen, telkens weer. Ik had het gewoon willen vragen. Meer niet. Jammer dat het niet kan. Om organisatorische redenen?

Eiland van Vrijheid27 februari 2018
 

Debat alleen voor de vijf grootste partijen

 

Jan Zwerus reageert woedend op uitsluiting debat LTO
 

Lectori Salutem,

 

Kunt u mij uitleggen waarom het organisatorisch niet mogelijk is om met meer dan vijf partijen te debatteren? Moet ik het organiseren voor u zonder betaling? Wedden dat dit mij lukt? Wat een goedkope smoes en deze smoes zegt veel over uw politieke instelling. 

Uw houding  en uw handelswijze verklaren voor een gedeelte waarom de burger zo weinig vertrouwen heeft in de politiek en in de aanverwante organisaties.  Wees gewoon eerlijk en zeg ronduit dat u ons er niet bij wil hebben.

 

Ondanks uw tweeslachtige houding wens ik u een saai debat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Drs. G.J. Zwerus
 

 

 


Uitnodiging verkiezingsdebat LTO

 

LTO afdeling Goeree Overflakkee organiseert op maandag 5 maart een verkiezingsdebat waarvoor de vijf grootste partijen van de vorige verkiezing voor uitgenodigd zijn. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk om alle partijen deel te laten nemen aan het debat. Dit betekent niet dat wij de inzet van uw partij niet waarderen, daarom willen wij u uitnodigen voor deze bijeenkomst om aanwezig te zijn en eventueel reclame materiaal mee te nemen.

 

Deze bijeenkomst gaat plaatsvinden op maandag 5 maart vanaf 20:00 in de rabobankzaal van het Diekhuus (zandpad 7 3241 GA Middelharnis)

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens LTO afd. Goeree Overflakkee

Eelco van Putten (vice voorzitter)25 februari 2018

Coalitie en oppositie hebben beiden één probleem: Jan Zwerus!

 

COLUMN - Hoe je de PVV niet moet aanpakken werd vorig jaar duidelijk tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na de SGP en VVD was de PVV als derde partij ook de enige partij die zetels won. Sinds Jan Zwerus zich meldde met de komst van een nieuwe vrolijke, rechtse partij op Goeree-Overflakkee, zitten de gevestigde politieke partijen op het eiland met de handen in het haar.

 


Jan Zwerus poogt Both te vangen

“Er moet een eind komen aan de arrogantie van bestuurders,” kopte Zwerus onlangs in Eilanden-Nieuws. In tegenstelling tot de bestuurders op Goeree-Overflakkee is Zwerus mediageniek. Hij stond uitgebreid in het NRC en de Volkskrant na zijn clash met PVV-leider Geert Wilders. Zwerus wilde na het succes op Goeree-Overflakkee van de PVV vorig jaar graag op het eiland een lokale partij oprichten. Maar Wilders zag dat niet zitten met als gevolg dat Zwerus de PVV de rug toekeerde.

 

Na twee verkiezingsdebatten hebben de gevestigde politieke partijen nog geen antwoord gevonden op het eigenzinnige optreden van Zwerus. Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA probeerde het door er met gestrekt been in te gaan. De Groep Zwerus zou bevolkingsgroepen uitsluiten en daarom sloot de PvdA de Groep Zwerus uit. Alle overige partijen gingen wat betreft uitsluiten niet mee met de PvdA.

 

Zwerus pareerde de voorzitter van de arbeiderspartij met de woorden: “Ik sluit niemand uit. Wij zijn duidelijk in het respectvol uitdragen van ons gedachtegoed.” Dat laatste deelt hij met de grootste coalitiepartij, de SGP. Als domineeszoon is Zwerus voor een samenwerking met de SGP. De nieuwe rechtse partij blijkt met name een sterke aantrekkingskracht te hebben op de jonge SGP-kiezers.

 

En dat heeft een goede reden. De SGP en de Groep Jan Zwerus delen de angst voor islamisering van Nederland. Zij zijn beiden bang voor een grote stroom islamitische vluchtelingen en zijn bezorgd dat grote groepen straks niet meer de joods-christelijke wortels van Nederland onderschrijven. Zowel de linkse-  als de rechtse partijen zitten in de tang van de Groep Jan Zwerus. Nog twee verkiezingsdebatten te gaan. Hebben de zittende partijen dan een antwoord gevonden op de Groep Jan Zwerus?!

Frans Evers

 

 


24 februari 2018
 

En weer wordt de gemeenteraad het windmolenbos ingestuurd en 7500 inwoners

 

Wethouder Tollenaar was op wintersport

 

De dorpen Nieuwe- en Oude-Tonge hebben de twijfelachtige eer een forse bijdrage te moeten leveren aan de totale windopgave Goeree-Overflakkee. De bevolking zal de eerste tientallen jaren moet aankijken tegen een woud van windturbines.
 

 


Waar was wethouder Tollenaar? Op wintersportvakantie!
en wethouder Markwat? Ook nergens te bekennen.Massaal verzet mocht niet baten. SGP, CDA, CU en VVD hadden een deal gesloten. De zeer geschikte locatie Diederik nabij Melissant moest buiten schot blijven. De vraag was en is echter of windlocatie Battenoord alleen al getalsmatig gezien nodig is om aan de totaalopgave van de provincie te voldoen.

 

Raadslid Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid deed donderdag 22 februari, tijdens de raadsvergadering de zoveelste poging om duidelijkheid te verkrijgen.

 

Waar gaat het om? Als windlocatie Noordrand (een gebied tussen het Sas van Dirksland en Stellendam) 78 MW oplevert, dan kunnen de inwoners van Nieuwe- en Oude-Tonge ontzien worden. Maar daar voelt een meerderheid van de raad dus niets voor en wordt de trukendoos weer van stal gehaald.

 

Wethouder Markwat beweerde in een interview in november vorig jaar dat 78 MW haalbaar moest zijn. Toen Van Alphen daar in december een vraag over stelde, kreeg hij daarop geen duidelijk antwoord. Maar wethouder Tollenaar zegde toe daar in februari op terug te komen. Maar die informatie kwam niet.

 

Dus vroeg Van Alphen donderdag naar de stand van zaken. En waar was Tollenaar? Op wintersport. En Markwat? In geen velden of wegen te bekennen. Mevrouw de burgemeester nam de honneurs waar. Er bleek nog geen informatie voorhanden te zijn. En dat terwijl de gemeente al jaren met de mensen uit de Noordrand onderhandelt. Volstrekt ongeloofwaardig.

 

Na afloop van de vergadering waren er mensen die beweerden het gekraai van een haan gehoord te hebben. Driemaal zelfs.

 

van: onze politiek verslaggever
23 februari 2018
 

Fractievoorzitter SGP op de vingers getikt door hoofdbestuur

 

Hoofdbestuur vreest stemmenverlies op Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - Tijdens het verkiezingsdebat in het Rondeel was er een vraag uit de zaal over het vrouwenstandpunt van de SGP. Op die vraag antwoordde fractievoorzitter Kees van Dam trots te zijn op alle SGP-vrouwen die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadverkiezingen.

 “Vrouwen zijn bij de SGP meer dan welkom,” aldus de fractievoorzitter. “De vrouwelijke lijstrekkers als Lilian Janse in Vlissingen en Paula Schot in Amsterdam krijgen alle steun van de SGP van Goeree-Overflakkee.”

 

Het leek een mooie stunt van de fractievoorzitter. Maar lang niet iedereen in de partij is zo enthousiast. Er is door de uitspraken van Van Dam een ware richtingenstrijd binnen de SGP uitgebroken. Om de gemoederen tot bedaren te brengen voelde landelijk SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen zich in de laatste editie van partijblad De Banier zelfs geroepen om te benadrukken dat het hoofdbestuur de kersverse lijsttrekker in Amsterdam niet heeft gefeliciteerd. Op aandringen van de mannenbroeders heeft het Reformatorische Dagblad een bericht over de vermeende felicitatie zelfs formeel moeten rectificeren!

 

Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP geen actieve vrouwelijke politici wil. “De heer Van Dam heeft voor zijn beurt gesproken,” reageert de landelijke SGP-voorzitter. “De kandidatuur van Paula Schot in Amsterdam is een lokale kwestie waar de heer Van Dam zich niet mee moet bemoeien. De heer Van Dam moet beseffen dat in het 100-jarige bestaan van de partij, we hier van doen hebben met een droeve en pijnlijke mijlpaal op de weg bergafwaarts. Op de weg van een voortschrijdende beginselafwijking op dit punt.

 

De heer Van Dam zou moeten weten dat de opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De vrouw zij in haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met inachtneming van de haar door God gegeven plaats.

  

Frans Evers


Uit: In Het Spoor  februari 2018

 

 

 


22 februari 2018

Jan Zwerus draait warm en noemt Jaap Willem Eijkenduijn een stalinist

 

Jan Zwerus grootste partij in de peilingen

 

COLUMN - Jan Zwerus zorgt wederom voor vuurwerk, ook tijdens het verkiezingsdebat van Slogo en RTV Rijnmond in het Rondeel. Op de vraag waarom de PvdA de partij van Jan Zwerus uitsluit antwoordt Jaap Willem Eijkenduijn dat juist Zwerus met zijn PVV-gedachtegoed hele bevolkingsgroepen uitsluit. Dat pikt Zwerus niet en hij beschuldigt Eijkenduijn ervan in zijn jonge jaren als stalinist de Internationale te hebben gezongen. En was de heer Stalin niet iemand die ook hele bevolkingsgroepen uitsloot?”

 


Eijkenduijn, De Jong, Van Alphen en Rijerkerk kunnen hun oren niet geloven

Met die opmerking bracht Zwerus het historisch besef terug in het verkiezingsdebat. Immers waar komen wij vandaan en waartoe zijn wij op deze aarde?! De fractievoorzitter van de arbeiderspartij beweert dat Zwerus uit het PVV-nest komt. Dat klopt en daar maakt Zwerus ook geen geheim van: “Ik omarm inderdaad het gedachtegoed van Wilders en ook van Baudet en daar schaam ik me niet voor!”

 

Dat Zwerus inmiddels bekend staat als de Donald Trump van het eiland, dat deert hem niet. Integendeel. “De bevolking van Goeree-Overflakkee weet waar ik sta in het duurzaamheidsdebat. En wat is er mis met de klimaatvisie van Donald Trump?” vraagt Zwerus zich af. Na dit tweede verkiezingsdebat is een ding duidelijk. Zwerus aanpakken is een hele lastige klus. In de provincie staat hij bekend als een politieke pitbull die niet meer loslaat.

 


Rijerkerk en Zwerus openen aanval op links

Dit in tegenstelling tot Kees van Dam van de SGP die met een stalen gezicht verkondigt dat er ineens vrouwen welkom zijn bij de SGP. Dat mag in een enkel geval zo zijn in Vlissingen en Amsterdam, maar niet op Goeree-Overflakkee. Onder de 47 kandidaten op de SGP-lijst zit niet één vrouw! En dat is volgens het Hof in Den Haag, de Raad van Staten, de Hoge Raad en het Europese Hof voor de rechten van de mens, discriminatie van de vrouw.

 

Welke politieke partij is bereid samen te werken met een partij die vrouwen - en homoseksuelen -  met de hand op de Bijbel discrimineert? Die vraag zal als een rode draad door de komende verkiezingsdebatten lopen. En niet te vergeten de windmolengeilheid van de christelijke partijen. Volgens peiler Frans de Hondt ziet het slagveld er na het tweede debat als volgt uit: De Groep Jan Zwerus 6 zetels, SGP 5 zetels, VKGO 5 zetels, Eiland van Vrijheid 3 zetels, ChristenUnie 3 zetels, CDA 3 zetels, VVD 2 zetels, PvdA 2 zetels.  

 

Frans Evers

  


20 februari 2018
 

“Waartoe zijn wij hier op aard? Puur voor het lokaal belang”
 

Henk wil door met Aat en Aat wil door met Henk

Foto en tekst: Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE – Twee oude vrienden hebben elkaar op politiek gebied gevonden. Samen willen zij in Eiland Voor Vrijheid (EVV) hun tijd, kennis en ervaring inzetten voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Henk van der Meer stapte uit de VVD en sluit zich voor de komende raadsperiode aan bij Aat van Alphen. Resultaat: twee beschaafde heren. En die zijn tegenwoordig ver te zoeken. Het Schrijfbedrijf sprak met Henk van der Meer over de afgelopen raadsperiode en zijn intenties.


Nestor Henk van der Meer geeft opening van zaken

Henk van der Meer uit Ouddorp wil heel graag nog een periode zitting nemen in de raad van Goeree-Overflakkee. Samen met Aat van Alphen “We kennen elkaar al 50 jaar”, gaat deze senior, die nog midden in de samenleving staat, de verkiezingen in. “De controlerende taak van de gemeenteraad neemt EVV heel serieus. Aat heeft meer dan eens de gemeente aangesproken op de normen en regels. Daarnaast is de sturende taak belangrijk. In onze partij zitten heel wat jeugdigen en daar wordt veel mee overlegd.”

EVV is een lokale partij. “Wij gaan voor het lokale belang. Ik heb nooit veel interesse gehad in de landelijke politiek.” Dat kan zijn, maar Van der Meer heeft wel slechte ervaringen met zowel de lokale- als de landelijke VVD. “Het ene moment willen ze me nog erelid maken en het volgende moment word ik geroyeerd.”

Van der Meer heeft 24 jaar ervaring in de politiek. Hij zat voor de VVD in de gemeenteraad van Goedereede. Na de samenvoeging tot een gemeente kwam hij met voorkeurstemmen in de raad van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Een bewijs dat hij een flinke achterban heeft die vertrouwen in hem heeft. “Doordat een kennis van me, op eigen initiatief, een advertentie in de krant zette: ‘Henk van der Meer als wethouder’, kreeg ik een motie van wantrouwen aan mijn broek."

Toezichthouder
"De kamercentrale van de VVD stelde Marnix Trouwborst aan als lokaal toezichthouder en binnen onze afdeling viel hij zo in de smaak, dat ze hem voordroegen als wethouder.” Toen tegen het eind van deze raadsperiode bleek dat er voor Van der Meer geen verkiesbare plaats meer in zat, omdat de landelijke VVD de partij wil verjongen en meer vrouwen in de raad wil, is hij uit de fractie gestapt om door te gaan als eenmansfractie. Maar hij wil niet omzien in wrok. “Geen oog om oog, maar uitgaan van mijn eigen kracht.”

Nu de naam van voormalig wethouder Trouwborst is gevallen willen we wel eens weten waarom deze nu eigenlijk is opgestapt. Van der Meer vindt dat de gemeente transparant moet zijn. “We zouden toch met ons gezicht naar de burger staan? Het antwoord is simpelweg dat een aantal dossiers hem boven het hoofd is gegroeid.”

In de nieuwe gemeente vormde de VVD een coalitie  met de christelijke partijen. Dat was geen makkelijke opgave voor deze liberaal. “Toen er gestemd moest worden over de windmolens en onze fractievoorzitter en ik tegenstemden, kregen we lelijke mails van de grootste coalitiepartij.” Hij heeft zich dan ook meer dan eens verbeten en ook volgde niet altijd de fractiediscipline. “Een goed voorbeeld is het Inspiratiecentrum. De VVD-fractie is het niet altijd overal mee eens, maar je moet ook loyaal zijn naar je partners. Ik merkte wel dat veel raadslieden de stukken niet hadden gelezen. Soms is het om moedeloos van te worden.”

Van der Meer wil graag zijn tijd nog vier jaar inzetten voor de gemeente. “Het kost je toch echt wel 25 tot 30 uur per week.” En dat wethouders vergaderingen bijwonen van hun partijfractie, daar heeft hij moeite mee. “Hierdoor wordt de discussie doodgeslagen. Het dualisme is ver te zoeken.” Van der Meer is voorstander van meer openheid van de gemeente en medewerking door het ambtenarenapparaat. “Nu wordt vaak de maximale termijn gebruikt bij vergunningaanvragen. Zoek naar oplossingen zonder aanziens des persoons. We zijn er tenslotte voor de burger.”

Arrestatie Maliepaard
De arrestatie van raadslid Rob Maliepaard loopt als een rode draad door de afgelopen zittingsperiode van deze gemeenteraad en heeft de verhoudingen tussen coalitie en oppositie op scherp gezet. “Maliepaard had nooit gearresteerd mogen worden”, vindt hij. “Het gemeentehuis is de werkplek van een raadslid. Daar moet